Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 3 din 21 ianuarie 2004 privind rezultatele controlului asupra corectitudinii şi eficienţei acordării de înlesniri fiscale şi vamale pe perioada anilor 2001-2003

Numar din data de 2004-01-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa dnei Z.Grecianîi, ministrul finanţelor, dlui M.Pop, şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dlui N.Vîlcu, directorul general al Departamentului Vamal, dlui A.Spivacenco, viceministrul agriculturii şi industriei alimentare, precum şi altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul acestora, a examinat rezultatele controlului asupra corectitudinii şi eficienţei acordării de înlesniri fiscale şi vamale pe perioada anilor 2001-2003 şi

a constatat:

Cadrul legislativ în vigoare prevede acordarea agenţilor economici a multiplelor facilităţi (înlesniri) la impozite şi taxe concomitent în mai multe acte legislative, cum ar fi Codul fiscal, Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal, Legea privind investiţiile străine, Legile bugetelor de stat anuale, Codul vamal etc.

Actualul control pe perioada anilor 2001-2003 a stabilit o creştere atît a numărului, cît şi a sumei acestor facilităţi, care a avut un impact negativ asupra formării părţii de venituri a bugetului consolidat. Astfel, pentru semestrul I al a.2003 numai scutirile de TVA, acordate de către organele Serviciului Fiscal de Stat, în baza art.103 din Codul fiscal (CF), au constituit 353,2 mil. lei, sau cu 128,9 mil. lei mai mult decît pe întreaga perioadă a anului 2002. Estimarea pierderilor convenţionale ale bugetului în urma scutirilor acordate de stat în temeiul art.15 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 şi art. 49, 96, 103, 104, 123 şi 124 din CF, art.24 din L.nr.1164-XIII din 24.04.97, precum şi conform L.nr.998-XII din 01.04.92, potrivit calculelor Ministerului Finanţelor (MF), pentru anul 2002, au constituit circa 1447,9 mil.lei, inclusiv impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător - 204,1 mil. lei, TVA - 763,3 mil. lei, taxa vamală - 432,7 mil. lei, accize - 0,4 mil. lei, impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare - 47,4 mil. lei.

Ministerului Finanţelor, ca organ central de specialitate al administraţiei publice care elaborează, promovează politica unică de stat în domeniul bugetar-fiscal, îi revine, conform Regulamentului de activitate, sarcina principală de analiză a rezultatelor acţiunii actelor legislative şi normative sub aspectul eficienţei, inclusiv la determinarea facilităţilor, elaborarea şi înaintarea propunerilor pentru modificarea lor.

În republică cu atribuţii de administrare fiscală sînt împuternicite organele fiscale şi organele vamale, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, precum şi serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor.

Controlul a stabilit că legislaţia în vigoare ce reglementează activitatea acestor organe, concomitent cu sarcina lor de bază la acest compartiment, nu le-a impus ţinerea evidenţei înlesnirilor fiscale şi vamale acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ca rezultat, statul nu dispune de o sinteză a facilităţilor (înlesnirilor) fiscale şi vamale acordate, care ar cuprinde categoriile sistematizate de facilităţi, persoanele, gradul de eficienţă etc.

În urma controalelor şi contracontroalelor efectuate s-au stabilit încălcări ale legislaţiei fiscale şi vamale, care au contribuit la neîncasări la bugetul de stat în sumă de 42,5 mil. lei.

Art.24 (3) din L.nr.1164-XIII din 24.04.97 reglementează scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor economici, în capitalul social al cărora cota-parte a investiţiilor străine depăşeşte suma echivalentă cu 1 milion dolari SUA pe parcursul a 3 ani de la data încheierii acordului cu IFPS. Ministerul Finanţelor, reieşind din imposibilitatea calculării acestui impozit în modalitatea prevăzută de lege, a aprobat Regulamentul "Cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere a Acordului privind acordarea scutirii de plata impozitului" nr.25/5, care prevede acordarea înlesnirii începînd cu perioada fiscală (an calendaristic) în care a fost adoptată decizia IFPS. În aşa mod, în cazul agenţilor economici - Î.M. "Farmaco" S.A., Chişinău, Î.C.S. "Wine International Project" S.R.L., Chişinău, Î.M. "Vitanta-Intravest" S.A., Chişinău, Î.M. "Alimcom" S.A., Chişinău, IFPS, încheind acorduri de scutire a plăţii impozitului pe venit în diferite perioade ale anului, a aplicat scutirile de plata impozitului pe venit pe tot anul calendaristic în care a fost semnat acordul.

