Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 22 din 26 aprilie 2013 privind Raportul de audit al regularităţii exercițiului bugetar 2012 și gestionării patrimoniului public la Ministerul Culturii și unele instituţii din subordine

Numar din data de 2013-04-26 Nr. cerinte: 25 Nr. recomandari: 106

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului culturii dl B.Focșa, șefului adjunct al Direcției finanțele în învățămînt, cultură și știință a Ministerului Finanțelor dna R.Ghilan, șefului Direcției audit intern a Ministerului Educației dl S.Căinăreanu, șefului Direcției privatizare a Agenției Proprietății Publice dna D.Cebotarean, rectorului Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice dna V.Melnic, directorului Colegiului de Muzică ,,Ștefan Neaga" dl G.Perju, directorului Colegiului de Arte Plastice ,,Alexandru Plămădeală" dl I.Svernei, directorului Colegiului Național de Coregrafie, mun.Chișinău dl I.Gorșcov, directorului Liceului-internat Republican de Muzică ,,Ciprian Porumbescu" dna G.Buinovschi, directorului Liceului-internat Republican de Muzică ,,Serghei Rahmaninov" dl V.Bagrin, directorului adjunct al Liceului-internat Republican de Arte Plastice ,,Igor Vieru" dna C.Chelaru, directorului general al Bibliotecii Naționale dl A.Rău, directorului general al Bibliotecii Naționale pentru Copii ,,Ion Creangă" dna C.Balaban, directorului general al Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei dl E.Sava, directorului general al Muzeului Național de Artă dl T.Zbîrnea, directorului Casei-Muzeu ,,A.S.Pușkin", mun.Chișinău dna A.Stacanova, directorului Colegiului de Muzică și Pedagogie din Bălți dl V.Vlas, directorului Colegiului de Arte, or.Soroca dna T.Grițenco, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat: Raportul de audit al regularităţii exercițiului bugetar 2012 și gestionării patrimoniului public la Aparatul central al Ministerului Culturii și unele instituții din subordine (Anexa nr.1); Raportul de audit al regularităţii exercițiului bugetar 2012 și gestionării patrimoniului public la instituţiile de învățămînt artistic din subordinea Ministerului Culturii (Anexa nr.2); Raportul de audit al regularităţii exercițiului bugetar 2012 și gestionării patrimoniului public la Bibliotecile Naționale și la unele muzee din subordinea Ministerului Culturii (Anexa nr.3); Raportul privind executarea cerințelor și implementarea recomandărilor înaintate Ministerului Culturii și instituțiilor din subordine prin hotărîrile aprobate anterior de Curtea de Conturi (Anexa nr.4).

Misiunile de audit s-au desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, tranzitoriu pe anul 2013, avînd ca scop evaluarea regularităţii situaţiilor financiare, întru asigurarea faptului că acestea nu conţin denaturări semnificative, precum şi a gestionării patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009. În vederea susţinerii opiniilor, constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit s-au obţinut în urma aplicării procedurilor de evaluare a sistemului de control intern și procedurilor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode (examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.), ținîndu-se cont de semnificaţie, nivelul materialităţii şi riscurile identificate, fiind auditate: Aparatul central al Ministerului Culturii, 9 instituții de învăţămînt artistic (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Colegiul de Muzică "Ștefan Neaga", Colegiul Național de Coregrafie, mun.Chișinău, Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală", Colegiul de Arte, or.Soroca, Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți, Liceul-internat Republican de Muzică "Ciprian Porumbescu", Liceul-internat Republican de Muzică "Serghei Rahmaninov", Liceul-internat Republican de Arte Plastice "Igor Vieru"), Bibliotecile Naționale (Biblioteca Națională și Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă") și 3 muzee (Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, Muzeul Național de Artă, Casa-Muzeu "A.S. Pușkin", mun.Chișinău).

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

 a constatat:

Ministerul Culturii este organul central de specialitate care coordonează activitatea culturală. În calitatea sa de executor primar de buget, are obligația să analizeze şi să asigure elaborarea proiectului bugetului ministerului şi al instituţiilor subordonate, conform programelor de activitate; să repartizeze echitabil mijloacele financiare; să asigure exercitarea controlului asupra utilizării şi valorificării mijloacelor bugetare și a patrimoniului public, destinate dezvoltării culturii; să asigure prezentarea, în modul stabilit, a dărilor de seamă contabile şi statistice.

Activitatea ministerului, precum și a instituţiilor din subordine este reglementată de legile şi hotărîrile Parlamentului, de hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului din domeniul respectiv, de actele normative ale Ministerului Culturii, precum şi de statutele, regulamentele instituțiilor. În calitate de executori de buget, acestea sînt obligate să întocmească și să prezinte rapoarte financiare în conformitate cu Legea contabilităţii şi potrivit normelor aprobate de Ministerul Finanţelor, să asigure utilizarea regulamentară a mijloacelor bugetului de stat, precum și administrarea rațională a patrimoniului public.

Ministerului Culturii i-au fost aprobate pe anul 2012 mijloace financiare de la bugetul de stat în sumă de 247,3 mil.lei (de la componenta de bază - 227,4 mil.lei, din mijloace speciale - 19,9 mil.lei). În această perioadă, au fost executate cheltuieli în sumă de 244,6 mil.lei, sau cu 2,7 mil.lei mai puțin față de suma aprobată.

Verificările auditului regularităţii exerciţiului bugetar 2012 la Ministerul Culturii şi la unele instituţii din subordine au relevat carenţe în procesul de planificare bugetară, iregularităţi la executarea şi raportarea utilizării mijloacelor publice, precum şi un control insuficient al ministerului asupra sistemului general de gestiune a patrimoniului instituţiilor din subordine şi unităţilor economice administrate.

Avînd în vedere competenţele legale şi responsabilităţile părţilor implicate în procesul de administrare, monitorizare şi raportare a situaţiei financiare şi a celei patrimoniale, se relevă următoarele:

Ministerul Culturii, ca organ central de specialitate, în calitatea sa de executor primar de buget, fondator și deținător al pachetului de acțiuni ale statului:

 • N-a conformat rețeaua entităților din domeniul culturii incluse în lista instituțiilor subordonate, aprobată de Guvern, cu situația reală, iar irelevanța reglementărilor în domeniu a determinat statutul dublu al activității organizațiilor teatral-concertistice.
 • N-a asigurat prezența tuturor elementelor sistemului de control intern asupra aplicării conforme a normelor de drept, fapt care a generat cheltuieli suplimentare în sumă de 230,6 mii lei la disponibilizarea personalului.
 • A stabilit unor cadre didactice și personalului de conducere din instituțiile de învățămînt subordonate, pentru anii de studii 2011/2012 și 2012/2013, norma didactică peste normele aprobate de Guvern.
 • N-a respectat cadrul legal în domeniul achiziţiilor, auditul atestînd: irelevanţa activităţii grupului de lucru pentru achiziţii; nemonitorizarea executării contractelor de achiziții publice, în special nerespectarea termenelor de livrare Bibliotecii Naționale a 6500 de exemplare de cărți în sumă de 325,6 mii lei; încheierea unor acorduri adiționale, cu majorarea valorii contractelor (la 2 agenți economici - cu 100%, sau cu suma de 544,9 mii lei).
 • N-a încasat plățile calculate pentru locațiunea imobilelor în sumă de 48,5 mii lei, iar în condițiile neconformării contractuale în ce privește raportarea nu s-a obținut o tranșă a unui grant în sumă de 361,9 mii lei, înregistrînd datorii față de instituțiile din subordine în sumă de 318,7 mii lei.
 • În condițiile nestabilirii responsabilităților de monitorizare la toate etapele de realizare a măsurilor culturale și de raportare a cheltuielilor, a achitat onorarii cu depășirea normelor stabilite în sumă de 202,6 mii lei și nu i s-au prezentat dări de seamă asupra cheltuielilor în sumă de 5204,5 mii lei.
 • În lipsa contractelor, a selectat și finanțat programe/proiecte/acţiuni culturale desfăşurate de unele asociaţii obşteşti în sumă de 664,0 mii lei; a finanțat proiecte pînă la justificarea documentară a cheltuielilor în sumă de 713,0 mii lei, iar în lipsa prezentării proiectelor/programelor culturale, a finanțat unele societăți obștești cu suma de 1446,7 mii lei.
 • N-a monitorizat gestionarea patrimoniului public, admițînd nereguli, exprimate prin: neasigurarea în deplină măsură a înregistrării la organele cadastrale de către instituţiile din subordine a drepturilor patrimoniale asupra a 77 de imobile cu suprafaţa totală de 52726,0 m2, a 6 terenuri cu suprafaţa de 52,0 ha; neasigurarea înregistrării în evidența contabilă de către Aparatul central al ministerului a 4 imobile cu suprafața de 3641,4 m2 și a 2 terenuri cu suprafața de 1,2 ha, precum și de către instituțiile din subordine - a 14 imobile cu suprafața de 3895,8 m2 și a 37 de terenuri cu suprafața de 279,8 m2. Controlul insuficient asupra gestionării patrimoniului public a cauzat divergențe între datele contabile și datele privind imobilele înregistrate la organele cadastrale și în lista instituțiilor subordonate, aprobată de Guvern, precum și iregularități la gestionarea întreprinderilor de stat.
 • În calitatea sa de deținător al pachetului de acțiuni, n-a obținut rezultativitate în administrarea proprietății publice a S.A. "Circul din Chișinău", iar ca rezultat al neachitării plăților salariale la 2 foști angajați în sumă de 14,3 mii lei, n-a prevenit intentarea procesului de insolvabilitate, fiind generat riscul de înstrăinare a patrimoniului statului în această Societate.
 • N-a soluționat, conform cadrului regulator, problema privind acumularea și utilizarea plăților pentru arenda monumentelor.
 • N-a asigurat un control intern suficient la etapele de planificare și de executare a cheltuielilor pentru investițiile capitale, elaborînd documentația de proiect pentru unele obiecte la care nu s-au executat lucrări, fiind utilizate mijloace financiare în sumă de 3737,0 mii lei. Nefinanțarea în volum deplin a investițiilor planificate duce la majorarea costului de deviz al proiectelor de reconstrucție și la apariția riscului de deteriorare a imobilelor reconstruite. Totodată, achitarea serviciilor de proiectare care real n-au fost executate a generat datorii în sumă de 300,0 mii lei.
 • N-a respectat regulile generale ale contabilităţii, fapt ce a cauzat raportarea eronată a situației financiare reale, în evidența contabilă a ministerului nefiind reflectate lipsurile în sumă de 279,1 mii lei și materialele de construcție obținute de la demolarea unor obiecte în sumă de 2,6 mii lei; n-au fost excluse din evidență bunurile real negestionate în sumă de 170,3 mii lei, precum și nu s-au elucidat situațiile privind datoriile formate.

O problemă majoră privind determinarea statutului juridic și protejarea de către stat a monumentelor de istorie și arhitectură ține de imperfecțiunea cadrului normativ, schimbarea și fracționarea adresei fără modificarea în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, precum și de informațiile distincte ale Ministerului Culturii privind obiectivele ce fac parte din patrimoniul cultural.

