Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 55 din 7 octombrie 2013 privind auditul gestionării finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi unele organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din subordine în perioada anilor 2009-2012

Numar din data de 2013-10-07 Nr. cerinte: 13 Nr. recomandari: 22

Curtea de Conturi, în prezenţa Președintelui Academiei de Științe a Moldovei dl Gheorghe Duca, vicepreședintelui Academiei de Științe a Moldovei dl Mihai Vieru, Secretarului științific general al Academiei de Științe a Moldovei dl Ion Guceac, șefului Direcției politici a Academiei de Științe a Moldovei dl Nicolae Stratan, șefului Direcției juridice a Academiei de Științe a Moldovei dl Victor Balmuș, șefului Direcției politică economică și finanțe a Academiei de Științe a Moldovei dl Vitalie Boian, directorului Centrului Consultativ de Expertiză al Academiei de Științe a Moldovei dl Veaceslav Kulcițki, directorului Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic a Academiei de Științe a Moldovei dl Roman Chirca, vicedirectorului Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei dna Aculina Arîcu, directorului Institutului de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei dl Vladimir Berzan, directorului Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei dl Alexandru Stratan, ex-directorului Institutului de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică al Academiei de Științe a Moldovei dl Leonid Voloșciuc, directorului Institutului de Genetică și Fiziologie a Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei dl Vasile Botnari, șefului Direcției știință, formare profesională și extensiune rurală din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare dl Victor Donea, șefului adjunct al Direcției finanțele în învățămînt, cultură și știință din cadrul Ministerului Finanțelor dna Raisa Ghilan, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului gestionării finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi unele organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din subordine în perioada anilor 2009-2012.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20122, tranzitoriu pe anul 2013, cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi3, prin abordarea bazată pe proceduri de fond, avînd ca scop verificarea gestionării finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către Academia de Ştiințe a Moldovei şi unele organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din subordine. Pentru auditarea operaţiunilor economico-financiare reieşind din zonele identificate cu probabilitate de risc, au fost examinate: aspectele ce țin de etapele alocării mijloacelor financiare pe domenii, cu colectarea probelor de audit privind utilizarea finanțelor publice în cadrul unor proiecte de cercetare fundamentală, cercetare aplicată și transfer tehnologic, precum și cheltuielile pentru retribuirea muncii; cheltuielile pentru plata unor mărfuri şi servicii; veniturile şi cheltuielile din mijloace speciale; situaţiile evidenţei patrimoniului public; situaţiile privind datoriile; achiziţiile publice etc. În funcţie de abordarea de audit, probele de audit au fost acumulate în cadrul a 11 entităţi (în continuare - entități auditate): aparatul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiințe a Moldovei; Institutul de Fizică Aplicată; Institutul de Energetică; Institutul de Chimie; Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică; Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic; Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative; Întreprinderea de stat "Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale"; Centrul Proiecte Internaţionale; Consiliul Consultativ de Expertiză al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.

Examinînd rezultatele auditului și audiind raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat: 

Academia de Ştiinţe a Moldovei, conform prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova4, este unica instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării, căreia, în cadrul Acordului de parteneriat5, Guvernul i-a delegat competenţele privind realizarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării. Academia de Ştiinţe a Moldovei, reprezentată de Președinte, ca parte a Acordului de parteneriat și în calitate de executor primar de buget, este responsabilă de concentrarea resurselor financiare asupra direcțiilor strategice și de atingerea nivelului de asigurare financiară și materială; perfecționarea sistemului de finanțare și cofinanțare a activității în sfera științei și inovării; gestionarea patrimoniului public etc..Totodată, Guvernul are atribuții de stabilire a cuantumului finanțării sferei științei și inovării în conformitate cu Legea bugetului de stat anuală.

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, prezidat de Președintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, este responsabil de organizarea gestionării eficiente și dezvoltării patrimoniului și a potențialului intelectual, de utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, intelectuale, informaționale și de dezvoltarea infrastructurii Academiei de Ştiinţe a Moldovei; prezintă în modul și în termenele stabilite rapoarte de activitate și date statistice despre sfera științei și inovării, inclusiv dări de seamă despre utilizarea mijloacelor speciale și bugetare etc..

Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării sînt responsabile de relațiile în cadrul contractelor de finanțare aferente realizării proiectelor de cercetare științifică și de inovare, de monitorizarea valorificării mijloacelor financiare pentru sfera științei și inovării, de menținerea și gestionarea patrimoniului etc.

Deși în perioada supusă auditării Academia de Ştiinţe a Moldovei, în calitate de executor primar de buget, a asigurat execuția de ansamblu a alocațiilor cu încadrarea în limitele preconizate, fiind întreprinse măsuri de monitorizare a activității organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, auditul a identificat rezerve la consolidarea managementului și implementarea sistemului integru de control intern prin prisma optimizării guvernării fondurilor publice.

Avînd în vedere competențele legale și responsabilitățile Academiei de Științe a Moldovei, ale altor părți implicate în procesele de administrare, monitorizare și raportare a situațiilor financiare și patrimoniale din sfera științei și inovării, se relevă următoarele:

Ø  Finanţarea bugetului Academiei de Ştiințe a Moldovei, în perioada anilor 2009-2012, a variat de la 391,4 mil.lei - în anul 2009, pînă la 370,7 mil.lei - în anul 2012, gradul de valorificare a surselor financiare pentru acești ani înregistrînd o tendință de creștere, constituind 356,4 mil.lei - în anul 2009, și 366,3 mil.lei - în anul 2012. Urmare acestui nivel de valorificare, alocaţiile neutilizate pentru destinația stabilită, cu finanţarea de la componenta de bază a bugetului de stat, au constituit suma totală de 48,4 mil.lei. Se atestă neutilizarea în limitele și în scopurile determinate a resurselor provenite din mijloace speciale, cu formarea soldurilor, care au crescut de la 9,2 mil.lei - în anul 2009, pînă la 15,3 mil.lei - în anul 2012.

♦ În totalul bugetului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cuantumul finanţării cercetărilor ştiinţifice a relevat tendinţa de creștere în dinamică a mijloacelor alocate de la 270,4 mil.lei - în anul 2009, pînă la 285,5 mil.lei - în anul 2012.

♦ Cît privește programele de stat, se atestă descreşterea resurselor financiare ca pondere în volumul total al alocațiilor de la 6,9% - în anul 2009, pînă la 2,1% - în anul 2012, precum și micșorarea numărului acestora de la 12 - în anul 2009, pînă la 6 - în anul 2012.

♦ În aspectul beneficiarilor de alocaţii, resursele publice sînt direcționate predominant la finanțarea activității membrilor instituționali (în medie, pe anii 2009-2012, constituind 52,1%, sau 508,9 mil.lei) și activității membrilor de profil și afiliați (respectiv, 47,9%, sau 467,9 mil.lei).

La utilizarea mijloacelor publice alocate au fost admise iregularități, precum (i) nerespectarea prevederilor legale la finanțarea proiectelor științifice instituţionale în sumă totală de 6,3 mil.lei; (ii) imperfecțiunea modului de evaluare a proiectelor la organizarea concursurilor și la etapa de finalizare a înregistrării rezultatelor cercetărilor științifice; (iii) nedeţinerea unei informaţii sistematizate și oficializate privind suma stabilită şi achitată a cofinanţării, în aspect de tipuri: mijloace băneşti, bunuri materiale procurate de cofinanţator sau utilizarea utilajului cofinanţatorului, fiind identificate unele cazuri de acceptare a proiectelor în lipsa cofinanțării, și alte cazuri - de cofinanțare din sursele aferente altor fonduri publice cu destinații speciale; (iv) neimplementarea prescripțiilor regulamentare prin neincluderea în contractele de finanțare a proiectelor de transfer tehnologic a obligației de transfer în primii 5 ani de la data iniţierii proiectului a 2% din volumul realizării producţiei sau serviciului de inovare de către beneficiarii proiectelor, ceea ce a condiționat neîncasarea veniturilor (2,5 mil.lei) în perioada auditată; (v) nerespectarea de către beneficiarii de proiecte a clauzelor contractuale privind utilizarea mijloacelor alocate, fiind constatate cazuri de devieri de la devizul de cheltuieli.

♦ Modul existent de finanțare, utilizare, atribuire și raportare a mijloacelor alocate pentru cercetări științifice aplicate, aferente activității parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare (17,5 mil.lei - alocații în perioada auditată) determină executarea acestora pentru întreținerea/dezvoltarea infrastructurii lor, dar nu pentru activități de știință și inovare. Situația respectivă indică necesitatea stringentă de a delimita cu certitudine cheltuielile pentru cercetări în știință și inovare de cheltuielile administrative/de regie, avînd în vedere și faptul că Clasificația bugetară include poziții separate ale acestora.

♦ O situație problematică prezintă faptul că, în anii 2009-2012, din totalul statelor de personal aprobate pentru entităţile auditate (3231,6 funcții), numărul funcțiilor vacante (fără titulari) a fost în creștere de la 184,6 unităţi pînă la 213,6 unităţi anual. Fondul de salarizare aferent acestor funcții vacante (11,8 mil.lei) a fost finanțat și utilizat integral în perioada auditată, menținîndu-se tendinţa de suplinire a funcțiilor vacante prin cumul intern, care a variat, în medie, de la 44,4% - în anul 2009, pînă la 53,8% - în anul 2012.    

♦ Academia de Ştiinţe a Moldovei nu asigură consolidarea evidenței proiectelor în Registrul de stat unic al proiectelor din sfera științei și inovării, precum prevede cadrul legal, evidența fiind ținută separat de către fiecare subdiviziune. În condițiile în care statutul Consiliului Consultativ de Expertiză prevede anumite atribuții ce țin de expertizarea proiectelor, în realitate acesta doar asigură organizarea procesului de expertizare.

♦ Managementul și sistemul de control intern existent au determinat neconformitatea și neregularitatea evidenței patrimoniului gestionat în condiții de: neînregistrare integrală în evidența contabilă și la organele cadastrale; nelegalizare a drepturilor patrimoniale; neidenticitate/divergențe între datele luate la evidență, înregistrate la organele cadastrale, precum și prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005 și situația reală. Se atestă neînregistrarea la organul cadastral a drepturilor patrimoniale asupra a circa 252 de obiective/imobile cu valoarea inițială de circa 212,9 mil.lei; raportarea neveridică a situaţiei patrimoniale neîntemeiat majorată la Academia de Ştiințe a Moldovei cu 63,5 mil.lei, aferentă a 104 imobile ale instituțiilor subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare; neajustarea valorii a 37 de imobile înregistrate în evidența contabilă la valoarea cadastrală cu 35,0 mil.lei; neasigurarea corectitudinii atribuirii costurilor reparațiilor capitale la valoarea inițială a imobilului reparat și netransmiterea în mod regulamentar a valorii reparațiilor capitale la unele bunuri ce nu le aparțin (4,7 mil.lei); neexcluderea din evidență a proprietății devenită privată în condițiile legii, fapt ce a condiționat raportarea neveridică a 16 construcții, inclusiv locative (1,3 mil.lei), cu achitarea serviciilor comunale de 95,1 mii lei. În condițiile de deținere de către Academia de Ştiinţe a Moldovei a 43 de Titluri de autentificare a deţinătorului dreptului de teren pentru 563,6 ha, din care 339,75 ha - cu destinaţie agricolă, nu este ținută evidența cantitativă a acestora, situație ce se datorează și neinventarierii în modul stabilit. Totodată, în evidenţa contabilă, valoarea terenurilor nu este ajustată la valoarea cadastrală de 682,1 mil.lei (diferenţa constituind 284,8 mil.lei), n-au fost evaluate 100,5 ha aferente instituțiilor din subordine și nu s-au înregistrat în evidența contabilă și la organul cadastral drepturile asupra a 1,7 ha. Se identifică tendința de diminuare a utilizării terenurilor cu destinație agricolă pentru cercetări științifice, utilizarea terenurilor fiind axată pe producere.

