Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 1 din 25 ianuarie 2013 privind Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor financiare ale Fondului de investiții sociale din Moldova destinate dezvoltării rurale pe anii 2008-2011, în cadrul managementului fondului și unor autorități publice locale beneficiare

Numar din data de 2013-01-25 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 46

Curtea de Conturi, în prezența directorului executiv al Fondului de investiții sociale din Moldova (FISM) dl Boris Popadiuc, directorului Departamentului asistență în problemele tehnice al FISM dl Gheorghe Muntean, contabilului-șef al FISM dna Maria Bîgu, consultantului principal tehnic al FISM dl Vasile Magnet, șefului Direcției controlului volumelor și costului lucrărilor a Inspecției de Stat în Construcții dl Tudor Țurcanu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat (în ședințele Plenului Curții de Conturi din 10.12.2012 și 25.01.2013) Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor financiare ale Fondului de investiții sociale din Moldova destinate dezvoltării rurale pe anii 2008-2011, în cadrul managementului fondului și unor autorități publice locale beneficiare.
Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28, art.30 alin. (4) şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, avînd drept scop evaluarea conformității gestionării mijloacelor financiare ale FISM și verificarea corectitudinii asigurării administrării și integrității patrimoniului public valorificat din contul acestor surse.
Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit au fost colectate prin examinarea deciziilor FISM și autorităților administrației publice locale (AAPL); verificarea dosarelor achizițiilor, documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului.
Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședință, Curtea de Conturi
 a constatat:
Reieșind din constatările expuse în Raportul de audit, prin renovarea, reabilitarea sau reconstruirea obiectelor de menire socială de diverse tipologii (şcoli, grădiniţe, centre comunitare şi educaţionale, centre culturale, drumuri comunitare, sisteme de aprovizionare cu apă şi canalizare, sisteme de gaz etc.), în rezultatul implementării subproiectelor de infrastructură socială, s-a asigurat direcționarea resurselor financiare spre comunităţile rurale sărace, orăşelele mici şi grupele de persoane în dificultate, fiind îmbunătăţite serviciile educaționale și cele sociale acordate unor pături socialmente vulnerabile, dar și create locuri noi de muncă. Ca urmare, Proiectul FISM a contribuit la implementarea Strategiei de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei, prin împuternicirea comunităților sărace și a instituțiilor acestora cu gestionarea necesităților prioritare de dezvoltare.
Generalizînd iregularităţile şi neconformităţile admise la administrarea, monitorizarea și implementarea proiectelor susținute de FISM, în baza constatărilor din Raportul de audit, se menționează următoarele:
  • Pe fundalul unei ușoare sporiri a responsabilităţilor manageriale, misiunea de audit rezumă că beneficiarii de investiții (unitățile administrativ-teritoriale) nu întotdeauna au respectat condițiile și obligațiunile stipulate în Manualul operațional, Acordurile de grant și actele legale/regulatorii în vigoare. Acest cadru subperformant a generat: disfuncționalități/neconformități în procesul de implementare a subproiectelor, nefiind asigurată durabilitatea respectivă în procesul de utilizare eficientă a obiectelor renovate; nerespectarea unor proceduri regulamentare la efectuarea achizițiilor de lucrări și servicii; necorespunderea managementului cheltuielilor exigențelor și normelor legale/regulatorii; neasigurarea calității executării lucrărilor la implementarea subproiectelor; utilizarea neregulamentară și/sau ineficientă a resurselor financiare publice; managementul neadecvat al gestionării patrimoniului public; starea nesatisfăcătoare a managementului financiar-contabil.
  • Managementul financiar în gestiunea cheltuielilor la implementarea subproiectelor de către unitățile administrativ-teritoriale (UAT) nu s-a încadrat în normele legale prevăzute, în consecință fiind admise un șir de nereguli și abateri de la cadrul regulator, care afectează eficiența utilizării mijloacelor publice. La originea acestor nereguli s-a aflat neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern. Astfel:
În lipsa documentației de proiect, elaborată și verificată în mod regulamentar, au fost contractate și efectuate lucrări la implementarea subproiectelor în 144 UAT, în sumă totală de 125,9 mil.lei. Totodată, neutilizarea conformă a prevederilor Codului practic la elaborarea documentației de proiect pentru contractarea lucrărilor a creat un impediment în verificarea integrală a volumelor de materiale și lucrări, precum și a costurilor acestora.
♦ Nerespectarea prevederilor legale la executarea cheltuielilor pentru implementarea subproiectelor a cauzat cheltuieli neîntemeiate și neregulamentare, care au însumat peste 480,0 mii lei.
♦ Neasigurarea din partea beneficiarilor de investiții (UAT) a unei evidențe conforme a valorilor edificate din sursele FISM (la implementarea subproiectelor), precum și neacordarea asistenței corespunzătoare din partea FISM în acest sens au generat iregularități, soldate cu ţinerea neconformă a evidenţei contabile şi reflectarea incorectă în evidenţă a operaţiunilor efectuate; înregistrarea necorespunzătoare a mijloacelor fixe şi a valorii lor (48,1 mil.lei); denaturarea datelor din rapoartele financiare (55,8 mil.lei).
  • Sistemul de management al gestionării patrimoniului public la AAPL beneficiare de investiții din contul mijloacelor FISM nu s-a conformat cerințelor legale, astfel fiind afectat de un şir de deficienţe şi lacune, care se exprimă prin: lipsa evidenţei corespunzătoare a patrimoniului public şi a raportării veridice a situaţiilor patrimoniale; neasigurarea înregistrării integrale a dreptului de proprietate; nedeterminarea responsabilităţii manageriale pentru buna gestiune a bunurilor încredinţate; neasigurarea durabilității obiectelor renovate. Au fost admise cheltuieli ineficiente și iraționale în sumă totală de peste 2,35 mil.lei pentru valorificarea unor obiecte care nu se exploatează/utilizează. Totodată, activitatea iresponsabilă din partea AAPL, precum și conlucrarea necorespunzătoare dintre UAT și FISM s-au soldat cu gestionarea eronată a patrimoniului public în valoare totală de circa 130,0 mil.lei.
Iregularitățile constatate în cadrul prezentei misiuni de audit sînt determinate de unele deficiențe existente în modul de organizare a controlului intern, de neasumarea responsabilităților corespunzătoare atît din partea FISM, cît și a AAPL, precum și de neîntreprinderea măsurilor de rigoare în vederea executării cerințelor/recomandărilor bazate pe rezultatele controalelor/auditurilor anterioare efectuate de Curtea de Conturi.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
 hotărăşte:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor financiare ale Fondului de investiții sociale din Moldova destinate dezvoltării rurale pe anii 2008-2011, în cadrul managementului fondului și unor autorități publice locale beneficiare, care se anexează la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Cancelariei de Stat și se cere informarea Consiliului Național al FISM despre rezultatele auditului conformității gestionării mijloacelor financiare ale Fondului de investiții sociale din Moldova destinate dezvoltării rurale pe anii 2008-2011, în cadrul managementului fondului și unor autorități publice locale beneficiare;
2.2. Comitetului executiv al FISM și se cere examinarea rezultatelor auditului în cadrul Comitetului, precum și asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;
2.3. Beneficiarilor de investiții din contul mijloacelor FISM, menționați în Raportul de audit, și se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raport, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;
2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare și luare de atitudine;
2.5. Preşedintelui Republicii Moldova și Preşedintelui Parlamentului, pentru informare;
2.6. Comisiilor permanente parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică, mediu şi dezvoltare regională, pentru informare.
3. Se ia act că:
3.1. pe parcursul auditului, FISM a luat măsuri în vederea restituirii către primăriile s.Buțeni și s.Bălceana (raionul Hîncești) a contribuțiilor comunităților acestora în sumă, respectiv, de 55,3 mii lei și 5,9 mii lei;
3.2. Inspecția de Stat în Construcții, în rezultatul verificării ( la solicitarea Curții de Conturi) a volumelor și costurilor lucrărilor executate în cadrul subproiectului nr.1627 "Reconstrucția Centrului comunitar de asistență socială" din s.Olănești (raionul Ștefan Vodă), a dispus încasarea la bugetul de stat de la antreprenor a sumei exagerărilor de 210,8 mii lei, cu aplicarea sancțiunilor economice în aceeași sumă.
4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1. - 2.3. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.
Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".
Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010.

