Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 55 din 10 decembrie 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Basarabeasca pe anul 2011

Numar din data de 2012-12-10 Nr. cerinte: 11 Nr. recomandari: 75

Curtea de Conturi, în prezenţa președintelui raionului dl N.Chendighilean, vicepreședintelui raionului dl V.Guzun, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat Basarabeasca dna A.Gnatovscaia, șefului Oficiului cadastral teritorial Basarabeasca dna T.Untilă și primarilor: or.Basarabeasca dl N.Nicolaev, s.Abaclia dl V.Niculița, s.Bașcalia dl P.Tarlev, s.Sadaclia dl V.Baciu, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din raion, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Basarabeasca pe anul 2011.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, avînd drept scop verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale din raion a prevederilor regulamentare în procesul bugetar; corespunderii cadrului normativ și analitic a procedurilor de evaluare, planificare și administrare a impozitelor/taxelor locale, precum și de planificare, executare și raportare a cheltuielilor bugetare; administrării și integrității patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin studierea explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. Au fost analizate deciziile şi dispozițiile Consiliului raional şi ale președintelui raionului, actele organelor deliberative şi executive ale UAT de nivelul I.

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședință publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Măsurile întreprinse de autoritățile executive din raionul Basarabeasca privind managementul procesului bugetar nu au corespuns în măsură deplină rigorilor de legalitate și regularitate privind gestionarea fondurilor publice, fiind depistate unele nereguli şi abateri. Se atestă ineficienţă şi la gestionarea patrimoniului proprietate publică a raionului. Aceste deficienţe, în final, influenţează negativ asupra realizării priorităților economice și sociale ale raionului.

Generalizînd iregularităţile şi neconformităţile admise în administrarea finanțelor publice şi gestionarea patrimoniului public, expuse în Raportul de audit, Plenul Curții de Conturi menționează următoarele:

  • În perioada auditată, AAPL (de nivelul I şi nivelul II) din raion n-au manifestat preocuparea necesară în vederea asigurării legalității şi regularității în procesul bugetar şi gestionarea patrimoniului public. Autorităţile raionale n-au realizat măsuri sistemice în materie de identificare, evaluare şi monitorizare a potenţialului economico-financiar, respectiv, n-au asigurat fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin estimarea și prognozarea relevantă a indicilor fiscal-bugetari, care ar asigura stabilitatea financiară a bugetelor UAT de nivelul I şi nivelul II din raion. Totodată, Direcţia generală finanţe (în continuare - DGF) nu şi-a exercitat exhaustiv atribuţiile în cadrul procedural de elaborare a bugetelor locale, nedispunînd de proceduri şi instrumente ce ţin de formarea bazei de impozitare, n-a conlucrat eficient, în acest sens, cu AAPL şi cu autoritățile fiscale, statistice și cadastrale, precum şi cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare, ca urmare diminuînd şi gradul de responsabilitate conferit DGF prin atribuţiile funcţional-instituţionale. În consecinţă, s-au atestat anumite slăbiciuni instituţionale, cum ar fi lipsa cadrului metodologic adecvat şi a instrumentelor analitice și informaționale de evaluare a prognozelor bugetare, aferente formării indicatorilor respectivi. Aceste deficienţe au condus la neluarea în calcul, în procesul de formare a veniturilor bugetare, a veniturilor în sumă de 1,0 mil.lei.
  • Planificarea necorespunzătoare a veniturilor bugetare, precum și nepreocuparea autorităților executive privind identificarea și colectarea surselor proprii de venituri constituie un impediment în consolidarea propriilor bugete. Verificările selective ale auditului denotă că neîncasarea integrală a plăților pentru arenda terenurilor agricole și terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate, a impozitului funciar și plăților din locațiunea imobilelor proprietate publică au determinat ratarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală de pînă la 2,5 mil.lei.
  • O rezervă semnificativă la acumularea veniturilor la bugetele UAT o constituie şi restanţele contribuabililor, care, la situaţia din 31.12.2011, au însumat 0,9 mil.lei.
  • Managementul financiar în gestiunea cheltuielilor bugetare nu s-a încadrat în normele legale prevăzute, în consecinţă fiind admise un şir de nereguli şi abateri de la cadrul regulator, care afectează eficienţa utilizării mijloacelor publice, la originea acestor nereguli fiind atestată neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern[3]. Astfel:

