Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.17 din 28 martie 2013 cu privire la Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii

Numar din data de 2013-03-28 Nr. cerinte: 10 Nr. recomandari: 88

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului culturii dl B.Focșa, consultantului principal al Direcției finanțe și evidență contabilă a Ministerului Culturii dna V.Mihaila, şefului adjunct al Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor dna R.Ghilan, directorului general al Î.S. Teatrul Național de Operă și Balet "Maria Bieșu" dna V.Șeican, directorului general al Î.S. Filarmonica Națională "Serghei Lunchevici" dna S.Bivol, directorului interimar al Î.S. Teatrul "Eugene Ionesco" dl P.Vutcărău, directorului Î.S. Teatrul Republican de Păpuși "Licurici" dl T.Jucov, directorului Î.S. Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" dl I.Grosu, directorului Î.S. Sala cu Orgă dna L.Zubcu, directorului Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat "A.P.Cehov" dl C.Haret, contabilului-șef al Î.S. Teatrul-Studio "C улицы Рoз" dna V.Bordian, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii.

Misiunea de audit s-a desfăşurat la unele instituții teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii, în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, tranzitoriu în anul 2013.

Scopul misiunii de audit a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că gestionarea mijloacelor financiare și a patrimoniului de stat s-a efectuat legal și regulamentar, cu formularea opiniei de audit privind regularitatea.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit asupra regularității, probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor de evaluare a riscului şi procedurilor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode: examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Teatrele şi organizaţiile concertistice sînt instituţii publice de cultură şi artă, care satisfac cerinţele culturale ale societăţii şi întrunesc activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire, în vederea creării şi prezentării pe viu în faţa publicului a spectacolelor teatrale, desfăşurării unor alte activităţi culturale de masă. Aceste instituții se află în subordinea Ministerului Culturii, dispunînd de forma organizatorico - juridică întreprindere de stat. Sursele de finanţare a instituţiilor teatral-concertistice sînt: subvenţiile de la bugetul de stat alocate de Ministerul Culturii; subvenţiile pentru îndeplinirea comenzilor de stat; veniturile din activitatea de bază; veniturile din prestarea de servicii contra plată și alte venituri neinterzise de lege.

La instituţiile teatral-concertistice auditate, care gestionează patrimoniul de stat transmis și beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, au fost constatate situații neregulamentare, ca rezultat al managementului neperformant și controlului intern insuficient, ce presupune riscuri de neasigurare a integrității patrimoniului de stat și de utilizare neconformă a mijloacelor financiare. Astfel, se denotă următoarele:

♦ Planificarea, aprobarea și executarea subvențiilor de la buget nu se efectuează în funcție de programul de activitate al instituției și de obiectivele stabilite. În evoluție, numărul de spectacole prezentate în anul 2012 de către instituțiile teatral-concertistice în țară și peste hotare, față de anii precedenți, sînt în scădere cu 114 unități și, respectiv, cu 41 unități, iar numărul de turnee în țară - cu 87 de unități.

♦ În anul 2012, numai 3 instituții teatral-concertistice auditate și-au realizat obiectivul privind numărul de spectacole prezentate (Î.S. Teatrul Republican de Păpuși "Licurici" a realizat 391 de spectacole (217,2%), față de 180 de spectacole stabilite; Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat "A.P.Cehov" - respectiv, 205 spectacole, sau la nivel de 113,8%; Î.S. Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" - 186 de spectacole (103,3%).

♦ Unele entități auditate n-au realizat nici indicatorii anuali, aprobați de către Ministerul Culturii, privind numărul de spectacole realizate (Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieșu" nu a realizat 32 de spectacole, din 100 de spectacole aprobate de minister; Î.S. Teatrul-Studio "C улицы Рoз" - respectiv, 61 de spectacole, din 165 de spectacole aprobate; Î.S. Filarmonica Națională "Serghei Lunchevici" - 2 spectacole etc.

♦ Deși teatrele şi organizaţiile concertistice naţionale urmau să efectueze cel puţin 15-20 turnee interne pe an, cu prezentarea artei naţionale în ţară, creînd condiţii pentru accesul maselor largi la operele de artă, în realitate indicatorul respectiv nu a fost executat de către 4 entități, acestea invocînd drept motiv lipsa unităților de transport și a mijloacelor financiare pentru deplasări (Î.S. Teatrul "Eugene Ionesco" nu a realizat nici un turneu în țară; Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieșu" - 19 turnee în țară; Î.S. Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" - 17 turnee în țară; Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat "A.P.Cehov"- 8 turnee în țară).

♦ Potrivit datelor rapoartelor financiare, în anul 2012 cheltuielile generale și administrative ale instituțiilor teatral-concertistice auditate au fost în creștere cu 6,0 mil.lei, sau cu 10,3% față de anul precedent, iar pierderile neacoperite din anii precedenți au însumat 28,6 mil.lei.

♦ Managementul achiziţiilor de mărfuri, lucrări și servicii este afectat de nereguli, care au impact negativ asupra efectuării unor procurări de bunuri în condiţii de economicitate. Deși gestiunea entităților auditate constituie obiectul controlului din partea autorităţii publice centrale, acestea n-au fost calificate ca autorități contractante, conform prevederilor Legii nr.96-XVI din 13.04.2007, iar Consiliile de administrație ale entităților auditate n-au luat nici o decizie în acest sens.

Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieșu", în lipsa unor contracte de achiziție a mărfurilor și serviciilor, a transferat la 4 operatori economici 496,9 mii lei; a achiziționat neregulamentar mărfuri și servicii contra numerar în sumă de 279,0 mii lei, fără ca mijloacele bănești încasate din chirie și servicii să fie depuse la contul bancar; a procurat de la 18 persoane fizice bunuri și servicii în numerar și, parțial, prin transfer, în baza unor acte de achiziții de bunuri și servicii în sumă de 502,7 mii lei; a achiziționat servicii de alimentare și deservire pentru pregătirea și servirea banchetelor corporative organizate de teatru în sumă de 322,5 mii lei, care au fost trecute la cheltuieli în lipsa unor ordine ale conducătorului, scopului și programului recepției, devizului de cheltuieli, înregistrînd creanțe aferente facturilor comerciale de 41,0 mii lei; a înregistrat datorii privind facturile comerciale (1,2 mil.lei) și penalități (196,4 mii lei).

Î.S. Teatrul "Eugene Ionesco" n-a organizat proceduri de achiziții relevante, efectuînd achiziții de mărfuri, lucrări și servicii în lipsa surselor de acoperire financiară, care au generat datorii privind facturile comerciale (1,5 mil. lei).

Monitorizarea neconformă şi controlul intern neadecvat la planificarea și executarea cheltuielilor la capitolul retribuirea muncii au cauzat următoarele deficiențe și neregularități:

♦ Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieșu", în condițiile lipsei Regulamentului atestării lucrătorilor de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat, nu a efectuat atestarea personalului de creaţie; a înregistrat 131,5 unităţi vacante, sau 22,2% din numărul total aprobat; personalul teatrului real încadrat la 01.10.2012 n-a beneficiat de ajutor material în sumă de 642,0 mii lei, în mărimea unui salariu lunar, mijloacele fiind alocate de la bugetul de stat; în lipsa reglementărilor privind acordarea sporurilor, 998,7 mii lei au fost utilizate la acordarea sporului pentru intensitatea muncii; pentru cumularea a 72,5 funcții de către angajații titulari și netitulari s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1251,6 mii lei, dintre care 359,1 mii lei nu au fost aprobate și planificate de fondator; la 17 angajați titulari (51 de cazuri) li s-a anulat sporul pentru merite deosebite în mărime de 30%, sau în sumă totală de 25,7 mii lei; la 5 persoane nerezidente le-au fost achitate onorarii în sumă de 29,2 mii lei cu depășirea plafonului stabilit; a acumulat restanțe față de bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 4,9 mil.lei, formate preponderent în perioada anilor 2009-2012, pentru care i-au fost calculate majorări de întîrziere în sumă de 2,2 mil. lei.

