Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 52 din 21 noiembrie 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Dubăsari pe anul 2011

Numar din data de 2012-11-21 Nr. cerinte: 16 Nr. recomandari: 93

Curtea de Conturi, în prezența președintelui raionului Dubăsari dl Gr.Policinschi, șefului Direcției generale finanțe dna Iu.Țimbalist, șefului Direcției generale învățămînt, tineret și sport dna L.Braducean, comisarului raionului dl V.Grabovski, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat Dubăsari dna M.Soltan, șefului Oficiului cadastral teritorial dl D.Bîrca, primarilor: com.Coșnița - dl A.Leșan; s.Pîrîta - dl Iu.Soltan; com.Molovata Nouă - dl V.Sandul; s.Ustia - dna A.Urîtu; s.Doroțcaia - dl A.Leașco; s.Holercani - dl T.Tanasev; s.Molovata - dl S.Bejenari; com.Cocieri - dl I.Mițcul, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere din cadrul autorităților administrației publice locale, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Dubăsari pe anul 2011.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul articolelor 28, 30 alin.(4), 31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, avînd drept scop verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale (în continuare - AAPL) a prevederilor regulamentare în procesul bugetar; corespunderii procedurilor de rigoare cadrului normativ în materie de evaluare și administrare a impozitelor/taxelor locale, precum și de planificare, executare și raportare a cheltuielilor bugetare; gestionării și integrității patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor privind exerciţiul bugetar, rapoartelor financiare ale entităților auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepție a lucrărilor ce țin de valorificarea mijloacelor destinate investițiilor/reparațiilor capitale; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin familiarizarea cu explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. De asemenea, au fost analizate deciziile organelor deliberative şi executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare - UAT).

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședință publică, Curtea de Conturi

a constatat:

În perioada auditată, AAPL din raion nu au depus efortul necesar privind consolidarea managementului şi disciplinei financiar-bugetare, conform rigorilor, întru asigurarea legalității și regularității în procesul bugetar și la gestionarea patrimoniului public, în contextul dezvoltării social-economice a teritoriului administrat. În consecinţă, s-au constatat abateri şi iregularităţi admise de AAPL în procesul de administrare a bugetelor UAT şi de gestiune a patrimoniului public în anul 2011, la originea cărora se atestă un management instituțional și financiar neperformant, Plenul Curții de Conturi relevînd, în special, următoarele.

  • AAPL din raion nu au manifestat o preocupare pe măsură în materie de identificare, evaluare și monitorizare a potențialului economico-financiar, respectiv, nu au asigurat estimarea autentică a bazei de impozitare, inclusiv prin elaborarea unor indici fiscal-bugetari, care ar garanta sustenabilitatea financiară a bugetelor UAT. Totodată, Direcția generală finanțe (în continuare - DGF) nu și-a exercitat exhaustiv atribuțiile privind implementarea unui cadru concludent de proceduri, neaplicînd reguli și instrumente ce țin de materia impozabilă, nu a conlucrat eficient, în acest sens, cu AAPL și organele fiscale, precum și cu agenții economici care contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare, ca urmare fiind diminuată și responsabilitatea DGF conform atribuțiilor funcțional-instituționale. În consecință, autoritățile economice, financiare și fiscale din raion nu dispun de obiective clare și ample privind evaluarea și monitorizarea potențialului economico-financiar, nu aplică proceduri și instrumente de evaluare credibilă a bazei de impozitare aferente determinării veniturilor bugetare per ansamblu, inclusiv în bugetele gestionate de entitățile locale.
  • S-a constatat că indicii fiscal-bugetari formaţi și stabiliți de AAPL sînt irelevanţi și nu reflectă potenţialul economic aferent generării resurselor financiare publice. Acest decalaj, în mod nejustificat, sporește fragilitatea şi gradul de dependenţă financiară a raionului de sursele bugetului de stat. Respectiv, neidentificarea şi neimobilizarea resurselor în teritoriu creează riscuri pentru bugetul nominalizat.
  • Neconformîndu-se cadrului legal/normativ în vigoare, Ministerul Finanțelor a diminuat cheltuielile care urmează a fi luate ca bază pentru calcularea transferurilor cu veniturile bugetelor UAT din raionul Dubăsari din vînzarea bunurilor ce aparţin domeniului privat al UAT, care, potrivit Legii nr.397-XV din 16.10.2003 ,,Cu privire la finanțele publice locale", nu constituie încasări directe ale acestuia, dar sînt surse de finanţare a deficitului bugetar şi, deci, nu pot fi luate în calcul la stabilirea transferurilor, prin ce acestea au fost diminuate nejustificat cu 0,17 mil.lei.
  • Incapacitatea existentă în subprocesul de prognoză și planificare bugetară; lipsa cadrului metodologic adecvat și a instrumentelor analitice de evaluare a indicilor fiscal-bugetari; iresponsabilitatea și lipsa de interes a AAPL privind dezvoltarea capacităților instituţionale de realizare a veniturilor proprii, inclusiv prin eficientizarea activității serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale, au determinat ratarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală de 0,2 mil.lei.
  • Administrarea cheltuielilor bugetare în cadrul UAT nu corespunde rigorilor și normelor legale, în consecință fiind admise un șir de abateri și nereguli de la cadrul regulator, care afectează eficiența utilizării mijloacelor publice. Astfel:

♦ La executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii nu au fost respectate prevederile legale, din bugetele UAT în anul 2011, în acest scop, fiind utilizate neregulamentar 1,2 mil.lei.

♦ Se menționează lipsa, la nivel de raion, a unei strategii de dezvoltare, bazată pe mijloace investiționale și capitale, ce ar prevedea modalitatea de selectare a obiectivelor, reieșind din prioritățile de dezvoltare social-economică, necesitățile de mijloace financiare și posibilele surse de finanțare a cheltuielilor capitale destinate implementării politicilor sectoriale. În aceste condiții, autoritățile publice locale nu au demonstrat consecvență și sustenabilitate în realizarea politicilor investiționale ale raionului. Managementul defectuos în valorificarea mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum și nerespectarea legislației în vigoare ce ține de acest domeniu au determinat folosirea neregulamentară a resurselor financiare și materiale în sumă totală de 1,2 mil.lei.

♦ La executarea unor cheltuieli nu s-a ținut cont de competenţele instituționale în efectuarea cheltuielilor publice, fiind finanțate unele cheltuieli ce nu se încadrează în limitele prevederilor regulamentare, precum și de modalitatea de delimitare a cheltuielilor, stabilită de legislație. Nu toate AAPL au respectat prevederile regulamentare ce țin de limitele de întreținere a unităților de transport și liniilor de telefonie fixă, de norma de consum a carburanților, de normativele-limite ale cheltuielilor de reprezentare/protocol. Nu s-au respectat normele legale la utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă, fiind necesară și eficientizarea managementului financiar al acestor mijloace. De asemenea, nu a fost respectată legalitatea în procesul achizițiilor publice etc. Ca urmare, aceste situații au condiționat cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 3,7 mil.lei.

  • Activitatea iresponsabilă a factorilor de decizie ai AAPL (de nivelul I și nivelul II) din raion în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, managementul defectuos în gestionarea acestuia, nerespectarea prevederilor legislației în vigoare, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:

♦ neasigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de 61,3 mil. lei şi asupra conductelor de gaz în valoare totală de 16,3 mil.lei;

♦ admiterea erorilor la raportarea valorii patrimoniului proprietate publică în valoare de circa 7,7 mil. lei;

♦ neasigurarea încheierii contractelor de comodat pentru patrimoniul transmis în gestiune IMSP de către Consiliul raional, în valoare totală de 13,5 mil. lei;

♦ gestionarea neregulamentară a sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, inclusiv a sondelor arteziene, în valoare de 2,6 mil.lei;

♦ neasigurarea delimitării terenurilor proprietate publică (a statului, a UAT şi privată), evidenţa defectuoasă și lipsa controlului asupra modului de utilizare a acestora, ceea ce menține un risc sporit de folosire neautorizată a terenurilor proprietate publică și de pierdere a dreptului de deținător asupra acestora.

  • Managementul financiar-contabil imprudent și necorespunzător, exprimat prin deţinerea de bunuri materiale, fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, neregulile în decontări au determinat raportarea eronată a situațiilor patrimoniale.

Starea de lucruri elucidată de misiunea de audit este o consecinţă a lipsei unui sistem de control intern relevant, ceea ce contravine prevederilor în vigoare.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Dubăsari pe anul 2011, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Dubăsari, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor comunelor/satelor Coșnița, Pîrîta, Doroțcaia, Molovata Nouă, Holercani, Ustia, Molovata, Cocieri și se cere:

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor din Raportul de audit la şedinţa Consiliului raional/local;

2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să realizeze acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă;

2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), dislocate pe teritoriul gestionat de AAPL de toate nivelurile; crearea unui registru unic exhaustiv al bunurilor imobile - proprietate publică locală în cadrul UAT;

