Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 2 din 25 ianuarie 2013 privind Raportul auditului Proiectului “Educația de calitate în mediul rural din Republica Moldova” la Ministerul Educației pe perioada 2006-2012

Numar din data de 2013-01-25 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 14

Curtea de Conturi, în prezența ministrului educației dna Maia Sandu; viceministrului educației dna Tatiana Potîng; șefului Direcției finanțe în învățămînt, cultură și știință a Ministerului Finanțelor dna Svetlana Borțoi; consilierului ministrului educației/director executiv al Proiectului dna Inga Afanasieva; șefului Direcției învățămînt, tineret și sport Rîșcani dl Viorel Dandara; șefului Direcției generale finanțe Rîșcani dna Galina Tabîrța; ex-șefului Direcției învățămînt, tineret și sport Căușeni dl Andrei Toderașco; șefului Direcției generale finanțe Căușeni dl Semion Buga; șefului Direcției generale finanțe Chişinău dna Veronica Herţa; șefului Direcției învățămînt, tineret și sport Sîngerei dna Elena Covaliuc; șefului Direcției generale învățămînt, tineret și sport Glodeni dl Tudor Casauțan; șefului Direcției generale învățămînt, tineret și sport Ștefan Vodă dna Raisa Burduja; șefului Direcției generale învățămînt, tineret și sport Hîncești dna Valentina Tonu; șefului Direcției generale învățămînt, tineret și sport Cimișlia dl Ion Delinschi; șefului Secției finanțe în învățămînt, cultură și sport a Direcției generale finanțe mun.Chișinău dna Valentina Lachi, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere din cadrul Proiectului şi autorităților administrației publice, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului Proiectului "Educația de calitate în mediul rural din Republica Moldova" la Ministerul Educației pe perioada 2006-2012.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul articolelor 28, 30 alin.(4), 31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, avînd drept scop evaluarea impactului implementării Proiectului asupra creșterii calității învățămîntului.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obținute prin examinarea documentelor din dosarele Proiectului; verificarea selectivă a informațiilor prezentate prin observări la fața locului; intervievarea personalului antrenat în cadrul Proiectului; analiza rapoartelor Ministerului Educației, Studiului Institutului de Științe ale Educației, Studiului Centrului de Analiză și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice CIVIS, Studiului Centrului CBS-AXA, Studiului Institutului de Politici Publice etc. De asemenea, unele probe de audit au fost acumulate de la Biroul Vamal Chișinău.

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședință, Curtea de Conturi

a constatat:

Pentru implementarea Proiectului "Educația de calitate în mediul rural din Republica Moldova", Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare/Banca Mondială, conform Acordului de Finanţare din 05.04.2006, a acordat Guvernului Republicii Moldova un credit/grant în sumă de 7,2 mil. Drepturi Speciale de Tragere (echivalentul a circa 10,01 mil. dolari SUA). Obiectivul de bază al Proiectului consta în sporirea accesului la învățămîntul de calitate pentru copiii din familiile sărace din mediul rural; îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor și fortificarea capacității sistemului de planificare și management al prestării serviciilor educaționale. Proiectul a fost prevăzut pentru implementare în perioada 7 august 2006 - 31 mai 2010, dar ulterior s-a extins pînă în luna mai 2012. Mijloacele provenite din credit/grant au fost direcţionate Ministerului Educației, care a fost responsabil de implementarea Proiectului, precum şi de sporirea calității învățămîntului și modificarea sistemului de finanțare a școlilor.

Constatările din Raportul auditului Proiectului "Educația de calitate în mediul rural din Republica Moldova" denotă că, deşi au fost întreprinse unele măsuri pentru creșterea eficienței alocării și utilizării resurselor publice în sistemul educațional prin finanțarea pe bază de formulă, cu optimizarea rețelei prin utilizarea eficientă a banilor publici, acestea n-au fost suficiente pentru asigurarea unui învățămînt de calitate.

Controlul intern irelevant şi monitorizarea defectuoasă au constrîns impactul Proiectului asupra realizării obiectivelor acestuia în sectorul educațional, generînd nereguli şi nereuşite, identificate de audit.