♦ Î.S. Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" a achitat conducătorului un adaos la salariul de funcție și un supliment pentru lucrări deosebit de importante, cu depășirea plafoanelor stabilite (necoordonate cu Ministerul Culturii), în sumă de 28,9 mii lei; unor angajați li s-au achitat 721,8 mii lei în lipsa reglementărilor privind indicatorii de motivare a plăților suplimentare (lucrări deosebit de importante, de o extremă răspundere, eficiența și intensitatea muncii etc.); administratorilor, care sînt remunerați cu salariu de funcție, li s-au achitat 39,0 mii lei pentru realizarea biletelor, în lipsa unor reglementări interne; pentru cumularea de către angajați a unor funcții identice cu cele de bază și în lipsa tabelei de pontaj au fost plătite 375,3 mii lei; s-au înregistrat 93 de funcții vacante, sau 39,2% din totalul de funcții aprobate.

♦ Î.S. Filarmonica Naţională "Serghei Lunchevici" a admis cheltuieli neplanificate în sumă de 213,2 mii lei, pentru remunerarea unor persoane angajate prin contract, iar personalul teatrului n-a beneficiat de ajutorul material în sumă de 390,3 mii lei, mijloacele fiind alocate de la bugetul de stat.

♦ Î.S. Teatrul "Eugene Ionesco", înregistrînd 74 de unităţi vacante (61,6%), a utilizat 863,8 mii lei pentru achitarea onorariilor persoanelor nerezidente, mijloacele respective fiind alocate pentru retribuirea muncii personalului; aparatului administrativ, pentru retribuirea muncii, i s-au achitat neregulamentar 117,6 mii lei; personalul teatrului n-a beneficiat de ajutorul material în sumă de 70,3 mii lei, în mărimea unui salariu lunar, mijloacele fiind alocate de la bugetul de stat.

♦ Î.S. Sala cu Orgă a achitat onorarii în sumă de 125,9 mii lei; conducătorul a beneficiat de 25,7 mii lei cu titlu de adaos la salariul de bază, depășind plafonul cu 50%, și cheltuielile pentru achitarea convorbirilor telefonice mobile.

♦ Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat "A.P.Cehov" a admis achitarea onorariilor pentru montarea spectacolelor noi în sumă de 35,0 mii lei.

♦ Î.S. Teatrul Republican de Păpuși "Licurici" a achitat administratorilor, remunerați cu salariu de funcție, 36,5 mii lei pentru realizarea biletelor.

♦ Î.S. Teatrul "Eugene Ionesco", în lipsa foilor de parcurs, a casat neregulamentar 1,7 mii litri de combustibil în valoare de 29,0 mii lei, iar Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieșu" a aprobat norme majorate de casare a combustibilului pentru autoturismele închiriate, faţă de cele stabilite, trecînd la cheltuieli 707,6 litri de combustibil în sumă de 11,3 mii lei.

Verificarea regularităţii utilizării patrimoniului de stat a relevat că bunurile imobile aflate în administrarea instituţiilor teatral-concertistice nu sînt gestionate la nivelul cuvenit.

♦ Patrimoniul de stat inclus în capitalul social al instituţiilor teatral-concertistice auditate nu este descifrat ţinînd cont de componenţa bunurilor transmise în gestiunea acestora şi nu este ajustat la valoarea lor de piaţă, iar statutele întreprinderilor, aprobate de către fondator, nu sînt racordate la prevederile statutului-model al întreprinderii de stat privind componenţa bunurilor transmise în gestiune întreprinderilor.

♦ Patrimoniul de stat a fost transmis administratorilor fără ca la contractul privind transmiterea proprietăţii de stat în gestiune operativă să fie anexată Lista privind componenţa şi valoarea patrimoniului și fără a fi efectuată inventarierea generală în ziua primirii-predării în gestiune.

♦ Capitalul social la 4 instituţii teatral-concertistice, la 31.12.2012, constituia 29,5 mil.lei, iar valoarea activelor nete -127,7 mil.lei, valoarea patrimoniului de stat fiind micșorată cu 98,2 mil.lei (Î.S. Teatrul Național "Mihai Eminescu" - 63,0 mil. lei; Î.S. Teatrul "Eugene Ionesco" - 31,0 mil.lei; Î.S. Sala cu Orgă - 4,1 mil.lei).

♦ Valoarea activelor nete (90,0 mil.lei) a fost mai mică cu 19,6 mil.lei față de valoarea patrimoniului de stat inclus în capitalul social (108,7 mil.lei) și n-a fost racordată conform normelor legale, cele mai mari devieri fiind constatate la Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieșu"(14,1 mil.lei), Î.S. Filarmonica Națională "Serghei Lunchevici"(3,1 mil. lei), Î.S. Teatrul Republican de Păpuși "Licurici"(0,9 mil. lei) și Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat "A.P.Cehov"(0,5 mil. lei).

♦ N-a fost asigurată evaluarea şi înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor la organele cadastrale teritoriale şi în evidenţa contabilă. În Lista bunurilor imobile proprietate a statului nu au fost incluse 5 imobile cu valoarea inițială de 56,0 mil.lei. Totodată, 4 imobile din acestea și 7 terenuri cu suprafaţa de 4,4 ha și valoarea cadastrală de 73,8 mil.lei n-au fost evaluate şi reflectate în bilanţul contabil de către 5 întreprinderi, precum și racordate cu datele din Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului, ceea ce majorează riscul neintegrităţii şi pierderii patrimoniului public. Două instituții au înregistrat în evidența contabilă 2 terenuri cu suprafaţa totală de 1,0 ha, la prețurile de 6,0 mii lei și, respectiv, de 7,0 mii lei, care nu exprimă valoarea reală, în condițiile în care valoarea cadastrală însumează 26,5 mil.lei.

♦ Conform Registrului bunurilor imobile, clădirea Liceului teatral de 200 de locuri, nefinalizată, cu valoarea de 6,4 mil.lei, și terenul aferent, care a fost transmis cu titlu gratuit din proprietatea mun. Chişinău în gestiunea fostului Minister al Culturii şi Turismului și în folosința Î.S. Teatrul-Studio "C улицы Рoз", sînt înregistrate după un alt agent economic.

♦ Înstrăinarea unor bunuri a avut efect negativ asupra activității economico-financiare, nefiind obținute venituri din locaţiune în sumă de 3,9 mil. lei și cauzate prejudicii statului în sumă de 2,6 mil. lei (valoarea cadastrală).

