Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 21 din 26 aprilie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Ocniţa pe anii 2011-2012

Numar din data de 2013-04-26 Nr. cerinte: 26 Nr. recomandari: 161

Curtea de Conturi, în prezența preşedintelui raionului Ocnița dl Ion Tomai, sefului adjunct al Oficiului teritorial Edineț al Cancelariei de Stat dl Marin Veremciuc, şefului Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului raional Ocnița dl Constantin Gudima, şefului Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport a Consiliului raional Ocnița dna Victoria Cazacu, primarilor: or. Ocniţa dna Galina Zalevscaia, or. Otaci dl Vasilii Traghira, or. Frunză dl Vladimir Capeţchii, com. Ocniţa dl Victor Manuil şi specialistului principal al Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice dna Maria Cara, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Ocniţa pe anii 2011-2012.

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul articolelor 28, 30 alin.(4) și 31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, avînd drept scop verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale din raionul Ocnița a prevederilor regulamentare în exercițiul bugetar; corespunderii procedurilor de evaluare, planificare și colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și de planificare, executare și raportare a cheltuielilor bugetare cadrului normativ; administrării și integrității patrimoniului public.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepție a lucrărilor ce țin de valorificarea investițiilor și de reparațiile capitale; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin studierea explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. Au fost analizate deciziile organelor deliberative şi executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare - UAT).

Examinînd rezultatele auditului și audiind rapoartele prezentate și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Măsurile întreprinse de autorităţile executive ale UAT din raionul Ocnița privind managementul procesului bugetar nu au corespuns în măsură deplină rigorilor de legalitate şi regularitate privind gestionarea fondurilor publice, fiind depistate unele nereguli şi abateri. Se atestă ineficienţă şi la gestionarea patrimoniului proprietate publică a UAT din raion. Aceste deficienţe, în final, influenţează negativ asupra realizării priorităţilor economice şi sociale ale raionului.

Generalizînd iregularităţile şi neconformităţile admise în gestionarea finanţelor publice şi a patrimoniului public, expuse în Raportul de audit, Plenul Curţii de Conturi menţionează următoarele:

  • Autorităţile economice, financiare şi fiscale din raion nu dispun de obiective clare şi ample privind evaluarea şi monitorizarea potenţialului economico-financiar, nu aplică proceduri şi instrumente de estimare credibilă a bazei impozabile aferente determinării veniturilor bugetare per ansamblu, inclusiv în bugetele gestionate de entităţile locale. S-a constatat că indicii bugetari estimaţi şi stabiliţi de autorităţile publice locale sunt diminuaţi şi nu corespund posibilităţilor reale de mobilizare a surselor care ţin de finanţele publice. Acest derapaj evident sporeşte dependenţa financiară a raionului în relaţiile cu bugetul de stat. Respectiv, nemobilizarea resurselor în teritoriu creează riscuri pentru bugetul de stat. Situaţia respectivă a generat subestimări şi neacumulări de venituri în sume considerabile, provenite din: folosirea terenurilor şi patrimoniului proprietate publică; taxa de piaţă; defalcările în bugetul local din profitul net al întreprinderilor municipale. În consecință, bugetele locale au ratat venituri în sumă totală, estimată de audit, de la 1,8 mil. lei pînă la 13,2 mil. lei.
  • Autoritățile administrației publice locale (în continuare - AAPL) de nivelul I din raion nu au asigurat ajustarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor din instituţiile instructiv-educative la normele stabilite în mod legal, efectuînd şi un control insuficient asupra cerinţelor privind respectarea modului de păstrare a produselor alimentare şi de pregătire a hranei, precum şi a cerinţelor privind calitatea producţiei achiziţionate. Această situaţie a dus la diminuarea nejustificată, în sumă totală de 0,2 mil. lei, a surselor financiare pentru alimentaţia copiilor în instituţiile preşcolare şi preuniversitare, precum şi la achiziţionarea, în lipsa certificatelor de calitate, a produselor alimentare în sumă totală de 0,3 mil. lei.
  • Managementul defectuos în valorificarea mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de acest domeniu au determinat folosirea neregulamentară a resurselor financiare şi materiale, în sumă totală de 2,7 mil. lei, precum şi imobilizarea mijloacelor bugetare în construcții nefinalizate, în sumă totală de peste 44,1 mil. lei.
  • Nerespectarea prevederilor legale la efectuarea achiziţiilor publice s-a soldat cu procurarea de mărfuri, lucrări şi servicii în lipsa surselor de finanţare şi efectuarea de cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 25,3 mil.lei.
  • Activitatea iresponsabilă a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I şi nivelul II) din raion privind asigurarea regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, managementul imperfect al gestionării acestuia, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local au condiționat: neasigurarea înregistrării la Oficiul cadastral Ocnița a drepturilor asupra 78 de bunuri imobile în valoare totală de 36,4 mil. lei; neînregistrarea conformă a conductelor de gaz; denaturarea volumului şi structurii capitalului statutar al întreprinderilor municipale, prin micşorări neîntemeiate, în sumă totală de 18,0 mil. lei și majorări, în sumă totală de 0,5 mil. lei; lipsa unei evidenţe conforme a patrimoniului public şi a raportării veridice a situaţiilor patrimoniale, în sumă totală de 6,2 mil. lei; distrugerea totală sau parţială a 37 de obiecte de menire social-culturală, administrative şi industriale cu valoarea totală de 15,3 mil. lei; denaturarea datelor din evidenţa contabilă şi rapoartele financiare (peste 0,33 mil. lei) etc. Aceste situaţii reprezintă şi o consecinţă a faptului că AAPL din raion nu s-au conformat şi nu au asigurat realizarea măsurilor de inventariere şi înregistrare a bunurilor imobile proprietate publică, conform actelor în vigoare.
  • Lipsa controlului eficient din partea unor AAPL (de nivelurile I şi II) din raion asupra modalității de conlucrare cu asociaţiile obşteşti ale părinților, nerespectarea legislaţiei în vigoare la ţinerea evidenţei contabile de către conducerea asociațiilor creează riscuri de fraudă.
  • Managementul contabil necalitativ, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, deţinerea de bunuri materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, neregulile în decontări au condus la raportarea eronată a situaţiilor patrimoniale.
  • Verificările asupra conformării cerinţelor şi recomandărilor rezultate din auditul efectuat anterior de către Curtea de Conturi indică la faptul că managementul AAPL, practic, a ignorat necesitatea remedierilor de rigoare. Astfel, din cele 14 recomandări expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.1 din 13.01.2011, 9 nu au fost executate, iar o cerinţă a fost parțial executată, acestea fiind reiterate în Raportul de audit.

Iregularităţile constatate în cadrul prezentei misiuni de audit relevă o stare de iresponsabilitate şi indisciplină din partea factorilor responsabili şi decizionali, rezultată şi din ineficienţa controlului intern.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Ocnița pe anii 2011-2012, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat Ocnița, şi se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, per ansamblu, inclusiv în aspect teritorial şi pe categorii de surse, în vederea asigurării încasării la buget a tuturor veniturilor pasibile;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind: activitatea neadecvată a autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Ocnița în procesele de evaluare şi de monitorizare a bazei de impozitare aferentă formării fondurilor publice generale şi locale;

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare şi luare de atitudine privind: asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat şi înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II, conform cadrului legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

2.6. Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, pentru informare;

2.7. Comisiilor permanente parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare.

3. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor din precedentele misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.1 din 13.01.2011 "Privind Raportul auditului formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Ocniţa pe anii 2009-2010 (9 luni) şi gestionării patrimoniului public".

4. Se ia act despre următoarele:

4.1. Consiliul orășenesc Otaci, în mod unilateral, a stabilit plata pentru folosirea terenurilor publice;

4.2. Consiliul comunei Ocnița a încheiat contracte privind folosirea terenurilor neagricole şi a efectuat recalcularea plăţilor pentru arendă în sumă de 2,6 mii lei;

4.3. Consiliul local al s. Gîrbova a încheiat acorduri adiţionale la contractele de arendă privind majorarea plăţilor de arendă a bazinelor acvatice și a efectuat recalcularea plăţilor cu încasarea sumei de 7,2 mii lei;

4.4. Consiliul comunei Bîrlădeni a încheiat acorduri adiţionale la contractele de arendă privind majorarea plăţilor de arendă a 2 loturi de teren, a efectuat recalcularea plăţilor şi a încasat datorii în sumă de 4,9 mii lei;

4.5. A fost recuperată lipsa de produse alimentare în sumă de 1,7 mii lei.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2.1.-pct.2.4. din prezenta Hotărîre, Curtea de Conturi va fi informată în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin. (7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


[1] Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (161)

1. Preşedintele raionului şi DGF să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

1. Preşedintele raionului şi DGF să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

2. Primăriile oraşelor Otaci, Frunză şi satelor/comunelor Bîrlădeni Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Lencăuţi, Lipnic și Ocnița: 2.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 2.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

2. Primăriile oraşelor Otaci, Frunză şi satelor/comunelor Bîrlădeni Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Lencăuţi, Lipnic și Ocnița: 2.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 2.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

2. Primăriile oraşelor Otaci, Frunză şi satelor/comunelor Bîrlădeni Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Lencăuţi, Lipnic și Ocnița: 2.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 2.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

2. Primăriile oraşelor Otaci, Frunză şi satelor/comunelor Bîrlădeni Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Lencăuţi, Lipnic și Ocnița: 2.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 2.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

2. Primăriile oraşelor Otaci, Frunză şi satelor/comunelor Bîrlădeni Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Lencăuţi, Lipnic și Ocnița: 2.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 2.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

2. Primăriile oraşelor Otaci, Frunză şi satelor/comunelor Bîrlădeni Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Lencăuţi, Lipnic și Ocnița: 2.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 2.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

2. Primăriile oraşelor Otaci, Frunză şi satelor/comunelor Bîrlădeni Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Lencăuţi, Lipnic și Ocnița: 2.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 2.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

2. Primăriile oraşelor Otaci, Frunză şi satelor/comunelor Bîrlădeni Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Lencăuţi, Lipnic și Ocnița: 2.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 2.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

2. Primăriile oraşelor Otaci, Frunză şi satelor/comunelor Bîrlădeni Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Lencăuţi, Lipnic și Ocnița: 2.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 2.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3. Consiliul raional Ocniţa, AAPL ale oraşelor Ocniţa, Otaci și Frunză să aducă statutele întreprinderilor municipale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, stabilind mărimile concrete ale transferurilor din beneficiul net al întreprinderilor.

3. Consiliul raional Ocniţa, AAPL ale oraşelor Ocniţa, Otaci și Frunză să aducă statutele întreprinderilor municipale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, stabilind mărimile concrete ale transferurilor din beneficiul net al întreprinderilor.

3. Consiliul raional Ocniţa, AAPL ale oraşelor Ocniţa, Otaci și Frunză să aducă statutele întreprinderilor municipale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, stabilind mărimile concrete ale transferurilor din beneficiul net al întreprinderilor.

3. Consiliul raional Ocniţa, AAPL ale oraşelor Ocniţa, Otaci și Frunză să aducă statutele întreprinderilor municipale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, stabilind mărimile concrete ale transferurilor din beneficiul net al întreprinderilor.

4. Consiliul orășenesc Otaci și Primăria Otaci să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ pe teritoriul oraşului, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

5. DGÎTS Ocnița și primăriile oraşului Otaci, satelor/comunelor Bîrlădeni, Grinăuți-Moldova, Lencăuţi, Vălcineț și Ocnița să implementeze proceduri de control intern, prin descrierea proceselor operaționale și de monitorizare a alimentației copiilor, care ar exclude deficiențele constatate de audit.

5. DGÎTS Ocnița și primăriile oraşului Otaci, satelor/comunelor Bîrlădeni, Grinăuți-Moldova, Lencăuţi, Vălcineț și Ocnița să implementeze proceduri de control intern, prin descrierea proceselor operaționale și de monitorizare a alimentației copiilor, care ar exclude deficiențele constatate de audit.

5. DGÎTS Ocnița și primăriile oraşului Otaci, satelor/comunelor Bîrlădeni, Grinăuți-Moldova, Lencăuţi, Vălcineț și Ocnița să implementeze proceduri de control intern, prin descrierea proceselor operaționale și de monitorizare a alimentației copiilor, care ar exclude deficiențele constatate de audit.

5. DGÎTS Ocnița și primăriile oraşului Otaci, satelor/comunelor Bîrlădeni, Grinăuți-Moldova, Lencăuţi, Vălcineț și Ocnița să implementeze proceduri de control intern, prin descrierea proceselor operaționale și de monitorizare a alimentației copiilor, care ar exclude deficiențele constatate de audit.

5. DGÎTS Ocnița și primăriile oraşului Otaci, satelor/comunelor Bîrlădeni, Grinăuți-Moldova, Lencăuţi, Vălcineț și Ocnița să implementeze proceduri de control intern, prin descrierea proceselor operaționale și de monitorizare a alimentației copiilor, care ar exclude deficiențele constatate de audit.

5. DGÎTS Ocnița și primăriile oraşului Otaci, satelor/comunelor Bîrlădeni, Grinăuți-Moldova, Lencăuţi, Vălcineț și Ocnița să implementeze proceduri de control intern, prin descrierea proceselor operaționale și de monitorizare a alimentației copiilor, care ar exclude deficiențele constatate de audit.

5. DGÎTS Ocnița și primăriile oraşului Otaci, satelor/comunelor Bîrlădeni, Grinăuți-Moldova, Lencăuţi, Vălcineț și Ocnița să implementeze proceduri de control intern, prin descrierea proceselor operaționale și de monitorizare a alimentației copiilor, care ar exclude deficiențele constatate de audit.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

6. Preşedintele raionului Ocnița şi primăriile or. Ocnița, or. Otaci, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Corestăuți, Gîrbova, Lipnic, Mereșeuca, Mihălășeni, Naslavcea, Ocnița, Sauca, Vălcineț și Unguri: 6.1. să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 6.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

7. Primăria Mihălășeni și Primăria Mereșeuca să întreprindă măsuri de rigoare în vederea dării în exploatare a obiectelor valorificate, respectiv, la gimnaziile din localități.

7. Primăria Mihălășeni și Primăria Mereșeuca să întreprindă măsuri de rigoare în vederea dării în exploatare a obiectelor valorificate, respectiv, la gimnaziile din localități.

8. Primăriile satelor/comunelor Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Vălcineț, Unguri și or. Frunză să implementeze proceduri ale sistemului de control intern în vederea excluderii faptelor de achiziție și executare de lucrări de investiții și reparații capitale în lipsa documentaţiei de proiect elaborată şi verificată regulamentar.

8. Primăriile satelor/comunelor Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Vălcineț, Unguri și or. Frunză să implementeze proceduri ale sistemului de control intern în vederea excluderii faptelor de achiziție și executare de lucrări de investiții și reparații capitale în lipsa documentaţiei de proiect elaborată şi verificată regulamentar.

8. Primăriile satelor/comunelor Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Vălcineț, Unguri și or. Frunză să implementeze proceduri ale sistemului de control intern în vederea excluderii faptelor de achiziție și executare de lucrări de investiții și reparații capitale în lipsa documentaţiei de proiect elaborată şi verificată regulamentar.

8. Primăriile satelor/comunelor Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Vălcineț, Unguri și or. Frunză să implementeze proceduri ale sistemului de control intern în vederea excluderii faptelor de achiziție și executare de lucrări de investiții și reparații capitale în lipsa documentaţiei de proiect elaborată şi verificată regulamentar.

8. Primăriile satelor/comunelor Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Vălcineț, Unguri și or. Frunză să implementeze proceduri ale sistemului de control intern în vederea excluderii faptelor de achiziție și executare de lucrări de investiții și reparații capitale în lipsa documentaţiei de proiect elaborată şi verificată regulamentar.

8. Primăriile satelor/comunelor Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Vălcineț, Unguri și or. Frunză să implementeze proceduri ale sistemului de control intern în vederea excluderii faptelor de achiziție și executare de lucrări de investiții și reparații capitale în lipsa documentaţiei de proiect elaborată şi verificată regulamentar.

9. Preşedintele raionului, DGÎTS, SASPF, primăriile orașelor Frunză, Ocnița, Otaci și primăriile satelor/comunelor Bîrnova, Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Lipnic, Ocnița, Vălcineț și Unguri să identifice procesele de bază și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora.

9. Preşedintele raionului, DGÎTS, SASPF, primăriile orașelor Frunză, Ocnița, Otaci și primăriile satelor/comunelor Bîrnova, Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Lipnic, Ocnița, Vălcineț și Unguri să identifice procesele de bază și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora.

9. Preşedintele raionului, DGÎTS, SASPF, primăriile orașelor Frunză, Ocnița, Otaci și primăriile satelor/comunelor Bîrnova, Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Lipnic, Ocnița, Vălcineț și Unguri să identifice procesele de bază și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora.

9. Preşedintele raionului, DGÎTS, SASPF, primăriile orașelor Frunză, Ocnița, Otaci și primăriile satelor/comunelor Bîrnova, Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Lipnic, Ocnița, Vălcineț și Unguri să identifice procesele de bază și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora.

9. Preşedintele raionului, DGÎTS, SASPF, primăriile orașelor Frunză, Ocnița, Otaci și primăriile satelor/comunelor Bîrnova, Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Lipnic, Ocnița, Vălcineț și Unguri să identifice procesele de bază și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora.

9. Preşedintele raionului, DGÎTS, SASPF, primăriile orașelor Frunză, Ocnița, Otaci și primăriile satelor/comunelor Bîrnova, Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Lipnic, Ocnița, Vălcineț și Unguri să identifice procesele de bază și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora.

9. Preşedintele raionului, DGÎTS, SASPF, primăriile orașelor Frunză, Ocnița, Otaci și primăriile satelor/comunelor Bîrnova, Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Lipnic, Ocnița, Vălcineț și Unguri să identifice procesele de bază și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora.

9. Preşedintele raionului, DGÎTS, SASPF, primăriile orașelor Frunză, Ocnița, Otaci și primăriile satelor/comunelor Bîrnova, Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Lipnic, Ocnița, Vălcineț și Unguri să identifice procesele de bază și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora.

9. Preşedintele raionului, DGÎTS, SASPF, primăriile orașelor Frunză, Ocnița, Otaci și primăriile satelor/comunelor Bîrnova, Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Lipnic, Ocnița, Vălcineț și Unguri să identifice procesele de bază și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora.

9. Preşedintele raionului, DGÎTS, SASPF, primăriile orașelor Frunză, Ocnița, Otaci și primăriile satelor/comunelor Bîrnova, Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Lipnic, Ocnița, Vălcineț și Unguri să identifice procesele de bază și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora.

9. Preşedintele raionului, DGÎTS, SASPF, primăriile orașelor Frunză, Ocnița, Otaci și primăriile satelor/comunelor Bîrnova, Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Lipnic, Ocnița, Vălcineț și Unguri să identifice procesele de bază și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora.

9. Preşedintele raionului, DGÎTS, SASPF, primăriile orașelor Frunză, Ocnița, Otaci și primăriile satelor/comunelor Bîrnova, Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Lipnic, Ocnița, Vălcineț și Unguri să identifice procesele de bază și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora.

9. Preşedintele raionului, DGÎTS, SASPF, primăriile orașelor Frunză, Ocnița, Otaci și primăriile satelor/comunelor Bîrnova, Dîngeni, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Lipnic, Ocnița, Vălcineț și Unguri să identifice procesele de bază și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora.

10. DGÎTS Ocnița, DGF Ocnița, directorul Gimnaziului „O. Kobîleanskaia" din s. Unguri: 10.1. să asigure elaborarea şi aprobarea unui Regulament privind criteriile de remunerare a muncii, inclusiv în cazurile de suplinire a cadrelor didactice; 10.2. să asigure implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care să excludă cazurile de întocmire neconformă a tabelelor de pontaj, precum și cazurile de utilizare neregulamentară a mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii, totodată, luînd măsuri în vederea recuperării mijloacelor utilizate neregulamentar.

10. DGÎTS Ocnița, DGF Ocnița, directorul Gimnaziului „O. Kobîleanskaia" din s. Unguri: 10.1. să asigure elaborarea şi aprobarea unui Regulament privind criteriile de remunerare a muncii, inclusiv în cazurile de suplinire a cadrelor didactice; 10.2. să asigure implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care să excludă cazurile de întocmire neconformă a tabelelor de pontaj, precum și cazurile de utilizare neregulamentară a mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii, totodată, luînd măsuri în vederea recuperării mijloacelor utilizate neregulamentar.

10. DGÎTS Ocnița, DGF Ocnița, directorul Gimnaziului „O. Kobîleanskaia" din s. Unguri: 10.1. să asigure elaborarea şi aprobarea unui Regulament privind criteriile de remunerare a muncii, inclusiv în cazurile de suplinire a cadrelor didactice; 10.2. să asigure implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care să excludă cazurile de întocmire neconformă a tabelelor de pontaj, precum și cazurile de utilizare neregulamentară a mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii, totodată, luînd măsuri în vederea recuperării mijloacelor utilizate neregulamentar.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliile locale, primăriile orașelor Frunză și Otaci, precum şi satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Dîngeni, Grinăuţi-Moldova, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Ocniţa, Sauca și Vălcineţ să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

12. Consiliului raional Ocniţa, AAPL din oraşele Ocniţa, Otaci și Frunză: 12.1. să aducă statutele întreprinderilor municipale în conformitate cu cadrul normativ existent; 12.2. să determine mărimea concretă şi componenţa patrimoniului transmis din proprietatea municipală întreprinderilor municipale, cu înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă; 12.3. să determine oportunitatea efectuării auditului financiar la întreprinderile municipale; 12.4. să revizuiască contractele de muncă cu conducătorii întreprinderilor municipale în vederea conformării acestora cadrului regulator în vigoare.

12. Consiliului raional Ocniţa, AAPL din oraşele Ocniţa, Otaci și Frunză: 12.1. să aducă statutele întreprinderilor municipale în conformitate cu cadrul normativ existent; 12.2. să determine mărimea concretă şi componenţa patrimoniului transmis din proprietatea municipală întreprinderilor municipale, cu înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă; 12.3. să determine oportunitatea efectuării auditului financiar la întreprinderile municipale; 12.4. să revizuiască contractele de muncă cu conducătorii întreprinderilor municipale în vederea conformării acestora cadrului regulator în vigoare.

12. Consiliului raional Ocniţa, AAPL din oraşele Ocniţa, Otaci și Frunză: 12.1. să aducă statutele întreprinderilor municipale în conformitate cu cadrul normativ existent; 12.2. să determine mărimea concretă şi componenţa patrimoniului transmis din proprietatea municipală întreprinderilor municipale, cu înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă; 12.3. să determine oportunitatea efectuării auditului financiar la întreprinderile municipale; 12.4. să revizuiască contractele de muncă cu conducătorii întreprinderilor municipale în vederea conformării acestora cadrului regulator în vigoare.

12. Consiliului raional Ocniţa, AAPL din oraşele Ocniţa, Otaci și Frunză: 12.1. să aducă statutele întreprinderilor municipale în conformitate cu cadrul normativ existent; 12.2. să determine mărimea concretă şi componenţa patrimoniului transmis din proprietatea municipală întreprinderilor municipale, cu înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă; 12.3. să determine oportunitatea efectuării auditului financiar la întreprinderile municipale; 12.4. să revizuiască contractele de muncă cu conducătorii întreprinderilor municipale în vederea conformării acestora cadrului regulator în vigoare.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

13. Consiliul raional Ocnița, preşedintele raionului Ocnița și AAPL din raion să întreprindă măsuri eficiente pentru asigurarea întocmirii listelor nominale şi inventarierea străzilor şi drumurilor aflate în administrarea autorităților publice locale, în scopul restabilirii evidenţei contabile a patrimoniului public și determinării corecte a cheltuielilor de întreținere.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

14. Primăriile oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză și satelor/comunelor Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să întreprindă măsuri de rigoare pentru înregistrarea regulamentară a reţelelor de gaze la organul cadastral.

15. Primăria or. Ocnița și satelor/comunelor Bîrnova, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Hădărăuţi, Lipnic, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să asigure transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică S.A. „Moldovagaz", în conformitate cu cerințele actelor normativ-legislative în vigoare.

15. Primăria or. Ocnița și satelor/comunelor Bîrnova, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Hădărăuţi, Lipnic, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să asigure transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică S.A. „Moldovagaz", în conformitate cu cerințele actelor normativ-legislative în vigoare.

15. Primăria or. Ocnița și satelor/comunelor Bîrnova, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Hădărăuţi, Lipnic, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să asigure transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică S.A. „Moldovagaz", în conformitate cu cerințele actelor normativ-legislative în vigoare.

15. Primăria or. Ocnița și satelor/comunelor Bîrnova, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Hădărăuţi, Lipnic, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să asigure transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică S.A. „Moldovagaz", în conformitate cu cerințele actelor normativ-legislative în vigoare.

15. Primăria or. Ocnița și satelor/comunelor Bîrnova, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Hădărăuţi, Lipnic, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să asigure transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică S.A. „Moldovagaz", în conformitate cu cerințele actelor normativ-legislative în vigoare.

15. Primăria or. Ocnița și satelor/comunelor Bîrnova, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Hădărăuţi, Lipnic, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să asigure transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică S.A. „Moldovagaz", în conformitate cu cerințele actelor normativ-legislative în vigoare.

15. Primăria or. Ocnița și satelor/comunelor Bîrnova, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Hădărăuţi, Lipnic, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să asigure transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică S.A. „Moldovagaz", în conformitate cu cerințele actelor normativ-legislative în vigoare.

15. Primăria or. Ocnița și satelor/comunelor Bîrnova, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Hădărăuţi, Lipnic, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să asigure transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică S.A. „Moldovagaz", în conformitate cu cerințele actelor normativ-legislative în vigoare.

15. Primăria or. Ocnița și satelor/comunelor Bîrnova, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Hădărăuţi, Lipnic, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să asigure transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică S.A. „Moldovagaz", în conformitate cu cerințele actelor normativ-legislative în vigoare.

15. Primăria or. Ocnița și satelor/comunelor Bîrnova, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Hădărăuţi, Lipnic, Mihălăşeni, Naslavcea, Sauca și Vălcineţ să asigure transmiterea reţelelor de gaze la deservire tehnică S.A. „Moldovagaz", în conformitate cu cerințele actelor normativ-legislative în vigoare.

16. Primăriile or. Ocniţa şi com. Ocniţa să asigure reflectarea corectă în evidenţa contabilă a datelor privind lungimea totală şi valoarea de bilanţ a reţelelor de gaze care sunt amplasate pe teritoriul administrat.

16. Primăriile or. Ocniţa şi com. Ocniţa să asigure reflectarea corectă în evidenţa contabilă a datelor privind lungimea totală şi valoarea de bilanţ a reţelelor de gaze care sunt amplasate pe teritoriul administrat.

17. Consiliile locale ale oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, precum și ale satelor/comunelor Clocuşna, Grinăuţi-Moldova, Lipnic, Naslavcea și Sauca să elaboreze un plan de acțiuni în vederea revitalizării patrimoniului public aflat în proces de degradare, inclusiv să examineze oportunitățile de vînzare sau transmitere în gestiune/arendă a clădirilor proprietate publică, care nu sunt utilizate în procesul tehnologic/de activitate.

17. Consiliile locale ale oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, precum și ale satelor/comunelor Clocuşna, Grinăuţi-Moldova, Lipnic, Naslavcea și Sauca să elaboreze un plan de acțiuni în vederea revitalizării patrimoniului public aflat în proces de degradare, inclusiv să examineze oportunitățile de vînzare sau transmitere în gestiune/arendă a clădirilor proprietate publică, care nu sunt utilizate în procesul tehnologic/de activitate.

17. Consiliile locale ale oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, precum și ale satelor/comunelor Clocuşna, Grinăuţi-Moldova, Lipnic, Naslavcea și Sauca să elaboreze un plan de acțiuni în vederea revitalizării patrimoniului public aflat în proces de degradare, inclusiv să examineze oportunitățile de vînzare sau transmitere în gestiune/arendă a clădirilor proprietate publică, care nu sunt utilizate în procesul tehnologic/de activitate.

17. Consiliile locale ale oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, precum și ale satelor/comunelor Clocuşna, Grinăuţi-Moldova, Lipnic, Naslavcea și Sauca să elaboreze un plan de acțiuni în vederea revitalizării patrimoniului public aflat în proces de degradare, inclusiv să examineze oportunitățile de vînzare sau transmitere în gestiune/arendă a clădirilor proprietate publică, care nu sunt utilizate în procesul tehnologic/de activitate.

17. Consiliile locale ale oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, precum și ale satelor/comunelor Clocuşna, Grinăuţi-Moldova, Lipnic, Naslavcea și Sauca să elaboreze un plan de acțiuni în vederea revitalizării patrimoniului public aflat în proces de degradare, inclusiv să examineze oportunitățile de vînzare sau transmitere în gestiune/arendă a clădirilor proprietate publică, care nu sunt utilizate în procesul tehnologic/de activitate.

17. Consiliile locale ale oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, precum și ale satelor/comunelor Clocuşna, Grinăuţi-Moldova, Lipnic, Naslavcea și Sauca să elaboreze un plan de acțiuni în vederea revitalizării patrimoniului public aflat în proces de degradare, inclusiv să examineze oportunitățile de vînzare sau transmitere în gestiune/arendă a clădirilor proprietate publică, care nu sunt utilizate în procesul tehnologic/de activitate.

17. Consiliile locale ale oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, precum și ale satelor/comunelor Clocuşna, Grinăuţi-Moldova, Lipnic, Naslavcea și Sauca să elaboreze un plan de acțiuni în vederea revitalizării patrimoniului public aflat în proces de degradare, inclusiv să examineze oportunitățile de vînzare sau transmitere în gestiune/arendă a clădirilor proprietate publică, care nu sunt utilizate în procesul tehnologic/de activitate.

17. Consiliile locale ale oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, precum și ale satelor/comunelor Clocuşna, Grinăuţi-Moldova, Lipnic, Naslavcea și Sauca să elaboreze un plan de acțiuni în vederea revitalizării patrimoniului public aflat în proces de degradare, inclusiv să examineze oportunitățile de vînzare sau transmitere în gestiune/arendă a clădirilor proprietate publică, care nu sunt utilizate în procesul tehnologic/de activitate.

18. Consiliile locale ale oraşului Frunză, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Mereșeuca, s. Ocnița, Sauca și Unguri să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

18. Consiliile locale ale oraşului Frunză, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Mereșeuca, s. Ocnița, Sauca și Unguri să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

18. Consiliile locale ale oraşului Frunză, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Mereșeuca, s. Ocnița, Sauca și Unguri să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

18. Consiliile locale ale oraşului Frunză, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Mereșeuca, s. Ocnița, Sauca și Unguri să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

18. Consiliile locale ale oraşului Frunză, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Mereșeuca, s. Ocnița, Sauca și Unguri să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

18. Consiliile locale ale oraşului Frunză, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Mereșeuca, s. Ocnița, Sauca și Unguri să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

18. Consiliile locale ale oraşului Frunză, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Mereșeuca, s. Ocnița, Sauca și Unguri să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

18. Consiliile locale ale oraşului Frunză, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Mereșeuca, s. Ocnița, Sauca și Unguri să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

18. Consiliile locale ale oraşului Frunză, satelor/comunelor Călărășeuca, Clocușna, Grinăuți-Moldova, Hădărăuți, Mereșeuca, s. Ocnița, Sauca și Unguri să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

19. Primăriile orașului Otaci și comunelor Grinăuţi-Moldova și Bîrlădeni: 19.1. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public; 19.2. să aprobe un plan amplu de măsuri pentru asigurarea necondiţionată a cadastrării cantitativ-valorice a patrimoniului public imobiliar în aspect juridic, cadastral şi tehnic; 19.3. să asigure delimitarea terenurilor proprietate publică, cu excluderea practicii de utilizare a terenurilor ale căror drepturi nu sunt stabilite, precum și să întreprindă măsurile necesare pentru ţinerea evidenţei regulamentare a terenurilor proprietate publică.

19. Primăriile orașului Otaci și comunelor Grinăuţi-Moldova și Bîrlădeni: 19.1. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public; 19.2. să aprobe un plan amplu de măsuri pentru asigurarea necondiţionată a cadastrării cantitativ-valorice a patrimoniului public imobiliar în aspect juridic, cadastral şi tehnic; 19.3. să asigure delimitarea terenurilor proprietate publică, cu excluderea practicii de utilizare a terenurilor ale căror drepturi nu sunt stabilite, precum și să întreprindă măsurile necesare pentru ţinerea evidenţei regulamentare a terenurilor proprietate publică.

19. Primăriile orașului Otaci și comunelor Grinăuţi-Moldova și Bîrlădeni: 19.1. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public; 19.2. să aprobe un plan amplu de măsuri pentru asigurarea necondiţionată a cadastrării cantitativ-valorice a patrimoniului public imobiliar în aspect juridic, cadastral şi tehnic; 19.3. să asigure delimitarea terenurilor proprietate publică, cu excluderea practicii de utilizare a terenurilor ale căror drepturi nu sunt stabilite, precum și să întreprindă măsurile necesare pentru ţinerea evidenţei regulamentare a terenurilor proprietate publică.

20. Primăria comunei Bîrlădeni să elucideze situația referitor la terenurile înregistrate pe numele unor persoane inexistente, cu identificarea și înregistrarea conformă a drepturilor patrimoniale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

21. Primăria oraşului Otaci să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, înlăturînd deficienţele constatate de audit.

22. Primăriile oraşului Ocniţa, satelor/comunelor Corestăuţi, Grinăuţi-Moldova, Mihălăşeni și Vălcineţ să asigure suspendarea activității, în cadrul instituţiilor de învăţămînt din subordine, a AOP neînregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum și a celor care nu respectă cadrul legal-normativ existent.

22. Primăriile oraşului Ocniţa, satelor/comunelor Corestăuţi, Grinăuţi-Moldova, Mihălăşeni și Vălcineţ să asigure suspendarea activității, în cadrul instituţiilor de învăţămînt din subordine, a AOP neînregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum și a celor care nu respectă cadrul legal-normativ existent.

22. Primăriile oraşului Ocniţa, satelor/comunelor Corestăuţi, Grinăuţi-Moldova, Mihălăşeni și Vălcineţ să asigure suspendarea activității, în cadrul instituţiilor de învăţămînt din subordine, a AOP neînregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum și a celor care nu respectă cadrul legal-normativ existent.

22. Primăriile oraşului Ocniţa, satelor/comunelor Corestăuţi, Grinăuţi-Moldova, Mihălăşeni și Vălcineţ să asigure suspendarea activității, în cadrul instituţiilor de învăţămînt din subordine, a AOP neînregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum și a celor care nu respectă cadrul legal-normativ existent.

22. Primăriile oraşului Ocniţa, satelor/comunelor Corestăuţi, Grinăuţi-Moldova, Mihălăşeni și Vălcineţ să asigure suspendarea activității, în cadrul instituţiilor de învăţămînt din subordine, a AOP neînregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum și a celor care nu respectă cadrul legal-normativ existent.

Cerinte (26)

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ocnița, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor Ocniţa, Otaci, Frunză, satelor/comunelor Bîrlădeni, Bîrnova, Călărăşeuca, Clocuşna, Corestăuţi, Dîngeni, Gîrbova, Grinăuţi-Moldova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Unguri, Vălcineţ, şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat Ocnița, şi se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, per ansamblu, inclusiv în aspect teritorial şi pe categorii de surse, în vederea asigurării încasării la buget a tuturor veniturilor pasibile;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind: activitatea neadecvată a autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Ocnița în procesele de evaluare şi de monitorizare a bazei de impozitare aferentă formării fondurilor publice generale şi locale;

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare şi luare de atitudine privind: asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat şi înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;

response:
Răspuns Min.Econ.nr.21-6727 din 21.11.2013 La recomandarea Curţii de Conturi referitor la luarea de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat şi înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public, comunicăm că prin scrisoarea nr.06-1310 din 15.11.2013 Agenţia Proprietăţii Publice a solicitat prezentarea darii de seamă privind patrimoniul public aflat în administrarea autorităţii publice locale potrivit situaţiei din 1 ianuarie 2013, ajustată la cerinţele expuse în hotărîrea nominalizată, cu anexarea unei note explicative. Ulterior, în baza informaţiilor prezentate de către Consiliul raional Ocniţa, după caz vor fi efectuate înscrierile/modificările respective în Registrul patrimoniului public. În scopul asigurării organizării ţinerii unei evidenţe conforme a patrimoniului public, gestionat de administrația publică locală, Ministerul Economiei va ţine cont de recomandările auditului expuse în Raport.