♦ Lipsa unui mecanism bine definit de stabilire a normativelor de cheltuieli în învăţămînt pentru UAT, divergențe dintre contingentul stabilit şi numărul real de beneficiari ai transferurilor din contul bugetului de stat în acest scop au generat faptul că în anul 2011 bugetul raional a beneficiat de transferuri din bugetul de stat în sumă totală de 5,1 mil.lei. Urmare aplicării numărului neconfirmat de elevi, utilizat la calcularea transferurilor către UAT de nivelul I, bugetul raional a beneficiat de mijloace bugetare din contul bugetului de stat de 2,7 mil.lei, suma de 1,2 mil. lei fiind repartizată la achitarea datoriilor creditoare pentru energia electrică ale Întreprinderii municipale "Apă-Canal", amenajarea teritoriului, procurarea mărfurilor, cheltuieli capitale, reparația secțiilor Instituției medico-sanitare publice "Spitalul raional", procurarea utilajului și medicamentelor pentru instituția medicală.

Ca urmare a nerespectării cadrului legal referitor la transferurile aprobate pentru UAT de nivelul I, DGF a distribuit aceste transferuri în lipsa unor calcule argumentate, astfel formîndu-se o discrepanţă în sumă de 1,5 mil.lei între transferurile calculate şi cele efectiv alocate UAT.

♦ La executarea cheltuielilor din bugetele locale pentru retribuirea muncii nu au fost respectate prevederile legale, în anul 2011, în acest scop, fiind utilizate neregulamentar 350,0 mii lei.

♦ Se menţionează lipsa, la nivel de raion, a unei strategii de dezvoltare, bazată pe mijloace investiţionale şi capitale, care ar prevedea modalitatea de selectare a obiectivelor, reieşind din priorităţile raionului, necesităţile de mijloace financiare şi posibilele surse de acoperire a cheltuielilor capitale destinate implementării politicilor sectoriale. În aceste condiţii, autorităţile publice locale nu au demonstrat consecutivitate şi raționalitate în realizarea unor proiecte investiţionale. Managementul defectuos în valorificarea mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum și nerespectarea legislației în vigoare privind acest domeniu au determinat folosirea neregulamentară a resurselor financiare în sumă totală de 2,2 mil.lei.

♦ Nerespectarea cadrului regulator ce ţine de efectuarea cheltuielilor pentru asigurarea pazei paramilitare a depozitului de păstrare a pesticidelor perimate a condiționat efectuarea unor cheltuieli ineficiente în sumă de 257,2 mii lei.

♦ Nu s-au respectat prevederile legale la utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă, fiind necesară și eficientizarea managementului financiar al acestor mijloace.

♦ AAPL nu au respectat prevederile legale referitor la limitele de întreținere a unităților de transport și norma de consum a carburanților, fapt ce a dus la efectuarea cheltuielilor neregulamentare în sumă totală de 68,7 mii lei. S-a identificat riscul de fraudă la reparația autoturismelor ale Consiliului raional.

  • Lipsa politicii economice ce ar călăuzi activitatea serviciilor publice de gospodărie comunală și carențele în administrarea acestora au condiționat:

♦ acumularea pierderilor de către întreprinderile municipale și dezafectarea mijloacelor publice în sumă de 350,0 mii lei;

♦ fondarea a două întreprinderi municipale cu unul și același gen de activitate, ceea ce dublează cheltuielile administrative și majorează costul serviciilor comunale prestate;

♦ transmiterea către întreprinderile municipale a bunurilor în sumă de 17,9 mil.lei, fără a stabili titlul valorilor transmise, ceea ce a afectat raportarea veridică a rezultatelor financiare ale operatorilor economici;

♦ neasigurarea evidenţei conforme a patrimoniului public în sumă de 4,6 mil.lei, transmis în gestiune economică întreprinderilor municipale și neexcluderea din evidența fondul locativ a imobilelor privatizate în valoare de 88,3 mil.lei;

♦ furnizarea necorespunzătoare a serviciilor publice de gospodăria comunală, care a rezultat în suportarea cheltuielilor neregulamentare în sumă de 64,7 mii lei.

