Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 4 din 29 ianuarie 2013 privind Raportul auditului mediului – realizarea obiectivelor politicii de stat privind energia regenerabilă „Politica de stat în domeniul energiei regenerabile necesită a fi dezvoltată întru asigurarea realizării obiectivelor stabilite”

Numar din data de 2013-01-29 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 11

Curtea de Conturi, în prezenţa șefului Direcției generale securitate și eficiență energetică a Ministerului Economiei dl V.Ceban, șefului Direcției eficiență energetică și surse de energie regenerabile dl O.Izvoreanu, directorului Agenţiei pentru Eficiență Energetică dl M.Stratan, precum şi a șefului Serviciului monitorizare a eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabilă dl M.Lupu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului mediului - realizarea obiectivelor politicii de stat privind energia regenerabilă "Politica de stat în domeniul energiei regenerabile necesită a fi dezvoltată întru asigurarea realizării obiectivelor stabilite".

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind Manualul de audit al performanţei, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit, precum şi bunele practici în domeniul auditului mediului.

În cadrul auditului s-a analizat realizarea obiectivelor politicii de stat privind energia regenerabilă, prin prisma calității acestor politici, realizării atribuțiilor de către autoritățile de resort și existenței instrumentelor necesare pentru exercitarea acestora.

Obiectivul auditului a fost: Politica energetică de stat întru asigurarea realizării obiectivelor privind sporirea ponderii energiei regenerabile este dezvoltată suficient şi adecvat, iar organele cu competenţe în domeniu (centrale şi locale) dispun de instrumente suficiente şi eficace pentru realizarea acestor obiective?

Examinînd rezultatele auditului, audiind Raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

 a constatat:

Sistemul energetic din Republica Moldova se confruntă cu un şir de probleme. Propriile resurse energetice şi de combustibil ale Moldovei nu depăşesc 5% din veniturile Balanţei energetice a ţării, importul constituind circa 95%. În absenţa resurselor energetice proprii şi în condiţiile dependenţei tot mai mari de importurile de resurse energetice, eficienţa energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie în Republica Moldova constituie o prioritate strategică. Astfel, se relevă necesitatea identificării și valorificării unor noi surse de energie.

Procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie în Republica Moldova se află la etapa de demarare. Scopul politicii de stat în domeniul surselor regenerabile de energie este sporirea securităţii energetice a statului şi reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului prin majorarea anuală a ratei de energie şi combustibil regenerabile care au fost produse şi utilizate.

Politica de stat în domeniul energiei regenerabile se realizează în cadrul programelor de stat, de ramură şi locale, monitorizate de autoritatea publică în sarcina căreia este pusă această funcţie, autoritatea de stat fiind Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

Autoritățile cu responsabilități în domeniu sînt la început de cale, astfel, pentru realizarea conformă și în termen a acestora, este binevenită efectuarea unor studii aprofundate privind necesitățile și disponibilul de surse regenerabile de energie. Totodată, este necesar ca acest sector să fie susținut din punct de vedere financiar, însă, conform unei strategii de finanțare, care să fie racordată la politica de stat. Și, nu în ultimul rînd, e relevantă existența Strategiei, programului și planurilor de acțiuni în domeniu, în care să fie stabilite acțiunile concrete, finanțarea acestor acțiuni, precum și indicatorii ce urmează a fi atinși.

În contextul constatărilor de audit, se menționează următoarele:

  • . Situația creată este cauzată de cadrul legal incomplet, cu prevederi diferite și care nu întrunește o continuitate.
  • Procesul de implementare a politicii în domeniul energiei regenerabile nu dispune de un cadru normativ de suport, nefiind dezvoltate mecanismele și acțiunile ce urmează a fi întreprinse, precum și cele ce țin de monitorizarea și evaluarea progresului. Acest fapt va determina situații incerte la implementarea politicii, precum și va crea deficiențe la monitorizarea și evaluarea implementării obiectivelor de stat.
  • Finanțarea domeniului energiei regenerabile este la etapa incipientă, nefiind prevăzute mijloace constante (stabile). Astfel, domeniul energiei regenerabile este finanțat la nivel de proiecte separate, și nu ca un complex de acțiuni. Finanțarea orientată pe proiecte ce au scopuri restrînse și acoperă necesitățile curente ale beneficiarilor nu contribuie la promovarea valorificării surselor regenerabile de energie, ceea ce, respectiv, nu va conduce la realizarea obiectivelor majore de stat.