♦ Ca urmare a nerespectării cadrului legal, neelaborării unor proceduri interne privind implementarea mecanismului de transmitere în locaţiune a activelor neutilizate, s-au constatat nereguli şi deficienţe în procesul de dare în locaţiune a patrimoniului de stat, fiind admisă formarea creanțelor la plata pentru chirie și servicii comunale în sumă de 4,0 mil.lei (inclusiv în sumă de 604,0 mii lei - cu termenul de achitare expirat) și neobținerea unor venituri în sumă de 2,2 mil. lei (de la darea în arendă a terenurilor - 834,1 mii lei; transmiterea unor bunuri imobile în chirie la preţuri mai mici faţă de cele stabilite regulamentar -110,6 mii lei; neaplicarea corectă a tarifelor pentru chirie - 123,4 mii lei; utilizarea metodelor neidentice de calcul al chiriei pentru aceleași tipuri de activități și încăperi -561,8 mii lei; neîncasarea penalităților - 244,4 mii lei; neîcasarea plății pentru reclamă -204,9 mii lei; acordarea unor scutiri organizațiilor obștești și centre de caritate - 102,0 mii lei; neîncasarea costului pentru energia termică consumată - 66,9 mii lei).

♦ Managementul contabil al instituțiilor teatral-concertistice auditate, în urma nerespectării prevederilor regulamentare, a condiţionat înregistrări neconforme ale operaţiunilor economice efectuate, deţinerea de bunuri fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, deficienţe privind decontările, neveridicitatea şi neintegritatea valorii patrimoniale, neefectuarea inventarierilor patrimoniului de stat, formarea creanțelor şi datoriilor, denaturarea datelor incluse în bilanţurile contabile.

♦ Sistemul de control intern la entitățile auditate necesită îmbunătăţiri, care ar asigura o bună gestionare a mijloacelor financiare și patrimoniului de stat, întru realizarea obiectivelor entităților.

Ministerul Culturii, ca organ central de specialitate, prin prisma funcțiilor atribuite în administrarea patrimoniului de stat conform prevederilor cadrului regulator și ca fondator al instituţiilor teatral-concertistice potrivit Legii cu privire la întreprinderea de stat:

♦ n-a asigurat pe deplin identicitatea denumirii din documentele activității a 2 instituţii teatral-concertistice: Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet și Î.S. Teatrul-Studio "C улицы Рoз" cu cea din Lista instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Ministerului Culturii, conform Anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19.11.2009 "Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia";

♦ n-a întreprins măsurile necesare, conform prevederilor Legii cu privire la întreprinderea de stat, în vederea constituirii la toate întreprinderile de stat a Consiliilor de administrație, cele constituite neactivînd conform competențelor și responsabilităților;

♦ n-a elaborat și n-a aprobat reglementări privind modul de efectuare a achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile instituțiilor teatral-concertistice; metodologii sau proceduri unice de stabilire a plății pentru chiria sălilor de spectacole pe termen scurt (o oră); reglementări privind stabilirea prețurilor pentru bilete, precum și a modului de evidență a lor;

♦ n-a aprobat Regulamentul atestării lucrătorilor de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat, iar Consiliile artistice n-au activat conform competențelor și responsabilităților, datorită lipsei căruia, pe parcursul perioadei auditate, precum și în anii precedenți, nu s-a efectuat atestarea regulamentară a gradului de calificare a personalului de creaţie al instituţiilor teatral-concertistice;

♦ n-a actualizat, reieșind din situația reală, Lista bunurilor imobile proprietate a statului gestionate de întreprinderile din subordinea Ministerului Culturii, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.05.2005.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Ministerului Culturii şi se cere:

2.1.1. să asigure implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, și să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat de către instituțiile din subordine, precum și implementarea unui sistem de management financiar şi de control intern, bazat pe responsabilizarea managerilor pentru o bună guvernare a fondurilor publice;

2.1.2. să asigure transmiterea conformă a patrimoniului de stat la încheierea contractelor manageriale și să actualizeze, reieșind din situația reală, Lista bunurilor imobile proprietate a statului gestionate de întreprinderile din subordinea Ministerului Culturii, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.05.2005.

2.2. instituţiilor teatral-concertistice auditate, pentru implementarea recomandărilor auditului, cu intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat;

2.3. Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine în vederea examinării situației privind statutul de activitate al instituţiilor teatral-concertistice;

2.4. Fracțiunii Parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova, conform solicitării;

2.5. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare;

2.6. Parlamentului, Comisiei parlamentare permanente cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru documentare.

3. Se ia act că, pe parcursul auditului:

Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieșu" a achitat restanțele față de bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 4,9 mil.lei; a încasat datorii formate pentru chirie în sumă de 136,2 mii lei și penalități în sumă de 18,8 mii lei; la 02.01.2013, a reziliat 2 contracte de locațiune din 5 contracte încheiate pe un termen ce depăşeşte 3 ani și neînregistrate în Registrul bunurilor imobile; Î.S. Filarmonica Naţională "Serghei Lunchevici" și Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieșu" au inițiat procedura de înregistrare la organele cadastrale a patrimoniului de stat; Î.S. Teatrul Republican de Păpuși "Licurici" a efectuat la 4 locatari recalcularea costului pentru energia termică consumată în sumă de 66,9 mii lei; Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat "A.P.Cehov" a corectat în evidența contabilă atribuirea sumei de 124,0 mii lei la majorarea costului clădirii teatrului; Î.S. Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" a ajustat la cadrul legal contractele individuale de muncă, a întocmit tabelele de pontaj, a corectat acordarea suplimentelor și adaosurilor la salariul conducătorului, precum și remunerarea administratorilor și altor persoane.

4. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor punctelor 2.1. și 2.2. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 (cu modificările ulterioare).

Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19.11.2009 "Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia" (cu modificările şi completările ulterioare).

Recomandari (88)

1. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea constituirii Consiliilor de administrație și Consiliilor artistice ale instituţiilor teatral-concertistice, asigurînd o activitate conformă a acestora, cu responsabilizarea lor.

response:
Potrivit Ordinului nr.221 din 23.08.2013, Ministerul Culturii a aprobat noua componenţă Consiliilor de administrare a instituţiilor din subordine (anexa nr.5), asigurându-se o responsabilitate mai mare în vederea gestionării corecte a activităţilor instituţiilor teatral- concertistice. De asemenea, au fost constituite Consilii de creaţie în unele instituţii teatral-concertistice (anexa nr.6).

RO_4485_MCULTURII.pdf

2. Să elaboreze și să aprobe Regulamentul atestării lucrătorilor de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat.

response:
Prin Ordinul nr.121 din 23.04.2010 a fost aprobat Regulamentul cu privire la evaluarea personalului din instituţiile teatrale, concertistice şi de circ în scopul recunoaşterii competenţelor profesionale, volumului de muncă exercitat de personalul artistic şi de creaţie, administrativ şi auxiliar încadrat în statele de funcţiuni ale instituţiilor teatral- concertistice. Ministerul Culturii a elaborat, ulterior evaluării Curţii de Conturi, un proiect de modificare a Legii cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr. 1421-XV care conţine anumite prevederi considerate desuete sau care depăşesc realităţile actuale (anexa nr.8).