Instituțiile de învățămînt din subordinea Ministerului Culturii, ca executori de buget și ca responsabili de administrarea, raportarea situațiilor financiare și patrimoniale, în lipsa unui management adecvat și a unor elemente de control intern, au admis nereguli/abateri de la cadrul normativ existent, fiind relevată și prezența unor incertitudini în aplicarea normelor legale, care se expun după cum urmează:  

 • Nu este elaborat cadrul regulator aferent specificului învățămîntului artistic. De asemenea, instituțiile din acest domeniu nu sînt supuse evaluării și acreditării de mai mult timp, în condițiile neexercitării acestor funcții de către Agenția de Asigurare a Calității din cadrul Ministerului Educației.
 • Unele instituții de învățămînt n-au respectat planurile de înmatriculare a studenților cu finanțare bugetară și prin contract, aprobate de Guvern.
 • Se atestă situația problematică privind nerestituirea cheltuielilor bugetare efectuate pentru instruirea elevilor care au abandonat studiile/exmatriculați, acestea constituind la 4 instituții suma de 1290,6 mii lei.
 • Nerespectînd prevederile legale, Liceul-internat Republican de Arte Plastice "Igor Vieru" nu a prioritizat achitarea burselor, acestea fiind achitate din sursele financiare rămase după executarea altor cheltuieli. Totodată, n-au fost calculate burse în sumă de 91,6 mii lei pentru elevii care dispun de acest drept legal.  
 • Datorită managementului financiar neadecvat, 4 instituții de învățămînt n-au încasat venituri de mijloace speciale de la transmiterea gratuită în locațiune a spațiilor în sumă totală de 236,3 mii lei, iar Liceul-internat Republican de Arte Plastice "Igor Vieru" și Liceul-internat Republican de Muzică "Ciprian Porumbescu" și-au asumat și plata pentru serviciile comunale, care a constituit 54,0 mii lei și, respectiv, 93,6 mii lei.
 • Colegiul de Muzică "Ștefan Neaga" și Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală" au stabilit taxe de studii în bază de contract într-un cuantum de 3 ori și, respectiv, de 2 ori mai mare decît cel reglementat, fapt ce a contribuit la obținerea mijloacelor speciale suplimentare, în anii de studii 2011/2012 și 2012/2013, în sumă de 63,7 mii lei și, respectiv, de 363,8 mii lei.
 • Colegiul Național de Coregrafie, mun.Chișinău a încasat de la 14 elevi înscriși suplimentar la studii în grupa gimnazială mijloace speciale în sumă de 35,0 mii lei.
 • Managementul neadecvat și lipsa procedurilor de control intern asupra executării contractelor de locaţiune au generat formarea datoriilor debitoare la 3 instituții de învățămînt în sumă de 861,9 mii lei. Totodată, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice datoriile locatarilor au constituit suma de 1067,0 mii lei, din care 341,1 mii lei - datorii practic irecuperabile.
 • Liceul-internat Republican de Muzică "Ciprian Porumbescu" n-a planificat pe categorii de mijloace speciale și n-a gestionat prin conturi trezoreriale sponsorizări în sumă de 129,5 mii lei, care nu au fost înregistrate în evidența contabilă, dar s-au utilizat direct de către persoana care le-a primit pentru organizarea unor concursuri.  
 • Managementul insuficient și lipsa sistemului de control intern la unele instituții au contribuit la planificarea și efectuarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii contrar prevederilor legale, inclusiv: Liceul-internat Republican de Arte Plastice "Igor Vieru" - în sumă de 172,2 mii lei; Colegiul de Muzică "Ștefan Neaga"- de 41,4 mii lei; Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți - de 49,3 mii lei; Colegiul Național de Coregrafie, mun. Chișinău - de 15,4 mii lei.
 • Nu s-a asigurat adecvat de către toate instituțiile de învățămînt controlul managerial asupra procesului de achiziţii din banii publici.
 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Colegiul Național de Coregrafie, mun. Chișinău, Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală", Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți, Liceul-internat Republican de Muzică "Serghei Rahmaninov" n-au asigurat în măsură deplină înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile. Totodată, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Colegiul de Muzică "Ștefan Neaga", Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți, Colegiul de Arte, or.Soroca n-au reflectat în evidența contabilă unele imobile.
 • Capacităţile de proiect ale unor instituţii de învăţămînt artistic s-au utilizat în mod neuniform, la unele instituţii fiind instruiţi elevi într-un număr foarte redus, fapt ce condiţionează majorarea cheltuielilor pentru instruirea unui elev și, respectiv, un nivel redus de eficienţă a cheltuielilor în domeniul învăţămîntului artistic.
 • Managementul financiar irelevant în cadrul instituțiilor de învățămînt artistic a condiționat admiterea unor abateri, nereguli şi deficienţe la ținerea evidenței contabile și raportarea situațiilor financiare.

Bibliotecile Naționale și muzeele auditate nu şi-au îndeplinit în măsura cuvenită funcţia de gestionar al fondurilor publice, avînd o responsabilitate scăzută pentru executarea și raportarea datelor, auditul constatînd următoarele: 

 • Insuficiența managementului conducerii Bibliotecii Naționale și controlul ineficient din partea ministerului au condiționat calcularea și achitarea, din contul mijloacelor aferente funcțiilor vacante în anul 2012 (65 de funcții vacante), a unor plăți neregulamentare în sumă totală de 1936,1 mii lei.
 • Managementul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a condiționat efectuarea unor plăţi neregulamentare la achitarea suplimentelor pentru cumularea funcțiilor de către personalul de conducere în sumă de 83,0 mii lei.
 • Aplicarea neconformă de către Muzeul Național de Artă a prevederilor legale a condiționat neîncasarea veniturilor de mijloace speciale în sumă de 30,5 mii lei.
 • Neasigurarea încasării de către Biblioteca Națională a datoriilor formate de la darea în locațiune a spațiilor în sumă de 486,9 mii lei.
 • Neasigurarea înregistrării la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra a 2 imobile cu suprafețele de 77,8 m2 și 78,5 m2 de către Biblioteca Națională, a unui imobil cu suprafața de 75,0 m2 - de către Biblioteca Națională pentru Copii ,,Ion Creangă", a 5 imobile amplasate pe str. A.Pann 19 și a 2 imobile de pe str.A.Pann 17, cu suprafața totală de 676,4 m2 - de către Casa-Muzeu ,,A.S.Pușkin", mun.Chișinău.
 • Neînregistrarea în evidenţa contabilă de către Muzeul Național de Artă a 3 terenuri cu suprafața totală de 1,94 ha și de către Biblioteca Națională - a terenului cu suprafața de 0,63 ha.
 • N-au fost transmise Bibliotecii Naționale 6500 exemplare de cărți în sumă totală de 325,6 mii lei de către Î.S. "Tipografia Centrală" și Î.S. Editura "Lumina", conform Programului editorial 2012 (subvenționat de la bugetul de stat).
 • Situația problematică determinată de neconcordanțele între reglementările din Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19.11.2009 și Legea cu privire la biblioteci, care nu stabilește expres competența Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă".

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

 hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul de audit al regularităţii exercițiului bugetar 2012 și gestionării patrimoniului public la Aparatul central al Ministerului Culturii și unele instituții din subordine (Anexa nr.1); Raportul de audit al regularităţii exercițiului bugetar 2012 și gestionării patrimoniului public la instituţiile de învățămînt artistic din subordinea Ministerului Culturii (Anexa nr.2); Raportul de audit al regularităţii exercițiului bugetar 2012 și gestionării patrimoniului public la Bibliotecile Naționale și la unele muzee din subordinea Ministerului Culturii (Anexa nr.3); Raportul privind executarea cerințelor și implementarea recomandărilor înaintate Ministerului Culturii și instituțiilor din subordine prin hotărîrile aprobate anterior de Curtea de Conturi (Anexa nr.4).

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit nominalizate în pct.1 se remit, după caz:

2.1. Ministerului Culturii, pentru documentare, referitor la rezultatele auditurilor, şi întreprinderea măsurilor de rigoare conform competenţelor, în vederea implementării recomandărilor, şi se cere:

2.1.1. examinarea în cadrul Colegiului ministerului a rezultatelor auditurilor prin prisma responsabilității persoanelor cu funcţii de răspundere, asigurînd realizarea unor acţiuni concrete pentru lichidarea neregulilor constatate, cu sesizarea, după caz, a organelor de drept, pentru examinare conform competenţelor;

2.1.2. intensificarea controlului asupra respectării cadrului normativ din domeniul de activitate şi a reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor din subordine, în vederea asigurării unei bune guvernări a fondurilor publice;

2.1.3. înaintarea, în modul stabilit, către Guvern a propunerilor privind ajustarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.696 din 19.11.2009 la numărul real de activități ale instituţiilor, întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni aflate în subordinea sa;

2.1.4. crearea unui sistem de management financiar şi control intern bazat pe responsabilizarea managerilor întreprinderilor şi instituţiilor din subordine, întru utilizarea eficientă a fondurilor publice;

2.1.5. elaborarea şi aprobarea cadrului regulator privind finanțarea, utilizarea, evidenţa şi raportarea cheltuielilor pentru măsurile culturale și artistice desfășurate;

2.1.6. examinarea și soluţionarea problemelor ce ţin de înregistrarea, administrarea şi monitorizarea patrimoniului statului;

2.1.7. consolidarea și intensificarea administrării regulamentare a patrimoniului cultural, în scopul excluderii riscului de înstrăinare și demolare a monumentelor de arhitectură;

2.1.8. inițierea procedurilor legale privind virarea plăților de la arenda monumentelor, prevăzute în art.35 și art.38 din Legea privind ocrotirea monumentelor;

2.1.9. intensificarea măsurilor de monitorizare a proceselor de gestionare a finanţelor publice în domeniul investiţiilor şi reparaţiilor capitale, prin delimitarea responsabilităţilor între minister şi beneficiarii de investiţii/reparaţii capitale din subordine;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi luare de atitudine conform competenţelor, şi se cere:

2.3.1. în comun cu Ministerul Culturii, să decidă asupra modului de finanțare a cheltuielilor pentru întreținerea Societății Orbilor din Moldova și Casei Republicane de Cultură a Surzilor, care, în lipsa prezentării proiectelor/ programelor culturale, în anul 2012 au fost finanțate din contul alocațiilor de la bugetul de stat pentru susținerea proiectelor culturale ale asociațiilor obștești;

2.3.2. în comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, să reactualizeze criteriile și cadrul normativ de aprobare a statelor-tip de personal pentru instituțiile finanțate din bugetele de toate nivelurile, să conformeze cadrul regulator privind finanțarea instituțiilor publice în bază de standarde de cost;

2.4. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare şi luare de atitudine, în vederea examinării situațiilor privind:

2.4.1. procesul de insolvabilitate a S.A."Circul din Chișinău" vizavi de includerea acesteia în Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20.08.2007 " Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice", situație ce majorează riscul de înstrăinare a patrimoniului cultural de stat unic de valoare națională;

2.4.2. înstrăinarea și demolarea patrimoniului cultural, ca rezultat al neîntreprinderii măsurilor adecvate de către autoritățile publice centrale de specialitate și al neactualizării Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;

2.4.3. nefuncționalitatea Agenției de Asigurare a Calității din cadrul Ministerului Educației, în ce privește procesul de evaluare și acreditare a instituțiilor de învățămînt, inclusiv artistic;

2.4.4. statutul juridic dublu de activitate al organizaţiilor teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii și modul de finanţare a acestora;

2.5. Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei parlamentare permanente cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, precum și Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru informare;

2.6. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare.

3. Despre măsurile întreprinse privind executarea subpunctelor 2.1., 2.2. și 2.3. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Dat fiind reiterarea în Rapoartele de audit, anexate la prezenta Hotărîre, a recomandărilor misiunilor de audit extern precedente, se exclude din regim de monitorizare: Hotărîrea Curții de Conturi nr.66 din 18 decembrie 2008 "Privind Raportul asupra gestionării patrimoniului public de către instituțiile teatral-concertistice în perioada anilor 2005-2008 (I semestru)"; Hotărîrea Curții de Conturi nr.18 din 21 mai 2009 "Privind Raportul auditului regularității gestionării patrimoniului public prin locațiune/arendă la Ministerul Culturii și Turismului pe anul 2008" și Hotărîrea Curții de Conturi nr.3 din 19 februarie 2009 ,,Privind Raportul asupra gestionării patrimoniului public de către muzeele subordonate Ministerului Culturii și Turismului în perioada anilor 2005-2008 (9 luni)".

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012" (cu modificările ulterioare).

Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04. 2007.

Raport complet

Recomandari (106)

1 (MC). Să conformeze Lista instituțiilor și organizațiilor subordonate ministerului la situația reală, înaintînd propunerile de rigoare.

response:
Ministerul Culturii elaborează modificările respective, însă se constată că procesul de stabilire a listei este unul complex și necesită o abordare minuțioasă. scris. nr 06-09/650 din 13.07.2017 întru realizarea recomandării înaintate şi ajustării Hotărârii Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 realităţii a fost elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului nr. 836 din 02.12.2015 cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009. (http://lex.justice.mdJindex.php? action=view&view -doc&lang= 1 &id=332775)

RO_4486_MCULTURII.pdf

2 (MC). Să instituie proceduri adecvate de control intern ce vizează procesul de disponibilizare a personalului în vederea respectării integre a legislației muncii, întru evitarea cheltuielilor neconforme și/sau neeficiente.

response:
Este aprobată o nouă structură a aparatului ministerului, funcția audit intern este vacantă, urmînd să fie expusă la concurs după aprobarea statelor de personal de MF.Competențele privind controlul intern asupra managementului resurselor umane în vederea respecctării interne a legislației muncii vor fi exercitate de către serviciul respectiv. scris. 08-09/650 din 13.07.2017 Ministerul Culturii pe parcursul perioadei 2013- 2017 a întreprins proceduri de neadmitere a încălcării legislaţiei muncii în procesul de disponibilizare a personalului, nu au fost efectuate plăţi privind achitarea cheltuielilor de judecată,absenţă forţată de la serviciu, prejudiciilor materiale şi prejudiciilor morale. Au fost diminuate la maxim rechemările din concediu conform art.122 din Codul Muncii al RM, iar în cazul rechemărilor pentru situaţii de serviciu neprevăzute, restul zilelor nefolosite de către personalul ministerului sunt folosite în cadrul aceluiaşi an calendaristic sau pe parcursul următorului an calendaristic.

RO_4486_MCULTURII.pdf

3 (MC). Să elaboreze și să implementeze procesele operaționale aferente controlului intern asupra conformării la prescripțiile legii și remedierii tuturor deficiențelor admise în domeniul achizițiilor publice prin prisma Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010.

response:
Ministerul a remis o circulară prin care a atenționat toți factorii de răspundere asupra respectării procedurilor de achiziții publice scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Prin Hotărârea Guvernului nr.256 din 12.04.2013 cu privire la aprobarea unor acte normative pentru implementarea Legii nr.228 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.939- XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială, a fost aprobat Regulamentul cu privire la selectarea, editarea şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele financiare prevăzute în bugetul de stat http://lex.iustice.md/md/347437/. Totodată, precizăm că ministerul respectă condiţiile Legii cu privire la achiziţii publice, actualmente neacceptându-se majorarea contractelor de achiziţii a cărţilor. Editarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul aprobat.

4 (MC). Să întreprindă, în condițiile legii, măsuri de încasare a mijloacelor de la darea în locațiune a imobilelor, de elucidare a situațiilor privind datoriile înregistrate în evidența contabilă și de executare a condițiilor contractelor încheiate.

response:
Ministerul informează că majoritatea instituțiilor subordonate au întreprins acțiunile de rigoare și au lichidat iregularitățile respective cu încasarea mijloacelor rezultate din calculele eronate. scris. nr. 08-09/650 din 13.07.2017 în evidenţa contabilă este înregistrată datoria debitoare în mărime de 305,3 mii lei la componenţa mijloace speciale, suma respectivă este datoria pentru darea în locaţiune a imobilului din mun. Chişinău, de pe str. 31 August, nr.153, a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, în mărime de 77,8 mii lei formată în anii 2009-2012. Suma de 227,5 mii lei este o datorie a agenţilor economici din anii precedenţi de la darea în locaţiune a imobilului din mun. Chişinău, str. M. Eminescu, nr.50. Datoria creditoare constituie doar 179,0 mii lei, care a fost micşorată cu 36,3 mii lei (anexa nr.29)

5 (MC). Să întreprindă măsuri în vederea publicării reglementărilor privind exportul și importul bunurilor culturale.

response:
Proiectul ,,Regulamentului privind exportul și importul bunurilor culturale” a fost avizat de toate autoritățile publice competente și urmează a fi transmis Guvernului spre examinare și aprobare până la finele anului curent. scris. 08-09/650 din 13.07.2017 în vederea publicării reglementărilor privind exportul şi importul bunurilor culturale: I. In vederea aplicării prevederilor art. 18, alin. (14, 15) din Legea nr. 280 din 27 decembrie 2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, a fost emis Ordinul ministrului culturii nr. 147 din 16.05.2013 prin care au fost aprobate formularele documentelor de export al bunurilor culturale mobile - producţie contemporană: 1. declaraţia creatorului, persoanelor fizice în cazul exportului definitiv sau temporar al bunurilor culturale; 2. adeverinţa emisă de către persoane juridice de drept public sau privat în cazul exportului bunurilor culturale pentru organizarea expoziţiilor, schimburilor culturale şi manifestărilor culturale sau promoţionale, turneelor artistice; 3. lista categoriilor de bunuri culturale, exportulcărora necesită Autorizaţie de export. II. Exportul şi importul bunurilor culturale mobile prevede procedurile de expertizare a şi certificare a bunurilor culturale mobile. în scopul reglementării exportului şi importului bunurilor culturale, în conformitate cu Legea nr. 280 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, au fost elaborate şi publicate în Monitorul Oficial nr. 99- 102 din 25.04.2014 următoarele acte normative: -Normele de clasare a bunurilor culturale mobile -Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate -Normele de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural mobil -Normele de acreditare a experţilor în domeniul patrimoniului cultural mobil, -Normele privind autorizarea laboratoarelor şi atelierelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile -Normele privind executarea copiilor, mulajelor, facsimilelor, tirajelor postume de pe bunuri culturale mobile. III. Informaţia privind privind exportul şi importul bunurilor culturale a fost plasată pe pagina oficială a Ministerului Culturii http://mc.gov.md/ro/content/exportul-bunurilor- culturale şi este disponibilă în limbile română şi rusă.

RO_4486_MCULTURII.pdf

6 (MC). Să examineze situația privind necesitatea elaborării unui cadru normativ unificat privind modul de desfășurare a acțiunilor culturale, cu stabilirea responsabilităților de monitorizare la toate etapele de realizare a acestora (planificare, organizare, desfășurare, finanțare și efectuarea cheltuielilor) și de raportare a cheltuielilor.

response:
A fost instituit Grupul de lucru privind elaborarea regulamentului respectiv, urmînd ca pînă la finele anului curent să fie avizat și aprobat. scris. nr. 08-09/650 din 13.07.2017 Ministerul Culturii a examinat situaţia privind necesitatea elaborării unui cadru normativ unificat privind modul de desfăşurare a acţiunilor culturale şi consideră ca fiind inoportun în condiţiile actuale. Mai mult, actele normative în vigoare privind achiziţiile publice şi responsabilităţile privind raportarea pentru mijloacele financiare bugetare sunt actualmente suficiente pentru normarea activităţilor ce ţin de componenta financiară. în rest, detaliile ce ţin de concepte, organizarea procesului de creaţie sunt aspecte ce nu pot fi încadrate în anumite standarde sau itemi tipizaţi. Fiecare eveniment cultural se vrea a fi unul special, cu o echipă de creaţie proprie, concept, buget, responsabili şi scopuri. Evenimentele culturale au, cel mai des şi parteneri, sponsori care iarăşi vin cu propriile reguli în materie de planificare şi desfăşurare a acţiunii. în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.l 18 din 11.02.2013 „Cu privire la abrogarea unor hotărâri” a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr.622 din 13.05.2006 „Privind reglementarea cuantumului plăţilor şi modalitatea de achitare a onorariilor în cadrul acţiunilor culturale”. Actualmente, modul de desfăşurarea a acţiunilor culturale nu este reglementat de cadrul normativ în vigoare.

RO_4486_MCULTURII.pdf

7 (MC). Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea implementării unui proces de monitorizare a executării clauzelor contractuale privind prezentarea dărilor de seamă financiare și a documentelor de justificare a cheltuielilor, cu determinarea persoanelor responsabile.

response:
Ministerul informează că în "Regulamentul privind modul de desfășurare a acțiunilor culturale" se vor conține stipulările date. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 La elaborarea contractelor se ia în considerare modalitatea de raportare cu privire la executarea contractului. în contractele elaborate şi încheiate sunt indicate condiţiile de prestare a serviciilor, fiind prezentate şi documentele confirmative a executării serviciilor (factura fiscală, factura, act de recepţie e serviciilor executate etc.). Pot fi prezentate şi alte documente specificate în clauzele contractului, iar după caz, la necesitate, prin articole suplimentare stipulate în contract, sunt solicitate: actul de recepţie a serviciilor executate şi raportul financiar. Responsabil pentru monitorizarea procesului de executare a clauzelor contractuale privind prezentarea documentelor justificative a cheltuielilor este şeful direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă a ministerului ( anexa nr.30).

8 (MC). Să asigure implementarea regulamentară a procesului de selectare și de finanțare a programelor, proiectelor/acţiunilor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti, cu gestionarea regulamentară a banilor publici.

response:
Aceste iregularități au fost lichidate în procesul de selectare a programelor pentru anul 2014, care a demarat în iunie 2013, conform Hotărîrii Guvernului nr.39 din 26.01.2009. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Hotărârea Guvernului nr.39 din 26.01.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a programelor, proiectelor sau acţiunilor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr.834 din 08.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti. Astfel, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.834 din 08.10.2014, este formată comisia de selectare, evaluare a proiectelor culturale. După, prin decizia Comisiei, se emite Ordinul Ministrului cu privire la finanţarea şi raportarea proiectelor selectate. Finanţarea proiectelor selectate se efectuează în baza unui contract încheiat între Ministerul Culturii şi beneficiar. în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, plata în avans nu se efectuează. Rapoartele financiare se verifică şi sunt acceptate strict în conformitate cu specificaţia contractului încheiat, achitarea efectuându-se după desfăşurarea evenimentului. Referitor la alocarea mijloacelor bugetare Societăţii Orbilor din Moldova şi Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova, precizăm că întreţinerea acestora se efectuează prin programe culturale.

RO_4486_MCULTURII.pdf

9 (MC). Să examineze, de comun acord cu autoritățile publice de competență, posibilitatea inițierii procedurii de reactualizare a Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, prin prisma Legii privind ocrotirea monumentelor, cu ajustarea la Registrul bunurilor imobile, ținut de organele cadastrale.

response:
Elaborează proiectul legii privind protejarea monumentelor istorice. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Legea privind ocrotirea monumentelor prevede că reactualizarea Registrului are loc prin intermediul listelor adiţionale, care se formează la propunerea instituţiilor interesate, fiind ulterior verificate şi prelucrate de Ministerul Culturii. Astfel, în 2016, primăria municipiului Chişinău a propus o listă din 125 de bunuri imobile propuse pentru includere în Registrul monumentelor. La verificarea datelor prezentate, primăriei i s-a solicitat completarea datelor lipsă din dosarele respectivelor bunuri imobile. La prezentarea materialelor completate către minister, va fi pregătit proiectul hotărârii Parlamentului pe acest subiect. Totodată, pentru consolidarea sistemului naţional de protejare a patrimoniului cultural, în Strategia Culturii 2020 şi în Planul de activitate a Guvernului pentru perioada în cauză a fost inclusă problema formării Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, instituţie care va fi responsabilă, conform bunelor practici internaţionale, inclusiv pentru pregătirea materialelor necesare elaborării listelor adiţionale pentru reactualizarea Registrului monumentelor.

RO_4486_MCULTURII.pdf

10 (MC). Să examineze situațiile și factorii care stopează procesul de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile şi terenurilor aferente, cu asigurarea înregistrării integrale a drepturilor patrimoniale.

response:
Rec.10 si rec.11 : De către Minister a fost expediată o scrisoare pe acest subiect, iar toate instituțiile subordonate au întreprins acțiunile de rigoare pentru înregistrarea bunurilor imobile și patrimoniale în conformitate cu legislația și actele normative în vigoare. Ministerul, a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la inventarierea și înregistrarea bunurilor imobile, proprietate a unităților administrativ-teritoriale, aflate în gestiunea instituțiilor de cultură”, care a fost avizat și remis Guvernului spre aprobare. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Pe parcursul anilor 2016-2017 s-a constatat că stoparea procesului de înregistrare a bunurilor şi terenurilor aferente se datorează următoarelor cauze: • bunurile imobile nu se regăsesc în anexa nr. 10 a Hotărârii Guvernului nr. 351 din 23.03.2005; • în urma reconstrucţiilor sau replanificărilor nu este finalizată procedura de recepţie a lucrărilor de construcţie. Pe parcurs situaţia s-a îmbunătăţit, însă, nu suficient pentru obţinerea rezultatelor dorite, întrucât lipsa personalului din cadrul ministerului şi capacităţile potenţialului uman din cadrul instituţiilor din subordine a ministerului influenţează considerabil calitatea lucrului, (anexa 33)

11 (MC). Să întreprindă măsuri de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23.05.2005 în aspectul racordării la situaţia reală a imobilelor în care sînt amplasate instituţiile, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni din subordinea Ministerului Culturii.

response:
Rec.10 și rec.11 : De către Minister a fost expediată o scrisoare pe acest subiect, iar toate instituțiile subordonate au întreprins acțiunile de rigoare pentru înregistrarea bunurilor imobile și patrimoniale în conformitate cu legislația și actele normative în vigoare. Ministerul, a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la inventarierea și înregistrarea bunurilor imobile, proprietate a unităților administrativ-teritoriale, aflate în gestiunea instituțiilor de cultură”, care a fost avizat și remis Guvernului spre aprobare. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Referitor la cerinţele înaintate ţinem să menţionăm, că după sistematizarea informaţiilor privind toate bunurile imobile proprietate publică din gestiunea ministerului, instituţiilor publice şi întreprinderilor de stat din subordinea ministerului, urmează a fi actualizată anexa nr. 10 a Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23.03.2005, reieşind din situaţia reală.

12 (MC). Să asigure executarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 07.05.2012, perfecționînd în continuare capacitatea de gestionare a patrimoniului cultural prin crearea unui management adecvat.

response:
Acest proces este în deplină desfășurare, în prezent sunt remise spre avizare mai multe acte legislative ce au drept obiect eficientizarea managementului în instituțiile publice de cultură (proiectul de modificare la Legea cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice, se află la avizare la Ministerul Justiției, după care va fi expus spre examinare și aprobare Guvernului până la finele anului curent). scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 HG nr.289 din 07.05.2012 a fost abrogată prin HG nr.164 din 05.03.2014, astfel ministerul a continuat să-şi perfecţioneze capacitatea de gestionare a patrimoniului cultural prin implementarea proiectului Twinning, în domeniul patrimoniului cultural în cadrul Programului „Framework Programme in support of EU-Republic of Moldova agreements 2013” - Suport pentru promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova prin conservarea şi protecţia acestuia. Implementarea proiectului a demarat în 2016 şi vine să îndeplinească prevederile articolului 132 al Acordului de Asociere prin intensificarea schimbului, cooperării şi preluării de bune practici în domeniul culturii, în particular cel al conservării şi valorificării patrimoniului cultural istoric. Fiind un proiect de anvergură, sunt preconizate rezultate care ar fortifica sistemul de conservare şi protecţie al patrimoniului cultural pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fapt extrem de necesar reieşind din problemele cu care se confruntă domeniul: finanţarea infimă, capacităţile slab dezvoltate ale sectorului resurse umane, instituţionale şi, mai ales cele manageriale ş.a. în 2016 Ministerul Patrimoniului, Activităţilor Culturale şi al Turismului al Republicii Italiene a fost selectat drept cel care va acorda asistenţa specializată Ministerului Culturii al Republicii Moldova, conform proiectului. La etapa actuală, experţii delegaţi efectuează analiza situaţii pe componentele menţionate întru elaborarea Planului concret de acţiuni.

RO_4486_MCULTURII.pdf

13 (MC). Să examineze oportunitatea revizuirii statutului/cadrului regulator cu privire la activitatea Î.S. „Agenția de impresariat", întru excluderea riscului de înstrăinare a imobilelor statului în rezultatul creării datoriilor semnificative faţă de personal si alţi creditori.

response:
S-a instituit din partea conducerii ministerului o monitorizare strictă asupra activității instituției și a elucidării multiplelor probleme legate de patrimoniul acesteia. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 în vederea examinării oportunităţilor de revizuire a statutului regulator privind activitatea Î.S. „Agenţia de Impresariat” şi excluderea riscurilor de înstrăinare a imobilelor întreprinderii, în rezultatul creării datoriilor, de către Ministerul Culturii, în baza Ordinului nr. 274 din 27.09.2016, a fost creată comisia de examinare a situaţiei economico- financiară a întreprinderii precum şi modul în care este gestionat patrimoniul acesteia (anexa nr.37). în rezultat, la 04.11.2016 a fost întocmit actul de control corespunzător, conform căreia au fost constatate un şir de nereguli în activitatea întreprinderii şi gestionarea patrimoniului acesteia, inclusiv faptul desfăşurării doar a activităţii de acordare în locaţiune a spaţiilor neutilizate precum şi existenţa datoriilor creditoare considerabile faţă de bugetul public naţional, agenţi economici, furnizori de servicii comunale şi salariaţi (copia actului de control se anexează - anexa nr.38). Urmare, în scopul depăşirii situaţiei create şi în neadmiterea înstrăinării bunurilor întreprinderii, Ministerul Culturii a decis fuzionarea Î.S. „Agenţia de Impresariat” prin absorbţia acesteia de către Î.S. O.C.l. „Moldova Concert”, fiind iniţiată procedura de elaborare a Hotărârii de Guvern corespunzătoare. Astfel, la 22.03.2017 a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 169 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat conform căreia s-a acceptat propunerea Ministerului Culturii de reorganizare a Î.S. „O.C.l. „Moldova-Concert”” prin fuziunea (absorbţia) î. S. „Agenţia de Impresariat”. La 26.06.2017 Î.S. „Agenţia de Impresariat” a fost radiată din Registrul de stat, drepturile şi obligaţiile acesteia, fiind transmise Î.S. „O.C.I. „Moldova- Concert” (copia Hotărârii de Guvern şi a Deciziei Camerei înregistrării de Stat se anexează — anexa nr.39).

RO_4486_MCULTURII.pdf

14 (MC). Să efectueze o inventariere regulamentară a obiectelor de investiţii capitale nefinalizate, cu prioritizarea finanţării acestora şi înaintarea propunerilor corespunzătoare.

response:
În proiectul de buget pentru 2014 conducerea ministerului a revizuit lista instituțiilor care necesită insvestiții capitale, punând accent pe instituțiile ce sunt în proces de finalizare a lucrărilor de reparație și restaurare. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.836 din 02.12.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696 din 19.11.2009, la data de 02.12.2015 a fost creat Serviciul investiţii capitale ca subdiviziune structurală autonomă (se anexează în copie Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului investiţii capitale - anexa nr.23). Procesul de inventariere regulamentară a obiectelor de investiţii capitale a demarat în anul 2016, odată cu crearea Registrului privind lista obiectelor de investiţii capitale nefinalizate. La moment obiectele de investiţii nefinalizate până în prezent sunt propuse spre finanţare şi incluse în CBTM pentru anii 2018-2021 (anexa nr.24).

RO_4486_MCULTURII.pdf

15 (MC). Să asigure, în condiţiile legii, încasarea datoriilor formate în rezultatul achitărilor în prealabil.

response:
Această recomandare este stipulată în contractele de achiziții cu neadmiterea transferurilor în proporție de 100%, ci cu departajarea acestora, cu ulterioara achitare conform actului de predare/primire a lucrărilor prestate și facturii de expediție. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 în baza deciziei Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din data 15 decembrie 2015, s-a hotărât încasarea de la SRL „Ozun-Const” în beneficiul Ministerul Culturii, avansul în mărimea de 300000,00 lei (anexa nr.41). Executorul Judecătoresc - Plămădeală A. a efectuat transferul din partea SRL „Ozun-Const”, pentru stingerea datoriei formate în mărimea de 300000,00 lei. Achitarea a avut loc în două tranşe , la 03 martie 2017 - suma 19000,00 lei şi la 17 martie 2017 - suma 281000,00 Iei (anexa nr.42).

RO_4486_MCULTURII.pdf

16 (MC). Să reglementeze și să conformeze activitatea auditului intern la prevederile legale, identificînd rezervele de îmbunătăţire a sistemului de management şi control intern în cadrul ministerului.

response:
În conceptul reanimării serviciului audit intern, Ministerul va institui un control strict asupra eficienței manageriale a întregului sistem cultural. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Activitatea Serviciului de audit intern este reglementată de: Standardele Naţionale de audit intern aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.113 din 12.10.1012; Normele metodologice de audit intern în sectorul public aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.105 din 15.07.2013, Ordinul Ministerului Finanţelor nr.139 din 20.10.1010 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartea de audit intern cu privire la Regulamentul de funcţionare a unităţii de audit intern, avizat de Ministerul Finanţelor şi aprobată de către conducerea Ministerului Culturii. Serviciul audit intern de comun acord cu şefii subdiviziunilor ministerului pledează pentru implementarea şi menţinerea unui sistem adecvat de management financiar şi control, în conformitate cu prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010 cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele Standardelor naţionale de control intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministerului finanţelor nr. 189 din 05.11.2015. Conform Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014 — 2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1041 din 20.12.2013, anual se exercită implementarea Planului de acţiuni privind dezvoltarea controlului financiar public intern (anexa nr.43). Conform Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.49 din 26.04.2012, în cadrul ministerului se efectuează autoevaluarea în scopul determinării funcţionării sistemului de management financiar şi control, aprecierii gradului de conformitate a acestuia cu cadrul normativ, se elaborează Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control cu emiterea Declaraţiei privind buna guvernare (anexa nr.44 ).

RO_4486_MCULTURII.pdf

17 (MC). Să asigure regularitatea efectuării inventarierii tuturor activelor, cu stabilirea existenței, stării reale și necesității lor în activitatea autorității publice și reflectarea rezultatelor inventarierii în conformitate cu cerinţele legale.

response:
Instituțiile subordonate au demarat acest proces și au prezentat actele pentru modificarea statutelor în conformitate cu noile date privind activele nete stabilite. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Ministerul Culturii a asigurat efectuarea inventarierii a activelor în conformitatea cu starea reală şi necesităţii lor în activitatea ministerului, aceasta fiind reflectată în Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii.

RO_4486_MCULTURII.pdf

1 (IÎA). Să întreprindă măsuri concrete privind racordarea cadrului regulator în domeniul învățămîntului artistic la legislația comunitară.

response:
Reformele în domeniul învățămîntului sunt întreprinse de Ministerul Educației, care coordonează orice act normativ și legislativ cu ministerele de resort. MinCulturii a participat la avizarea tuturoro actelor și s-a expus asupra domeniului învățământului artistic, cu recomandările de rigoare. scris. 08-09/650 din 13.07.2017 învăţământul artistic nu reprezintă un element distinct, mai mult, instituţiile ale căror fondator este Ministerului Culturii sunt parte a sistemului educaţional naţional. Activitatea acestora este reglementată de Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, adoptat în limitele cadrului juridic internaţional şi al aquis-ului comunitar în materie de educaţie.

RO_4486_MCULTURII.pdf

2 (IÎA). În comun cu Ministerul Educației, să soluționeze situația privind evaluarea și acreditarea instituțiilor de învățămînt artistic din subordine.

response:
Instituția abilitată în domeniu este Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, care activează ca persoană juridică independentă și supune acreditării toate instituțiile conform unui program aprobat. scris. nr 06-09/650 din 13.07.2017 întru executarea prevederilor Codului educaţiei a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 191 din 22.04.2015 „Cu privire la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în învăţământul Profesional”, astfel noua Agenţie creată, post datei de emitere a Hotărârii Curţii de Conturi, are scopul de asigura un sistem integrat, credibil, obiectiv şi transparent de evaluare externă şi acreditare a instituţiilor şi a programelor de studii în învăţământul profesional tehnic, superior şi de formare continuă din Republica Moldova. Respectiv, acreditarea instituţiilor de învăţământ artistic din subordine se va face conform metodologiei aprobate prin HG nr. 616 din 18 mai 2016 începând cu anul de studii 2017-2018.

RO_4486_MCULTURII.pdf

3 (IÎA). Să examineze situația privind valorificarea capacității instituționale, în vederea menținerii contingentului de studenți înmatriculați în învățămîntul artistic superior și mediu de specialitate conform planurilor de înmatriculare aprobate, cu o posibilă optimizare a sistemului de învățămînt artistic.

response:
În comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei se elaborează proiectul hotărîrii de Guvern conform indicilor statistici, numărul studenților înmatriculați în instituțiile respective este în descreștere. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Menţionăm că numărul studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ artistic este unul mic reieşind din locurile care se distribuie conform planului de înmatriculare aprobat anual şi tendinţa continuă de reducere a numărului de locuri distribuite instituţiilor din domeniul culturii. Menţinerea contingentului de elevi/studenţi este o problemă cu care se confruntă nu doar instituţiile de învăţământ artistic, dat fiind faptul că învăţământul profesional tehnic şi superior nu este obligatoriu, iar percepţiile şi preferinţele elevilor/studenţilor se pot schimba pe parcursul anilor de studiu. Totuşi, aceasta este o problemă ce ţine de managementul instituţiei de învăţământ, în încercarea de a îmbunătăţi situaţia actuală a fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii, au fost aprobate planurile de dezvoltare strategică instituţională ale instituţiilor elaborate de managerii selectaţi.

3. Să examineze situația privind valorificarea capacității instituționale, în vederea menținerii contingentului de studenți înmatriculați în învățămîntul artistic superior și mediu de specialitate conform planurilor de înmatriculare aprobate, cu o posibilă optimizare a sistemului de învățămînt artistic.

response:
Menţionăm că numărul studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ artistic este unul mic reieşind din locurile care se distribuie conform planului de înmatriculare aprobat anual şi tendinţa continuă de reducere a numărului de locuri distribuite instituţiilor din domeniul culturii. Menţinerea contingentului de elevi/studenţi este o problemă cu care se confruntă nu doar instituţiile de învăţământ artistic, dat fiind faptul că învăţământul profesional tehnic şi superior nu este obligatoriu, iar percepţiile şi preferinţele elevilor/studenţilor se pot schimba pe parcursul anilor de studiu. Totuşi, aceasta este o problemă ce ţine de managementul instituţiei de învăţământ, în încercarea de a îmbunătăţi situaţia actuală a fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii, au fost aprobate planurile de dezvoltare strategică instituţională ale instituţiilor elaborate de managerii selectaţi.

3. Să examineze situația privind valorificarea capacității instituționale, în vederea menținerii contingentului de studenți înmatriculați în învățămîntul artistic superior și mediu de specialitate conform planurilor de înmatriculare aprobate, cu o posibilă optimizare a sistemului de învățămînt artistic.

response:
Menţionăm că numărul studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ artistic este unul mic reieşind din locurile care se distribuie conform planului de înmatriculare aprobat anual şi tendinţa continuă de reducere a numărului de locuri distribuite instituţiilor din domeniul culturii. Menţinerea contingentului de elevi/studenţi este o problemă cu care se confruntă nu doar instituţiile de învăţământ artistic, dat fiind faptul că învăţământul profesional tehnic şi superior nu este obligatoriu, iar percepţiile şi preferinţele elevilor/studenţilor se pot schimba pe parcursul anilor de studiu. Totuşi, aceasta este o problemă ce ţine de managementul instituţiei de învăţământ, în încercarea de a îmbunătăţi situaţia actuală a fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii, au fost aprobate planurile de dezvoltare strategică instituţională ale instituţiilor elaborate de managerii selectaţi.

3. Să examineze situația privind valorificarea capacității instituționale, în vederea menținerii contingentului de studenți înmatriculați în învățămîntul artistic superior și mediu de specialitate conform planurilor de înmatriculare aprobate, cu o posibilă optimizare a sistemului de învățămînt artistic.

response:
Menţionăm că numărul studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ artistic este unul mic reieşind din locurile care se distribuie conform planului de înmatriculare aprobat anual şi tendinţa continuă de reducere a numărului de locuri distribuite instituţiilor din domeniul culturii. Menţinerea contingentului de elevi/studenţi este o problemă cu care se confruntă nu doar instituţiile de învăţământ artistic, dat fiind faptul că învăţământul profesional tehnic şi superior nu este obligatoriu, iar percepţiile şi preferinţele elevilor/studenţilor se pot schimba pe parcursul anilor de studiu. Totuşi, aceasta este o problemă ce ţine de managementul instituţiei de învăţământ, în încercarea de a îmbunătăţi situaţia actuală a fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii, au fost aprobate planurile de dezvoltare strategică instituţională ale instituţiilor elaborate de managerii selectaţi.

3. Să examineze situația privind valorificarea capacității instituționale, în vederea menținerii contingentului de studenți înmatriculați în învățămîntul artistic superior și mediu de specialitate conform planurilor de înmatriculare aprobate, cu o posibilă optimizare a sistemului de învățămînt artistic.

response:
Menţionăm că numărul studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ artistic este unul mic reieşind din locurile care se distribuie conform planului de înmatriculare aprobat anual şi tendinţa continuă de reducere a numărului de locuri distribuite instituţiilor din domeniul culturii. Menţinerea contingentului de elevi/studenţi este o problemă cu care se confruntă nu doar instituţiile de învăţământ artistic, dat fiind faptul că învăţământul profesional tehnic şi superior nu este obligatoriu, iar percepţiile şi preferinţele elevilor/studenţilor se pot schimba pe parcursul anilor de studiu. Totuşi, aceasta este o problemă ce ţine de managementul instituţiei de învăţământ, în încercarea de a îmbunătăţi situaţia actuală a fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii, au fost aprobate planurile de dezvoltare strategică instituţională ale instituţiilor elaborate de managerii selectaţi.

3. Să examineze situația privind valorificarea capacității instituționale, în vederea menținerii contingentului de studenți înmatriculați în învățămîntul artistic superior și mediu de specialitate conform planurilor de înmatriculare aprobate, cu o posibilă optimizare a sistemului de învățămînt artistic.

response:
Menţionăm că numărul studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ artistic este unul mic reieşind din locurile care se distribuie conform planului de înmatriculare aprobat anual şi tendinţa continuă de reducere a numărului de locuri distribuite instituţiilor din domeniul culturii. Menţinerea contingentului de elevi/studenţi este o problemă cu care se confruntă nu doar instituţiile de învăţământ artistic, dat fiind faptul că învăţământul profesional tehnic şi superior nu este obligatoriu, iar percepţiile şi preferinţele elevilor/studenţilor se pot schimba pe parcursul anilor de studiu. Totuşi, aceasta este o problemă ce ţine de managementul instituţiei de învăţământ, în încercarea de a îmbunătăţi situaţia actuală a fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii, au fost aprobate planurile de dezvoltare strategică instituţională ale instituţiilor elaborate de managerii selectaţi.

3. Să examineze situația privind valorificarea capacității instituționale, în vederea menținerii contingentului de studenți înmatriculați în învățămîntul artistic superior și mediu de specialitate conform planurilor de înmatriculare aprobate, cu o posibilă optimizare a sistemului de învățămînt artistic.

response:
Menţionăm că numărul studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ artistic este unul mic reieşind din locurile care se distribuie conform planului de înmatriculare aprobat anual şi tendinţa continuă de reducere a numărului de locuri distribuite instituţiilor din domeniul culturii. Menţinerea contingentului de elevi/studenţi este o problemă cu care se confruntă nu doar instituţiile de învăţământ artistic, dat fiind faptul că învăţământul profesional tehnic şi superior nu este obligatoriu, iar percepţiile şi preferinţele elevilor/studenţilor se pot schimba pe parcursul anilor de studiu. Totuşi, aceasta este o problemă ce ţine de managementul instituţiei de învăţământ, în încercarea de a îmbunătăţi situaţia actuală a fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii, au fost aprobate planurile de dezvoltare strategică instituţională ale instituţiilor elaborate de managerii selectaţi.

3. Să examineze situația privind valorificarea capacității instituționale, în vederea menținerii contingentului de studenți înmatriculați în învățămîntul artistic superior și mediu de specialitate conform planurilor de înmatriculare aprobate, cu o posibilă optimizare a sistemului de învățămînt artistic.

response:
Menţionăm că numărul studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ artistic este unul mic reieşind din locurile care se distribuie conform planului de înmatriculare aprobat anual şi tendinţa continuă de reducere a numărului de locuri distribuite instituţiilor din domeniul culturii. Menţinerea contingentului de elevi/studenţi este o problemă cu care se confruntă nu doar instituţiile de învăţământ artistic, dat fiind faptul că învăţământul profesional tehnic şi superior nu este obligatoriu, iar percepţiile şi preferinţele elevilor/studenţilor se pot schimba pe parcursul anilor de studiu. Totuşi, aceasta este o problemă ce ţine de managementul instituţiei de învăţământ, în încercarea de a îmbunătăţi situaţia actuală a fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii, au fost aprobate planurile de dezvoltare strategică instituţională ale instituţiilor elaborate de managerii selectaţi.

3. Să examineze situația privind valorificarea capacității instituționale, în vederea menținerii contingentului de studenți înmatriculați în învățămîntul artistic superior și mediu de specialitate conform planurilor de înmatriculare aprobate, cu o posibilă optimizare a sistemului de învățămînt artistic.

response:
Menţionăm că numărul studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ artistic este unul mic reieşind din locurile care se distribuie conform planului de înmatriculare aprobat anual şi tendinţa continuă de reducere a numărului de locuri distribuite instituţiilor din domeniul culturii. Menţinerea contingentului de elevi/studenţi este o problemă cu care se confruntă nu doar instituţiile de învăţământ artistic, dat fiind faptul că învăţământul profesional tehnic şi superior nu este obligatoriu, iar percepţiile şi preferinţele elevilor/studenţilor se pot schimba pe parcursul anilor de studiu. Totuşi, aceasta este o problemă ce ţine de managementul instituţiei de învăţământ, în încercarea de a îmbunătăţi situaţia actuală a fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii, au fost aprobate planurile de dezvoltare strategică instituţională ale instituţiilor elaborate de managerii selectaţi.

3. Să examineze situația privind valorificarea capacității instituționale, în vederea menținerii contingentului de studenți înmatriculați în învățămîntul artistic superior și mediu de specialitate conform planurilor de înmatriculare aprobate, cu o posibilă optimizare a sistemului de învățămînt artistic.

response:
Menţionăm că numărul studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ artistic este unul mic reieşind din locurile care se distribuie conform planului de înmatriculare aprobat anual şi tendinţa continuă de reducere a numărului de locuri distribuite instituţiilor din domeniul culturii. Menţinerea contingentului de elevi/studenţi este o problemă cu care se confruntă nu doar instituţiile de învăţământ artistic, dat fiind faptul că învăţământul profesional tehnic şi superior nu este obligatoriu, iar percepţiile şi preferinţele elevilor/studenţilor se pot schimba pe parcursul anilor de studiu. Totuşi, aceasta este o problemă ce ţine de managementul instituţiei de învăţământ, în încercarea de a îmbunătăţi situaţia actuală a fost organizat concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii, au fost aprobate planurile de dezvoltare strategică instituţională ale instituţiilor elaborate de managerii selectaţi.

4 (IÎA). Să asigure elaborarea unui mecanism de aplicare a normei responsabilităţilor elevilor/studenților în cazurile de abandonare/exmatriculare, cu o eventuală încheiere cu elevii instruiţi a contractelor privind plasarea lor în cîmpul muncii după absolvire, inclusiv cu asigurarea restituirii cheltuielilor suportate.

response:
În cadrul ministerului au avut loc ședințe cu directorii/rectorii instituțiilor de învățămînt artistic din subordine, unde au fost puse în discuție preblemele respective, s-a constatat că nu există capacități instituționale de monitorizare a procesului de facto. în acest sens putem menţiona Hotărârea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat, în anexa căreia este aprobat contractul-tip care reglementează raporturile elevului/studentului cu instituţia de învăţământ, obligativitatea acestuia de a se prezenta la locul de muncă conform repartizării, precum şi retumarea banilor care au fost investiţi pentru instruire de instituţia de învăţământ în cazul exmatriculării sau neprezentării ia locul de muncă. Instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii semnează astfel de contracte cu elevii/studenţii înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară.

4. Să asigure elaborarea unui mecanism de aplicare a normei responsabilităţilor elevilor/studenților în cazurile de abandonare/exmatriculare, cu o eventuală încheiere cu elevii instruiţi a contractelor privind plasarea lor în cîmpul muncii după absolvire, inclusiv cu asigurarea restituirii cheltuielilor suportate.

response:
în acest sens putem menţiona Hotărârea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat, în anexa căreia este aprobat contractul-tip care reglementează raporturile elevului/studentului cu instituţia de învăţământ, obligativitatea acestuia de a se prezenta la locul de muncă conform repartizării, precum şi retumarea banilor care au fost investiţi pentru instruire de instituţia de învăţământ în cazul exmatriculării sau neprezentării ia locul de muncă. Instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii semnează astfel de contracte cu elevii/studenţii înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară.

RO_4486_MCULTURII.pdf

4. Să asigure elaborarea unui mecanism de aplicare a normei responsabilităţilor elevilor/studenților în cazurile de abandonare/exmatriculare, cu o eventuală încheiere cu elevii instruiţi a contractelor privind plasarea lor în cîmpul muncii după absolvire, inclusiv cu asigurarea restituirii cheltuielilor suportate.

response:
în acest sens putem menţiona Hotărârea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat, în anexa căreia este aprobat contractul-tip care reglementează raporturile elevului/studentului cu instituţia de învăţământ, obligativitatea acestuia de a se prezenta la locul de muncă conform repartizării, precum şi retumarea banilor care au fost investiţi pentru instruire de instituţia de învăţământ în cazul exmatriculării sau neprezentării ia locul de muncă. Instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii semnează astfel de contracte cu elevii/studenţii înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară.

4. Să asigure elaborarea unui mecanism de aplicare a normei responsabilităţilor elevilor/studenților în cazurile de abandonare/exmatriculare, cu o eventuală încheiere cu elevii instruiţi a contractelor privind plasarea lor în cîmpul muncii după absolvire, inclusiv cu asigurarea restituirii cheltuielilor suportate.

response:
în acest sens putem menţiona Hotărârea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat, în anexa căreia este aprobat contractul-tip care reglementează raporturile elevului/studentului cu instituţia de învăţământ, obligativitatea acestuia de a se prezenta la locul de muncă conform repartizării, precum şi retumarea banilor care au fost investiţi pentru instruire de instituţia de învăţământ în cazul exmatriculării sau neprezentării ia locul de muncă. Instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii semnează astfel de contracte cu elevii/studenţii înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară.

4. Să asigure elaborarea unui mecanism de aplicare a normei responsabilităţilor elevilor/studenților în cazurile de abandonare/exmatriculare, cu o eventuală încheiere cu elevii instruiţi a contractelor privind plasarea lor în cîmpul muncii după absolvire, inclusiv cu asigurarea restituirii cheltuielilor suportate.

response:
în acest sens putem menţiona Hotărârea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat, în anexa căreia este aprobat contractul-tip care reglementează raporturile elevului/studentului cu instituţia de învăţământ, obligativitatea acestuia de a se prezenta la locul de muncă conform repartizării, precum şi retumarea banilor care au fost investiţi pentru instruire de instituţia de învăţământ în cazul exmatriculării sau neprezentării ia locul de muncă. Instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii semnează astfel de contracte cu elevii/studenţii înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară.

4. Să asigure elaborarea unui mecanism de aplicare a normei responsabilităţilor elevilor/studenților în cazurile de abandonare/exmatriculare, cu o eventuală încheiere cu elevii instruiţi a contractelor privind plasarea lor în cîmpul muncii după absolvire, inclusiv cu asigurarea restituirii cheltuielilor suportate.

response:
în acest sens putem menţiona Hotărârea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat, în anexa căreia este aprobat contractul-tip care reglementează raporturile elevului/studentului cu instituţia de învăţământ, obligativitatea acestuia de a se prezenta la locul de muncă conform repartizării, precum şi retumarea banilor care au fost investiţi pentru instruire de instituţia de învăţământ în cazul exmatriculării sau neprezentării ia locul de muncă. Instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii semnează astfel de contracte cu elevii/studenţii înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară.

4. Să asigure elaborarea unui mecanism de aplicare a normei responsabilităţilor elevilor/studenților în cazurile de abandonare/exmatriculare, cu o eventuală încheiere cu elevii instruiţi a contractelor privind plasarea lor în cîmpul muncii după absolvire, inclusiv cu asigurarea restituirii cheltuielilor suportate.

response:
în acest sens putem menţiona Hotărârea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat, în anexa căreia este aprobat contractul-tip care reglementează raporturile elevului/studentului cu instituţia de învăţământ, obligativitatea acestuia de a se prezenta la locul de muncă conform repartizării, precum şi retumarea banilor care au fost investiţi pentru instruire de instituţia de învăţământ în cazul exmatriculării sau neprezentării ia locul de muncă. Instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii semnează astfel de contracte cu elevii/studenţii înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară.

4. Să asigure elaborarea unui mecanism de aplicare a normei responsabilităţilor elevilor/studenților în cazurile de abandonare/exmatriculare, cu o eventuală încheiere cu elevii instruiţi a contractelor privind plasarea lor în cîmpul muncii după absolvire, inclusiv cu asigurarea restituirii cheltuielilor suportate.

response:
în acest sens putem menţiona Hotărârea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat, în anexa căreia este aprobat contractul-tip care reglementează raporturile elevului/studentului cu instituţia de învăţământ, obligativitatea acestuia de a se prezenta la locul de muncă conform repartizării, precum şi retumarea banilor care au fost investiţi pentru instruire de instituţia de învăţământ în cazul exmatriculării sau neprezentării ia locul de muncă. Instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii semnează astfel de contracte cu elevii/studenţii înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară.

4. Să asigure elaborarea unui mecanism de aplicare a normei responsabilităţilor elevilor/studenților în cazurile de abandonare/exmatriculare, cu o eventuală încheiere cu elevii instruiţi a contractelor privind plasarea lor în cîmpul muncii după absolvire, inclusiv cu asigurarea restituirii cheltuielilor suportate.

response:
în acest sens putem menţiona Hotărârea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat, în anexa căreia este aprobat contractul-tip care reglementează raporturile elevului/studentului cu instituţia de învăţământ, obligativitatea acestuia de a se prezenta la locul de muncă conform repartizării, precum şi retumarea banilor care au fost investiţi pentru instruire de instituţia de învăţământ în cazul exmatriculării sau neprezentării ia locul de muncă. Instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii semnează astfel de contracte cu elevii/studenţii înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară.

4. Să asigure elaborarea unui mecanism de aplicare a normei responsabilităţilor elevilor/studenților în cazurile de abandonare/exmatriculare, cu o eventuală încheiere cu elevii instruiţi a contractelor privind plasarea lor în cîmpul muncii după absolvire, inclusiv cu asigurarea restituirii cheltuielilor suportate.

response:
în acest sens putem menţiona Hotărârea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat, în anexa căreia este aprobat contractul-tip care reglementează raporturile elevului/studentului cu instituţia de învăţământ, obligativitatea acestuia de a se prezenta la locul de muncă conform repartizării, precum şi retumarea banilor care au fost investiţi pentru instruire de instituţia de învăţământ în cazul exmatriculării sau neprezentării ia locul de muncă. Instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Culturii semnează astfel de contracte cu elevii/studenţii înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare vizînd înlăturarea neregulilor stabilite și să examineze situația în care au fost gestionate mijloacele speciale, să monitorizeze permanent regularitatea calculării și achitării burselor elevilor, corectitudinea și plenitudinea acumulării mijloacelor și transmiterii în locațiune a patrimoniului gestionat.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare vizînd înlăturarea neregulilor stabilite și să examineze situația în care au fost gestionate mijloacele speciale, să monitorizeze permanent regularitatea calculării și achitării burselor elevilor, corectitudinea și plenitudinea acumulării mijloacelor și transmiterii în locațiune a patrimoniului gestionat.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare vizînd înlăturarea neregulilor stabilite și să examineze situația în care au fost gestionate mijloacele speciale, să monitorizeze permanent regularitatea calculării și achitării burselor elevilor, corectitudinea și plenitudinea acumulării mijloacelor și transmiterii în locațiune a patrimoniului gestionat.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare vizînd înlăturarea neregulilor stabilite și să examineze situația în care au fost gestionate mijloacele speciale, să monitorizeze permanent regularitatea calculării și achitării burselor elevilor, corectitudinea și plenitudinea acumulării mijloacelor și transmiterii în locațiune a patrimoniului gestionat.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare vizînd înlăturarea neregulilor stabilite și să examineze situația în care au fost gestionate mijloacele speciale, să monitorizeze permanent regularitatea calculării și achitării burselor elevilor, corectitudinea și plenitudinea acumulării mijloacelor și transmiterii în locațiune a patrimoniului gestionat.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare vizînd înlăturarea neregulilor stabilite și să examineze situația în care au fost gestionate mijloacele speciale, să monitorizeze permanent regularitatea calculării și achitării burselor elevilor, corectitudinea și plenitudinea acumulării mijloacelor și transmiterii în locațiune a patrimoniului gestionat.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare vizînd înlăturarea neregulilor stabilite și să examineze situația în care au fost gestionate mijloacele speciale, să monitorizeze permanent regularitatea calculării și achitării burselor elevilor, corectitudinea și plenitudinea acumulării mijloacelor și transmiterii în locațiune a patrimoniului gestionat.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare vizînd înlăturarea neregulilor stabilite și să examineze situația în care au fost gestionate mijloacele speciale, să monitorizeze permanent regularitatea calculării și achitării burselor elevilor, corectitudinea și plenitudinea acumulării mijloacelor și transmiterii în locațiune a patrimoniului gestionat.

response:
Scrisoarea nr.146 din 06.11.2013. A fost deschis un cont special pentru evidența mijloacelor financiare acumulate din taxa de înscriere la concurs a participanților și cheltuielile au fost efectuate în baza planurilor de finanțare aprobate. Acceptul Min Culturii de a încheia contract de colaborare cu ÎSAP Rîșcani.

5. Să întreprindă măsurile de rigoare vizînd înlăturarea neregulilor stabilite și să examineze situația în care au fost gestionate mijloacele speciale, să monitorizeze permanent regularitatea calculării și achitării burselor elevilor, corectitudinea și plenitudinea acumulării mijloacelor și transmiterii în locațiune a patrimoniului gestionat.

6 (IÎA). În comun cu Ministerul Finanţelor, să elaboreze un mecanism de control privind asigurarea normelor financiare la alimentaţia copiilor.

response:
Au fost încheiate contracte cu întreprinderile care prestează servicii de alimentație cu respectarea normelor legale aprobate scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Având în vedere că mijloacele băneşti nu sunt gestionate de către licee, Ministerul Culturii nu este în drept să elaboreze un mecanism de control privind asigurarea normelor financiare la alimentaţia copiilor în situaţia respectivă. Dat fiind faptul că mijloacele financiare pentru alimentaţia copiilor sunt achitate integral de către părinţi direct prin intermediul asociaţiilor: Asociaţia Obştească „Art Liceum” şi Asociaţia Obştească „Ciprian Porumbescu”, în contul Î.S.A.P „Rîşcani” (anexa nr.30).

7 (IÎA). Să examineze situațiile constatate la Liceul-internat Republican de Arte Plastice „Igor Vieru", cu determinarea statutului ajutorului material acordat liceului de către Asociația Obștească „Art Liceum", precum și la Liceul-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu", referitor la administrarea mijloacelor bănești în numerar, eliminînd riscul de fraudă.

response:
Au fost încheiate contracte cu întreprinderile care prestează servicii de alimentație cu respectarea normelor legale. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Bunurile şi serviciile acordate Liceului-internat Republican de Arte Plastice „Igor Vieru”, sub forma de ajutor material au fost contabilizate în conformitate cu metodologia de evidenţă contabilă. Concomitent cu prezentarea rapoartelor trimestriale şi anuale Ministerului Culturii, au fost prezentate şi formularele 1-u „Privind primirea şi distribuirea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti, primite cu titlu de ajutor umanitar”. Totodată, Asociaţia Obştească „Art Liceum” a prezentat procesul-verbal al Adunării de Constituire pentru transmiterea bunurilor şi serviciilor ca ajutor material şi au fost transmise prin actul de predare- primire. Referitor la mijloacele achitate de către participanţi la Concursul Internaţional „E.Coca” organizat de către Liceul-intemat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”, informăm că, la moment, acestea sunt reflectate prin conturile trezoreriale deschise la Trezoreria Teritorială mun. Chişinău (anexa nr.31), şi sunt utilizate în conformitate cu Regulamentul privind desfăşurarea concursului.

RO_4486_MCULTURII.pdf

8 (IÎA). În comun cu conducerea instituțiilor de învățămînt artistic auditate, să examineze deciziile privind majorarea cuantumului taxelor de studii pe bază de contract și cazurile de transmitere gratuită a imobilelor în locațiune, totodată asigurînd controlul eficient asupra planificării, calculării și achitării burselor și salariilor și eliminarea riscului de fraudă.

response:
Au înregistrat în evidență valoarea bunurilor sponsorizate în sumă de 224,8 mii lei, atribuindu-le la ;mijloace speciale;... scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Implementată La compartimentul planificare, calculare şi achitarea burselor la elaborarea propunerilor de buget pentru fiecare an, instituţiile de învăţământ artistic prezintă necesarul de mijloace financiare, conform legislaţiei în vigoare, care ulterior sunt transmise Ministerului Finanţelor pentru examinare, şi doar după verificarea corectitudinii calculelor, alocaţiile bugetare sunt aprobate. Taxa de studii fost revizuită începând cu anul de studii 2016-2017. A fost elaborat un proiect de hotărâre de Guvern cu privire aprobarea nomenclatoarelor serviciilor cu plată prestate de către Ministerul Culturii şi instituţiile subordonate (httt>://Darticir>.20v.md/Droiectview.Dht>?]=ro&idd= 3689). Acest proiect a fost avizat de ministerele interesate, urmează să treacă expertiza anticorupţie şi propus până la finele trimestrului III spre aprobare cabinetului de miniştri.

RO_4486_MCULTURII.pdf

9. Să asigure implementarea unui management eficient, care va suprima neregulile și deficiențele la calcularea și achitarea plăților salariale, la încadrarea personalului și cumularea funcțiilor vacante.

9. Să asigure implementarea unui management eficient, care va suprima neregulile și deficiențele la calcularea și achitarea plăților salariale, la încadrarea personalului și cumularea funcțiilor vacante.

9. Să asigure implementarea unui management eficient, care va suprima neregulile și deficiențele la calcularea și achitarea plăților salariale, la încadrarea personalului și cumularea funcțiilor vacante.

9. Să asigure implementarea unui management eficient, care va suprima neregulile și deficiențele la calcularea și achitarea plăților salariale, la încadrarea personalului și cumularea funcțiilor vacante.

9. Să asigure implementarea unui management eficient, care va suprima neregulile și deficiențele la calcularea și achitarea plăților salariale, la încadrarea personalului și cumularea funcțiilor vacante.

9. Să asigure implementarea unui management eficient, care va suprima neregulile și deficiențele la calcularea și achitarea plăților salariale, la încadrarea personalului și cumularea funcțiilor vacante.

9. Să asigure implementarea unui management eficient, care va suprima neregulile și deficiențele la calcularea și achitarea plăților salariale, la încadrarea personalului și cumularea funcțiilor vacante.

9. Să asigure implementarea unui management eficient, care va suprima neregulile și deficiențele la calcularea și achitarea plăților salariale, la încadrarea personalului și cumularea funcțiilor vacante.

9. Să asigure implementarea unui management eficient, care va suprima neregulile și deficiențele la calcularea și achitarea plăților salariale, la încadrarea personalului și cumularea funcțiilor vacante.

10 (IÎA). Să examineze situația în cadrul instituțiilor de învățămînt artistic privind neregulile constatate la compartimentul retribuirea muncii, inclusiv la angajarea prin cumul, și să întreprindă măsuri în condițiile legii în vederea examinării responsabilității manageriale, cu o posibilă recuperare a mijloacelor.

response:
Potrivit circularei nr.08-10/615 din 25.09.2013, conducătorii instituțiilor subordonate au fost atenționați asupra luării de urgență a măsurilor de rigoare în vederea înlăturării încălcărilor admise privind remunerarea personalului angajat prin cumul, aceștia fiind informați despre modul de stabilire și de plată a plăților pentru cumularea funcțiilor temporar absenți. Instituțiile auditate au efectuat modificări interne cu anularea și corectarea ordinelor de retribuire a muncii. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Pentru instituţiile de învăţământ artistic au fost aprobate Planuri de studii integrate pentru specialităţile profesional tehnice, Ordin nr. 271 din 23.09.2016, Ordin nr. 213 din 29.07.2016 şi Ordin nr. 261 din 15.09.2016 „cu privire la aprobarea Planurilor de învăţământ” (anexa nr.34), acest fapt a permis urmărirea cu atenţie a normelor didactice şi a modului de formare a acestora. Mai mult, direcţiilor instituţiilor le-a fost expediat spre completare un centralizator, în care acestea au indicat repartizarea detaliată a orelor individuale şi de grup pentru fiecare student/grupă în conformitate cu planurile de studii aprobate, astfel încât să nu rămână loc pentru salarii majorate artificial. Menţionăm şi faptul că, limitele impuse prin prevederile Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” au fost respectate cu stricteţe începând cu anul de studii 2013-2014.

