Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 20 din 19 aprilie 2013 privind auditul regularităţii executării bugetului și gestionării patrimoniului public la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și unele instituții din subordine pe anul 2012

Numar din data de 2013-04-19 Nr. cerinte: 10 Nr. recomandari: 34

Curtea de Conturi, în prezența ministrului muncii, protecției sociale și familiei, dna Valentina Buliga, șefului Direcției economico-financiare a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dl Tudor Ciobanaș, șefului Direcției finanțe în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială a Ministerului Finanțelor, dna Marina Semeniuc, directorului Întreprinderii de Stat "Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare", dl Veaceslav Tizu, șefului Inspecției Sociale, dl Mircea Grigorev, directorului Casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale (fete), or. Hîncești, dna Elisaveta Iacub, directorului Azilului republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău, dl Gheorghe Gherștega, directorului Centrului republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor "Speranţa" din or. Vadul lui Vodă, dl Victor Zanoaga, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art. 2 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii executării bugetului și gestionării patrimoniului public la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și unele instituții din subordine pe anul 2012.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012[2], avînd drept scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor, concluziilor, cu expunerea opiniilor. Auditul s-a efectuat la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (în continuare - Ministerul), Întreprinderea de Stat "Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare" (în continuare - Î.S. "CREPOR"), Fondul republican de susţinere socială a populaţiei (în continuare - FRSSP), Inspecția Socială, Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale (fete), or. Hîncești, Azilul republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău, Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor "Speranţa" din or. Vadul lui Vodă.

Misiunea de audit s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. Probele de audit au fost colectate atît în cadrul entităților auditate, cît și la terțe persoane, cu aplicarea procedurilor de fond.

Examinînd rezultatele auditului și audiind raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Pentru anul 2012, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, din contul componentelor bugetului de stat, i-au fost precizate alocații financiare în sumă de 434,1 mil. lei, cheltuielile de casă fiind executate în sumă de 407,4 mil. lei, iar 24,3 mil. lei au fost finanțate de Banca Mondială în cadrul Proiectului din surse externe, finanțarea fiind asigurată la nivel de 99,5%. Cheltuielile efective au constituit 409,9 mil. lei, înregistrînd o creştere cu 46,9 mil. lei (13,0%) faţă de anul precedent și încadrîndu-se în limita stabilită.

Pentru realizarea corelării indicilor privind alocarea resurselor cu rezultatele politicilor Ministerului, finanțarea și raportarea mijloacelor bugetare s-a efectuat pe bază de programe și subprograme. Utilizarea mijloacelor publice, în unele cazuri, nu a fost în deplină măsură, fiind coraportată la indicatorii stabiliți. De asemenea, scopul programului pentru finanțarea aparatului central al Ministerului nu a fost corelat cu scopurile activității acestuia, precum și cu planurile anuale și strategice. Indicatorii de evaluare ai performanței nu sînt bazați pe rezultate și nu se revizuiesc în mod regulat (anual). La executarea unor programe, indicatorii de performanță nu au fost îndepliniți.

 Ministerul, ca beneficiar al resurselor alocate pentru finanțarea investițiilor și reparațiilor, nu a asigurat stabilirea nivelului calitativ ce trebuia realizat prin proiectarea a 3 obiective, ceea ce a condus la reexaminarea și ajustarea compartimentelor din proiectele de execuție a obiectivelor, cu majorarea valorii acestora (cu 19,8 mil. lei). De asemenea, la acest capitol, Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor "Speranţa" din or. Vadul lui Vodă nu a respectat limita mijloacelor financiare, supracheltuielile constituind 67,6 mii lei.

Ministerul, fiind posesorul Sistemului Informațional Automatizat de Asistență Socială, finanțat din contul creditului Băncii Mondiale în cadrul Proiectului "Servicii de sănătate și asistență socială", nu a definitivat formarea, în termenele regulamentare[4], a bazei de date a sistemului unic de evidenţă a tuturor solicitanţilor şi beneficiarilor de asistenţă socială, scopul căreia constă în îmbunătățirea adresabilității la resursele destinate segmentului vulnerabil al populației.

