Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 53 din 23 noiembrie 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Cahul pe anul 2011

Numar din data de 2012-11-23 Nr. cerinte: 17 Nr. recomandari: 130

Curtea de Conturi, în prezența secretarului Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova dl Ion Butmalai, consultantului principal al Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova dna Veronica Guțu, șefului Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice dl Mihail Doruc, președintelui raionului Cahul dl Avram Micinschi, șefului Direcției generale finanțe dna Tatiana Zagorschi, șefului Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri dl Eugeniu Ciobanu, șefului Direcţiei generale învăţămînt dna Tatiana Hulub, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat Cahul dl Gheorghe Lavric, primarului or.Cahul dl Petru Burlacu, primarului s.Crihana Veche dna Rodica Cucereanu, primarului com.Manta dl Ion Neagu, primarului s.Văleni dna Silvia Știrbeț, primarului s.Roșu dl Grigore Furtună, primarului com.Moscovei dl Nicolae Bucicovar, primarului s.Vadul lui Isac dl Ion Iorga, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Cahul pe anul 2011.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul articolelor 28, 30 alin.(4), 31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, avînd drept scop verificarea: respectării de către autoritățile administrației publice locale din raionul Cahul a prevederilor regulamentare în exercițiul bugetar; corespunderii procedurilor de evaluare, planificare și colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și de planificare, executare și raportare a cheltuielilor bugetare cadrului normativ; administrării și integrității patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepție a lucrărilor ce țin de valorificarea investițiilor și de reparațiile capitale; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin studierea explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. Au fost analizate deciziile organelor deliberative şi executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare - UAT).

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Sintetizînd abaterile și iregularităţile admise de autoritățile administrației publice locale (în continuare - AAPL) din raionul Cahul în procesul bugetar și în gestionarea patrimoniului public în anul 2011, se atestă că AAPL nu au manifestat interesul necesar în vederea asigurării unei discipline financiar-bugetare rigide, întru promovarea legalității și regularității respective în exercițiul bugetar și în administrarea patrimoniului public, precum și pentru realizarea intereselor publice de ordin economico-social. Ca urmare, reieșind din constatările din Raportul de audit, se menționează că:

  • În perioada auditată, AAPL (de nivelul I și nivelul II) din raion nu au demonstrat preocuparea aferentă asigurării regimului financiar-bugetar prudențial, astfel autoritățile raionului nerealizînd măsuri sistemice în materie de evaluare și monitorizare a potențialului economico-financiar și, respectiv, neasigurînd fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin evaluarea unor indici fiscali și bugetari, care ar garanta sustenabilitatea financiară a bugetelor UAT de nivelul I și nivelul II din raion. Totodată, Direcția generală finanțe (în continuare - DGF) nu și-a exercitat exhaustiv atribuțiile în cadrul procedural de elaborare a bugetelor locale, nedispunînd de proceduri și instrumente ce țin de formarea bazei de impozitare, nu a conlucrat eficient, în acest sens, cu AAPL și cu organele fiscale, precum și cu agenții economici care contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare, ca urmare diminuîndu-se și responsabilitatea atribuită DGF prin atribuțiile funcțional-instituționale. În consecință, s-au atestat anumite slăbiciuni instituționale, cum ar fi: lipsa sau irelevanța unor obiective de evaluare credibilă a bazei de impozitare formată din activitățile din teritoriu, lipsa cadrului metodologic adecvat și a instrumentelor analitice de evaluare a prognozelor bugetare aferente formării indicatorilor respectivi.
  • Se relevă că AAPL nu au fost motivate pentru extinderea şi consolidarea bazei de impozitare, fapt ce limitează sursele de formare a finanţelor teritoriilor administrate, acestea fiind compensate din contul majorării mărimii transferurilor pentru susţinerea financiară a teritoriului. În procesele de elaborare şi de estimare a proiectelor bugetelor UAT pe anul 2011, DGF și unele AAPL au subestimat veniturile bugetare cu circa 5,5 mil.lei.
  • Lipsa obiectivelor propuse de către AAPL pentru mobilizarea veniturilor și neaprobarea cadrului metodologic privind evaluările și prognozele bugetare, incapacitatea existentă în procesul de prognoză și planificare bugetară, precum și iresponsabilitatea și lipsa de interes a AAPL privind dezvoltarea capacităților instituţionale de extindere a veniturilor proprii au determinat ratarea veniturilor în bugetele locale estimate la suma totală de pînă la 21,4 mil. lei.
  • Managementul cheltuielilor nu corespunde rigorilor și normelor legale, în consecință fiind admise un șir de nereguli și abateri de la cadrul regulator, care afectează eficiența utilizării mijloacelor publice. În acest context, se menționează necesitatea stringentă de implementare a prevederilor Legii privind controlul financiar public intern[3], pentru asigurarea unui monitoring prudent asupra utilizării banilor publici. Astfel:

♦ Lipsa unui mecanism bine definit de stabilire a normativelor de cheltuieli în domeniul învățămîntului pentru UAT și a numărului real de beneficiari ai transferurilor din contul bugetului de stat în acest scop a generat faptul că, în anul 2011, bugetul raional a beneficiat de transferuri din bugetul de stat în sumă totală de 17,5 mil.lei, din care: 10,7 mil.lei au fost repartizate pentru finanţarea şcolilor sportive şi muzicale, a cabinetului metodic şi contabilităţii centralizate, restul mijloacelor în sumă de 6,8 mil.lei fiind distribuite pentru cheltuieli capitale și alte cheltuieli ale Consiliului raional, în lipsa criteriilor respective, în condiții ce nu întrunesc rigorile de transparență și integritate.

♦ Deşi, per ansamblu, în anul 2011, cheltuielile efective ale bugetelor UAT din raion au fost executate fără depăşirea nivelului stabilit, unele AAPL de nivelul I au executat cheltuieli efective cu depăşirea alocaţiilor programate în devizele de cheltuieli în sumă totală de 1,26 mil. lei.

♦ Derogările de la cadrul normativ admise de către unele AAPL la efectuarea cheltuielilor privind retribuirea muncii au condiţionat cheltuieli neregulamentare și neeficiente în sumă totală de 2,7 mil.lei.

♦ Se menționează lipsa, la nivel de raion, a unei strategii de dezvoltare, bazată pe mijloace investiționale și capitale, ce ar prevedea modalitatea de selectare a obiectivelor, reieșind din prioritățile raionului, necesitățile de mijloace financiare și posibilele surse de acoperire a cheltuielilor capitale destinate implementării politicilor sectoriale. În aceste condiții, autoritățile publice locale nu au demonstrat consecvență și durabilitate în realizarea politicilor investiționale ale raionului. Managementul neadecvat în valorificarea mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum și nerespectarea legislației în vigoare ce ține de acest domeniu au determinat imobilizarea mijloacelor financiare în sumă totală de 60,5 mil.lei în obiecte nefinalizate, precum și efectuarea cheltuielilor neregulamentare și neeficiente la valorificarea mijloacelor financiare pentru investiţiile şi reparaţiile capitale în sumă de 1,0 mil.lei.

♦ Nerespectarea actelor normative în domeniul achiziţiilor publice s-a soldat cu: angajarea de lucrări şi servicii cu încheierea ulterioară a contractelor şi în lipsa acestora; efectuarea formală a procedurilor de achiziţii publice, fără desfăşurarea licitaţiilor, cu nerespectarea principiilor de transparenţă şi evitarea procedurilor de achiziţii publice (peste 1,8 mil.lei); achiziţii în lipsa surselor financiare corespunzătoare (0,1 mil.lei); neasigurarea garanţiilor pentru oferta depusă şi de bună execuţie (peste 2,3 mil.lei); divizarea achiziţiilor în scopul evitării procedurilor legale de achiziţii publice etc.

♦ Nu a fost respectat cadrul normativ-metodologic la constituirea fondului de rezervă, precum și la utilizarea mijloacelor acestuia.