  • Activitatea iresponsabilă a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I și nivelul II) din raion în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, nerespectarea prevederilor legislației în vigoare, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:

♦ neasigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de 242,3 mil. lei și a terenurilor cu suprafața de 5154,4 ha;

♦ efectuarea tranzacțiilor cu risc de fraudă cu obiecte imobile și pierderea dreptului de proprietate asupra lor;

♦ neidentificarea și necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică, transmis în gestiune IMSP de către Consiliul raional, în valoare de circa 31,3 mil. lei și încheierea neconformă a contractelor de comodat pentru acest patrimoniu;

♦ neînregistrarea regulamentară la organele cadastrale a conductelor de gaz, precum şi neasigurarea transmiterii conforme a acestora (în bază de contract) întreprinderilor din domeniul corespunzător, pentru deservire tehnică.

  • Managementul contabil necalitativ, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, lipsa evidenței analitice, nereguli în decontări, ca rezultat fiind raportate eronat situațiile patrimoniale.

Iregularitățile constatate sînt rezultatul iresponsabilității de care au dat dovadă factorii de decizie la utilizarea banilor publici și la gestionarea patrimoniului public local, precum și al lipsei unui sistem de control intern eficient în toate domeniile verificate.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Basarabeasca pe anul 2011, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Basarabeasca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor: Basarabeasca, Abaclia, Bașcalia, Sadaclia şi se cere:

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1.2. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu autorităţile economice, financiare, fiscale, statistice şi cadastrale, să realizeze acţiuni complexe şi coordonate întru identificarea și evaluarea potenţialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare concludente în aspect teritorial şi de categorie de impozit/taxă;

2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat Basarabeasca şi se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, în vederea evaluării rezervelor de extindere a materiei impozabile aferente constituirii bazei de venituri fiscale/nefiscale şi îmbunătăţirii gradului de conformare benevolă a contribuabililor;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Basarabeasca ce ţine de evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare, aferente formării şi mobilizării integre a veniturilor bugetare; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public (inclusiv a terenurilor);

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare şi luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei despre patrimoniul public gestionat, precum şi a înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Hîncești şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

2.6. Procuraturii Generale, pentru examinare după competență a materialelor privind: utilizarea terenurilor cu destinație agricolă de către diferiți agenți economici în lipsa contractelor de arendă; investițiile capitale la edificarea "Taberei de odihnă a copiilor din raionul Basarabeasca" (primăria Bașcalia); iregularitățile la gestionarea imobilului "casa de creație" (Consiliul raional); cheltuielile neregulamentare pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (Consiliul raional);

2.7. Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului și Prim-ministrului, pentru informare;

2.8. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică, mediu şi dezvoltare regională, pentru informare.

3. Se ia act că:

3.1. primăriile satelor Bașcalia și Sadaclia au efectuat recalcularea uzurii mijloacelor fixe conform prevederilor regulamentare;

3.2. consiliul sătesc Sadaclia a stabilit plata anuală pentru arenda terenurilor proprietate publică și a aprobat organigrama și schema de încadrare pentru instituțiile subordonate.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Se dispune efectuarea unei verificări, în semestrul II al anului 2013, asupra implementării de către AAPL din raion a recomandărilor din Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, cu raportarea corespunzătoare și examinarea ulterioară în ședința Plenului Curții de Conturi.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

[3] Legea nr.229 din 23.09.2010 "Privind controlul financiar public intern".

Recomandari (75)

16. Consiliul raional şi preşedintele raionului: 16.1. să elaboreze şi să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional un proiect de Regulament privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, inclusiv a unui set de criterii care definesc cheltuielile „cu caracter excepţional şi imprevizibil"; 16.2. să implementeze proceduri de control intern, care ar asigura utilizarea regulamentară, transparentă şi conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

1. Președintele raionului să asigure conlucrarea între subdiviziunile Consiliului raional, inclusiv DGF, Secția economie, organul cadastral și IFS, privind crearea unei baze de date pentru evaluarea bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT din raion (de nivelul I şi nivelul II), care constituie obiect al impozitării.