Factorii determinanţi care au generat neatingerea scontată a obiectivelor Proiectului şi gestionarea ineficientă a creditului/grantului acordat pentru implementarea Proiectului, precum şi a bunurilor procurate sînt:

- nestabilirea responsabilităţilor distincte de coordonare, executare şi monitorizare în procesul de implementare a Proiectului;

- monitorizarea şi coordonarea insuficientă a activităţilor din cadrul Proiectului de către Ministerul Educaţiei;

- neasigurarea unui grad avansat de răspundere managerială la utilizarea fondurilor publice de către beneficiarii de granturi în cadrul proiectelor;

- carenţele existente în curriculum (modernizat în cadrul implementării Proiectului), care nu asigură un învățămînt durabil;

- Ministerul Educaţiei, Direcţiile generale învăţămînt, tineret şi sport din raioane n-au asigurat utilizarea eficientă a tuturor echipamentelor de laborator și a materialelor didactice, primite de şcoli şi licee pentru îmbunătățirea calităţii învăţămîntului;

- AAPL n-au asigurat înregistrarea în evidenţa contabilă a valorii granturilor primite în sumă de 1,0 mil.lei, fapt constatat de audit în urma verificărilor selective în raioanele Căușeni, Rîșcani, Hîncești, Ștefan Vodă, Cimișlia, Glodeni şi Sîngerei;

- formula de finanțare elaborată, acceptată și implementată deja și la nivel național se bazează pe principiul "banii urmează elevul", care asigură o utilizare mai eficientă a mijloacelor publice, dar nu ţine cont de existenţa anumitor particularităţi ale unor instituţii de învăţămînt;

- procesul de optimizare a școlilor are loc în mod forțat, ca urmare a lipsei resurselor pentru întreținerea unor instituții de învățămînt, deși urma să se desfășoare anticipat, cu folosirea resurselor economisite la finanțarea necesităţilor procesului de învățămînt (materiale didactice, echipamente de laborator, softuri educaționale etc.), pentru care sursele financiare continuă să fie insuficiente;

- conlucrarea ineficientă între autorităţile administraţiei publice centrale (responsabile de elaborarea politicilor şi implementarea acestora) şi autorităţile administraţiei publice locale (care implementează formula de finanțare a instituţiilor de învăţămînt);

- neasigurarea participării largi a operatorilor economici, inclusiv autohtoni, la procedurile de achiziție a bunurilor, care a determinat achitarea unor adaosuri comerciale exagerate la procurarea autobuzelor în sumă de circa 1,4 mil. dolari SUA;

- lipsa monitorizării de către Ministerul Educației a activității consultantului financiar, precum și neasigurarea de către acesta a ținerii evidenței contabile în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în special a intrărilor şi ieşirilor bunurilor materiale şi decontărilor cu persoanele fizice, care au generat denaturări în rapoartele financiare ale Proiectului etc.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) şi alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului Proiectului "Educația de calitate în mediul rural din Republica Moldova" pe perioada 2006-2012, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Ministerului Educației și se cere:

- asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;      

- implementarea unui sistem eficient de control intern care ar asigura economisirea banilor publici în procesul achiziţiilor;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Serviciului Vamal, pentru informare, şi se cere verificarea corectitudinii reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată din veniturile achitate consultanţilor Proiectului şi, respectiv, a existenţei declaraţiilor vamale cu acelaşi număr şi aceeași serie, dar care indică sume diferite ale valorii în vamă a mărfurilor importate;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare, şi se cere stabilirea categoriilor de cheltuieli care servesc drept bază pentru determinarea ponderii normativelor valorice pentru un elev şi pentru o instituţie, precum şi fundamentarea prin calcule relevante a ponderii acestor normative;

2.4. Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului şi Prim-ministrului Republicii Moldova, pentru informare;

2.5. Comisiilor permanente parlamentare: economie, buget şi finanţe; cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media; administrație publică și dezvoltare regională, pentru informare.

3. Se ia act că:

3.1. Procuratura Generală a iniţiat o investigaţie privind procurarea autobuzelor școlare în cadrul implementării Proiectului ,,Educația de calitate în mediul rural din Republica Moldova";

3.2. au fost luate la evidenţă bunuri materiale primite ca granturi de calitate şi echitate de către AAPL din raionul Cimişlia în sumă de 64,8 mii lei, din raionul Rîşcani - în sumă de 51,1 mii lei, şi din raionul Glodeni - în sumă de 124,7 mii lei.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1.-2.3. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (14)

2. Reevaluarea, expertizarea şi descongestionarea curriculumului la disciplinele de studii, asigurînd continuitatea curriculară la toate treptele sistemului educaţional;

response:
În perioada iulie-septembrie 2013, au fost organizate formări (instruiri) pentru specialiştii din cadrul direcţiilor generale raionale/municipale de învăţămînt şi pentru cadrele didactice la toate disciplinele şcolare pentru toate treptele de învăţămînt. Au participat 560 persoane. (Lipsesc documente justificative) scris.nr.1/15-2149/256g din 31.05.17 in proces de implementare. Activitatea dată poate fî iniţiată doar după aprobarea Cadrului de Referinţă al Curriculumului Naţional. Prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 772 din 26 august 2016. a fost constituit grupul de lucru pentru elaborarea Cadrului de referinţă. Pe parcursul lunilor martie- aprilie 2017 au fost organizate discuţii publice la nivel naţional pe 3 zone ale republicii şi UTA Găgâuzia. Documentul este definitivat, îmbunătăţit urmare analizei propunerilor, sugestiilor din teritorii şi aprobat la şedinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum desfăşurată în data de 30.05.2017.

