Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 24 din 18 mai 2013 privind auditul regularităţii exercițiului bugetar pe anul 2012 și gestionării patrimoniului public la Cancelaria de Stat, unele instituții publice din subordine și întreprinderi de stat monitorizate

Numar din data de 2013-05-18 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 82

Curtea de Conturi, în prezenţa Secretarului general adjunct al Guvernului, dl E.Bănăruc, șefului adjunct al Direcției finanțele autorităților publice a Ministerului Finanțelor, dl V.Grigoriev, șefului Secției planificare, gestionare și control financiar a Cancelariei de Stat, dna S.Budeci, șefului Secției gestionare a patrimoniului a Cancelariei de Stat, dna N.Vîrlan, directorului general al Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, dl Șt.Ciorici, contabilului-şef al Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, dna M.Mihalachi, directorului interimar al Bazei auto a Cancelariei de Stat, dl M.Naghiț, directorului interimar al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare, dl. E.Vasiliev, directorului Î.S. "Palatul Republicii", dl T.Nirean, directorului Î.S. "Centrul de Telecomunicații Speciale", dl S.Popovici, directorului Î.S. "Editura Universul", dl I.Gabura, directorului Î.S. "Casa Presei", dl I.Chilari, directorului Î.S. "Moldpres", dl Vl.Darie, directorului Î.S. ,,Cantina Cancelariei de Stat", dl C.Cărăușu, directorului Î.S. "Pensiunea din Holercani", dl E.Palmă, și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii exercițiului bugetar pe anul 2012 și gestionării patrimoniului public la Cancelaria de Stat și unele instituții publice din subordine (Anexa 1) și Raportul auditului gestionării patrimoniului public pe anul 2012 la întreprinderile de stat monitorizate de Cancelaria de Stat (Anexa 2).

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012[2], tranzitoriu pe anul 2013, Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3], prin abordarea bazată pe proceduri de fond și evaluarea sistemului de control intern, avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Rapoartele financiare întocmite de Cancelaria de Stat și instituțiile publice auditate, în toate aspectele semnificative, sînt în conformitate cu prevederile acceptate, prezintă informaţia reală şi fidelă asupra situaţiilor financiare și gestionării patrimoniului public, inclusiv de către întreprinderile de stat monitorizate de Cancelaria de Stat.

În funcţie de abordarea auditului, ținîndu-se cont de pragul de semnificație/ nivelul materialităţii şi de riscurile identificate, au fost auditate: Aparatul central al Cancelariei de Stat, Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului, Baza auto a Cancelariei de Stat, Asociația Curativ-Sanatorială și de Recuperare, Centrul de Sănătate Publică al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare și Baza auto a Asociației Curativ-Sanatoriale (în continuare - instituțiile publice auditate). Prin prisma responsabilităților ce-i revin Cancelariei de Stat în calitate de fondator și prin prisma semnificației gestionării patrimoniului public, au fost auditate: Î.S. "Palatul Republicii", ,,Î.S. "Centrul de Telecomunicații Speciale", A.I.S. "Moldpres" Î.S., Î.S. Complexul "Casa Presei", Î.S. ,,Medisan" ACSR, Î.S. Editura ,,Universul", Î.S. ,,Cantina Cancelariei de Stat", Î.S ,,Pensiunea din Holercani" (în continuare - întreprinderile de stat auditate).

Examinînd rezultatele auditului și audiind raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Cancelaria de Stat, în calitate de executor primar de buget, este autoritate publică care asigură organizarea activitații Guvernului[4] în vederea realizării de către acesta a politicilor statului, crearea cadrului general pentru definirea priorităților de activitate ale Guvernului etc., avînd obligaţia să asigure administrarea conformă și rațională a fondurilor publice, cu respectarea principiilor de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate şi legalitate.

Deși în perioada supusă auditării Cancelaria de Stat, în calitate de executor primar de buget, a asigurat execuția de ansamblu a alocațiilor, încadrîndu-se în limitele preconizate, și a întreprins măsuri de monitorizare a activității instituțiilor din subordine, auditul a identificat unele rezerve la consolidarea managementului și implementarea sistemului integru de control intern prin prisma necesității de ridicare a nivelului de responsabilizare a conducătorilor instituțiilor publice vizate, în vederea optimizării guvernării fondurilor publice.

