Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 47 din 21 septembrie 2012 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiții și reparații capitale pe anul 2011 în cadrul unor entități finanțate de la bugetul de stat

Numar din data de 2012-09-21 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 20

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui A.Zolotcov, viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor, dlui S.Sainciuc, viceministrul muncii, protecției sociale și familiei, dlui B.Gherasim, viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, dlui V.Pană, șef adjunct al Direcției finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziții publice a Ministerului Finanțelor, dlui V.Sviridov, administrator al Întreprinderii de Stat "Portul Fluvial Ungheni", dlui Gr.Belostecinic, rector al Academiei de Studii Economice din Moldova, profesor universitar, dlui C.Trofăilă, directorul Departamentului venituri și tehnologii informaționale al Serviciului Vamal, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi, a examinat Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiții și reparații capitale pe anul 2011 în cadrul unor entități finanțate de la bugetul de stat.

Misiunea de audit s-a desfăşurat la Ministerul Finanțelor și la unele entități finanțate de la bugetul de stat, în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi, potrivit Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2012, avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la conformitatea executării și raportării bugetului de stat la capitolul investiții și reparații capitale pe anul 2011.

Auditul s-a efectuat conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit au fost obţinute prin colectare la unele obiecte de alocații bugetare, ținîndu-se cont de nivelul materialităţii şi de riscurile identificate, fiind auditate următoarele entități: Ministerul Finanțelor (Infrastructura Biroului vamal Leușeni), Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie si Reabilitare, str.Romană nr.2, municipiul Chișinău; Internatul Psihoneurologic din Cocieri, raionul Dubăsari; Blocul cu 80 de apartamente pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, str. Alba Iulia, municipiul Chișinău; Azilul republican pentru invalizi și pensionari, str. Valea Rediului nr.16, municipiul Chișinău), Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (Construcția caselor de locuit pentru persoane sinistrate în urma inundațiilor din vara anului 2010), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (Majorarea capitalului social al Î.S. ,,Portul Fluvial Ungheni" în vederea construcției Portului de Pasageri Giurgiulești, raionul Cahul), Ministerul Educației (Blocul de studii al Academiei de Studii Economice din Moldova, str.G.Bănulescu-Bodoni nr.59, municipiul Chișinău).

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă publică, Curtea de Conturi

a constatat:

În anul 2011, comparativ cu anul 2010, se relevă o tendință de diminuare a finanțării investițiilor capitale cu 73,1 mil.lei, aceasta fiind cauzată de disponibilitatea limitată de resurse publice ce ar garanta finanțarea integrală a necesităților, precum și de creștere nesemnificativă a reparațiilor capitale cu 16,8 mil.lei. Deși se înregistrează o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru investiții capitale finanțate din sursele externe cu 115,7 mil.lei, sau cu 41,2%, concomitent, se atestă un nivel scăzut de valorificare a surselor externe de finanțare preconizate.

Ministerul Finanţelor, în calitate de organ central de specialitate al administrației publice, regulamentar, în domeniul investițiilor și reparațiilor capitale, urmează să efectueze: participarea la elaborarea politicii și la evaluarea ofertelor în domeniul investițiilor realizate din contul tuturor surselor bugetului de stat; analizarea propunerilor și argumentărilor tehnico-economice la elaborarea proiectelor de programe investiționale și cheltuielilor de ordin economic, finanțate din contul tuturor surselor bugetului de stat; monitorizarea proceselor de finanțare a acestor cheltuieli. Constatările rezultate din activitățile misiunii de audit, reflectate în prezentul raport, denotă că Ministerul Finanțelor, prin prisma funcțiilor de bază de gestionare a finanțelor publice:

  • n-a asigurat delimitarea și reglementarea exhaustivă a responsabilităților între Ministerul Finanțelor și beneficiarii de investiții, ceea ce, în unele situații, condiționează motivarea nejustificată a iregularităților admise de beneficiari ca rezultat al verificării documentare și lipsei obiecțiilor din partea Ministerului Finanțelor;
  • n-a implementat un sistem unificat de înregistrare și evidență a datoriilor debitoare și creditoare la compartimentul finanțarea investițiilor și reparațiilor capitale, ca rezultat, acestea nu includ datoriile pe componentele: proiecte finanțate din surse externe; fonduri speciale, precum și pentru alocațiile de la bugetul de stat pentru autoritățile administrației publice locale destinate finanțării cheltuielilor capitale, ceea ce nu asigură unicitatea/plenitudinea datelor și duce la denaturarea datelor raportării anuale;
  • nu dispune de un sistem/o bază de date ce ar reflecta situația reală și dinamica finanțării/execuției per ansamblu la nivel de țară, precum și în aspectul beneficiarilor/obiectivelor/costurilor de deviz/suselor de finanțare/perioadei de inițiere a finanțării de la bugetul de stat/volumelor executate/volumului datoriilor/perioadei de finalizare și de dare în exploatare etc. la capitolul cheltuieli capitale pe beneficiari și obiecte investiționale, ceea ce limitează posibilitățile de prioritizare/transparență/planificare strategică a investițiilor de stat și face imposibilă realizarea eficientă/calitativă a obiectului principal în acest domeniu, atribuit Ministerului;
  • n-a întreprins măsuri rezultative întru inventarierea, în comun cu beneficiarii de investiții, a tuturor datoriilor debitoare și creditoare în aspect de beneficiari/obiecte/surse, cu determinarea realității acestora, asigurînd o monitorizare completă asupra modului de stingere în conformitate cu prevederile legale și neadmiterea înregistrării nejustificate a acestora.

Autoritățile administrației publice centrale și instituțiile publice, în calitate de executori de buget și beneficiari de investiții, au responsabilitatea de a asigura o bună guvernare a fondurilor publice, inclusiv prin prisma cadrului legal răspund de îndeplinirea unor obligații privind calitatea construcțiilor, precum asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, acționarea în cazul neconformităților și deficiențelor apărute pe parcurs, asigurarea recepției lucrărilor etc. Constatările rezultate din activitățile misiunii de audit, reflectate în raport, au relevat că:

  • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, în calitate de autoritate publică centrală, n-a asigurat estimarea corectă și revizuirea concomitentă a necesităților de mijloace bugetare pentru construcția ,,Portului de Pasageri Giurgiulești" și n-a monitorizat darea în exploatare a obiectului care urma a fi efectuată pînă la 01.06.2008, pînă în prezent, obiectul nefiind dat în exploatare. Din totalul de mijloace primite din bugetul de stat de 16,0 mil.lei pentru majorarea capitalului social, Î.S. ,,Portul Fluvial Ungheni" a înregistrat un sold de mijloace bănești neutilizat la contul de decontare în mărime de 3,2 mil.lei, iar 2,6 mil.lei au fost folosite în scopurile curente ale întreprinderii.
  • Ministerul Finanțelor a admis carențe la planificarea și executarea alocațiilor prevăzute pentru finanțarea a 2 obiecte investiționale, ceea ce a cauzat nevalorificarea integrală a alocațiilor preconizate în sumă de circa 6,2 mil.lei.
  • Serviciul Vamal n-a asigurat un sistem eficient de control intern pentru perioada anului 2010 la etapele de executare a cheltuielilor şi acceptare a lucrărilor de reparații capitale și de definire a responsabilităţilor de monitorizare a deficienţelor, afectînd raportarea financiară la capitolul respectiv pentru anul 2011.
  • Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, prin tergiversarea procesului de revizuire și de aprobare a modificărilor, a cauzat neexecutarea în termenele stabilite a lucrărilor de finalizare a infrastructurii inginerești și drumurilor pentru casele de locuit pentru persoane sinistrate în urma inundațiilor din vara anului 2010, inclusiv neasigurînd nici recepționarea finală a acestora.
  • Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, la executarea lucrărilor de construcții, n-a asigurat verificarea execuţiei corecte și complete a lucrărilor, actelor de recepție a lucrărilor executate, n-a acţionat în vederea soluţionării neconformităţilor pe parcursul efectuării lucrărilor etc., ca rezultat fiind admisă finanțarea unor lucrări neexecutate la momentul prezentării proceselor-verbale de recepție a lucrărilor, ceea ce contravine prevederilor legale.
  • Academia de Studii Economice din Moldova a acceptat înlocuirea de către antreprenor a materialelor prevăzute de deviz cu materiale mai costisitoare, fapt ce a condiționat majorarea valorii obiectului de construcție. Concomitent, se atestă neconcordanța între utilajul reflectat în actele de recepție la executarea lucrărilor suplimentare la instalațiile interioare de condiționare executate în aprilie 2011 și cel real instalat.