3.Să planifice și să utilizeze mijloacele acordate ca subvenții de la bugetul de stat în funcție de programul activității instituției și de obiectivele stabilite prin actele normative.

response:
Planificarea, aprobarea şi executarea subvenţiilor de la buget (transferuri în scopuri de producere) a instituţiilor teatral-concertistice se efectuează conform Programelor de activitate, reieşind din indicatorii de performanţă (forma nr. 15). Aceşti indicatori au fost aprobaţi de către Ministerul Culturii, şi sunt inferiori Plafonului stabilit de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1242 din 15.10.2003, din considerentul că, finanţarea din Bugetul de Stat potrivit Hotărârii Nr. 643 din 09.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget a constituit în anul 2012 - 81,3 mln. lei din necesarul de cheltuieli de 117,4 mln lei, prevăzut conform Legii nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre şi circuri şi organizaţii concertistice, deficitul fiind de 36,8 mln. lei (anexa nr.9).

RO_4485_MCULTURII.pdf

3.Să planifice și să utilizeze mijloacele acordate ca subvenții de la bugetul de stat în funcție de programul activității instituției și de obiectivele stabilite prin actele normative.

response:
Planificarea, aprobarea şi executarea subvenţiilor de la buget (transferuri în scopuri de producere) a instituţiilor teatral-concertistice se efectuează conform Programelor de activitate, reieşind din indicatorii de performanţă (forma nr. 15). Aceşti indicatori au fost aprobaţi de către Ministerul Culturii, şi sunt inferiori Plafonului stabilit de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1242 din 15.10.2003, din considerentul că, finanţarea din Bugetul de Stat potrivit Hotărârii Nr. 643 din 09.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget a constituit în anul 2012 - 81,3 mln. lei din necesarul de cheltuieli de 117,4 mln lei, prevăzut conform Legii nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre şi circuri şi organizaţii concertistice, deficitul fiind de 36,8 mln. lei (anexa nr.9).

3.Să planifice și să utilizeze mijloacele acordate ca subvenții de la bugetul de stat în funcție de programul activității instituției și de obiectivele stabilite prin actele normative.

response:
Planificarea, aprobarea şi executarea subvenţiilor de la buget (transferuri în scopuri de producere) a instituţiilor teatral-concertistice se efectuează conform Programelor de activitate, reieşind din indicatorii de performanţă (forma nr. 15). Aceşti indicatori au fost aprobaţi de către Ministerul Culturii, şi sunt inferiori Plafonului stabilit de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1242 din 15.10.2003, din considerentul că, finanţarea din Bugetul de Stat potrivit Hotărârii Nr. 643 din 09.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget a constituit în anul 2012 - 81,3 mln. lei din necesarul de cheltuieli de 117,4 mln lei, prevăzut conform Legii nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre şi circuri şi organizaţii concertistice, deficitul fiind de 36,8 mln. lei (anexa nr.9).

3.Să planifice și să utilizeze mijloacele acordate ca subvenții de la bugetul de stat în funcție de programul activității instituției și de obiectivele stabilite prin actele normative.

response:
Planificarea, aprobarea şi executarea subvenţiilor de la buget (transferuri în scopuri de producere) a instituţiilor teatral-concertistice se efectuează conform Programelor de activitate, reieşind din indicatorii de performanţă (forma nr. 15). Aceşti indicatori au fost aprobaţi de către Ministerul Culturii, şi sunt inferiori Plafonului stabilit de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1242 din 15.10.2003, din considerentul că, finanţarea din Bugetul de Stat potrivit Hotărârii Nr. 643 din 09.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget a constituit în anul 2012 - 81,3 mln. lei din necesarul de cheltuieli de 117,4 mln lei, prevăzut conform Legii nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre şi circuri şi organizaţii concertistice, deficitul fiind de 36,8 mln. lei (anexa nr.9).

3.Să planifice și să utilizeze mijloacele acordate ca subvenții de la bugetul de stat în funcție de programul activității instituției și de obiectivele stabilite prin actele normative.

response:
Planificarea, aprobarea şi executarea subvenţiilor de la buget (transferuri în scopuri de producere) a instituţiilor teatral-concertistice se efectuează conform Programelor de activitate, reieşind din indicatorii de performanţă (forma nr. 15). Aceşti indicatori au fost aprobaţi de către Ministerul Culturii, şi sunt inferiori Plafonului stabilit de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1242 din 15.10.2003, din considerentul că, finanţarea din Bugetul de Stat potrivit Hotărârii Nr. 643 din 09.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget a constituit în anul 2012 - 81,3 mln. lei din necesarul de cheltuieli de 117,4 mln lei, prevăzut conform Legii nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre şi circuri şi organizaţii concertistice, deficitul fiind de 36,8 mln. lei (anexa nr.9).

3.Să planifice și să utilizeze mijloacele acordate ca subvenții de la bugetul de stat în funcție de programul activității instituției și de obiectivele stabilite prin actele normative.

response:
Planificarea, aprobarea şi executarea subvenţiilor de la buget (transferuri în scopuri de producere) a instituţiilor teatral-concertistice se efectuează conform Programelor de activitate, reieşind din indicatorii de performanţă (forma nr. 15). Aceşti indicatori au fost aprobaţi de către Ministerul Culturii, şi sunt inferiori Plafonului stabilit de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1242 din 15.10.2003, din considerentul că, finanţarea din Bugetul de Stat potrivit Hotărârii Nr. 643 din 09.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget a constituit în anul 2012 - 81,3 mln. lei din necesarul de cheltuieli de 117,4 mln lei, prevăzut conform Legii nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre şi circuri şi organizaţii concertistice, deficitul fiind de 36,8 mln. lei (anexa nr.9).

3.Să planifice și să utilizeze mijloacele acordate ca subvenții de la bugetul de stat în funcție de programul activității instituției și de obiectivele stabilite prin actele normative.

response:
Planificarea, aprobarea şi executarea subvenţiilor de la buget (transferuri în scopuri de producere) a instituţiilor teatral-concertistice se efectuează conform Programelor de activitate, reieşind din indicatorii de performanţă (forma nr. 15). Aceşti indicatori au fost aprobaţi de către Ministerul Culturii, şi sunt inferiori Plafonului stabilit de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1242 din 15.10.2003, din considerentul că, finanţarea din Bugetul de Stat potrivit Hotărârii Nr. 643 din 09.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget a constituit în anul 2012 - 81,3 mln. lei din necesarul de cheltuieli de 117,4 mln lei, prevăzut conform Legii nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre şi circuri şi organizaţii concertistice, deficitul fiind de 36,8 mln. lei (anexa nr.9).

3.Să planifice și să utilizeze mijloacele acordate ca subvenții de la bugetul de stat în funcție de programul activității instituției și de obiectivele stabilite prin actele normative.

response:
Planificarea, aprobarea şi executarea subvenţiilor de la buget (transferuri în scopuri de producere) a instituţiilor teatral-concertistice se efectuează conform Programelor de activitate, reieşind din indicatorii de performanţă (forma nr. 15). Aceşti indicatori au fost aprobaţi de către Ministerul Culturii, şi sunt inferiori Plafonului stabilit de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1242 din 15.10.2003, din considerentul că, finanţarea din Bugetul de Stat potrivit Hotărârii Nr. 643 din 09.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget a constituit în anul 2012 - 81,3 mln. lei din necesarul de cheltuieli de 117,4 mln lei, prevăzut conform Legii nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre şi circuri şi organizaţii concertistice, deficitul fiind de 36,8 mln. lei (anexa nr.9).

3.Să planifice și să utilizeze mijloacele acordate ca subvenții de la bugetul de stat în funcție de programul activității instituției și de obiectivele stabilite prin actele normative.

