Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 7 din 26 februarie 2013 privind Raportul auditului regularităţii efectuat la Agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud pe perioada de gestiune 2011-2012

Numar din data de 2013-02-26 Nr. cerinte: 13 Nr. recomandari: 27

Curtea de Conturi, în prezența ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor dl M.Răducan, viceministrului dezvoltării regionale și construcțiilor dl V.Guțuțui, șefului Direcției generale dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor dl V.Bînzaru, directorilor Agențiilor de dezvoltare regională: Nord - dl I.Bodrug; Centru - dl T.Meșină, șefului Secției management proiecte a Agenției de dezvoltare regională Sud dl E.Lupașcu, șefului Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ a Ministerului Finanțelor dna L. Foalea, precum și a altor persoane responsabile din cadrul entităților auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului regularităţii efectuat la Agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud pe perioada de gestiune 2011-2012.

Misiunile de audit s-au desfăşurat în temeiul Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, tranzitoriu pe anul 2013, avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că rapoartele financiare pe anii 2011 și 2012 ale Agenţiilor de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud, în toate aspectele semnificative, prezintă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiilor financiare şi patrimoniale ale acestora, iar operaţiunile financiare au fost efectuate legal şi regulamentar, precum şi că datele generalizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor privind utilizarea mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională sînt autentice și veridice.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, abordarea fiind bazată pe evaluarea elementelor sistemului de control intern, a riscurilor, precum și pe proceduri de fond.

Misiunile de audit au fost efectuate la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiile de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud, iar unele probe necesare s-au acumulat de la 5 beneficiari de proiecte.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

 a constatat:

Agențiile de dezvoltare regională (în continuare - ADR) Nord, Centru și Sud sînt instituții publice necomerciale, subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (în continuare - MDRC). Acestea au fost create în temeiul Legii nr.438-XVI din 28.12.2006, avînd misiunea de a implementa Strategiile de dezvoltare și Planurile operaționale regionale. Rolul ADR este de a contribui la dezvoltarea durabilă si echitabilă a regiunilor, prin înlăturarea disparităților si dezechilibrelor dintre zonele lor, în folosul locuitorilor acestora.

În vederea implementării Politicii de dezvoltare regională în regiunile de dezvoltare Nord, Centru și Sud, în conformitate cu priorităţile stabilite în documentele de politici, în perioada auditată, prin intermediul Fondului național pentru dezvoltare regională (în continuare - FNDR), ADR le-au fost alocate mijloace în sumă totală de 283,6 mil.lei, din care 272,2 mil.lei - destinate implementării proiectelor de dezvoltare regională, și 11,4 mil.lei - destinate cheltuielilor operaționale ale acestora. Pe lîngă acestea, Guvernul Republicii Federative Germania, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, a oferit alocații ADR pentru inițierea a 5 proiecte investiționale de dezvoltare regională în valoare totală de 54,8 mil.lei.

Verificările efectuate la Agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud pe perioada de gestiune 2011-2012 au relevat neconcordanțe în ceea ce privește statutul juridic al acestora, aspecte problematice ce țin de evidența contabilă, inclusiv neexpunîndu-se în Politicile de contabilitate elaborate structura surselor de finanţare, conturile și metodologia înregistrărilor aferente subvențiilor și finanțărilor cu destinație specială etc.. Au fost constatate un șir de nereguli la transmiterea către beneficiari a activelor formate în urma implementării proiectelor de dezvoltare regională, nereguli și abateri de la normele regulatorii în procesul de organizare și desfășurare a procedurilor de achiziţii publice, acestea condiționînd următoarele situații:

  • Neconcordanțe privind modul de finanțare a ADR în cazul în care acestea sînt finanțate din alocații de la bugetul de stat și în cazul autonomiei financiare, care presupune un alt mod de finanțare, de ținere a evidenței contabile și de raportare financiară.
  • Reflectarea eronată a mijloacelor FNDR în Rapoartele privind executarea bugetului instituției publice din contul cheltuielilor de bază pe anii 2011-2012, prezentate de către MDRC, cheltuielile fiind majorate cu 218,6 mii lei și, respectiv, cu 215,8 mii lei, din cauza formării de către ADR a soldurilor din contul mijloacelor transferate de la bugetul de stat și neutilizate în anii respectivi.
  • Iregularități la desfășurarea procedurilor de achiziţii publice, care se exprimă prin neasigurarea de către grupurile de lucru pentru achiziții a respectării principiilor de concurență, transparență, fiind declarați drept cîștigători unii operatori economici care nu întruneau întocmai condițiile de calificare, în consecință neasigurîndu-se economicitatea achizițiilor desfășurate, fiind încheiate contracte de achiziții cu cheltuieli mai mari cu 2,9 mil.lei, în rezultatul efectuării repetate a unor proceduri de achiziții la care același ofertant cîștiga licitația, dar deja cu prețuri mai mari.
  • Neaplicarea de către ADR Sud a sancțiunilor de penalizare față de unii operatori economici care nu și-au onorat angajamentele contractuale, acestea urmînd să constituie 161,8 mii lei.
  • Abordări diferite la contabilizarea și raportarea unor elemente de activ și pasiv, în special ale activelor pe termen lung și ale capitalului secundar, care au generat abateri de la cadrul legal aferent evidenței contabile și raportării financiare.
  • Neînregistrarea în evidența contabilă a activelor formate în urma implementării proiectelor de dezvoltare regională și transmise primăriei com.Vatici, r-nul Orhei, în valoare de 3,0 mil.lei, din cauză că bunurile formate aparțin mai multor beneficiari, iar întreprinderea care urma să gestioneze bunurile respective n-a fost creată în termenul stabilit. De asemenea, nu s-au înregistrat în evidența contabilă bunuri în valoare de 1,5 mil.lei, transmise întreprinderii municipale de către Consiliul orășenesc Hîncești, deoarece întreprinderea respectivă nu dispunea de actul de primire-predare a bunurilor respective, conform deciziei Consiliului.
  • Primăria or.Telenești a transmis neregulamentar bunuri în valoare de 5,1 mil.lei întreprinderii municipale, fără ca valoarea acestora să fie depusă în capitalul social al întreprinderii. Această situație este cauzată de faptul că primăria a transmis bunurile respective cu titlu gratuit, fără ca să prevadă depunerea acestora în capitalul social și, totodată, neraportînd regulamentar valoarea acestor bunuri la decontările cu părțile legate. În mod corespunzător, primăria or.Orhei, după transmiterea către Î.M. "Servicii Comunal-Locative Orhei" a bunurilor în valoare de 1,9 mil.lei, a decontat neregulamentar valoarea acestora, fără ca să fie reflectate la decontările cu părțile legate.
  • ADR Centru, la 13.09.2012, a transmis Consiliului raional Călărași Stația de epurare, construită în cadrul proiectului, cu valoarea de 25,5 mil.lei. Deși stația a fost pusă în funcțiune la 13.07.2012, bunurile aferente nu erau transmise utilizatorului (Î.M. "Gospodăria Comunal-Locativă" or.Călărași) nici la 01.02.2013. În pofida deciziei Consiliului raional privind transmiterea către primărie a stației de iepurare, ultima refuză să înregistreze și să transmită stația vizată întreprinderii municipale, justificînd prin faptul că în funcționarea acesteia există deficiențe și pînă la înlăturarea acestora primăria nu va accepta înregistrarea stației.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii efectuat la Agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud pe perioada de gestiune 2011-2012, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agențiilor de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud, pentru documentare și implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit și prezenta Hotărîre, și se cere:

2.1. Agențiilor de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud:

2.1.1. Intensificarea controlului managerial și controlului intern asupra asigurării realizării conforme a activităților de către membrii grupului de lucru pentru achiziții.

2.1.2. Asigurarea unei conlucrări eficiente cu toți partenerii din cadrul proiectelor de dezvoltare regională, în vederea respectării cadrului legal privind transmiterea și înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor formate în cadrul proiectelor.

2.1.3. Întreprinderea măsurilor rezultative față de agenții economici care nu-și onorează obligațiunile asumate.

2.2. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor:

2.2.1. Examinarea în cadrul Colegiului ministerului a rezultatelor auditului, asigurînd întreprinderea măsurilor, după competență, în vederea lichidării deficienţelor identificate de audit, inclusiv îmbunătăţirea sistemului de management în gestionarea corespunzătoare a procesului de achiziții publice efectuate din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională.

2.2.2. Examinarea aspectelor ce țin de prevederile incerte în cadrul regulator, privind statutul juridic al Agențiilor de dezvoltare regională, elaborînd și înaintînd propuneri concrete, după caz, de soluționare a situației create.

2.2.3. Soluţionarea aspectelor problematice privind raportarea financiară de către Agenţiile de dezvoltare regională şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a datelor anuale consolidate în Raportul privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază (Formularul nr.2), în cazurile cînd la finele anului bugetar în conturile Agenţiilor de dezvoltare regională rămîn solduri neutilizate de mijloace alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională.

2.3. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în comun cu Ministerul Finanţelor:

2.3.1. Să elaboreze și să aprobe o metodologie fiabilă privind reglementarea specificului ținerii evidenței contabile și raportării financiare corecte a activităților economico-financiare ale Agențiilor de dezvoltare regională, în special a activelor pe termen lung și capitalului secundar, și se recomandă acestora,

- prin prisma competențelor și responsabilităților, lansarea în mod urgent a unei inițiative către reprezentanții comunității științifice, specializați în domeniul contabilității (contabilitatea în organizațiile necomerciale/ instituțiile publice necomerciale cu autonomie financiară), în vederea consolidării capacităților la elaborarea Politicii de contabilitate pentru Agențiile de dezvoltare regională, în care să se regăsească toate particularitățile evidenței contabile și raportării financiare ale acestora, în special particularitățile aferente utilizării mijloacelor cu destinație specială la implementarea proiectelor, în folosul beneficiarilor din regiuni.

2.4. Președintelui Republicii Moldova, Parlamentului Republicii Moldova, Comisiilor permanente: economie, buget și finanțe; administrație publică și dezvoltare regională ale Parlamentului, Guvernului Republicii Moldova, precum şi Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, pentru informare și o posibilă luare de atitudine.

3. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor din subpunctele 2.1.1. - 2.1.3.; 2.2.1. - 2.2.3. și 2.3.1. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Curții de Conturi nr.80 din 22.12.2011 "Privind aprobarea Programului activității Curții de Conturi pe anul 2012".

Hotărîrea Curții de Conturi nr.54 din 04.12.2012 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013".

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Legea nr.438-XVI din 28.12.2006 "Privind dezvoltarea regională în Republica Moldova".

Recomandari (27)

1. Să elaboreze și să aprobe reguli, operaţiuni şi proceduri financiare şi contabile ce țin de activitatea ADR ca intermediari ai efectuării cheltuielilor pentru implementarea proiectelor cu finanțare din FNDR și din alte surse și ai formării activelor la care nu este beneficiar și care ulterior urmează a fi transmise în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale.

1. Să elaboreze și să aprobe reguli, operaţiuni şi proceduri financiare şi contabile ce țin de activitatea ADR ca intermediari ai efectuării cheltuielilor pentru implementarea proiectelor cu finanțare din FNDR și din alte surse și ai formării activelor la care nu este beneficiar și care ulterior urmează a fi transmise în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale.

1. Să elaboreze și să aprobe reguli, operaţiuni şi proceduri financiare şi contabile ce țin de activitatea ADR ca intermediari ai efectuării cheltuielilor pentru implementarea proiectelor cu finanțare din FNDR și din alte surse și ai formării activelor la care nu este beneficiar și care ulterior urmează a fi transmise în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale.

1. Să elaboreze și să aprobe reguli, operaţiuni şi proceduri financiare şi contabile ce țin de activitatea ADR ca intermediari ai efectuării cheltuielilor pentru implementarea proiectelor cu finanțare din FNDR și din alte surse și ai formării activelor la care nu este beneficiar și care ulterior urmează a fi transmise în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale.

2. Să elaboreze proceduri interne privind reglementarea modului de obținere a surselor de venit din dobînda pe capital, în vederea obținerii unor venituri suplimentare.

2. Să elaboreze proceduri interne privind reglementarea modului de obținere a surselor de venit din dobînda pe capital, în vederea obținerii unor venituri suplimentare.

2. Să elaboreze proceduri interne privind reglementarea modului de obținere a surselor de venit din dobînda pe capital, în vederea obținerii unor venituri suplimentare.

2. Să elaboreze proceduri interne privind reglementarea modului de obținere a surselor de venit din dobînda pe capital, în vederea obținerii unor venituri suplimentare.

3. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea neadmiterii soldurilor din contul FNDR la finele anului, cu închiderea alocațiilor bugetare.

3. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea neadmiterii soldurilor din contul FNDR la finele anului, cu închiderea alocațiilor bugetare.

3. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea neadmiterii soldurilor din contul FNDR la finele anului, cu închiderea alocațiilor bugetare.

4. Să asigure responsabilizarea personalului cu competențe în pregătirea setului de documente aferent achizițiilor publice, în scopul includerii informației veridice și respectării termenelor de elaborare, prezentare și transmitere a documentației relevante la toate etapele aferente procesului respectiv.

4. Să asigure responsabilizarea personalului cu competențe în pregătirea setului de documente aferent achizițiilor publice, în scopul includerii informației veridice și respectării termenelor de elaborare, prezentare și transmitere a documentației relevante la toate etapele aferente procesului respectiv.

4. Să asigure responsabilizarea personalului cu competențe în pregătirea setului de documente aferent achizițiilor publice, în scopul includerii informației veridice și respectării termenelor de elaborare, prezentare și transmitere a documentației relevante la toate etapele aferente procesului respectiv.

4. Să asigure responsabilizarea personalului cu competențe în pregătirea setului de documente aferent achizițiilor publice, în scopul includerii informației veridice și respectării termenelor de elaborare, prezentare și transmitere a documentației relevante la toate etapele aferente procesului respectiv.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare față de antreprenorii care nu respectă executarea obligațiunilor contractuale , cu aplicarea penalităților față de aceștia.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare față de antreprenorii care nu respectă executarea obligațiunilor contractuale , cu aplicarea penalităților față de aceștia.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare față de antreprenorii care nu respectă executarea obligațiunilor contractuale , cu aplicarea penalităților față de aceștia.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare față de antreprenorii care nu respectă executarea obligațiunilor contractuale , cu aplicarea penalităților față de aceștia.

6. Să întreprindă măsurile necesare în vederea instruirii personalului implicat în achiziţiile publice, precum și monitorizării permanente a proceselor de desfășurare a achizițiilor publice.

6. Să întreprindă măsurile necesare în vederea instruirii personalului implicat în achiziţiile publice, precum și monitorizării permanente a proceselor de desfășurare a achizițiilor publice.

6. Să întreprindă măsurile necesare în vederea instruirii personalului implicat în achiziţiile publice, precum și monitorizării permanente a proceselor de desfășurare a achizițiilor publice.

6. Să întreprindă măsurile necesare în vederea instruirii personalului implicat în achiziţiile publice, precum și monitorizării permanente a proceselor de desfășurare a achizițiilor publice.

7. Să evalueze la beneficiarii proiectelor situația privind înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor create în cadrul proiectelor implementate de către ADR, precum și transmiterea valorii acestora în capitatul social al întreprinderilor municipale care gestionează bunurile respective, cu luarea măsurilor de rigoare, după caz.

7. Să evalueze la beneficiarii proiectelor situația privind înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor create în cadrul proiectelor implementate de către ADR, precum și transmiterea valorii acestora în capitatul social al întreprinderilor municipale care gestionează bunurile respective, cu luarea măsurilor de rigoare, după caz.

7. Să evalueze la beneficiarii proiectelor situația privind înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor create în cadrul proiectelor implementate de către ADR, precum și transmiterea valorii acestora în capitatul social al întreprinderilor municipale care gestionează bunurile respective, cu luarea măsurilor de rigoare, după caz.

7. Să evalueze la beneficiarii proiectelor situația privind înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor create în cadrul proiectelor implementate de către ADR, precum și transmiterea valorii acestora în capitatul social al întreprinderilor municipale care gestionează bunurile respective, cu luarea măsurilor de rigoare, după caz.

Cerinte (13)

2.1.1. Intensificarea controlului managerial și controlului intern asupra asigurării realizării conforme a activităților de către membrii grupului de lucru pentru achiziții.

2.1.1. Intensificarea controlului managerial și controlului intern asupra asigurării realizării conforme a activităților de către membrii grupului de lucru pentru achiziții.

2.2.3. Soluţionarea aspectelor problematice privind raportarea financiară de către Agenţiile de dezvoltare regională şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a datelor anuale consolidate în Raportul privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază (Formularul nr.2), în cazurile cînd la finele anului bugetar în conturile Agenţiilor de dezvoltare regională rămîn solduri neutilizate de mijloace alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională.

2.1.1. Intensificarea controlului managerial și controlului intern asupra asigurării realizării conforme a activităților de către membrii grupului de lucru pentru achiziții.

2.1.2. Asigurarea unei conlucrări eficiente cu toți partenerii din cadrul proiectelor de dezvoltare regională, în vederea respectării cadrului legal privind transmiterea și înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor formate în cadrul proiectelor.

2.1.2. Asigurarea unei conlucrări eficiente cu toți partenerii din cadrul proiectelor de dezvoltare regională, în vederea respectării cadrului legal privind transmiterea și înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor formate în cadrul proiectelor.

2.1.2. Asigurarea unei conlucrări eficiente cu toți partenerii din cadrul proiectelor de dezvoltare regională, în vederea respectării cadrului legal privind transmiterea și înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor formate în cadrul proiectelor.

2.1.3. Întreprinderea măsurilor rezultative față de agenții economici care nu-și onorează obligațiunile asumate.

2.1.3. Întreprinderea măsurilor rezultative față de agenții economici care nu-și onorează obligațiunile asumate.

2.1.3. Întreprinderea măsurilor rezultative față de agenții economici care nu-și onorează obligațiunile asumate.

2.2.1. Examinarea în cadrul Colegiului ministerului a rezultatelor auditului, asigurînd întreprinderea măsurilor, după competență, în vederea lichidării deficienţelor identificate de audit, inclusiv îmbunătăţirea sistemului de management în gestionarea corespunzătoare a procesului de achiziții publice efectuate din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională.

2.2.2. Examinarea aspectelor ce țin de prevederile incerte în cadrul regulator, privind statutul juridic al Agențiilor de dezvoltare regională, elaborînd și înaintînd propuneri concrete, după caz, de soluționare a situației create.

2.3. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în comun cu Ministerul Finanţelor: 2.3.1. Să elaboreze și să aprobe o metodologie fiabilă privind reglementarea specificului ținerii evidenței contabile și raportării financiare corecte a activităților economico-financiare ale Agențiilor de dezvoltare regională, în special a activelor pe termen lung și capitalului secundar, și se recomandă acestora,- prin prisma competențelor și responsabilităților, lansarea în mod urgent a unei inițiative către reprezentanții comunității științifice, specializați în do-meniul contabilității (contabilitatea în organizațiile necomerciale/ instituțiile publice necomerciale cu autonomie financiară), în vederea consolidării capacităților la elaborarea Politicii de contabilitate pentru Agențiile de dezvol-tare regională, în care să se regăsească toate particularitățile evidenței contabile și raportării financiare ale acestora, în special particularitățile aferente utilizării mijloacelor cu destinaț