2. DGF să elaboreze și să aprobe modul de conlucrare cu UAT de nivelul I, alte părţi implicate în procesul de formare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor cuvenite atît bugetului raional, cît şi bugetelor locale.

3. Primăriile or.Basarabeasca și satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia, Sadaclia, în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislației fiscale în vederea înregistrării și atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor țărănești (de fermier), ce ar spori acumulările veniturilor în bugetele UAT.

3. Primăriile or.Basarabeasca și satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia, Sadaclia, în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislației fiscale în vederea înregistrării și atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor țărănești (de fermier), ce ar spori acumulările veniturilor în bugetele UAT.

3. Primăriile or.Basarabeasca și satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia, Sadaclia, în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislației fiscale în vederea înregistrării și atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor țărănești (de fermier), ce ar spori acumulările veniturilor în bugetele UAT.

3. Primăriile or.Basarabeasca și satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia, Sadaclia, în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislației fiscale în vederea înregistrării și atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor țărănești (de fermier), ce ar spori acumulările veniturilor în bugetele UAT.

3. Primăriile or.Basarabeasca și satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia, Sadaclia, în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislației fiscale în vederea înregistrării și atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor țărănești (de fermier), ce ar spori acumulările veniturilor în bugetele UAT.

3. Primăriile or.Basarabeasca și satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia, Sadaclia, în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislației fiscale în vederea înregistrării și atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor țărănești (de fermier), ce ar spori acumulările veniturilor în bugetele UAT.

3. Primăriile or.Basarabeasca și satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia, Sadaclia, în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislației fiscale în vederea înregistrării și atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor țărănești (de fermier), ce ar spori acumulările veniturilor în bugetele UAT.

3. Primăriile or.Basarabeasca și satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia, Sadaclia, în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislației fiscale în vederea înregistrării și atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor țărănești (de fermier), ce ar spori acumulările veniturilor în bugetele UAT.

4. Primăriile or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia, Sadaclia, Carabetovca să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

4. Primăriile or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia, Sadaclia, Carabetovca să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

4. Primăriile or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia, Sadaclia, Carabetovca să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

4. Primăriile or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia, Sadaclia, Carabetovca să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

4. Primăriile or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia, Sadaclia, Carabetovca să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la componenta identificată - terenurile proprietate publică, precum şi să încaseze plăţile pentru folosire, cu asigurarea plenitudinii realizării veniturilor proprii.

5. IFS, în comun cu primăriile or.Basarabeasca, s.Abaclia, s.Bașcalia și s.Sadaclia, să implementeze un mecanism de verificare a dărilor de seamă prezentate de către contribuabili (care arendează suprafeţe semnificative) privind calcularea impozitului funciar.

6. Primarii or.Basarabeasca, s.Abaclia, s.Bașcalia, s.Sadaclia să stabilească procedurile de control intern privind monitorizarea achitării integrale a plății de arendă și a impozitului funciar în teritoriul administrat.

6. Primarii or.Basarabeasca, s.Abaclia, s.Bașcalia, s.Sadaclia să stabilească procedurile de control intern privind monitorizarea achitării integrale a plății de arendă și a impozitului funciar în teritoriul administrat.

6. Primarii or.Basarabeasca, s.Abaclia, s.Bașcalia, s.Sadaclia să stabilească procedurile de control intern privind monitorizarea achitării integrale a plății de arendă și a impozitului funciar în teritoriul administrat.

6. Primarii or.Basarabeasca, s.Abaclia, s.Bașcalia, s.Sadaclia să stabilească procedurile de control intern privind monitorizarea achitării integrale a plății de arendă și a impozitului funciar în teritoriul administrat.

7. Consiliul local din s.Bașcalia să asigure examinarea situaţiei de conflict de interese, cu determinarea şi aplicarea soluţiei adecvate.

8. CR, primăriile or.Basarabeasca și s.Bașcalia să întreprindă măsurile de rigoare în vederea îmbunătăţirii mecanismului de dare în locațiune a spațiilor proprietate publică, cu asigurarea încasării regulamentare și integrale a plății pentru locațiune.