4.Să întreprindă măsuri de austeritate pentru optimizarea cheltuielilor generale și administrative ale instituțiilor teatral-concertistice administrate, întru asigurarea profitului net și a unei activități economico-financiare viabile.

response:
Actualmente, finanţarea instituţiilor se realizează în raport cu statele de funcţiune aprobate şi acoperă numai 60% pentru instituţiile republicane şi 80% pentru cele naţionale din fondul de salarizare al personalului angajat, deşi Legea nr. 1421 din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice prevede că, instituţiile trebuie să beneficieze de subvenţii din buget pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul anului financiar.

RO_4485_MCULTURII.pdf

4.Să întreprindă măsuri de austeritate pentru optimizarea cheltuielilor generale și administrative ale instituțiilor teatral-concertistice administrate, întru asigurarea profitului net și a unei activități economico-financiare viabile.

4.Să întreprindă măsuri de austeritate pentru optimizarea cheltuielilor generale și administrative ale instituțiilor teatral-concertistice administrate, întru asigurarea profitului net și a unei activități economico-financiare viabile.

response:
Actualmente, finanţarea instituţiilor se realizează în raport cu statele de funcţiune aprobate şi acoperă numai 60% pentru instituţiile republicane şi 80% pentru cele naţionale din fondul de salarizare al personalului angajat, deşi Legea nr. 1421 din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice prevede că, instituţiile trebuie să beneficieze de subvenţii din buget pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul anului financiar.

4.Să întreprindă măsuri de austeritate pentru optimizarea cheltuielilor generale și administrative ale instituțiilor teatral-concertistice administrate, întru asigurarea profitului net și a unei activități economico-financiare viabile.

response:
Actualmente, finanţarea instituţiilor se realizează în raport cu statele de funcţiune aprobate şi acoperă numai 60% pentru instituţiile republicane şi 80% pentru cele naţionale din fondul de salarizare al personalului angajat, deşi Legea nr. 1421 din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice prevede că, instituţiile trebuie să beneficieze de subvenţii din buget pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul anului financiar.

4.Să întreprindă măsuri de austeritate pentru optimizarea cheltuielilor generale și administrative ale instituțiilor teatral-concertistice administrate, întru asigurarea profitului net și a unei activități economico-financiare viabile.

response:
Actualmente, finanţarea instituţiilor se realizează în raport cu statele de funcţiune aprobate şi acoperă numai 60% pentru instituţiile republicane şi 80% pentru cele naţionale din fondul de salarizare al personalului angajat, deşi Legea nr. 1421 din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice prevede că, instituţiile trebuie să beneficieze de subvenţii din buget pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul anului financiar.

4.Să întreprindă măsuri de austeritate pentru optimizarea cheltuielilor generale și administrative ale instituțiilor teatral-concertistice administrate, întru asigurarea profitului net și a unei activități economico-financiare viabile.

response:
Actualmente, finanţarea instituţiilor se realizează în raport cu statele de funcţiune aprobate şi acoperă numai 60% pentru instituţiile republicane şi 80% pentru cele naţionale din fondul de salarizare al personalului angajat, deşi Legea nr. 1421 din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice prevede că, instituţiile trebuie să beneficieze de subvenţii din buget pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul anului financiar.

4.Să întreprindă măsuri de austeritate pentru optimizarea cheltuielilor generale și administrative ale instituțiilor teatral-concertistice administrate, întru asigurarea profitului net și a unei activități economico-financiare viabile.

response:
Actualmente, finanţarea instituţiilor se realizează în raport cu statele de funcţiune aprobate şi acoperă numai 60% pentru instituţiile republicane şi 80% pentru cele naţionale din fondul de salarizare al personalului angajat, deşi Legea nr. 1421 din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice prevede că, instituţiile trebuie să beneficieze de subvenţii din buget pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul anului financiar.

4.Să întreprindă măsuri de austeritate pentru optimizarea cheltuielilor generale și administrative ale instituțiilor teatral-concertistice administrate, întru asigurarea profitului net și a unei activități economico-financiare viabile.

response:
Actualmente, finanţarea instituţiilor se realizează în raport cu statele de funcţiune aprobate şi acoperă numai 60% pentru instituţiile republicane şi 80% pentru cele naţionale din fondul de salarizare al personalului angajat, deşi Legea nr. 1421 din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice prevede că, instituţiile trebuie să beneficieze de subvenţii din buget pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul anului financiar.

4.Să întreprindă măsuri de austeritate pentru optimizarea cheltuielilor generale și administrative ale instituțiilor teatral-concertistice administrate, întru asigurarea profitului net și a unei activități economico-financiare viabile.

response:
Actualmente, finanţarea instituţiilor se realizează în raport cu statele de funcţiune aprobate şi acoperă numai 60% pentru instituţiile republicane şi 80% pentru cele naţionale din fondul de salarizare al personalului angajat, deşi Legea nr. 1421 din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice prevede că, instituţiile trebuie să beneficieze de subvenţii din buget pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul anului financiar.

5. Să asigure achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor pentru necesitățile entității în condiţii de economicitate, ţinînd cont de prevederile regulamentare în vigoare, precum și să respecte disciplina contractuală.

6. Să asigure organizarea şi desfăşurarea procesului de achiziţii în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal, precum şi să efectueze monitorizarea executării contractelor de achiziţie.

7. Să asigure organizarea şi desfăşurarea relevantă a procesului de achiziţii conform prevederilor cadrului legal, precum şi să efectueze monitorizarea executării contractelor de achiziţie.

8. Să întreprindă măsuri în vederea responsabilizării Consiliilor de administrație ale instituțiilor teatral-concertistice la utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv prin soluționarea situației privind calificarea entităților ca autorități contractante, ținînd cont de multiplele neregularități la efectuarea procedurilor de achiziţii.

response:
Ministerul Culturii a informat preşedinţii Consiliilor de administraţie ale instituţiilor teatral- concertistice despre necesitatea aplicării unui management corespunzător la achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii, în condiţii de transparenţă şi concurenţă efectivă, (anexa nr. 10) De asemenea, directorii instituţiilor teatral- concertistice au fost atenţionaţi asupra faptului că, organizarea şi desfăşurarea procesului de achiziţii trebuie realizată în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal, precum şi despre necesitatea efectuării monitorizării executării contractelor de achiziţie.

RO_4485_MCULTURII.pdf

9. Să asigure consolidarea sistemului de control intern la capitolul retribuirea muncii personalului de bază conform cadrului legal .

10. Să stabilească și să aprobe statele de personal în funcție de necesitățile reale ale teatrului, în vederea desfășurării eficiente a activității de bază.

11. Să asigure aprobarea componenței Consiliului artistic al Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieșu" și a Regulamentului privind atestarea lucrătorilor de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat.

response:
Potrivit Ordinului Ministerului Culturii nr.87 din 11.04.2013 a fost aprobată componenţa nominală a membrilor Consiliului Artistic al Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” (anexa nr. 12). Reiterăm că, prin Ordinul nr.121 din 23.04.2010 (anexa nr.8) a fost aprobat Regulamentul cu privire la evaluarea personalului din instituţiile teatrale, concertistice şi de circ în scopul recunoaşteriicompetenţelor profesionale, volumului de muncă exercitat de personalul artistic şi de creaţie, administrativ şi auxiliar încadrat în statele de funcţiuni ale instituţiilor teatral-concertistice. Ministerul Culturii a elaborat ulterior evaluării Curţii de Conturi un proiect de modificare a Legii cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr. 1421-XV care conţine anumite prevederi considerate desuete sau care depăşesc realităţile actuale.