RO_4486_MCULTURII.pdf

11 (IÎA). Să monitorizeze regularitatea formării datoriilor creditoare la plățile salariale și corectitudinea planificării fondului de salarii, cu aplicarea măsurilor de rigoare întru prevenirea riscului de achitare neregulamentară.

response:
Nici o IÎA din subordinea MC nu au datorii creditoare față de plățile salariale. Prin ordinul nr.182 din 19.06.2013 s-a instituit grup de lucru și plan de implementare a recomandărilor CC, au fost organizate ședințe de lucru și seminare cu conducătorii și contabilii-șefi ai instituțiilor auditate. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 întru prevenirea riscului de achitare neregulamentară a plăţilor salariale, Ministerul a instituit un grup de lucru (ordinul nr. 182 din 19.06.2013 - anexa nr.35) şi a elaborat un plan de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi, potrivit căruia au fost organizate şedinţe de lucru cu conducătorii şi contabilii-şefi ai instituţiilor auditate, privind măsurile întreprinse de aceştia la înlăturarea încălcărilor admise, cu consultări şi recomandări prevăzute de legislaţia în vigoare. Planificarea fondului salarial pentru instituţiile subordonate se exercită în baza statelor de personal, aprobate de fondator. Astfel, datorii creditoare la capitolul „Remunerarea muncii” nu există. Plăţile privind remunerarea muncii sunt calculate reieşind din sursele existente, achitate în conformitate cu schemele de încadrare aprobate.

RO_4486_MCULTURII.pdf

12 (IÎA). De comun acord cu Ministerul Educației, să înainteze propuneri de elaborare, aprobare și modificare a actelor normative referitor la stabilirea normelor didactice și a statelor de personal din instituțiile de învățămînt artistic subordonate.

response:
Statele de personal se aprobă de 2 ori pe an, iar normele didactice la începutul anului de studii, cu examinarea fiecărui caz în parte. Pentru anul de studii 2013-2014 abateri de la normele legale nu au fost admise. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 în materie de normă didactică, art. 55 şi 68 din Codul educaţiei dar şi Regulamentul-cadru cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în învăţământul superior, aprobat prin Ordinul Ministerului educaţiei nr. 304 din 22.04.2016 (anexa nr.36) sunt actele care stabilesc în detaliu normarea activităţii didactice pentru toate treptele de învăţământ. Deşi, Ministerul Culturii nu a aprobat state-tip pentru instituţiile de învăţământ din subordine,comunicăm că la etapa actuală sunt revizuite statutele şi regulamentele interioare după care vor fi revizuite şi statele de personal. De exemplu: Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”, acum Centrul de excelenţă în educaţie artistică statele de personal au fost modificate.

RO_4486_MCULTURII.pdf

12 (IÎA). De comun acord cu Ministerul Educației, să înainteze propuneri de elaborare, aprobare și modificare a actelor normative referitor la stabilirea normelor didactice și a statelor de personal din instituțiile de învățămînt artistic subordonate.

response:
Statele de personal se aprobă de două ori pe an, iar normele didactice la începutul anului de studii, cu examinarea fiecărui caz în parte. Pentru anul de studii 2013-2014 abateri de la normele legale nu au fost admise.

13 (IÎA). Să reexamineze Ordinul nr.237 din 11.10.2012, prin care s-au aprobat unor cadre didactice și personalului de conducere normele didactice contrar pct.5 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006, în scopul aducerii acestuia în concordanță cu prevederile legale.

response:
efectul anulării acestui ordin ar consta generarea unor litigii de muncă ce ar prejudicia bugetul public, dat fiind că procesul de studii a fost asigurat în conformitate cu cu normele aprobate. Ministerul a remis o circulară tuturor directorilor IÎA, prin care au fost atenționați că pe viitor ministerul nu va aproba cererile de depășire a normelor didactice de peste 1,5 salarii, în special în mediul urban, unde există un potențial uman de specialitate, ce ar putea fi solicitat pentru ocuparea funcțiilor de personal didactic în domeniu. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Ministerul Culturii a examinat ordinul nr. 237 din 11.10.2012 (anexa nr.40), însă nu dispune de prerogative care ar permite urmărirea pecuniară a mijloacelor financiare obţinute prin actul emis cu derogare de la Hotărârea Guvernului. Şi nici un alt act normativ nu ar produce efecte retroactive, deoarece orele au fost desfăşurate iar profesorii chiar dacă au fost retribuiţi într-un volum mai mare decât prevede HG nr. 381 din 13.04.2006 şi-au ţinut orele, iar munca acestora nu poate rămâne neremunerată.

RO_4486_MCULTURII.pdf

14. Să implementeze un control intern riguros prin stabilirea reglementărilor, măsurilor concrete şi a responsabililor în vederea asigurării unui proces de achiziţii publice conformat la prescripţiile legii.

14. Să implementeze un control intern riguros prin stabilirea reglementărilor, măsurilor concrete şi a responsabililor în vederea asigurării unui proces de achiziţii publice conformat la prescripţiile legii.

15. Să efectueze inventarierea regulamentară a terenurilor, cu asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale, precum şi cu reflectarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor economice aferente scoaterii din uz a mijloacelor fixe.

15. Să efectueze inventarierea regulamentară a terenurilor, cu asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale, precum şi cu reflectarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor economice aferente scoaterii din uz a mijloacelor fixe.

15. Să efectueze inventarierea regulamentară a terenurilor, cu asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale, precum şi cu reflectarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor economice aferente scoaterii din uz a mijloacelor fixe.

15. Să efectueze inventarierea regulamentară a terenurilor, cu asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale, precum şi cu reflectarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor economice aferente scoaterii din uz a mijloacelor fixe.

15. Să efectueze inventarierea regulamentară a terenurilor, cu asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale, precum şi cu reflectarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor economice aferente scoaterii din uz a mijloacelor fixe.

15. Să efectueze inventarierea regulamentară a terenurilor, cu asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale, precum şi cu reflectarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor economice aferente scoaterii din uz a mijloacelor fixe.

15. Să efectueze inventarierea regulamentară a terenurilor, cu asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale, precum şi cu reflectarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor economice aferente scoaterii din uz a mijloacelor fixe.

15. Să efectueze inventarierea regulamentară a terenurilor, cu asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale, precum şi cu reflectarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor economice aferente scoaterii din uz a mijloacelor fixe.

15. Să efectueze inventarierea regulamentară a terenurilor, cu asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale, precum şi cu reflectarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor economice aferente scoaterii din uz a mijloacelor fixe.

16. Să întreprindă măsuri privind respectarea cadrului legal la inventarierea și evaluarea bunurilor, reflectarea veniturilor și cheltuielilor în evidența contabilă, precum și la revizuirea și reflectarea veridică în evidența contabilă și în rapoartele financiare a datoriilor.

16. Să întreprindă măsuri privind respectarea cadrului legal la inventarierea și evaluarea bunurilor, reflectarea veniturilor și cheltuielilor în evidența contabilă, precum și la revizuirea și reflectarea veridică în evidența contabilă și în rapoartele financiare a datoriilor.

16. Să întreprindă măsuri privind respectarea cadrului legal la inventarierea și evaluarea bunurilor, reflectarea veniturilor și cheltuielilor în evidența contabilă, precum și la revizuirea și reflectarea veridică în evidența contabilă și în rapoartele financiare a datoriilor.

16. Să întreprindă măsuri privind respectarea cadrului legal la inventarierea și evaluarea bunurilor, reflectarea veniturilor și cheltuielilor în evidența contabilă, precum și la revizuirea și reflectarea veridică în evidența contabilă și în rapoartele financiare a datoriilor.

16. Să întreprindă măsuri privind respectarea cadrului legal la inventarierea și evaluarea bunurilor, reflectarea veniturilor și cheltuielilor în evidența contabilă, precum și la revizuirea și reflectarea veridică în evidența contabilă și în rapoartele financiare a datoriilor.

16. Să întreprindă măsuri privind respectarea cadrului legal la inventarierea și evaluarea bunurilor, reflectarea veniturilor și cheltuielilor în evidența contabilă, precum și la revizuirea și reflectarea veridică în evidența contabilă și în rapoartele financiare a datoriilor.

16. Să întreprindă măsuri privind respectarea cadrului legal la inventarierea și evaluarea bunurilor, reflectarea veniturilor și cheltuielilor în evidența contabilă, precum și la revizuirea și reflectarea veridică în evidența contabilă și în rapoartele financiare a datoriilor.

16. Să întreprindă măsuri privind respectarea cadrului legal la inventarierea și evaluarea bunurilor, reflectarea veniturilor și cheltuielilor în evidența contabilă, precum și la revizuirea și reflectarea veridică în evidența contabilă și în rapoartele financiare a datoriilor.

16. Să întreprindă măsuri privind respectarea cadrului legal la inventarierea și evaluarea bunurilor, reflectarea veniturilor și cheltuielilor în evidența contabilă, precum și la revizuirea și reflectarea veridică în evidența contabilă și în rapoartele financiare a datoriilor.

1 (BN,M). Să examineze situația statutului juridic al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă", în condițiile în care Legea cu privire la biblioteci nu include tipul respectiv de bibliotecă națională.

response:
A elaborat proiectul de Lege pentu modificarea și completarea Legii nr.286 din 16.11.94 cu privire la biblioteci. scris. nr. 08-09/650 din 13.07.17 Ministerul Culturii a elaborat proiectul de lege cu privire la biblioteci, proiect care în art. 7 cuprinde norme cu referire la statutul bibliotecilor naţionale, respectiv şi statutul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, iar în art.9 sînt stipulate atribuţiile acesteia (anexa nr.25). Proiectul de Lege a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60 din 08.02.2017. Proiectul a fost votat în prima lectură, acesta fiind retras însă urmare a propunerilor parvenite. A fost elaborată sinteza recomandărilor/tabelul divergenţelor, aprobat de către Comisia de fond. A fost redactată varianta în limba română şi rusă. Proiectul de Lege urmează a fi înaintat spre vot, în scurt timp, pentru a doua lectură.

RO_4486_MCULTURII.pdf

2 (BN,M). Să analizeze situația creată privind modul în care au fost gestionate mijloacele alocate pentru remunerarea personalului Bibliotecii Naționale și să revizuiască statele de personal ale entității reieșind din necesitățile funcționale și principiile de activitate ale instituției.

response:
A emis ordinul nr.211 din 12.08.2013 cu privire la personal, statele fiind reduse cu 5 unități. Au stins datoriile pentru energia termică 108,3 mii lei, pentru FIC- 190,0 mii lei scris. 08-09/650 din 13.07.2017 Analizând situaţia financiară privind modul în care au fost utilizate mijloacele alocate Bibliotecii Naţionale în anul 2012 pentru remunerarea personalului, Ministerul Culturii a revizuit statele de personal a bibliotecii şi a emis Ordinul nr.211 din 12.08.2013 „Cu privire la personal”, conform căruia statele de personal ale bibliotecii au fost reduse la 5 unităţi şi fondul retribuirii muncii în perioada respectivă a fost micşorat la 78,0 mii lei. Urmare a aprobării Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) prin Hotărârea Guvernului nr.461 din 2 iulie 2013, precum şi în baza Ordinului ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr.22 din 3 martie 2014, începând cu 01.01.2015 au fost modificate denumirile funcţiilor în statele de personal ale instituţiilor bibliotecare. Separat, pentru fiecare instituţie au fost revizuite schemele de încadrare la nivel de categoria funcţiei şi necesităţile acestora. Prin urmare, anual, schemele de încadrare sunt aprobate de fondator, luând în considerare propunerile înaintate de consiliul de administraţie al Bibliotecii Naţionale. Vă informăm, că prin Ordinul Bibliotecii Naţionale nr.45 din 11.03.2013, au fost abrogate contractele de muncă cu persoanele din afara schemei de încadrare. Toate plăţile de remunerare a muncii se efectuează în baza statului de personal aprobat.

3. Să întreprindă măsuri adecvate pentru înlăturarea încălcărilor și deficiențelor constatate de audit.

3. Să întreprindă măsuri adecvate pentru înlăturarea încălcărilor și deficiențelor constatate de audit.

4. Să întreprindă măsuri prevăzute de legislație în vederea încasării datoriilor de la darea în arendă a spațiilor.

5. Să eficientizeze administrarea patrimoniului muzeal și să reexamineze clauzele contractelor de dare în locaţiune a spaţiilor neutilizate, cu aducerea acestora în conformitate cu actele normative.

6. Să asigure regularitatea efectuării achiziţiilor publice prin conformarea la prevederile cadrului legal.

6. Să asigure regularitatea efectuării achiziţiilor publice prin conformarea la prevederile cadrului legal.

6. Să asigure regularitatea efectuării achiziţiilor publice prin conformarea la prevederile cadrului legal.

6. Să asigure regularitatea efectuării achiziţiilor publice prin conformarea la prevederile cadrului legal.

6. Să asigure regularitatea efectuării achiziţiilor publice prin conformarea la prevederile cadrului legal.

6. Să asigure regularitatea efectuării achiziţiilor publice prin conformarea la prevederile cadrului legal.

7 (BN,M). Să asigure prioritizarea finanțării investițiilor capitale aferente obiectelor de artă.

response:
scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Lucrările de restaurare a cupolei şi a sistemei de condiţionare şi ventilare a Sălii cu Orgă, executate în anii 2010-2012 de către SRL Viarhcon, nu au fost finalizate. Astfel, pentru asigurarea calităţii lucrărilor de restaurare a edificiului, în martie 2016 a fost executată expertiza tehnică pentru examinarea stării tehnice a construcţiei cupolei (raport de expertiză tehnică nr.8539-03-16/T/l din 25.03.2016). Ca urmare, în luna august - octombrie 2016 s-a achiziţionat documentaţia de execuţie şi de deviz (proiectul tehnic) a lucrărilor de Restaurare a cupolei Sălii cu Orgă din mun. Chişinău (contract de achiziţie nr.0049/16 din 03.10.2016, înregistrat la AAP cu nr.3-747/16 şi TT cu nr.2016- 0000015324). Proiectul tehnic nr.060 privind Restaurarea cupolei Sălii cu Orgă a fost supus verificării în luna martie 2017 (se anexează în copie Raportul de verificare nr.991D/17 din 16.03.2017- anexa nr.32). Actualmente, Ministerul, are în sarcina sa, achiziţionarea lucrărilor de restaurare a cupolei, corespunzător documentaţiei de proiect nou- elaborată de către SRL Arhstudio Cub Actualmente, ministerul este în litigiu cu antreprenorul Viarhcon SRL, din cauza executării lucrărilor necalitative şi cu abateri (se anexează în copie procesul verbal nr.01/15 din 17.12.2015 şi raportul comisiei privind evaluarea lucrărilor de restaurare a cupolei Sălii cu Orgă — anexa nr.32). Conform documentaţiei existente la moment în cadrul ministerului, situaţia privind lucrările de reconstrucţie a edificiului Teatrului Muzical — Dramatic „B.P. Haşdeu” se prezintă astfel. întrucât, edificiul existent în anul 2012 a fost distrus în urma calamităţilor naturale, acesta s-a demolat cu scopul construcţiei unei noi clădiri. Pe parcursul anului 2015 documentaţia de execuţie (proiectul tehnic) elaborat în anul 2012 a fost modificată şi completată de către Arcada-LV SRL, contra costului de 432000,00 lei. Documentaţia grafică (desenele) şi documentaţia de deviz modificată şi completată a fost supusă verificării în conformitate cu legislaţia în vigoare de către Serviciul de Expertizare şi Verificare a proiectelor pe lângă Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale. Lucrările de construcţie a edificiului Teatrului Muzical - Dramatic ”B.P. Haşdeu” din Cahul au demarat la data de 7 martie 2016 şi sunt finanţate de către Guvernul României (se anexează în copie contractul privind modificarea şi completarea documentaţiei de proiect, raportul de expertiză a documentaţiei şi contractul de antrepriză nr.02378/15 din 20.01.2016- anexa nr.33).Lucrările de restaurare a Muzeului Naţional de Artă al Moldovei au fost finalizate graţie Guvernului României, care a donat un milion de Euro. Finalizarea restaurării casei Herţa şi Kligman din bd. Ştefan cel Mare, mun. Chişinău, precum şi alte obiecte de investiţii nefinalizate până în prezent, sunt incluse în CBTM pentru anii 2018-2021.

RO_4486_MCULTURII.pdf

8. Să asigure evaluarea terenurilor pe care sînt amplasate bunurile imobile aflate în gestiune și înregistrarea valorii acestora în evidenţa contabilă.

9. Să întreprindă măsuri privind întocmirea fişei analitice de evidenţă pe fiecare bun cultural, în conformitate cu cerinţele cadrului normativ.

10 (IÎA). Să elaboreze, în comun cu instituţiile muzeistice, un mecanism de atribuire a valorii materiale bunurilor mobile donate, care ulterior va servi ca suport pentru evidenţa valorică a patrimoniului mobil.

response:
Potrivit circularei nr.08-10/615 din 25.09.2013, conducătorii instituțiilor subordonate au fost atenționați. Instituțiile auditate au efectuat modificări interne cu anularea și corectarea ordinelor de retribuire a muncii. scris. nr.08-09/650 din 13.07.2017 Au fost elaborate şi publicate în Monitorul Oficial nr.99-102 din 25.04.2014 următoarele acte normative: -Normele de clasare a bunurilor culturale mobile - stipulează procedura de stabilire a valorii artistice a bunurilor mobile, în scopul plasării acestora în categoriile Fond, Tezaur sau bunuri Comune. -Normele de acreditare a experţilor în domeniul patrimoniului cultural mobil - stabilesc procedura de acreditare a experţilor care au ca şi competenţe stabilirea valorii artistice a bunurilor mobile, în scopul plasării acestora în categoriile Fond, Tezaur sau bunuri Comune. Normele sunt plasate pe pagina oficială a Ministerului culturii http://mc.gov.md/ro/content/exportul-bunurilor-culturale si este disponibilă în limbile română şi rusă.

11. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu regulile generale de contabilitate, stabilite în Legea contabilității.

11. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu regulile generale de contabilitate, stabilite în Legea contabilității.

11. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu regulile generale de contabilitate, stabilite în Legea contabilității.

11. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu regulile generale de contabilitate, stabilite în Legea contabilității.

11. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu regulile generale de contabilitate, stabilite în Legea contabilității.

Cerinte (25)

2.1. Ministerului Culturii, pentru documentare, referitor la rezultatele auditurilor, şi întreprinderea măsurilor de rigoare conform competenţelor, în vederea implementării recomandărilor, şi se cere: 2.1.1. examinarea în cadrul Colegiului ministerului a rezultatelor auditurilor prin prisma responsabilității persoanelor cu funcţii de răspundere, asigurînd realizarea unor acţiuni concrete pentru lichidarea neregulilor constatate, cu sesizarea, după caz, a organelor de drept, pentru examinare conform competenţelor

response:
Ministerul Culturii a preconizat, pentru a doua jumătate a lunii septembrie 2017, o şedinţă cu Colegiul ministerului, unde, urmează a fi puse în discuţie rezultatele auditurilor şi acţiunile concrete care trebuie întreprinse întru lichidarea neregulilor constatate.

RO_4486_MCULTURII.pdf

2.1.2. intensificarea controlului asupra respectării cadrului normativ din domeniul de activitate şi a reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor din subordine, în vederea asigurării unei bune guvernări a fondurilor publice;

response:
în vederea asigurării unei bune guvernări a fondurilor publice, Ministerul Culturii a intensificat controlul asupra respectării cadrului normativ din domeniu şi a reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor din subordine, desfăşurând,în perioada anilor 2014-2017, 15 misiuni de audit în cadrul instituţiilor din subordine (anexele nr.3 şi nr.4).

RO_4486_MCULTURII.pdf

2.1.3. înaintarea, în modul stabilit, către Guvern a propunerilor privind ajustarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.696 din 19.11.2009 la numărul real de activități ale instituţiilor, întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni aflate în subordinea sa;

response:
Recomandarea este irelevantă, deoarece Hotărârea Guvernului nr. 696 din 19.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia reglementează modul de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii; misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile ministerului; dar nicidecum activităţile instituţiilor, întreprinderilor de stat şi a societăţilor pe acţiuni aflate în subordinea sa.

RO_4486_MCULTURII.pdf

2.1.4. crearea unui sistem de management financiar şi control intern bazat pe responsabilizarea managerilor întreprinderilor şi instituţiilor din subordine, întru utilizarea eficientă a fondurilor publice;

response:
Ministerul a informat managerii instituţiilor din subordine despre necesitatea creării unui sistem de management financiar şi control, întru responsabilizarea acestora cu privire la utilizarea eficientă a fondurilor publice.

2.1.5. elaborarea şi aprobarea cadrului regulator privind finanțarea, utilizarea, evidenţa şi raportarea cheltuielilor pentru măsurile culturale și artistice desfășurate;

response:
Regulamentul privind modalitatea de distribuire, monitorizare şi raportare a cheltuielilor acţiunilor culturale aprobate Ministerului Culturii (anexa nr.26)a fost elaborat de către Ministerul Culturii şi remis Ministerului Finanţelor spre examinare.

RO_4486_MCULTURII.pdf

2.1.6. examinarea și soluţionarea problemelor ce ţin de înregistrarea, administrarea şi monitorizarea patrimoniului statului;

response:
Construcţia din str. Columna, nr. 60 cu suprafaţa de 306,0 m2 se află la evidenţa contabilă la Î.S. “Tipografia Centrală”, fiind neutilizată la momentul de faţă conform dării de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului, iar edificiul şi terenul din str. Mihai Eminescu 31, sunt reflectate în evidenţa contabilă a Colegiului Naţional de Coregrafie. Muzeul Naţional de Artă a Moldovei aînregistrat suprafeţele construcţiilor şi sunt în corespundere cu cele reflectate în bilanţul contabil. Terenurile şi construcţiile Bibliotecii Naţională din str. 31 August, nr. 78 A, suprafaţa de 2000,9 m2 au fost înregistrate în evidenţa contabilă. Construcţiile cu suprafaţa de 77,8 m2 şi 78,5 m2 va fi posibil de înregistrat la OCT, după ajustarea anexei nr. 10 H. G. nr.351 din 23.03.2005. Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” a înregistrat la evidenţa contabilă imobilul din str. A. Şciusev 65 cu suprafaţa de 828,5 m2 şi încăperea nelocativă din str. Mitropolitul Petru Movilă 27, cu suprafaţa de 110,lm2 (anexa nr.27). Construcţiile neînregistrate aflate în gestiunea instituţiilor din subordine şi anume: Casa-muzeu A. S. Puşkin; Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi, Muzeul Naţional de Literatură ”M. Kogălniceanu”; Liceul Academic de Arte Plastice ’Tgor Vieru” sunt în proces de înregistrare (se anexează in copie demersurile -anexa nr.28).

RO_4486_MCULTURII.pdf

2.1.7. consolidarea și intensificarea administrării regulamentare a patrimoniului cultural, în scopul excluderii riscului de înstrăinare și demolare a monumentelor de arhitectură;

response:
Legislaţia în vigoare a RM interzice clar demolarea şi înstrăinarea imobilelor cu statut de monument. Pentru consolidarea acestor prevederi legale, la propunerea Ministerului Culturii, Parlamentul RM a aprobat Legea nr.75 din 21.04.2016 prin care au fost operate modificările necesare în acest sens la Codul Penal şi Codul Administrativ.

RO_4486_MCULTURII.pdf

2.1.8. inițierea procedurilor legale privind virarea plăților de la arenda monumentelor, prevăzute în art.35 și art.38 din Legea privind ocrotirea monumentelor;

response:
Legislaţia RM nu prevede un specific separat pentru darea în arenda a bunurilor imobile cu statut de monument, aceasta efectuându-se pe principii generale, stabilite prin Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi HG nr.483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate.

2.1.9. intensificarea măsurilor de monitorizare a proceselor de gestionare a finanţelor publice în domeniul investiţiilor şi reparaţiilor capitale, prin delimitarea responsabilităţilor între minister şi beneficiarii de investiţii/reparaţii capitale din subordine;

response:
Ministerul întreprinde măsurile necesare în vederea monitorizării proceselor de gestionare a finanţelor publice în domeniul investiţiilor şi reparaţiilor capitale, un exemplu elocvent, în acest sens, este şi crearea la 02.12.2015 a Serviciului investiţii capitale ca subdiviziune structurală autonomă (anexa nr.23).

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. instituțiilor de învățămînt artistic, Bibliotecilor Naționale și muzeelor auditate, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi luare de atitudine conform competenţelor, şi se cere: 2.3.1. în comun cu Ministerul Culturii, să decidă asupra modului de finanțare a cheltuielilor pentru întreținerea Societății Orbilor din Moldova și Casei Republicane de Cultură a Surzilor, care, în lipsa prezentării proiectelor/ programelor culturale, în anul 2012 au fost finanțate din contul alocațiilor de la bugetul de stat pentru susținerea proiectelor culturale ale asociațiilor obștești;

2.3.2. în comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, să reactualizeze criteriile și cadrul normativ de aprobare a statelor-tip de personal pentru instituțiile finanțate din bugetele de toate nivelurile, să conformeze cadrul regulator privind finanțarea instituțiilor publice în bază de standarde de cost;