Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 5 din 22 februarie 2013 privind rezultatele auditului administrării patrimoniului public de către Ministerul Economiei, unele entități din subordine, întreprinderi de stat şi societăţi pe acţiuni din administrarea Ministerului Economiei în perioada 2011-2012 (9 luni)

Numar din data de 2013-02-22 Nr. cerinte: 24 Nr. recomandari: 73

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului economiei dl Octavian Calmîc, directorului general al Centrului Internațional de Expoziții "Moldexpo" Societate pe Acțiuni dl Arcadie Andronic, directorului general al Întreprinderii de Stat "Institutul Național de Standardizare și Metrologie" dl Vitalie Dragancea, administratorului adjunct al Întreprinderii de Stat "Direcția pentru Exploatarea Imobilului" dna Ludmila Celac, vicedirectorului general al Societății pe Acțiuni "Energocom" dl Andrian Pritula, vicedirectorului general al Întreprinderii de Stat "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" dl Vadim Șargarovschi, directorului Întreprinderii de Stat "Nodul Hidroenergetic Costești" dl Victor Istrati, directorului general al Întreprinderii de Stat "Scutul Energetic" dl Andrei Boboc, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat rezultatele auditului administrării patrimoniului public de către Ministerul Economiei, unele entități din subordine, întreprinderi de stat şi societăţi pe acţiuni din administrarea Ministerului Economiei în perioada 2011-2012 (9 luni).

Misiunile de audit s-au desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, avînd drept scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor asupra conformității gestionării patrimoniului public de către Ministerul Economiei (în continuare - Ministerul), Centrul Internațional de Expoziții "Moldexpo" Societate pe Acțiuni (în continuare - C.I.E."Moldexpo" S.A.), Întreprinderea de Stat "Institutul Național de Standardizare și Metrologie" (în continuare - Î.S. "INSM"), Întreprinderea de Stat "Direcția pentru Exploatarea Imobilului" (în continuare - Î.S."DEI"), Societatea pe Acțiuni "Energocom" (în continuare - S.A."Energocom"), Întreprinderea de Stat "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" (în continuare - Î.S. "CTSIC"), Întreprinderea de Stat "Nodul Hidroenergetic Costești" (în continuare - Î.S. "NHC"), Întreprinderea de Stat "Scutul Energetic" (în continuare - Î.S. "Scutul Energetic") în perioada 2011-2012 (9 luni).

Misiunile de audit s-au efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit au fost colectate atît în cadrul entităților auditate, cît și la terțe persoane, cu aplicarea procedurilor de fond.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Conform datelor Registrului patrimoniului public și datelor prezentate de Ministerul Economiei, la situația din 26.11.2012, această autoritate publică centrală exercita dreptul de administrare a patrimoniului public la 23 de întreprinderi de stat şi 29 de societăți pe acțiuni, dintre care 5 întreprinderi de stat și 8 societăți pe acțiuni nu activează și/sau se află în procedură de insolvabilitate, ori de lichidare.

Potrivit rapoartelor financiare ale celor 18 de întreprinderi de stat, valoarea activelor totale la situația din 31.12.2011 a constituit 3565,2 mil.lei, diminuîndu-se cu 21,5 mil.lei comparativ cu situația din 31.12.2010. Conform unor indici economici, aceste întreprinderi înregistrează un trend de scădere economică. Astfel, veniturile din vînzări, rezultatele din activitatea operațională și profitul net s-au diminuat, respectiv, cu 25,4 mil.lei, 141,7 mil.lei și 96,7 mil.lei.

La 20 de societăți pe acțiuni activele totale la situația din 31.12.2011 au constituit 7071,6 mil.lei, sau cu 172,5 mil.lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 2010. Evoluția indicilor economici înregistrați de aceste societăţi , de asemenea, relevă o diminuare. În așa mod, veniturile din vînzări s-au micșorat cu 472,3 mil.lei, iar rezultatele financiare din activitatea operațională - cu 558,1 mil.lei.

Situațiile date se datorează atît factorilor interni și externi, cît și managementului irelevant al acestor entități, care se exprimă prin: (i) probleme ale cadrului regulator; (ii) raportul neconform între fondator și managementul entităților; (iii) nivelul scăzut al responsabilităților organelor de conducere, prin prisma competențelor delegate; (iv) externalizarea unor servicii; (v) criza economică; (vi) creșterea prețurilor etc.

În cadrul auditului efectuat la Ministrul Economiei și, în special , la entitățile din subordine, la care s-au constatat abateri și nereguli, elucidate în Raportul consolidat, se punctează următoarele.

Ministerul Economiei, ca organ central de specialitate, prin prisma funcțiilor de bază atribuite în administrarea proprietății publice conform prevederilor cadrului regulator, ca fondator potrivit Legii cu privire la întreprinderea de stat, precum și în calitatea sa de acționar cu cota majoritară de participare a statului, n-a realizat pe deplin:

♦ transmiterea regulamentară a patrimoniului public administratorilor entităților din subordine;

♦ stabilirea indicilor economici-cheie pentru întreprinderile de stat din subordine;

♦ actualizarea Listei societăților pe acțiuni și întreprinderilor de stat din administrarea Ministerului Economiei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009, cu datele din Registrul patrimoniului public (actualizat la 26.11.2012), ținîndu-se cont de privatizarea unor entități în perioada auditată;

♦ prezența unei informații oficializate și exhaustive pe republică privind Consiliile instituite la entităţile economice cu cota majoritară de participare a statului şi delegarea persoanelor în calitate de reprezentanţi ai statului, membri ai Consiliilor de administraţie în întreprinderile de stat, situație constatată și de misiunea precedentă de audit al performanței;

♦ calitatea și plenitudinea rapoartelor prezentate de reprezentanții statului, care reflectă doar rezultatele cantitative ale activităţii întreprinderilor în care sînt delegați, dar nu și rezultatele propriilor activități;

♦ stabilirea indemnizațiilor pentru membrii Consiliilor în funcție de rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor din subordine;

♦ monitorizarea realizării obiectivelor stabilite pentru Comisia cu privire la gestionarea întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni din subordinea Ministerului Economiei, referitor la eficientizarea administrării proprietății publice.

        

Comisia cu privire la gestionarea întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni, prin prisma atribuțiilor delegate conform Ordinului Ministerului Economiei "Cu privire la gestionarea întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni din administrarea Ministerului Economiei" nr. 42 din 19.03.2010, a admis:

  • acceptarea încheierii/reîncheierii/prelungirii contractelor de management cu unii administratori ai întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni, fără ca aceștia să fie aleși pe bază de concurs;
  • acceptarea premierii potrivit contractelor a conducătorilor întreprinderilor a căror activitate s-a soldat cu pierderi sau ai căror indici economici sînt în descreștere (au înregistrat pierderi Î.S. "Moldelectrica", Î.S."Meridian"; profitul net s-a diminuat la Î.S. "Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformității Produselor", Î.S. "Energoreparații", Î.S.."Energoproiect", Î.S. "Centrul de Standardizare și Metrologie din Ceadîr-Lunga", Î.S. "Fabrica de sticlă din Chișinău");
  • autorizarea majorării capitalului social pentru unele întreprinderi nu din contul aportului activelor ce urmau a fi depuse de către fondator, dar din contul capitalului de rezervă, adică din sursele proprii ale acestora (Î.S. "Fabrica de sticlă din Chişinău" - cu 17,5 mil.lei, prin depunerea utilajelor pentru dirijarea și deservirea cuptorului de topit sticlă, și S.A. "CET-2" - cu 24,2 mil.lei, prin depunerea bunului imobil deținut de aceasta - complexul de bunuri ale taberei de odihnă pentru copii "Energeticianul").

Totodată, nu s-au examinat chestiuni privind reevaluarea mijloacelor fixe a căror valoare nu corespunde realității, ultima actualizare a acesteia efectuîndu-se în anul 1997, deoarece nu au fost abordate de către întreprinderile auditate, sau de către Minister în calitate de fondator.

La întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni auditate cu cota majoritară a statului, care administrează patrimoniul deținut, precum și pachetul de acțiuni ale statului, au fost constatate situații neregulamentare, ca rezultat al managementului irelevant, ce presupune riscul de neasigurare a integrității patrimoniului public. Astfel, se denotă:

♦ situații de discrepanță a datelor referitor la bunurile imobile prevăzute în Lista bunurilor imobile proprietate a statului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.05.2005, față de cele reale. Astfel, (i) la Î.S. "INSM", un imobil înstrăinat cu suprafața de 525,8 m2 n-a fost exclus, iar alt imobil primit în gestiune cu suprafața de 959,0 m2 nu a fost inclus în Lista menționată; unele bunuri gestionate de către Î.S. "INSM" se regăsesc în Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005 ca fiind în administrarea fostului fondator (Departamentul de Standardizare și Metrologie - dizolvat), dar nu în administrarea actualului fondator - Ministerul Economiei; (ii) la C.I.E."Moldexpo" S.A., patrimoniul public deținut în administrare și, respectiv, terenurile cu suprafața de 24,3 ha, în valoare de 117,5 mil.lei, nu se regăsesc în Lista menționată, totodată Societatea nu a înregistrat în modul stabilit la organele cadastrale drepturile patrimoniale asupra 8 bunuri imobile în valoare de 810,2 mii lei; (iii) Î.S. "DEI" nu a evaluat și nu a înregistrat în modul stabilit la organele cadastrale suprafața terenului de 0,95 ha, aferent edificiului aflat în gestiune;

♦ neînregistrarea în evidența contabilă a suprafeței și valorii terenurilor aferente/adiacente edificiilor aflate în gestiune economică ale C.I.E."Moldexpo" S.A.- 24,3 ha, în valoare de 117,5 mil.lei; Î.S. "INSM" - 0,7 ha, în valoare de 4,8 mil.lei; Î.S. "DEI" - 0,95 ha, pentru care nu dispune de titlu de autentificare a deținătorului de teren;

♦ C.I.E."Moldexpo" S.A. nu a asigurat repartizarea conformă a capitalului de rezervă cu suma de 0,3 mil. lei și majorarea capitalului social cu 4,1 mil.lei;

♦ Î.S. "INSM" n-a asigurat, în perioada auditată, în cadrul implementării Programului Național de Standardizare, înregistrarea în evidență a costului standardelor aferent cheltuielilor pentru elaborarea elementelor naționale, care au constituit 5,0 mil. lei, finanțate integral din bugetul de stat;

♦ nefuncționarea unor elemente ale sistemului de control intern la capitolul gestionarea patrimoniului public, fapt ce a determinat, pentru perioada auditată, menținerea și/sau creșterea creanțelor, precum și neîncasarea deplină a veniturilor. Spre exemplu: C.I.E. "Moldexpo" S.A., la finele anului 2011, a înregistrat creanțe în sumă de 5,5 mil.lei, iar în 9 luni ale anului 2012 acestea s-au majorat pînă la 7,0 mil.lei, inclusiv creanțe cu risc sporit de nerecuperare - 0,6 mil.lei; Î.S. "Energocom", la finele anului 2011, a înregistrat creanțe de 15,3 mil.lei, în anul 2012 (9 luni) acestea majorîndu-se pînă la 35,3 mil.lei, din care creanțe cu risc sporit de nerecuperare - de 4,5 mil.lei; Î.S. "DEI" și Î.S. "Scutul Energetic" au admis creanțe cu termenul de achitare expirat în sumă de 0,7 mil.lei și, respectiv, de 0,4 mil.lei;

♦ neasigurarea gestiunii eficiente a patrimoniului transmis în arendă/locațiune, exprimată prin diminuarea neîntemeiată a plăților, necalcularea și neîncasarea penalităților pentru neachitare în termen, ceea ce a contribuit la ratarea veniturilor de către următoarele entități: C.I.E. "Moldexpo" S.A. - în sumă de 2,0 mil.lei (datorită nerealizării în termen a obiectivelor); Î.S. "INSM" - de 0,2 mil. lei; Î.S. "DEI" - de 0,3 mil. lei;

♦ aplicarea irelevantă de către entitățile auditate a politicilor manageriale ce ţin de achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor; nedispunerea de către întreprinderi a reglementărilor interne privind organizarea și desfășurarea adecvată a procedurilor de achiziții. În acest context, se relevă că reglementările elaborate de către Î.S. "INSM" în anul 2012 poartă un caracter formal și nu conțin expres și exhaustiv prevederi aferente procedurilor de achiziții; lipsesc planurile anuale de achiziții și documentația respectivă, iar Î.S. "CTSIC", în general, nu a dispus de cadrul regulator intern, ceea ce a condiționat majorarea valorii contractului cu circa 5,6 mil.lei, supraplata neîntemeiată cu 0,6 mil.lei a lucrărilor efectuate, precum și tergiversarea termenului de finisare a acestor lucrări;

♦ nefuncționalitatea elementelor sistemului de control intern referitor la formarea veniturilor, ce generează situații de neobținere a acestora în evoluție. În acest sens, se exemplifică:

- Î.S. "CTSIC", care n-a revizuit/actualizat tarifele la serviciile prestate din anul 2008, neținîndu-se cont și de modificările în structura cheltuielilor efective din ultimii 3 ani;

- Î.S. "INSM", care n-a inclus în tarifele pentru Serviciul Standardizare, aprobate la 21.05.2010, cheltuielile suportate de întreprindere pentru elaborarea elementelor naționale (5,0 mil.lei);

- C.I.E."Moldexpo" S.A., care n-a elaborat metodologia de calcul al tarifelor pentru activitatea expozițională, aprobate în anii 2006-2007, nefiind ajustate la situația reală;

♦ acceptarea și admiterea cheltuielilor ineficiente, nelegate de activitatea de întreprinzător, în sumă de 2042,9 mii lei, inclusiv: Î.S."DEI" - de 1308,5 mii lei, pentru reparația unor imobile oferite în arendă, și de 141,1 mii lei, aferente achitării impozitelor imobiliare pentru încăperile nedeținute; Î.S. "Scutul Energetic" - de 48,3 mii lei, aferente restituirii de către întreprindere a pagubelor materiale; Î.S."NHC" - de 123,5 mii lei, cu titlu de ajutor material acordat unor agenți economici; Î.S."INSM" - de 421,5 mii lei, în temeiul hotărîrilor instanțelor judecătorești, ca urmare a disponibilizării angajaților cu nerespectarea legislației muncii, suportării unor cheltuieli aferente achitării deplasărilor unor angajați din cadrul Ministerului Economiei și transmiterii către Minister "cu titlu gratuit" a unui mijloc fix;

♦ lipsa politicilor vizînd resursele umane orientate spre dezvoltarea durabilă a activității întreprinderilor și asigurarea cheltuielilor eficiente.

În cadrul realizării obiectivelor privind dezvoltarea teritoriului din parcul "Valea Morilor", aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.755 din 22.07.2005, responsabili de îndeplinirea acestora fiind desemnați, prin Hotărîrea dată, Ministerul Economiei și C.I.E."Moldexpo" S.A., au fost încheiate 8 contracte, prin care nu s-au atins scopurile stabilite. Astfel: (i) nu s-au realizat investiții în valoare de cca 456,5 mil.lei; (ii) Consiliul Societății a inițiat eliminarea garanțiilor bancare pentru doi agenţi economici (140,0 mii euro), intenție respinsă de fondator; (iii) existența unei garanții bancare cu termenul de achitare expirat (70,0 mii dolari SUA), circumstanță în care beneficiarul de proiect n-a executat construcția edificiului contractat; (iv) Societatea n-a examinat oportunitatea rezilierii contractelor în cazul în care condițiile acestora nu au fost respectate (neachitarea în termen a plăţii pentru arenda terenului și construcția edificiilor), situație ce a determinat formarea creanțelor pentru arenda terenurilor în sume semnificative de circa 1,2 mil. lei.

De asemenea, se relevă unele situații problematice referitor la cadrul regulator privind:

♦ stabilirea de indemnizații membrilor Consiliilor (prevăzute de legislație), precum și directorilor întreprinderilor (conform contractului) în condițiile în care întreprinderile înregistrează pierderi semnificative și/sau diminuarea profitului, iar cadrul regulator nu prevede restricții la remunerare în astfel de cazuri. În acest context, se exemplifică stabilirea indemnizațiilor pentru: membrii Consiliilor, în sumă de 0,6 mil.lei anual, în cadrul a 5 întreprinderi care au înregistrat pierderi de 103,2 mil.lei și 6 întreprinderi care au admis diminuarea profitului în ultimii 3 ani cu 50,7 mil.lei, indemnizațiile stabilite constituind 0,5 mil.lei anual; directorii de întreprinderi - în 7 cazuri, cu pierderi sau diminuări de profit (Î.S. "Moldelectrica", Î.S. "Meridian", Î.S. "Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformității Produselor", Î.S. "Energoreparații", Î.S. "Energoproiect", Î.S. "Centrul de standardizare și metrologie din Ceadîr-Lunga", Î.S."Fabrica de sticlă din Chișinău");

♦ necalificarea/neatribuirea prin legislație a întreprinderilor cu drept de autoritate contractantă, circumstanță ce ar asigura utilizarea adecvată a mijloacelor financiare pe principii de transparență, economicitate și eficiență;

♦ deținerea funcției de conducător al întreprinderilor din subordine (C.I.E. "Moldexpo" S.A.), care, prin prisma normei legale, este subiect al declarării intereselor personale.

Curtea de Conturi susține că Ministerul Economiei, în vederea eficientizării administrării proprietății publice, precum și asigurării eficacității organelor de conducere, a demarat activități complexe ce țin de politici publice în materie de reformă a guvernării corporative în cadrul întreprinderilor cu cotă de stat.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului administrării patrimoniului public de către Ministerul Economiei, unele entități din subordine, întreprinderi de stat şi societăţi pe acţiuni din administrarea Ministerului Economiei în perioada 2011-2012 (9 luni), care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliilor de administrație şi administratorilor entităților auditate, pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

2.2. Ministerului Economiei, pentru documentare privind rezultatele auditului, şi se cere, în comun cu entitățile din subordine, să întreprindă măsuri optime și rezultative pentru implementarea recomandărilor auditului, și anume:

2.2.1. să asigure stabilirea regulamentară pentru întreprinderile din subordine a indicilor economici-cheie, avînd drept obiectiv asigurarea respectării principiului cost-eficiență;

2.2.2. să asigure transmiterea conformă a patrimoniului de stat la încheierea contractelor manageriale;

2.2.3. să actualizeze, reieșind din situația reală, Lista bunurilor imobile proprietate a statului gestionate de întreprinderile din subordinea Ministerului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.05.2005, și Lista societăților pe acțiuni și întreprinderilor de stat din administrarea Ministerului Economiei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009;

2.2.4. să monitorizeze înregistrarea în evidența contabilă de către întreprinderile din subordine a suprafețelor și valorii terenurilor deținute în gestiune, precum și înregistrarea de către acestea a imobilelor la organele cadastrale;

2.2.5. să asigure raportarea de către reprezentanții statului în societățile comerciale a activității lor în strictă conformitate cu cerințele prevederilor legale;

2.2.6. să fortifice eficientizarea activității Comisiei cu privire la gestionarea întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni;

2.2.7. să verifice executarea conformă de către întreprinderile din subordine a Ordinului Ministerului Economiei nr.98 din 08.07.2012, în ce privește elaborarea de către acestea a Regulamentului-tip privind achizițiile;

2.2.8. să examineze situația privind ocuparea funcției de manager prin prisma prevederilor Legii cu privire la conflictul de interese;

2.3. Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru informare, monitorizare și înregistrarea conformă, precum și pentru evaluarea, în scop de impozitare, a terenurilor aflate în gestiunea C.I.E. "Moldexpo" S.A. și Î.S. "DEI";

2.4. Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei permanente economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova și Președintelui Republicii Moldova, pentru documentare;

2.5. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și întreprinderea măsurilor în vederea fortificării economice și financiare a întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni, reiterîndu-se și revizuirea cadrului legislativ existent privind remunerarea membrilor Consiliilor și a reprezentanților statului în societățile economice în raport cu indicii economici realizați.

3. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2.1., pct.2.2. și pct.2.3. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2012".

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009 "Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia" (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009 ) .

Legea cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16.06.1994, art.6 alin. (2), lit.b).

Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04.05. 2007, art. 3 alin.(2), lit.c).

Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, art.43 alin.(3); Legea nr.146-XIII din 16.06.1994, art.4 alin.(2) lit.a).

Hotărîrea Guvernului nr.755 din 22.07.2005[8] "Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind dezvoltarea generală a teritoriului din parcul "Valea Morilor".

Legea privind achizițiile publice nr.96 -XVI din 13.04.2007, art.12.

Legea cu privire la conflictul de interese nr.16-XVI din 15.02.2008.

Hotărâre complet

RO_1093_ro-H052013.doc

Raport complet

RO_1094_ro-H052013r.doc

Recomandari (73)

1.1.Ministerul Econimoiei: conformarea Listei societăților pe acțiuni și întreprinderilor de stat din administrarea Ministerului Economiei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009, cu datele din Registrul patrimoniului public actualizat;

response:
Prin scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015 se informează CC că: propunerea privind operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului menţionată a fost inclusă în planul de activitate a Ministerului Economiei pentru anul 2015 ținînd cont că reactualizarea listei menţionate se fie efectuată periodic (o dată pe un an). scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Având în vedere faptul că privatizarea bunurilor proprietate de stat prezintă un proces continuu şi în fiecare rundă de privatizare se vinde un număr anumit de bunuri, respectiv actualizarea listei respective se efectuează periodic, în contextul dat informăm că, prin Hotărârea Guvernului nr.539 din 03 mai 2016 privind modificarea şi completarea anexelor nr.2 - nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.690 din 13 noiembrie 2016 au fost operate modificările de rigoare.

RO_2271_ME nr. 10-37 din 12.01.2015.pdf

1.2.Ministerul Economiei: transmiterea-primirea regulamentară în gestiune operativă de către administratori a componenței și valorii proprietății de stat, acțiune prevăzută de Legea nr.146-XIII din 16.06.1994;

response:
Prin scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015 se informează CC că: Ministerul Economiei a elaborat şi a înaintat, prin scrisoarea nr.05/3-4397 din 28.07.2014, Guvernului spre examinare şi aprobare proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20 octombrie 1994, prin care se propune operarea modificărilor în anexa nr.3 la hotărîrea dată - CONTRACTUL-TIP între Fondator şi Administratorul întreprinderii de Stat. Conform proiectului pct.1.2. şi pct.1.3. din contract prevăd: 1.2. Fondatorul/persoana împuternicită de Fondator transmite, iar Administratorul primește în gestiune operativă proprietatea de stat, componența și valoarea căreia este reflectată în actul de predare-primire anexat la prezentul Contract. 1.3 In actul de predare-primire se reflectă următoarele date: a) descrierea scurtă a întreprinderii, precum şi raportul Administratorului referitor la situaţiile financiare pentru anul de gestiune precedent; b) lista bunurilor transmise în inventariere a acestora gestiunea întreprinderii şi li sta de planul de afaceri pentru anul curent cu anexarea informaţiei privind realizarea acestuia, inclusiv indicatorii principali ai activităţii economico-financiare, pentru perioada de gestiune; etc.

RO_2271_ME nr. 10-37 din 12.01.2015.pdf

1.4. Ministerul Econimiei: o activitate eficientă a Comisiei cu privire la gestionarea întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni din administrarea sa, în vederea atingerii scopurilor scontate;

response:
Prin scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015 se informează CC că: pentru eficientizarea activității Comisiei cu privire la gestionarea întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni din administrarea sa a fost modificată componența acesteia prin ordinul nr. 90 din 26.05.2014 (nu se anexează).

RO_2271_ME nr. 10-37 din 12.01.2015.pdf

1.3. Ministerul Economiei: o bună activitate a reprezentanților statului în societățile economice și în cadrul Consiliilor de administraţie ale întreprinderilor din subordine, avînd ca scop promovarea intereselor statului în aceste entităţi, realizarea indicatorilor de performanță stabiliți, precum și a normelor prevăzute în Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1053 din 11.11.2010;

response:
Scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015: În scrisoare se face referință la atribuțiile reprezentantului statului sînt stabilite în pct.19 și 22 din Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1053 din 11.11.2010, precum și la indicii economico-financiari ai societăţii comerciale specificați în anexa nr. l la Hotărîrea Guvernului nr.568 din 6 mai 2008 „Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice și circulația acesteia". De asemenea, prin Hotărîrea Guvernului nr.804 din 08.10.2013 cu privire la modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, Hotărîrea Guvernului nr.568 din 6 mai 2008 a fost completată cu anexa nr.l1, care prevede prezentarea informației privind exercitarea funcțiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţii administrativ-teritoriale.

RO_2271_ME nr. 10-37 din 12.01.2015.pdf

2.1. să asigure conformarea Listei imobilelor administrate de entitățile auditate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23.03.2005, la situația reală;

response:
Prin scrisoarea ME nr. 05/3-5257 din 16.09.2013: se informează CC că: de către ME a fost solicitată (anexă scrisoarea către entități) de la întreprinderile de stat, instituțiile și organizațiile subordonate prezentarea informației referitor la bunurile imobile aflate in gestiune a acestora și modificările efectuate în ultima perioadă în componența lor. După verificarea informației selectate, vor fi promovate modificările corespunzătoare în hotarîrea nominalizată. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 în scopul executării recomandărilor menţionate. Ministerul Economiei a solicitat de la entităţile din subordine. întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni din administrarea Ministerului listele actualizate a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în gestiunea acestora. în urma verificării informaţiei prezentate de către aceştia şi prin contrapunerea acesteia cu datele din Hotărârea Guvernului nr.35l din 23.03.2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile, în redacţia actuală, informaţiei prezentate către Agenţia Proprietăţii Publice ( anexa nr.14 la Hotărârea Guvernului nr 675 din 06.06.2008 cu privire la Registrul Patrimoniului public) şi datele din Registrul bunurilor imobile au fost identificate mai multe discrepanţe a datelor furnizate şi celor care sunt reflectate în sursele menţionate mai sus. Astfel, reieşind din faptul că, intenţia de a promova proiectul dat constă în reflectarea corectă a informaţiei despre patrimoniul public, precum şi având în vedere că volumul de informaţie supusă verificării este destul dc voluminos. Ministerul Economiei a stopat procesul de promovare a modificărilor respective, în vederea efectuării verificărilor suplimentare şi elucidării discrepanţelor între informaţia prezentată de Registru Patrimoniului Public şi/sau Registrul bunurilor imobile. Totodată, informăm că, pentru actualizarea datelor din Hotărârea Guvernului 351/2005, Ministerul Economiei continuă procesul de verificare, coordonare şi modificare a datelor. Prin urmare, după reactualizarea informaţiei obţinute, va fi elaborat şi promovat proiectul hotărârii de Guvern cu privire Ia aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului în redacţia nouă.

RO_2268_ME nr. 053-5257 din 16.09.2013.pdf

1.5. Ministerul economiei: soluționarea juridică a situației problematice vizînd stabilirea indicilor economici pentru întreprinderile din subordine, ținînd cont de producerea efectului juridic al acțiunii prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 586 din 29. 07.2011 vis-a-vis de norma art.6 alin.(2) lit. b) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994, înaintînd, în caz de necesitate,

response:
Prin scrisoarea ME nr. 05/3-5257 din 16.09.2013 se informează CC că: - În scopul respectării prevederilor menţionate, ministerul a însarcinat membrii Consiliilor sa asigure elaborarea, examinarea, aprobarea şi monitorizarea planurilor de afaceri trienale, deoarece in planurile elaborate au fost stabiliţi indicatori economici - totodată ministerul a solicitat includerea in ordinea de zi a adunării generale acționarilor a chestiunii privind aprobarea direcțiilor prioritate de dezvoltare ale societăților, executarea cărora va fi monitorizată de către membrii consiliului pe parcursul anului. Totodată reprezentantul statului desemnat, este obligat să asigure elaborarea și coordonarea cu direcția de ramură a ministerului a direcțiilor prioritare ale activității societății cu stabilirea indicilor economiei principali. Scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015: se află în proces de avizare internă (în cadrul direcţiilor Ministerului Economiei şi Agenţiei Proprietăţii Publice) proiectul Legii cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (în redacţia nouă), care prevede obligativitatea din partea organelor de conducere a întreprinderilor de a elabora, a aproba şi a monitoriza executarea planurilor de afaceri anuale şi multianuale ale întreprinderilor în care vor fi stabilite mai multe acţiuni de activitate, inclusiv şi indicatorii economici. - totodată ministerul a solicitat includerea in ordinea de zi a adunării generale acționarilor a chestiunii privind aprobarea direcțiilor prioritate de dezvoltare ale societăților, executarea cărora va fi monitorizată de către membrii consiliului pe parcursul anului. Totodată reprezentantul statului desemnat, este obligat să asigure elaborarea și coordonarea cu direcția de ramură a ministerului a direcțiilor prioritare ale activității societății cu stabilirea indicilor economiei principali. Scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015: se află în proces de avizare internă (în cadrul direcţiilor Ministerului Economiei şi Agenţiei Proprietăţii Publice) proiectul Legii cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (în redacţia nouă), care prevede obligativitatea din partea organelor de conducere a întreprinderilor de a elabora, a aproba şi a monitoriza executarea planurilor de afaceri anuale şi multianuale ale întreprinderilor în care vor fi stabilite mai multe acţiuni de activitate, inclusiv şi indicatorii economici. - totodată ministerul a solicitat includerea in ordinea de zi a adunării generale acționarilor a chestiunii privind aprobarea direcțiilor prioritate de dezvoltare ale societăților, executarea cărora va fi monitorizată de către membrii consiliului pe parcursul anului. Totodată reprezentantul statului desemnat, este obligat să asigure elaborarea și coordonarea cu direcția de ramură a ministerului a direcțiilor prioritare ale activității societății cu stabilirea indicilor economiei principali. Scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015: se află în proces de avizare internă (în cadrul direcţiilor Ministerului Economiei şi Agenţiei Proprietăţii Publice) proiectul Legii cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (în redacţia nouă), care prevede obligativitatea din partea organelor de conducere a întreprinderilor de a elabora, a aproba şi a monitoriza executarea planurilor de afaceri anuale şi multianuale ale întreprinderilor în care vor fi stabilite mai multe acţiuni de activitate, inclusiv şi indicatorii economici. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 în scopul executării recomandărilor în cauză. Ministerul Economici a elaborat şi a prezentat Guvernului spre examinare şi aprobare prin scrisoarea nr. 10-3201 din 07.06.2017 proiectul legii cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, iar conform prevederilor acestuia de atribuţiile fondatorului va ţine aprecierea activităţii administratorului în baza dărilor de scamă cu privire la activitatea economico-financiară.

RO_2268_ME nr. 053-5257 din 16.09.2013.pdf
RO_2271_ME nr. 10-37 din 12.01.2015.pdf

2.2. să intensifice acțiunile de control în cadrul realizării obiectivelor Planului de acțiuni pentru dezvoltarea teritoriului, prin responsabilizarea C.I.E. „Moldexpo” S.A., ca parte responsabilă de realizarea acestuia;

response:
scris.nr.07-1853 din 23.06.17 în cadrul procesului de monitorizare a Hotărârii Guvernului nr 755 din 22 iulie 2005 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind dezvoltarea generală a teritoriului din parcul „Valea morilor”, precum şi în vederea responsabilizării C.l.E. „Moldexpo” S.A., Ministerul Economiei a elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.755 din 22 iulie 2005. Proiectul hotărârii prin scrisoarea nr.l 1-3051 din 31.05.2017 a fost expediat spre examinare şi aprobare Guvernului RM. Scopul proiectului este de a actualiza Planul de acţiuni privind dezvoltarea generală a teritoriului din parcul „Valea Morilor” şi întocmirea acestuia după rigorile unui document veritabil de planificare. Proiectul aduce claritate în privinţa categoriilor şi destinaţiilor obiectelor care pot sau nu pot fi construite pe teritoriul din parcul „Valea Morilor” termeni concreţi de executare, raportare si sursele de cheltuieli. Acest fapt va fortifica poziţia statului şi al C.l.E. „Moldexpo" S.A. în relaţiile cu unii agenţi economici care insistă, inclusiv pe calc judiciară să obţină permisiunea pentru construcţia obiectelor cu o anumită destinaţie.

2.3. să examineze oportunitatea responsabilizării, precum și remunerării membrilor Consiliului Societății și reprezentantului statului, la desemnarea acestora, în raport cu aportul lor în activitatea Societății, prin introducerea prevederilor respective în regulamentele organelor de conducere, aprobate de fondator.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 în vederea executării recomandărilor în cauză. Ministerul Economiei a elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat. în speţă, aceste prevederi se regăsesc Ia Capitolul IV „Salarizarea persoanelor ce reprezintă interesele statului în societăţile comerciale” a Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat. Proiectul hotărârii în cauză a fost prezentat Guvernului spre examinare şi aprobare prin scrisoarea nr. 10- 1998 din 10.04.2017, concomitent la solicitarea Cancelariei de Stat proiectul a fost remis spre consultare Centrului de Implementare a Reformelor, în vederea asigurării corespunderii acestuia cu conceptul reformei administraţiei publice

3.1. să examineze rezultatele auditului privind managementul patrimonial și financiar, cu stabilirea planurilor de acțiuni și a responsabililor de realizarea acestora, în vederea lichidării iregularităților constatate;

3.1. să examineze rezultatele auditului privind managementul patrimonial și financiar, cu stabilirea planurilor de acțiuni și a responsabililor de realizarea acestora, în vederea lichidării iregularităților constatate;

response:
Î.S.„DEI” a prezentat copia contractului nr.4 din 03.06.2009 și a acordului adițional la contractului menționat, între Fondator-Ministerul Economiei al RM și Administratorul Î.S.„Direcția pentru Exploatarea Imobilului” din 22.05.2014

3.1. să examineze rezultatele auditului privind managementul patrimonial și financiar, cu stabilirea planurilor de acțiuni și a responsabililor de realizarea acestora, în vederea lichidării iregularităților constatate;

3.1. să examineze rezultatele auditului privind managementul patrimonial și financiar, cu stabilirea planurilor de acțiuni și a responsabililor de realizarea acestora, în vederea lichidării iregularităților constatate;

3.1. să examineze rezultatele auditului privind managementul patrimonial și financiar, cu stabilirea planurilor de acțiuni și a responsabililor de realizarea acestora, în vederea lichidării iregularităților constatate;

3.1. să examineze rezultatele auditului privind managementul patrimonial și financiar, cu stabilirea planurilor de acțiuni și a responsabililor de realizarea acestora, în vederea lichidării iregularităților constatate;

3.1. să examineze rezultatele auditului privind managementul patrimonial și financiar, cu stabilirea planurilor de acțiuni și a responsabililor de realizarea acestora, în vederea lichidării iregularităților constatate;

response:
În actul de control al Curții de Conturi (nr.5 din 22.02.2013) nu au fost constate încălcări ce ține de administrarea patrimoniului S.A. ”ENERGOCOM”. (E necesar de concretizat ce anume se are în vedere).

3.2. să asigure monitorizarea încheierii și executării contractelor, inclusiv de dare în chirie a spațiilor către agenții economici, cu neadmiterea înregistrării creanțelor și ratării de venituri;

3.2. să asigure monitorizarea încheierii și executării contractelor, inclusiv de dare în chirie a spațiilor către agenții economici, cu neadmiterea înregistrării creanțelor și ratării de venituri;

response:
Î.S.„DEI” a prezentat copia Regulamentului intern cu privire la dare în locațiune a activelor neutilizate ale Întreprinderii, care reglementează procesul de transmitere în locațiune și care întrunește etapele de acceptare, percum și definește modul de selectare a potențialilor locatari, în conformitate cu cadrul legal , în vigoare.

3.2. să asigure monitorizarea încheierii și executării contractelor, inclusiv de dare în chirie a spațiilor către agenții economici, cu neadmiterea înregistrării creanțelor și ratării de venituri;

3.2. să asigure monitorizarea încheierii și executării contractelor, inclusiv de dare în chirie a spațiilor către agenții economici, cu neadmiterea înregistrării creanțelor și ratării de venituri;

3.2. să asigure monitorizarea încheierii și executării contractelor, inclusiv de dare în chirie a spațiilor către agenții economici, cu neadmiterea înregistrării creanțelor și ratării de venituri;

3.2. să asigure monitorizarea încheierii și executării contractelor, inclusiv de dare în chirie a spațiilor către agenții economici, cu neadmiterea înregistrării creanțelor și ratării de venituri;

3.2. să asigure monitorizarea încheierii și executării contractelor, inclusiv de dare în chirie a spațiilor către agenții economici, cu neadmiterea înregistrării creanțelor și ratării de venituri;

response:
Administrația și contabilitatea SA ENERGOCOM asigură evidența strictă a executării contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate cu agenții economici din republica Moldova. (SA ENERGOCOM nu a încheiat contracte și nu deține în proprietate spații care ar putea fi date în chirie către alți agenți economici). În scopul neadmiterii înregistrării creanțelor cu termen contractual expirat de achitare pe parcursul anilor 2015-2017, societatea a calculat și înaintat spre plată Rețelelor electrice de distribuție și furnizorilor reglementați, penalități pentru depășirea termenelor de achitare stabilite în contractele de furnizare a energiei electrice. De asemenea, în același context, agenților economici care nu au achitat benevol penalitățile calculate, societate a înaintat cereri de chemare în judecată. În rezultatul acțiunilor întreprinse la situația actuală toți agenții economici cu care SA ENERGOCOM are contracte încheiate respectă toate angajamentele de plată în termenii stabiliți contractual.

3.3. să reexamineze contractele de management încheiate, în aspectul determinării criteriilor obiective ce stau la baza premierii acestora, care influențează direct situația patrimonială și rezultatele activității economico-financiare ale entităților;

3.3. să reexamineze contractele de management încheiate, în aspectul determinării criteriilor obiective ce stau la baza premierii acestora, care influențează direct situația patrimonială și rezultatele activității economico-financiare ale entităților;

3.3. să reexamineze contractele de management încheiate, în aspectul determinării criteriilor obiective ce stau la baza premierii acestora, care influențează direct situația patrimonială și rezultatele activității economico-financiare ale entităților;

3.3. să reexamineze contractele de management încheiate, în aspectul determinării criteriilor obiective ce stau la baza premierii acestora, care influențează direct situația patrimonială și rezultatele activității economico-financiare ale entităților;

3.3. să reexamineze contractele de management încheiate, în aspectul determinării criteriilor obiective ce stau la baza premierii acestora, care influențează direct situația patrimonială și rezultatele activității economico-financiare ale entităților;

3.3. să reexamineze contractele de management încheiate, în aspectul determinării criteriilor obiective ce stau la baza premierii acestora, care influențează direct situația patrimonială și rezultatele activității economico-financiare ale entităților;

3.3. să reexamineze contractele de management încheiate, în aspectul determinării criteriilor obiective ce stau la baza premierii acestora, care influențează direct situația patrimonială și rezultatele activității economico-financiare ale entităților;

response:
Consiliul societății a încheiat cu directorul general interimar SA ENERGOCOM contractul de management nr. 18 din 01.05.2015 care conține inclusiv criterii ce stau la baza premierii acestuia.

3.4. să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile, precum și în evidența contabilă - a valorii terenurilor deținute în folosință;

3.4. să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile, precum și în evidența contabilă - a valorii terenurilor deținute în folosință;

response:
Au fost întreprinse măsuri de asigurare a înregistrării la organele cadastrale a terenului aferent, în rezultatul cărora, a fost obținut Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr.0100206175, trecut în Registrul cadastral cu nr.1895 din 19.07.2013, din 19.07.2013 (copia se anexează)

3.4. să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile, precum și în evidența contabilă - a valorii terenurilor deținute în folosință;

3.4. să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile, precum și în evidența contabilă - a valorii terenurilor deținute în folosință;

3.4. să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile, precum și în evidența contabilă - a valorii terenurilor deținute în folosință;

3.4. să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile, precum și în evidența contabilă - a valorii terenurilor deținute în folosință;

3.4. să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile, precum și în evidența contabilă - a valorii terenurilor deținute în folosință;

response:
SA ENERGOCOM nu deține în proprietate bunuri imobile și terenuri.

3.5. să asigure elaborarea metodologiei de calcul al tarifelor aprobate aferente activităților de bază;

3.5. să asigure elaborarea metodologiei de calcul al tarifelor aprobate aferente activităților de bază;

3.5. să asigure elaborarea metodologiei de calcul al tarifelor aprobate aferente activităților de bază;

3.5. să asigure elaborarea metodologiei de calcul al tarifelor aprobate aferente activităților de bază;

3.5. să asigure elaborarea metodologiei de calcul al tarifelor aprobate aferente activităților de bază;

3.5. să asigure elaborarea metodologiei de calcul al tarifelor aprobate aferente activităților de bază;

3.5. să asigure elaborarea metodologiei de calcul al tarifelor aprobate aferente activităților de bază;

response:
În conformitate cu HGRM nr. 885 din 01.11.2017, SA ENERGOCOM a fost desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică pînă la 01.01.2021. Luînd în considerație faptul că activitatea Furnizorului central, reprezintă o activitate reglementată, ANRE prin hotărîrea nr.483/2017 din 13.12.2017 a aprobat Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică. (se anexează). În ceea ce ține de activitatea SA ENERGOCOM, nereglementată, ca furnizor de energie electrică, prețurile de furnizare a energiei electrice (care nu reprezintă tarife) se stabilesc pe bază concurențială în cadrul licitațiilor anuale organizate de întreprinderile reglementate din sector, la care SA ENERGOCOM participă ca furnizor.