RO_4485_MCULTURII.pdf

12. Să asigure efectuarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii în corespundere cu cadrul legal, precum și să revizuiască statele de personal și să asigure o planificare adecvată.

13. Să aprobe reglementări care ar stabili indicatorii pentru care se motivează/achită plăți suplimentare (lucrări deosebit de importate și de o extremă răspundere, eficiență și intensitate a muncii etc.)

14. Să asigure efectuarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii în corespundere cu cadrul legal și să revizuiască statele de personal, întru asigurarea unei planificări adecvate și reducerea cheltuielilor.

15. Să asigure efectuarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii în corespundere cu cadrul legal.

16. Să asigure retribuirea muncii personalului de bază conform cadrului legal, planificarea reală a necesităților de personal, cu examinarea unei posibile revizuiri a schemei de încadrare, întru ajustarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii.

17. Să asigure retribuirea muncii personalului de bază conform cadrului legal; să stabilească și să aprobe statele de personal în funcție de necesitățile entității și să asigure încadrarea deplină a personalului în activitatea de bază.

18. Să revizuiască schemele de încadrare a angajaților instituțiilor teatral-concertistice în funcție de necesitățile acestora.

response:
Urmare a aprobării Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) prin Hotărârea Guvernului nr.461 din 2 iulie 2013, precum şi în baza Ordinului ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr.22 din 3 martie 2014, începând cu 01.01.2015 au fost modificate denumirile funcţiilor în statele de personal ale instituţiilor teatral-concertistice. Separat, pentru fiecare instituţie au fost revizuite schemele de încadrare la nivel de categoria funcţiei şi necesităţile acestora. Prin urmare, anual, schemele de încadrare sunt aprobate de fondator (anexa nr.13), luând în considerare propunerile înaintate de consiliile de administraţie.

RO_4485_MCULTURII.pdf

19. Să excludă pe viitor faptele de neonorare a obligațiunilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat, cu achitarea contribuţiilor individuale reţinute de la angajaţii asiguraţi.

20. Să asigure respectarea prevederilor legale privind utilizarea mijloacelor financiare pentru deplasări în interes de serviciu.

21. Să intensifice controlul intern şi să optimizeze la maximum cheltuielile pentru întreţinerea mijloacelor de transport închiriate, precum și să revizuiască normele de consum al combustibilului, cu racordarea lor la prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.172 din 09.12.2005.

22. Să asigure raportarea veridică a cheltuielilor, în baza documentelor justificative, respectînd cu stricteţe disciplina financiară, cu economisirea mijloacelor.

23. Să asigure racordarea statutelor instituţiilor teatral-concertistice cu prevederile statutului-model al întreprinderii de stat și coordonarea cu Consiliile de administraţie a mărimii capitalului social cu valoarea activelor nete, conform normelor legale.

response:
Ministerul Culturii a informat preşedinţii Consiliilor de administraţie ale instituţiilor teatral- concertistice despre necesitate racordării statutelor instituţiilor teatral-concertistice cu prevederile statutului-model al întreprinderii de stat (anexa nr. 14).

24. Să implementeze un sistem eficient de control intern, asigurînd conformitatea ţinerii evidenţei contabile şi a gestionării patrimoniului de stat, precum şi corectitudinea şi plenitudinea raportării acestuia organelor de competenţă.

24. Să implementeze un sistem eficient de control intern, asigurînd conformitatea ţinerii evidenţei contabile şi a gestionării patrimoniului de stat, precum şi corectitudinea şi plenitudinea raportării acestuia organelor de competenţă.

24. Să implementeze un sistem eficient de control intern, asigurînd conformitatea ţinerii evidenţei contabile şi a gestionării patrimoniului de stat, precum şi corectitudinea şi plenitudinea raportării acestuia organelor de competenţă.

24. Să implementeze un sistem eficient de control intern, asigurînd conformitatea ţinerii evidenţei contabile şi a gestionării patrimoniului de stat, precum şi corectitudinea şi plenitudinea raportării acestuia organelor de competenţă.

24. Să implementeze un sistem eficient de control intern, asigurînd conformitatea ţinerii evidenţei contabile şi a gestionării patrimoniului de stat, precum şi corectitudinea şi plenitudinea raportării acestuia organelor de competenţă.

24. Să implementeze un sistem eficient de control intern, asigurînd conformitatea ţinerii evidenţei contabile şi a gestionării patrimoniului de stat, precum şi corectitudinea şi plenitudinea raportării acestuia organelor de competenţă.

24. Să implementeze un sistem eficient de control intern, asigurînd conformitatea ţinerii evidenţei contabile şi a gestionării patrimoniului de stat, precum şi corectitudinea şi plenitudinea raportării acestuia organelor de competenţă.

24. Să implementeze un sistem eficient de control intern, asigurînd conformitatea ţinerii evidenţei contabile şi a gestionării patrimoniului de stat, precum şi corectitudinea şi plenitudinea raportării acestuia organelor de competenţă.

25. Să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul de stat dat în folosinţă.

25. Să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul de stat dat în folosinţă.

25. Să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul de stat dat în folosinţă.

25. Să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul de stat dat în folosinţă.

25. Să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul de stat dat în folosinţă.

25. Să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul de stat dat în folosinţă.

25. Să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul de stat dat în folosinţă.

25. Să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul de stat dat în folosinţă.

26. Să examineze situaţiile referitor la regularitatea utilizării patrimoniului de stat de către instituţiile teatral-concertistice.

response:
în vederea gestionării eficiente a patrimoniului statului au fost întreprinse următoarele acţiuni: • Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov” a înregistrat construcţia cu nr. cadastral 0100206164.03, Staţie pentru transformator cu suprafaţa de 46,7 m2, valoarea de bilanţ la data de 01.01.2017 la terenul aferent este 29786,52 mii lei (se anexează extrasul din registrul bunurilor imobile - anexa nr. 15); • Î.S. Teatrul Naţional de Opera şi Balet „Maria Bieşu” a înregistrat în evidenţa contabilă terenurile din mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 152 cu suprafaţa de 2,0937 ha şi terenul din str. Băcioii Noi, nr. 14 cu suprafaţa de 1,0239 ha (se anexează în copie darea de seamă a TNOB - anexa nr.16); • Î.S. Teatru Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” a înregistrat în evidenţa contabilă terenurile din mun. Chişinău, str. M. Varlaam, 78 cu suprafaţa de 0,4669 ha şi str. M. Varlaam, nr. 80 cu suprafaţa de 0,0742 ha. Depozitul cu suprafaţa de 164,8 m2 şi garajul cu suprafaţa de 213,5 m2 sunt reflectate în evidenţa contabilă, dar nu sunt înregistrate la OCT (se anexează în copie darea de seamă a întreprinderii - anexa nr. 17); • Î.S. Teatrul Naţional “Mihai Eminescu” a înregistrat la evidenţa contabilă terenul cu suprafaţa de 0,4978 ha cu valoarea de 46 852,3 mii lei (se anexează în copie darea de seamă a întreprinderii — anexa nr. 18); • Bunul imobil (construcţia nefinalizată) din mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă 17/1 cu suprafaţa de 1437,3 nr cu număr cadastral 0100112102.01.170 se află la evidenţa contabilă a Î.S. Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S Uliţi Roz” (se anexează extrasul din registrul bunurilor imobile — anexa nr.19). Activităţile de ajustare şi corectare a situaţiei ce ţine de evidenţa bunurilor imobile proprietate publică din gestiunea ministerului, înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate de către instituţiile subordonate, evaluarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a patrimoniului de stat dat în folosinţă, inventarierea obiectelor de investiţii capitale nefmalizate, gestionarea proiectelor de investiţii capitale la etapa de pregătire, realizare precum şi darea în exploatare a obiectului au fost realizate parţial, pe parcursul anului 2016, din lipsă de personal.

RO_4485_MCULTURII.pdf

27. Să implementeze un sistem eficient de management financiar şi control intern privind calcularea și încasarea conformă a veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat şi să asigure monitorizarea exercitării de către persoanele responsabile a atribuţiilor conform competenţei.

27. Să implementeze un sistem eficient de management financiar şi control intern privind calcularea și încasarea conformă a veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat şi să asigure monitorizarea exercitării de către persoanele responsabile a atribuţiilor conform competenţei.

27. Să implementeze un sistem eficient de management financiar şi control intern privind calcularea și încasarea conformă a veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat şi să asigure monitorizarea exercitării de către persoanele responsabile a atribuţiilor conform competenţei.

27. Să implementeze un sistem eficient de management financiar şi control intern privind calcularea și încasarea conformă a veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat şi să asigure monitorizarea exercitării de către persoanele responsabile a atribuţiilor conform competenţei.

27. Să implementeze un sistem eficient de management financiar şi control intern privind calcularea și încasarea conformă a veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat şi să asigure monitorizarea exercitării de către persoanele responsabile a atribuţiilor conform competenţei.

27. Să implementeze un sistem eficient de management financiar şi control intern privind calcularea și încasarea conformă a veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat şi să asigure monitorizarea exercitării de către persoanele responsabile a atribuţiilor conform competenţei.

27. Să implementeze un sistem eficient de management financiar şi control intern privind calcularea și încasarea conformă a veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat şi să asigure monitorizarea exercitării de către persoanele responsabile a atribuţiilor conform competenţei.

27. Să implementeze un sistem eficient de management financiar şi control intern privind calcularea și încasarea conformă a veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat şi să asigure monitorizarea exercitării de către persoanele responsabile a atribuţiilor conform competenţei.

28. Să nu admită pe viitor neîncasarea veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat, precum şi să examineze oportunitatea revizuirii calculelor anexate la contractele de locațiune încheiate în scopul stabilirii regulamentare și identice a plății pentru locațiunea patrimoniului public.

28. Să nu admită pe viitor neîncasarea veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat, precum şi să examineze oportunitatea revizuirii calculelor anexate la contractele de locațiune încheiate în scopul stabilirii regulamentare și identice a plății pentru locațiunea patrimoniului public.

28. Să nu admită pe viitor neîncasarea veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat, precum şi să examineze oportunitatea revizuirii calculelor anexate la contractele de locațiune încheiate în scopul stabilirii regulamentare și identice a plății pentru locațiunea patrimoniului public.

28. Să nu admită pe viitor neîncasarea veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat, precum şi să examineze oportunitatea revizuirii calculelor anexate la contractele de locațiune încheiate în scopul stabilirii regulamentare și identice a plății pentru locațiunea patrimoniului public.

28. Să nu admită pe viitor neîncasarea veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat, precum şi să examineze oportunitatea revizuirii calculelor anexate la contractele de locațiune încheiate în scopul stabilirii regulamentare și identice a plății pentru locațiunea patrimoniului public.

28. Să nu admită pe viitor neîncasarea veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat, precum şi să examineze oportunitatea revizuirii calculelor anexate la contractele de locațiune încheiate în scopul stabilirii regulamentare și identice a plății pentru locațiunea patrimoniului public.

28. Să nu admită pe viitor neîncasarea veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat, precum şi să examineze oportunitatea revizuirii calculelor anexate la contractele de locațiune încheiate în scopul stabilirii regulamentare și identice a plății pentru locațiunea patrimoniului public.

28. Să nu admită pe viitor neîncasarea veniturilor de la transmiterea în locaţiune a proprietății de stat, precum şi să examineze oportunitatea revizuirii calculelor anexate la contractele de locațiune încheiate în scopul stabilirii regulamentare și identice a plății pentru locațiunea patrimoniului public.

29. Să intensifice monitorizarea dării în chirie a patrimoniului public conform cadrului legal şi să asigure ajustarea contractelor de chirie, reieşind din aplicarea corectă a cuantumului minim al plăţii pentru locaţiune.

response:
Ministerul Culturii a intensificat monitorizarea dării în chirie a patrimoniului public, informând, în scris, instituţiile din subordine despre procedura de acordare în locaţiune a bunurilor şi stabilirea cuantumului plăţii pentru chirie, verificând contractele parvenite spre coordonare. Contractele cuantumul cărora nu corespunde cu minimum prevăzut de Legea bugetului pentru anii respectivi şi nu se află într-o relaţie rezonabilă cu preţurile de piaţă practicate în regiunea respectivă, nu se aprobă. De asemenea, ministerul a intensificat monitorizarea prin ţinerea evidenţei contractelor de locaţiune în registre şi păstrarea unui exemplar în original (anexa nr.20).

RO_4485_MCULTURII.pdf

30. Să elaboreze și să aprobe reglementări privind activitatea de transmitere în locaţiune pe termen scurt (o oră) a sălilor de spectacole aflate în gestiunea instituțiilor teatral-concertistice.

response:
Instituţiile teatral-concertistice au fost atenţionate asupra faptului că procesul de transmitere în locaţiune pe termen scurt a sălilor de spectacol să se efectueze în conformitate strictă cu prevederile Hotărârii Guvernului. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, fiind inclusă şi plata pentru serviciile comunale. Instituţiile s-au conformat (anexa nr.21), respectiv transmiterea în locaţiune pe termen scurt (o oră) nu se mai efectuează Ia discreţia administratorului, reieşind din taxele stabilite în baza unor Ordine interne.

RO_4485_MCULTURII.pdf

31. Să asigure o monitorizare adecvată privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, cu efectuarea controlului selectiv asupra documentelor entităţilor după primirea autorizaţiei de casare, inclusiv trecerea la bilanţul acestora a metalului uzat, pieselor, agregatelor, materialelor demontate etc., valorificate în rezultatul casării.

32. Să asigure activitatea Comisiei centrale de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, a Ministerului Culturii, cu efectuarea controlului asupra documentelor, actelor de casare prezentate comisiei de către întreprinderile de stat din subordine.

response:
Conducătorii instituţiilor au fost atenţionaţi despre necesitatea respectării unui şir de acte normative, inclusiv şi a Hotărârii Guvernului nr.500 din 12.05.1998 pentru aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, prin circulara nr.08-10/589 din 09.09.2013 (anexa nr.22). Referitor la casarea bunurilor uzate care aparţin întreprinderilor subordonate, specificăm că, acestea prezintă oficial setul de documente în conformitate cu prevederile pct. 9 al Hotărârii Guvernului nr.500 din 12.05.1998, anexând copia ordinului intern al comisiei de casare. în conformitate cu art.lO al Regulamentului sus - menţionat, actele de casare a mijloacelor fixe, semnate de comisia de casare şi aprobate de conducătorul întreprinderii, sunt examinate de specialiştii ministerului şi aprobate de fondator cu eliberarea autorizaţiei de casare în două exemplare. Acestea sînt înregistrate în Registrul actelor mijloacelor fixe casate, cu indicarea numărului şi a datei autorizaţiei de casare, şi aplicarea semnăturii şi a ştampilei autorităţii. Prin ordinul ministrului a fost creată Comisia de casare a bunurilor uzate, care se află la balanţa aparatului central a ministerului.