De asemenea, se relevă o situație problematică, condiționată de finanţarea cheltuielilor pentru investițiile capitale spre finele anului de gestiune, care, în unele cazuri, generează nevalorificarea deplină a acestora şi/sau achitarea nejustificată antreprenorilor a lucrărilor real neexecutate, cu nereflectarea lor la datorii debitoare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiții și reparații capitale pe anul 2011 în cadrul unor entități finanțate de la bugetul de stat, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiții și reparații capitale pe anul 2011 în cadrul unor entități finanțate de la bugetul de stat se remit:

2.1. Ministerului Finanțelor, pentru documentare și luare de atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, precum și pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, și se cere:

2.1.1. să intensifice măsurile de monitorizare a proceselor de gestionare a finanțelor publice în domeniul investițiilor și reparațiilor capitale, prin reglementarea responsabilităților între Ministerul Finanțelor și beneficiarii de investiții și reparații capitale finanțate de la bugetul de stat;

2.1.2. să asigure crearea unui sistem/unei baze de date la capitolul investiții și reparații capitale, care să includă dinamica finanțării/execuției per ansamblu la nivel de țară, în aspectul beneficiarilor/obiectelor/costurilor de deviz/surselor de finanțare/perioadei de inițiere a finanțării de la bugetul de stat/volumelor executate/volumului datoriilor/perioadei de finalizare și de dare în exploatare etc., precum și situația reală a lucrărilor executate;

2.1.3. să efectueze inventarierea, în comun cu beneficiarii de investiții, a tuturor datoriilor debitoare și creditoare în aspect de beneficiari/obiecte/surse, cu determinarea realității acestora.

2.2. Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (inclusiv Întreprinderii de Stat ,,Portul Fluvial Ungheni"), Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Serviciului Vamal, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Academiei de Studii Economice din Moldova, pentru documentare și luare de atitudine referitor la rezultatele auditului, precum și pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, și se cere conformarea la rigorile cadrului legal pentru buna guvernare a fondurilor publice și neadmiterea iregularităților la capitolul investiții și reparații capitale.

2.3. Guvernului, pentru documentare și examinarea circumstanțelor ce țin de nedarea în exploatare în termenele stabilite a obiectelor ,,Majorarea capitalului social al Î.S. ,,Portul Fluvial Ungheni" în vederea construcției Portului de Pasageri Giurgiulești, raionul Cahul" și ,,Construcția caselor de locuit pentru persoane sinistrate în urma inundațiilor din vara anului 2010", cu infrastructura inginerească și drumuri, avînd în vederea procesele de exploatare a acestora.

2.4. Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, pentru documentare.

3. Despre implementarea recomandărilor auditului şi executarea subpct.2.1. și 2.2. ale pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare; în continuare - Legea Curţii de Conturi).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012''(cu modificările ulterioare).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14.11.2008 "Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor" (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14.11.2008).

Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 ,,Privind calitatea în construcții".                                                

Recomandari (20)

1. Să asigure delimitarea și reglementarea exhaustivă a responsabilităților între Ministerul Finanțelor și beneficiarii de investiții și reparații capitale finanțate de la bugetul de stat.

2. Să asigure, în comun cu beneficiarii de alocații destinate investițiilor și reparațiilor capitale, o planificare coerentă și conformă a necesităților de alocații în vederea valorificării depline a acestora în aspectul obiectelor/surselor/perioadei de gestiune.

3. În comun cu beneficiarii de alocații destinate investițiilor și reparațiilor capitale finanțate din contul proiectelor finanțate din sursele externe, să monitorizeze și să intensifice acțiunile de comunicare în vederea valorificării surselor alocate în aspectul obiectivelor.

4. Să asigure, în comun cu beneficiarii, inventarierea tuturor datoriilor debitoare și creditoare în aspect de beneficiari/obiecte/surse, cu determinarea realității acestora, asigurînd, în comun cu beneficiarii, o monitorizare completă asupra modului de stingere a acestora în conformitate cu prevederile legale, și cu neadmiterea înregistrării nejustificate a acestora.

5. Să elaboreze un sistem unificat/o bază de date ce ar reflecta situația reală și dinamica finanțării și execuției per ansamblu la nivel de țară, precum și în aspectul beneficiarilor/obiectivelor/costurilor de deviz/surselor de finanțare/perioadei de inițiere a finanțării de la bugetul de stat/volumelor executate/volumului datoriilor/perioadei de finalizare și de dare în exploatare etc., în vederea prioritizării, transparenței și planificării strategice a investițiilor de stat.

6. Să examineze posibilitățile de formare și generalizare a unei informații complete privind investițiile capitale atît la nivel de autorități publice centrale, cît și la nivel de autorități publice locale (inclusiv în aspectul instituțiilor publice locale).

7. Să intensifice activitățile de monitorizare, în vederea executării în termen și în volum deplin a alocațiilor de cheltuieli preconizate pentru investițiile și reparațiile capitale în domeniul administrat.

response:
scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Pentru intensificarea activităţi de monitorizare. în vederea executării in termen şi în volum deplin a alocaţiilor de cheltuieli preconizate pentru investiţiile şi reparaţiile capitale în domeniul dat. in cadru! ministerului prin ordinul nr.67 a fost desemnat dl V. Rapcea. viceministru. in calitate de persoană responsabilă. Totodată. Grupul de lucru coordonator pentru elaborarea CBTM-ului monitorizează şi actualizează anual la începutul procesului de elaborare a CBTM-ului. volumul investiţiilor şi reparaţiile capitale in domeniu, inclusiv şi îndeplinirile pe domenii. In baza Ordinului Ministrului Finanţelor nr 209 din 24.12.2015. MTII) semestrial şi anual raportează Ministerului Finanţelor monitorizarea şi raportarea pe programe/subprograme progresul realizării şi valorificării resurselor alocate.

8. Să examineze situația și circumstanțele vizînd nedarea în exploatare a obiectului ,,Majorarea capitalului social al Î.S.,,Portul fluvial Ungheni” în vederea construcției Portului de Pasageri Giurgiulești, raionul Cahul” în termenele preconizate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, ținînd cont de procesul de exploatare al acestuia.