8. CR, primăriile or.Basarabeasca și s.Bașcalia să întreprindă măsurile de rigoare în vederea îmbunătăţirii mecanismului de dare în locațiune a spațiilor proprietate publică, cu asigurarea încasării regulamentare și integrale a plății pentru locațiune.

8. CR, primăriile or.Basarabeasca și s.Bașcalia să întreprindă măsurile de rigoare în vederea îmbunătăţirii mecanismului de dare în locațiune a spațiilor proprietate publică, cu asigurarea încasării regulamentare și integrale a plății pentru locațiune.

9. DGF, în comun cu DGÎ, să elaboreze politici clare şi distincte în aspectul criteriilor ce țin de planificarea cheltuielilor pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt conform noii metodologii de finanţare a acestora.

10. Preşedintele raionului să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaților, concomitent asigurînd respectarea normelor legale și a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

11. SASPF și primarii or.Basarabeasca, satelor Abaclia și Sadaclia să asigure implementarea procedurilor sistemului de control intern în domeniul retribuirii muncii, care ar exclude remunerarea neconformă a angajaților.

11. SASPF și primarii or.Basarabeasca, satelor Abaclia și Sadaclia să asigure implementarea procedurilor sistemului de control intern în domeniul retribuirii muncii, care ar exclude remunerarea neconformă a angajaților.

11. SASPF și primarii or.Basarabeasca, satelor Abaclia și Sadaclia să asigure implementarea procedurilor sistemului de control intern în domeniul retribuirii muncii, care ar exclude remunerarea neconformă a angajaților.

11. SASPF și primarii or.Basarabeasca, satelor Abaclia și Sadaclia să asigure implementarea procedurilor sistemului de control intern în domeniul retribuirii muncii, care ar exclude remunerarea neconformă a angajaților.

12. Primarii or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia și Sadaclia să întreprindă măsurile de rigoare pentru aprobarea de către consiliile locale a organigramelor și schemelor de încadrare ale primăriei, ale structurilor și subdiviziunilor din subordine, precum și a schemei de salarizare a acestora conform prevederilor legale.

12. Primarii or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia și Sadaclia să întreprindă măsurile de rigoare pentru aprobarea de către consiliile locale a organigramelor și schemelor de încadrare ale primăriei, ale structurilor și subdiviziunilor din subordine, precum și a schemei de salarizare a acestora conform prevederilor legale.

12. Primarii or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia și Sadaclia să întreprindă măsurile de rigoare pentru aprobarea de către consiliile locale a organigramelor și schemelor de încadrare ale primăriei, ale structurilor și subdiviziunilor din subordine, precum și a schemei de salarizare a acestora conform prevederilor legale.

12. Primarii or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia și Sadaclia să întreprindă măsurile de rigoare pentru aprobarea de către consiliile locale a organigramelor și schemelor de încadrare ale primăriei, ale structurilor și subdiviziunilor din subordine, precum și a schemei de salarizare a acestora conform prevederilor legale.

13. Consiliul raional și președintele raionului: 13.1. să asigure elaborarea și aprobarea Programului de investiții capitale pe UAT, ținînd cont de principiile de economicitate și eficiență la inițierea obiectelor și valorificarea cheltuielilor de investiții capitale, inclusiv modul și criteriile de selectare a acestora, în scopul utilizării raționale a finanțelor publice;

13.2. să elaboreze și să implementeze procedurile de control intern aferente achizițiilor publice, inclusiv care vor asigura transparența procesului decizional la procurarea fondurilor fixe, în vederea utilizării mijloacelor publice în mod eficient și conform priorităților subdiviziunilor subordonate.

14. Primarii satelor: Carabetovca, Iordanovca și Sadaclia să întreprindă măsurile de rigoare privind înregistrarea conformă în datele evidenței contabile a obiectivelor de investiții capitale raportate ca nefinalizate, cu asigurarea darii în exploatare a acestora.

14. Primarii satelor: Carabetovca, Iordanovca și Sadaclia să întreprindă măsurile de rigoare privind înregistrarea conformă în datele evidenței contabile a obiectivelor de investiții capitale raportate ca nefinalizate, cu asigurarea darii în exploatare a acestora.