2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat Dubăsari şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raport, precum şi aplicarea pîrghiilor de rigoare față de contribuabilii-restanțieri şi față de cei care se eschivează de la onorarea obligaţiilor fiscale;

2.3. Ministerului Finanţelor:

2.3.1. pentru informare și luare de atitudine privind: activitatea neconformă a autorităților financiare și fiscale din raionul Dubăsari în procesul de evaluare și monitorizare a bazei de impozitare aferente formării fondurilor publice generale și locale; generarea unor dezechilibre bugetare exagerate, compensate prin transferuri nefundamentate din contul bugetului de stat; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidență contabilă a patrimoniului public, inclusiv a terenurilor;

2.3.2. şi se cere să se conformeze prevederilor Legii privind finanţele publice locale referitor calcularea transferurilor pentru susţinerea financiară a teritoriilor;

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine referitor la neasigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a situaţiei privind patrimoniul public gestionat, precum și la faptul neînregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;

2.5. Ministerului Mediului, pentru informare și luare de atitudine privind folosirea neautorizată a apei;

2.6. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale (de nivelul I şi nivelul II) în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi iregularităților constatate în Raport;

2.7. Guvernului, pentru informare, şi se propune revizuirea cadrului regulator referitor la utilizarea de către autoritățile administrației publice a autoturismelor de serviciu şi la cheltuielile ce țin de telecomunicaţii, în scopul asigurării condițiilor echitabile și cheltuielilor optime pentru toți funcționarii autorităților administrației publice;

2.8. Procuraturii Generale, pentru examinare după competență;

2.9. Preşedintelui Republicii Moldova și Preşedintelui Parlamentului, pentru informare;

2.10. Comisiilor permanente parlamentare: Economie, Buget şi Finanţe; Administraţie Publică şi Dezvoltare Regională; Mediu si Schimbări Climatice, pentru informare.

3. Se ia act că:

3.1. Aparatul președintelui raionului a luat măsuri în vederea restabilirii în bugetul raional a cheltuielilor neregulamentare pentru lucrările neexecutate în sumă de 9,6 mii lei și a cheltuielilor de cazare în sumă de 6,8 mii lei;

3.2. Comisariatul de poliție al raionului Dubăsari a încasat mijloacele achitate neregulamentar pentru retribuirea muncii în sumă de 31,1 mii lei și a perfectat actele de înregistrare a două unități de transport.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.1.-2.6. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (93)

1. președintele raionului Dubăsari, DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare şi contribuabililor pe teritoriul administrat și pe fiecare categorie de impozit/taxă.

1. președintele raionului Dubăsari, DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare şi contribuabililor pe teritoriul administrat și pe fiecare categorie de impozit/taxă.

1. președintele raionului Dubăsari, DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare şi contribuabililor pe teritoriul administrat și pe fiecare categorie de impozit/taxă.

1. președintele raionului Dubăsari, DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare şi contribuabililor pe teritoriul administrat și pe fiecare categorie de impozit/taxă.

1. președintele raionului Dubăsari, DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare şi contribuabililor pe teritoriul administrat și pe fiecare categorie de impozit/taxă.

1. președintele raionului Dubăsari, DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare şi contribuabililor pe teritoriul administrat și pe fiecare categorie de impozit/taxă.

1. președintele raionului Dubăsari, DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare şi contribuabililor pe teritoriul administrat și pe fiecare categorie de impozit/taxă.

1. președintele raionului Dubăsari, DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare şi contribuabililor pe teritoriul administrat și pe fiecare categorie de impozit/taxă.

1. președintele raionului Dubăsari, DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare şi contribuabililor pe teritoriul administrat și pe fiecare categorie de impozit/taxă.

1. președintele raionului Dubăsari, DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare şi contribuabililor pe teritoriul administrat și pe fiecare categorie de impozit/taxă.

1. președintele raionului Dubăsari, DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare şi contribuabililor pe teritoriul administrat și pe fiecare categorie de impozit/taxă.

1. președintele raionului Dubăsari, DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare şi contribuabililor pe teritoriul administrat și pe fiecare categorie de impozit/taxă.

2.DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2.DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2.DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2.DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2.DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2.DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2.DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2.DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2.DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2.DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2.DGF, IFS Dubăsari, OCT Dubăsari, primarii UAT auditate, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

3.primarii UAT auditate să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

3.primarii UAT auditate să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

3.primarii UAT auditate să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

3.primarii UAT auditate să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

3.primarii UAT auditate să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

3.primarii UAT auditate să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

3.primarii UAT auditate să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

3.primarii UAT auditate să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

4.primarul s.Holercani să instituie proceduri ale sistemului de control intern la fundamentarea veniturilor provenite din mijloace speciale.

5. IFS Dubăsari să asigure verificarea obligațiilor fiscale ale Î.M. „Centrul de odihnă pentru copii și tineret – Prietenia” la care s-au constatat divergențe în calculul pe impozitul funciar şi ale altor contribuabili menţionaţi în prezentul Raport.

6.CR Dubăsari, președintele raionului și DGF să elaboreze și să înainteze, spre aprobare CR, cadrul normativ-metodologic privind determinarea transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I pentru uniformizarea susținerii financiare a acestora conform cadrului legal în vigoare, metodologic fundamentate în baza unor norme cantitativ-valorice, relevante și transparente.

6.CR Dubăsari, președintele raionului și DGF să elaboreze și să înainteze, spre aprobare CR, cadrul normativ-metodologic privind determinarea transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I pentru uniformizarea susținerii financiare a acestora conform cadrului legal în vigoare, metodologic fundamentate în baza unor norme cantitativ-valorice, relevante și transparente.

6.CR Dubăsari, președintele raionului și DGF să elaboreze și să înainteze, spre aprobare CR, cadrul normativ-metodologic privind determinarea transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I pentru uniformizarea susținerii financiare a acestora conform cadrului legal în vigoare, metodologic fundamentate în baza unor norme cantitativ-valorice, relevante și transparente.

7.DGF, președintele raionului să elaboreze şi să aprobe metodologia de estimare a compensaţiilor privind diferenţa de tarife la energia electrică şi la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localităţi din raionul Dubăsari.

7.DGF, președintele raionului să elaboreze şi să aprobe metodologia de estimare a compensaţiilor privind diferenţa de tarife la energia electrică şi la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localităţi din raionul Dubăsari.

8.CR Dubăsari, preşedintele raionului, consiliile locale şi primarii s.Pîrîta, com.Coșnița, s.Doroțcaia, s.Holercani, s.Ustia și s.Molovata: 8.1. să revizuiască organigrama/structura aparatului preşedintelui raionului, primăriilor şi autorităților/entităților din subordine, cu scopul optimizării funcţiilor şi statelor de personal; 8.2. să fundamenteze, să avizeze şi să înregistreze statele de personal conform cadrului legal şi în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru.

8.CR Dubăsari, preşedintele raionului, consiliile locale şi primarii s.Pîrîta, com.Coșnița, s.Doroțcaia, s.Holercani, s.Ustia și s.Molovata: 8.1. să revizuiască organigrama/structura aparatului preşedintelui raionului, primăriilor şi autorităților/entităților din subordine, cu scopul optimizării funcţiilor şi statelor de personal; 8.2. să fundamenteze, să avizeze şi să înregistreze statele de personal conform cadrului legal şi în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru.

8.CR Dubăsari, preşedintele raionului, consiliile locale şi primarii s.Pîrîta, com.Coșnița, s.Doroțcaia, s.Holercani, s.Ustia și s.Molovata: 8.1. să revizuiască organigrama/structura aparatului preşedintelui raionului, primăriilor şi autorităților/entităților din subordine, cu scopul optimizării funcţiilor şi statelor de personal; 8.2. să fundamenteze, să avizeze şi să înregistreze statele de personal conform cadrului legal şi în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru.

8.CR Dubăsari, preşedintele raionului, consiliile locale şi primarii s.Pîrîta, com.Coșnița, s.Doroțcaia, s.Holercani, s.Ustia și s.Molovata: 8.1. să revizuiască organigrama/structura aparatului preşedintelui raionului, primăriilor şi autorităților/entităților din subordine, cu scopul optimizării funcţiilor şi statelor de personal; 8.2. să fundamenteze, să avizeze şi să înregistreze statele de personal conform cadrului legal şi în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru.

8.CR Dubăsari, preşedintele raionului, consiliile locale şi primarii s.Pîrîta, com.Coșnița, s.Doroțcaia, s.Holercani, s.Ustia și s.Molovata: 8.1. să revizuiască organigrama/structura aparatului preşedintelui raionului, primăriilor şi autorităților/entităților din subordine, cu scopul optimizării funcţiilor şi statelor de personal; 8.2. să fundamenteze, să avizeze şi să înregistreze statele de personal conform cadrului legal şi în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru.

8.CR Dubăsari, preşedintele raionului, consiliile locale şi primarii s.Pîrîta, com.Coșnița, s.Doroțcaia, s.Holercani, s.Ustia și s.Molovata: 8.1. să revizuiască organigrama/structura aparatului preşedintelui raionului, primăriilor şi autorităților/entităților din subordine, cu scopul optimizării funcţiilor şi statelor de personal; 8.2. să fundamenteze, să avizeze şi să înregistreze statele de personal conform cadrului legal şi în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru.

8.CR Dubăsari, preşedintele raionului, consiliile locale şi primarii s.Pîrîta, com.Coșnița, s.Doroțcaia, s.Holercani, s.Ustia și s.Molovata: 8.1. să revizuiască organigrama/structura aparatului preşedintelui raionului, primăriilor şi autorităților/entităților din subordine, cu scopul optimizării funcţiilor şi statelor de personal; 8.2. să fundamenteze, să avizeze şi să înregistreze statele de personal conform cadrului legal şi în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru.

8.CR Dubăsari, preşedintele raionului, consiliile locale şi primarii s.Pîrîta, com.Coșnița, s.Doroțcaia, s.Holercani, s.Ustia și s.Molovata: 8.1. să revizuiască organigrama/structura aparatului preşedintelui raionului, primăriilor şi autorităților/entităților din subordine, cu scopul optimizării funcţiilor şi statelor de personal; 8.2. să fundamenteze, să avizeze şi să înregistreze statele de personal conform cadrului legal şi în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru.

9.CRP, DGÎTS să asigure, conform cadrului legal în vigoare, restituirea în buget a cheltuielilor de salarizare efectuate neregulamentar.

9.CRP, DGÎTS să asigure, conform cadrului legal în vigoare, restituirea în buget a cheltuielilor de salarizare efectuate neregulamentar.

10.APR, DGÎTS, primarul com.Coșnița: 10.1. să instituie un sistem de control intern care ar asigura respectarea cadrului normativ la utilizarea autoturismelor de serviciu, decontarea combustibilului, suportarea cheltuielilor pentru servicii de telecomunicaţie şi de deplasare; 10.2. să asigure justificarea documentară a cheltuielilor efectuate, utilizarea eficientă a mijloacelor bugetare alocate pentru măsurile de reprezentare/protocol; să recupereze, în conformitate cu cadrul legal existent, de la persoanele responsabile care au admis aceste încălcări cheltuielile achitate neregulamentar.

10.APR, DGÎTS, primarul com.Coșnița: 10.1. să instituie un sistem de control intern care ar asigura respectarea cadrului normativ la utilizarea autoturismelor de serviciu, decontarea combustibilului, suportarea cheltuielilor pentru servicii de telecomunicaţie şi de deplasare; 10.2. să asigure justificarea documentară a cheltuielilor efectuate, utilizarea eficientă a mijloacelor bugetare alocate pentru măsurile de reprezentare/protocol; să recupereze, în conformitate cu cadrul legal existent, de la persoanele responsabile care au admis aceste încălcări cheltuielile achitate neregulamentar.

10.APR, DGÎTS, primarul com.Coșnița: 10.1. să instituie un sistem de control intern care ar asigura respectarea cadrului normativ la utilizarea autoturismelor de serviciu, decontarea combustibilului, suportarea cheltuielilor pentru servicii de telecomunicaţie şi de deplasare; 10.2. să asigure justificarea documentară a cheltuielilor efectuate, utilizarea eficientă a mijloacelor bugetare alocate pentru măsurile de reprezentare/protocol; să recupereze, în conformitate cu cadrul legal existent, de la persoanele responsabile care au admis aceste încălcări cheltuielile achitate neregulamentar.

11.CR Dubăsari, preşedintele raionului, CRP, DGÎTS, primarii com.Cocieri, com.Coșnița, s.Doroțcaia, com.Molovata Nouă și com.Corjova: 11.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale; 11.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale; 11.3. să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcție și reparație capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanțare şi a documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar; 11.4. să asigure efectuarea expertizei lucrărilor executate în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, pentru confirmare

12. CR Dubăsari, DGÎTS, CRP și primarii UAT auditate să implementeze proceduri de control intern relevant, menite să asigure respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în special privind elaborarea şi aprobarea planurilor anuale și trimestriale de achiziții, depunerea de către membrii grupului de lucru a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate etc.

11.CR Dubăsari, preşedintele raionului, CRP, DGÎTS, primarii com.Cocieri, com.Coșnița, s.Doroțcaia, com.Molovata Nouă și com.Corjova: 11.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale; 11.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale; 11.3. să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcție și reparație capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanțare şi a documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar; 11.4. să asigure efectuarea expertizei lucrărilor executate în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, pentru confirmare

11.CR Dubăsari, preşedintele raionului, CRP, DGÎTS, primarii com.Cocieri, com.Coșnița, s.Doroțcaia, com.Molovata Nouă și com.Corjova: 11.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale; 11.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale; 11.3. să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcție și reparație capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanțare şi a documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar; 11.4. să asigure efectuarea expertizei lucrărilor executate în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, pentru confirmare

12. CR Dubăsari, DGÎTS, CRP și primarii UAT auditate să implementeze proceduri de control intern relevant, menite să asigure respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în special privind elaborarea şi aprobarea planurilor anuale și trimestriale de achiziții, depunerea de către membrii grupului de lucru a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate etc.

11.CR Dubăsari, preşedintele raionului, CRP, DGÎTS, primarii com.Cocieri, com.Coșnița, s.Doroțcaia, com.Molovata Nouă și com.Corjova: 11.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale; 11.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale; 11.3. să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcție și reparație capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanțare şi a documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar; 11.4. să asigure efectuarea expertizei lucrărilor executate în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, pentru confirmare

12. CR Dubăsari, DGÎTS, CRP și primarii UAT auditate să implementeze proceduri de control intern relevant, menite să asigure respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în special privind elaborarea şi aprobarea planurilor anuale și trimestriale de achiziții, depunerea de către membrii grupului de lucru a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate etc.

11.CR Dubăsari, preşedintele raionului, CRP, DGÎTS, primarii com.Cocieri, com.Coșnița, s.Doroțcaia, com.Molovata Nouă și com.Corjova: 11.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale; 11.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale; 11.3. să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcție și reparație capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanțare şi a documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar; 11.4. să asigure efectuarea expertizei lucrărilor executate în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, pentru confirmare

12. CR Dubăsari, DGÎTS, CRP și primarii UAT auditate să implementeze proceduri de control intern relevant, menite să asigure respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în special privind elaborarea şi aprobarea planurilor anuale și trimestriale de achiziții, depunerea de către membrii grupului de lucru a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate etc.

11.CR Dubăsari, preşedintele raionului, CRP, DGÎTS, primarii com.Cocieri, com.Coșnița, s.Doroțcaia, com.Molovata Nouă și com.Corjova: 11.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale; 11.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale; 11.3. să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcție și reparație capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanțare şi a documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar; 11.4. să asigure efectuarea expertizei lucrărilor executate în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, pentru confirmare

12. CR Dubăsari, DGÎTS, CRP și primarii UAT auditate să implementeze proceduri de control intern relevant, menite să asigure respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în special privind elaborarea şi aprobarea planurilor anuale și trimestriale de achiziții, depunerea de către membrii grupului de lucru a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate etc.

11.CR Dubăsari, preşedintele raionului, CRP, DGÎTS, primarii com.Cocieri, com.Coșnița, s.Doroțcaia, com.Molovata Nouă și com.Corjova: 11.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale; 11.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale; 11.3. să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcție și reparație capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanțare şi a documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar; 11.4. să asigure efectuarea expertizei lucrărilor executate în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, pentru confirmare

12. CR Dubăsari, DGÎTS, CRP și primarii UAT auditate să implementeze proceduri de control intern relevant, menite să asigure respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în special privind elaborarea şi aprobarea planurilor anuale și trimestriale de achiziții, depunerea de către membrii grupului de lucru a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate etc.

11.CR Dubăsari, preşedintele raionului, CRP, DGÎTS, primarii com.Cocieri, com.Coșnița, s.Doroțcaia, com.Molovata Nouă și com.Corjova: 11.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale; 11.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale; 11.3. să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcție și reparație capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanțare şi a documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar; 11.4. să asigure efectuarea expertizei lucrărilor executate în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, pentru confirmare

12. CR Dubăsari, DGÎTS, CRP și primarii UAT auditate să implementeze proceduri de control intern relevant, menite să asigure respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în special privind elaborarea şi aprobarea planurilor anuale și trimestriale de achiziții, depunerea de către membrii grupului de lucru a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate etc.

11.CR Dubăsari, preşedintele raionului, CRP, DGÎTS, primarii com.Cocieri, com.Coșnița, s.Doroțcaia, com.Molovata Nouă și com.Corjova: 11.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale; 11.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale; 11.3. să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcție și reparație capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanțare şi a documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar; 11.4. să asigure efectuarea expertizei lucrărilor executate în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, pentru confirmare

12. CR Dubăsari, DGÎTS, CRP și primarii UAT auditate să implementeze proceduri de control intern relevant, menite să asigure respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în special privind elaborarea şi aprobarea planurilor anuale și trimestriale de achiziții, depunerea de către membrii grupului de lucru a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate etc.