Recomandari (46)

1. să implementeze proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării efectuării achizițiilor de lucrări și servicii numai în baza planurilor anuale aprobate regulamentar.

1. să implementeze proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării efectuării achizițiilor de lucrări și servicii numai în baza planurilor anuale aprobate regulamentar.

1. să implementeze proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării efectuării achizițiilor de lucrări și servicii numai în baza planurilor anuale aprobate regulamentar.

1. să implementeze proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării efectuării achizițiilor de lucrări și servicii numai în baza planurilor anuale aprobate regulamentar.

1. să implementeze proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării efectuării achizițiilor de lucrări și servicii numai în baza planurilor anuale aprobate regulamentar.

1. să implementeze proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării efectuării achizițiilor de lucrări și servicii numai în baza planurilor anuale aprobate regulamentar.

2. să inițieze o inventariere a dosarelor pentru achiziții, în vederea restabilirii acestora.

3.1 să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern care să excludă cazurile de contractare și executare a lucrărilor de construcţii, de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii în lipsa documentației de proiect și deviz expertizate în modul stabilit de legislație, precum şi iregularitățile ce țin de efectuarea schimbărilor/modificărilor la implementarea subproiectelor;

3.2 să examineze cazurile de achitare a lucrărilor neexecutate, cu restituirea cheltuielilor neîntemeiate și neregulamentare în sumă totală de 269,7 mii lei și implementarea unor proceduri de control intern care să excludă iregularitățile în acest domeniu.

4. Comitetul executiv al FISM, în comun cu beneficiarii de investiții (UAT), să asigure inventarierea decontărilor reciproce din cadrul subproiectelor în conformitate cu prevederile cadrului legal/regulator, în scopul înlăturării diferențelor de evidență a cheltuielilor suportate la implementarea subproiectelor.

5. să asigure înregistrarea regulamentară a obiectelor construite din contul investițiilor FISM în sumă totală de 6,9 mil.lei.

5. să asigure înregistrarea regulamentară a obiectelor construite din contul investițiilor FISM în sumă totală de 6,9 mil.lei.

5. să asigure înregistrarea regulamentară a obiectelor construite din contul investițiilor FISM în sumă totală de 6,9 mil.lei.

5. să asigure înregistrarea regulamentară a obiectelor construite din contul investițiilor FISM în sumă totală de 6,9 mil.lei.

5. să asigure înregistrarea regulamentară a obiectelor construite din contul investițiilor FISM în sumă totală de 6,9 mil.lei.

5. să asigure înregistrarea regulamentară a obiectelor construite din contul investițiilor FISM în sumă totală de 6,9 mil.lei.

5. să asigure înregistrarea regulamentară a obiectelor construite din contul investițiilor FISM în sumă totală de 6,9 mil.lei.

5. să asigure înregistrarea regulamentară a obiectelor construite din contul investițiilor FISM în sumă totală de 6,9 mil.lei.

5. să asigure înregistrarea regulamentară a obiectelor construite din contul investițiilor FISM în sumă totală de 6,9 mil.lei.

9. să intensifice efectuarea supravegherii sociale a obiectelor după darea acestora în exploatare reieșind din responsabilitățile asumate conform Manualului operațional și Acordurilor de grant.

