Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 19 din 15 aprilie 2013 cu privire la Raportul auditului performanței privind impactul financiar rezultat din politica tarifară a S.A. „Moldtelecom”

Numar din data de 2013-04-15 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 10

Curtea de Conturi, în prezența consultantului principal al Comisiei permanente economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova dna Svetlana Sagaidac, viceministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor dna Dona Şcola, directorului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei dl Sergiu Sîtnic, directorului general al S.A."Moldtelecom" dl Vitalie Iurcu, directorului financiar al S.A. "Moldtelecom" dna Galina Jereghi şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanței privind impactul financiar rezultat din politica tarifară a S.A. "Moldtelecom".

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, avînd drept scop evaluarea reglementărilor politicilor tarifare în perioada anilor 2011-2012, a mecanismelor și procedurilor aplicate de către S.A. "Moldtelecom", relevanței implementării acestora, precum și identificarea dificultăților și analiza cauzelor ce au generat unele imperfecțiuni.

Auditul a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curții de Conturi și Manualul de audit al performanței, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaționale de Audit.

Curtea de Conturi şi-a propus ca obiectiv al auditului: S.A. "Moldtelecom", în rezultatul aplicării politicii tarifare, a obținut un impact benefic asupra rezultatelor financiare?

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Comunicaţiile electronice reprezintă un domeniu important al economiei țării, dezvoltarea căruia asigură și dezvoltarea altor industrii complementare.

În Republica Moldova veniturile aferente domeniului comunicațiilor electronice dețin o cotă semnificativă în Produsul Intern Brut, în anul 2011 acestea constituind 7,6%. Totodată, nivelul poziționării domeniului respectiv în topurile internaționale este unul redus.

Rolul important al S.A. "Moldtelecom" în acest domeniu este determinat de poziția de lider în acordarea serviciilor de telefonie fixă și a serviciilor de acces la internet în bandă largă, concomitent acordînd și servicii de telefonie mobilă.

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, în anul 2011, S.A. "Moldtelecom" a deținut o pondere de 36% în totalul veniturilor realizate în domeniul comunicațiilor electronice, înregistrînd o cotă semnificativă a investițiilor - de 46,5%.

Politicile de dezvoltare a activității S.A. "Moldtelecom" au fost stabilite prin Direcțiile prioritare de dezvoltate a Societății în perioada anilor 2010-2014 și Planurile anuale de afaceri ale Societății, prin care s-au aprobat indicatorii economico-financiari.

Ø Evaluarea efectuată de audit a politicilor statului în domeniul reglementării tarifare a serviciilor de comunicații electronice denotă faptul că acestea, deși întrunesc indicatori și obiective pentru dezvoltarea domeniului comunicațiilor electronice, sînt influențate de unii factori care fac dificilă implementarea lor, precum și realizarea eficientă a obiectivelor. Situația creată este determinată, în special, de lipsa Strategiei actualizate a dezvoltării domeniului comunicațiilor electronice, fapt ce nu angajează atingerea rezultatelor de rigoare.

În aceste circumstanțe, se conturează riscul neasigurării dezvoltării performante a domeniului, în special, prin:

  • nedefinirea direcțiilor și căilor principale de dezvoltare a ramurii;
  • nearmonizarea cadrului legislativ și regulator național cu cel european;
  • neracordarea principalelor componente ale sistemului național de telecomunicații la sistemul european, cu implementarea serviciului universal, dezvoltarea rețelelor de telecomunicații și interconectarea rețelelor;
  • lipsa promovării standardizării și asigurării calității serviciilor și produselor;
  • neracordarea politicii tarifare, cu echilibrarea intereselor operatorilor și prestatorilor de servicii cu cele ale utilizatorilor finali etc.

♦ N-a fost creat serviciul universal de telecomunicaţii în domeniul comunicațiilor electronice, definit ca un set minim de servicii de calitate determinată, disponibil tuturor utilizatorilor, indiferent de amplasarea lor geografică potrivit condiţiilor naţionale specifice, cu toate că crearea acestuia a fost stabilită ca sarcină actuală, inclusiv din considerentele existenţei unor pături semnificative ale populaţiei cu venituri sub coşul minim de consum.

Lipsa pînă în prezent a Programului național de implementare a serviciului universal a determinat nedefinitivarea elaborării și, respectiv, neaprobarea de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a Regulamentului privind serviciul universal, normă prevăzută prin art.66 alin.(4) din Legea comunicațiilor electronice, care ar stabili condiţiile şi procedurile de furnizare a serviciului universal, de desemnare a furnizorilor acestui serviciu și mecanismul de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciului.