14. Primarii satelor: Carabetovca, Iordanovca și Sadaclia să întreprindă măsurile de rigoare privind înregistrarea conformă în datele evidenței contabile a obiectivelor de investiții capitale raportate ca nefinalizate, cu asigurarea darii în exploatare a acestora.

15. Consiliul raional şi preşedintele raionului să conlucreze cu Comisariatul de poliție Basarabeasca privind păstrarea conformă a substanțelor toxice, care la rîndul său va asigura protecția mediului ambiant și a sănătății populației.

16. Consiliul raional şi preşedintele raionului: 16.1. să elaboreze şi să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional un proiect de Regulament privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, inclusiv a unui set de criterii care definesc cheltuielile „cu caracter excepţional şi imprevizibil"; 16.2. să implementeze proceduri de control intern, care ar asigura utilizarea regulamentară, transparentă şi conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

17. Consiliul raional şi preşedintele raionului: să examineze cazurile de nerespectare de către subdiviziunile Consiliului a parcursului-limită anual la autoturismele de serviciu, cu adoptarea unor decizii de responsabilizare a factorilor decizionali.

18. Consiliul raional și consiliul orășenesc Basarabeasca: 18.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 18.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui; 18.3. să examineze oportunitatea menținerii întreprinderilor municipale care nu activează o perioada îndelungată.

18. Consiliul raional și consiliul orășenesc Basarabeasca: 18.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 18.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui; 18.3. să examineze oportunitatea menținerii întreprinderilor municipale care nu activează o perioada îndelungată.

19. Primarii satelor Abaclia și Bașcalia să elaboreze și să propune, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală în scopul gestionării eficiente, în condițiile legii, a patrimoniului public.

19. Primarii satelor Abaclia și Bașcalia să elaboreze și să propune, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală în scopul gestionării eficiente, în condițiile legii, a patrimoniului public.

20. Preşedintele raionului, în comun cu IMSP, să efectueze inventarierea patrimoniului public transmis în comodat, cu scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestuia la fondator și la instituții medico-sanitare, precum și înregistrarea conformă a acestuia în Registrul bunurilor imobile respectiv.

21. Preşedintele raionului şi primarii or.Basarabeasca şi satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia și Sadaclia să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

21. Preşedintele raionului şi primarii or.Basarabeasca şi satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia și Sadaclia să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

21. Preşedintele raionului şi primarii or.Basarabeasca şi satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia și Sadaclia să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

21. Preşedintele raionului şi primarii or.Basarabeasca şi satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia și Sadaclia să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

21. Preşedintele raionului şi primarii or.Basarabeasca şi satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia și Sadaclia să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

21. Preşedintele raionului şi primarii or.Basarabeasca şi satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia și Sadaclia să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

21. Preşedintele raionului şi primarii or.Basarabeasca şi satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Iserlia și Sadaclia să ia măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

22. CR şi primăriile or. Basarabeasca și satelor/comunelor Carabetovca, Iserlia, Bașcalia, Abaclia, Iordanovca și Sadaclia să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (gazoducte), cu asigurarea conformării acestora la prevederile legale.

22. CR şi primăriile or. Basarabeasca și satelor/comunelor Carabetovca, Iserlia, Bașcalia, Abaclia, Iordanovca și Sadaclia să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (gazoducte), cu asigurarea conformării acestora la prevederile legale.

22. CR şi primăriile or. Basarabeasca și satelor/comunelor Carabetovca, Iserlia, Bașcalia, Abaclia, Iordanovca și Sadaclia să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (gazoducte), cu asigurarea conformării acestora la prevederile legale.

22. CR şi primăriile or. Basarabeasca și satelor/comunelor Carabetovca, Iserlia, Bașcalia, Abaclia, Iordanovca și Sadaclia să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (gazoducte), cu asigurarea conformării acestora la prevederile legale.

22. CR şi primăriile or. Basarabeasca și satelor/comunelor Carabetovca, Iserlia, Bașcalia, Abaclia, Iordanovca și Sadaclia să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (gazoducte), cu asigurarea conformării acestora la prevederile legale.

22. CR şi primăriile or. Basarabeasca și satelor/comunelor Carabetovca, Iserlia, Bașcalia, Abaclia, Iordanovca și Sadaclia să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (gazoducte), cu asigurarea conformării acestora la prevederile legale.