12. CR Dubăsari, DGÎTS, CRP și primarii UAT auditate să implementeze proceduri de control intern relevant, menite să asigure respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în special privind elaborarea şi aprobarea planurilor anuale și trimestriale de achiziții, depunerea de către membrii grupului de lucru a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate etc.

12. CR Dubăsari, DGÎTS, CRP și primarii UAT auditate să implementeze proceduri de control intern relevant, menite să asigure respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în special privind elaborarea şi aprobarea planurilor anuale și trimestriale de achiziții, depunerea de către membrii grupului de lucru a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate etc.

12. CR Dubăsari, DGÎTS, CRP și primarii UAT auditate să implementeze proceduri de control intern relevant, menite să asigure respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în special privind elaborarea şi aprobarea planurilor anuale și trimestriale de achiziții, depunerea de către membrii grupului de lucru a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate etc.

13. preşedintele raionului şi primarii UAT auditate să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional și, respectiv, consiliilor locale un proiect de Regulament privind modul de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, precum şi a unor criterii de determinare a chieltuielilor „cu caracter excepțional și imprevizibil”.

13. preşedintele raionului şi primarii UAT auditate să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional și, respectiv, consiliilor locale un proiect de Regulament privind modul de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, precum şi a unor criterii de determinare a chieltuielilor „cu caracter excepțional și imprevizibil”.

13. preşedintele raionului şi primarii UAT auditate să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional și, respectiv, consiliilor locale un proiect de Regulament privind modul de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, precum şi a unor criterii de determinare a chieltuielilor „cu caracter excepțional și imprevizibil”.

14. CR Dubăsari şi preşedintele raionului să întreprindă măsurile de rigoare privind reglementarea exhaustivă a modului, cuantumului şi a modalității de confirmare a dreptului la compensaţie pentru călătorii în transportul în comun.

13. preşedintele raionului şi primarii UAT auditate să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional și, respectiv, consiliilor locale un proiect de Regulament privind modul de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, precum şi a unor criterii de determinare a chieltuielilor „cu caracter excepțional și imprevizibil”.

14. CR Dubăsari şi preşedintele raionului să întreprindă măsurile de rigoare privind reglementarea exhaustivă a modului, cuantumului şi a modalității de confirmare a dreptului la compensaţie pentru călătorii în transportul în comun.

13. preşedintele raionului şi primarii UAT auditate să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional și, respectiv, consiliilor locale un proiect de Regulament privind modul de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, precum şi a unor criterii de determinare a chieltuielilor „cu caracter excepțional și imprevizibil”.

13. preşedintele raionului şi primarii UAT auditate să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional și, respectiv, consiliilor locale un proiect de Regulament privind modul de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, precum şi a unor criterii de determinare a chieltuielilor „cu caracter excepțional și imprevizibil”.

13. preşedintele raionului şi primarii UAT auditate să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional și, respectiv, consiliilor locale un proiect de Regulament privind modul de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, precum şi a unor criterii de determinare a chieltuielilor „cu caracter excepțional și imprevizibil”.

13. preşedintele raionului şi primarii UAT auditate să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional și, respectiv, consiliilor locale un proiect de Regulament privind modul de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, precum şi a unor criterii de determinare a chieltuielilor „cu caracter excepțional și imprevizibil”.

13. preşedintele raionului şi primarii UAT auditate să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional și, respectiv, consiliilor locale un proiect de Regulament privind modul de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, precum şi a unor criterii de determinare a chieltuielilor „cu caracter excepțional și imprevizibil”.

16. președintele raionului și primarul s.Ustia să instituie proceduri ale sistemului de control intern care să asigure respectarea prevederilor regulamentare ce țin de domeniul acordării în locațiune a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor) proprietate publică, cu încasarea conformă a plăților pentru locațiune.

16. președintele raionului și primarul s.Ustia să instituie proceduri ale sistemului de control intern care să asigure respectarea prevederilor regulamentare ce țin de domeniul acordării în locațiune a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor) proprietate publică, cu încasarea conformă a plăților pentru locațiune.

