Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 6 din 26 februarie 2013 cu privire la Raportul auditului performanței „Există oportunități de îmbunătățire a proceselor de realizare a Strategiei naționale de dezvoltare regională prin sporirea eficienței utilizării fondurilor alocate”

Numar din data de 2013-02-26 Nr. cerinte: 20 Nr. recomandari: 32

Curtea de Conturi, în prezența ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor dl M.Răducan, viceministrului dezvoltării regionale și construcțiilor dl V.Guțuțui, șefului Direcției generale dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor dl V.Bînzaru, directorilor Agențiilor de dezvoltare regională: Nord - dl I.Bodrug; Centru - dl T.Meșină, șefului Secției management proiecte a Agenției de dezvoltare regională Sud dl E.Lupașcu, șefului Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ din cadrul Ministerului Finanțelor dna L.Foalea, șefului-adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat dl C.Crîșmari, precum și a altor persoane responsabile din cadrul entităților auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanței "Există oportunități de îmbunătățire a proceselor de realizare a Strategiei naționale de dezvoltare regională prin sporirea eficienței utilizării fondurilor alocate".

Misiunea de audit s-a desfășurat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi cu Programul activității Curții de Conturi pe anul 2012, avînd drept scop să evalueze modul în care s-au utilizat Fondul național pentru dezvoltare regională, precum și alte surse alocate de către partenerii străini și locali, rezultatele obţinute, impactul implementării proiectelor finanțate, să identifice dificultățile în implementarea politicilor de dezvoltare regională şi să analizeze din diferite perspective cauzele care au generat imperfecțiuni.

Auditul a fost planificat și s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit, Manualul de audit al performanţei, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit. În vederea susţinerii opiniilor, constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit s-au obţinut prin desfăşurarea procedurilor specifice auditului. În funcţie de contextul în care au fost aplicate, procedurile au inclus examinări, testări, verificări şi analize etc.

Curtea de Conturi și-a propus ca obiectiv al auditului să răspundă la următoarea întrebare:

Activitatea Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și a Agențiilor de dezvoltare regională a impulsionat realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova?

Misiunile de audit au fost realizate la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiile de dezvoltare regională: Nord; Centru și Sud, precum și la 15 beneficiari ai proiectelor implementate, vizînd perioada anilor 2011-2012.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședință, Curtea de Conturi

 a constatat: 

Urmare a autorizării Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor cu competențe în promovarea politicii de dezvoltare regională, au fost evidențiate rezultate vizibile care au impulsionat procesul de realizare a obiectivelor strategice. Astfel, au fost elaborate și aprobate principalele documente de planificare strategică pe termen lung și termen mediu, care identifică prioritățile implementării Strategiilor de dezvoltare regională, au fost create structurile funcționale la nivel național și regional responsabile de aprobarea, promovarea, coordonarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională, au fost înființate Agențiile de dezvoltare regională responsabile de organizarea implementării Strategiilor de dezvoltare și a Planurilor operaţionale regionale.

Primul Document unic de program pentru anii 2010-2012 a fost aprobat la 26.08.2010, acesta fiind momentul de inițiere a implementării proiectelor investiționale concrete întru realizarea politicii de dezvoltare regională.

În perioada anilor 2011-2012 au fost inițiate 32 de proiecte, cu valoarea de 272,2 mil.lei, finanțate prin intermediul Fondului național pentru dezvoltare regională (în continuare - FNDR), din care au fost realizate integral 9 proiecte, precum și au fost inițiate 5 proiecte investiționale, cu valoarea de 54,8 mil.lei, susținute financiar de către Guvernul Republicii Federative Germania prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.

Verificările efectuate de către echipele de audit în cadrul auditului performanței au relevat că mecanismele de implementare a obiectivelor de dezvoltare regională au fost elaborate cu rețineri majore de timp. Procesele de selectare, evaluare, implementare și monitorizare a proiectelor s-au desfășurat cu unele abateri de la exigențele cadrului legal și ale celui regulator, iar diminuarea alocațiilor destinate FNDR și colaborarea neeficientă cu partenerii și autoritățile locale în vederea asigurării surselor financiare din partea acestora nu au permis atingerea impactului scontat.

Factorii determinanţi care au limitat eficiența activităților desfășurate de actorii implicați în realizarea obiectivelor politicilor de dezvoltare regională și implementarea acţiunilor prioritare întru atingerea acestor obiective sînt următorii:

Neincluderea în Documentul unic de program a costurilor proiectelor aprobate, precum și a programelor în paralel cu direcțiile strategice

Necorelarea necesităților financiare de dezvoltare regională cu cadrul bugetar pe termen mediu

Nedefinirea exhaustivă a criteriilor și priorităților privind selectarea și evaluarea propunerilor de proiecte de dezvoltare regională

Nestabilirea în cadrul primului apel de propuneri a condițiilor obligatorii privind existența documentației tehnice la proiectele depuse

Executarea unor lucrări care nu erau prevăzute inițial în cererile de finanțare și nu formau obiectivele proiectului, care au generat utilizarea suplimentară a mijloacelor FNDR 

Întocmirea necorespunzătoare a proiectelor tehnice elaborate care au provocat impedimente la realizarea în termenele stabilite a proiectelor și au afectat calitatea lucrărilor executate, precum și utilizarea eficientă a mijloacelor din FNDR

Nedezvoltarea suficientă a relațiilor de parteneriat, ca rezultat, proiectele incluse în Documentul unic de program pentru anii 2010-2012 care urmau a fi cofinanțate cu suportul partenerilor străini, precum și al celor locali nu s-au soldat cu rezultatele scontate

Capacitatea redusă a instituțiilor abilitate de a însuși integral resursele alocate din FNDR care a generat nevalorificarea în anul 2011 a mijloacelor în sumă de 11,4 mil.lei

Neexecutarea, în unele cazuri, în termenele stabilite, a activităților planificate în cadrul proiectelor finanțate din contul mijloacelor Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei  

Ineficiența, în unele cazuri, a evaluării și monitorizării proiectelor, deși modalitatea s-a bazat pe proceduri și instrumente elaborate

Neconformarea, în unele cazuri, a beneficiarilor de proiecte la condițiile stabilite în cererile de solicitare a finanțării, precum și în Acordurile de parteneriat

Necoordonarea, în unele cazuri, a activităților în cadrul proiectelor între autoritățile administrației publice locale, Agențiile de dezvoltare regională și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și neconlucrarea între acestea

Neprevederea exhaustivă în cadrul normativ și cel regulator intern a modalității de transmitere a bunurilor obținute în procesul de derulare a proiectelor de dezvoltare regională

Existența unor divergențe între cadrul juridic actual și cel normativ privind restituirea garanției pentru bună execuție a lucrărilor.

În contextul celor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre, se concluzionează că realizarea obiectivelor stabilite în Strategia națională de dezvoltare regională are o importanță majoră în obținerea unei dezvoltări social-economice echilibrate și durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cu toate că au fost depuse eforturi și întreprinse măsuri care au contribuit la crearea mecanismului complex de realizare a politicii de dezvoltare regională, auditul a constatat și unele disfuncționalități, nereguli privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională, iar obiectivele și indicatorii aprobați nu în toate cazurile au fost atinși la nivelul și în termenele prestabilite.

Întru reducerea riscurilor identificate și asigurarea atingerii impactului scontat, sînt necesare măsuri de remediere a deficiențelor, de consolidare a capacităților instituționale în vederea atingerii obiectivelor Strategiei naționale de dezvoltare regională, precum și a gestionării eficiente a mijloacelor alocate atît din Fondul național pentru dezvoltare regională, cît și din alte surse financiare, inclusiv prin identificarea unor soluții optime de îmbinare a principiilor transparenței, economicității și eficacității.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte: 

1. Se aprobă Raportul auditului performanței "Există oportunități de îmbunătățire a proceselor de realizare a Strategiei naționale de dezvoltare regională prin sporirea eficienței utilizării fondurilor alocate", care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea și Raportul de audit se remit autorităților indicate în subpunctele 2.1.- 2.2.; în punctele 3, 4 și se recomandă să ia atitudine, conform competențelor, referitor la rezultatele auditului, după cum urmează:

2.1. Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiilor de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud:

2.1.1. întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor și neregulilor constatate, precum și implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre;

2.1.2. evaluarea punctelor slabe și a problemelor care au condus la nerealizarea unor obiective ale proiectelor de dezvoltare regională în vederea asigurării implementării acestora, inclusiv prin instituționalizarea monitorizării și evaluării permanente a progreselor înregistrate; 

2.1.3. fortificarea capacităților instituționale în domeniul implementării eficiente a proiectelor de dezvoltare regională;

2.1.4. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea definitivării tuturor activităților aferente implementării proiectelor finanțate din contul mijloacelor Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, cu valorificarea integrală a mijloacelor alocate.

2.2. Ministerului Finanțelor, pentru informare și o posibilă luare de atitudine;

2.3. Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru:

2.3.1. sporirea eforturilor în vederea eficientizării procesului de dezvoltare regională și îmbunătățirii performanțelor scontate;

2.3.2. intensificarea monitorizării de către Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională în vederea eficientizării cadrului de politici;

2.3.3. complementarea și armonizarea programelor naționale, sectoriale și teritoriale de dezvoltare economico-socială, întru eficientizarea alocativă a resurselor și promovarea descentralizării regionale conform standardelor comunitare;

2.3.4. examinarea oportunității întreprinderii măsurilor în vederea soluționării problemei la construcția poligonului în extravilanele com.Morozeni și s.Neculăieuca din r-nul Orhei privind decopertarea stratului fertil al solului, în vederea restabilirii acestui teren deteriorat în sectorul agricol.

3. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare și o posibilă utilizare la luarea deciziilor aferente reformelor și inițiativelor de susținere a politicii de dezvoltare regională prin prisma unei implicări participative la toate etapele.

4. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit, pentru informare și o posibilă luare de atitudine, Președintelui Republicii Moldova, Comisiilor permanente ale Parlamentului: economie, buget și finanțe; administrație publică și dezvoltare regională.

5. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum și despre executarea recomandărilor subpct.2.1.1.-2.1.4.; 2.3.1.- 2.3.4. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Curții de Conturi nr.80 din 22.12.2011 "Privind aprobarea Programului activității Curții de Conturi pe anul 2012" (cu modificările ulterioare).

 

Recomandari (32)

1. Să opereze modificări de rigoare în cadrul legal și Manualul operațional privind modul de utilizare a mijloacelor FNDR, în scopul includerii expres a mențiunilor referitor la dreptul de proprietate asupra investițiilor fizice finanțate din FNDR, precum și cu privire la modul de transmitere a acestora către beneficiari.

2. Să examineze oportunitatea și să conlucreze în vederea revizuirii actelor normative ce reglementează momentul semnării actului de recepție finală și curgerea termenului de garanție la darea în exploatare a construcțiilor, în scopul eliminării contradicțiilor dintre actele normative existente și aplicării uniforme a reglementărilor din domeniul menționat.

2. Să examineze oportunitatea și să conlucreze în vederea revizuirii actelor normative ce reglementează momentul semnării actului de recepție finală și curgerea termenului de garanție la darea în exploatare a construcțiilor, în scopul eliminării contradicțiilor dintre actele normative existente și aplicării uniforme a reglementărilor din domeniul menționat.

3. Să examineze oportunitatea revizuirii actualului proces de evaluare a propunerilor de proiecte și, după caz, să ajusteze cadrul juridic cu privire la constituirea Comisiei de evaluare de pe lîngă MDRC în vederea includerii în componența Comisiei de evaluare de pe lîngă MDRC și a reprezentanților ADR care urmează să implementeze proiectele de dezvoltare regională, cu înaintarea propunerilor respective Guvernului, pentru examinare și aprobare.

4. Să elaboreze și să aprobe o procedură distinctă și criterii de eligibilitate bine fundamentate pentru proiectele ce urmează a fi propuse spre finanțare prin intermediul FNDR.

5. În vederea sporirii transparenței și previzionării necesităților finanțate din FNDR și încorporării necesităților de dezvoltare regională, în CBTM să fie elaborate programe pe direcții strategice.

6. Să înainteze CNCDR propuneri privind examinarea oportunității: 6.1 planificării mijloacelor FNDR pentru activități de elaborare și avizare a documentației tehnice necesare în vederea prezentării unor propuneri de proiecte argumentate din punct de vedere economic și care să se încadreze în limitele dezvoltării regionale;

6.2 stabilirii unor grile privind ponderea de mijloace financiare destinate direcțiilor prioritare strategice în vederea alocării uniforme și echilibrate a mijloacelor FNDR;

6.3 stabilirii ponderii propunerilor de proiecte care urmează a fi prezentate de către autoritățile publice locale de nivelul I și II în vederea susținerii dezvoltării socio-economice a regiunilor.

7. Să asigure o monitorizare corespunzătoare a modului în care beneficiarii contractelor de finanțare își îndeplinesc obligațiile contractuale, astfel încît să se asigure îndeplinirea obiectivelor propuse.

7. Să asigure o monitorizare corespunzătoare a modului în care beneficiarii contractelor de finanțare își îndeplinesc obligațiile contractuale, astfel încît să se asigure îndeplinirea obiectivelor propuse.

7. Să asigure o monitorizare corespunzătoare a modului în care beneficiarii contractelor de finanțare își îndeplinesc obligațiile contractuale, astfel încît să se asigure îndeplinirea obiectivelor propuse.

7. Să asigure o monitorizare corespunzătoare a modului în care beneficiarii contractelor de finanțare își îndeplinesc obligațiile contractuale, astfel încît să se asigure îndeplinirea obiectivelor propuse.

8. Să revizuiască actualul Acord de cooperare cu partenerii proiectelor întru includerea unor obligațiuni eligibile de cofinanțare și a responsabilităților în cazurile cînd beneficiarii proiectului nu-și realizează corespunzător obligațiunile, precum și pentru elucidarea distribuirii unor responsabilități specifice în perioada de derulare a proiectelor.

8. Să revizuiască actualul Acord de cooperare cu partenerii proiectelor întru includerea unor obligațiuni eligibile de cofinanțare și a responsabilităților în cazurile cînd beneficiarii proiectului nu-și realizează corespunzător obligațiunile, precum și pentru elucidarea distribuirii unor responsabilități specifice în perioada de derulare a proiectelor.

8. Să revizuiască actualul Acord de cooperare cu partenerii proiectelor întru includerea unor obligațiuni eligibile de cofinanțare și a responsabilităților în cazurile cînd beneficiarii proiectului nu-și realizează corespunzător obligațiunile, precum și pentru elucidarea distribuirii unor responsabilități specifice în perioada de derulare a proiectelor.

8. Să revizuiască actualul Acord de cooperare cu partenerii proiectelor întru includerea unor obligațiuni eligibile de cofinanțare și a responsabilităților în cazurile cînd beneficiarii proiectului nu-și realizează corespunzător obligațiunile, precum și pentru elucidarea distribuirii unor responsabilități specifice în perioada de derulare a proiectelor.

9. Să îmbunătățească controlul intern privind asigurarea respectării angajamentelor contractuale de către agenții economici, prin luarea unor măsuri prompte și concrete pentru nerespectarea clauzelor contractuale referitor la neprezentarea în termenele de scadență, calitatea necorespunzătoare a lucrărilor îndeplinite și a bunurilor achiziționate, la neîncadrarea în sumele stabilite.

9. Să îmbunătățească controlul intern privind asigurarea respectării angajamentelor contractuale de către agenții economici, prin luarea unor măsuri prompte și concrete pentru nerespectarea clauzelor contractuale referitor la neprezentarea în termenele de scadență, calitatea necorespunzătoare a lucrărilor îndeplinite și a bunurilor achiziționate, la neîncadrarea în sumele stabilite.

9. Să îmbunătățească controlul intern privind asigurarea respectării angajamentelor contractuale de către agenții economici, prin luarea unor măsuri prompte și concrete pentru nerespectarea clauzelor contractuale referitor la neprezentarea în termenele de scadență, calitatea necorespunzătoare a lucrărilor îndeplinite și a bunurilor achiziționate, la neîncadrarea în sumele stabilite.

9. Să îmbunătățească controlul intern privind asigurarea respectării angajamentelor contractuale de către agenții economici, prin luarea unor măsuri prompte și concrete pentru nerespectarea clauzelor contractuale referitor la neprezentarea în termenele de scadență, calitatea necorespunzătoare a lucrărilor îndeplinite și a bunurilor achiziționate, la neîncadrarea în sumele stabilite.

10. Să stabilească un cadru procedural cu privire la analiza și evaluarea periodică la nivel decizional a modului de implementare a proiectelor prin prisma obiectivelor propuse și de derulare a finanțării atît din contul FNDR, cît și al cofinanțării în vederea dispunerii unor măsuri de remediere a disfuncționalităților constatate.

10. Să stabilească un cadru procedural cu privire la analiza și evaluarea periodică la nivel decizional a modului de implementare a proiectelor prin prisma obiectivelor propuse și de derulare a finanțării atît din contul FNDR, cît și al cofinanțării în vederea dispunerii unor măsuri de remediere a disfuncționalităților constatate.

10. Să stabilească un cadru procedural cu privire la analiza și evaluarea periodică la nivel decizional a modului de implementare a proiectelor prin prisma obiectivelor propuse și de derulare a finanțării atît din contul FNDR, cît și al cofinanțării în vederea dispunerii unor măsuri de remediere a disfuncționalităților constatate.

10. Să stabilească un cadru procedural cu privire la analiza și evaluarea periodică la nivel decizional a modului de implementare a proiectelor prin prisma obiectivelor propuse și de derulare a finanțării atît din contul FNDR, cît și al cofinanțării în vederea dispunerii unor măsuri de remediere a disfuncționalităților constatate.

11. Să asigure elaborarea unor măsuri și proceduri distincte necesare pentru perioada postimplementare a proiectelor de dezvoltare regională în scopul asigurării respectării destinației bunurilor și utilajelor achiziționate, precum și utilizării acestora în activitățile prevăzute în cadrul proiectelor.

11. Să asigure elaborarea unor măsuri și proceduri distincte necesare pentru perioada postimplementare a proiectelor de dezvoltare regională în scopul asigurării respectării destinației bunurilor și utilajelor achiziționate, precum și utilizării acestora în activitățile prevăzute în cadrul proiectelor.

11. Să asigure elaborarea unor măsuri și proceduri distincte necesare pentru perioada postimplementare a proiectelor de dezvoltare regională în scopul asigurării respectării destinației bunurilor și utilajelor achiziționate, precum și utilizării acestora în activitățile prevăzute în cadrul proiectelor.

11. Să asigure elaborarea unor măsuri și proceduri distincte necesare pentru perioada postimplementare a proiectelor de dezvoltare regională în scopul asigurării respectării destinației bunurilor și utilajelor achiziționate, precum și utilizării acestora în activitățile prevăzute în cadrul proiectelor.

12. Să intensifice colaborarea cu consultanții GIZ în vederea asigurării unei monitorizări mai stricte ce ține de implementarea proiectelor în termenele stabilite, cu valorificarea mijloacelor alocate.

12. Să intensifice colaborarea cu consultanții GIZ în vederea asigurării unei monitorizări mai stricte ce ține de implementarea proiectelor în termenele stabilite, cu valorificarea mijloacelor alocate.

12. Să intensifice colaborarea cu consultanții GIZ în vederea asigurării unei monitorizări mai stricte ce ține de implementarea proiectelor în termenele stabilite, cu valorificarea mijloacelor alocate.

Cerinte (20)

2.1.1. întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor și neregulilor constatate, precum și implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre.

2.1.1. întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor și neregulilor constatate, precum și implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre.

2.1.1. întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor și neregulilor constatate, precum și implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre.

2.1.1. întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor și neregulilor constatate, precum și implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre.

2.1.2. evaluarea punctelor slabe și a problemelor care au condus la nerealizarea unor obiective ale proiectelor de dezvoltare regională în vederea asigurării implementării acestora, inclusiv prin instituționalizarea monitorizării și evaluării permanente a progreselor înregistrate.

2.1.2. evaluarea punctelor slabe și a problemelor care au condus la nerealizarea unor obiective ale proiectelor de dezvoltare regională în vederea asigurării implementării acestora, inclusiv prin instituționalizarea monitorizării și evaluării permanente a progreselor înregistrate.

2.1.2. evaluarea punctelor slabe și a problemelor care au condus la nerealizarea unor obiective ale proiectelor de dezvoltare regională în vederea asigurării implementării acestora, inclusiv prin instituționalizarea monitorizării și evaluării permanente a progreselor înregistrate.

2.1.2. evaluarea punctelor slabe și a problemelor care au condus la nerealizarea unor obiective ale proiectelor de dezvoltare regională în vederea asigurării implementării acestora, inclusiv prin instituționalizarea monitorizării și evaluării permanente a progreselor înregistrate.

2.1.3. fortificarea capacităților instituționale în domeniul implementării eficiente a proiectelor de dezvoltare regională.

2.1.3. fortificarea capacităților instituționale în domeniul implementării eficiente a proiectelor de dezvoltare regională.

2.1.3. fortificarea capacităților instituționale în domeniul implementării eficiente a proiectelor de dezvoltare regională.

2.1.3. fortificarea capacităților instituționale în domeniul implementării eficiente a proiectelor de dezvoltare regională.

2.1.4. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea definitivării tuturor activităților aferente implementării proiectelor finanțate din contul mijloacelor Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, cu valorificarea integrală a mijloacelor alocate.

2.1.4. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea definitivării tuturor activităților aferente implementării proiectelor finanțate din contul mijloacelor Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, cu valorificarea integrală a mijloacelor alocate.

2.1.4. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea definitivării tuturor activităților aferente implementării proiectelor finanțate din contul mijloacelor Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, cu valorificarea integrală a mijloacelor alocate.

2.1.4. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea definitivării tuturor activităților aferente implementării proiectelor finanțate din contul mijloacelor Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, cu valorificarea integrală a mijloacelor alocate.

2.3.1. sporirea eforturilor în vederea eficientizării procesului de dezvoltare regională și îmbunătățirii performanțelor scontate;

2.3.2. intensificarea monitorizării de către Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională în vederea eficientizării cadrului de politici;

2.3.3. complementarea și armonizarea programelor naționale, sectoriale și teritoriale de dezvoltare economico-socială, întru eficientizarea alocativă a resurselor și promovarea descentralizării regionale conform standardelor comunitare;

2.3.4. examinarea oportunității întreprinderii măsurilor în vederea soluționării problemei la construcția poligonului în extravilanele com.Morozeni și s.Neculăieuca din r-nul Orhei privind decopertarea stratului fertil al solului, în vederea restabilirii acestui teren deteriorat în sectorul agricol.