22. CR şi primăriile or. Basarabeasca și satelor/comunelor Carabetovca, Iserlia, Bașcalia, Abaclia, Iordanovca și Sadaclia să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (gazoducte), cu asigurarea conformării acestora la prevederile legale.

22. CR şi primăriile or. Basarabeasca și satelor/comunelor Carabetovca, Iserlia, Bașcalia, Abaclia, Iordanovca și Sadaclia să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică (gazoducte), cu asigurarea conformării acestora la prevederile legale.

23. CR Basarabeasca și primăriile satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Iserlia să asigure evaluarea și înregistrarea contabilă a conductelor de gaze conform cerințelor cadrului legislativ-normativ.

23. CR Basarabeasca și primăriile satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Iserlia să asigure evaluarea și înregistrarea contabilă a conductelor de gaze conform cerințelor cadrului legislativ-normativ.

23. CR Basarabeasca și primăriile satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Iserlia să asigure evaluarea și înregistrarea contabilă a conductelor de gaze conform cerințelor cadrului legislativ-normativ.

23. CR Basarabeasca și primăriile satelor/comunelor Abaclia, Bașcalia, Iserlia să asigure evaluarea și înregistrarea contabilă a conductelor de gaze conform cerințelor cadrului legislativ-normativ.

24. CR, preşedintele raionului, primăriile or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia, Sadaclia și Î.M. „Aqua Basarabeasca" să asigure responsabilizarea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. CR, preşedintele raionului, primăriile or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia, Sadaclia și Î.M. „Aqua Basarabeasca" să asigure responsabilizarea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. CR, preşedintele raionului, primăriile or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia, Sadaclia și Î.M. „Aqua Basarabeasca" să asigure responsabilizarea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. CR, preşedintele raionului, primăriile or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia, Sadaclia și Î.M. „Aqua Basarabeasca" să asigure responsabilizarea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. CR, preşedintele raionului, primăriile or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia, Sadaclia și Î.M. „Aqua Basarabeasca" să asigure responsabilizarea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. CR, preşedintele raionului, primăriile or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia, Sadaclia și Î.M. „Aqua Basarabeasca" să asigure responsabilizarea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. CR, preşedintele raionului, primăriile or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia, Sadaclia și Î.M. „Aqua Basarabeasca" să asigure responsabilizarea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

25. DGF să asigure monitorizarea metodologică și activitatea de control asupra conformității ținerii evidenței contabile și veridicității rapoartelor financiare și patrimoniale ale AAPL de nivelul I și nivelul II, inclusiv, în mod primordial, la CR, primăriile or.Basarabeasca și satelor Abaclia, Bașcalia, Sadaclia și Î.M. „Aqua Basarabeasca".

Cerinte (11)

2.1. Consiliului raional Basarabeasca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor: Basarabeasca, Abaclia, Bașcalia, Sadaclia şi se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1.2. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu autorităţile economice, financiare, fiscale, statistice şi cadastrale, să realizeze acţiuni complexe şi coordonate întru identificarea și evaluarea potenţialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare concludente în aspect teritorial şi de categorie de impozit/taxă;

2.1. Consiliului raional Basarabeasca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor: Basarabeasca, Abaclia, Bașcalia, Sadaclia şi se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Basarabeasca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor: Basarabeasca, Abaclia, Bașcalia, Sadaclia şi se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Basarabeasca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor: Basarabeasca, Abaclia, Bașcalia, Sadaclia şi se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Basarabeasca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor: Basarabeasca, Abaclia, Bașcalia, Sadaclia şi se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat Basarabeasca şi se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, în vederea evaluării rezervelor de extindere a materiei impozabile aferente constituirii bazei de venituri fiscale/nefiscale şi îmbunătăţirii gradului de conformare benevolă a contribuabililor;

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Hîncești şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Hîncești şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Basarabeasca ce ţine de evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare, aferente formării şi mobilizării integre a veniturilor bugetare; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public (inclusiv a terenurilor);

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare şi luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei despre patrimoniul public gestionat, precum şi a înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;