3.6. să revizuiască politicile resurselor umane în vederea stabilirii mecanismelor întru asigurarea unui coraport rezonabil al angajaților de diferite vîrste;

3.6. să revizuiască politicile resurselor umane în vederea stabilirii mecanismelor întru asigurarea unui coraport rezonabil al angajaților de diferite vîrste;

response:
Î.S.„DEI” a prezentat copia Regulamentului intern, care reglementează raporturile de muncă dintre angajator și salariați și în cadrul căruia au fost prevăzute mai desfășurat, criteriile de acordare a sporurilor și premiilor pentru salariații Întreprinderii. (copia se anexează)

3.6. să revizuiască politicile resurselor umane în vederea stabilirii mecanismelor întru asigurarea unui coraport rezonabil al angajaților de diferite vîrste;

3.6. să revizuiască politicile resurselor umane în vederea stabilirii mecanismelor întru asigurarea unui coraport rezonabil al angajaților de diferite vîrste;

3.6. să revizuiască politicile resurselor umane în vederea stabilirii mecanismelor întru asigurarea unui coraport rezonabil al angajaților de diferite vîrste;

3.6. să revizuiască politicile resurselor umane în vederea stabilirii mecanismelor întru asigurarea unui coraport rezonabil al angajaților de diferite vîrste;

3.6. să revizuiască politicile resurselor umane în vederea stabilirii mecanismelor întru asigurarea unui coraport rezonabil al angajaților de diferite vîrste;

response:
La situația actuală în cadrul S.A. ENERGOCOM sunt angajate 11 persoane cu vîrste cuprinse între 34 și 66 de ani dintre care 3 persoane cu vîrste cuprinse între 55 – 66 ani, 2 persoane între 45 – 55 ani, 5 persoane între 35 -45 ani, 1 persoană între 25 -35 ani. Astfel în cadrul societății este asigurat coraportul optim între personal cu diferite vîrste.

3.7. să elaboreze și să înainteze Consiliilor de administrație, pentru aprobare, indicatorii măsurabili la stimularea angajaților;

3.7. să elaboreze și să înainteze Consiliilor de administrație, pentru aprobare, indicatorii măsurabili la stimularea angajaților;

3.7. să elaboreze și să înainteze Consiliilor de administrație, pentru aprobare, indicatorii măsurabili la stimularea angajaților;

3.7. să elaboreze și să înainteze Consiliilor de administrație, pentru aprobare, indicatorii măsurabili la stimularea angajaților;

3.7. să elaboreze și să înainteze Consiliilor de administrație, pentru aprobare, indicatorii măsurabili la stimularea angajaților;

3.7. să elaboreze și să înainteze Consiliilor de administrație, pentru aprobare, indicatorii măsurabili la stimularea angajaților;

3.7. să elaboreze și să înainteze Consiliilor de administrație, pentru aprobare, indicatorii măsurabili la stimularea angajaților;

response:
În cadrul SA ENERGOCOM există încă din anul 2007 Regulamentul cu privire la premierea lucrătorilor societății pe acțiuni ENERGOCOM pentru rezultatele activității de bază (se anexează).

3.8. să consolideze elementele sistemului de control intern la capitolul achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii.

3.8. să consolideze elementele sistemului de control intern la capitolul achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii.

response:
Î.S.„DEI” a prezentat copia Regulamentului de organizare și realizare a achizițiilor de bunuri și servicii (copia se anexează)

3.8. să consolideze elementele sistemului de control intern la capitolul achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii.

3.8. să consolideze elementele sistemului de control intern la capitolul achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii.

3.8. să consolideze elementele sistemului de control intern la capitolul achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii.

3.8. să consolideze elementele sistemului de control intern la capitolul achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii.

3.8. să consolideze elementele sistemului de control intern la capitolul achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii.

response:
În scopul consolidării sistemului de control intern la capitolul achiziționării de bunuri, lucrări și servicii în cadrul S.A. ”ENERGOCOM” încă în anul 2014 și 2015 au fost aprobate respectiv Regulamentul de achiziții și Regulamentul privind procedura licitației deschise a lucrărilor și serviciilor (se anexează).

4.1. înaintarea către adunarea generală a acționarilor a propunerilor privind înregistrarea conformă a capitalului de rezervă, precum și majorarea capitalului social în condițiile legii;

4.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării neregulilor constatate de către audit și asigurării realizării obiectivelor Planului de acțiuni pentru dezvoltarea teritoriului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.755 din 22.07.2005;

4.3. elaborarea și promovarea acțiunilor care ar asigura majorarea continuă a volumului serviciilor proprii prestate, inclusiv prin revizuirea/actualizarea tarifelor, prevederea exhaustivă a spațiilor date în chirie operatorilor expoziționali;

4.4. excluderea riscurilor de neachitare integrală/veridică a plății pentru chiria spațiului expozițional;

4.5. întreprinderea măsurilor de rigoare, în condițiile legii, privind încasarea plăților pentru arenda terenurilor și chiria imobilelor, precum și încasarea integrală a creanțelor, neadmițînd imobilizarea resurselor financiare.

5. să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea ocupării spațiilor libere și să identifice soluții legale în vederea eliminării situației de încheiere a contractului în defavoarea locatarului.

6. să asigure înregistrarea în evidența contabilă a valorii activelor nemateriale în sumă de 5,0 mil. lei.

7. să revizuiască clauzele contractelor de muncă prin prisma responsabilizării angajaților, pentru a exclude pe viitor admiterea cheltuielilor suplimentare.

8 . să efectueze verificările de competență în vederea asigurării înregistrării veridice a datelor evidenței patrimoniului administrat de C.I.E. „Moldexpo” S.A., cu excluderea situației de dublare a numerelor cadastrale și, respectiv, de înregistrare neconformă a bunurilor.

response:
scris. ARFC nr. 36/01-05/965 din 13.07.2017 Reieşind din Baza de date a cadastrului bunurilor imobile, C.I.E. ”Moldexpo” S.A. şi Î.S. ”DEI” sunt înregistraţi ca titulari ai următoarelor terenuri: mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 - 0,0743 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 3,9624 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,2521 ha CIE ”MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,381 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,9575 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,0128 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,063 ha Republica Moldova CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,0909 ha Republica Moldova CIE ”MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,02 ha Republica Moldova CIE ”MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,1 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,1485 ha CIE ”MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,0544 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,0365 ha CIE ”MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 1,1703 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. V. Alexandri nr. 78 0,9208 ha Î.S. "Direcţia pentru Exploatarea imobilului”- gestiune economică Pe lîngă c eţinerea dreptului de folosinţă asupra terenurilor indicate în pct.1, C.I.E. ”MOLDEXPO” S.A. este înregistrat ca titular asupra la următoarele construcţii şi încăperi mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 145,9 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 127,9 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 366,4 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 185,4 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 34,6 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 161,9 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 226,9 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 91,6 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 129,5 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 177,5 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 161,9 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 2638,8 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 1794,1 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 390,9 m.p. Totodată, menţionăm că toate bunurile imobile înregistrate menţionate mai sus au fost evaluate în scopul impozitării

RO_4564_ARFC.PDF

Cerinte (24)

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

response:
În cadrul ședinței Consiliului de administarare al Î.S„DEI” au fost informați despre auditul. Plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate auditului nu au fost prezentat.

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

response:
plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate au fost prezentat

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

2.1 pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni, prin stabilirea măsurilor de rigoare și a responsabililor de asigurarea executării acestora, în vederea înlăturării neregulilor constatate;

2.2. Ministerului Economiei, pentru documentare privind rezultatele auditului, şi se cere, în comun cu entitățile din subordine, să întreprindă măsuri optime și rezultative pentru implementarea recomandărilor auditului, și anume: 2.2.1. să asigure stabilirea regulamentară pentru întreprinderile din subordine a indicilor economici-cheie, avînd drept obiectiv asigurarea respectării principiului cost-eficiență;