Veniturile obținute din prestarea serviciilor cu plată, destinate ridicării nivelului de calitate al serviciilor de asistență socială în instituțiile subordonate Ministerului, au însumat, în perioada auditată, 15,1 mil. lei, înregistrînd o descreștere față de anul precedent cu 1,3 mil. lei, iar cheltuielile de casă fiind de 18,1 mil. lei. La acest compartiment de cheltuieli se atestă formarea, la 31.12.2012, la MMPSF a soldurilor semnificative de mijloace speciale în sumă de 9,0 mil. lei ce puteau fi orientate la procurarea produselor alimentare, medicamentelor și mărfurilor pentru necesitățile azilurilor, precum și la procurarea biletelor de tratament, executarea procedurilor de adopţie internaţională, consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de asistenţă socială etc. Astfel, neutilizarea soldului de mijloace speciale, înregistrat la finele anului 2012 în sumă de 1,1 mil. lei, de la comercializarea biletelor de tratament în centrele de reabilitare pentru invalizi şi pensionari, cu preţ redus (30%-70%), puteau fi utilizate la acordarea serviciilor de reabilitare pentru 245 de invalizi şi pensionari. De asemenea, se atestă nevalorificarea soldului mijloacelor speciale de la perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor de adopţie internaţională, la 31.12.2012, în sumă de 5,1 mil. lei. În acest context, auditul a stabilit că rapoartele privind monitorizarea procesului post-adopție pentru 8 copii, adoptați în anul 2011, din momentul intrării în vigoare a Legii privind regimul juridic al adopției (ianuarie 2011) au fost prezentate cu nerespectarea termenelor stabilite. Concomitent, pentru copiii adoptați pînă la intrarea în vigoare a legii, raportarea situației post-adopție nu se efectua în toate cazurile.

În cadrul administrării Fondului republican de susţinere socială a populaţiei, un impact nefast asupra veridicităţii datelor, prin care se confirmă starea socială şi materială a solicitantului, luată drept temei pentru acordarea ajutorului material, reprezintă indicii irelevanți privind determinarea, la nivel național, a gradului de vulnerabilitate sau gravitate a situaţiei materiale ori sociale, a datelor centralizate privind familiile socialmente vulnerabile, inexistenţa unor interconexiuni informaționale de verificare a circumstanţelor reflectate în ancheta socială.

În anul 2012, în FRSSP au fost încasate venituri în sumă de 116,5 mil. lei, ponderea majoră (92,4 mil. lei, sau 79,2%) revenind încasărilor de la operatorii naționali de telefonie mobilă. Cheltuielile de casă ale FRSSP și fondurilor locale au constituit 112,6 mil. lei, sau 99,1% față de planul precizat. Încasarea veniturilor cu depășirea planului, neexecutarea cheltuielilor în sumele preconizate, precum şi neutilizarea soldului înregistrat la 01.01.2012 (8,6 mil. lei) au condiţionat formarea, la 31.12.2012, a soldurilor de mijloace publice în sumă de 12,5 mil. lei. Prin valorificarea acestora puteau fi achitate ajutoare materiale pentru 2814 persoane nevoiașe.

Se menționează existența problemelor la acumularea veniturilor în FRSSP din lipsa prevederilor regulamentare care ar stipula expres transferarea la contul Fondului a sumelor calculate și neachitate de agenții economici în urma controalelor fiscale, ceea ce provoacă riscul de neobținere a veniturilor integrale.

Inspecția Socială (instituită în anul 2011) a verificat în perioada auditată 59899 de solicitări de acordare a ajutoarelor sociale (13,9 mil. lei, sau 3% din suma totală), fiind stabilite nereguli determinate de prezentarea neconformă a documentelor de către solicitanți, precum și examinarea și acceptarea acestora de către asistenții sociali, factori ce au condiționat efectuarea plăților neregulamentare în sumă de 4,8 mil. lei.

Cu privire la regularitatea cheltuielilor în sumă de 30,6 mil. lei, destinate confecționării articolelor protetico-ortopedice și acordării serviciilor de reabilitare, se menționează:

♦ Datorită unui management ineficient al Î.S. "CREPOR", nu au fost realizate obiectivele la acordarea serviciilor contra plată, cu 219,4 mii lei, precum și nu au fost valorificate mijloace în sumă de 149,9 mii lei, alocate de Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru reabilitarea pacienților. Condițiile contractului încheiat de Minister cu Î.S. "CREPOR" privind comercializarea articolelor protetico-ortopedice și serviciilor medicale a fost realizat în sumă de 30,6 mil. lei, acesta fiind în creștere, comparativ cu anul 2010, cu 9,6 mil. lei, sau cu 45,7%;

♦ Diminuarea profitului din activitatea economico-financiară a Î.S. "CREPOR", în sumă de 645,5 mii lei față de anul precedent, inclusiv din acordarea serviciilor stomatologice - 441,5 mii lei (din care, 244,8 mii lei recuperate neregulamentar din contul bugetului de stat);

♦ Î.S. "CREPOR", la calcularea lunară a prețurilor de vînzare a articolelor protetico-ortopedice și dispozitivelor ortopedice, a aplicat Metodologia aprobată de Minister, care nu conține criterii de performanță și limitare a cheltuielilor;

♦ În secția de producere a încălțămintei (cota 63,7% în structura producției realizate), utilajul instalat este moral și fizic uzat, uzura medie constituind 89%. Procesul tehnologic și utilajul nu au fost reînnoite pe parcursul ultimilor 50 de ani, ceea ce influențează productivitatea muncii, prețul articolelor și calitatea producției;

♦ Controlul insuficient din partea Ministerului și Consiliului de Administrație al Î.S. "CREPOR" a determinat acumularea mijloacelor financiare semnificative libere, neorientate la modernizarea secției de producție a întreprinderii;

♦ Potențialul uman, echipamentul medical, capacitățile noului bloc dat în exploatare al Secției de medicină a Î.S. "CREPOR", nu sînt utilizate pe deplin, nefiind stabilite măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea obiectivelor stabilite. De asemenea, nesoluționarea problemelor privind recuperarea cheltuielilor de întreținere a Secției de medicină, inevitabil, va contribui la trecerea consumurilor și cheltuielilor suplimentare la rezultatele activității de bază a întreprinderii, la majorarea prețurilor la articolele protetico-ortopedice și, implicit - la majorarea alocațiilor bugetare;

♦ Deși Î.S. "CREPOR" funcţionează ca un complex unic medical şi de producție, premierea personalului managerial se efectuează reieșind din indicii activității secției de producere a articolelor protetico-ortopedice, nefiind luate în calcul rezultatele privind activitatea economico-financiară a întreprinderii;

♦ Premierea unor categorii de salariați ai ÎS "CREPOR" în baza indicilor selectați de performanță, neținînd cont de indicatorii de activitate ai întreprinderii, provoacă multiple plîngeri în colectivul de muncă, precum și reduce nivelul de preocupare al personalului de conducere în ceea ce privește ridicarea eficienței în toate domeniile de activitate ale întreprinderii.

Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor "Speranţa" din or. Vadul lui Vodă activează în baza Statutului neactualizat și neconformat la prevederile legale[5] în partea ce se referă la responsabilitatea fondatorului, formarea patrimoniului etc. Pentru activitatea acestuia, în anul 2012 au fost alocate mijloace în sumă de 18,7 mil. lei, la efectuarea cheltuielilor nefiind respectată limita stabilită, admițindu-se supracheltuieli în sumă de 145,2 mii lei.

La Azilul republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău, cheltuielile, precum și reflectarea acestora în evidența contabilă se efectuează cu nerespectarea cerințelor regulamentare, exprimate prin:

  • neînregistrarea în evidența contabilă a unor datorii și creanțe, precum și denaturarea cheltuielilor, fapt ce a determinat raportarea eronată a rezultatelor instituției;
  • nerespectarea normelor de cheltuieli pentru alimentația pensionarilor a determinat reducerea cu 81,5 mii lei a cheltuielilor la acest capitol.

La Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale (fete), or. Hîncești, se atestă:

- mijloacele fixe, primite cu titlu de ajutor umanitar de la donatorii externi prin intermediul distribuitorilor autohtoni (antreprenori de lucrări de construcție), în multiple cazuri nu se confirmă în expresie cantitativă şi bănească prin documentele primare, iar în cazul echivalării preţurilor la cele de piață, valoarea de bilanț al acestora este exagerată;

- neîncadrarea cheltuielilor efective ale instituției în limitele aprobate pentru aprovizionarea cu apă și canalizare, determinată de majorarea, pe parcursul anului 2012 de către Consiliul orășenesc Hîncești, a tarifelor pentru canalizarea apelor uzate, de la 26,46 lei/m3 la 31,75 lei/m3, fapt ce a condiționat majorarea cheltuielilor bugetului cu 147,3 mii lei.

Se relevă nereguli și situații problematice referitor la administrarea bunurilor imobile proprietate publică a statului. Astfel:

♦ Ministerul administrează bunurile imobile proprietate publică a statului ale 21 de instituții și întreprinderi din subordine, însă, potrivit Regulamentului său de activitate și regulamentelor direcțiilor și secțiilor acestuia, atribuțiile de administrare a patrimoniului statului nu sunt prevăzute în fișele de post ale angajaților Ministerului, nefiind stabiliți responsabilii de monitorizarea gestionării bunurilor statului;

♦ Ministerul nu deține situația reală a patrimoniului public administrat. S-a constatat că Listele bunurilor imobile proprietate publică a statului (130 de obiecte), aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23.03.2005, nu prezintă situaţia reală a clădirilor şi construcţiilor gestionate de instituţiile şi întreprinderile din subordine (162 de obiecte). Concomitent, instituţiile nu s-au adresat Ministerului pentru includerea acestor obiecte în Lista bunurilor imobile. În aceste condiții, situația patrimonială determină divergențe între datele reale și cele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23.03.2005;

♦ Din bunurile imobile gestionate de către instituţiile şi întreprinderile subordonate Ministerului, nu au fost supuse înregistrării cadastrale 22 de clădiri cu suprafața de 22089,3 m2 și valoarea de 74,0 mil. lei;

♦ Suprafaţa terenurilor gestionate de instituțiile și întreprinderile Ministerului constituie 95,35 ha, din care la 7 instituţii suprafaţa terenurilor de 30,12 ha nu este înregistrată la organele cadastrale;

♦ Din suprafaţa terenurilor aflate în administrarea instituţiilor (95,35ha), nu sînt reflectate în evidența contabilă 93,38 ha;

♦ Ministerul nu a determinat elementele și procedurile de control intern pentru asigurarea integrităţii şi organizarea păstrării conforme a valorilor materiale din fondul de rezervă, provenite din ajutoare umanitare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii executării bugetului și gestionării patrimoniului public la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și unele instituții din subordine pe anul 2012, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și entităților auditate, pentru documentare privind rezultatele auditului şi se cere să întreprindă măsuri optime și rezultative pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, intensificînd managementul financiar și sistemul de control intern la capitolele de efectuare a cheltuielilor, realizare a proceselor de achiziții, administrare și gestionare a patrimoniului statului etc.

2.2. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de comun cu Ministerul Finanțelor și se cere:

2.2.1. să soluționeze situația privind folosirea soldului mijloacelor speciale în sumă de 5,1 mil. lei, obţinut în urma procedurilor de adopţie internaţională în anii precedenți;

2.2.2. să examineze situația, cu o posibilă soluționare, privind administrarea de către organele fiscale a mijloacelor financiare pasibile încasării în fondurile de susținere socială a populației, în special a penalităților și sancțiunilor calculate pentru neachitarea în fond a plăților.

2.3 Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și se cere să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării monitorizării permanente a condiţiilor în care se află copiii din Republica Moldova adoptaţi peste hotare, cu asigurarea prezentării rapoartelor post-adopție în termenele stabilite.

2.4. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare.

2.5. Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei permanente economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova, pentru documentare.

2.6. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare.

2.7. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2.1., pct.2.2., pct.2.3. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

3. Se ia act că, pe parcursul auditului, au fost prezentate documente justificative privind:

3.1 înregistrarea, la organele cadastrale, a 6 (șase) edificii și construcții și a terenului aferent cu valoarea de 3,9 mil. lei în evidența contabilă de către Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor "Speranţa" din or. Vadul lui Vodă;

3.2 înregistrarea terenului (4,9 ha) la organele cadastrale de către Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale (fete), or. Hîncești.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237-240, art. 864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 80 din 22.12.2011 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2012".

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

[4] Legea nr.295-XVI din 21.12. 2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011, pct. 4.4.2.1.

[5] Codul civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002; Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010

Recomandari (34)

1. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei: Să revizuiască scopurile, obiectivele/indicatorii de performanță ai programelor/subprogramelor, corelîndu-i cu scopurile entităților, precum și cu planurile anuale/strategice, prevăzînd indicatori clar determinați, măsurabili, specificați în aspect de timp și bazați pe rezultate controlabile.

21. Să asigure înregistrarea regulamentară a patrimoniului administrat, inclusiv la organele cadastrale.

22. Să examineze, de comun cu organele locale, situația privind justificarea majorării tarifelor pentru canalizarea apelor uzate la Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale, or. Hîncești, ținînd cont de specificul instituției.

2. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerului Finanțelor: 2.1. Să reexamineze situația privind monitorizarea şi gestionarea eficientă a programelor/subprogramelor; 2.2. Să revizuiască temeinicia și cauzele majorării devizelor de cheltuieli la obiectivele construite/reparate capital din contul bugetului de stat.

2. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerului Finanțelor: 2.1. Să reexamineze situația privind monitorizarea şi gestionarea eficientă a programelor/subprogramelor; 2.2. Să revizuiască temeinicia și cauzele majorării devizelor de cheltuieli la obiectivele construite/reparate capital din contul bugetului de stat.

3. Studierea situației privind neimplementarea în termenele stabilite și neîncadrarea în graficul de lansare a Sistemului Informațional Automatizat "Asistența Socială", cu asigurarea definitivării acestuia.

4. Intensificarea elementelor sistemului de control intern asupra activității grupului de lucru pentru achiziții publice în vederea eficientizării procedurilor de achiziţie.

18. Să întreprindă măsuri pentru responsabilizarea persoanelor ce au admis datorii debitoare (28,8 mii lei) cu termenul de prescripţie expirat.

20. Să examineze oportunitatea efectuării verificărilor la Azilul republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău de către unitatea de audit intern al Ministerului.

19. Să respecte cerinţele regulamentare la efectuarea cheltuielilor şi înregistrarea acestora în evidenţa contabilă, precum și normele de cheltuieli pentru alimentația pensionarilor.

5. De comun cu Consiliile de administrație ale FRSSP și ale fondurilor locale, să intensifice activitatea comisiilor de revizie privind verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare, precum și stabilirea modului de raportare a rezultatelor revizuirii, totodată să examineze posibilitățile de intensificare a elementelor sistemului de control intern în procesul de acordare a ajutorului material.

17. Să intensifice managementul financiar, inclusiv în vederea respectării limitelor stabilite de cheltuieli.

6. Să asigure identificarea celor mai pertinente pîrghii pentru asigurarea continuității în activitatea Inspecției, inclusiv prin intensificarea elementelor sistemului de control intern în procesul calculării prestațiilor sociale.

6. Să asigure identificarea celor mai pertinente pîrghii pentru asigurarea continuității în activitatea Inspecției, inclusiv prin intensificarea elementelor sistemului de control intern în procesul calculării prestațiilor sociale.

7. Implementarea sistemului informațional automatizat de evidență a persoanelor cu dizabilități;

7. Implementarea sistemului informațional automatizat de evidență a persoanelor cu dizabilități;

8. Mediatizarea permanentă (televiziune, radio, presă) a activității privind dreptul la serviciile de asigurare al persoanelor cu dizabilități locomotorii cu articole protetico-ortopedice și de reabilitare a invalizilor și veteranilor de război;

8. Mediatizarea permanentă (televiziune, radio, presă) a activității privind dreptul la serviciile de asigurare al persoanelor cu dizabilități locomotorii cu articole protetico-ortopedice și de reabilitare a invalizilor și veteranilor de război;

9. Respectarea normelor regulamentare la contabilizarea și raportarea consumurilor și cheltuielilor întreprinderii.

9. Respectarea normelor regulamentare la contabilizarea și raportarea consumurilor și cheltuielilor întreprinderii.

10. Să stabilească mecanisme și procese interne pentru asigurarea îndeplinirii planului de acordare a serviciilor cu plată, inclusiv prin stabilirea planurilor individuale de realizare a acestor servicii.

11. Să elaboreze planul de acțiuni și să intensifice controlul permanent asupra folosirii eficiente și la destinație a mijloacelor financiare orientate la renovarea utilajului și tehnologiilor secției de producție.

12. Să aprobe programul de dezvoltare a întreprinderii și să determine acțiunile prioritare în vederea folosirii eficiente a bunurilor statului, asigurînd determinarea surselor de recuperare a cheltuielilor.

13. Să-și conformeze activitatea prevederilor regulamentare, cu aprobarea direcțiilor prioritare și planurilor anuale de dezvoltare.

14. Să elaboreze politici vizînd dezvoltarea activității Î.S. "CREPOR", în scopul utilizării eficiente a încăperilor, utilajului și potențialului de resurse umane.

15. Să revizuiască în contractul individual de muncă cu managerul-sef al Î.S. "CREPOR" condițiile de premiere a conducătorului, reieșind din rezultatele activității tuturor ramurilor acesteia (producerea articolelor, prestarea serviciilor medicale de protezare, de reabilitare, prestarea serviciilor cu plată și auxiliare).

16. Să asigure respectarea normelor regulamentare de cheltuieli la medicamentele destinate reabilitării pacienților tratați în baza contractelor cu CNAM.

23. Să examineze și să soluționeze situația privind autorizarea de către Consiliul municipal Hîncești a construcției pe teritoriul Casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale (fete), or.Hînceşti (0,20 ha).

24. Să întreprindă măsuri de asigurare a înregistrării, la organele cadastrale, a terenului, clădirilor şi construcţiilor gestionate, precum și înregistrarea tuturor bunurilor imobile în evidența contabilă.

24. Să întreprindă măsuri de asigurare a înregistrării, la organele cadastrale, a terenului, clădirilor şi construcţiilor gestionate, precum și înregistrarea tuturor bunurilor imobile în evidența contabilă.

24. Să întreprindă măsuri de asigurare a înregistrării, la organele cadastrale, a terenului, clădirilor şi construcţiilor gestionate, precum și înregistrarea tuturor bunurilor imobile în evidența contabilă.

24. Să întreprindă măsuri de asigurare a înregistrării, la organele cadastrale, a terenului, clădirilor şi construcţiilor gestionate, precum și înregistrarea tuturor bunurilor imobile în evidența contabilă.

24. Să întreprindă măsuri de asigurare a înregistrării, la organele cadastrale, a terenului, clădirilor şi construcţiilor gestionate, precum și înregistrarea tuturor bunurilor imobile în evidența contabilă.

25. Să asigure gestionarea conformă a fondului de rezervă și identificarea donatorilor noi de bunuri ce constituie ajutoare umanitare.

Cerinte (10)

2.1. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și entităților auditate, pentru documentare privind rezultatele auditului şi se cere să întreprindă măsuri optime și rezultative pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, intensificînd managementul financiar și sistemul de control intern la capitolele de efectuare a cheltuielilor, realizare a proceselor de achiziții, administrare și gestionare a patrimoniului statului etc.

2.1. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și entităților auditate, pentru documentare privind rezultatele auditului şi se cere să întreprindă măsuri optime și rezultative pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, intensificînd managementul financiar și sistemul de control intern la capitolele de efectuare a cheltuielilor, realizare a proceselor de achiziții, administrare și gestionare a patrimoniului statului etc.

2.1. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și entităților auditate, pentru documentare privind rezultatele auditului şi se cere să întreprindă măsuri optime și rezultative pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, intensificînd managementul financiar și sistemul de control intern la capitolele de efectuare a cheltuielilor, realizare a proceselor de achiziții, administrare și gestionare a patrimoniului statului etc.

2.1. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și entităților auditate, pentru documentare privind rezultatele auditului şi se cere să întreprindă măsuri optime și rezultative pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, intensificînd managementul financiar și sistemul de control intern la capitolele de efectuare a cheltuielilor, realizare a proceselor de achiziții, administrare și gestionare a patrimoniului statului etc.

2.1. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și entităților auditate, pentru documentare privind rezultatele auditului şi se cere să întreprindă măsuri optime și rezultative pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, intensificînd managementul financiar și sistemul de control intern la capitolele de efectuare a cheltuielilor, realizare a proceselor de achiziții, administrare și gestionare a patrimoniului statului etc.

2.1. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și entităților auditate, pentru documentare privind rezultatele auditului şi se cere să întreprindă măsuri optime și rezultative pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, intensificînd managementul financiar și sistemul de control intern la capitolele de efectuare a cheltuielilor, realizare a proceselor de achiziții, administrare și gestionare a patrimoniului statului etc.

2.2. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de comun cu Ministerul Finanțelor și se cere: 2.2.1. să soluționeze situația privind folosirea soldului mijloacelor speciale în sumă de 5,1 mil. lei, obţinut în urma procedurilor de adopţie internaţională în anii precedenți; 2.2.2. să examineze situația, cu o posibilă soluționare, privind administrarea de către organele fiscale a mijloacelor financiare pasibile încasării în fondurile de susținere socială a populației, în special a penalităților și sancțiunilor calculate pentru neachitarea în fond a plăților.

2.2. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de comun cu Ministerul Finanțelor și se cere: 2.2.1. să soluționeze situația privind folosirea soldului mijloacelor speciale în sumă de 5,1 mil. lei, obţinut în urma procedurilor de adopţie internaţională în anii precedenți; 2.2.2. să examineze situația, cu o posibilă soluționare, privind administrarea de către organele fiscale a mijloacelor financiare pasibile încasării în fondurile de susținere socială a populației, în special a penalităților și sancțiunilor calculate pentru neachitarea în fond a plăților.

2.3 Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și se cere să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării monitorizării permanente a condiţiilor în care se află copiii din Republica Moldova adoptaţi peste hotare, cu asigurarea prezentării rapoartelor post-adopție în termenele stabilite.

2.3 Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și se cere să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării monitorizării permanente a condiţiilor în care se află copiii din Republica Moldova adoptaţi peste hotare, cu asigurarea prezentării rapoartelor post-adopție în termenele stabilite.