Totodată, Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiență Energetică au elaborat Strategia energetică pînă în anul 2030, precum și Planul național de acțiuni pentru eficiență energetică pentru anii 2013-2015, care se află la etapa de aprobare și vor servi ca documente de politici strategice, menite să asigure realizarea obiectivelor de stat stabilite.

În contextul celor expuse, concluzia generală a auditului este următoarea: Întru asigurarea realizării obiectivelor privind sporirea ponderii de energie regenerabilă, politica energetică de stat necesită să fie revizuită, actualizată și completată, cu determinarea mecanismelor și instrumentelor pentru realizarea acestor obiective și a mecanismului de monitorizare a realizărilor în scopul evaluării progresului în domeniu, precum și cu asigurarea susținerii financiare corespunzătoare.

Examinînd rezultatele auditului, audiind Raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) şi alin.(6) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

 hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului mediului - realizarea obiectivelor politicii de stat privind energia regenerabilă "Politica de stat în domeniul energiei regenerabile necesită a fi dezvoltată întru asigurarea realizării obiectivelor stabilite", care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit Ministerului Economiei și Agenției pentru Eficiență Energetică şi se cere să ia atitudine referitor la rezultatele auditului, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competenţelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport și în prezenta Hotărîre.

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

3.1. Guvernului, pentru informare privind rezultatele auditului și luare de atitudine întru asigurarea revizuirii și actualizării cadrului legislativ și normativ în aspectul respectării coerenței și continuității în elaborarea documentelor de politici ale statului; 

3.2. Parlamentului, pentru informare privind rezultatele auditului;

3.3. Preşedintelui Republicii Moldova, pentru informare.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Ghidul INTOSAI "Auditarea energiei durabile".

Recomandari (11)

1. Să revizuiască și să actualizeze legislația în vigoare, întru asigurarea continuității politicii de stat și viabilității acțiunilor întreprinse în scopul realizării politicii de stat în domeniul surselor regenerabile de energie.

2. Să asigure deținerea informației structurate și generalizate pe tipuri de surse regenerabile de energie, privind potențialul acestora, scopul utilizării, întru determinarea oportunității valorificării acestora.

1. Să revizuiască și să actualizeze legislația în vigoare, întru asigurarea continuității politicii de stat și viabilității acțiunilor întreprinse în scopul realizării politicii de stat în domeniul surselor regenerabile de energie.

2. Să asigure deținerea informației structurate și generalizate pe tipuri de surse regenerabile de energie, privind potențialul acestora, scopul utilizării, întru determinarea oportunității valorificării acestora.

3. Să determine prioritățile, precum și opțiunile de valorificare a energiei regenerabile pe tipuri de surse, cu identificarea şi înlăturarea barierelor ce tergiversează implementarea surselor regenerabile de energie.

3. Să determine prioritățile, precum și opțiunile de valorificare a energiei regenerabile pe tipuri de surse, cu identificarea şi înlăturarea barierelor ce tergiversează implementarea surselor regenerabile de energie.

4. Să elaboreze metodologia de acumulare a datelor și să stabilească modalitatea de creare a bazei informaţionale în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie, cu indicarea responsabililor, a conținutului bazei de date și a surselor de informație.

4. Să elaboreze metodologia de acumulare a datelor și să stabilească modalitatea de creare a bazei informaţionale în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie, cu indicarea responsabililor, a conținutului bazei de date și a surselor de informație.

5. Să stabilească mecanismul și modalitatea de monitorizare a realizărilor în domeniul energiei regenerabile, precum și forma raportării privind implementarea programelor și planurilor în domeniu.

5. Să stabilească mecanismul și modalitatea de monitorizare a realizărilor în domeniul energiei regenerabile, precum și forma raportării privind implementarea programelor și planurilor în domeniu.

6. Să stabilească o politică bine determinată de finanțare a proiectelor, în contextul realizării obiectivelor de stat, cu determinarea priorităţilor de finanțare orientate spre implementarea acțiunilor prevăzute din domeniul energiei regenerabile.

Cerinte (2)

Se cere să ia atitudine referitor la rezultatele auditului, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competenţelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport și în prezenta Hotărîre.

Se cere să ia atitudine referitor la rezultatele auditului, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competenţelor, în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport și în prezenta Hotărîre.