RO_4485_MCULTURII.pdf

33. Să asigure elaborarea şi aprobarea procedurilor de control intern şi a unui mecanism de monitorizare şi administrare bine definit, precum și să întreprindă măsuri privind îmbunătăţirea sistemului de organizare şi ţinere a evidenţei contabile, în scopul gestionării eficiente a patrimoniului de stat și mijloacelor financiare.

34. Să asigure inventarierea patrimoniului de stat și elaborarea politicii de contabilitate, întocmirea şi prezentarea oportună, completă şi corectă a documentelor primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite.

35. Să asigure reflectarea conformă în evidența contabilă a lucrărilor de reconstrucție a clădirii teatrului, în funcție de alocațiile bugetare cheltuite pentru finanțarea investițiilor capitale (2,1 mil.lei).

36. Să efectueze o inventariere regulamentară a obiectelor de investiţii capitale nefinalizate, cu determinarea prioritizării finanţării acestora.

response:
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.836 din 02.12.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696 din 19.11.2009, la data de 02.12.2015 a fost creat Serviciul investiţii capitale ca subdiviziune structurală autonomă (se anexează în copie Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului investiţiicapitale — anexa nr.23). Procesul de inventariere regulamentară a obiectelor de investiţii capitale a demarat în anul 2016, odată cu crearea Registrului privind lista obiectelor de investiţii capitale nefinalizate. Actualmente, obiectele de investiţii nefinalizate până în prezent sunt propuse spre finanţare şi incluse în CBTM pentru anii 2018-2021 (anexa nr.24).

RO_4485_MCULTURII.pdf

37. Să examineze oportunităţile de elaborare şi aprobare a politicilor şi procedurilor de control intern; să asigure funcţionalitatea procesului de evaluare a riscurilor, inclusiv elaborarea Registrului riscurilor, prin atribuirea responsabilităţii respective anumitor membri ai grupului de lucru.

37. Să examineze oportunităţile de elaborare şi aprobare a politicilor şi procedurilor de control intern; să asigure funcţionalitatea procesului de evaluare a riscurilor, inclusiv elaborarea Registrului riscurilor, prin atribuirea responsabilităţii respective anumitor membri ai grupului de lucru.

37. Să examineze oportunităţile de elaborare şi aprobare a politicilor şi procedurilor de control intern; să asigure funcţionalitatea procesului de evaluare a riscurilor, inclusiv elaborarea Registrului riscurilor, prin atribuirea responsabilităţii respective anumitor membri ai grupului de lucru.

37. Să examineze oportunităţile de elaborare şi aprobare a politicilor şi procedurilor de control intern; să asigure funcţionalitatea procesului de evaluare a riscurilor, inclusiv elaborarea Registrului riscurilor, prin atribuirea responsabilităţii respective anumitor membri ai grupului de lucru.

37. Să examineze oportunităţile de elaborare şi aprobare a politicilor şi procedurilor de control intern; să asigure funcţionalitatea procesului de evaluare a riscurilor, inclusiv elaborarea Registrului riscurilor, prin atribuirea responsabilităţii respective anumitor membri ai grupului de lucru.

37. Să examineze oportunităţile de elaborare şi aprobare a politicilor şi procedurilor de control intern; să asigure funcţionalitatea procesului de evaluare a riscurilor, inclusiv elaborarea Registrului riscurilor, prin atribuirea responsabilităţii respective anumitor membri ai grupului de lucru.

37. Să examineze oportunităţile de elaborare şi aprobare a politicilor şi procedurilor de control intern; să asigure funcţionalitatea procesului de evaluare a riscurilor, inclusiv elaborarea Registrului riscurilor, prin atribuirea responsabilităţii respective anumitor membri ai grupului de lucru.

37. Să examineze oportunităţile de elaborare şi aprobare a politicilor şi procedurilor de control intern; să asigure funcţionalitatea procesului de evaluare a riscurilor, inclusiv elaborarea Registrului riscurilor, prin atribuirea responsabilităţii respective anumitor membri ai grupului de lucru.

Cerinte (10)

2.1.1. să asigure implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, și să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat de către instituțiile din subordine, precum și implementarea unui sistem de management financiar şi de control intern, bazat pe responsabilizarea managerilor pentru o bună guvernare a fondurilor publice.

response:
Ministerul Culturii a remis, instituţiilor teatral - concertistice din subordine, solicitări (anexa nr.l) în care au fost stipulate expres măsurile necesare întru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit. Urmare, instituţiile vizate au transmis în adresa ministerului informaţii despre implementarea recomandărilor menţionate, anexând documentele confirmative, fapt despre care Ministerul Culturii a informat Curtea de Conturi prin scrisoarea nr. 08 - 09/631 din 01.10.2013 şi Ministerul Finanţelor (anexa nr.2). Totodată, ministerul a realizat misiuni de audit intern în cadrul Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” şi în cadrul Sălii cu Orgă (anexa nr.3). De asemenea, au fost create comisii alcătuite din specialişti ai Ministerului Culturii care au verificat activitatea Teatrului Epic de Etnografie şi Folclor „Ion Creangă” din mun. Chişinău; Teatrului Naţional „Eugene lonesco” din mun. Chişinău, Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova; Agenţiei de Impresariat şi a Ansamblului Naţional Academic de Dansuri Populare „JOC”, (anexa nr.4).

RO_4485_MCULTURII.pdf

2.1.2. să asigure transmiterea conformă a patrimoniului de stat la încheierea contractelor manageriale și să actualizeze, reieșind din situația reală, Lista bunurilor imobile proprietate a statului gestionate de întreprinderile din subordinea Ministerului Culturii, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.05.2005.

response:
In curs de realizare După sistematizarea informaţiilor privind toate bunurile imobile proprietate publică din gestiunea ministerului, a instituţiilor publice şi întreprinderilor de stat din subordinea ministerului, urmează a fi actualizată anexa nr.10 a Hotărârii Guvernului nr. 351 din 23.03.2005, reieşind din situaţia reală. De asemenea, precizăm că au fost încheiate contracte manageriale cu toate instituţiile din subordine, în conţinutul cărora este specificat faptul că, fondatorul transmite administratorului în gestiune patrimoniul de stat (anexa nr.7).

RO_4485_MCULTURII.pdf

2.2 Pentru implementarea recomandărilor auditului, cu intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat.

2.2 Pentru implementarea recomandărilor auditului, cu intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat.

2.2 Pentru implementarea recomandărilor auditului, cu intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat.

2.2 Pentru implementarea recomandărilor auditului, cu intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat.

2.2 Pentru implementarea recomandărilor auditului, cu intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat.

2.2 Pentru implementarea recomandărilor auditului, cu intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat.

2.2 Pentru implementarea recomandărilor auditului, cu intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat.

2.2 Pentru implementarea recomandărilor auditului, cu intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat.