Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 16 din 15 martie 2013 privind Raportul de audit al regularității exercițiului bugetar 2012 la Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Numar din data de 2013-03-15 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 5

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului dl M.Pocaznoi, contabilului-şef dna A.Ţurcanu, șefului Secției juridice și reglementări dl M.Oțel, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul de audit al regularității exercițiului bugetar 2012 la Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul financiar, întocmit de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului (în continuare - CCA), în toate aspectele semnificative, este elaborat în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă informaţia reală şi fidelă asupra situaţiei financiare şi a celei patrimoniale, bazată pe datele evidenţei contabile, iar utilizarea mijloacelor publice şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conforme prevederilor legale.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, cu abordarea bazată pe evaluarea sistemului de control intern și pe proceduri de fond.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă publică, Curtea de Conturi

 a constatat:

Raportul de audit al regularității exercițiului bugetar 2012 la Consiliul Coordonator al Audiovizualului denotă existenţa unor neconformităţi admise de CCA şi a unor probleme identificate, precum urmează:

  • CCA n-a asigurat înregistrarea în evidența contabilă a terenului aferent cu suprafața de 0,119 ha, în valoare estimată de 3464,9 mii lei.
  • De către CCA n-au fost întreprinse toate acțiunile necesare în termenul stabilit, în vederea reglementării mărimii taxei pentru licențiere pentru genul "Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre", care urma să se stabilească prin Codul audiovizualului. Astfel, CCA nu a inițiat modificarea Codului audiovizualului în vederea stabilirii cuantumului taxei pentru genul de activitate menționat, în contextul în care mărimea taxei pentru acesta a fost exclusă din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, fiind format un vacuum în cadrul legislativ. În aceste circumstanțe, CCA aplică taxa de licență în mărimea în care a fost indicată anterior în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător în mărime de 2500 lei, fiind revăzută ultima dată în anul 2005, aplicată pentru toate categoriile de radiodifuzori.
  • Nu este reglementată procedura de control intern asupra achitării integrale și la timp a taxei de reglementare, lipsește prescrierea responsabilizării pentru monitorizare și nu au fost întreprinse toate măsurile legale pentru a obliga încasarea în termen a taxei de reglementare. În aceste circumstanțe, în permanență au fost înregistrate restanțe la taxele de reglementare de la 77,1% pînă la 91,6% din totalul taxelor calculate.
  • CCA nu dispune de reglementări privind pîrghiile de verificare a cifrei anuale de afaceri raportate de către radiodifuzori. În această situație, auditul denotă riscul de raportare eronată de către radiodifuzori a cifrei de afaceri, ceea ce ar putea diminua taxa de reglementare, cu afectarea încasării veniturilor în Fondul de susţinere a radiodifuzorilor. Urmare, în unele cazuri, s-a admis prezentarea de către radiodifuzori a Rapoartelor trimestriale necesare CCA în vederea calculării taxelor, cu depășirea termenului stabilit legal de la 1 pînă la 579 de zile.
  • De către CCA s-a admis utilizarea neconformă a unor mijloace din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor. Totodată, Regulamentul privind gestionarea acestui Fond este aprobat prin decizia CCA, prevederile acestuia cu referire la direcțiile de utilizare a surselor sînt modificate în dependență de necesitățile apărute.
  • Au fost admise unele nereguli și erori la ținerea evidenței contabile. Astfel, nu au fost reflectate regulamentar ca venituri calculate ale anului 2012 veniturile provenite din taxa de reglementare aferente trimestrului IV. Totodată, s-a admis denaturarea părții de venituri ca rezultat al includerii neregulamentare la venituri a sumei de 44,2 mii lei, fapt care a influențat nesemnificativ corectitudinea datelor raportate la executarea mijloacelor speciale, fiind majorate în aceeași mărime.
  • La achiziționarea de programe informatice, s-a constatat că CCA a desemnat cîștigător un operator economic în lipsa unei concurențe efective și, respectiv, s-a identificat riscul de utilizare ineficientă a mijloacelor publice.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

 hotărăşte:

 1. Se aprobă Raportul de audit al regularității exercițiului bugetar 2012 la Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media și Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, pentru informare și examinare:

2.1.1. a oportunității de inițiere a modificărilor Codului audiovizualului, cu determinarea reglementărilor privind cuantumul taxei de licențiere și aprobarea direcțiilor de utilizare a mijloacelor Fondului de susţinere a radiodifuzorilor în contextul în care în Codul audiovizualului nu este prevăzut expres modul de aprobare a Regulamentului Fondului de susţinere a radiodifuzorilor;

2.1.2. a relevanței trecerii graduale a Consiliului Coordonator al Audiovizualului la principiile autogestiunii economice, inclusiv prin stabilirea unui mecanism de compensare, din contul plăților pentru licență, a cotei-părți alocate din buget;

2.2. Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi se cere:

2.2.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan concret de măsuri şi a responsabililor de realizarea lor;

2.2.2. să consolideze acțiunile pentru implementarea unui sistem de management financiar și control conformat la rigorile Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

2.2.3. să elaboreze reglementări privind controlul asupra achitării integrale şi în termen a taxei de reglementare de către radiodifuzori, precum și să determine instrumentele aferente mecanismului de verificare a veridicității cifrei de afaceri raportate de radiodifuzori în scopul asigurării plenitudinii încasărilor provenite din taxa de reglementare.

3. Se ia act că, pe parcursul auditului:

3.1. au fost corectate datele Raportului privind executarea mijloacelor speciale ale bugetului de stat pe anul 2012 în vederea reflectării veniturilor aferente trimestrului IV în sumă de 533,8 mii lei;

3.2. urmare a acțiunilor întreprinse de CCA, a fost asigurată încasarea a 506,2 mii lei din totalul de 617,2 lei al datoriilor radiodifuzorilor pentru taxa de reglementare, acestea, la situația din 15.03.2013, constituind 111,0 mii lei;

3.3. au fost întocmite deconturile de avans pentru deplasările în interes de serviciu peste hotare și anexate documentele justificative care confirmă cheltuielile efectuate.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.2. din prezenta hotărîre şi implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Curții de Conturi nr.54 din 04.12.2012 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013" (cu modificările ulterioare).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 ,,Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Art.XIII din Legea nr.281-XVI din 14.12.2007 "Pentru modificarea și completarea unor acte legislative" și art.18 alin.(5) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 "Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător".

Legea nr.451-XV din 30.07.2001 "Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător".

Raportul trimestrial privind calcularea taxei de reglementare.

Recomandari (5)

3. Să asigure, prin acțiuni concrete, conformitatea și regularitatea constituirii și utilizării mijloacelor Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, cu inițierea modificărilor privind legalizarea mărimii taxei de licențiere, examinînd oportunitatea revizuirii în condițiile în care taxa n-a fost revăzută din anul 2005, fiind aplicată uniform pentru toți radiodifuzorii, neținîndu-se cont de amplasarea geografică, capacitățile diferite ale acestora și de alte criterii stabilite în mod legal.

2. Să elaboreze reglementări privind perceperea taxei de reglementare, controlul achitării integrale şi în termen de către radiodifuzori a acesteia.

4. Să determine instrumentele aferente mecanismului de verificare a veridicității cifrei de afaceri, raportate de radiodifuzori în scopul asigurării plenitudinii încasărilor veniturilor din taxa de reglementare.

1. Să aprobe reglementări interne în vederea asigurării monitorizării conformității procedurilor de achiziţii publice, inclusiv în condiţii de transparenţă maximă.

5. Să asigure înregistrarea în evidența contabilă a terenului aferent, precum și să se determine referitor la regularitatea gestionării galeriei de trecere.

Cerinte (3)

2.2.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan concret de măsuri şi a responsabililor de realizarea lor;

2.2.2. să consolideze acțiunile pentru implementarea unui sistem de management financiar și control conformat la rigorile Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

2.2.3. să elaboreze reglementări privind controlul asupra achitării integrale şi în termen a taxei de reglementare de către radiodifuzori, precum și să determine instrumentele aferente mecanismului de verificare a veridicității cifrei de afaceri raportate de radiodifuzori în scopul asigurării plenitudinii încasărilor provenite din taxa de reglementare.