♦ Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliile de administrare şi administratorii întreprinderilor auxiliare/de stat n-au asigurat exercitarea atribuțiilor prin prisma legală, lipsind listele privind bunurile depuse în capitalul social şi valoarea acestora, întocmite şi aprobate în conformitate cu cerinţele legale şi anexate în mod obligatoriu la statutul întreprinderilor de stat, în calitate de depuneri materiale sau financiare în capitalul social de către fondator.

♦ Managementul financiar a admis iregularități ce țin de neconformitatea ținerii evidenței contabile, ce a cauzat raportarea eronată și neveridică a elementelor contabile, precum și de formalitatea procedurilor aplicate la inventariere, ca rezultat nefiind reflectate în evidența contabilă unele bunuri (2,4 ha terenuri și un depozit), nefiind casate bunurile neutilizare din anul 1996 (224,4 mii lei) și admițindu-se lipsuri, constatate de audit, de circa 262,7 mii lei. Datoriile creditoare s-au diminuat nesemnificativ față de anul 2009 cu 0,9 mil.lei, la finele anului 2012 constituind 20,4 mil.lei, din care în sumă de 3,5 mil.lei - cu termenul de achitare expirat. Concomitent, auditul a constatat creșterea datoriilor debitoare la veniturile din mijloace speciale, ca urmare a neasigurării încasării la finele anului 2012 a sumei de 20,7 mil.lei, din care 0,8 mil.lei - cu termenul de prescripție expirat. Totodată, nerespectarea principiilor generale de organizare și ținere a evidenței contabile a determinat efectuarea unor tranzacții neregulamentare în sumă de 103,9 mii lei, nereflectarea capitalului social în întreprinderile de stat în sumă de 18,8 mil.lei și neexcluderea din evidență a capitalului social în valoare de 24,7 mil.lei aferent întreprinderilor de stat trecute în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Se atestă unele situații problematice condiționate de lipsa politicilor privind ținerea evidenței și transmiterea bunurilor procurate din contul mijloacelor bugetului de stat și din alte surse în cadrul realizării proiectelor aferente sferei științei și inovării, precum și a brevetelor obținute în rezultatul executării acestora.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului gestionării finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi unele organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din subordine în perioada anilor 2009-2012, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Academiei de Ştiinţe a Moldovei și entităților auditate și se cere:

2.1.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan de măsuri și a responsabililor de realizarea lor;

2.1.2. să consolideze, în comun cu organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din subordine, măsurile de monitorizare a cheltuielilor din contul mijloacelor publice în cadrul realizării proiectelor de cercetări științifice prin prisma valorificării eficiente, conform destinației, precum și a executării calitative și în termen a activităților preconizate în planurile de realizare a acestora;

2.1.3. să inițieze, în comun cu alte părți implicate, procesul privind delimitarea certă a cheltuielilor pentru cercetările ştiinţifice de cele pentru întreținerea/dezvoltarea infrastructurii sferei științei și inovării;

2.2. Ministerului Finanțelor și se cere, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei:

2.2.1. să se determine asupra situației privind modul de ținere a evidenței și de transmitere a bunurilor procurate din mai multe surse în cadrul realizării proiectelor aferente sferei științei și inovării;

2.2.2. să examineze situația privind ținerea de către organizațiile din sfera științei și inovării a evidenței contabile a brevetelor obținute în rezultatul realizării proiectelor de cercetări științifice, cu asigurarea elaborării normelor respective;

2.3. Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare și se cere, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, să examineze situațiile constatate, cu asigurarea înlăturării neregulilor depistate în cadrul instituțiilor din subordine, monitorizarea înlăturării acestora și implementarea recomandărilor auditului;

2.4. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare;

2.5. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare;

2.6. Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru informare; 

2.7. Fracțiunii Parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova, la solicitare, referitor la gestionarea finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei în perioada anilor 2009-2012.

3. Se ia act că:

3.1. Academia de Ştiinţe a Moldovei a obţinut de la Î.S. "Cadastru" documentele aferente evaluării terenurilor cu suprafaţa de 97,8 ha (1221,2 mii lei);

3.2. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a inițiat procedura de reziliere a contractului încheiat cu administratorul Parcului științifico-tehnologic "Inagro"; a reîncheiat contractul de arendă a terenurilor cu destinație agricolă din s.Roșu, r-nul Cahul; a înregistrat în evidența contabilă bunurile în valoare de 9,8 mii lei;  

3.3. Institutul de Energetică a înregistrat suma de 149,3 mii lei la contul "Decontări privind manco transmise în organele de anchetă"; 

3.4. Institutul de Chimie a documentat atribuirea sarcinilor pe care le exercită cumularzii interni, cu încheierea contractelor individuale de muncă şi elaborarea fişelor postului, specificarea expresă a atribuţiilor suplimentare, stabilirea graficului de muncă etc.;  

3.5. Întreprinderea de stat "Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale" a angajat 5 persoane cu grad ştiinţific, iar la 26.02.2013 a desemnat Consiliul ştiinţific al întreprinderii;

3.6. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a Academiei de Științe a Moldovei și Institutul de Fizică Aplicată au întreprins măsuri de lichidare a unor deficiențe constatate privind responsabilitățile membrilor grupului de lucru pentru achiziţii.