response:
Prin scrisoarea nr. 05/3-5257 din 16.09.2013 se informează CC că: - În scopul respectării prevederilor menţionate, ministerul a însărcinat membrii Consiliilor sa asigure elaborarea, examinarea, aprobarea şi monitorizarea planurilor de afaceri trienale, deoarece in planurile elaborate au fost stabiliţi indicatori economici - totodată ministerul a solicitat includerea in ordinea de zi a adunării generale acționarilor a chestiunii privind aprobarea direcțiilor prioritate de dezvoltare ale societăților, executarea cărora va fi monitorizată de către membrii consiliului pe parcursul anului. Totodată reprezentantul statului desemnat, este obligat să asigure elaborarea și coordonarea cu direcția de ramură a ministerului a direcțiilor prioritare ale activității societății cu stabilirea indicilor economiei principali. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Fondatorul stabileşte întreprinderii indicii economici, iar entităţile din subordine, să întreprindă măsuri optime potrivit art.7 alin (1), Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare a şi rezultativc pentru implementarea recomandărilor întreprinderii, care reprezintă interesele statului şi îţi exercită activitatea în conformitate cu auditului. şi anume legea nominalizată şi Regulamentul consiliului de administraţie al întreprinderii de stat 2.2.1. să asigure stabilirea regulamentară pentru (aprobat de fondator. Concomitent, conform art.8 lit. a). Consiliul aprobă programul de întreprinderile din subordine a indicilor economici- perspectivă al dezvoltării şi planurile anuale ale întreprinderii. cheie, avînd drept obiectiv asigurarea respectării i în scopul respectării prevederilor menţionate, ministerul a însărcinat membrii Consiliilor să principiului cost-cficienţă; ^ asigure elaborarea, examinarea, aprobarea şi monitorizarea planurilor de afaceri trienale Ţinând cont de posibilităţile financiare, tehnice, factorii interni şi externi, în planurile l elaborate au fost stabiliţi indicatori economici. Reieşind din rezultatele obţinute din activitatea economico-financiară al acestora pe parcursul anului de gestiune, întreprinderile ! revizuiesc anual Planurile de afaceri elaborate şi propun spre aprobare Consiliului 1 modificările respective. Totodată, în temeiul prevederilor art. 50 alin.(4) lit. a) şi art.52 alin.(2) lit.a) din Legea l nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, ministerul a solicitat includerea în ordinea de zi a adunării generale acţionarilor a chestiunii privind aprobarea direcţiilor • prioritate de dezvoltare ale societăţilor, executarea cărora va fi monitorizată de către membrii consiliului pe parcursul anului. în acelaşi timp, prin ordinul cu privire la desemnarea reprezentanţilor statului în societăţile pe acţiuni, reprezentantul statului desemnat, este l obligat să asigure elaborarea şi coordonarea cu direcţia de ramură a ministerului a direcţiilor ■ prioritare ale activităţii societăţii cu stabilirea indicilor economici principali. . |

RO_2268_ME nr. 053-5257 din 16.09.2013.pdf

2.2.2. să asigure transmiterea conformă a patrimoniului de stat la încheierea contractelor manageriale;

response:
Prin scrisoarea nr. 05/3-5257 din 16.09.2013 se informează CC că: ME a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului (se anexează) cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20 octombrie 1994 (privind aprobarea unor acte normative vizînd funcționarea Legii cu privire la întreprinderea de stat) prin care se propune operarea modificărilor în anexa nr.3 la hotărârea dată - CONTRACTUL-TIP între Fondator si Administratorul Întreprinderii de Stat, în care se stipulează despre transmiterea proprietății de stat (se anexează Proiectul HG). Prin scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015 Pentru a reglementa conformitatea transmiterii patrimoniului de stat, Ministerul Economiei a promovat modificări în anexa 3 la Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.770 din 20 octombrie 1994, care prevăd obligativitatea transmiterii patrimoniului prin act de primire-predare, precum şi specificarea exhaustivă a datelor ce urmează a fi reflectate în acesta

RO_2268_ME nr. 053-5257 din 16.09.2013.pdf
RO_2271_ME nr. 10-37 din 12.01.2015.pdf

2.2.3. să actualizeze, reieșind din situația reală, Lista bunurilor imobile proprietate a statului gestionate de întreprinderile din subordinea Ministerului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.05.2005, și Lista societăților pe acțiuni și întreprinderilor de stat din administrarea Ministerului Economiei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009;

response:
Prin scrisoarea ME nr. 05/3-5257 din 16.09.2013 se informează CC că: de către ME a fost solicitată (anexă scrisoarea către entități) de la întreprinderile de stat, instituțiile și organizațiile subordonate prezentarea informației referitor la bunurile imobile aflate in gestiune a acestora și modificările efectuate în ultima perioadă în componența lor. După verificarea informației selectate, vor fi promovate modificările corespunzătoare in hotarîrea nominalizată. Prin scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015 Intru realizarea pct.2.2.3 al Hotărârii, privind eliminarea neconcordanţei identităţii datelor bunurilor imobile proprietate publică de stat înscrise în Registrul Patrimoniului Public şi celor incluse în anexele la Hotărârea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, s-a solicitat (prin scrisoarea nr.05/3-5890 din 13.10.2014) autorităţilor administraţiei publice centrale revizuirea şi actualizarea Listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului aflate în gestiune, urmare transmiterii, înstrăinării, precum şi în rezultatul efectuării măsurărilor suplimentare a suprafeţei bunurilor pentru înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile. După prezentarea listelor actualizate Ministerul Economiei va elaboraşi va promova un proiect comun al Hotărîrii de guvern respectiv. Propunerea privind operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009 a fost inclusă în planul de activitate a Ministerului Economiei pentru anul 2015. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 în scopul actualizării, conform situaţiei la zi, a datelor reflectate în Lista bunurilor imobile proprietate a statului gestionate de întreprinderile din subordinea Ministerului Economiei aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.351 din 23.05.2005, ministerul a solicitat de la entităţile din subordine, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni din administrare prezentarea informaţiei referitor la bunurile imobile aflate în gestiune şi modificările efectuate în ultima perioada în componenţa lor. După verificarea informaţiei selectate au fost identificate un şir de discordanţe a clementelor de identificare a acestor bunuri, prin urmare au fost făcute un şir de solicitări pentru elucidarea cauzelor acestor necorcspunderi sau în caz de necesitate înlăturarea acestora pentru a fi prezentată o informaţiei veridică şi la zi. Astfel după acumulare informaţiei relevante vor fi promovate modificările corespunzătoare în hotărârea nominalizată. Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr.539 din 03 mai 2016 privind modificarea şi completarea anexelor nr.2 - nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.690 din 13 noiembrie 2016 au fost operate modificările de rigoare în Lista societăţilor pe acţiuni şi întreprinderilor de stat din administrarea Ministerului Economiei.

RO_2268_ME nr. 053-5257 din 16.09.2013.pdf
RO_2271_ME nr. 10-37 din 12.01.2015.pdf

2.2.4. să monitorizeze înregistrarea în evidența contabilă de către întreprinderile din subordine a suprafețelor și valorii terenurilor deținute în gestiune, precum și înregistrarea de către acestea a imobilelor la organele cadastrale;

response:
Prin scrisoarea nr. 05/3-5257 din 16.09.2013 se informează CC că: În anul 2013 a fost aprobată legea nr. 204 din 12.07.2013 pt. modificarea și completarea Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea si deetatizarea proprietății publice (se anexează). Conform modificărilor operate la art.7 alin.(3) lit.f) din Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007. administrarea terenurilor proprietate publica a statului aferente bunurilor imobile proprietate privata, inclusiv darea lor in locaţiune/arenda tine de competenta organului abilitat cu administrarea si deetatizarea proprietății publice (Agenția Proprietății Publice). Scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015 Pînă în prezent, nu există o metodologie de reflectare în contabilitate a terenurilor transmise în gestiunea (folosinţa) întreprinderilor de stat/societăţilor pe acţiuni cu cota statului şi, în opinia Ministerului Economiei, oportunitatea elaborării acestei ţine de competenţa Ministerului Finanţelor. Referitor la înregistrarea bunurilor imobile, informăm că după actualizarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului aflate în gestiune prin operarea modificărilor în Hotărârea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, se va asigura înregistrarea bunurilor imobile neînregistrate pînă la momentîn Registrul de stat al bunurilor imobile. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, bunurile mobile/imobile pot fi luate la evidenţa contabilă doar la preţul de piaţă stabilit de către o companie licenţiată în domeniul evaluării Costul serviciilor prestate de acestea este destul de marc, iar majoritatea întreprinderilor de stat, care activează în domeniul industrial (de producere), necesită mijloace financiare pentru procurarea mijloacelor circulante, procurarea utilajelor modeme, reparaţii capitale, ctc. Totodată, informăm că la data 12.07.2013 de către Parlamentul Republicii Moldova a fost adoptată Legea nr.204 pentru modificarea şi completarea Legii nr 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. Confomi modificărilor operate la art.7 aiin.(3) lit.P) din Legea nr. 121-XVI din 04 05.2007, administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată, inclusiv darea lor în locaţiune/arendă ţine de competenţa organului abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Agenţia Proprietăţii Publice), care în procesul pregătirii documentelor pentru privatizarea bunurilor supuse privatizării a selectat informaţia privind terenurile aflate în gestiune întreprinderilor de stat şi monitorizează în continuu atât situaţia economico- financiară cât şi patrimonială ale acestora. De asemenea, menţionăm că există riscul că terenurile înregistrate în evidenţa contabilă a întreprinderilor pot fi înstrăinate de către administrator în cazul în care întreprinderea va deveni insolvabilă. Concomitent, până în prezent, nu există o metodologie de reflectare în contabilitate a terenurilor transmise în gestiunea (folosinţa) întreprinderilor de stat/societăţilor pe acţiuni cu cota statului şi, în opinia Ministerului Economiei, oportunitatea elaborării acestei ţine de competenţa Ministerului Finanţelor. Referitor la înregistrarea bunurilor imobile, informăm că după actualizarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului aflate în gestiune prin operarea modificărilor în Hotărârea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, se va asigura înregistrarea bunurilor imobile neînregistrate până la moment în Registrul de stat al bunurilor imobile.

RO_2268_ME nr. 053-5257 din 16.09.2013.pdf
RO_2271_ME nr. 10-37 din 12.01.2015.pdf

2.2.5. să asigure raportarea de către reprezentanții statului în societățile comerciale a activității lor în strictă conformitate cu cerințele prevederilor legale;

response:
Prin scrisoarea nr. 05/3-5257 din 16.09.2013 se informează CC că: În actele administrative cu privire la desemnarea reprezentanților statului în societățile pe acțiuni administrate de către ME se pune în sarcina reprezentantului statului să prezinte semestrial Ministerului Economiei raportul privind îndeplinirea funcțiilor sale conform modului stabilit (anexă proiectul de ordin Cu privire la reprezentarea statului in SA). scris.nr.07-3589 din 23.06.17 în vederea asigurării raportării de către reprezentanţii statului în societăţile comerciale a activităţii lor în strictă conformitate cu cerinţele prevederilor legale. Ministerul Economiei, pe parcurs a întreprins mai multe acţiuni, iar prin Ordinul viccprim-ministrului ministrului economiei nr.65 din 04 mai 2017 cu privire la gestionarea întreprinderilor şi societăţilor pe acţiuni în administrarea Ministerului Economiei, a fost stabilit că Comisia cu privire la gestionarea întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni in administrarea Ministerului Economici va examina raportul semestrial al reprezentanţilor statului în societăţile comerciale cu cota statului. întocmit conform prevederilor Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1053 din 11.11.2010. Totodată, menţionăm că, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat (remis Guvernului spre examinare şi aprobare prin scrisoarea nr. 10-1998 din 10.04.2017) prevede obligativitatea reprezentantului statului de prezentare semestrială (30 iulie şi 31 martie) autorităţii abilitate raportul privind îndeplinirea funcţiilor sale. Scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015 Suplimentar, prin ordinul de desemnare a reprezentantului statului emis de conducătorul ministerului se stabilesc responsabilități ale reprezentantului statului.

RO_2268_ME nr. 053-5257 din 16.09.2013.pdf
RO_2271_ME nr. 10-37 din 12.01.2015.pdf

2.2.6. să fortifice eficientizarea activității Comisiei cu privire la gestionarea întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni;

response:
Scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015 Prin ordinul ministrului economiei nr.90 din 26 mai 2014 a fost creată comisia cu privire la gestionarea întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în administrarea Ministerului Economiei (ordinul nr.128 din 15.07.2013 a fost abrogat). In componenţa comisiei au fost incluşi şefii de direcţii ai tuturor domeniilor gestionate de minister şi reprezentanţi ai Agenţiei Proprietăţii Publice. Membrii comisiei examinează chestiunile ce ţin de administrarea patrimoniului public aflat în gestiune întreprinderilor din subordine şi, în caz de necesitate (inclusiv la solicitarea reprezentantului statului), elaborează/examinează propuneri îndreptate spre soluţionarea problemelor depistate (apărute) în activitatea acestora

RO_2271_ME nr. 10-37 din 12.01.2015.pdf

2.2.7. să verifice executarea conformă de către întreprinderile din subordine a Ordinului Ministerului Economiei nr.98 din 08.07.2012, în ce privește elaborarea de către acestea a Regulamentului-tip privind achizițiile;

response:
Prin scrisoarea nr. 05/3-5257 din 16.09.2013 se informează CC că: a fost elaborat proiectul Regulamentului - tip privind achizițiile, care a fost expediat spre avizare întreprinderilor subordonate și Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE). Urmare examinării obiecțiilor parvenite, proiectul în cauză va fi expediat în adresa întreprinderilor administrate de minister pentru utilizare. (se anexează) Scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015 La toate întreprinderile strategice, aflate în administrarea Ministerului Economiei (ţinînd cont de specificul activităţii) sînt elaborate Regulamentele privind organizarea activităţii comisiei de achiziţii, aprobate de consiliile acestora. De asemenea, pe pagina oficială a ANRE a fost plasat Regulamentul - tip privind organizarea procesului de achiziţii, elaborat pentru aplicare de către întreprinderile din sectorul energetic şi acestea au adus Regulamentele sale în concordanţa cu prevederile Regulamentului-tip menţionat.

RO_2268_ME nr. 053-5257 din 16.09.2013.pdf
RO_2271_ME nr. 10-37 din 12.01.2015.pdf

2.2.8. să examineze situația privind ocuparea funcției de manager prin prisma prevederilor Legii cu privire la conflictul de interese;

response:
Prin scrisoarea nr. 05/3-5257 din 16.09.2013 se informează CC că: la încheierea contractul de management cu administratorul societății pe acțiuni se va ține cont de prevederile codului muncii și Legii nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 în scopul respectării principiului transparenţei în procesul ocupării funcţiei de manager membrii Consiliilor de administrape/Consiliilor societăţilor, care conform legislaţiei în vigoare, propun Fondatorului candidatura administratorului întreprinderii de stat/încheie contractul de management cu administratorul societăţii pe acţiuni organizează concursul privind ocuparea funcţiei vacante ţin cont de prevederile Codului muncii şi Legii nr,16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, iar anunţul se publică pe pagina web a Ministerului Economiei Scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015 în scopul respectării principiului transparenţei în procesul de selectare a administratorilor întreprinderilor de stat, Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator, care afost avizat de către toate organele administraţie publice centrale. Proiectul în cauză stabileşte criteriile de selectare a administratorilor şi cazurile în care candidaţii lafuncţia vacantă de administrator nu pot fi admişi la concurs, inclusiv existenţa conflictului de interese.

RO_2268_ME nr. 053-5257 din 16.09.2013.pdf
RO_2271_ME nr. 10-37 din 12.01.2015.pdf

2.3. pentru informare, monitorizare și înregistrarea conformă, precum și pentru evaluarea, în scop de impozitare, a terenurilor aflate în gestiunea C.I.E. „Moldexpo” S.A. și Î.S. „DEI”;

response:
scris. ARFC nr. 36/01-05/965 din 13.07.2017 Reieşind din Baza de date a cadastrului bunurilor imobile, C.I.E. ”Moldexpo” S.A. şi Î.S. ”DEI” sunt înregistraţi ca titulari ai următoarelor terenuri: mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 - 0,0743 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 3,9624 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,2521 ha CIE ”MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,381 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,9575 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,0128 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,063 ha Republica Moldova CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,0909 ha Republica Moldova CIE ”MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,02 ha Republica Moldova CIE ”MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,1 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,1485 ha CIE ”MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,0544 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 0,0365 ha CIE ”MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 1,1703 ha CIE "MOLDEXPO” S.A. - folosinţă mun. Chişinău, str. V. Alexandri nr. 78 0,9208 ha Î.S. "Direcţia pentru Exploatarea imobilului”- gestiune economică Pe lîngă c eţinerea dreptului de folosinţă asupra terenurilor indicate în pct.1, C.I.E. ”MOLDEXPO” S.A. este înregistrat ca titular asupra la următoarele construcţii şi încăperi mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 145,9 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 127,9 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 366,4 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 185,4 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 34,6 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 161,9 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 226,9 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 91,6 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 129,5 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 177,5 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 161,9 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 2638,8 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 1794,1 m.p. mun. Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1 390,9 m.p. Totodată, menţionăm că toate bunurile imobile înregistrate menţionate mai sus au fost evaluate în scopul impozitării

RO_4564_ARFC.PDF

1.6 Ministerul Economiei: examinarea oportunității ajustării cadrului legal ce vizează remunerarea membrilor Consiliilor, în vederea remunerării comensurabile a muncii depuse, și revizuirea clauzelor contractuale sub aspectul stimulării managerilor întreprinderilor în raport cu indicatorii concreți realizați de întreprindere pentru ultimii, inclusiv ținînd cont de Legea nr. 284 din 13.12.2012, care statuează mărimea premiului anual și a altor plăți anuale în dependență de rezultatele economico-financiare.

response:
Scrisoarea ME nr. 10-37 din 12.01.2015: se face referința la HG nr. 463 din 16.06.2014 precum și la elaborarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20 octombrie 1994, prin care se propun modificări şi completări în anexa nr.3 la hotărîrea dată - CONTRACTUL-TIP între Fondator şi Administratorul întreprinderii de Stat, Ministerul Economiei, ţinînd cont de prevederile actuale a actelor legislative şi normative, a propus următoarele modificări la capitol VI:

RO_2271_ME nr. 10-37 din 12.01.2015.pdf