3. Examinarea posibilităţii de includere în programele de creştere a calităţii învăţămîntului şi de asigurare cu manuale pentru clasele X-XII a elevilor cu studii medii incomplete din instituţiile de învăţămînt neliceale;

response:
Din rezervele neutilizate ale Fondului de manuale, editate prin Proiectului ,,Educaţia de calitate în mediul rural din Republica Moldova”, au fost repartizate manuale pentru disciplinele ciclului liceal (14 titluri) în instituţiile de învăţămînt secundar professional (7479 unităţi) şi mediu de specialitate (5793 unităţi). (Lipsesc documente justificative)

4. Elaborarea pentru toate disciplinele de studii a materialelor didactice, precum şi întreprinderea măsurilor în vederea asigurării, în limita alocaţiilor bugetare, a instituţiilor de învăţămînt cu echipamente de laborator şi IT, substanţe chimice, softuri educaţionale etc., necesare pentru asigurarea calităţii procesului educaţional;

response:
Conform Dispoziției nr. 397din 11 iulie 2013, recomandările elaborate la toate disciplinele de studii au fost repartizare în versiune electronică şi pe suport de hîrtie specialiştilor din cadrul a 35 direcţii generale raionale/ municipale de învăţămînt. (Lipsește copia dispoziției) scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 in proces de implementare. Actualmente Direcţia învăţământ preuniversitar din cadnil Ministerului Educaţiei lucrează la elaborarea Standardelor minime de dotare a cabinetelor şcolare pentru toate disciplinele şcolare. Totuşi, se menţionează că M. Educaţiei a contribuit la elaborarea şi editarea auxiliarelor didactice la 4 discipline şcolare (educaţia tehnologica, educaţia muzicală, educaţia plastică, educaţia fizică) în cadrul Programului naţional pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii române în instituţiile de învăţământ general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale (2016-2020) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 904 din 31.12.2015 pentru şcolile cu instruire în limba rusă care implementează discipline menţionate în limba română.

5. Asigurarea, în comun cu AAPL, a luării la evidenţă a bunurilor materiale primite de instituţiile de învăţămînt, procurate din mijloacele Proiectului.

response:
În vederea realizării sarcinii MEd a emis circulara nr14/13-552 din 03.09.2013. DR/MITS au primit sarcina de a forma comisii care să verifice luarea la evidenţă a bunurilor primite din contul proiectului ECMRM prin intermediul Î.S. "Molddidactica" pe parcursul anilor 2007-2009, şi să confirme acest lucru documentar. În prezent a fost recepţionată informaţia de la 18 APL din 35 APL ceea ce constituie cca 63% din total. (este anexata circulara)

6. Ajustarea formulei de finanţare a instituţiilor de învăţămînt, ţinînd cont de particularităţile acestora.

response:
Consultantul internațional dna Rosalind Levacic a fost angajată pentru a evalua componenţa formulei de finanţare în anii 2010-2012 şi a prezenta recomandările de ajustare a acesteia. Contractul a fost semnat la data de 10 iunie 2013. Durata contractului - 5 luni, pînă la 30 octombrie 2013. (Este prezentat copia contractului)

7. Implementarea în procesul de achiziționare a bunurilor și serviciilor din mijloacele creditelor şi granturilor contractate a procedurilor de control intern, inclusiv care ar asigura participarea largă a operatorilor economici, publicarea tuturor anunțurilor de intenție în Buletinul Achizițiilor Publice, evaluarea ofertelor în baza criteriului cost-eficiență, instruirea personalului din grupul de achiziţii, respectarea prevederilor contractelor de achiziții semnate etc.