Nerespectîndu-se prevederile art.24 (15) din L.1164-XIII din 24.04.97, în anul 2002, impozitul pe venit pentru plată la buget a fost diminuat de către 8 agenţi economici cu 1427,3 mii lei. Diminuarea impozitului la acest articol a fost condiţionată de atribuirea la investiţii în anul 2002 a procurărilor de mărfuri care nu ţin de categoria fondurilor fixe, prin utilizarea scutirii pentru investiţiile efectuate în anii precedenţi, procurarea mijloacelor fixe în regim de leasing, incluzînd în suma scutirilor mijloacele prevăzute pentru achitare în anii următori etc. Astfel, pentru perioada fiscală - anul 2002, Î.M. "Mercier Centru Europa" S.R.L., Chişinău a micşorat suma venitului impozabil cu 50 la sută din investiţiile făcute în anii 1998-2001, cînd aceasta a activat cu pierderi, prin ce a utilizat neîntemeiat ca scutire suma impozitului pe venit în mărime de 249,7 mii lei. Î.S. "Combinatul poligrafic", Chişinău, în anul 2002, beneficiind de înlesniri la plata în buget a impozitului pe venit, a inclus în investiţiile făcute restanţa neachitată în sumă de 803,3 mii lei pentru utilajul procurat în anul 2002, precum şi fondurile fixe în sumă de 47,8 mii lei, procurate în anul 2000. Ca rezultat, aceasta a beneficiat de înlesniri la impozitul pe venit în sumă de 226,2 mii lei. S.R.L. "Moldsemporumb", Şoldăneşti a efectuat procurări de mijloace fixe în regim de leasing în valoare de 1919,2 mii lei. Suma respectivă integral a fost inclusă în venitul supus înlesnirilor, care au constituit 239,9 mii lei. Activitatea de bază a S.R.L. "Moldsemporumb" - cultura cerealelor, din care producerea seminţelor, conform L.nr.1164-XIII din 24.04.97, nu este inclusă la înlesniri, societatea respectivă beneficiind neîntemeiat de înlesniri la impozitul pe venit în sumă de 445,6 mii lei.

În anul 2002, zece bănci comerciale au calculat impozit pe venit în mărime de 54,5 mil. lei, din care suma facilităţilor a constituit 26,2 mil. lei, sau 48 la sută. Cu toate că actele legislative în vigoare prevăd multiple tipuri de înlesniri la plata impozitului pe venit pentru băncile comerciale, acestea nu acţionează asupra politicii de creditare a băncilor. Băncile comerciale, de regulă, folosesc facilităţile fiscale la impozitul pe venit pentru construcţia şi reparaţia spaţiilor ocupate.

Controalele la 6 agenţi economici privind corectitudinea acordării de înlesniri la plata accizelor a stabilit că n-au fost respectate prevederile art.123 (5) şi art.125 (4) din CF, necalculîndu-se şi neachitîndu-se accizele aferente mărfurilor exportate, pentru care n-a fost efectuată repatrierea în termenele stabilite de lege. Ca rezultat, la buget n-a fost încasată suma de 261,8 mii lei.

Nerespectînd prevederile art.8 (2) din L.nr.659-XIV din 29.10.99 şi contrar prevederilor art.103 (19) din CF, S.A. "Fabrica de prelucrare a seminţelor de porumb "Răuţel", Făleşti a declarat în martie 2002 la livrări scutite de plata TVA seminţele de cartofi cu valoarea de 281,8 mii lei, cu toate că întreprinderea respectivă nu este producătoare de seminţe de cartofi şi nu dispune de certificat de calitate pentru această marfă. În urma tranzacţiei respective nu s-a calculat şi nu s-a transferat la bugetul de stat TVA în sumă de 56,4 mii lei.

În anii 2001-2002, aplicînd neuniform normele legale respective, birourile vamale (Chişinău, Aeroport, Leuşeni, Briceni, Soroca, Cahul) au scutit de TVA în sumă de 1,3 mil.lei mărfurile importate de către unii agenţi economici cu poziţiile tarifare 841581901 "Alte maşini şi aparate pentru aer condiţionat... destinate încăperilor speciale de producţie" şi 841581909 "Altele", neprevăzute în legile bugetelor pe aceşti ani. Astfel, în anul 2001, din 59 de declaraţii privind importul de mărfuri cu poziţiile tarifare 841581901 si 841581909, 34 de declaraţii au fost autorizate cu achitarea TVA, iar 25 au fost întocmite cu scutirea de plata TVA; în anul 2002, din 82 de declaraţii - 29 au fost scutite de TVA la import, iar 53 au fost autorizate cu achitarea TVA.

Printr-un demers al Parlamentului din 16.07.02, neaplicîndu-se procedura stabilită de modificare a legii, dar printr-o rectificare în Monitorul Oficial, în Legea bugetului de stat pe anul 2002 poziţia tarifară 841581900 "Alte maşini şi aparate pentru aer condiţionat... utilizate în scopuri de producţie" a fost substituită cu poziţia tarifară 841581901. Ca urmare, suma scutirilor neîntemeiate de TVA pe această poziţie a constituit 0,6 mil. lei.

Biroul vamal Nord a scutit neîntemeiat S.A. "Floarea soarelui", Bălţi de plata TVA în sumă de 40,1 mii lei la importul maşinii pentru descărcarea seminţelor (codul mărfii 842890990) cu valoarea în vamă de 200,5 mii lei, contrar Anexei la Titlul III al CF, care prevede scutirea de TVA a acestei poziţii tarifare pentru întreprinderile din industria sticlei.

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare n-a ţinut cont în toate cazurile de prevederile art.4, 6 din L.nr.728-XIII din 06.02.96, art.8 din L.nr.659-XIV din 29.10.99, art.103 (19) din CF, pct.5, 10 din Regulamentul cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor, aprobat prin H.G.nr.360 din 27.03.02, şi a eliberat autorizaţii unor agenţi economici privind importul seminţelor şi materialului săditor pentru scutirea de TVA în sumă de 976,0 mii lei. În urma controlului ineficient al ministerului, o parte din materialul semincer importat n-a fost utilizat în scopurile pentru care au beneficiat de scutirea de TVA. Unor agenţi economici le-a fost eliberat material semincer cu scutirea de TVA în lipsa licenţelor pentru producerea şi comercializarea seminţelor, în unele cazuri a celor de soiuri neomologate etc.

În anul 2002, în baza rapoartelor de expertiză nr.0040396 din 24.10.02 şi nr.0003956 din 16.04.02 ale Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI), filiala Tighina, S.R.L. "Şif" şi S.R.L. "Taia-Tir-Trans" din r-nul Slobozia au fost determinate ca producători (inclusiv producerea legumelor murate), cu scutirea de la plata drepturilor de import în sumă de 1542,8 mii lei, din care taxa vamală - 563,1 mii lei şi TVA - 921,1 mii lei. În urma investigaţiilor de serviciu efectuate de CCI au fost întocmite noi rapoarte de expertiză, prin care agenţii economici nominalizaţi n-au fost determinaţi ca producători.

Biroul vamal Briceni, neţinînd cont de prevederile art.15(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002, a admis aplicarea neîntemeiată a TVA şi taxelor vamale în sumă de 31,8 mii lei la importul de către persoane fizice a autovehiculelor cu caroseria "universal", totodată nefiind aplicate accize în mărime de 80,4 mii lei. Ca rezultat, la bugetul de stat nu s-au încasat 48,6 mii lei.

În perioada anilor 2001-2003 (7 luni), 8 birouri vamale (Chişinău, Sculeni, Leuşeni, Cahul, Ocniţa, Nord, Soroca, Briceni), nerespectînd L.nr.1380-XIII din 20.11.97, n-au aplicat taxa vamală faţă de unii agenţi economici la importul de mărfuri cu poziţiile tarifare 8701 "Tractoare" şi 8704 "Autovehicule pentru transportul mărfurilor", contribuind la neîncasări la bugetul de stat în sumă de 3,5 mil. lei. Astfel, unul şi acelaşi tip de marfă este declarat la import cu poziţii tarifare diferite, inclusiv cu poziţii tarifare cu scutiri de taxa vamală şi fără scutiri de taxa vamală. Autovehiculele tip "VOLVO" FH 12-42T, pe parcursul anului 2002, au fost admise la import cu poziţia tarifară 870120 "Tractoare rutiere pentru semiremorci", cu achitarea taxei vamale de 5 la sută. Concomitent, acest tip de autovehicule este importat şi cu poziţia tarifară 8704, cu scutirea de plată a taxei vamale. Analogic a fost autorizat şi importul unor autovehicule tip "MAN 19414", utilizîndu-se poziţia tarifară 8701, cu achitarea taxei vamale, precum şi poziţia tarifară 8704 - cu scutirea de taxa vamală. Atribuirea incorectă a poziţiilor tarifare s-a admis de asemenea şi la alte tipuri de autovehicule de tracţiune.

Începînd cu anul 2001 şi pînă în anul 2005 Legea cu privire la tariful vamal (în redacţia L.nr.1387-XIV din 24.11.2000) reglementa aplicarea taxelor vamale pe fiecare an la nivel maxim. Guvernul Republicii Moldova, prin Hotarîrea nr.25 din 11.01.02, a decis începînd cu 01.01.02 aplicarea taxelor vamale stabilite pentru anul 2001, care la unele mărfuri erau mai mici, normă care a acţionat pînă la 21.03.02, data intrării în vigoare a modificării Legii cu privire la tariful vamal. Acest fapt a condiţionat neîncasări la bugetul de stat ale taxei vamale numai pentru 16 poziţii tarifare în sumă de 4,4 mil. lei.

În anii 2002-2003 (7 luni), în regimul vamal de "Tranzit" au fost declarate 3766,9 mii bucăţi de flori, cu valoarea declarată în vamă de 1470,9 mii lei, sau în medie 39 bani pentru o bucată, precum şi 4249 kg, cu valoarea în vamă de 74,8 mii lei, prin ce a fost încălcat Nomenclatorul Mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin H.G. nr.1068 din 11.11.99, care stabileşte unitatea de măsură a florilor în bucăţi. În 7 luni ale anului 2003, au fost declarate în regim de "Tranzit", cu locul de destinaţie or.Odesa, de către o persoană fizică străină 98,8 la sută din flori. Ca vamă de frontieră prin care se declarau florile de către această persoană era înregistrată vama Cahul, iar ca vamă de destinaţie a tranzitului - vama Briceni, care este situată în direcţia opusă punctului de destinaţie. Florile n-au fost declarate la posturile vamale ale vămii de frontieră din Ucraina (Kelimenţî), la frontiera nominalizată nefiind înregistrat nici automobilul cu numărul de înmatriculare indicat, cu care marfa a tranzitat teritoriul Republicii Moldova. DV n-a folosit pct.7 din Regulamentul privind regimul vamal de tranzit, aprobat prin H.G.nr.207 din 26.02.03, în cazul tranzitului de flori efectuat de către acesta, potrivit căruia DV putea indica punctele de trecere şi itinerarul tranzitului.