  • Activitatea iresponsabilă a factorilor de decizie din cadrul AAPL în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, managementul defectuos al gestionării acestuia, nerespectarea prevederilor legislației în vigoare, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:

♦ neidentificarea și necontabilizarea patrimoniului proprietate publică (clădiri și construcții) în valoare estimată de circa 23,8 mil. lei, precum și a documentației de proiect cu valoarea de 5,3 mil. lei;

♦ neasigurarea înregistrării drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile în valoare de peste 214,8 mil. lei;

♦ denaturări semnificative în rapoartele financiare ale AAPL, prin nereflectarea patrimoniului public în valoare de 158,1 mil.lei, precum și prin neraportarea la APP a situației privind patrimoniul public gestionat în valoare de 2,2 mil.lei;

♦ neînregistrarea în evidența contabilă a AAPL a 9 conducte de gaz cu valoarea de peste 36,0 mil. lei;

♦ neasigurarea delimitării terenurilor proprietate publică și privată, evidenţei conforme și controlului asupra modului de utilizare a acestora, ceea ce a dus la folosirea neautorizată a terenurilor proprietate publică, precum și la neîncasarea plăţilor cuvenite pentru compensarea pierderilor în rezultatul schimbării destinației terenurilor în sumă de 0,7 mil.lei etc.

  • Managementul contabil necorespunzător, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare; deţinerea de bunuri materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora; neregulile în decontări au determinat raportarea eronată a situațiilor patrimoniale.

Iregularităţile şi devierile existente în toate domeniile supuse verificării, în linii generale, se datorează: preocupării insuficiente și lipsei de interacțiune între autoritățile de resort; lipsei unor proceduri formalizate de control intern în procesul bugetar la etapele de evaluare a bazei relevante și de executare a veniturilor şi a cheltuielilor; lipsei unui sistem instituțional de măsurare a eficienței și eficacității cheltuielilor publice în UAT, care are ca rezultat alocarea discreționară și neeconomicoasă a resurselor financiare; lipsei unor prevederi explicite pentru AAPL privind modalitatea ținerii evidenţei conforme a patrimoniului public şi raportării veridice a situaţiilor patrimoniale, precum și nerespectării/interpretării eronate a unor prevederi din domeniul financiar-contabil; lipsei responsabilităţii din partea unor factori responsabili la exercitarea atribuţiilor funcţionale; managementului contabil defectuos; organizării şi efectuării superficiale a inventarierii anuale a patrimoniului; datoriilor debitoare şi creditoare.

Curtea de Conturi a constatat că starea de lucruri privind managementul precar de gestiune a fondurilor publice și disciplina financiară subperformantă este și consecința activității necorespunzătoare a organelor desconcentrate, în special, a autorității fiscale și autorității de control financiar din subordinea Ministerului Finanțelor.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Cahul pe anul 2011, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Cahul, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor orașelor/satelor/comunelor Cahul, Crihana Veche, Manta, Roșu, Colibași, Văleni, Giurgiulești, Vadul lui Isac, Moscovei și Iujnoie, și se cere:

2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1.2. Aparatul președintelui raionului, în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să realizeze acțiuni complexe și coordonate, întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și categorie de impozit/taxă;

2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat Cahul, şi se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, per ansamblu, inclusiv în aspect teritorial și pe categorii de surse, în vederea asigurării încasării la buget a tuturor veniturilor pasibile;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare și luare de atitudine privind: activitatea neadecvată a autorităților financiare și fiscale din raionul Cahul în procesele de evaluare și de monitorizare a bazei de impozitare aferente formării fondurilor publice generale și locale; generarea unor dezechilibre bugetare exagerate, compensate prin transferuri nefundamentate din contul bugetului de stat;

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine privind: asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat și înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind mecanismul de reevaluare a fondurilor fixe (clădiri și construcții), în vederea conformării acestora la valoarea reală/de piață;

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

2.6. Procuraturii Generale, pentru examinare după competență a materialelor privind: înstrăinarea pachetului de acțiuni al Consiliului raional Cahul în Societatea pe acțiuni "Pepiniera piscicolă zonală Cahul"; transmiterea în folosință Societății cu răspundere limitată "Valiexchimp" a terenurilor proprietate a UAT (primăria s.Văleni); utilizarea neregulamentară a terenurilor din proprietatea primăriei s.Crihana Veche pentru extragerea substanțelor minerale utile;

2.7. Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului și Prim-ministrului Republicii Moldova, pentru informare;

2.8. Comisiilor permanente parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare.

3. Se ia act că:

3.1. Aparatul președintelui raionului a corectat la conturile contabile cheltuielile aferente documentației de proiect în sumă de 703,0 mii lei, 363,9 mii lei și 95,0 mii lei;

3.2. primăriile satelor/comunelor Roșu, Cîșlița-Prut, Lebedenco (Ursoaia) au înregistrat în evidența contabilă, la majorarea valorii de bilanț, cheltuielile capitale în sumă, respectiv, de 142,3 mii lei, 165,2 mii lei și 72,7 mii lei.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2.1. - pct.2.5. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin. (7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


[1] Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

[3] Legea nr.229 din 23.09.2010 "Privind controlul financiar public intern".

Recomandari (130)

1.2. să elaboreze proceduri metodologice în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, care să asigure o conlucrare eficientă cu toate părțile implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor bugetelor UAT din raion.

2. Președintele raionului și DGF, în comun cu AAPL de nivelul I din raion: 2.1. să studieze cauzele diminuării ponderii veniturilor proprii în cadrul UAT (de nivelul I și nivelul II) din raion, cu întreprinderea unor măsuri concrete în scopul majorării acesteia;

2. Președintele raionului și DGF, în comun cu AAPL de nivelul I din raion: 2.1. să studieze cauzele diminuării ponderii veniturilor proprii în cadrul UAT (de nivelul I și nivelul II) din raion, cu întreprinderea unor măsuri concrete în scopul majorării acesteia;

2.2. să efectueze monitorizarea conformă a procesului de colectare a impozitelor şi a micşorării restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local.

1. Președintele raionului și DGF: 1.1. să asigure o conlucrare eficientă cu AAPL de nivelul I din raion privind reglementarea şi stabilirea metodelor de evaluare a bazei de impozitare relevante, pentru elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri fiscale şi nefiscale şi planificarea conformă a acestora;

1. Președintele raionului și DGF: 1.1. să asigure o conlucrare eficientă cu AAPL de nivelul I din raion privind reglementarea şi stabilirea metodelor de evaluare a bazei de impozitare relevante, pentru elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri fiscale şi nefiscale şi planificarea conformă a acestora;

1.2. să elaboreze proceduri metodologice în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, care să asigure o conlucrare eficientă cu toate părțile implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor bugetelor UAT din raion.

2.2. să efectueze monitorizarea conformă a procesului de colectare a impozitelor şi a micşorării restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local.

4. Primăriile or.Cahul, satelor Crihana Veche, Roșu, Văleni, Vadul lui Isac, com.Moscovei: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4. Primăriile or.Cahul, satelor Crihana Veche, Roșu, Văleni, Vadul lui Isac, com.Moscovei: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4. Primăriile or.Cahul, satelor Crihana Veche, Roșu, Văleni, Vadul lui Isac, com.Moscovei: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4. Primăriile or.Cahul, satelor Crihana Veche, Roșu, Văleni, Vadul lui Isac, com.Moscovei: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4. Primăriile or.Cahul, satelor Crihana Veche, Roșu, Văleni, Vadul lui Isac, com.Moscovei: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4. Primăriile or.Cahul, satelor Crihana Veche, Roșu, Văleni, Vadul lui Isac, com.Moscovei: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale și contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale și contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale și contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale și contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale și contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale și contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

5. Președintele raionului și primăria or.Cahul să asigure monitorizarea și administrarea conformă a procesului de dare în locațiune a bunurilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

5. Președintele raionului și primăria or.Cahul să asigure monitorizarea și administrarea conformă a procesului de dare în locațiune a bunurilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

6. DGF: 6.1. să asigure elaborarea unor proceduri metodologice clare, în procesul de formare a bugetului, privind modalitatea de stabilire a transferurilor către UAT, cu fundamentarea mărimii transferurilor alocate prin calculele corespunzătoare, respectînd întocmai cadrul metodologic la stabilirea raporturilor bugetare;

6.2. în comun cu AAPL respective, să elaboreze politici clare și distincte în aspectul ce ține de criteriile planificării cheltuielilor pentru activitatea instituțiilor de învățămînt, totodată implementînd unele proceduri de control intern eficiente în domeniul respectiv.

7. Primăriile satelor Colibași, Crihana Veche, Slobozia Mare, Văleni să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum și executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

7. Primăriile satelor Colibași, Crihana Veche, Slobozia Mare, Văleni să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum și executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

7. Primăriile satelor Colibași, Crihana Veche, Slobozia Mare, Văleni să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum și executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

7. Primăriile satelor Colibași, Crihana Veche, Slobozia Mare, Văleni să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum și executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

8. Consiliul raional Cahul, Aparatul președintelui raionului și DGF: 8.1. de comun acord cu AAPL de nivelul I, să examineze oportunitatea optimizării numărului de personal potrivit recomandărilor Guvernului;

8. Consiliul raional Cahul, Aparatul președintelui raionului și DGF: 8.1. de comun acord cu AAPL de nivelul I, să examineze oportunitatea optimizării numărului de personal potrivit recomandărilor Guvernului;

8. Consiliul raional Cahul, Aparatul președintelui raionului și DGF: 8.1. de comun acord cu AAPL de nivelul I, să examineze oportunitatea optimizării numărului de personal potrivit recomandărilor Guvernului;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9. Aparatul președintelui raionului, DGF, DGÎ și primăriile: or.Cahul, satelor/comunelor Roșu, Crihana Veche, Manta, Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Borceag, Burlăceni, Colibași, Doina, Găvănoasa, Tătărești, Larga Nouă: 9.1. să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate;

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

9.2. să întreprindă măsurile de rigoare menite să sporească managementul economico-financiar, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

10. DGF și consiliile locale ale UAT de nivelul I să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare.

10. DGF și consiliile locale ale UAT de nivelul I să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare.

10. DGF și consiliile locale ale UAT de nivelul I să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare.

10. DGF și consiliile locale ale UAT de nivelul I să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare.

10. DGF și consiliile locale ale UAT de nivelul I să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare.

10. DGF și consiliile locale ale UAT de nivelul I să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare.

10. DGF și consiliile locale ale UAT de nivelul I să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare.

10. DGF și consiliile locale ale UAT de nivelul I să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare.

10. DGF și consiliile locale ale UAT de nivelul I să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare.

10. DGF și consiliile locale ale UAT de nivelul I să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare.

10. DGF și consiliile locale ale UAT de nivelul I să asigure respectarea normelor financiare și naturale la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare.

11. Aparatul președintelui raionului și primăriile satelor/comunelor Colibași, Crihana Veche, Giurgiulești, Manta, Moscovei, Vadul lui Isac, Văleni și or.Cahul: 11.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea legislației și eficiența în domeniul achizițiilor publice, cu înlăturarea tuturor deficiențelor constatate în cadrul actualului audit;

11. Aparatul președintelui raionului și primăriile satelor/comunelor Colibași, Crihana Veche, Giurgiulești, Manta, Moscovei, Vadul lui Isac, Văleni și or.Cahul: 11.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea legislației și eficiența în domeniul achizițiilor publice, cu înlăturarea tuturor deficiențelor constatate în cadrul actualului audit;

11. Aparatul președintelui raionului și primăriile satelor/comunelor Colibași, Crihana Veche, Giurgiulești, Manta, Moscovei, Vadul lui Isac, Văleni și or.Cahul: 11.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea legislației și eficiența în domeniul achizițiilor publice, cu înlăturarea tuturor deficiențelor constatate în cadrul actualului audit;

11. Aparatul președintelui raionului și primăriile satelor/comunelor Colibași, Crihana Veche, Giurgiulești, Manta, Moscovei, Vadul lui Isac, Văleni și or.Cahul: 11.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea legislației și eficiența în domeniul achizițiilor publice, cu înlăturarea tuturor deficiențelor constatate în cadrul actualului audit;

11. Aparatul președintelui raionului și primăriile satelor/comunelor Colibași, Crihana Veche, Giurgiulești, Manta, Moscovei, Vadul lui Isac, Văleni și or.Cahul: 11.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea legislației și eficiența în domeniul achizițiilor publice, cu înlăturarea tuturor deficiențelor constatate în cadrul actualului audit;

11. Aparatul președintelui raionului și primăriile satelor/comunelor Colibași, Crihana Veche, Giurgiulești, Manta, Moscovei, Vadul lui Isac, Văleni și or.Cahul: 11.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea legislației și eficiența în domeniul achizițiilor publice, cu înlăturarea tuturor deficiențelor constatate în cadrul actualului audit;

11. Aparatul președintelui raionului și primăriile satelor/comunelor Colibași, Crihana Veche, Giurgiulești, Manta, Moscovei, Vadul lui Isac, Văleni și or.Cahul: 11.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea legislației și eficiența în domeniul achizițiilor publice, cu înlăturarea tuturor deficiențelor constatate în cadrul actualului audit;

11. Aparatul președintelui raionului și primăriile satelor/comunelor Colibași, Crihana Veche, Giurgiulești, Manta, Moscovei, Vadul lui Isac, Văleni și or.Cahul: 11.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea legislației și eficiența în domeniul achizițiilor publice, cu înlăturarea tuturor deficiențelor constatate în cadrul actualului audit;

11. Aparatul președintelui raionului și primăriile satelor/comunelor Colibași, Crihana Veche, Giurgiulești, Manta, Moscovei, Vadul lui Isac, Văleni și or.Cahul: 11.1. să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea legislației și eficiența în domeniul achizițiilor publice, cu înlăturarea tuturor deficiențelor constatate în cadrul actualului audit;

11.2. să asigure elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

11.2. să asigure elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

11.2. să asigure elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

11.2. să asigure elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

11.2. să asigure elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

11.2. să asigure elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

11.2. să asigure elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

11.2. să asigure elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

11.2. să asigure elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

12. Consiliul raional, președintele raionului și primăria or.Cahul: 12.1. să asigure elaborarea strategiei privind proiectele investiţionale în dependență de priorităţile dezvoltării social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de finanţare;

12. Consiliul raional, președintele raionului și primăria or.Cahul: 12.1. să asigure elaborarea strategiei privind proiectele investiţionale în dependență de priorităţile dezvoltării social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de finanţare;

12. Consiliul raional, președintele raionului și primăria or.Cahul: 12.1. să asigure elaborarea strategiei privind proiectele investiţionale în dependență de priorităţile dezvoltării social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de finanţare;

12.2. să determine modul şi priorităţile în vederea soluționării problemelor ce țin de construcţiile în curs de execuţie, cu implementarea unor proceduri de control intern care să asigure evaluarea/reevaluarea situaţiei reale a acestor active;

12.2. să determine modul şi priorităţile în vederea soluționării problemelor ce țin de construcţiile în curs de execuţie, cu implementarea unor proceduri de control intern care să asigure evaluarea/reevaluarea situaţiei reale a acestor active;

12.2. să determine modul şi priorităţile în vederea soluționării problemelor ce țin de construcţiile în curs de execuţie, cu implementarea unor proceduri de control intern care să asigure evaluarea/reevaluarea situaţiei reale a acestor active;

12.3. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanța și profitabilitatea investiţiilor, cu condiția disponibilului de surse financiare;

12.3. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanța și profitabilitatea investiţiilor, cu condiția disponibilului de surse financiare;

12.3. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanța și profitabilitatea investiţiilor, cu condiția disponibilului de surse financiare;

12.4. să ia măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate.

12.4. să ia măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate.

12.4. să ia măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate.