response:
Înainte de organizarea concursului prin ordinul ministrului educaţiei se aprobă componenţa comisiei de evaluare, care include neapărat cel puţin două persoane responsabile de subiect: Dispoziţiile nr. 537 din 22 octombrie 2013, nr. 286 din 27 mai 2013, nr.258 din 17 mai 2013, nr.186 din 19 aprilie 2013, nr.157 din 10 aprilie 2013. Concursurile de angajare a consultanţilor şi de procurare a bunurilor sau serviciilor sunt efectuate în conformitate cu cerinţele donatorului. Anunţurile de intenţie sunt publicate în presa locală, cu răspîndire la nivel național, iar pentru concursurile internaţionale anunţul, concomitent cu presa locală se publică ре pagina UNDB şi DgMarket. Procurări din mijloace publice încă nu s-au efectuat. Evaluarea ofertelor s-a efectuat în conformitate cu cerinţele şi procedurile donatorilor şi legislaţiei naţionale după caz. Personalul implicat în evaluarea ofertelor de procurare a serviciilor a fost instruit înainte de fiecare evaluare de către procuristul proiectului. (Sint anexate copiile dispozitiilor)

8. Asigurarea perfectării tuturor dosarelor achiziției publice în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 9 din 17.01.2008.

response:
Urmare a verificării efectuate de către managerul pe achiziţii al oficiului Băncii Mondial în data de 3 aprilie 2013 s-a constatat că dosarele sunt întocmite în conformitate cu cerinţele donatorului.

9. Asigurarea contabilizării, potrivit legislației în vigoare, a combustibilului în sumă de 29,6 mii lei, primit de la Compania ,,Auto Prezent" S.R.L. și distribuit AAPL.

response:
Copiile Actelor de primire predare a combustibilului în sumă de 29,6 mii lei, primit de la Compania „Auto Prezent" S.R.L. şi distribuit AAPL sunt păstrate în safeul proiectului. (Sint anexate copiile actelor de primire -predare)

10. Asigurarea restituirii de către operatorii economici a mijloacelor financiare utilizate de AAPL pentru reparația autobuzelor școlare în termenul de garanție.

response:
Monitorizarea AAPL privind gestionarea contractelor de garanţie. Elaborarea circularei privind modul de înaintare a pretenţiilor în cazul deteriorării autobuselor din cauza producătorului.

11. Asigurarea stabilirii în acte normative sau contractuale a unor proceduri clare de utilizare a autobuzelor școlare de către AAPL beneficiare (exclusiv pentru transportarea elevilor la școală și de la școală).

response:
Regulamentul privind transportarea elevilor este în proces de lucru.

12. Asigurarea evaluării stării tehnice a echipamentelor de laborator, cu prezentarea către operatorii economici a reclamațiilor de rigoare și recuperarea prejudiciilor cauzate.

response:
În vederea realizării sarcinii a fost emisă circulara nr. 14/13-552 din 03.09.2013. DR/MÎTS au primit sarcina de a forma comisii care să verifice luarea la evidenţă a bunurilor primite din contul proiectului ECMRM prin intermediul Î.S. Molddidactica pe parcursul anilor 2007-2009, şi să evalueze starea tehnica a echipamentelor precum şi utilizarea acestora conform destinatiei. În prezent a fost recepţionată informația de la 18 APL din 35 APL ceea ce constituie cca 63%.

13. Asigurarea restabilirii evidenței contabile a Proiectului în conformitate cu prevederile art.43 (pct. 6) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007.

response:
Evidența contabilă a Proiectului a fost conformată la prevederile cadrului legal în vigoare.

14. Asigurarea unui control intern relevant la calcularea şi achitarea veniturilor consultanţilor din Proiect în corespundere cu volumul activităţilor real executate, cu reţinerea şi declararea tuturor impozitelor şi contribuţiilor stabilite de cadrul legal al Republicii Moldova.

response:
În fiecare contract semnat este identificat responsabilul de implementare a contractului. Raportul este analizat şi semnat de această persoană desemnată.

1. Elaborarea, revizuirea și aprobarea curriculumului școlar doar în baza Standardelor educaționale, elaborate şi aprobate în conformitate cu legislația în vigoare;

response:
Scris ME nr. 16/15-734 din 11.11.1): A fost elaborat și aprobat pe 03.05.2013 Raportul expertului international privind proiectul documentului Standarde de calitate a instituţiei de învăţamînt secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului. (Este anexat Raportul final) Prin ordinul ME nr.970 din 14.10.13 a fost aprobat ,,Standardele de calitate a instituţiei de învăţămînt secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului” Este anexat Ordinul şi standardul

Cerinte (4)

2.1. Ministerului Educației și se cere: - asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor; - implementarea unui sistem eficient de control intern care ar asigura economisirea banilor publici în procesul achiziţiilor;

response:
Scris ME nr. 16/15-534 din 20.08.13 Prin Ordinul nr.678 din 04.06.13, Ministerul Educaţiei a aprobat planul de acţiuni privind termenii de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi. Referitor la implementarea unui sistem eficient de control intern care ar asigura economisirea banilor publici în procesul achiziţiilor, este descris în recomandarea nr.7 a Raportului auditului