11.1. să efectueze revizuirea tuturor relațiilor cu beneficiarii de investiții (UAT) din cadrul activității sale și să contribuie la restabilirea sumelor cheltuielilor suportate la implementarea subproiectelor, în scopul atribuirii regulamentare a acestora la majorarea valorii de bilanț a mijloacelor fixe.

11.2. să întreprindă măsuri pentru restituirea către UAT a mijloacelor financiare neutilizate în procesul de implementare a subproiectelor, provenite din contribuțiile comunităților, în sumă totală de 329,1 mii lei.

11.3. să elaboreze și să aprobe politica de contabilitate în conformitate cu prevederile cadrului legal/regulator în vigoare.

12. Să ia măsuri în vederea consolidării controlului intern în cadrul FISM.

7. Primăriile satelor/comunelor: Chetrosu (raionul Drochia); Bocani, or.Fălești, Pietrosu, Pruteni și Taxobeni (raionul Fălești); Olănești (raionul Ștefan Vodă); Hagimus (raionul Căușeni); Coșcodeni și Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în evidența contabilă a bunurilor primite în cadrul implementării subproiectelor în sumă totală de 113,4 mii lei.

7. Primăriile satelor/comunelor: Chetrosu (raionul Drochia); Bocani, or.Fălești, Pietrosu, Pruteni și Taxobeni (raionul Fălești); Olănești (raionul Ștefan Vodă); Hagimus (raionul Căușeni); Coșcodeni și Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în evidența contabilă a bunurilor primite în cadrul implementării subproiectelor în sumă totală de 113,4 mii lei.

7. Primăriile satelor/comunelor: Chetrosu (raionul Drochia); Bocani, or.Fălești, Pietrosu, Pruteni și Taxobeni (raionul Fălești); Olănești (raionul Ștefan Vodă); Hagimus (raionul Căușeni); Coșcodeni și Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în evidența contabilă a bunurilor primite în cadrul implementării subproiectelor în sumă totală de 113,4 mii lei.

7. Primăriile satelor/comunelor: Chetrosu (raionul Drochia); Bocani, or.Fălești, Pietrosu, Pruteni și Taxobeni (raionul Fălești); Olănești (raionul Ștefan Vodă); Hagimus (raionul Căușeni); Coșcodeni și Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în evidența contabilă a bunurilor primite în cadrul implementării subproiectelor în sumă totală de 113,4 mii lei.

7. Primăriile satelor/comunelor: Chetrosu (raionul Drochia); Bocani, or.Fălești, Pietrosu, Pruteni și Taxobeni (raionul Fălești); Olănești (raionul Ștefan Vodă); Hagimus (raionul Căușeni); Coșcodeni și Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în evidența contabilă a bunurilor primite în cadrul implementării subproiectelor în sumă totală de 113,4 mii lei.

7. Primăriile satelor/comunelor: Chetrosu (raionul Drochia); Bocani, or.Fălești, Pietrosu, Pruteni și Taxobeni (raionul Fălești); Olănești (raionul Ștefan Vodă); Hagimus (raionul Căușeni); Coșcodeni și Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în evidența contabilă a bunurilor primite în cadrul implementării subproiectelor în sumă totală de 113,4 mii lei.

7. Primăriile satelor/comunelor: Chetrosu (raionul Drochia); Bocani, or.Fălești, Pietrosu, Pruteni și Taxobeni (raionul Fălești); Olănești (raionul Ștefan Vodă); Hagimus (raionul Căușeni); Coșcodeni și Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în evidența contabilă a bunurilor primite în cadrul implementării subproiectelor în sumă totală de 113,4 mii lei.

7. Primăriile satelor/comunelor: Chetrosu (raionul Drochia); Bocani, or.Fălești, Pietrosu, Pruteni și Taxobeni (raionul Fălești); Olănești (raionul Ștefan Vodă); Hagimus (raionul Căușeni); Coșcodeni și Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în evidența contabilă a bunurilor primite în cadrul implementării subproiectelor în sumă totală de 113,4 mii lei.