3.7. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei a restricționat pentru anul 2013, prin prisma prevederilor Acordului de parteneriat, utilizarea mijloacelor din fondurile de subvenții pentru cofinanțarea în cadrul proiectelor de cercetare științifică; a sistat în anul 2013 finanțarea a 5 incubatoare inovaționale, ca urmare a lipsei rezidenților; a restructurat din 17.10.2013 Incubatorul Educațional și Inovațional "Universcience" (Hotărîrea nr.265 din 15.10.2013).

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerințelor din subpunctele 2.1-2.3. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.

2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012" (cu modificările ulterioare).

3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

4 Legea nr. 259-XV din 15.07.2004 ,,Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova" (în continuare - Codul cu privire la ştiinţă şi inovare).

5 Hotărîrea Guvernului nr.27 din 22.01.2009 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012" (în continuare - Acordul de parteneriat).

Recomandari (22)

1.Să întreprindă măsuri de racordare a cadrului regulator la prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, prin prisma delimitării clare a competențelor și responsabilităților, în vederea asigurării unei structuri eficiente a sferei științei și inovării.

response:
" În perioada după finisarea acțiunii de audit au fost create/reorganizate următoarele instituții din subordinea AȘM, în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare. 1. În anul 2016 a fost creată Instituţia Publică Agenţia pentru Cercetare şi Dezvoltare, prin fuziunea (contopirea) organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării Instituţia Publică Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative şi Instituţia Publică Consiliul Consultativ de Expertiză, conform Hotărârii CSŞDT nr.288 din 24 decembrie 2015 Cu privire la reorganizarea unor subiecte din sfera ştiinţei şi inovării din subordinea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, precum şi Hotărârii CSŞDT nr.15 din 28 ianuarie 2016 Cu privire la aprobarea proiectului statutului Instituţiei Publice Agenţia pentru Cercetare şi Dezvoltare şi a contractului de fuziune a instituţiilor în proces de reorganizare. Fuziunea instituţiilor a avut drept scop optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, precum şi asigurarea activităţii eficiente de cercetare-dezvoltare. 2. În 2014 infrastructura sferei ştiinţei şi inovării a fost ajustată la cerințele moderne și standardele internaționale în baza reorganizării Institutului de Studii Enciclopedice prin absorbția Bibliotecii Științifice Centrale, conform Hotărârii CSȘDT nr.152 din 21 iulie 2014 Cu privire la aprobarea statutului și organigramei Instituției Publice Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan“(Institut) a AȘM. Comasarea instituțiilor a avut drept scop sistematizarea științifică a arhivei, digitalizarea documentelor și punerea lor în circuitul științific datorită noilor posibilități tehnico-științifice. 3. Unele instituții din sfera științei și inovării au fost reorganizate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 270 din 18 aprilie 2013, fiind create prin acte normative respective. În rezultatul reorganizării au fost create următoarele instituții: Institutul Național de Cercetări Economice, Institutul de Genetică și Fiziologie a Plantelor, Institutul de Istorie, Institutul de Cercetări Juridice și Politice. În context trebuie de menționat că CSȘDT a aprobat hotărârea Nr.99 din 25 aprilie Cu privire la acțiunile în vederea executării Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 270 din 18 aprilie 2013. "

RO_4479_AŞM.pdf

2. Să revizuiască, în comun cu alte părți implicate, sistemul de finanțare, în vederea asigurării unei modalități eficiente de distribuire, utilizare, evidență și raportare a resurselor pentru sfera științei și inovării, fiind conformată cerințelor legale.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 "Pentru asigurarea dezvoltării cadrului normativ în vederea lichidării deficienţelor indentificate, monitorizării realizării angagamentilor stabilite şi îmbunătăţirii managementului privind gestionarea fondurilor publice alocate pentru sfera ştiinţei şi inovării şi pentru asigurarea implementării unui management financiar şi control eficient sau elaborat un şir de modificări la actele legislative, inclusiv: a fost elaborat proiectul de Lege „Pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004” care sunt finalizate și urmează a fi aprobate de Guvern și cu colectarea avizele de la ministere (prezentat anterior). Sa elaborat și aprobat prin HG nr. 731 din 8.09.2014 un șir de modificări la regulamentele privind finanțarea activităților în sfera științei și inovării, privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi a proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei proiectelor în sfera cercetării şi inovării avînd la bază propunerile Curții de Conturi manționate în Raport. "

RO_4479_AŞM.pdf

3. Să asigure monitorizarea utilizării resurselor financiare alocate pentru sfera științei și inovării, în vederea minimizării riscului de direcționare a acestora la menținerea exclusivă a infrastructurii, cu determinarea relației cost-eficiență și a impactului realizat.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 "În conformitate cu p. 17 și p.18 al Regulamentului privind finanțarea activităților în sfera științei și inovării și a învățămîntului academic aprobat prin HG nr. 731 din 08.09.2014, mijloacele financiare sunt direcționate pentru finanțarea proiectelor științifice instituționale în urma rezultatelor concursurilor după cum urmează: finanţarea cercetărilor fundamentale, aplicative, de transfer tehnologic şi de dezvoltare a infrastructurii de inovare – pînă la 80%; a) realizarea cercetărilor fundamentale – cel mult 35%; b) realizarea cercetărilor aplicative – cel puţin 65%, inclusiv lucrări de inovare şi transfer tehnologic – pînă la 10%; c) crearea fondului de rezervă al Consiliului Suprem – pînă la 1%. d) pregătirea cadrelor ştiinţifice prin postdoctorat – pînă la 3%; "

RO_4479_AŞM.pdf

4. Să întreprindă măsuri concrete în vederea lichidării tuturor neregulilor și abaterilor de la legislație admise la utilizarea mijloacelor alocate pentru cercetările științifice.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 "A fost modificat regulamentuli de funcţionare a consiliilor ştiinţifice din cadrul Programelor de stat în scopul sporirii eficienţei activităţilor întreprinse. Consiliile științifice ale programelor de stat funcționează în baza prevederilor Codului cu privire la știință și inovare, Acordului de parteneriat dintre Guvern și Academia de Științe a Moldovei și regulamentele sale interne. Cap III, p. 30 – 32 din anexa 3 la Acordul de parteneriat între Guvern și AȘM. Regulamentul a fost modificat și aprobat prin HG 714 din 12.09.2013. A fost modificată Fişa proiectului din cadrul Programului de stat, Anexa 1.2. din structura Raportului privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (prezentată anterior). Conform noilor cerinţe se prevede o monitorizare mai amplă a activităţilor realizate până în prezent, a activităţilor planificate şi celor realizate, precum şi o evidenţă a lucrărilor ştiinţifice şi elaborărilor obţinute în cadrul proiectului din cadrul programului de stat. A fost realizat un exercițiu de monitoring prin evaluarea proiectelor din sfera CDI. Activitate realizată prin constituirea unei Comisii din cercetători notorii, fiind asistați de instituțiile publice „Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative” și „Consiliul Consultativ de Expertiză”. Baza evaluării – fișa indicatorilor de rezultat. "

RO_4479_AŞM.pdf

5. Să intensifice monitorizarea asupra utilizării și raportării executării devizului de cheltuieli la realizarea proiectelor de știință și inovare, prin stabilirea cadrului de raportare și consolidarea gradului de responsabilizare în procesul de monitorizare sub aspectul supravegherii performanţelor activităţilor şi eficienţei utilizării resurselor umane, materiale şi financiare, cu raportarea corespunzătoare Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 "S-a modificat și aprobat prin HG nr. 731 din 08.09.2014 cap.XI. MONITORIZAREA VALORIFICĂRII MIJLOACELOR FINANCIARE PENTRU SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII al Regulamentului privind finanțarea activităților în sfera științei și inovării în vederea intensificării și monitorizării asupra utilizării și raportării devizului de cheltuieli la realizarea proiectelor științifice. "

RO_4479_AŞM.pdf

6. Să excludă finanțarea proiectelor în lipsa confirmării înregistrării obligatorii, în condițiile legii, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a rezultatelor proiectelor anterioare.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Prin Hotărîrea CSȘDT al AȘM nr. 5 din 12.01.2017 s-a aprobat Regulamentul cu privire la înregistrarea şi evidenţa rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică. Punctul 21 al Regulamentului prevede că „ Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării care sunt finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat şi care nu deţin adeverinţe pentru proiectele finalizate nu pot participa la concursul pentru obţinerea noilor proiecte de cercetare, finanţate de la bugetul de stat. http://asm.md/administrator/fisiere/activitati/f1929.pdf, http://asm.md/administrator/fisiere/activitati/f1930.pdf

RO_4479_AŞM.pdf

7. Să asigure implementarea unor criterii riguroase de selectare a administratorilor și rezidenților parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare, dezvoltînd procedurile de monitorizare a activității acestora.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 "Sa aprobat la 20 noiembrie 2012 a Regulamentului privind monitorizarea şi evaluarea activităţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare şi a rezidenţilor acestora, şi respectiv aplicarea ulterioară a acestuia. Documentul face referire şi la indicatorii de activitate a administratorilor, specificând procedura de monitorizare care include indicatori privind infrastructura, rentabilitatea, asistenţa oferita, colaborarea si promovarea parcurilor ştiinţifico-tehnologice/ incubatoarelor de inovare etc. De asemenea, documentul include procedura de monitorizare a activităţii rezidenţilor infrastructurii de inovare. "

RO_4479_AŞM.pdf

8. Să analizeze situația existentă privind modul de finanțare, în vederea asigurării delimitării certe a alocațiilor pentru cercetări în știință și inovare de cele aferente cheltuielilor pentru întreținerea infrastructurii.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Suplimentar la răspunsul anterior menționăm, că din momentul aprobării prin ordinul nr. 190 din 31.12.2014 a Ministerului Finanțelor Privind Clasificația bugetară prin care sa efectuat planificarea bugetară și prin ordinul nr. 208 din 24.12.2015 care prevăd și delimitarea certă a cheltuielilor pentru cercetările științifice de cele pentru întreșinerea/dezvoltarea infrastructurii sferei științei și inovării cu care AȘM sa și conformat.

RO_4479_AŞM.pdf

9. Să examineze situația privind tendința de creștere a numărului de funcții vacante, cu întreprinderea măsurilor relevante în vederea eficientizării cheltuielilor de mijloace publice.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Întru executarea recomandării s-a aprobat Hotărîrea a CSȘDT al AȘM nr.4 din 31 .01.2013 (anexă) care prevedea micșorarea numărului de unități cu cel puțin de 10%, în total sau redus peste 240 de unități.

RO_4479_AŞM.pdf

10. Să aprobe politici unice privind retribuirea muncii în cadrul întregului sistem instituțional în sfera științei și inovării, pentru excluderea abordărilor neuniforme la achitarea acesteia.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 A fost elaborat proiectul şi aprobat prin HG nr. 731 din 08.09.2014 Acordul de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei, inclusiv Regulamentul privind finanțarea activităților în sfera științei și inovării și a învățămîntului academic Regulamentul în cauză conține clauze noi privind politicile unice de retribuire a muncii în cadrul întregului sistem instituțional în sfera științei și inovării. De asemenea au fost reînoite și aprobate la ședințele CSȘDT al AȘM toate regulamentele privind stabilirea premiilor și sporurilor pentru intensitatea muncii, pentru eficiență înaltă precum și pentru majorarea volumului de lucru.

RO_4479_AŞM.pdf

11. Să analizeze situația vizînd utilizarea fondurilor publice în procesul de pregătire a cadrelor științifice, în cazul exmatriculării, în vederea excluderii riscurilor de afectare a eficienței utilizării resurselor (financiare, materiale, umane etc.).

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 " În baza Codului Educației nr. 152 din 17.07.2014, studiile de doctorat sunt studii superioare, ciclul III și organizarea acestora este pterogativa Ministerului Educației. De asemenea, Codul menționat prevede și organizarea postdoctoratului, funcție atribuită Ministerului Educației. Lipsa unui act normativ de reglementare a Postdoctoratului, ce urma să fie elaborat în baza Codului menționat de Ministerul Educației a dus la elaborarea și aprobarea de către Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică a AȘM a Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea programelor de postdoctorat (provizoriu). Regulamentul în cauză a fost avizat la Ministerul Educației. Totodată, Ministerul Educației a informat AȘM despre elaborarea unui proiect de Regulament ce ține de organizarea programelor de Postdoctorat. La prezentarea acestui proiect, spre avizare, Academia de Științe a Moldovei își va expune părerea referitor la semnarea unui Contract de către candidații la doctorat/postdoctorat, unde vor fi prevăzute condițiile de abandonare a studiilor sau exmatricularea înainte de termen. "

RO_4479_AŞM.pdf

12. Să asigure, în condițiile legii, ținerea evidenței proiectelor în Registrul de stat unic al proiectelor din sfera științei și inovării, cu sistematizarea datelor referitor la principalii indicatori cantitativi și calitativi ai proiectelor.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Prin fuziunea Instituţiei Publice Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative şi Instituţiei Publice Consiliul Consultativ de Expertiză și crearea în finele anului 2016 Instituţiei Publice Agenţia pentru Cercetare şi Dezvoltare s-au creat condițiile optime pentru evidența proiectelor în Registrul de stat unic al proiectelor din sfera științei și inovării.

13. Să reglementeze atribuțiile/responsabilitățile aferente serviciilor de expertiză acordate de experții din mediul academic și să conformeze procedurile de angajare a personalului stiințific la prevederile legale.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 "Hotararea CSSDT nr. 108 din 30.04.2015 cu privire la aprobarea Regulementului cu privire la procedura de expertiza a proiectelor din sfera stiintei si inovarii si documentele aferente, contine prevederi cu privire la drepturile, obligatiile, responsabilitatile si atributiile expertilor independenti. Procedura de angajare a personalului stiintific a fost conformat la prevederile Hotaririi Guvernului nr. 222 cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraţi în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice, didactice, membrilor Comisiei Medicamentului şi altor comisii de experţi. Deasemenea a fost aprobat Regulamentul cu privire la angajarea prin concurs si atestarea salariatilor. http://asm.md/administrator/fisiere/activitati/f1630.pdf, http://asm.md/administrator/fisiere/activitati/f1631.pdf, "

14. Să consolideze activitățile privind expertizarea proiectelor, în scopul asigurării unui proces eficient al utilizării resurselor financiare pentru realizarea cercetărilor științifice și de inovare.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 "Hotarirea CSSDT nr. 141 din 16.06.2014 cu privire la criteriile de evaluare a proiectelor in sfera stiintei si inovarii prin se stabilesc criteriile de evaluare a proiectelor la etapa ex-ante a proiectului de cercetare, la etapa de progress si la etapa finala. http://asm.md/administrator/fisiere/activitati/f1326.pdf Hotararea CSSDT nr. 108 din 30.04.2015 cu privire la aprobarea Regulementului cu privire la procedura de expertiza a proiectelor din sfera stiintei si inovarii si documentele aferente. Au fost luate urmatoarele actiuni principale, in perioada 2013-2016: - Modificarea continutului fiselor de evaluare - Cerintele si criteriile de expertiza au fost stabilite de comun accord cu autoritatile finantatoare (ministere de resort, cancelaria de Stat si ASM) - Rezultatele evaluarii sunt publice, asigurind contestarea - Este asigurata arhivarea proiectelor si documentelor de expertiza "

15. Să asigure regularitatea întocmirii și prezentării listelor bunurilor depuse în capitalul social, cu valoarea acestora, în calitate de depuneri materiale sau financiare în capitalul social al întreprinderilor auxiliare/de stat.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Anual în conformitate cu Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărârea Guvernului 675 din 06.06.2008 AȘM prezintă Agenției Proprietăți Publice darea de seamă privind valoarea patrimoniului public al întreprinderilor de stat

RO_4041_Hot55_2013_ASM_2017.pdf
RO_4479_AŞM.pdf

16. Să întreprindă măsuri în vederea inventarierii bunurilor (terenurilor şi imobilelor) proprietate publică, în ce priveşte obligativitatea înregistrării la oficiile cadastrale, evaluării cadastrale şi ajustării costului bunurilor reflectate în evidenţa contabilă a entităţilor, cu înlăturarea divergențelor.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 În urma inventarieri patrimoniului public in treimestru 2 2017 au fost identificate bunurile immobile care nu sint inregistrate la OCT. Pentru Inregistrarea bunurilor immobile sint necesare surse financiare considerabile. La moment sa reluat precesul de inregiostrare care va fi extins si pe anii urmatori, conform surselor financiare allocate.

17. Să intensifice monitorizarea activității întreprinderilor auxiliare/de stat, elaborînd reglementările oportune privind metodologia de stabilire a tarifelor (preţurilor) la serviciile prestate de Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale".

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Modul de Stabilirea a tarifelor serviciilor prestate de catre Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale" tine de competenta Ministerului Tehnologiilor Informationale care este si cofondator al Institutului mentionat.La 15 mai 2017 Consiliul de administrație al ÎS IDSI a aprobat Metodologia de formare a prețurilor serviciilor acordate de către întreprindere, avizată pozitiv de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor RM (scrisoarea se anexează).

18. Să asigure conformarea la cadrul legal a modului de ținere a evidenței contabile și de raportare financiară.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Din momentul aprobării prin ordinul nr. 190 din 31.12.2014 a Ministerului Finanțelor Privind Clasificația bugetară prin care sa efectuat planificarea bugetară și prin ordinul nr. 208 din 24.12.2015 care prevăd și delimitarea certă a cheltuielilor pentru cercetările științifice de cele pentru întreșinerea/dezvoltarea infrastructurii sferei științei și inovării cu care AȘM sa și conformat.

19. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea excluderii neregulilor admise în cadrul procesului aferent inventarierii.

response:
Neajunsurile privind neregulelor admise au fost inlaturate. Dispoziția cu privire la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului și procesele-verbale a comisiilor de inventariere se anexează.

RO_4479_AŞM.pdf

20. Să consolideze elementele sistemului de control intern în ce privește asigurarea integrității bunurilor, efectuarea conformă a achizițiilor și neadmiterea creșterii datoriilor creditoare și debitoare.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 "În baza recomandarilor Curții de conturi au fost revizuite contractele de locațiune cu operarea clauzelor care au exclus posibilitate acumularii datoriilor creditoare. Procesul de achiziții publice se efectuează in conformitate cu legislatia în vigoare și modificarile recente a acesteia. "

RO_4041_Hot55_2013_ASM_2017.pdf
RO_4479_AŞM.pdf

21. Să asigure funcționalitatea conformă cadrului legal a Serviciului audit intern, inclusiv prin elaborarea și aprobarea unor norme interne prin prisma prevederilor art.22 din Legea nr.229 din 23.09.2010.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Serviciul Audit Intern prin efectuarea misiunilor de audit previne entitatea asupra iregularităţilor constatate şi înaintează propuneri prin oferirea opiniilor şi a recomandărilor, promovează un mediu de control adecvat întru realizarea unui management eficient şi eficace. Planurile anuale privind activitatea serviciului audit intern al AŞM, sunt elaborate şi aprobe de către Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi prezentate Direcţiei de Armonizare a Sistemului de Control Financiar Public Intern a MF RM.Întru stabilirea unui sistem eficace în vederea urmăririi implementării recomandărilor de audit unităţile auditate elaborează un plan de acţiuni privind implementarea recomandărilor la care comunică periodic conducătorului unităţii de audit intern stadiul progresului privind evaluarea rezultatelor.

22. Să întreprindă măsuri în vederea executării/implementării incontestabile a cerințelor/recomandărilor Curții de Conturi, în vederea asigurării bunei guvernări a fondurilor publice.

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Academia de Ştiinţe a Moldovei a întreprins un șir de măsuri privind implementarea recomandărilor expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 55 din 07 octombrie 2013, "Privind auditul gestionării finanțelor publice și patrimoniului de stat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei și unele organizații din sfera științei și inovării din subordine în perioada anilor 2009-2012". A fost elaborat "Planul de acţiuni în vederea implementării recomandărilor Curţii de Conturi în urma auditilui pentru anii 2009-2012”, aprobat prin hotărîrea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr.27 din 20 februarie 2014 (prezentat anterior). În cadrul ședinței CSȘDT al AȘM dl mem. cor. Ion Guceac, vicepreședinte al AȘM a prezentat informația despre Raportul Curții de Conturi privind auditul gestionării finanțelor publice și patrimoniului de stat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei și unele organizații din sfera științei și inovării din subordine în perioada anilor 2009-2012.

RO_4041_Hot55_2013_ASM_2017.pdf
RO_4479_AŞM.pdf

Cerinte (13)

2.1.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan de măsuri și a responsabililor de realizarea lor;

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Academia de Ştiinţe a Moldovei a aprobat prin hotărîrea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr.27 din 20 februarie 2014, "Planul de acţiuni în vederea implementării recomandărilor Curţii de Conturi în urma auditilui pentru anii 2009-2012” (prezentat anterior).

RO_4041_Hot55_2013_ASM_2017.pdf
RO_4479_AŞM.pdf

2.1.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan de măsuri și a responsabililor de realizarea lor; 2.1.2. să consolideze, în comun cu organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din subordine, măsurile de monitorizare a cheltuielilor din contul mijloacelor publice în cadrul realizării proiectelor de cercetări științifice prin prisma valorificării eficiente, conform destinației, precum și a executării calitative și în termen a activităților preconizate în planurile de realizare a acestora; 2.1.3. să inițieze, în comun cu alte părți implicate, procesul privind delimitarea certă a cheltuielilor pentru cercetările ştiinţifice de cele pentru întreținerea/dezvoltarea infrastructurii sferei științei și inovării;

2.1.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan de măsuri și a responsabililor de realizarea lor; 2.1.2. să consolideze, în comun cu organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din subordine, măsurile de monitorizare a cheltuielilor din contul mijloacelor publice în cadrul realizării proiectelor de cercetări științifice prin prisma valorificării eficiente, conform destinației, precum și a executării calitative și în termen a activităților preconizate în planurile de realizare a acestora; 2.1.3. să inițieze, în comun cu alte părți implicate, procesul privind delimitarea certă a cheltuielilor pentru cercetările ştiinţifice de cele pentru întreținerea/dezvoltarea infrastructurii sferei științei și inovării;

2.1.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan de măsuri și a responsabililor de realizarea lor; 2.1.2. să consolideze, în comun cu organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din subordine, măsurile de monitorizare a cheltuielilor din contul mijloacelor publice în cadrul realizării proiectelor de cercetări științifice prin prisma valorificării eficiente, conform destinației, precum și a executării calitative și în termen a activităților preconizate în planurile de realizare a acestora; 2.1.3. să inițieze, în comun cu alte părți implicate, procesul privind delimitarea certă a cheltuielilor pentru cercetările ştiinţifice de cele pentru întreținerea/dezvoltarea infrastructurii sferei științei și inovării;

2.1.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan de măsuri și a responsabililor de realizarea lor; 2.1.2. să consolideze, în comun cu organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din subordine, măsurile de monitorizare a cheltuielilor din contul mijloacelor publice în cadrul realizării proiectelor de cercetări științifice prin prisma valorificării eficiente, conform destinației, precum și a executării calitative și în termen a activităților preconizate în planurile de realizare a acestora; 2.1.3. să inițieze, în comun cu alte părți implicate, procesul privind delimitarea certă a cheltuielilor pentru cercetările ştiinţifice de cele pentru întreținerea/dezvoltarea infrastructurii sferei științei și inovării;

2.1.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan de măsuri și a responsabililor de realizarea lor; 2.1.2. să consolideze, în comun cu organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din subordine, măsurile de monitorizare a cheltuielilor din contul mijloacelor publice în cadrul realizării proiectelor de cercetări științifice prin prisma valorificării eficiente, conform destinației, precum și a executării calitative și în termen a activităților preconizate în planurile de realizare a acestora; 2.1.3. să inițieze, în comun cu alte părți implicate, procesul privind delimitarea certă a cheltuielilor pentru cercetările ştiinţifice de cele pentru întreținerea/dezvoltarea infrastructurii sferei științei și inovării;

2.1.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan de măsuri și a responsabililor de realizarea lor; 2.1.2. să consolideze, în comun cu organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din subordine, măsurile de monitorizare a cheltuielilor din contul mijloacelor publice în cadrul realizării proiectelor de cercetări științifice prin prisma valorificării eficiente, conform destinației, precum și a executării calitative și în termen a activităților preconizate în planurile de realizare a acestora; 2.1.3. să inițieze, în comun cu alte părți implicate, procesul privind delimitarea certă a cheltuielilor pentru cercetările ştiinţifice de cele pentru întreținerea/dezvoltarea infrastructurii sferei științei și inovării;

2.1.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan de măsuri și a responsabililor de realizarea lor; 2.1.2. să consolideze, în comun cu organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din subordine, măsurile de monitorizare a cheltuielilor din contul mijloacelor publice în cadrul realizării proiectelor de cercetări științifice prin prisma valorificării eficiente, conform destinației, precum și a executării calitative și în termen a activităților preconizate în planurile de realizare a acestora; 2.1.3. să inițieze, în comun cu alte părți implicate, procesul privind delimitarea certă a cheltuielilor pentru cercetările ştiinţifice de cele pentru întreținerea/dezvoltarea infrastructurii sferei științei și inovării;

2.2. Ministerului Finanțelor și se cere, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei: 2.2.1. să se determine asupra situației privind modul de ținere a evidenței și de transmitere a bunurilor procurate din mai multe surse în cadrul realizării proiectelor aferente sferei științei și inovării;

2.3. Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare și se cere, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, să examineze situațiile constatate, cu asigurarea înlăturării neregulilor depistate în cadrul instituțiilor din subordine, monitorizarea înlăturării acestora și implementarea recomandărilor auditului;

2.1.3. să inițieze, în comun cu alte părți implicate, procesul privind delimitarea certă a cheltuielilor pentru cercetările ştiinţifice de cele pentru întreținerea/dezvoltarea infrastructurii sferei științei și inovării;

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Suplimentar la răspunsul anterior menționăm, că din momentul aprobării prin ordinul nr. 190 din 31.12.2014 a Ministerului Finanțelor Privind Clasificația bugetară prin care sa efectuat planificarea bugetară și prin ordinul nr. 208 din 24.12.2015 care prevăd și delimitarea certă a cheltuielilor pentru cercetările științifice de cele pentru întreșinerea/dezvoltarea infrastructurii sferei științei și inovării cu care AȘM sa și conformat.

RO_4479_AŞM.pdf

2.1.2. să consolideze, în comun cu organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din subordine, măsurile de monitorizare a cheltuielilor din contul mijloacelor publice în cadrul realizării proiectelor de cercetări științifice prin prisma valorificării eficiente, conform destinației, precum și a executării calitative și în termen a activităților preconizate în planurile de realizare a acestora;

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 "Pentru asigurarea dezvoltării cadrului normativ în vederea lichidării deficienţelor indentificate, monitorizării realizării angagamentilor stabilite şi îmbunătăţirii managementului privind gestionarea fondurilor publice alocate pentru sfera ştiinţei şi inovării şi pentru asigurarea implementării unui management financiar şi control eficient sau elaborat un şir de modificări la actele legislative, inclusiv: a fost elaborat proiectul de Lege „Pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004” care sunt finalizate și urmează a fi aprobate de Guvern și cu colectarea avizele de la ministere (prezentat anterior). Sa elaborat și aprobat prin HG nr. 731 din 8.09.2014 un șir de modificări la regulamentele privind finanțarea activităților în sfera științei și inovării, privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi a proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei proiectelor în sfera cercetării şi inovării avînd la bază propunerile Curții de Conturi menționate în Raport. "

RO_4479_AŞM.pdf

2.2.2. să examineze situația privind ținerea de către organizațiile din sfera științei și inovării a evidenței contabile a brevetelor obținute în rezultatul realizării proiectelor de cercetări științifice, cu asigurarea elaborării normelor respective;