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Serviciului Vamal, pentru informare, şi se cere verificarea corectitudinii reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată din veniturile achitate consultanţilor Proiectului şi, respectiv, a existenţei declaraţiilor vamale cu acelaşi număr şi aceeași serie, dar care indică sume diferite ale valorii în vamă a mărfurilor importate;

response:
Scris. IFPS nr. 26-07/3-20-1163/180 din 21.08.13 În perioada 09.07.2013 - 12.07.2013 prin intermediul Inspectoratului Fiscal de Stat ре mun. Chişinău a fost efectuată verificarea tematică a cazului de reţinere a impozitului ре venit la sursa de plată din veniturile achitate consultanţilor din Proiectul supus auditului (actul de control nr. 5-658984). S-a constatat, că instituţia n-a asigurat evidenţa timpului real al aflării persoanei nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova, fapt important la determinarea locului unde a fost obţinut venitul. Prin scrisoarea IFS ре mun. Chişinau nr. 01-08/4-12-70 din 12.07.2013 de la Poliţia de frontieră a MAI a fost solicitată informaţia despre traversarea (intrare - ieşire) frontierei de stat de către persoana nominalizată în Raportul de audit. Prin scrisoarea Departamentului Poliţiei de Frontieră nr. 35/7-4-3202 din 29.07.2013 a fost remisă informaţia cu caracter confidențial din baza de date a sistemului informational, primită ca bază la aplicarea cadrului legal. Reieşind din faptul că termenul de examinare a materialelor de control şi adoptare a unei decizii juste pe cazul respectiv nu este suficient, IFS pe mun. Chişinău în temeiul atribuţiilor de care dispune, a decis prin hotărârea nr. 133/1/4 din 07 august 2013 prelungirea termenului de examinare a cazului de încălcare a legislației cu 30 de zile. Pe parcursul acestui termen se va efectua, în caz de necesitate, re-calculul privind impozitarea veniturilor obținute de nerezidenţi şi sancționarea persoanelor responsabile ale Ministerului Educației conform prevederilor legislatiei in vigoare. După pronunțarea deciziei finale, Curtea de Conturi va fi informată suplimentar. Suplimentar la scrisoarea nr.26-07/3-20-1163/180 din 21.08.2013: De către angajaţii IFS mun. Chişinău a fost efectuat un control fiscal la faţa locului prin metoda verificării tematice la Ministerul Educatiei, privind activitatea Proiectului „Educaţie de calitate în mediul rural din Republica Moldova”, pentru perioada de activitate 01.01.2006-31.12.2012. În rezultatul controlului efectuat a fost întocmit actul nr. 5-658984 pe marginea căruia a fost emisă decizia asupra cazului de încălcare a legislatiei nr. 2857/1/4 din 06.09.2013. Conform deciziei emise, Ministerul Educatiei i-au fost aplicate următoarele sancțiuni fiscale: potrivit prevederilor art. 260 alin. 2 al Codului fiscal, pentru neprezentarea Notelor de informare privind plăţile salariale şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plaţi (IAL04 şi IAL09) pentru perioadele fiscale ale anilor 2007 şi 2010 (2 cazuri) a fost aplicată amendă în sumă de 400 lei. potrivit prevederilor art.260 alin. 3 al Codului fiscal, pentru prezentarea informatiei neveridice a venitului îndreptat spre achitare în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron in folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit retinut din aceste plaţi pentru anul 2011 şi anul 2012 (IAL 09) a fost aplicată amendă in sumă de 2000 lei. La 18.09.2013 amenzile respective au fost achitate integral de către Ministerul Educatiei. Sînt prezentate documente justificative Scris. SV nr.28/07-2765 din 06.03.2013 Serviciul Vamal a confirmat importul de autobuze în număr de 10 unități efectuat de către ,,East-Auto-Lada” din Polonia în anul 2010. Valoarea facturată a autobuzelor importate este de 63179 eu/unitate. Autobuzele au fost importate din contul împrumuturilor și granturilor fără achitarea drepturilor de import. (este anexat extrasul)

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Serviciului Vamal, pentru informare, şi se cere verificarea corectitudinii reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată din veniturile achitate consultanţilor Proiectului şi, respectiv, a existenţei declaraţiilor vamale cu acelaşi număr şi aceeași serie, dar care indică sume diferite ale valorii în vamă a mărfurilor importate;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare, şi se cere stabilirea categoriilor de cheltuieli care servesc drept bază pentru determinarea ponderii normativelor valorice pentru un elev şi pentru o instituţie, precum şi fundamentarea prin calcule relevante a ponderii acestor normative;