De asemenea, această persoană, la 15.04.03, a întocmit la vama Cahul, în regimul vamal de "Tranzit", declaraţia pentru 139,6 mii bucăţi de flori, care la vama de destinaţie a tranzitului (punctul vamal Larga auto) n-au fost înregistrate şi nici n-au fost declarate în regim de "Import", neîncasările la bugetul de stat constituind 155,0 mii lei.

Din cele 110 declaraţii privind importul definitiv în republică al florilor, numai 2 conţin flori în număr ce depăşeşte 100 mii de bucăţi, iar majoritatea florilor au fost importate în număr de 500-800 de bucăţi, pe cînd în regimul vamal de "Tranzit" cifra acestora depăşeşte 100 mii de bucăţi.

În perioada nominalizată variază şi preţurile la florile declarate care depind direct proporţional de cantităţile declarate. Preţul declarat pentru o garoafă variază de la 0,13 lei pînă la 6,80 lei. Astfel, declaraţiile nr.2000002847 şi nr.2000003034, întocmite de către S.R.L. "RuRoSa", Chişinău în anul 2002, indică preţul pentru o garoafă de 6,80 lei şi, respectiv, de 5,93 lei, precum şi numărul de 500 de bucăţi şi 640 de bucăţi, pe cînd în declaraţia nr.2000002925, întocmită de acelaşi agent economic, figurează 30,9 mii de garoafe, cu preţul de 0,92 lei pentru o bucată, deşi, conform preţurilor orientative din sistemul informaţional al DV, preţul unei garoafe este de 0,21 USD bucata, sau de circa 2,90 lei. Neîncasările la buget, condiţionate de diminuarea valorii în vamă a florilor importate în republică în anii 2002-2003 (7 luni), au constituit 294,6 mii lei.

Nereglementarea juridică a regimului vamal "Admitere temporară" dă posibilitate unui şir de agenţi economici să utilizeze acest regim vamal pentru obţinerea unor vacanţe fiscale îndelungate. Astfel, în perioada anilor 2002-2003 (7 luni), în acest regim au fost importate mărfuri în sumă de 904,2 mil.lei, din care ulterior regimul respectiv a fost înlocuit cu regimul vamal "Import" pentru mărfuri în sumă de 228,2 mil.lei. Numai în urma unor controale selective s-a depistat că 7 agenţi economici au beneficiat de avantaje economice (în mărimea dobînzii bancare) în sumă de 1534,5 mii lei.

Autorizarea neîntemeiată la 10.11.99 de către DV la S.A. "Liga-2", Chişinău a regimului vamal de "Admitere temporară" la importul în Republica Moldova a 10 remorci de tractoare cu valoarea de 437,9 mii lei şi plasarea ulterioară a acestora în regimul vamal "Nimicire" după o perioadă de 3 ani s-a efectuat cu încălcări ale legislaţiei în vigoare, fapt ce a cauzat neachitarea în bugetul de stat a drepturilor de import în sumă de 87,6 mii lei.

La 01.08.02, Departamentul Vamal a autorizat la S.A. "Barza-Albă", Bălţi întocmirea în regimul vamal "Nimicire" a etichetelor importate în perioada anilor 1999-2000 şi păstrate la depozitul vamal cu valoarea de 2,2 mil. lei, fără a ţine cont că etichetele respective mai prezintă şi 6,8 tone de maculatură, care urma se fie declarată în regim de import cu achitarea drepturilor de import prevăzute.

Neonorarea obligaţiunilor asumate de către 5 agenţi economici privind reexportul de mărfuri admise în regimul "Admitere temporară", încălcarea prevederilor art.73 din Codul vamal (CV), precum şi neaplicarea de către organele vamale a prevederilor art.232 şi art.233 din CV au condiţionat neîncasări la bugetul de stat cu titlu de sancţiuni în mărime minimă de 0,2 mil. lei şi maximă de 2,4 mil. lei.

Biroul vamal Aeroport, stabilind nerespectarea obligaţiei de către S.A. "Moldavian Airlines", Chişinău de a returna de pe teritoriul vamal pînă la 15.12.01 avionul SAAB cu preţul de 63,7 mil. lei, scoaterea acestuia de pe teritoriul vamal la 29.03.02 (cu o întîrziere de 3,5 luni), încălcare prevăzută de art.231 (17 b) din CV, n-a aplicat sancţiune materială în sumă de 6,4 mil. lei conform prevederilor art.232 (h) din CV.

 Autorizarea neîntemeiată la 13.04.01 de către DV la Î.M. "Air-Moldova" S.R.L. a regimului "Admitere temporară" la importul în republică a unei aeronave cu valoarea de 33,5 mil.lei şi plasarea acesteia peste 4 luni în regimul vamal "Import" a cauzat neachitarea la bugetul de stat a TVA în sumă de 6,7 mil.lei. Cazul respectiv se află în litigiu de judecată.

Biroul vamal Nord n-a aplicat sancţionarea materială în anul 2002, conform art.232 lit. g), h), pentru contravenţiile vamale prevăzute în art. 231 (17,19) din CV, în sumă de 41,9 mii lei faţă de S.A. "Bargues Agro Industrie", care a încălcat termenele stabilite de admitere temporară a cutiilor de carton şi de prelucrare a nucilor importate în regimul "Perfecţionare activă".

În perioada anilor 2002-2003 (10 luni), au fost stabilite 303 cazuri de depăşire a termenelor de tranzit pe teritoriul republicii, inclusiv la birourile vamale: Leuşeni - 110 cazuri, Ocniţa - 51 cazuri, Cahul - 31 cazuri, Tighina - 95 de cazuri.

Biroul vamal Sculeni, nerespectînd prevederile art.39 din L.nr.1149-XIV din 20.07.2000, pentru neprezentarea mărfurilor organului vamal de destinaţie în termenele stabilite, n-a obligat transportatorul să plătească drepturile de import în sumă de 355,1 mii lei. Analogic, prevederile art.39 nu sînt aplicate şi de alte birouri vamale.

La momentul controlului, autorizaţia de activitate a magazinului "duty-free", primită în anul 1995 de către Î.M. "Moldclasica International" S.R.L., Chişinău, nu este valabilă în condiţiile prevăzute de art.53 din CV (în redacţia L.nr.751-XIV din 21.12.01, în vigoare de la 31.12.01). Aceasta activa în lipsa autorizaţiei respective. În urma neachitării plăţii pentru obţinerea acestei autorizaţii, venitul ratat al bugetului a constituit 37,0 mii lei.

Deşi Curtea de Conturi în materialele de control precedente (Hotărîrea nr.75 din 03.08.01) a constatat încălcări la acordarea înlesnirilor fiscale la importul alcoolului etilic nedenaturat, iar Parlamentul ulterior a anulat înlesnirile la importul acestuia, controlul actual a depistat alte căi de beneficiere a înlesnirilor fiscale de către unii agenţi economici la acest compartiment prin importul spirtului în ZAL. Astfel, S.R.L. "Asvigoris-Farm", Chişinău şi S.R.L. "Darman-Agro" au importat 2,3 mil. litri de alcool etilic nedenaturat. În rezultatul amestecării la S.A. "DTD-Nistru", Otaci a acestui alcool cu unele adaosuri în cantităţi mici, alcoolul a fost prezentat ca amestecuri de substanţe aromatizate, precum şi de parfumerie şi cosmetică. În urma acestor manipulări la bugetul de stat nu s-au încasat accize în sumă totală de 19,1 mil.lei.

Contrar prevederilor L.nr.426-XIII din 04.04.95 şi pct.20 din Regulamentul cu privire la evidenţa şi distribuirea ajutoarelor umanitare, aprobat prin H.G.nr.1036 din 14.10.98, art.26 din L.nr.1491-XV din 28.11.02, de către primăria com. Alexanderfeld şi Institutul Ştiinţific în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului ajutorul umanitar în sumă de 1005,7 mii lei şi, respectiv, de 96,4 mii lei importat cu scutiri de plata drepturilor de import n-a fost reflectat în evidenţa contabilă, iar în cazul primăriei în mod analogic distribuit.

Nerespectîndu-se prevederile art.3 din L.nr.453-XV din 30.07.01, precum şi Regulamentul cu privire la modalitatea aplicării Legii despre anularea penalităţilor şi sancţiunilor financiare (amenzilor), aprobat prin H.G.nr.1114 din 18.10.01, trei oficii fiscale neîntemeiat au anulat penalităţi şi sancţiuni financiare la 9 agenţi economici în sumă de 56,6 mii lei şi n-au dezgheţat sancţiuni financiare la 5 agenţi economici în sumă de 30,8 mii lei.

Prin încheierea cu Consiliul Creditorilor (CC) a Acordurilor-memorandum privind instituirea moratoriului asupra datoriilor, eşalonarea şi reeşalonarea datoriilor în perioada de izolare şi postizolare, statul oferă întreprinderilor, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma juridică de organizare, posibilitate de a ieşi din criza economico-financiară şi de a evita insolvabilitatea.

Curtea de Conturi, în Hotărîrile nr.42 din 21.05.02 şi nr.9 din 28.03.03, s-a pronunţat în ce priveşte lipsa controlului cuvenit din partea unor organe de specialitate asupra executării de către agenţii economici care au încheiat Acorduri-memorandum a condiţiei de achitare a datoriilor faţa de stat. Neachitarea plăţilor curente, anularea unor datorii au cauzat pierderi statului, nefiind obţinute rezultatele preconizate.

La 01.01.03, soldul datoriilor incluse în obiectul concilierii la 95 de agenţi economici faţă de creditori constituia 2664,0 mil. lei şi 21,4 mil. USD, inclusiv faţă de stat - 751,8 mil. lei şi 6,4 mil. USD, pentru creditele acordate de Ministerul Finanţelor. Din valoarea totală a obiectului concilierii 81,3 la sută, sau 2095,0 mil. lei constituie datoriile întreprinderilor complexului energetic.

Nerespectîndu-se prevederile art.14 (2) din L.nr.632-XV din 14.11.01, nivelul achitării plăţilor curente pe anul 2002 a constituit 89,6 la sută, iar faţă de creditorii de stat nivelul este şi mai redus, şi anume - de 65,9 la sută. În semestrul I al a.2003, acest indice a constituit 89,3 la sută şi, respectiv, 91,2 la sută. Ca rezultat, pe perioada anilor 2002-2003 (semestrul I), neîncasările la bugetul public naţional au constituit 161,8 mil. lei şi 2,0 mil. USD.

Deşi unor agenţi economici care activează în condiţiile Acordurilor-memorandum, prin diferite acte legislative, le-au fost anulate datoriile istorice în sumă de 102,8 mil. lei, unii din aceştia ulterior nu şi-au onorat obligaţiunile stipulate în Acordurile-memorandum privind achitarea plăţilor curente, şi anume S.A. "Cereale Flor" (1440,2 mii lei - pe a.2002), S.A. "Covoare-Ungheni" (1411,9 mii lei - pe anul 2002), S.A. "Răuţel" (345,8 mii lei - pe a.2003).

Controlul a stabilit cazuri cînd întreprinderile, în perioada efectului juridic al Acordurilor-memorandum de iniţiere a procedurii de izolare şi postizolare, solicită încheierea Acordurilor-memorandum suplimentare, cu includerea sumelor sancţiunilor şi penalităţilor stabilite de organele fiscale în această perioadă. Astfel, au fost încheiate Acorduri-memorandum suplimentare cu S.A. "Moldcarton", Chişinău (obiectul concilierii - 1,7 mil. lei), S.A. "Cereale-Flor", Floreşti (obiectul concilierii - 1,4 mil. lei), care nu-şi onorează obligaţiunile asumate în Acordurile-memorandum.

Multiplele facilităţi fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare, existenţa unor discrepanţe între prevederile Codului fiscal şi actelor normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale în temeiul şi pentru executarea Codului fiscal, precum şi lipsa unor reglementări concrete la utilizarea facilităţilor fiscale şi vamale se răsfrînge negativ asupra formării părţii de venituri a bugetului de stat din contul veniturilor fiscale şi vamale.

Practica existentă de aplicare excesivă a facilităţilor (înlesnirilor) fiscale şi vamale, controlul ineficient al organelor de resort asupra agenţilor economici ce beneficiază de înlesniri la importul mărfurilor (serviciilor) generează neachitarea în termen şi pe deplin a plăţilor la buget de către agenţii economici. Starea de lucruri se complică şi din cauza lipsei unei strategii de determinare şi aplicare a facilităţilor, evidenţei şi analizei acestora, reglementate de un cadru juridic perfect. Totodată, prevederile şi prescripţiile actelor legislative şi normative privind aplicarea facilităţilor în unele cazuri sînt neclare şi neconsecvente.

Aceasta dă posibilitate organelor de competenţă să aplice înlesnirile fiscale şi vamale la propria viziune, iar agenţilor economici, prin diverse metode, să apeleze la autorităţile de stat pentru beneficierea înlesnirilor, în unele cazuri nemotivată, invocînd situaţia dificilă a întreprinderii. Uneori aceasta se explică şi prin nedorinţa agenţilor economici de a-şi onora obligaţiile fiscale faţă de buget.

Unii contribuabili nu apreciază la justa valoare înlesnirile acordate de către stat, utilizînd aceste surse pentru procurarea obiectelor de lux, construcţii costisitoare, deoarece legislaţia în vigoare nu în toate cazurile limitează folosirea înlesnirilor acordate de stat în scopuri concrete.

Avînd în vedere situaţia economică dificilă, posibilităţile financiare reduse ale statului, precum şi ţinînd cont de rezultatele controlului, Curtea de Conturi consideră oportună micşorarea categoriilor de înlesniri fiscale, limitîndu-le la cele sociale şi la cele făcute în scopuri de investiţii în producţie.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului şi în baza art.25 şi art.26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

 hotărăşte:

1. Se atenţionează conducerea Departamentului Vamal şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat asupra încălcărilor şi neajunsurilor depistate la aplicarea prevederilor legislaţiei privind acordarea facilităţilor (înlesnirilor) fiscale şi vamale, controlului ineficient la exercitarea de către unele instituţii subordonate a atribuţiilor de administrare fiscală şi se cere:

- examinarea rezultatelor controalelor efectuate de Curtea de Conturi, elaborarea şi realizarea unui program de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control;

- aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care prin admiterea acordărilor neîntemeiate de facilităţi (înlesniri) fiscale şi vamale au comis încălcări ale legislaţiei, prejudiciind bugetul de stat;

- implementarea şi ţinerea evidenţei stricte a facilităţilor (înlesnirilor) fiscale şi vamale, asigurînd utilizarea tuturor pîrghiilor prevăzute de legislaţie pentru aplicarea corectă a acestora;

- excluderea de către organele vamale a practicii nejustificate de autorizare a importului de mărfuri în regim de "Admitere temporară" pe teritoriul republicii.

2. Se cere de la conducerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat întreprinderea măsurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea perceperii şi restabilirii la buget de către Oficiul fiscal Centru al IFS pe mun.Chişinău de la Î.M. "Mercier Centru Europa" S.R.L. (c/f 14246010) a impozitului pe venit în sumă de 249,7 mii lei.

3. Se cere de la conducerea Departamentului Vamal:

- întreprinderea măsurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea încasării taxelor vamale şi TVA la importul autovehiculelor de tracţiune şi aparatelor de aer condiţionat de către birourile vamale respective, precum şi a aplicării amenzii faţă de S.A. "Moldavian Airlines" pentru încălcarea regulilor vamale;

 - verificarea corectitudinii acordării înlesnirilor la TVA în sumă de 134,8 mii lei de către biroul vamal Soroca la importul aparatelor de aer condiţionat pentru S.A. "Alfa-Nistru" şi S.R.L. "Sotex-Grup".

4. Se cere de la Ministerul Finanţelor:

- examinarea rezultatelor controlului efectuat de către Curtea de Conturi şi întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării neajunsurilor şi încălcărilor stabilite, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, conform prevederilor legale, faţă de persoanele care au comis încălcări la aplicarea legislaţiei fiscale;

- înaintarea propunerilor către Guvern privind perfecţionarea legislaţiei fiscale în vederea optimizării facilităţilor fiscale;

- asigurarea unei conlucrări eficiente a organelor cu atribuţii de administrare fiscală în vederea ţinerii evidenţei rezultative de aplicare a facilităţilor (înlesnirilor) fiscale.

5. Se cere de la Consiliul Creditorilor:

- întreprinderea măsurilor necesare pentru lichidarea neajunsurilor depistate de control;

- asigurarea onorării obligaţiunilor de către Consiliul Creditorilor, conform prevederilor L.nr.632-XV din 14.11.01, în vederea luării de atitudine faţă de agenţii economici care nu respectă cerinţele Acordurilor-memorandum;

- efectuarea controalelor eficiente asupra respectării legislaţiei şi actelor normative în vigoare de către agenţii economici cu care au fost încheiate Acorduri-memorandum.

6. Se cere de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:

- intensificarea controlului în vederea eliberării autorizaţiilor la importul seminţelor şi materialului săditor conform legislaţiei în vigoare;

- aplicarea sancţiunilor disciplinare, potrivit legislaţiei, faţă de persoanele responsabile de admiterea importului seminţelor şi materialului săditor contrar prevederilor legale.

7. Se informează Agenţia de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare despre distribuirea ajutorului umanitar de către primăria com.Alexanderfeld, Cahul, în lipsa luării la intrări a acestuia, pentru luare de atitudine.

8. Se cere de la Institutul Ştiinţific în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului să ia la evidenţa contabilă ajutorul umanitar în sumă de 96,4 mii lei.

9. Se cere de la Ministerul Economiei în comun cu Departamentul Vamal să examineze cazul de neeliberare Î.M. "Moldclasica International" S.R.L. a autorizaţiei de activitate în conformitate cu prevederile Codului vamal.

10. Să ia act că:

- pe parcursul controlului, 41 de agenţi economici au calculat, restabilit şi transferat la bugetul de stat impozite, amenzi şi penalităţi în sumă de 2018,1 mii lei;

- birourile vamale Chişinău, Cahul au încasat de la agenţii economici, neîntemeiat scutiţi de taxa vamală la importul autovehiculelor de tracţiune şi de TVA la unele mărfuri, suma de 1042,1 mii lei şi, respectiv, de 130,1 mii lei;

- au fost înaintate agenţilor economici avize de plată şi dispoziţii incaso trezoreriale privind achitarea taxelor vamale şi TVA la importul autovehiculelor şi aparatelor de aer condiţionat în sumă de 2366,6 mii lei de către birourile vamale Chişinău - 1042,8 mii lei, Aeroport - 208,4 mii lei, Leuşeni - 607,1 mii lei, Sculeni - 45,3 mii lei, Bender - 10,9 mii lei, Ocniţa - 19,7 mii lei, Soroca - 54,0 mii lei, Cahul - 378,4 mii lei;

- prin H.G. nr.712 din 12.06.03, a fost reglementat modul de tranzitare a mărfurilor pentru agenţii economici din raioanele de Est ale Republicii Moldova;

- cazurile de încălcare a regulilor vamale de către Î.M. "Air-Moldova" S.R.L., precum şi de import al alcoolului etilic nedenaturat nesupus accizului de către firmele "Asvigoris-Farm" şi "Darman-Agro" se află în litigiu de judecată.

11. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele controlului, pentru luare de atitudine, şi se propune:

- examinarea chestiunii privind crearea în cadrul Ministerului Finanţelor a unui sistem informaţional unic de evidenţă a facilităţilor (înlesnirilor) fiscale şi vamale, care ar permite ulterior şi efectuarea controlului asupra eficienţei acordării acestora;

- modificarea Regulamentului Ministerului Finanţelor, aprobat prin H.G. nr.755 din 30.07.01, incluzînd în sarcinile ministerului efectuarea analizei eficienţei aplicărilor de facilităţi fiscale şi vamale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- revizuirea cadrului juridic existent ce reglementează raporturile sociale în domeniul acordării de facilităţi (înlesniri) fiscale şi vamale în vederea excluderii divergenţelor de norme, precum şi a golurilor în actele legislative şi normative, prezentînd Parlamentului în ordinea stabilită propunerile privind:

  • determinarea în Codul fiscal fără echivoc a cazurilor concrete de aplicare a facilităţilor (înlesnirilor) fiscale şi vamale;
  • excluderea din art.7 alin.2 din Codul fiscal a sintagmei "... modificarea cotelor şi aplicarea facilităţilor fiscale", precum şi a facilităţilor (înlesnirilor) reglementate de Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal în vederea limitării acestora doar la Codul fiscal;
  • introducerea în Codul fiscal (Anexa "Mărfurile şi licenţa supuse accizelor") a poziţiei tarifare 2207 "Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool, determinată în funcţie de volum de 80% vol. sau peste; alcool etilic şi alte rachiuri, denaturate, de orice concentraţie", precum şi a poziţiei tarifare 3302 "Amestecuri de substanţe odoriferante şi amestecuri (inclusiv soluţiile alcoolice) pe baza uneia sau a mai multor substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor, cu o concentraţie de alcool de peste 13% în volum";
  • substituirea în art.24 (3) alin.1 şi 2 din L.nr.1164-XIII din 24.04.97 a cuvintelor "... de la data încheierii acordului" cu cuvintele "... începînd cu prima zi a perioadei fiscale în care a fost încheiat acordul";
  • modificarea art.24 (15) din L.nr.1164-XIII din 24.04.97 cu următorul text: "Agenţii economici, inclusiv întreprinderile cu investiţii străine la care termenul de acţiune a facilităţii obţinute în conformitate cu alin. (3) al prezentului articol a expirat, sînt scutiţi de plata impozitului prin reducerea venitului impozabil cu suma ce constituie 50% din valoarea de intrare (valoarea de procurare sau valoarea istorică) a activelor materiale pe termen lung (cu excepţia autoturismelor, mobilei pentru oficiu şi a activelor în scopuri administrative), inclusiv pentru procurarea activelor materiale pe termen lung în regim de leasing (mijloacele achitate pe parcursul anului fiscal în care se acordă scutirea), dar nu mai mult de venitul impozabil, cu condiţia respectării următoarelor restricţii:

a) pe parcursul a 3 ani, imediat următori anului în care a fost acordată scutirea, să nu fie calculate şi repartizate dividende acţionarilor, venituri membrilor societăţii, să nu fie comercializate;

b) să nu fie date în locaţiune (leasing).

În cazul nerespectării cerinţelor menţionate, suma impozitului calculat şi nevărsat la buget se varsă la buget integral, prin majorarea venitului impozabil din anul în care s-a beneficiat de facilitatea respectivă, cu aplicarea sancţiunilor fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare";

  • substituirea în art.49 (7) din Codul fiscal a cuvintelor "... cu perioada fiscală respectivă, prevăzută la art.84, în cadrul căreia a fost obţinut venit impozabil" cu cuvintele "cu prima zi a perioadei fiscale în care a fost încheiat acordul";
  • reglementarea şi detalierea în Codul vamal (Secţiunea a 11-ea) a cazurilor de utilizare a regimului vamal "Admitere temporară", inclusiv cu exonerarea totală a drepturilor de import (export), cu stabilirea modalităţii de depunere la organele vamale de către agenţii economici a obligaţiei de returnare a mărfurilor, autorizate în acest regim, precum şi perceperea unei dobînzi bancare pentru perioada de utilizare a regimului "Admitere temporară" în cazul închiderii acestuia cu regimul vamal "Import".

12. Se informează Parlamentul Republicii Moldova despre rezultatele controlului şi se propune:

- audierea în cadrul unei şedinţe a Parlamentului a chestiunii privind acordarea de facilităţi (înlesniri) fiscale şi vamale reieşind din rezultatele controlului Curţii de Conturi;

- luarea de măsuri în vederea nepracticării modificării actelor legislative prin metoda de "rectificare", prin ce nu se respectă procedurile tehnice de modificare a unui act legislativ;

- în exerciţiul dreptului de iniţiativă legislativă, înaintarea propunerii de modificare a Codului fiscal, incluzînd:

  • în art.133 alin.1 lit.a), art.155 alin.1 lit.g) şi art.158 lit.b) norma de ţinere a evidenţei înlesnirilor fiscale de către organele respective, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu prezentarea ulterioară a datelor Ministerului Finanţelor;
  • noţiunea de "investiţii" în vederea utilizării acesteia în sensul respectiv al Codului fiscal.

13. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile L.1104-XV din 06.06.02, materialele controlului privind încălcările comise, pentru întreprinderea măsurilor după competenţă.

14. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova.

15. Despre executarea cerinţelor pct.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)