7. Primăriile satelor/comunelor: Chetrosu (raionul Drochia); Bocani, or.Fălești, Pietrosu, Pruteni și Taxobeni (raionul Fălești); Olănești (raionul Ștefan Vodă); Hagimus (raionul Căușeni); Coșcodeni și Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în evidența contabilă a bunurilor primite în cadrul implementării subproiectelor în sumă totală de 113,4 mii lei.

7. Primăriile satelor/comunelor: Chetrosu (raionul Drochia); Bocani, or.Fălești, Pietrosu, Pruteni și Taxobeni (raionul Fălești); Olănești (raionul Ștefan Vodă); Hagimus (raionul Căușeni); Coșcodeni și Iezărenii Vechi (raionul Sîngerei) să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în evidența contabilă a bunurilor primite în cadrul implementării subproiectelor în sumă totală de 113,4 mii lei.

8. Primăriile: s.Egoreni și com.Decebal (raionul Soroca); s.Cunicea și com.Prajila (raionul Florești); comunelor Bursuceni, Bilicenii Vechi, Iezărenii Vechi și Chișcăreni (raionul Sîngerei); s.Dănceni și s.Molești (raionul Ialoveni), precum și Consiliile raionale Drochia și Ialoveni să asigure utilizarea obiectelor renovate în cadrul subproiectelor, precum și durabilitatea acestora, în conformitate cu responsabilitățile asumate conform Acordurilor de grant.

8. Primăriile: s.Egoreni și com.Decebal (raionul Soroca); s.Cunicea și com.Prajila (raionul Florești); comunelor Bursuceni, Bilicenii Vechi, Iezărenii Vechi și Chișcăreni (raionul Sîngerei); s.Dănceni și s.Molești (raionul Ialoveni), precum și Consiliile raionale Drochia și Ialoveni să asigure utilizarea obiectelor renovate în cadrul subproiectelor, precum și durabilitatea acestora, în conformitate cu responsabilitățile asumate conform Acordurilor de grant.

8. Primăriile: s.Egoreni și com.Decebal (raionul Soroca); s.Cunicea și com.Prajila (raionul Florești); comunelor Bursuceni, Bilicenii Vechi, Iezărenii Vechi și Chișcăreni (raionul Sîngerei); s.Dănceni și s.Molești (raionul Ialoveni), precum și Consiliile raionale Drochia și Ialoveni să asigure utilizarea obiectelor renovate în cadrul subproiectelor, precum și durabilitatea acestora, în conformitate cu responsabilitățile asumate conform Acordurilor de grant.

8. Primăriile: s.Egoreni și com.Decebal (raionul Soroca); s.Cunicea și com.Prajila (raionul Florești); comunelor Bursuceni, Bilicenii Vechi, Iezărenii Vechi și Chișcăreni (raionul Sîngerei); s.Dănceni și s.Molești (raionul Ialoveni), precum și Consiliile raionale Drochia și Ialoveni să asigure utilizarea obiectelor renovate în cadrul subproiectelor, precum și durabilitatea acestora, în conformitate cu responsabilitățile asumate conform Acordurilor de grant.

8. Primăriile: s.Egoreni și com.Decebal (raionul Soroca); s.Cunicea și com.Prajila (raionul Florești); comunelor Bursuceni, Bilicenii Vechi, Iezărenii Vechi și Chișcăreni (raionul Sîngerei); s.Dănceni și s.Molești (raionul Ialoveni), precum și Consiliile raionale Drochia și Ialoveni să asigure utilizarea obiectelor renovate în cadrul subproiectelor, precum și durabilitatea acestora, în conformitate cu responsabilitățile asumate conform Acordurilor de grant.

8. Primăriile: s.Egoreni și com.Decebal (raionul Soroca); s.Cunicea și com.Prajila (raionul Florești); comunelor Bursuceni, Bilicenii Vechi, Iezărenii Vechi și Chișcăreni (raionul Sîngerei); s.Dănceni și s.Molești (raionul Ialoveni), precum și Consiliile raionale Drochia și Ialoveni să asigure utilizarea obiectelor renovate în cadrul subproiectelor, precum și durabilitatea acestora, în conformitate cu responsabilitățile asumate conform Acordurilor de grant.

8. Primăriile: s.Egoreni și com.Decebal (raionul Soroca); s.Cunicea și com.Prajila (raionul Florești); comunelor Bursuceni, Bilicenii Vechi, Iezărenii Vechi și Chișcăreni (raionul Sîngerei); s.Dănceni și s.Molești (raionul Ialoveni), precum și Consiliile raionale Drochia și Ialoveni să asigure utilizarea obiectelor renovate în cadrul subproiectelor, precum și durabilitatea acestora, în conformitate cu responsabilitățile asumate conform Acordurilor de grant.

8. Primăriile: s.Egoreni și com.Decebal (raionul Soroca); s.Cunicea și com.Prajila (raionul Florești); comunelor Bursuceni, Bilicenii Vechi, Iezărenii Vechi și Chișcăreni (raionul Sîngerei); s.Dănceni și s.Molești (raionul Ialoveni), precum și Consiliile raionale Drochia și Ialoveni să asigure utilizarea obiectelor renovate în cadrul subproiectelor, precum și durabilitatea acestora, în conformitate cu responsabilitățile asumate conform Acordurilor de grant.

8. Primăriile: s.Egoreni și com.Decebal (raionul Soroca); s.Cunicea și com.Prajila (raionul Florești); comunelor Bursuceni, Bilicenii Vechi, Iezărenii Vechi și Chișcăreni (raionul Sîngerei); s.Dănceni și s.Molești (raionul Ialoveni), precum și Consiliile raionale Drochia și Ialoveni să asigure utilizarea obiectelor renovate în cadrul subproiectelor, precum și durabilitatea acestora, în conformitate cu responsabilitățile asumate conform Acordurilor de grant.

8. Primăriile: s.Egoreni și com.Decebal (raionul Soroca); s.Cunicea și com.Prajila (raionul Florești); comunelor Bursuceni, Bilicenii Vechi, Iezărenii Vechi și Chișcăreni (raionul Sîngerei); s.Dănceni și s.Molești (raionul Ialoveni), precum și Consiliile raionale Drochia și Ialoveni să asigure utilizarea obiectelor renovate în cadrul subproiectelor, precum și durabilitatea acestora, în conformitate cu responsabilitățile asumate conform Acordurilor de grant.

8. Primăriile: s.Egoreni și com.Decebal (raionul Soroca); s.Cunicea și com.Prajila (raionul Florești); comunelor Bursuceni, Bilicenii Vechi, Iezărenii Vechi și Chișcăreni (raionul Sîngerei); s.Dănceni și s.Molești (raionul Ialoveni), precum și Consiliile raionale Drochia și Ialoveni să asigure utilizarea obiectelor renovate în cadrul subproiectelor, precum și durabilitatea acestora, în conformitate cu responsabilitățile asumate conform Acordurilor de grant.

8. Primăriile: s.Egoreni și com.Decebal (raionul Soroca); s.Cunicea și com.Prajila (raionul Florești); comunelor Bursuceni, Bilicenii Vechi, Iezărenii Vechi și Chișcăreni (raionul Sîngerei); s.Dănceni și s.Molești (raionul Ialoveni), precum și Consiliile raionale Drochia și Ialoveni să asigure utilizarea obiectelor renovate în cadrul subproiectelor, precum și durabilitatea acestora, în conformitate cu responsabilitățile asumate conform Acordurilor de grant.

Cerinte (2)

2.1 Cancelariei de Stat și se cere informarea Consiliului Național al FISM despre rezultatele auditului conformității gestionării mijloacelor financiare ale Fondului de investiții sociale din Moldova destinate dezvoltării rurale pe anii 2008-2011, în cadrul managementului fondului și unor autorități publice locale beneficiare;

2.2 se cere examinarea rezultatelor auditului în cadrul Comitetului, precum și asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;