response:
scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 în baza prevederilor Hotăririi Guvernului nr. 154 din 14.02.2008 "Cu privire la construcţia Portului de pasageri Giurgiuleşti a fost demarată construcţia, beneficiar şi operator al căruia este Î S. “Portul Fluvial Ungheni”. I.a 14 decembrie 2011 în baza Legii nr. 224 din 25.11.2011 "privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2011 nr. 52 din 31.05.2011". pentru finalizarea construcţiei portului au fost alocate suplimentar mijloace bugetare în mărime de 16.00 mii. lei. cu condiţia majorării capitalului social al ÎS. "Portul Fluvial Ungheni" în vederea construcţiei Portului de Pasageri Giurgiuleşti. raionul Cahul. Prin Ordinul MTID nr. .3 din 06.01.2012 a fost aprobată majorarea capitalului social al Î S. “Portul Fluvial Ungheni", prin care a fost plasată suma de 16.00 mii. lei. şi prin Decizia Camerei înregistrării de Stat din 31.01.2012 (Dosarul nr. 10036090114156). au fost introduse modificările respective in Reg I.a momentul solicitării finanţării diferenţa între suma achitată antreprenorilor generali şi mijloacele financiare alocate din bugetul de stat a constituit 10,7 mln lei. mijloace financiare care a fost achitate din mijloacele proprii a ÎS "Portul Fluvial l hlgheni”, această sumă este argumentată prin actele de recepţie semnate de ambele părţi şi luate la evidenţă contabilă pină la data de 30.11.2011, Diferenţa intre sunta de 16,0 mln lei alocate, şi 10.7 mln lei achitate de ÎS “Portul Fluvial l'ngheni" constitue 5,3 mln lei şi a fost reflectată in actele de recepţie finală care nu au fost semnate de responsabilul tehnic, fiind in procesul de eliminare a neregularităţilor. în total antreprenorilor a fost achitată şi pusă la evidenta contabilă suma de 86,48 mln Iei. Diferenţa intre suma achitată la moment şi cea achitată la data de 30.11.2011 constitue 16.0 mln lei, ce constitue suma solicitată şi alocată din bugetul de stat. Vă aducem la cunoştinţă că mijloacele alocate din bugetul de stat pentru construcţia Portului de pasageri Giurgiuleşti au fost utilizaţi conform destinaţiei, fapt ce este demonstrat documentar. Registrul de stat al persoanelor juridice (Nota detaliată se anexează). Pentru urgentarea şi darea in exploatare a Portului de pasageri Giurgiuleşti a fost emis ordinul MTID nr. 273 din 23 10.2012. cate prevedea Graficul de finalizare şi darea in exploatare, a obiectului. La data de 10.09.2013 a fost aprobată recepţia finală a obiectului de către Inspecţia de Stal in Construcţie (nr. 838 din 10.09.2013). Procesul-verbal de punere in funcţiune a mijloacelor fixe nr. 0000000002: nr. 0000000006: nr. 0000000003 din 12.XII.2013. Materialele au fost prezentate Curţii de Conturi (scrisorile nr. 10-01 din 21.01.2016. nr. 10-553 din 19.09.2014).

9. Să se determine asupra estimării corecte a necesităților de mijloace bugetare, prin confirmarea justificată a solicitărilor, și să asigure utilizarea lor în strictă conformitate cu destinațiile aprobate de cadrul legal.

9. Să se determine asupra estimării corecte a necesităților de mijloace bugetare, prin confirmarea justificată a solicitărilor, și să asigure utilizarea lor în strictă conformitate cu destinațiile aprobate de cadrul legal.

10. Să examineze situația privind solicitarea datoriilor pentru obiectul ,,Majorarea capitalului social al Î.S. ,,Portul Fluvial Ungheni” în vederea construcției Portului de Pasageri Giurgiulești, raionul Cahul”, în lipsa justificării existenței acesteia față de antreprenorii generali (absența înregistrării în evidența contabilă și în rapoartele financiare), cu formarea unui sold neutilizat conform destinației în sumă de 5,8 mil.lei.

10. Să examineze situația privind solicitarea datoriilor pentru obiectul ,,Majorarea capitalului social al Î.S. ,,Portul Fluvial Ungheni” în vederea construcției Portului de Pasageri Giurgiulești, raionul Cahul”, în lipsa justificării existenței acesteia față de antreprenorii generali (absența înregistrării în evidența contabilă și în rapoartele financiare), cu formarea unui sold neutilizat conform destinației în sumă de 5,8 mil.lei.

response:
scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Prin ordinul MTII) nr. 3 din 06.01.2012. a fost aprobată majorarea capitalului social al i.S. “Portul Fluvial Ungheni”. prin care a fost plasată suma de 16.00 mii. lei. şi prin Decizia Camerei înregistrării de Stat din 31.01.2012 (Dosarul nr. 10036090114156). au fost introduse modificările respective in Registrul de stat al persoanelor juridice. Materialele au fost prezentate Curţii de Conturi (scrisoarea nr. 112 din 11.09.2012). Mijloacele financiare au fost alocate abia in luna decembrie al anului 2011. Astfel, in decembrie 2011 au fost făcute toate plăţile restante şi stins creditul contractat in mărime de 6,87 mln lei. Mat jos sînt reflectate cheltuielile ulterioare şi anume perioada 01.08.2012-31.12.2014 Direcţia de utilizare: - SRL”Palin Design" - 3174.2 mii lei: - Salariul responsabilului tehnic Toşnicenco Nicolae - 184.2 mii lei: - Contribuţii sociale obligatorii şi asigurarea medicală - 49.7 mii lei.

11. Să asigure planificarea reală a alocațiilor prevăzute pentru finanțarea obiectivelor investiționale, cu ulterioara valorificare integrală a acestora

12. Să asigure achitarea lucrărilor real executate, în strictă conformitate cu prevederile documentelor de proiect/ofertă/contract.

13. Să asigure planificarea reală și argumentată a cheltuielilor ce țin de lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010.

14. Să intensifice procesul de recepție finală a lucrărilor de infrastructură inginerească și drumuri.

response:
scris.nr.10-1263 din 04.07.17 Transmis APL: Primăria Cotul Morii (anexa nr. 1): şcoala primară - grădiniţă în data de 31.01.2016 apeductul în data de 31.01.2016 drumurile din sectorul Leuşoaia în data de 31.01.2016 * Primăria Nemţeni (anexa nr.2): drumurile din sectorul nou în data de 31.05.2016 Primăria Obileni (anexa nr.3): drumurile din sectorul nou în data de 31.05.2016 Motivul neexecutării: la apeductul din satul Nemfeni s- a prăbuşit tumul Rojnovski, lipsa de surse pentru restabilirea lui, tergiversează procesul transmiterii

15.Să implementeze un sistem de control intern eficient la toate etapele procesului investițional, cu emiterea ordinului de concretizare a tuturor etapelor, proceselor și responsabilităților la executarea cheltuielilor şi acceptarea lucrărilor în construcţii şi reparaţii capitale, executarea necondiţionată de către antreprenor a clauzelor contractuale, respectarea normelor la recepţia finală a obiectelor finanțate, elaborarea politicilor şi procedurilor de identificare, evaluare, înregistrare, gestionare a riscurilor şi definirea responsabilităţilor de monitorizare a deficienţilor.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 A fost emis Ordinul cu privire la investițiile capitale publice ale MMPSF prin care a fost creată Comisia privind investițiile capitale publice ale MMPSF și aprobat Regulamentul privind managementul investițiilor capitale publice în cadrul MMPSF, în conformitate cu prevederile HG nr.1209 din 19.12.2013 ”Cu privire la investițiile capitale publice” , Ordinului ministrului finanțelor nr.185 din 03.11.2015 ”Cu privire la aprobarea instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiții capitale” și Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24.12.2015. De asemenea a fost descrisă procedura operațională privind procesul investițional. Regulamentul și procedura operațională descriu toate etapele și responsabilitățile în cadrul ciclului de proiect de investiții capitale, inclusiv și identificarea riscurilor și responsabilitățile de monitorizare . "

16. Să asigure aplicarea regulamentară a componentei importante din sistemul calității în construcții ce ține de recepția lucrărilor de construcții și reparații capitale.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17: Conform procedurii operaționale privind procesul de investiții, elaborată în conformitate cu prevederile HG 1029 din 12.12.2013, Ordinul ministrului finanțelor nr.185 din 3.11.2015, este stabilit că după aprobarea proiectelor de investiții capitale, Beneficiarii de proiect contractează servicii de supraveghere tehnică, servicii de consultanță, de expertiză tehnică a lucrărilor și de verificare a documentației de proiect. În conformitate cu prevederile Legii nr.721 din 02.02.1996, HG nr.361 din 25.06.1996 Cu privire la asigurarea calității în construcții, HG nr.360 din 25.06.1996 Cu privire la controlul de stat al calității în construcții, pentru obiectul investițional în curs de execuție sunt elaborate Registrul rapoartelor de verificare a proiectelor de execuție, Registrul rapoartelor de expertiză tehnică a construcțiilor și Registrul avizelor tehnice ce atestă gradul de executare a construcțiilor.

17. Să asigure, la elaborarea propunerilor privind repartizarea investițiilor capitale după beneficiari și obiective în col. 1 din Anexa la Legea bugetului de stat ,,Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării investiţiilor capitale ”, denumirea corectă și detaliată a obiectelor investițiilor capitale.

18. Să asigure regularitatea aplicării cadrului normativ în construcții, cu implementarea unui sistem de control intern eficient la toate etapele procesului investițional.

Cerinte (8)

2.1 Ministerului Finanțelor, pentru documentare și luare de atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, precum și pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, și se cere: 2.1.1 să intensifice măsurile de monitorizare a proceselor de gestionare a finanțelor publice în domeniul investițiilor și reparațiilor capitale, prin reglementarea responsabilităților între Ministerul Finanțelor și beneficiarii de investiții și reparații capitale finanțate de la bugetul de stat;

2.1.2. să asigure crearea unui sistem/unei baze de date la capitolul investiții și reparații capitale, care să includă dinamica finanțării/execuției per ansamblu la nivel de țară, în aspectul beneficiarilor/obiectelor/costurilor de deviz/surselor de finanțare/perioadei de inițiere a finanțării de la bugetul de stat/volumelor executate/volumului datoriilor/perioadei de finalizare și de dare în exploatare etc., precum și situația reală a lucrărilor executate;

2.1.3. să efectueze inventarierea, în comun cu beneficiarii de investiții, a tuturor datoriilor debitoare și creditoare în aspect de beneficiari/obiecte/surse, cu determinarea realității acestora.

2.2 pentru documentare și luare de atitudine referitor la rezultatele auditului, precum și pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, și se cere conformarea la rigorile cadrului legal pentru buna guvernare a fondurilor publice și neadmiterea iregularităților la capitolul investiții și reparații capitale.

2.2 pentru documentare și luare de atitudine referitor la rezultatele auditului, precum și pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, și se cere conformarea la rigorile cadrului legal pentru buna guvernare a fondurilor publice și neadmiterea iregularităților la capitolul investiții și reparații capitale.

2.2 pentru documentare și luare de atitudine referitor la rezultatele auditului, precum și pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, și se cere conformarea la rigorile cadrului legal pentru buna guvernare a fondurilor publice și neadmiterea iregularităților la capitolul investiții și reparații capitale.

2.2 pentru documentare și luare de atitudine referitor la rezultatele auditului, precum și pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, și se cere conformarea la rigorile cadrului legal pentru buna guvernare a fondurilor publice și neadmiterea iregularităților la capitolul investiții și reparații capitale.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 Investițiile și reparațiile capitale vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1029 din 12.12.2013 „Cu privire la investițiile capitale publice” și Ordinul ministrului finanțelor nr. 185 din 03.11.2015 „Cu privire la aprobarea instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiții capitale”

2.2 pentru documentare și luare de atitudine referitor la rezultatele auditului, precum și pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, și se cere conformarea la rigorile cadrului legal pentru buna guvernare a fondurilor publice și neadmiterea iregularităților la capitolul investiții și reparații capitale.

response:
scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 în scopul stabilirii unei metodologii transparente şi eficiente de planificare, implementare şi gestionare a investiţiilor capitale finanţate din contul bugetului public naţional a fost elaborată şi aprobată Hotărirea Guvernului nr. 1029 din 19.12.2013 "cu privire la investiţiile capitale publice'1. A fost instituit Grpul de lucru pentru investiţii capitale publice. fiind inclus şi reprezentantul MTID. MTID prezintă lunar Ministerului Finanţelor raportul privind executarea bugetului. Totodată, sc prezintă trimestrial Ministerului Finanţelor: - raportul privind veniturile şi cheltuielile. - raportul privind fluxul mijloacelor băneşti. - raportul privind executarea bugetului, - raportul privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activclor nemaleriaIc.