♦ S.A. "Moldtelecom", în perioada auditată, a realizat anumiți indicatori de performanță stabiliți în Direcțiile prioritare de dezvoltate a Societății în perioada anilor 2010-2014 și în Planurile anuale de afaceri, înregistrînd evoluții pozitive ale veniturilor realizate de la prestarea serviciilor de telefonie mobilă (134,0 %), serviciilor transport date și IPTV (122,0 %), interconectarea cu operatorii locali, condiționate de majorarea numărului de abonați și a venitului mediu lunar per abonat.  

În același timp, neorientarea tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă spre costuri, precum și tendințele în orientarea consumatorilor către alte tipuri de servicii au determinat diminuarea veniturilor tarifare de la telefonia fixă (cu 53,0 mil. lei) și ale veniturilor aferente traficului internațional de sosire (cu 28,0 mil. lei), acestea fiind însoțite de diminuarea numărului de abonați, precum și a volumului de servicii, fapt determinat și de tendințele în acest domeniu.

Deși Societatea a planificat și a înregistrat un nivel de optimizare a consumurilor și cheltuielilor, ritmul creșterii acestora în perioada auditată a depășit ritmul creșterii veniturilor tarifare cu 2,8 puncte procentuale, factor ce indică asupra necesității eficientizării/optimizării în continuare a consumurilor și cheltuielilor la toate capitolele.

♦ Tarifele pentru unele servicii aplicate de către S.A. "Moldtelecom" sînt reglementate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, iar pentru alte servicii le aprobă Societatea.

Neorientarea tarifelor spre costuri la serviciile de telefonie fixă pentru utilizatorii finali a determinat înregistrarea pierderilor de la prestarea acestor servicii.

Totodată, la capitolul reglementării tarifelor pentru serviciile de telefonie mobilă și transport date, în anul 2012 Societatea nu a aprobat costurile în conformitate cu perioada de raportare financiară pe anul 2011. Tarifele pentru aceste servicii sînt stabilite potrivit susținerii, recuperării investițiilor și modernizării rețelelor prin echiparea acestora cu tehnologii moderne, aplicarea cărora deocamdată determină obținerea unor rezultate negative.

În vederea asigurării unui management eficient la determinarea, aprobarea și aplicarea tarifelor în cadrul Societății, se relevă necesitatea realizării și implementării fișelor de interacțiune între subdiviziunile Societății, care ar determina clar circuitul de informație, predarea și utilizarea efectivă a datelor cu referire la costuri, actualizarea, verificarea și modificarea tarifelor. Actualmente, acest proces este administrat prin intermediul actelor conducerii Societății, acestea necuprinzînd și nereflectînd integral circuitul de informații.

În scopul realizării politicilor statului, asigurării transparenței și orientării tarifelor spre costuri, Societatea a realizat raportarea financiară separată, delimitînd Unitățile de Afaceri, cu structurarea veniturilor și costurilor pe tipuri de servicii. S.A. "Moldtelecom", cu toate că întocmește rapoarte separate, nu poate remite Agenţiei, spre aprobare, proiectele de modificare a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă cu amănuntul, deoarece lipsește Metodologia de stabilire a preţurilor sau tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă, care urmează a fi aprobată de Agenție. 

♦ Se denotă o situație incertă privind nereglementarea în Legea comunicațiilor electronice a noțiunii "servicii aferente serviciilor de telefonie mobilă", lipsa căreia generează neacumularea în Fondul republican și în fondurile locale de susținere socială a populației a unor venituri semnificative (1,3 mil. lei) de la serviciile de interconectare cu operatorii de telefonie mobilă (53,4 mil. lei). Totodată, se relevă că serviciile de interconectare sînt parte componentă a serviciilor de telefonie mobilă, care se acordă utilizatorilor finali și se raportează de către S.A. "Moldtelecom" la același capitol.

♦ Reieșind din cerințele și din diversificarea serviciilor în domeniu pe piață, în perioada auditată, Societatea și-a planificat volume importante de investiții, ceea ce a asigurat dezvoltarea și modernizarea rețelelor și echipamentelor entității, astfel deținînd poziția de lider în acordarea serviciilor de transport date și IPTV.  

Totodată, la unele servicii (telefonia mobilă - proiectul 3G) se atestă nerecuperarea investițiilor în perioadele scontate, ceea ce a determinat Societatea să-și revizuiască prognozele de recuperare a acestora pentru o perioadă mai îndelungată.

În contextul celor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre, se concluzionează că cadrul de reglementare a tarifelor în sectorul de telecomunicații, reieșind din atribuțiile S.A. "Moldtelecom" și ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, necesită a fi îmbunătățit, factor ce va avea impact benefic asupra situației economico-financiare a Societății.

Este necesar de menționat că nu toate proiectele care derulează în cadrul Societății sînt însoțite de un management instituțional coerent și unul financiar eficient, fapt ce influențează realizarea obiectivelor proiectelor inițiale.