19. primarii UAT auditate și preşedintele raionului: 19.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 19.2. în comun cu DGF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

19. primarii UAT auditate și preşedintele raionului: 19.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 19.2. în comun cu DGF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

19. primarii UAT auditate și preşedintele raionului: 19.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 19.2. în comun cu DGF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

19. primarii UAT auditate și preşedintele raionului: 19.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 19.2. în comun cu DGF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

19. primarii UAT auditate și preşedintele raionului: 19.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 19.2. în comun cu DGF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

19. primarii UAT auditate și preşedintele raionului: 19.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 19.2. în comun cu DGF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

19. primarii UAT auditate și preşedintele raionului: 19.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 19.2. în comun cu DGF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

19. primarii UAT auditate și preşedintele raionului: 19.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 19.2. în comun cu DGF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

19. primarii UAT auditate și preşedintele raionului: 19.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 19.2. în comun cu DGF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

Cerinte (16)

2.1. Consiliului raional Dubăsari, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor comunelor/satelor Coșnița, Pîrîta, Doroțcaia, Molovata Nouă, Holercani, Ustia, Molovata, Cocieri și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor din Raportul de audit la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să realizeze acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunur

2.1. Consiliului raional Dubăsari, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor comunelor/satelor Coșnița, Pîrîta, Doroțcaia, Molovata Nouă, Holercani, Ustia, Molovata, Cocieri și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor din Raportul de audit la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să realizeze acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunur

2.1. Consiliului raional Dubăsari, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor comunelor/satelor Coșnița, Pîrîta, Doroțcaia, Molovata Nouă, Holercani, Ustia, Molovata, Cocieri și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor din Raportul de audit la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să realizeze acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunur

2.1. Consiliului raional Dubăsari, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor comunelor/satelor Coșnița, Pîrîta, Doroțcaia, Molovata Nouă, Holercani, Ustia, Molovata, Cocieri și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor din Raportul de audit la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să realizeze acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunur

2.1. Consiliului raional Dubăsari, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor comunelor/satelor Coșnița, Pîrîta, Doroțcaia, Molovata Nouă, Holercani, Ustia, Molovata, Cocieri și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor din Raportul de audit la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să realizeze acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunur

2.1. Consiliului raional Dubăsari, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor comunelor/satelor Coșnița, Pîrîta, Doroțcaia, Molovata Nouă, Holercani, Ustia, Molovata, Cocieri și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor din Raportul de audit la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să realizeze acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunur

2.1. Consiliului raional Dubăsari, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor comunelor/satelor Coșnița, Pîrîta, Doroțcaia, Molovata Nouă, Holercani, Ustia, Molovata, Cocieri și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor din Raportul de audit la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să realizeze acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunur

2.1. Consiliului raional Dubăsari, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor comunelor/satelor Coșnița, Pîrîta, Doroțcaia, Molovata Nouă, Holercani, Ustia, Molovata, Cocieri și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor din Raportul de audit la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să realizeze acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunur

2.1. Consiliului raional Dubăsari, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor comunelor/satelor Coșnița, Pîrîta, Doroțcaia, Molovata Nouă, Holercani, Ustia, Molovata, Cocieri și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor din Raportul de audit la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să realizeze acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunur

2.1. Consiliului raional Dubăsari, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor comunelor/satelor Coșnița, Pîrîta, Doroțcaia, Molovata Nouă, Holercani, Ustia, Molovata, Cocieri și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor din Raportul de audit la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să realizeze acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunur

2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat Dubăsari şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raport, precum şi aplicarea pîrghiilor de rigoare față de contribuabilii-restanțieri şi față de cei care se eschivează de la onorarea obligaţiilor fiscale.

2.3. Ministerului Finanţelor: 2.3.1. pentru informare și luare de atitudine privind: activitatea neconformă a autorităților financiare și fiscale din raionul Dubăsari în procesul de evaluare și monitorizare a bazei de impozitare aferente formării fondurilor publice generale și locale; generarea unor dezechilibre bugetare exagerate, compensate prin transferuri nefundamentate din contul bugetului de stat; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidență contabilă a patrimoniului public, inclusiv a terenurilor; 2.3.2. şi se cere să se conformeze prevederilor Legii privind finanţele publice locale referitor calcularea transferurilor pentru susţinerea financiară a teritoriilor.

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine referitor la neasigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a situaţiei privind patrimoniul public gestionat, precum și la faptul neînregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public.

2.5. Ministerului Mediului, pentru informare și luare de atitudine privind folosirea neautorizată a apei.

2.6. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale (de nivelul I şi nivelul II) în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi iregularităților constatate în Raport.

2.6. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale (de nivelul I şi nivelul II) în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi iregularităților constatate în Raport.