Avînd în vedere competențele legale și responsabilitățile părților implicate în procesele de administrare, monitorizare și raportare a situațiilor financiare și patrimoniale, se relevă:

  • Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului a admis: (i) efectuarea de cheltuieli reale în aspectul unor destinații economice cu depășirea limitei precizate (componenta de bază și mijloace speciale), în sumă totală de 1194,5 mii lei, nefiind afectat totalul planului anual; (ii) menținerea unor funcții vacante pe perioade de lungă durată cu planificarea surselor de finanțare, condiționînd redistribuirea ulterioară a alocațiilor bugetare (1115,0 mii lei) la alte destinații economice decît retribuirea muncii; (iii) generarea datoriilor debitoare (4963,4 mii lei) și creditoare (369,7 mii lei), ca urmare a ineficienței măsurilor întreprinse la stingerea acestora; (iv) neobținerea veniturilor planificate la mijloacele speciale cu 2950,3 mii lei și executarea peste limita aprobată a cheltuielilor a condiționat un deficit de 3564,1 mii lei pentru acoperirea caruia, în lipsa autorizării regulamentare, au fost atrase soldurile disponibile; (v) evidența neconformă a patrimoniului public în aspectul atribuirii mijloacelor fixe pe categorii; neînregistrarea drepturilor patrimoniale cu suprafața de 2551,7 m2/ 6,4 mil.lei; neasigurarea ținerii evidenței analitice, în expresie cantitativă și valorică, a terenurilor cu suprafața totală de 522,3 ha; diminuarea valorii raportate a unor bunuri cu 0,8 mil.lei etc.
  • Baza auto a Cancelariei de Stat nu a asigurat: (i) încasarea veniturilor planificate cu 107,9 mii lei, iar executarea cheltuielilor a înregstrat un deficit de 121,6 mii lei, acoperit din mijloacele soldului disponibil de la începutul anului; (ii) ajustarea serviciilor prestate la cerințele actuale, în aceste condiții fiind constatată tendința de reducere a volumului acestora; (iii) respectarea limitei de parcurs, condiționînd majorarea consumului de combustibil pentru unele autoturisme, cheltuielile însumînd circa 158,6 mii lei; (iv) înregistrarea în evidența contabilă și evaluarea terenului de 1,599 ha, fapt prin care a fost afectată corectitudinea și plenitudinea raportării situației patrimoniale.
  • Asociația Curativ-Sanatorială și de Recuperare, Baza auto a Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare, Centrul de Sănătate Publică a Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare au înregistrat prezența unor nereguli sistemice, precum: (i) menținerea de lungă durată a unui număr semnificativ de unități vacante, ceea ce a condiționat formarea economiilor de mijloace financiare cu o ulterioară redistribuire; (ii) neconformitatea evidenței și înregistrării drepturilor patrimoniale, neunicitatea apartenenței terenurilor și imobilelor amplasate pe acestea.
  • Aparatul central al Cancelariei de Stat nu a asigurat funcționalitatea unor elemente ale sistemului de control intern, condiționînd: (i) neasigurarea implementării unității de audit intern; (ii) nedistribuirea, pe parcursul unor perioade îndelungate de timp, a unor bunuri primite cu titlu de ajutor umanitar extern în valoare de 8,6 mil.lei, situație ce prezintă risc de uzură morală și fizică.

O situație incertă identificată de audit și comunicată cu Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor constituie problematica înregistrării/evidenței/raportării de către instituțiile publice, în calitate de fondatori, în evidența lor contabilă a valorii capitalului social al întreprinderilor de stat monitorizate.

Managementul instituțional al entităților auditate nu a asigurat monitorizarea conformității desfășurării activităților aferente achizițiilor publice, în condiții de respectare a cadrului legal în acest domeniu, fapt ce a permis admiterea unor nereguli.

Întreprinderile de stat auditate au relevat unele deficiențe ale managementului în gestionarea și evidența patrimoniului public, precum: (i) iregularitatea aplicării principiilor de bază și a caracteristicilor calitative de ținere a contabilității, condiționînd neînregistrarea în evidența contabilă și neraportarea în expresie cantitativă și valorică a terenurilor de circa 73,535 ha; (ii) neidenticitatea datelor privind imobilele înregistrate la organul cadastral în evidența contabilă și real existente; (iii) neasigurarea identicității datelor privind suprafețele terenurilor specificate în statutele Î.S. Complexul "Casa Presei" (0,0676 ha) și Î.S. ,,Cantina Cancelariei de Stat" (0,1848 ha) cu cele ale Registrului bunurilor imobile; (iv) tendința de creștere a creanțelor și datoriilor întreprinderilor care la 31.12.2012 au însumat, respectiv, 41,5 mil.lei și 65,0 mil.lei; (v) nerespectarea principiilor de bază ale organizării contabilității, ceea ce a condiționat înregistrarea și raportarea incorectă a creanțelor pe termen lung de către Î.S. ,,Palatul Republicii" și Î.S. "Centrul de Telecomunicații Speciale"; (vi) admiterea de nereguli la darea în locațiune a spațiilor, cauzate de necorespunderea suprafețelor stabilite în contractul de locațiune cu datele din planul geometric (Î.S. Complexul "Casa Presei" - 21 de cazuri); înregistrarea divergențelor între spațiile date în locațiune, conform contractului de locațiune, cu cele real utilizate; (vii) nereglementarea în politicile de contabilitate a tuturor aspectelor aferente specificului activității în vederea asigurării corectitudinii/plenitudinii/veridicității evidenței contabile și raportării financiare etc.

Întreprinderile auditate atestă tendințe de creștere/descreștere a veniturilor din vînzări, a rezultatului financiar obținut (profit net sau pierderi) și a dividendelor achitate, ca rezultat situațiile economico-financiare ale acestora fiind influențate de gestionarea neconformă și neîntreprinderea unor acțiuni de relansare a activității, ținîndu-se cont de schimbările conjuncturii în condițiile concurenței economiei de piață și diminuării necesității unor întreprinderi.

În acest context, se atestă neîntreprinderea măsurilor de către administratori, în comun cu fondatorul, în vederea oportunității gestionării tuturor bunurilor publice și neadmiterii degradării fizice rezultate din neutilizarea lor în activitatea operațională de către Î.S. "Cantina Cancelariei de Stat" (605,0 m2); Î.S. ,,Medisan" ACSR (2288,9 m2 ); Î.S. Editura ,,Universul" (2854,1 m2); Î.S. "Palatul Republicii" (207,7 m2); Î.S. ,,Holercani" (3648,1 m2); Sanatoriul "Sănătatea" (12902,6 m2).

Cancelaria de Stat, în calitate de fondator, nu a ținut cont de cadrul legal în partea ce se referă la constituirea consiliilor de administrație și monitorizarea activității întreprinderilor de stat, respectarea componenței nominale a membrilor consiliilor, transmiterea bunurilor depuse în capitalul social, cu anexarea la statut a actelor/listelor de inventariere.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii exercițiului bugetar pe anul 2012 și gestionării patrimoniului public la Cancelaria de Stat și unele instituții publice din subordine (Anexa 1) și Raportul auditului gestionării patrimoniului public pe anul 2012 la întreprinderile de stat monitorizate de Cancelaria de Stat (Anexa 2).

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit nominalizate în pct.1 se remit:

2.1. Cancelariei de Stat și se cere:

2.1.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, cu stabilirea unui plan concret de măsuri și a responsabililor de realizarea lor;

2.1.2. să examineze, în comun cu executorii de buget, oportunitatea revizuirii structurilor instituționale în vederea optimizării cheltuielilor bugetare prin prisma necesităților reale;

2.1.3. în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei, prin intermediul Agenției Proprietății Publice, în cadrul competențelor atribuite, să examineze problematica înregistrării/evidenței/raportării de către fondator în evidența sa contabilă a valorii capitalului social al întreprinderilor de stat monitorizate, cu soluționarea situației referitor la implementarea normelor aprobate;

2.2. Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, Bazei auto a Cancelariei de Stat, Bazei auto a Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat și se cere să determine un plan de măsuri concrete și să numească persoanele responsabile pentru aplicarea acestora în vederea reglementării proceselor instituționale pentru consolidarea elementelor sistemului de control intern, în vederea identificării și monitorizării riscurilor care ar putea afecta buna guvernare a fondurilor publice;

2.3. Cancelariei de Stat, în calitate de fondator, de comun acord cu Consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat auditate și se cere să examineze rezultatele auditurilor exercitate, cu asigurarea înlăturării neregulilor și deficiențelor, abordării riscurilor în activitate și cu monitorizarea implementării recomandărilor de audit;

2.4. Ministerului Finanțelor și se cere să examineze situația vizînd oportunitatea completării structurii și conținutului raportului anual al instituțiilor publice cu indicii cantitativi și valorici la raportarea imobilelor (clădiri și terenuri);

2.5. Președintelui Republicii Moldova și Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;

2.6. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare;

2.7. Procuraturii Anticorupție, la solicitare, pentru examinarea, conform competențelor, a unor aspecte verificate la Î.S. "Complexul Casa Presei";

2.8. Fracțiunii Parlamentare a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, la solicitare, referitor la cheltuielile pentru deplasările în interes de serviciu.

3. Se i-a act că, pînă la definitivarea auditului:

3.1. Aparatul central al Cancelariei de Stat a conformat cadrului regulator modul de evidență și păstrare a documentelor aferente procedurilor de achiziție; a elaborat un proiect de Hotărîre de Guvern privind distribuirea echipamentului tehnic primit ca ajutor umanitar; a iniţiat procedura de reziliere a contractului de administrare fiduciară;

3.2. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului a întreprins măsuri de optimizare a cheltuielilor de personal; a corectat întocmirea/ținerea registrului de casă și evidența combustibilului cu micșorarea cheltuielilor efective cu 4,6 mii lei; a asigurat reflectarea și atribuirea corectă, în aspectul categoriilor de imobile, a construcțiilor speciale de 11,0 mil.lei și a lucrărilor de amenajare a teritoriului în sumă de 1,1 mil.lei; a corectat evidența/raportarea imobilelor cu titlu de obiecte separate și a înregistat imobilul din bd.Dacia la organul cadastral teritorial; a solicitat Î.S. "Cadastru" estimarea valorii terenurilor aflate în gestiune, acestea constituind 17403,4 mii lei (15,7271 ha), sau 66,7% din suprafața totală a terenurilor gestionate;

3.3. Baza auto a Cancelariei de Stat a emis ordinul ,,Cu privire la parcarea unităţilor de transport pe teritoriul Bazei auto", fiind încasate 14,1 mii lei și a evaluat terenul care înregistrează o valoare de 7,4 mil.lei;

3.4. Î.S. "Palatul Republicii" a estimat valoarea terenurilor (0,875 ha/32500,0 mii lei), fiind efectuate înregistrările în evidența contabilă; a corectat evidența a 2 imobile aflate în gestiune; a prezentat măsurile întreprinse referitor la restabilirea drepturilor patrimoniale asupra garajului cu 4 boxe din bd.Ștefan cel Mare nr.149/B (cererea de chemare în judecată din 16.04.2013); a corectat atribuirea mijloacelor fixe la categoria "Clădiri"; a conformat situația anuală a contului "Subvenții pentru întreprinderile de stat"; a direcționat suma de 361,1 mii lei la acoperirea pierderilor în baza deciziei aprobate de Consiliul de administrație; a ajustat tarifele pentru darea în locațiune a spațiilor pentru anul 2013; a elaborat și aprobat Politica de contabilitate; a conformat la cerințele cadrului normativ modul de gestionare a mijloacelor bănești prin depunerea la contul bancar cu efectuarea ulterioară a cheltuielilor;

3.5. Î.S. Editura ,,Universul" a estimat valoarea terenurilor (1,569 ha/8009,3 mii lei), fiind efectuate înregistrările în evidența contabilă; a corectat situația atribuirii/raportării mijloacelor fixe în aspect de categorie în sumă de 92,0 mii lei; a adus în conformitate evidența analitică a clădirilor cu situația reală, înregistrată în Registrul bunurilor imobile; a dat în exploatare o parte din utilajul poligrafic procurat; a reflectat regulamenar, în primul trimestru al anului 2013, rezultatele evaluării terenurilor la "capitalul secundar"; a calculat și încasat venituri în sumă de 4,0 mii lei;

3.6. Î.S. ,,Pensiunea din Holercani" a estimat valoarea terenurilor (65,9718 ha/808,9 mii lei) cu efectuarea înregistrărilor în evidența contabilă;

3.7. A.I.S. "Moldpres" Î.S. a reflectat apartamentele primite în folosință temporară de la Primăria mun.Chișinău (str.Aerodromului nr.8) la conturile extrabilanțiere, în valoare de 107,5 mii lei, și a recalculat uzura lunară a mijloacelor fixe;

3.8. Î.S. "Centrul de Telecomunicații Speciale" a corectat situația întregistrării și raportării sumei de 19,9 mil.lei la active pe termen lung; a format şi reflectat corespunzător defalcările anuale din profitul net al întreprinderii în capitalul de rezervă; a informat fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social;

3.9. Î.S. "Medisan" a corectat evidența și raportarea sumei de 1001,1 mii lei;

3.10. Î.S. Complexul "Casa Presei" a introdus în contractele de locațiune restricțiile cu privire la bunurile nepasibile privatizării, începînd cu anul 2013.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerințelor din subpct. 2.1-2.4. din prezenta Hotărîre şi despre implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, Curtea de Conturi va fi informată în termen de 4 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012" (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

[4] Art.31 din Legea cu privire la Guvern nr.64-XII din 31.05.1990 și Regulamentul privind organizarea și funcționarea, structurii și efectivului-limită ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.657 din 06.11.2009.

Recomandari (82)

1. Să asigure conformitatea gestiunii bunurilor imobile cu efectuarea regulamentară a inventarierilor patrimoniului public, inclusiv a creanțelor și datoriilor.

1. Să asigure conformitatea gestiunii bunurilor imobile cu efectuarea regulamentară a inventarierilor patrimoniului public, inclusiv a creanțelor și datoriilor.

1. Să asigure conformitatea gestiunii bunurilor imobile cu efectuarea regulamentară a inventarierilor patrimoniului public, inclusiv a creanțelor și datoriilor.

1. Să asigure conformitatea gestiunii bunurilor imobile cu efectuarea regulamentară a inventarierilor patrimoniului public, inclusiv a creanțelor și datoriilor.

1. Să asigure conformitatea gestiunii bunurilor imobile cu efectuarea regulamentară a inventarierilor patrimoniului public, inclusiv a creanțelor și datoriilor.

1. Să asigure conformitatea gestiunii bunurilor imobile cu efectuarea regulamentară a inventarierilor patrimoniului public, inclusiv a creanțelor și datoriilor.

1. Să asigure conformitatea gestiunii bunurilor imobile cu efectuarea regulamentară a inventarierilor patrimoniului public, inclusiv a creanțelor și datoriilor.

1. Să asigure conformitatea gestiunii bunurilor imobile cu efectuarea regulamentară a inventarierilor patrimoniului public, inclusiv a creanțelor și datoriilor.

2. Să conformeze ținerea evidenței contabile privind circulaţia de active materiale pe termen lung și veridicitatea raportării tuturor elementelor contabile, inclusiv în aspect de structură a patrimoniului administrat.

2. Să conformeze ținerea evidenței contabile privind circulaţia de active materiale pe termen lung și veridicitatea raportării tuturor elementelor contabile, inclusiv în aspect de structură a patrimoniului administrat.

2. Să conformeze ținerea evidenței contabile privind circulaţia de active materiale pe termen lung și veridicitatea raportării tuturor elementelor contabile, inclusiv în aspect de structură a patrimoniului administrat.

2. Să conformeze ținerea evidenței contabile privind circulaţia de active materiale pe termen lung și veridicitatea raportării tuturor elementelor contabile, inclusiv în aspect de structură a patrimoniului administrat.

2. Să conformeze ținerea evidenței contabile privind circulaţia de active materiale pe termen lung și veridicitatea raportării tuturor elementelor contabile, inclusiv în aspect de structură a patrimoniului administrat.

2. Să conformeze ținerea evidenței contabile privind circulaţia de active materiale pe termen lung și veridicitatea raportării tuturor elementelor contabile, inclusiv în aspect de structură a patrimoniului administrat.

2. Să conformeze ținerea evidenței contabile privind circulaţia de active materiale pe termen lung și veridicitatea raportării tuturor elementelor contabile, inclusiv în aspect de structură a patrimoniului administrat.

2. Să conformeze ținerea evidenței contabile privind circulaţia de active materiale pe termen lung și veridicitatea raportării tuturor elementelor contabile, inclusiv în aspect de structură a patrimoniului administrat.

3. Să reglementeze în politicile de contabilitate metode și procedee ce ar determina modul de evaluare a activelor pe termen lung (în special a terenurilor aferente), precum și de trecere a creanțelor de la un tip la altul, în vederea asigurării corectitudinii evidenței contabile și veridicității raportării financiare.

3. Să reglementeze în politicile de contabilitate metode și procedee ce ar determina modul de evaluare a activelor pe termen lung (în special a terenurilor aferente), precum și de trecere a creanțelor de la un tip la altul, în vederea asigurării corectitudinii evidenței contabile și veridicității raportării financiare.

3. Să reglementeze în politicile de contabilitate metode și procedee ce ar determina modul de evaluare a activelor pe termen lung (în special a terenurilor aferente), precum și de trecere a creanțelor de la un tip la altul, în vederea asigurării corectitudinii evidenței contabile și veridicității raportării financiare.

3. Să reglementeze în politicile de contabilitate metode și procedee ce ar determina modul de evaluare a activelor pe termen lung (în special a terenurilor aferente), precum și de trecere a creanțelor de la un tip la altul, în vederea asigurării corectitudinii evidenței contabile și veridicității raportării financiare.

3. Să reglementeze în politicile de contabilitate metode și procedee ce ar determina modul de evaluare a activelor pe termen lung (în special a terenurilor aferente), precum și de trecere a creanțelor de la un tip la altul, în vederea asigurării corectitudinii evidenței contabile și veridicității raportării financiare.

3. Să reglementeze în politicile de contabilitate metode și procedee ce ar determina modul de evaluare a activelor pe termen lung (în special a terenurilor aferente), precum și de trecere a creanțelor de la un tip la altul, în vederea asigurării corectitudinii evidenței contabile și veridicității raportării financiare.

3. Să reglementeze în politicile de contabilitate metode și procedee ce ar determina modul de evaluare a activelor pe termen lung (în special a terenurilor aferente), precum și de trecere a creanțelor de la un tip la altul, în vederea asigurării corectitudinii evidenței contabile și veridicității raportării financiare.

3. Să reglementeze în politicile de contabilitate metode și procedee ce ar determina modul de evaluare a activelor pe termen lung (în special a terenurilor aferente), precum și de trecere a creanțelor de la un tip la altul, în vederea asigurării corectitudinii evidenței contabile și veridicității raportării financiare.

4. Să întreprindă măsuri în vederea elucidării situațiilor privind diferențele patrimoniului înregistrat la organul cadastral, cele reflectate în evidența contabilă, real existente și raportate Agenției Proprietate Publică.

4. Să întreprindă măsuri în vederea elucidării situațiilor privind diferențele patrimoniului înregistrat la organul cadastral, cele reflectate în evidența contabilă, real existente și raportate Agenției Proprietate Publică.

4. Să întreprindă măsuri în vederea elucidării situațiilor privind diferențele patrimoniului înregistrat la organul cadastral, cele reflectate în evidența contabilă, real existente și raportate Agenției Proprietate Publică.

4. Să întreprindă măsuri în vederea elucidării situațiilor privind diferențele patrimoniului înregistrat la organul cadastral, cele reflectate în evidența contabilă, real existente și raportate Agenției Proprietate Publică.

4. Să întreprindă măsuri în vederea elucidării situațiilor privind diferențele patrimoniului înregistrat la organul cadastral, cele reflectate în evidența contabilă, real existente și raportate Agenției Proprietate Publică.

4. Să întreprindă măsuri în vederea elucidării situațiilor privind diferențele patrimoniului înregistrat la organul cadastral, cele reflectate în evidența contabilă, real existente și raportate Agenției Proprietate Publică.

4. Să întreprindă măsuri în vederea elucidării situațiilor privind diferențele patrimoniului înregistrat la organul cadastral, cele reflectate în evidența contabilă, real existente și raportate Agenției Proprietate Publică.

4. Să întreprindă măsuri în vederea elucidării situațiilor privind diferențele patrimoniului înregistrat la organul cadastral, cele reflectate în evidența contabilă, real existente și raportate Agenției Proprietate Publică.

5. Să examineze situațiile privind neutilizarea de lungă durată și neintegrală a activelor pe termen lung, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea bunei gestionări a fondurilor publice cu neadmiterea degradării fizice.

5. Să examineze situațiile privind neutilizarea de lungă durată și neintegrală a activelor pe termen lung, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea bunei gestionări a fondurilor publice cu neadmiterea degradării fizice.

5. Să examineze situațiile privind neutilizarea de lungă durată și neintegrală a activelor pe termen lung, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea bunei gestionări a fondurilor publice cu neadmiterea degradării fizice.

5. Să examineze situațiile privind neutilizarea de lungă durată și neintegrală a activelor pe termen lung, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea bunei gestionări a fondurilor publice cu neadmiterea degradării fizice.

5. Să examineze situațiile privind neutilizarea de lungă durată și neintegrală a activelor pe termen lung, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea bunei gestionări a fondurilor publice cu neadmiterea degradării fizice.

5. Să examineze situațiile privind neutilizarea de lungă durată și neintegrală a activelor pe termen lung, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea bunei gestionări a fondurilor publice cu neadmiterea degradării fizice.

5. Să examineze situațiile privind neutilizarea de lungă durată și neintegrală a activelor pe termen lung, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea bunei gestionări a fondurilor publice cu neadmiterea degradării fizice.

5. Să examineze situațiile privind neutilizarea de lungă durată și neintegrală a activelor pe termen lung, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea bunei gestionări a fondurilor publice cu neadmiterea degradării fizice.

6. Să asigure prezența listelor bunurilor materiale depuse în capitalul social care ar justifica valoarea acestora transmise de către fondator întreprinderilor de stat monitorizate.

6. Să asigure prezența listelor bunurilor materiale depuse în capitalul social care ar justifica valoarea acestora transmise de către fondator întreprinderilor de stat monitorizate.

6. Să asigure prezența listelor bunurilor materiale depuse în capitalul social care ar justifica valoarea acestora transmise de către fondator întreprinderilor de stat monitorizate.

6. Să asigure prezența listelor bunurilor materiale depuse în capitalul social care ar justifica valoarea acestora transmise de către fondator întreprinderilor de stat monitorizate.

6. Să asigure prezența listelor bunurilor materiale depuse în capitalul social care ar justifica valoarea acestora transmise de către fondator întreprinderilor de stat monitorizate.

6. Să asigure prezența listelor bunurilor materiale depuse în capitalul social care ar justifica valoarea acestora transmise de către fondator întreprinderilor de stat monitorizate.

6. Să asigure prezența listelor bunurilor materiale depuse în capitalul social care ar justifica valoarea acestora transmise de către fondator întreprinderilor de stat monitorizate.

6. Să asigure prezența listelor bunurilor materiale depuse în capitalul social care ar justifica valoarea acestora transmise de către fondator întreprinderilor de stat monitorizate.

7. Să ajusteze prevederile statutare ale întreprinderilor de stat la prevederile cadrului legal.

7. Să ajusteze prevederile statutare ale întreprinderilor de stat la prevederile cadrului legal.

7. Să ajusteze prevederile statutare ale întreprinderilor de stat la prevederile cadrului legal.

7. Să ajusteze prevederile statutare ale întreprinderilor de stat la prevederile cadrului legal.

7. Să ajusteze prevederile statutare ale întreprinderilor de stat la prevederile cadrului legal.

7. Să ajusteze prevederile statutare ale întreprinderilor de stat la prevederile cadrului legal.

7. Să ajusteze prevederile statutare ale întreprinderilor de stat la prevederile cadrului legal.

7. Să ajusteze prevederile statutare ale întreprinderilor de stat la prevederile cadrului legal.

8. Să examineze situațiile economico-financiare ale întreprinderilor monitorizate în vederea aprobării programelor de perspectivă a dezvoltării și măsurilor ce vor asigura integritatea și folosirea eficientă a bunurilor, inclusiv, după caz, luarea deciziilor conforme cadrului legal prin prisma oportunității modificării capitalului social.

9. Să monitorizeze regularitatea dării în locaţiune/arendă a patrimoniului şi să examineze oportunitatea de ajustare a contractelor de locaţiune, pentru aplicarea corectă a prevederilor Legii bugetului de stat anuale şi a suprafețelor reale utilizate.

10. Să monitorizeze situația referitor la respectarea clauzelor contractului de administrare fiduciară vizînd transmiterea terenului cu suprafața de 24,8 ha în gestiune Bursei ,,Lara" S.R.L., cu aprobarea măsurilor oportune în vederea gestiunii eficiente a bunului respectiv.

10. Să monitorizeze situația referitor la respectarea clauzelor contractului de administrare fiduciară vizînd transmiterea terenului cu suprafața de 24,8 ha în gestiune Bursei ,,Lara" S.R.L., cu aprobarea măsurilor oportune în vederea gestiunii eficiente a bunului respectiv.

11. Să se conformeze cadrului legal în vederea respectării principiilor de bază ale ținerii evidenței contabile și raportării financiare, precum și a normelor de asigurare a integrității mijloacelor bănești, cu depunerea și utilizarea lor prin intermediul conturilor bancare.

12. Să revizuiască componența consiliilor de administrație ale Î.S. „Palatul Republicii", Î.S. „Centrul de Telecomunicații Speciale", A.I.S. „Moldpres" Î.S, Î.S. Complexul „Casa Presei", Î.S. ,,Medisan" ACSR, Î.S. Editura ,,Universul", Î.S. ,,Cantina Cancelariei de Stat", Î.S. ,,Pensiunea din Holercani", acestea fiind conforme revederilor legale.

1. Să intensifice sistemul de control intern în vedereafortificării acțiunilor de identificare ariscurilor și de monitorizare, în special prin implementarea normelorprevăzute deLegea nr.229 din 23.09.2010,precum și a asigurării activității Serviciului Audit Intern.

2.Să asigure funcționalitatea rezultativă a managementului financiar șiasistemului de control intern în vederea bunei guvernări a fondurilor publice.

3. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru neadmiterea formării datoriilor debitoare și creditoare,cu identificarea factorilor și condițiilor ce generează admiterea și creșterea acestora.

4. Să asigure conformitatea înregistrării drepturilor patrimoniale la organele cadastrale.

4. Să asigure conformitatea înregistrării drepturilor patrimoniale la organele cadastrale.

5.Să estimeze situația vizînd tendința de menținerea funcțiilor vacante pe perioade de lungă durată,cu excluderea planificării deplinea surselor de finanțare șicu redistribuirea ulterioară a alocațiilor la alte destinații economice.

6.Să asigure executarea Hotărîrii Guvernului nr. 443 din 24.04.2007 „Cu privire la transmiterea unui bun imobil".

7. Să asigure întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării neregulilor constatate, respectării limitelor de parcurs, optimizării structurii și cheltuielilor publice.

8.Să examineze oportunitateaoptimizării numărului de personal cu revizuirea shemei de încadrare prezentateAsociației și Cancelariei de Stat,precum și cu justificareanecesităților reale de resurse umane, asigurînd o planificare reală a necesarului de alocații bugetare pentruretribuirea muncii.

8.Să examineze oportunitateaoptimizării numărului de personal cu revizuirea shemei de încadrare prezentateAsociației și Cancelariei de Stat,precum și cu justificareanecesităților reale de resurse umane, asigurînd o planificare reală a necesarului de alocații bugetare pentruretribuirea muncii.

8.Să examineze oportunitateaoptimizării numărului de personal cu revizuirea shemei de încadrare prezentateAsociației și Cancelariei de Stat,precum și cu justificareanecesităților reale de resurse umane, asigurînd o planificare reală a necesarului de alocații bugetare pentruretribuirea muncii.

9.Să asigure,la organele cadastrale,conformitatea înregistrării drepturilor patrimoniale.

9.Să asigure,la organele cadastrale,conformitatea înregistrării drepturilor patrimoniale.

9.Să asigure,la organele cadastrale,conformitatea înregistrării drepturilor patrimoniale.

10.Să asigure oplanificare adecvată a necesarului de procurări, precum și punerea în funcțiune a utilajului procurat.

10.Să asigure oplanificare adecvată a necesarului de procurări, precum și punerea în funcțiune a utilajului procurat.

10.Să asigure oplanificare adecvată a necesarului de procurări, precum și punerea în funcțiune a utilajului procurat.

11.Să aplice măsuri concrete în vederea intensificării activităților și responsabilizării membrilor grupului de lucru pentru achiziții publice,cu înlăturarea neregulilor identificate,asigurînd efectuarea achizițiilor publice conform prevederilor legale.

11.Să aplice măsuri concrete în vederea intensificării activităților și responsabilizării membrilor grupului de lucru pentru achiziții publice,cu înlăturarea neregulilor identificate,asigurînd efectuarea achizițiilor publice conform prevederilor legale.

11.Să aplice măsuri concrete în vederea intensificării activităților și responsabilizării membrilor grupului de lucru pentru achiziții publice,cu înlăturarea neregulilor identificate,asigurînd efectuarea achizițiilor publice conform prevederilor legale.

Cerinte (6)

2.1. Cancelariei de Stat și se cere: 2.1.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, cu stabilirea unui plan concret de măsuri și a responsabililor de realizarea lor; 2.1.2. să examineze, în comun cu executorii de buget, oportunitatea revizuirii structurilor instituționale în vederea optimizării cheltuielilor bugetare prin prisma necesităților reale; 2.1.3. în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei, prin intermediul Agenției Proprietății Publice, în cadrul competențelor atribuite, să examineze problematica înregistrării/evidenței/raportării de către fondator în evidența sa contabilă a valorii capitalului social al întreprinderilor de stat monitorizate, cu soluționarea situației referitor la implementarea normelor aprobate;

2.2. Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, Bazei auto a Cancelariei de Stat, Bazei auto a Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat și se cere să determine un plan de măsuri concrete și să numească persoanele responsabile pentru aplicarea acestora în vederea reglementării proceselor instituționale pentru consolidarea elementelor sistemului de control intern, în vederea identificării și monitorizării riscurilor care ar putea afecta buna guvernare a fondurilor publice;

2.2. Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, Bazei auto a Cancelariei de Stat, Bazei auto a Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat și se cere să determine un plan de măsuri concrete și să numească persoanele responsabile pentru aplicarea acestora în vederea reglementării proceselor instituționale pentru consolidarea elementelor sistemului de control intern, în vederea identificării și monitorizării riscurilor care ar putea afecta buna guvernare a fondurilor publice;

2.2. Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, Bazei auto a Cancelariei de Stat, Bazei auto a Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat și se cere să determine un plan de măsuri concrete și să numească persoanele responsabile pentru aplicarea acestora în vederea reglementării proceselor instituționale pentru consolidarea elementelor sistemului de control intern, în vederea identificării și monitorizării riscurilor care ar putea afecta buna guvernare a fondurilor publice;

2.3. Cancelariei de Stat, în calitate de fondator, de comun acord cu Consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat auditate și se cere să examineze rezultatele auditurilor exercitate, cu asigurarea înlăturării neregulilor și deficiențelor, abordării riscurilor în activitate și cu monitorizarea implementării recomandărilor de audit;

2.4. Ministerului Finanțelor și se cere să examineze situația vizînd oportunitatea completării structurii și conținutului raportului anual al instituțiilor publice cu indicii cantitativi și valorici la raportarea imobilelor (clădiri și terenuri);