Neasigurarea de către autoritățile și instituțiile de competență a acțiunilor de promovare și realizare a politicilor statului în domeniul comunicațiilor electronice condiționează nerealizarea scopului de asigurare a utilizatorilor cu servicii de comunicații electronice de calitate, moderne și utile, la tarife rezonabile, orientate spre costuri.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi:

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului performanței privind impactul financiar rezultat din politica tarifară a S.A. "Moldtelecom", care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. S.A. "Moldtelecom", pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2. Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, pentru informare și luare de atitudine conform competențelor privind rezultatele auditului, și se cere:

2.2.1. să definitiveze elaborarea și aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă prestate utilizatorilor finali, precum și a Regulamentului privind serviciul universal;

2.2.2. să examineze, la aprobarea noilor tarife, situația privind oportunitatea neincluderii în costurile pentru serviciile de telefonie fixă a cheltuielilor ce țin de acordarea premiilor, calcularea și achitarea amenzilor, penalităților și altor sancțiuni de ordin financiar, cheltuielilor destinate sponsorizărilor și actelor de binefacere;

2.3. Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, pentru luare de cunoștință de rezultatele auditului, și se cere:

2.3.1. definitivarea elaborării Strategiei privind dezvoltarea domeniului comunicațiilor electronice, precum și a Programului național de implementare a serviciului universal, cu înaintarea acestora în modul stabilit, spre examinare, Guvernului;

2.3.2. examinarea reglementării în Legea comunicațiilor electronice a noțiunii "servicii aferente serviciilor de telefonie mobilă", deoarece lipsa acestei prevederi determină neîncasarea în Fondul republican și în fondurile locale de susținere socială a populației a plăților de la acordarea serviciilor de interconectare cu operatorii de telefonie mobilă;

2.4. Ministerului Economiei și se cere, în calitate de deținător unic al pachetului de acțiuni, de comun acord cu Consiliul Societății, să examineze rezultatele auditului și să aprobe un plan de măsuri pentru consolidarea sistemului de control intern și eficientizarea managementului Societății, inclusiv orientat spre recuperarea investițiilor;

2.5. Guvernului, pentru documentare asupra rezultatelor auditului și:

2.5.1. examinarea situației privind consultarea tarifelor pentru servicii publice de comunicații electronice furnizate utilizatorilor finali persoane fizice de către furnizorii cu putere semnificativă pe piața de telefonie fixă, care urmează a fi înaintate Guvernului de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, precum și privind neaprobarea de către aceasta a tarifelor vizate, normă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea comunicațiilor electronice;

2.5.2. asigurarea aprobării Programului naţional de implementare a serviciului universal pe termen lung, elaborat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, conform art. 66 alin. (3) din Legea comunicaţiilor electronice;

2.5.3. examinarea proiectului Hotărîrii "Cu privire la calificarea unor autorități contractante" (inclusiv S.A. "Moldtelecom"), înaintat de Ministerul Finanțelor;

2.6. Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei permanente economie, buget şi finanţe, pentru documentare;

2.7. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare.

3. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea cerințelor din punctele 2.1.-2.4. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2012".

Art.2 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007.

Recomandari (10)

1. Să asigure un management eficient în vederea optimizării și raționalizării cheltuielilor, întru diminuarea factorilor negativi ce ar influența activitatea Societății;

response:
Printre principalele acţiuni întreprinse pe parcursul anului 2013, în vederea eficientizării activităţii companiei, inclusiv şi în vederea optimizării costurilor pot fi menţionate următoarele: - Realizarea unui şir de acţiuni radicale menite să eficientizeze managementul organizaţional în cadrul S.A. „Moldtelecom”. În rezultatul optimizării respective, cheltuielile pentru remunerarea muncii s-au micşorat de la 294,4 mln lei (a.2012) până la 273,5 mln lei (a. 2013, preliminar) sau cu 20,9 mln lei; - implementarea acţiunilor de optimizare a consumului de energie termică şi electrică (Ordinele se anexează); - implementarea acţiunilor îndreptate spre diminuarea costurilor de facturare şi de distribuţie. Ordinul nr.436 din 12.06.2013 „Cu privire la lansarea serviciului „Reîncărcare online a contului Moldtelecom şi Unite", se anexează; Concomitent în cadrul Companiei sunt întreprinse măsuri permanente de îmbunătăţire a performanţei activităţii întreprinderii. În acest context a fost elaborat şi pus în aplicare, cu începere de la data de 11.08.2012, Regulamentul cu privire la motivarea angajaţilor pentru propunerile de eficientizare a activităţii S.A. "Moldtelecom", având drept scop implicarea tuturor angajaţilor în eficientizarea activităţii S.A. „Moldtelecom” prin înaintarea de angajaţi a propunerilor de eficientizare. Comisia lucrează în regim operativ, analizînd toate propunerile înaintate de către angajaţi. Pînă în prezent de către Comisie au fost analizate 61 de propuneri înaintate de către angajaţi.

RO_1415_ro-img-Y22165754.pdf
RO_2017_Moldtelecom 2.pdf

2. Să dezvolte și să diversifice sursele de venit și valoarea acestora prin fructificarea oportunităților investițiilor efectuate, precum și să intensifice sinergiile spre consolidarea pozițiilor deținute pe piața serviciilor de comunicații electronice;

response:
Scris. Nr. 01-10-01/9520 din 15.11.13 Pe parcursul anului 2013 au fost lansate o serie de proiecte noi de diversificare a veniturilor si de monetizare a investiţiilor, efectuate în perioadele precedente. Printre cele mai importante proiecte noi de telefonie mobilă a anului 2013 a fost lansarea Meniului DSTK, Unite Talk si Mobile TV. Scris. Nr. 01-10/10112 din 24.10.2014 Printre cele mai importante proiecte lansate cu scopul diversificării gamei serviciilor prestate de S.A „Moldtelecom” au fost: lansarea vitezei transport date de 42 Mbps în cadrul serviciilor Unite 3G Date (Ordin nr. 174 din 01.04.2013); lansarea serviciului „Reîncărcare online a contului Moldtelecom și Unite” (Ordin nr. 436 din 12.06.2013); lansarea comercială a portabilității numerelor de telefonie mobilă (Ordin nr. 438 din 12.06.2013); serviciul „Moldtelecom & Unite Cloud” (Ordin nr. 75 din 24.02.2014), precum și alte proiecte cum ar fi: lansarea serviciului Abonări DSTK Meniu în regim comercial din data 23.09.2013 (Ordinul nr. 1004 din 23.09.2013); serviciul „Unite Meniu” (Ordin nr. 1721 din 13.12.2012); aplicația mobilă „Unitemobile TV” (Ordin nr. 1625 din 30.12.2013); lansarea promoției de Sf. Valentin Unite 3G (Ordin nr. 08 din 16.01.2014)

RO_1415_ro-img-Y22165754.pdf
RO_2017_Moldtelecom 2.pdf

3. Să întreprindă măsuri privind implementarea unui sistem de măsurare a performanțelor economico-financiare ale Societății, care ar cuantifica indicatorii stabiliți și ar permite evaluarea gradului de atingere a obiectivelor.

response:
În cadrul Companiei, din februarie 2012 este implementat Sistemul informațional privind evaluarea performanțelor angajaților (Ordin nr. 64 din 02.02.2012). Acesta este un sistem de motivare bazat pe performanta angajaților, având drept scop realizarea obiectivelor Companiei. Aceşti indicatori sunt aprobaţi semestrial, iar lunar toate departamentele sunt informate asupra nivelului de realizare a indicatorilor prin prezentarea Rapoartelor respective.

RO_1415_ro-img-Y22165754.pdf
RO_2017_Moldtelecom 2.pdf

4. Să reglementeze clar, prin intermediul unor proceduri exhaustive scrise, circuitul de informație, predarea și utilizarea efectivă a datelor privind costurile, actualizarea, verificarea și modificarea acestora;

response:
Procedura operaţională de interacţiune a Biroului costuri Serviciul reglementări şi suport judiciar cu alte departamente și servicii S.A.„Moldtelecom” în vederea furnizării informaţiei necesare pentru funcţionarea şi dezvoltarea sistemului UCS, calcularea costurilor la serviciile comunicaţii electronice furnizate utilizatorilor finali, elaborarea propunerilor privind modificarea tarifelor pentru serviciile respective a fost elaborată şi aprobată prin Ordinul S.A „Moldtelecom” nr.592 din 28.06.2013. Ordinul se anexează.

RO_1415_ro-img-Y22165754.pdf
RO_2017_Moldtelecom 2.pdf

5. Să racordeze costurile fixe pentru serviciile de telefonie mobilă și transport date la raportarea financiară pe perioada precedentă, inclusiv prin intermediul sistemului de evidență contabilă separată a Societății;

response:
În luna iunie curent, S.A.„Moldtelecom” a actualizat costurile serviciilor de telefonie fixă, de telefonie mobilă și transport date prin ordinul nr.435 din 12.06.2013.Costurile respective au fost efectuate în baza Normelor vizînd determinarea costului serviciilor cu amănuntul, furnizate de S.A.„Moldtelecom” utilizatorilor finali, elaborate în baza Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă furnizate utilizatorilor finali de către S.A. „Moldtelecom” aprobate prin Hotărîrea ANRCETI nr.21 din 16.05.2013. Concomitent, a fost efectuată o analiza comparativă a costurilor de telefonie mobilă şi transport date, calculate în baza datelor evidenţei contabile separate pentru a.2012 şi celor aprobate prin ordinul nr.l05a din 11.03.2011 „Cu privire la aprobarea costurilor serviciilor publice de telecomunicaţii". Analiza costurilor pentru serviciile transport date şi telefonie mobilă denotă lipsirea impactului negativ, deoarece în a.2012 costurile operaţionale pentru serviciile respective fără costul capitalului angajat în comparaţie cu cele aprobate prin ordinul nr.l05a din 11.03.201 l-au constituit: - pentru un pachet MaxDSL&MaxFiber - 46,69 lei faţă de 51,4 lei, - pentru una linie de telefonie mobilă - 27,11 lei fată de 28,92 lei, Ordinele şi calculele se anexează.

RO_1415_ro-img-Y22165754.pdf
RO_2017_Moldtelecom 2.pdf

6. Să consolideze și să intensifice procedurile sistemului de control intern, prin completarea și actualizarea regulată a Registrului riscurilor, cu monitorizarea gestionării acestora;

response:
Scris. Nr. 01-10-01/9520 din 15.11.13 În cadrul S.A. „Moldtelecom”, întru asigurarea unui management al riscurilor eficient, au fost create toate premisele în vederea constituirii şi funcţionării sistemului de administrare a riscurilor, fiind elaborate şi aprobate documentele normative necesare ca Politica de administrare a riscurilor a S.A. „Moldtelecom”, Regulamentul cu privire la administrarea riscurilor în cadrul S.A. „Moldtelecom” și Recomandările metodologice referitoare la procedurile de administrare a riscurilor în cadrul S.A. „Moldtelecom”, care stabilesc principii şi abordările de identificare a riscurilor întreprinderii, definesc metodele de gestionare, precum și repartizarea responsabilităților. Scris. Nr. 01-10/10112 din 24.10.2014 Procedurile sistemului de control intern ale Societății au fost intensificate si consolidate prin: i) identificarea și evaluarea riscurilor semnificative, ierarhizarea acestora; ii) selectarea răspunsurilor adecvate la risc, care pun în concordanță riscurile cu apetitul Societății la risc; iii) elaborarea măsurilor de atenuare a riscurilor; iv) monitorizarea și controlul eficacității măsurilor de atenuare propuse; v) identificarea riscurilor noi care apar pe parcursul realizării obiectivelor operaționale și necesită măsuri de atenuare adiționale. Prin Ordinul nr. 997 din 07.08.2014, semnat de Directorul general, au fost aprobate Politica de management al riscurilor, Regulamentul privind managementul riscurilor, Metodologia procesului de management al riscurilor. In baza acestor acte este asigurată completarea Registrului riscurilor, elaborat în baza Rapoartelor de identificare a riscurilor în cadrul subdiviziunilor, prezentate trimestrial Direcției Riscuri, Control Intern (pe suport de hârtie și în format electronic), care reprezintă un rezumat al riscurilor identificate si clasificate în cadrul Societății, cu o descriere si analizare a acestora, nivelul de semnificație, măsurile de atenuare planificate în scopul prevenirii materializării riscurilor și subdiviziunile responsabile. Rapoartele de identificare a riscurilor se completează de toate Departamentele/Direcțiile Societății, de către persoanele responsabile de completarea, evidența și actualizarea, desemnate de conducătorul fiecărei subdiviziuni. Registru se prezintă managementului Societății, după care se organizează întrunirea Comitetului de management al riscurilor pentru examinarea și evaluarea acestuia.

RO_1415_ro-img-Y22165754.pdf
RO_2017_Moldtelecom 2.pdf

7. În procesul de planificare a misiunilor de audit intern, să se țină cont de delimitarea riguroasă și argumentată a zonelor de risc major, în special cu referire la reglementarea și aplicarea politicii tarifare;

response:
Scris. Nr. 01-10-01/9520 din 15.11.13 Misiunile de audit intern se planifică în baza identificării şi evaluării riscurilor, în scopul definirii priorităţilor activităţii de audit intern în concordanţă cu obiectivele societăţii. Astfel, selectarea misiunilor de audit se face în funcţie de următoarele elemente de fundamentare: evaluarea riscurilor asociate diferitelor structuri organizaţionale, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, semnale /sugestii conducerii, deficienţe/recomandări consemnate în rapoartele organelor de control, propunerile auditului extern, precum şi respectarea periodicității în auditare. Scris. Nr. 01-10/10112 din 24.10.2014 Misiunile de audit, ce urmează a fi desfășurate, sunt planificate în strictă concordanță cu Registrul riscurilor, în funcție de nivelul de gravitate a riscurilor identificate. În procesul de planificare a misiunilor de audit se ia în considerație cadrul privind managementul riscurilor în Societate, inclusiv și utilizarea nivelurilor de apetit la risc stabilite de către conducere pentru diferite activități sau structuri ale Societății. De asemenea, se ține cont inclusiv de delimitarea riguroasă și argumentată a zonelor de risc major. Planificarea misiunilor de audit este realizată anual și cuprinde considerarea riscurilor Societății și a expunerilor, o evaluare a riscurilor și expunerilor ce afectează sau pot afecta Societatea.

RO_1415_ro-img-Y22165754.pdf
RO_2017_Moldtelecom 2.pdf

8. Să asigure supravegherea permanentă și sporirea nivelului de sensibilizare vizînd riscurile la externalizarea serviciilor de originare, tranzit și terminare a traficului internațional, prin realizarea în acest sens a unui plan coerent de management, cu desemnarea responsabililor.

response:
Scris. Nr. 01-10-01/9520 din 15.11.13 În conformitate cu condiţiile Acordului privind externalizarea serviciilor de voce, furnizorul de servicii se angajează sa presteze servicii internaţionale de voce de înaltă calitate si sa asigure venituri garantate companiei Moldtelecom. În scopul supravegherii si monitorizării respectării acordului menţionat sunt desemnate persoane responsabile de monitorizarea respectării condiţiilor contractuale, de efectuarea decontărilor bilaterale, de verificarea si analiza a calităţii trecerii traficului internaţional. În acest scop zilnic se monitorizează volumele traficului internațional rutat. De asemenea în colaborare cu compania în cauză s-a implementat un sistem vast de constatare şi prelucrare a fraudelor ce conţine procedee şi metode complexe de lucru pe această direcție. Scris. Nr. 01-10/10112 din 24.10.2014 Pe parcursul derulării Acordului privind externalizarea serviciilor de voce nu au fost înregistrate abateri din partea furnizorului de servicii. Totodată ținem să menționăm, că Serviciul Control Fraude, Supraveghere Trafic din cadrul Societății efectuează zilnic monitorizarea și verificarea traficului (voce și date) generat de abonații proprii, inclusiv operatorii interconectați la rețeaua S.A. „Moldtelecom”, identifică noi metode de depistare a fraudelor și a iregularităților operaționale, măsuri de stopare a traficului neautorizat etc.

RO_1415_ro-img-Y22165754.pdf
RO_2017_Moldtelecom 2.pdf

9. Să realizeze investițiile în dezvoltarea proiectelor pe criterii de eficiență și rezultativitate, în condiții de analiză și studii relevante;

response:
Scris. Nr. 01-10-01/9520 din 15.11.13 La elaborarea Planului de investiții al S.A. „Moldtelecom” se ține cont de: - necesitatea de a majora numărul de abonaţi şi a păstra cotele de piaţa pe toate segmentele de activitate, în condiţii de concurenţă acerbă; - necesitatea menţinerii fiabilităţii reţelelor de telecomunicații existente, luînd în calcul numărul de abonaţi şi acţiunile de marketing ce urmează a fi lansate. - termenul de recuperare a investiţiilor directe pentru rețeaua broadband 3-5 ani, pentru proiectele de lansare a rețelelor noi sînt efectuate calculele de fezabilitate pe fiecare proiect separat, cu termenul de recuperare a investițiilor pînă la 10 ani, luînd în calcul rentabilitatea capitalului de 10% şi obținerea NPV (Net present value) pozitiv. - tehnologiile dezvoltate de concurenţi şi analiza riscului de pierdere a abonaţilor, în special la serviciile broadband; - necesitatea dezvoltării sistemelor informaţionale, menite să asigure potenţialul necesar de convergentă a tuturor tipurilor de servicii prestate de operator și a convergentei prepaid/postpaid, cît și implementarea business proceselor cu un grad avansat de automatizare în activităţile financiare şi comerciale.

RO_1415_ro-img-Y22165754.pdf
RO_2017_Moldtelecom 2.pdf

10. Să intensifice managementul asupra monitorizării și evaluării realizării proiectului 3G prin dinamica indicilor de performanță măsurabili, care ar minimiza riscul de nerecuperare a investițiilor efectuate, cu înaintarea studiilor respective, spre examinare și aprobare, Consiliului Societății.

response:
Scris. Nr. 01-10-01/9520 din 15.11.13 Analiza investițiilor efectuate și veniturilor realizate se efectuează în timp real cu reînnoirea datelor, circa o dată la 6 luni. La momentul actual sunt inserate cifre reale pentru anul 2013 - pe OPEX, CAPEX şi venituri, şi prognozele reînnoite pe următorii ani, pînă în 2020. Business case-ul reţelei 3G urmează să fie prezentat Consiliului „Moldtelecom” S.A. și aprobat pînă la sfârșitul anului curent. Analiza fezabilităţii reţelei 3G şi a proiectelor care aceasta le încorporează vor constitui o parte componentă a planului de afaceri „Moldtelecom” S.A. pe anul 2014. Scris. Nr. 01-10/10112 din 24.10.2014 Obiectivele dezvoltării proiectului 3G sunt incluse regulat în planurile anuale de afaceri ale Societății. Aceste obiective sunt elaborate inclusiv în scopul prevenirii și minimizării riscurilor de nerecuperare a investițiilor.

RO_1415_ro-img-Y22165754.pdf
RO_2017_Moldtelecom 2.pdf

Cerinte (6)

2.1. S.A. „Moldtelecom", pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Consiliul SA „Moldtelecom” a examinat și a luat act de HCC și Raport - proces verbal nr. 01/13 din 17 iulie 2013

RO_1415_ro-img-Y22165754.pdf
RO_2017_Moldtelecom 2.pdf

2.2. Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, pentru informare și luare de atitudine conform competențelor privind rezultatele auditului, și se cere: 2.2.1. să definitiveze elaborarea și aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă prestate utilizatorilor finali, precum și a Regulamentului privind serviciul universal;

response:
Scris. Nr. 01-DREA/573 din 12.06.2013 ANRCETI a informat CC că prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.21 din 16.05.2013 a fost aprobată Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă furnizate utilizatorilor finali de către S.A „Moldtelecom”. Metodologia respectivă este publicată pe pagina de Internet a ANRCETI în subcompatimentul „Hotărîri ale Consiliului de Administrație” din cadrul compartimentului „Legislație”. Scrisoare nr. 01-SDRET DDR/1119 din 09.10.2014 Regulamentul privind serviciul universal poate fi elaborat şi aprobat doar în baza Programului naţional de implementare a serviciului universal pe termen lung, care la moment există ca proiect. Proiectul acestui Program a fost elaborat de MTIC şi urmează a fi aprobat de către Guvern, în conformitate cu art. 66 alin.(3) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007. ANRCETI a avizat pozitiv proiectul Programului nominalizat. Totodată, ANRCETI, în anul 2009, a elaborat şi a publicat spre consultare publică proiectul Regulamentului cu privire la Serviciul Universal, care a fost retras din procesul de consultare publică, din motivul lipsei Programului naţional de implementare a serviciului universal pe termen lung şi la recomandările şi obiecţiile parvenite către ANRCETI.

RO_1411_ro-img-620103352.pdf
RO_1899_ANRCETI 2.pdf

2.2.2. să examineze, la aprobarea noilor tarife, situația privind oportunitatea neincluderii în costurile pentru serviciile de telefonie fixă a cheltuielilor ce țin de acordarea premiilor, calcularea și achitarea amenzilor, penalităților și altor sancțiuni de ordin financiar, cheltuielilor destinate sponsorizărilor și actelor de binefacere;

response:
Scris. Nr. 01-DREA/573 din 12.06.2013 Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă furnizate utilizatorilor finali de către S.A „Moldtelecom”, prevede corectarea costurilor de furnizare a serviciilor de telefonie fixă prin excluderea amenzilor, penalităților și altor sancțiuni de ordin financiar suportate de S.A. „Moldtelecom” cheltuielilor destinate sponsorizărilor și actelor de binefacere atribuite serviciilor de telefonie fixă, cît și a ineficiențelor depistate de instituțiile abilitate din RM.

RO_1411_ro-img-620103352.pdf
RO_1899_ANRCETI 2.pdf

2.3. Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, pentru luare de cunoștință de rezultatele auditului, și se cere: 2.3.1. definitivarea elaborării Strategiei privind dezvoltarea domeniului comunicațiilor electronice, precum și a Programului național de implementare a serviciului universal, cu înaintarea acestora în modul stabilit, spre examinare, Guvernului;

response:
Scris. Nr.01/1670 din 14.11.2013 MTIC a elaborat Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013, document complex de politici în domeniul, care v-a asigura o dezvoltare ascendentă și previzibilă a sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor în beneficiul cetățenilor. Cît privește Programul național de implementare a serviciului universal, MTIC informează că proiectul Programului este elaborat și actualmente se află etapa de definitivare pentru a fi expus consultărilor publice.

RO_1412_ro-img-Y19165220.pdf
RO_1900_MTIC 2.pdf

2.3.2. examinarea reglementării în Legea comunicațiilor electronice a noțiunii „servicii aferente serviciilor de telefonie mobilă", deoarece lipsa acestei prevederi determină neîncasarea în Fondul republican și în fondurile locale de susținere socială a populației a plăților de la acordarea serviciilor de interconectare cu operatorii de telefonie mobilă;

response:
Scris. MTIC Nr.01/1670 din 14.11.2013 În scopul ajustării cadrului legislativ și de reglementare pentru comunicațiile electronice cu legislația comunitară, MTIC a inclus în Planul său de activitate pentru anii 2013-2014 elaborarea unui nou proiect de lege privind modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, unde urmează să fie transpuse prevederile noilor Directive UE în domeniul comunicațiilor electronice (Directiva 2009/136/CE și Directiva 2009/140/CE). Prin aceasta urmează să fie efectuate modificări esențiale în Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 și, astfel vor fi eliminate unele lacune din cadrul legal actual și expuse mai explicit mai multe noțiuni, cum ar fi „servicii asociate”,„servicii aferente serviciilor de telefonie mobilă” etc. Scrisoare MTIC nr. 01/1561 din 15.10.2014 Urmare unui studiu prealabil, efectuat de experţii MTIC, a experienţei internaţionale privind subiectul în cauză, s-a constatat că în practica legislativă a ţărilor membre ale Uniunii Europene nu se regăseşte o astfel de noţiune. Însă, după cum urmează din acest studiu, ca servicii aferente serviciilor de telefonie mobilă (serviciilor voce) se consideră serviciile SMS, MMS, acces la Internet (transfer date), televiziune mobilă şi altele furnizate de operatorii de telefonie mobilă către utilizatorii finali. Serviciile de interconectare, conform definiţiei din Directiva 2002/21/CE (Directivă-cadru) modificată prin Directiva 2009/140/CE, sunt servicii asociate unei reţele de comunicaţii electronice care permit şi/sau asigură furnizarea de servicii prin intermediul respectivei reţele către utilizatorii finali şi care asigură interconectarea reţelelor de comunicaţii electronice mobile în scopul asigurării comunicării abonaţilor din diferite reţele. Serviciile de interconectare se referă la relaţiile dintre furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile şi nu pot fi calificate drept servicii aferente serviciilor de telefonie mobilă, care sunt destinate utilizatorilor finali. Totodată, menţionăm că în conformitate cu art.8 alin.(l) din Legea comunicaţiilor electronice, reglementarea activităţii economice a furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în special implementarea evidenţei contabile separate şi raportarea adecvată a serviciilor de interconectare, este de competenţa Agenţiei Naţionale pentru Reglementare a Comunicaţiilor Electronice şi Tehnologia Informaţiei.

RO_1412_ro-img-Y19165220.pdf
RO_1900_MTIC 2.pdf

2.4. Ministerului Economiei și se cere, în calitate de deținător unic al pachetului de acțiuni, de comun acord cu Consiliul Societății, să examineze rezultatele auditului și să aprobe un plan de măsuri pentru consolidarea sistemului de control intern și eficientizarea managementului Societății, inclusiv orientat spre recuperarea investițiilor;

response:
Scris. Nr.21-6727 din 21.11.2013 Conform informației prezentate de S.A. „Moldtelecom”, în cadrul ședinței din 17 iulie 2013, Consiliul S.A. „Moldtelecom” a examinat și a luat act de informaţia Organului executiv privind executarea recomandărilor din Hotărîrea Curții de Conturi nr.19 din 15 aprilie 2013 (Procesul-verbal nr.01/13). Astfel, întru asigurarea unui management eficient în vederea optimizării şi raţionalizării cheltuielilor, S.A. „Moldtelecom”, pe parcursul anului 2013, a întreprins un şir de acţiuni radicale menite să eficientizeze managementul organizaţional în cadrul S.A. „Moldtelecom”. În rezultatul optimizării respective, cheltuielile pentru remunerarea muncii s-au micşorat de la 294,4 mln lei (a.2012) până la 273,5 mln lei (a. 2013, preliminar) sau cu 20,9 mln lei. De asemenea au fost implementate acţiuni ce ţin de: a) optimizarea consumului de energie termică şi electrică; b) diminuarea costurilor de facturare şi de distribuţie (ordinul nr.436 din 12.06.2013 „Cu privire la lansarea serviciului „Reîncarcare online a contului Moldtelecom și Unite); c) îmbunătățirea performanței activității întreprinderii (Regulamentul cu privire la motivarea angajaților pentru propunerile de eficientizare a activității S.A. „Moldtelecom”); Referitor la consolidarea și intensificarea procedurilor sistemului de control intern MEC informează, că S.A. „Moldtelecom” a elaborat și aprobat documente normative necesare asigurării unui management eficient al riscurilor și anume: Politica de administrare a riscurilor a S.A. „Moldtelecom”, Regulamentul cu privire la administrarea riscurilor în cadrul S.A. „Moldtelecom” și Recomandările metodologice referitoare la procedurile de administrare a riscurilor în cadrul S.A. „Moldtelecom”, care stabilesc principii de identificare a riscurilor întreprinderii, definesc metodele de gestionare, precum şi repartizarea responsabilităţilor.

RO_1846_img-Y26114437.pdf