13. CR Cahul și DGF să ajusteze Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al raionului Cahul la prevederile legale, precum și să implementeze proceduri de control intern care ar asigura formarea și utilizarea regulamentară, transparentă și conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

13. CR Cahul și DGF să ajusteze Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al raionului Cahul la prevederile legale, precum și să implementeze proceduri de control intern care ar asigura formarea și utilizarea regulamentară, transparentă și conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

14. CR, președintele raionului Cahul, consiliile locale și primăriile UAT (nominalizate în Raport): 14.1. să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, cu consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public; 14.2. să întreprindă măsuri în vederea evaluării patrimoniului public și să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o evidență regulamentară a patrimoniului gestionat; 14.3. să asigure inventarierea patrimoniului public și înregistrarea conformă a acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 14.4. să examineze transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică agenţilor economici în bază de contract, precum și să asigure transmiterea regulamentară în gestiune a sistemelor de aprovizionare cu apă către întreprinderile municipale de prestare a serviciilor publice de aprovizionare cu apă; 14.5. să întreprindă măsuri întru eliminarea deficien

Cerinte (17)

2.1. Consiliului raional Cahul, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor orașelor/satelor/comunelor Cahul, Crihana Veche, Manta, Roșu, Colibași, Văleni, Giurgiulești, Vadul lui Isac, Moscovei și Iujnoie, și se cere: 2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cahul, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor orașelor/satelor/comunelor Cahul, Crihana Veche, Manta, Roșu, Colibași, Văleni, Giurgiulești, Vadul lui Isac, Moscovei și Iujnoie, și se cere: 2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cahul, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor orașelor/satelor/comunelor Cahul, Crihana Veche, Manta, Roșu, Colibași, Văleni, Giurgiulești, Vadul lui Isac, Moscovei și Iujnoie, și se cere: 2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cahul, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor orașelor/satelor/comunelor Cahul, Crihana Veche, Manta, Roșu, Colibași, Văleni, Giurgiulești, Vadul lui Isac, Moscovei și Iujnoie, și se cere: 2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cahul, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor orașelor/satelor/comunelor Cahul, Crihana Veche, Manta, Roșu, Colibași, Văleni, Giurgiulești, Vadul lui Isac, Moscovei și Iujnoie, și se cere: 2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cahul, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor orașelor/satelor/comunelor Cahul, Crihana Veche, Manta, Roșu, Colibași, Văleni, Giurgiulești, Vadul lui Isac, Moscovei și Iujnoie, și se cere: 2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cahul, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor orașelor/satelor/comunelor Cahul, Crihana Veche, Manta, Roșu, Colibași, Văleni, Giurgiulești, Vadul lui Isac, Moscovei și Iujnoie, și se cere: 2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cahul, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor orașelor/satelor/comunelor Cahul, Crihana Veche, Manta, Roșu, Colibași, Văleni, Giurgiulești, Vadul lui Isac, Moscovei și Iujnoie, și se cere: 2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cahul, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor orașelor/satelor/comunelor Cahul, Crihana Veche, Manta, Roșu, Colibași, Văleni, Giurgiulești, Vadul lui Isac, Moscovei și Iujnoie, și se cere: 2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cahul, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor orașelor/satelor/comunelor Cahul, Crihana Veche, Manta, Roșu, Colibași, Văleni, Giurgiulești, Vadul lui Isac, Moscovei și Iujnoie, și se cere: 2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cahul, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor orașelor/satelor/comunelor Cahul, Crihana Veche, Manta, Roșu, Colibași, Văleni, Giurgiulești, Vadul lui Isac, Moscovei și Iujnoie, și se cere: 2.1.1 asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat Cahul, şi se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, per ansamblu, inclusiv în aspect teritorial și pe categorii de surse, în vederea asigurării încasării la buget a tuturor veniturilor pasibile.

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare și luare de atitudine privind: activitatea neadecvată a autorităților financiare și fiscale din raionul Cahul în procesele de evaluare și de monitorizare a bazei de impozitare aferente formării fondurilor publice generale și locale; generarea unor dezechilibre bugetare exagerate, compensate prin transferuri nefundamentate din contul bugetului de stat.

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine privind: asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat și înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind mecanismul de reevaluare a fondurilor fixe (clădiri și construcții), în vederea conformării acestora la valoarea reală/de piață.

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit.

2.1.2. Aparatul președintelui raionului, în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să realizeze acțiuni complexe și coordonate, întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și categorie de impozit/taxă.

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit.