Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 28 din 24 mai 2013 privind Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă „În ce măsură aplicarea tehnologiilor informaționale a contribuit la îmbunătățirea managementului instituțional în domeniul justiției?”

Numar din data de 2013-05-24 Nr. cerinte: 22 Nr. recomandari: 27

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului justiției dl Vl.Grosu, viceministrului tehnologiei informației și comunicațiilor dna D.Școla, directorului adjunct al Departamentului Instituțiilor Penitenciare dl I.Druță, directorului Serviciului Stare Civilă dna L.Ciobanu, directorului general al Î.S. "Centrul de Telecomunicații Speciale" dl S.Popovici, președintelui Î.S. "Camera Înregistrării de Stat" dl V.Cebotari, directorului Centrului de Informații Juridice dl A.Șonțu, directorului Departamentului de Administrare Judecătorească dl C.Bragoi, vicedirectorului Î.S. "CRIS "Registru"" dl V.Ciornîi, șefului secretariatului Curții Supreme de Justiție dl V.Lastavețchi, precum şi a altor persoane responsabile din cadrul entităților auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă "În ce măsură aplicarea tehnologiilor informaționale a contribuit la îmbunătățirea managementului instituțional în domeniul justiției?", realizat la Ministerul Justiției, la unele instituții din subordine și unele instituții monitorizate de către acesta, precum și la unele instanțe judecătorești de diferite niveluri.
Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, avînd drept scop obţinerea probelor de audit competente, relevante şi rezonabile, întru susţinerea raţionamentelor, constatărilor şi concluziilor formulate în Raportul de audit, pentru înaintare de recomandări constructive, fiabile şi utile.
Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat potrivit Standardelor de audit ale Curţii de Conturi, Manualului de audit al performanţei şi Manualului de audit al tehnologiilor informaţionale, elaborate de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit.
Misiunea de audit şi-a propus să răspundă la următoarea întrebare:
- Au fost atinse obiectivele scontate ce țin de automatizarea proceselor și serviciilor din sectorul justiției în vederea eficientizării activității instituțiilor din domeniu? 
Examinînd rezultatele auditului, audiind Raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
Verificările efectuate, potrivit constatărilor expuse în Raportul de audit, au relevat performanțe reduse în aplicarea tehnologiilor informaționale în cadrul activității instituțiilor din domeniul justiției, precum și au identificat principalele constrîngeri și impedimente în acest sens.
Ministerul Justiției, în comun cu instituțiile din subordine și cele monitorizare, este un actor esențial în crearea spațiului informațional al Republicii Moldova, deținînd 48 de registre, prestînd peste 171 de servicii și fiind responsabil de formarea a alte cîteva registre de stat. Deși automatizarea unor procese interne a fost obiectul realizării diferitor proiecte, existînd mai multe sisteme informaționale de diversă anvergură și complexitate, în prezent majoritatea din ele sînt depășite moral și funcțional și nu mai reprezintă soluții strategice. O mare parte a registrelor se țin în mod manual, iar soluțiile tehnice existente necesită ajustări sau înlocuirea acestora.
Îmbunătățirea proceselor de înregistrare primară și de evidență a datelor în registre trebuie considerată drept soluție unică pentru impulsionarea internă a aplicării eficiente de tehnologii informaționale și, ca urmare, pentru îmbunătățirea calitativă și optimizarea procesului de prestare a serviciilor. Fiind conștientă de existența problemelor în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, conducerea Ministerului Justiției a inițiat un proces de reformare a domeniului dat prin modificarea totală a modului de abordare a gestiunii și dezvoltării acestuia.
În prezent, parte a procesului de formare a mai multor registre de stat, pe lîngă Serviciul Stare Civilă și Î.S. "Camera Înregistrării de Stat", mai sînt misiunile diplomatice și autoritățile publice locale. Activitățile respective nu sînt optimizate și eficiente, durînd prea mult în timp și implicînd cheltuieli adiționale, fapt ce se datorează, mai ales, lipsei locurilor de muncă automatizate unificate în cadrul instituțiilor implicate în proces, precum și utilizării unor scheme neoptimizate în circuitul datelor.
Se accentuează existența divergențelor, discrepanțelor și lacunelor în cadrul legal, în special, în aspectele ce țin de identificarea obiectelor de evidență a registrelor de stat, denumirea unificată a acestora, precum și de identificarea subiecților raporturilor juridice privind ținerea lor.
Gestionarea domeniului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în cadrul Ministerului Justiției, împreună cu instituțiile din subordine și cu cele monitorizate, are un caracter fragmentat și neuniform, astfel atestîndu-se necesitatea centralizării tuturor activităților de referință prin desemnarea unei unități structurale cu împuterniciri și abilități suficiente pentru unificarea aspectelor strategice, funcționale, financiare și de drept și, ca urmare, eficientizarea eforturilor și resurselor necesare formării unui spațiu informațional unic în domeniul justiției.
Este esențială conlucrarea constructivă a părților implicate în scopul evitării divergențelor în abordare, precum și unificării eforturilor întru optimizarea rezultatelor și atingerea obiectivelor strategice atît în domeniul justiției, cît și la nivel de țară.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
 hotărăşte:
1. Se aprobă Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă "În ce măsură aplicarea tehnologiilor informaționale a contribuit la îmbunătățirea managementului instituțional în domeniul justiției?", care se anexează la prezenta Hotărîre.
2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:
2.1. Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Serviciului Stare Civilă, Î.S. "Camera Înregistrării de Stat", Î.S. "Centrul de Telecomunicații Speciale", Î.S. "CRIS "Registru"", Centrului de Guvernare Electronică şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raportul de audit;
2.2. instanțelor judecătorești (conform listei), pentru informare și întreprinderea măsurilor, conform competențelor, în vederea participării active în utilizarea soluțiilor tehnice disponibile.
3. Se recomandă conducerii entităților indicate în punctele 3.1.-3.3. să întreprindă măsurile de rigoare, după cum urmează:
3.1. Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor să asigure transmiterea atribuţiilor aferente formării registrelor, prevăzute de cadrul legal, către subiecții raporturilor juridice, ținînd cont de toate cerințele şi condiţiile necesare exercitării acestora;
3.2. Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, în comun cu Ministerul Justiției:
3.2.1. să propună Guvernului modificările necesare în Hotărîrile Guvernului aferente formării și exploatării Sistemului Informațional Automatizat "RSUD" și Sistemului Informațional Automatizat "RSP", ținîndu-se cont de prevederile Legii cu privire la registre, inclusiv prin determinarea expresă a subiecților raporturilor juridice de formare a acestora;
3.2.2. să efectueze o inventariere a cadrului legal în vigoare, pentru a exclude cazurile de dublare a denumirilor sau definițiilor registrelor de stat;
3.2.3. să întreprindă măsuri întru identificarea clară a responsabililor în cazul formării registrelor de stat și excluderea dublării atribuțiilor subiecților raporturilor juridice în acest sens;
3.2.4. să identifice clar obiectele de evidență primară în cadrul registrelor de stat și de ramură, pentru aplicarea de soluții unificate, precum și pentru excluderea dublării activităților, asigurînd aspectele normative și de reglementare aferente formării acestora;
3.2.5. să înainteze Guvernului propunerile elaborate, pentru examinare și aprobare în modul stabilit;
3.3. Consiliul Superior al Magistraturii, în comun cu Ministerul Justiției, să asigure includerea în cadrul de reglementare existent a unor proceduri de motivare a utilizatorilor Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor și a sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată, întru eficientizarea procesului de gestiune a dosarelor judecătorești.
4. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru:
4.1. acordarea unei atenții prioritare procesului de finanțare continuă a proiectelor de automatizare și dotare cu tehnică de calcul a instituțiilor din domeniul justiției;
4.2. examinarea posibilităților de asigurare a unui nivel corespunzător de dotare cu tehnică de calcul şi canale de comunicaţii a autorităţilor publice locale, necesar implementării reformelor în justiție și în alte domenii.
5. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Președintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Comisiei permanente juridice, numiri și imunități a Parlamentului, pentru documentare şi luare de atitudine.
6. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 2.1.; 3.1-3.3. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (27)

1. să examineze: - posibilitatea identificării și dezvoltării proceselor aferente colectării și înregistrării primare a datelor, precum și a reingineriei proceselor interne reieșind din disponibilitatea și veridicitatea datelor necesare; - oportunitatea creării unei structuri unice responsabile de inițierea și coordonarea activităților domeniului TIC, cu transmiterea competențelor necesare luării și implementării deciziilor în domeniul TIC, inclusiv la nivel strategic și normativ intern.

response:
e-Transformare: În cadrul ministerului au fost supuse reingineriei un șir de procese interne. Astfel, au fost aprobate și implementate: ordinul nr. 177 din 03.04.2014 cu privire la lansarea SIA „SIGEDIA”; dispoziția nr. 4 din 02.04.2014 cu privire la implementarea bibliotecii electronice DocuShare; dispoziția nr. 11 din 05.08.2014 cu privire la optimizarea procesului de distribuție a ordinelor și dispozițiilor interne în cadrul ministerului; dispoziția nr. 01 din 25.02.2016 cu privire la implementarea semnăturii digitale în cadrul ministerului.

2. să identifice şi să aprobe, în baza celor mai bune practici şi metodologii internaţionale, cadrul de dezvoltare a TIC din domeniul justiției și a Spațiului informațional unic al MJ, reieşind din relevanţa şi importanţa domeniului aferent procesului de e-Transformare a Guvernării și, în mod particular, a aspectelor necesare formării și exploatării corecte a RSUD.

2. să identifice şi să aprobe, în baza celor mai bune practici şi metodologii internaţionale, cadrul de dezvoltare a TIC din domeniul justiției și a Spațiului informațional unic al MJ, reieşind din relevanţa şi importanţa domeniului aferent procesului de e-Transformare a Guvernării și, în mod particular, a aspectelor necesare formării și exploatării corecte a RSUD.

response:
e-Transformare: A fost elaborat draftul Strategiei de dezvoltare TIC a Ministerului Justiției. Urmează a fi prezentată conducerii spre aprobare.

2. să identifice şi să aprobe, în baza celor mai bune practici şi metodologii internaţionale, cadrul de dezvoltare a TIC din domeniul justiției și a Spațiului informațional unic al MJ, reieşind din relevanţa şi importanţa domeniului aferent procesului de e-Transformare a Guvernării și, în mod particular, a aspectelor necesare formării și exploatării corecte a RSUD.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 Conform prevederilor p.3 din Hotărârii de Guvern nr. 562 din 22.05.2006 cu privirea la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat, „Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor prezenta spre coordonare MTIC concepţiile sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat. Sistemele şi resursele corespunzătoare vor fi create după coordonarea prealabilă a concepţiilor nominalizate cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale. ” Astfel, pe parcursul anilor 2013-2017 la solicitările MJ, MTIC a examinat un şir de proiecte privind crearea resurselor informaţionale în domeniul justiţiei, cum ar fi: - Concepţia Sistemului Informaţional Judiciar (01/45 din 18.01.2015; 01/1363 18.10.2016), - crearea Registrul garanţiilor reale mobiliare (01/212 din 27.02.2015; 01/700 din 22.05.2015; 01/I197 din 07.09.2015); - crearea Registrul de stat al mediatorilor (01/1639 din 11.12.2015), - e-legislaţia (01/673 25.05.2016), - Concepţia Sistemului Informaţional Registrul unic al procurilor (01/1135 23.08.2016) şi altele.

3. Conducerea MJ, în comun cu conducerea instituțiilor din subordine și celor monitorizate, să asigure identificarea, elaborarea și aprobarea regulamentelor necesare funcționării registrelor deținute.

response:
Centrul de informații juridice: Ministerul Justiției ține următoarele registre prin intermediul Centrului de Informații Juridice: 3) Registrul garanțiilor reale mobiliare, Regulamentul cu privire la ținerea Registrului garanții reale mobiliare, aprobat prin HG nr.210 din 26.02.2016; 2) Registrul de stat al actelor juridice, Regulamentul cu privire la Registrul de stat al actelor juridice, aprobat prin HG nr.1381 din 07.12.2006; 3) Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor, Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor, aprobat prin OMJ nr.38 din 03.02.2006. e-Transformare/ Direcția economico financiară și administrativă HG 716 din 28.08.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate (sistem în cadrul Departamentului instituțiilor penitenciare). Agenția de administrare a instanțelor judecătorești: Comunicăm în partea ce ține de sistemul informational judiciar (PIGD) că la 22.03.2017 a fost aprobat de Guvern Conceptul sistemului informațional judiciar. După publicarea acestuia se va iniția procedura de elaborare a Regulamentului sistemului informational judiciar

4. Conducerea MJ să asigure: - inventarierea tuturor serviciilor, în vederea unificării și centralizării modului de prestare după principiul „ghișeului unic”, și să examineze oportunitatea desemnării unei unități structurale distincte, responsabilă de crearea și revizuirea cadrului de reglementare în acest sens; - transmiterea atribuţiilor de ţinere a registrelor către deținătorii și/sau registratorii acestora în conformitate cu prevederile legale, incluzînd în acordurile respective toate cerinţele şi condiţiile privind exercitarea atribuţiilor de deţinător, posesor, registrator și subregistrator, după caz.

response:
e-Transformare Inventarierea tuturor serviciilor a fost efectuată în anul 2014. A fost inițiat procesul de elaborare a cadrului normativ. Transmiterea atribuţiilor de ţinere a registrelor către deţinătorii şi/sau registratorii acestora se efectuează o dată cu lansarea acestora în regim de lucru.

5. Conducerea MJ, în comun cu conducerea DIP, să asigure: a) crearea unui grup de lucru reprezentativ, care să determine corespunderea soluției tehnice menționate cerințelor legale și necesităților funcționale, precum și să formuleze și să examineze propuneri concrete de îmbunătăţire și/sau dezvoltare a acesteia; b) respectarea rigorilor de securitate, funcționalitate, integritate și disponibilitate în cadrul proceselor de evidență automatizată a deținuților; c) respectarea cadrului de interoperabilitate pentru SIA „Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate” cu alte sisteme, necesare formării corecte a resursei informaționale; d) finalizarea cît mai rapidă a etapei de pilotare a SIA și trecerea sistemului în exploatare industrială;

response:
Centrul de informații juridice: c) La data de 24 și 30 mai 2017 au fost organizate ședințe cu reprezentanții IGP mun. Chișinău în scopul implementării și lansării sistemului e-rețineri. Reprezentanții IGP au definitivat acțiunile care urmează a fi incluse în modulele sistemului și au fost transmise dezvoltatorului. La finele lunii iunie este preconizată o întrunire cu reprezentanții IGP și dezvoltatorii pentu a discuta detaliile de încheiere a unui contract de dezvoltare a noi funcționalități și lansare a Registrului. Urmează a fi lansat la finele anului 2017

5. Conducerea MJ, în comun cu conducerea DIP, să asigure: a) crearea unui grup de lucru reprezentativ, care să determine corespunderea soluției tehnice menționate cerințelor legale și necesităților funcționale, precum și să formuleze și să examineze propuneri concrete de îmbunătăţire și/sau dezvoltare a acesteia; b) respectarea rigorilor de securitate, funcționalitate, integritate și disponibilitate în cadrul proceselor de evidență automatizată a deținuților; c) respectarea cadrului de interoperabilitate pentru SIA „Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate” cu alte sisteme, necesare formării corecte a resursei informaționale; d) finalizarea cît mai rapidă a etapei de pilotare a SIA și trecerea sistemului în exploatare industrială;

6. Conducerea MJ, în comun cu conducerea CSM: a) să elaboreze și să aprobe în modul stabilit de lege concepțiile și regulamentele de rigoare pentru PIGD și SRS Femida; b) să elaboreze și să implementeze mecanisme fiabile de colectare, monitorizare și analiză a indicatorilor de performanță pentru calcularea rezultatelor și efectelor utilizării PIGD și SRS Femida sau a altor proiecte de automatizare a proceselor în cadrul instanțelor judecătorești; c) să implementeze procedurile necesare gestionării, evaluării și monitorizării riscurilor în cadrul proiectelor din domeniul justiției; d) să identifice metode și instrumente de colectare și analiză a indicatorilor necesari procesului de stabilire și monitorizare a executării pentru mentenanța și întreținerea PIGD și SRS Femida;

6. Conducerea MJ, în comun cu conducerea CSM: a) să elaboreze și să aprobe în modul stabilit de lege concepțiile și regulamentele de rigoare pentru PIGD și SRS Femida; b) să elaboreze și să implementeze mecanisme fiabile de colectare, monitorizare și analiză a indicatorilor de performanță pentru calcularea rezultatelor și efectelor utilizării PIGD și SRS Femida sau a altor proiecte de automatizare a proceselor în cadrul instanțelor judecătorești; c) să implementeze procedurile necesare gestionării, evaluării și monitorizării riscurilor în cadrul proiectelor din domeniul justiției; d) să identifice metode și instrumente de colectare și analiză a indicatorilor necesari procesului de stabilire și monitorizare a executării pentru mentenanța și întreținerea PIGD și SRS Femida;

7. Conducerea CSM, în comun cu conducerea MJ, să asigure includerea în cadrul de reglementare existent a unor proceduri de motivare a utilizatorilor PIGD și SRS Femida, întru eficientizarea procesului de gestiune a dosarelor.

7. Conducerea CSM, în comun cu conducerea MJ, să asigure includerea în cadrul de reglementare existent a unor proceduri de motivare a utilizatorilor PIGD și SRS Femida, întru eficientizarea procesului de gestiune a dosarelor.

response:
Agenția de administrare a instanțelor judecătorești Menționăm că la propunerea MJ CSM a revizuit, completat, modificat Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, Regulamentul privind stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi contravenţionale, Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată, Instrucțiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel, Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe portalul unic al instanțelor judecătorești, documente care înlesnesc munca utilizatorilor PIGD și SRS FEMIDA din instanțele de judecată, soluționînd eventuale aspecte problematice care pot apărea în utilizarea acestora.

8. Conducerea MJ, în comun cu conducerea CSM și a Î.S. „CTS”, să asigure identificarea, determinarea și aplicarea setului de cerințe față de sistemele de operare, configurarea acestora și a altor aplicații, după caz, pentru unificarea modului de pregătire a posturilor de lucru standard, necesare funcționării normale a PIGD.

8. Conducerea MJ, în comun cu conducerea CSM și a Î.S. „CTS”, să asigure identificarea, determinarea și aplicarea setului de cerințe față de sistemele de operare, configurarea acestora și a altor aplicații, după caz, pentru unificarea modului de pregătire a posturilor de lucru standard, necesare funcționării normale a PIGD.

8. Conducerea MJ, în comun cu conducerea CSM și a Î.S. „CTS”, să asigure identificarea, determinarea și aplicarea setului de cerințe față de sistemele de operare, configurarea acestora și a altor aplicații, după caz, pentru unificarea modului de pregătire a posturilor de lucru standard, necesare funcționării normale a PIGD.

response:
Agenția de administrare a instanțelor judecătorești Menționăm că potrivit contractului încheiat anual cu IS CTS, se prestează un set uniform de lucrări de profilaxie a tehnicii de calcul și infrastructurii IT a instanțelor judecătorești de două ori pe an pentru fiecare instanță de judecată și stație de lucru în rezultatul cărora se asigură funcționarea normală a PIGD. Deficiențele, incidentele apărute se pot raporta zilnic în orele de lucru la linia fierbinte CTS sau în adresa Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru a se interveni în regim de urgență. Prin urmare, menționăm că CTS prestează zilnic servicii de mentenanță menite să asigure funcționarea normală și uniformă a PIGD.

9. Conducerea MJ, în comun cu conducerea CSM și toate părțile interesate și partenerii de peste hotare, luînd în considerație deficiențele și problemele existente în procesul de funcționare și utilizare a PIGD, să efectueze analiza oportunității și conceptualizarea unei noi abordări asupra modului de automatizare a proceselor de gestiune a dosarelor, reieșind din necesitățile funcționale reale, precum și din cerințele față de interconexiunea și interoperabilitatea soluției.

9. Conducerea MJ, în comun cu conducerea CSM și toate părțile interesate și partenerii de peste hotare, luînd în considerație deficiențele și problemele existente în procesul de funcționare și utilizare a PIGD, să efectueze analiza oportunității și conceptualizarea unei noi abordări asupra modului de automatizare a proceselor de gestiune a dosarelor, reieșind din necesitățile funcționale reale, precum și din cerințele față de interconexiunea și interoperabilitatea soluției.

10. Conducerea MJ: a) să prevadă metodele necesare de divizare a subiectelor contractuale, a lucrărilor de întreținere și deservire a tehnicii de calcul și infrastructurii instanțelor judecătorești de obiectivele importante legate de mentenanța și deservirea PIGD și SRS Femida, pentru a exclude combinarea lor neargumentată; b) să efectueze estimarea valorii PIGD și SRS Femida, pentru înregistrarea lor în evidenţă contabilă; c) să asigure un control riguros asupra modului de formare a cheltuielilor aferente asigurării funcționalității PIGD și SRS Femida.

response:
Agenția de adminitrare a instanțelor judecătorești a) menționăm că obiectivele legate de mentenanța și deservirea PIGD și SRS FEMIDA sunt separate contractual de lucrările de întreținere și deservire a tehnicii de calcul, acestea fiind descrise distinct în felul următor: -”Servicii de administrare a aplicațiilor specializate din cadrul sistemului informațional judecătoresc”- care se divizează în Servicii de Administrare a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, Servicii de Administrare a Sistemului SRS Femida, Servicii de stocare centralizată a datelor din SRS Femida, Servicii de asigurare a securității rețelelor locale; -”Servicii de administrare a infrastructurii informaționale din cadrul instanțelor judecătorești (mentenanța locală)”- care se divizează în deservirea și administrarea rețelelor locale (LAN), Administrarea rețelei WAN a instanțelor judecătorești, Profilaxia echipamentelor telecomunicaționale din cadrul instanțelor judecătorești; -”Servicii de administrare a portalului instanțelor judecătorești (www. instante.justice.md)”; -”Servicii de mentenența adaptivă/perfectivă (servicii de programare și dezvoltare) a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor” – care se divizează în Servicii aferente mentenanței adaptive și Servicii aferente mentenanței perfective. b) Comunicăm că valoarea PIGD (precum și a mentenanței) a fost estimată și PIGD a fost luat la evidența contabilă a Ministerului Justiției. Cît privește SRS Femida, echipamentele SRS Femida au fost transmise pentru utilizare în cadrul instanțelor judecătorești, astfel acestea sunt luate la balanțele contabile a instanțelor judecătorești, iar mentenanța acestora fiind asigurată de către Ministerul Justiției. c) Comunicăm că dacă în anii precedenți suma contractului pentru administrarea PIGD și SRS Femida era una comună per total, atunci pentru anul 2017 costul contractului de întreținere și prestare a serviciilor de mentenanță a fost divizat și evaluat per servicii. Suma contractului a fost stabilită prin negociere în conformitate cu prevederile Legii nr.131 privind achițițiile publice (Informații mai detaliate se dețin de Serviciul administrativ din cadrul MJ).

11. Conducerea MTIC şi a MJ: a) să revizuiască actele normative reieşind din atribuţiile şi responsabilităţile stabilite prin Hotărîrile Guvernului aferente formării și exploatării SIA „RSUD”, inclusiv prin determinarea expresă a subiecților raporturilor juridice de formare a acestuia; b) să efectueze o inventariere a cadrului legal în vigoare, pentru a exclude cazurile de dublare a denumirilor sau definițiilor registrelor de stat; c) să întreprindă măsuri întru identificarea clară a responsabililor în cazul formării registrelor și excluderea dublării atribuțiilor în acest sens; d) să identifice clar obiectele de evidență primară în cadrul registrelor de stat și de ramură, pentru aplicarea de soluții unificate și excluderea dublării eforturilor, asigurînd aspectele normative și de reglementare necesare.

response:
e-Transformare a)MTIC și MJ au organizat ședințe privind exploatarea SIA „RSUD”. Au fost depistate alte soluții decît modificarea actelor normative (SSC dezvolta baza de date proprie). b)Responsabil de cadrul legal în domeniul tehnologiilor informaționale este MTIC. c) În scopul desemnării persoanelor responsabile pe domeniul TIC, Ministerul Justiției are încheiate mai multe Acorduri de colaborare cu Centrul de Guvernare Electronică. Informația privind datele de contact a persoanei responsabile din cadrul instituției este actualizată, la necesitate, de ambele părți. d) Identificarea clară a obiectelor de evidenţă primară în cadrul registrelor de stat şi de ramură se efectuează la etapa elaborării caietului de sarcini pentru dezvoltarea sistemului respectiv.

11. Conducerea MTIC şi a MJ: a) să revizuiască actele normative reieşind din atribuţiile şi responsabilităţile stabilite prin Hotărîrile Guvernului aferente formării și exploatării SIA „RSUD”, inclusiv prin determinarea expresă a subiecților raporturilor juridice de formare a acestuia; b) să efectueze o inventariere a cadrului legal în vigoare, pentru a exclude cazurile de dublare a denumirilor sau definițiilor registrelor de stat; c) să întreprindă măsuri întru identificarea clară a responsabililor în cazul formării registrelor și excluderea dublării atribuțiilor în acest sens; d) să identifice clar obiectele de evidență primară în cadrul registrelor de stat și de ramură, pentru aplicarea de soluții unificate și excluderea dublării eforturilor, asigurînd aspectele normative și de reglementare necesare.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 În conformitate cu prevederile Legii cu privire la intormatizare şi la resursele informaţionale de stat nr. 46 -XV din 21.11.2003 MTIC! clin partea Guvernului execută funcţiile regulatorii în domeniul TIC' (ari. 21 şi 25 ’’Ministrul Dezvoltării informaţionale efectuează, dirijarea metodică a cerințelor informaţionale de stat departamentale şi teritoriale, elaborează cerinţe privind crearea şi exploatarea sistemelor informaţioiule de stat şi exercită controlul asupra respectării lor.”). în conformitate cu Legea privind activitatea de reglementare tehnică nr. 420-XVI (in 22.12.2006, reglementarea tehnică este prerogativa statului si se efectuează prin elaborarea de către organele centrale (autribuţiie de reglementare) a regulamentelor tehnice corespunzătoare (art. 13 şi 14). Astfel de document prezintă Reglementarea tehnică "Procesele ciclului de viaţă al software- ului"RT 38370656 - 012:2006” aprobată prin Ordinul MTIC nr. 78 din 01.06.2006, care reglementează modul de elaborare a orice sistem informaţional de stat. Este de menţionat că crearea şi dezvoltarea SIA de stat, precum şi evidenţă a diferitelor cbiecte informaţionale nu poate fi efectuată în mod aleatoriu sau pe baza unor documente de reglementare separate. De asemenea, SIA de stat ar trebui să fie proiectate de aceleaşi reguli, care, in cele din urmă vor permite să organizeze schimb informaţional între ele. şi dacă este necesar, integrarea acestora, ceea ce este de asemenea, stabilit în legea cu privire la registre nr. 71-XVI dii 22.03.2007 (art. 16, 19 şi 26). Conform, prevederilor HG nr. 562 din 22.05.2006: 2. în scopul formării spaţiului informaţional unic al autorităţilor| administraţiei publice centrale şi locale, iniţierea procesului de creare a sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat se va realiza pe baza unei hotărîri de Guvern, indiferent dc sursele de finanţare. 3. Autorităţile adminstraţiei publice centrale şi locale vor prezenta spre coordonare MTIC concepţiile sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat. Sistemele şi resursele corespunzătoare vor fi create după coordonarea prealabilă concepţiilor nominalizate cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale. Astfel, primul pas în crearea unei surse informaţionale de stat - constă în aprobarea unui act normativ sau legislativ (prin Legea sau HG), care va iniţia pocedura de crearea sistemului informaţional de stat. Ulterior, proiecul Concepţiei SIA urmează a fi coordonat cu MTIC şi conform prevederilor actelor normative în vigoare (art. 16,) al.3 al Legii cu privire la Registre nr.7l din 22.03.2007), trebuie să fie elaborat Regulamentul privind modalitatea de ţinere a resursei informaţionale (registrului), precum şi Instrucţiuni privind ordinea de evidenţă a obiectelor informaţionale. înainte de darea în [exploatare a SIA. în scopul reglementării reutilizării informaţiilor din instituţiile publice oferite mediului de afaceri şi cetăţenilor în vederea creării unor noi produse și servicii informaţionale au fost elaborate şi aprobate o serie de acte legislative-normative: • Legea nr. 305 dh 26 decembrie 2012 cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public; • Hotărirea Guvernului nr. 886 din 8 noiembrie 2013 „Pentru 'aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 305 din 26 decembrie 2012 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public”; • Hotărirea Gmemului nr. 700 din 25.08.2014 datelor guvernamentale deschise; Cu privire la aprobarea Metodologiei publicării datelor guvernamentale deschise. Reieşind din cele relatate şi în conformitate cu actele legislative¬normative sus menţionate, este creată ordinea privind elaborarea, implementarea şi ţinerea sistemelor informaţionale de stat, care exclude dublarea registrelor informaţionale (denumirilor, definiţiilor şi alt.) precum şi înregistrarea aceleaşi obiecte informaţionale (Legea cu privire la registre nr. 71-XVI din 22.03.2007 19 (8) înregistrarea repetată a obiectului registrului, care a fost înregistrat într-un alt registru de stat, sau acumularea repetată a datelor despre obiect în acelaşi registru se interzice.) Astfel, ceea ce ţine de problematica abordată în subpunctelc b), c) şi d) comunicăm că de mai mult timp este creată baza pentm elaborarea SIA de importanţa statală, care urmează să fie strict respectată. Totodată, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), în sarcina (Cancelariei de stat o fost pusă sarcina de crearea platformei tehnologice guvernamentale comune. Astfel în perioada anilor 2011- 2014 mai multe concepţii nu au fost prezentate MTIC pentru avizare.

12. Conducerea MJ, în comun cu conducerea MTIC și a Î.S. „CRIS „Registru”” să analizeze posibilitatea automatizării proceselor de plasare a informației privind înregistrarea evenimentelor de stare civilă în SIA „RSP”, prin delegarea rolurilor tuturor participanților la proces și participarea la crearea de instrumente fiabile (produse software) pentru înregistrarea operativă securizată a datelor menționate.

12. Conducerea MJ, în comun cu conducerea MTIC și a Î.S. „CRIS „Registru”” să analizeze posibilitatea automatizării proceselor de plasare a informației privind înregistrarea evenimentelor de stare civilă în SIA „RSP”, prin delegarea rolurilor tuturor participanților la proces și participarea la crearea de instrumente fiabile (produse software) pentru înregistrarea operativă securizată a datelor menționate.

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 Intre IS CRIS Registru şi SSC a fost încheiat Acordul de colaborare nr. 508/SI din 21.09.2016 privind formarea şi actualizarea Conturului automatizat de evidenţă şi control al actelor de stare civilă „Acte de stare civilă” a RSP de către Registrator. Totodată, a fost iniţiată procedura de semnare a 77 de proiecte contracte cu primăriile RM cu privire la verificarea informaţiei în scopul efectuării înregistrărilor actelor de stare civilă, semnate bilateral - 9 contrate, celelalte nefiind nesemnate din motivul nerespcctării cerinţelor CNPDCP de către primării sau din motive tehnice

12. Conducerea MJ, în comun cu conducerea MTIC și a Î.S. „CRIS „Registru”” să analizeze posibilitatea automatizării proceselor de plasare a informației privind înregistrarea evenimentelor de stare civilă în SIA „RSP”, prin delegarea rolurilor tuturor participanților la proces și participarea la crearea de instrumente fiabile (produse software) pentru înregistrarea operativă securizată a datelor menționate.

13. Conducerea MJ, în comun cu conducerea SSC, să examineze oportunitatea automatizării procesului de înregistrare a evenimentelor de stare civilă, astfel încît Registrul actelor de sare civilă să fie ținut într-un sistem informațional automatizat separat, care ar eficientiza procesul și ar reduce semnificativ resursele necesare pentru efectuarea înregistrării evenimentelor de stare civilă în Conturul „Acte de stare civilă” din SIA „RSP”.

13. Conducerea MJ, în comun cu conducerea SSC, să examineze oportunitatea automatizării procesului de înregistrare a evenimentelor de stare civilă, astfel încît Registrul actelor de sare civilă să fie ținut într-un sistem informațional automatizat separat, care ar eficientiza procesul și ar reduce semnificativ resursele necesare pentru efectuarea înregistrării evenimentelor de stare civilă în Conturul „Acte de stare civilă” din SIA „RSP”.

14. Conducerea MJ și a SSC să asigure: a) efectuarea unei inventarieri a cheltuielilor incluse în costul serviciilor prestate de SSC, pentru a minimiza cheltuielile aferente domeniului menționat; b) respectarea principiilor de eficiență, economicitate și de transparență la formarea tarifelor.

response:
Serviciul Stare Civilă Vă informăm, că tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă fiind aprobate în anul 2008, se aplică fără a fi majorate pînă în prezent. Astfel, cheltuielile despre care a fost menţionat în Raportul dat de audit nu au fost incluse în costul serviciilor prestate contra plată de către Serviciul Stare Civilă.

14. Conducerea MJ și a SSC să asigure: a) efectuarea unei inventarieri a cheltuielilor incluse în costul serviciilor prestate de SSC, pentru a minimiza cheltuielile aferente domeniului menționat; b) respectarea principiilor de eficiență, economicitate și de transparență la formarea tarifelor.

Cerinte (22)

2.1. să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raportul de audit;

2.1. să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raportul de audit;

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 MTIC, conform competenţelor sale, a luat atitudine privind constatările Curţii de Conturi, prin urmare au fost întreprinse următoarele acţiuni în vederea îndeplinirii cerinţelor şi recomandărilor din Raportul de audit.

2.1. să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea executării recomandărilor din Raportul de audit;

3.3. Consiliul Superior al Magistraturii, în comun cu Ministerul Justiției, să asigure includerea în cadrul de reglementare existent a unor proceduri de motivare a utilizatorilor Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor și a sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată, întru eficientizarea procesului de gestiune a dosarelor judecătorești.

3.3. Consiliul Superior al Magistraturii, în comun cu Ministerul Justiției, să asigure includerea în cadrul de reglementare existent a unor proceduri de motivare a utilizatorilor Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor și a sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată, întru eficientizarea procesului de gestiune a dosarelor judecătorești.

3.1. să asigure transmiterea atribuţiilor aferente formării registrelor, prevăzute de cadrul legal, către subiecții raporturilor juridice, ținînd cont de toate cerințele şi condiţiile necesare exercitării acestora;

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 În scopul transmiterii atribuţiilor aferente formării registrelor între aferente formării registrelor, prevăzute de MTIC şi ÎS C'RIS Registru a fost încheiat Acordul nr.654-A din cadrul legal, către subiecţii raporturilor 21.12.2012 privind transmiterea unor atribuţii ale MTIC (Posesor) juridice, ţinînd cont de toate cerinţele şi către ÎS C'RIS Registru (Deţinător) privind ţinerea unor registre de «condiţiile necesare exercitării acestora; stat de bază şi departamentale, şi între ÎS CRIS Registru şi SSC a fost încheiat Acordul de colaborare nr. 508/S1 din 21.09.2016 privind formarea şi actualizarea Conturului automatizat de evidenţă! şi control al actelor de stare civilă „Acte de stare civilă" a RSP de către Registrator. Semnarea acordului între ÎS C’RIS Registru şi CÎS privind formarea Registrului de stat al unităţilor de drept a fost stopată în legătură cu reorganizarea instituţiilor vizate. între ÎS CRIS Registru şi SSC a fost încheiat Acordul de colaborare nr. 508/SI din 21.09.2016 privind formarea şi actualizarea Conturului automatizat de evidenţă şi control al actelor de stare civilă „Acte de stare civilă’’ a RSP de către Registrator. Totodată, a fost iniţiată procedura de semnare a 77 de proiecte contracte cu primăriile RM cu privire la verificarea informaţiei în iscopul efectuării înregistrărilor actelor de stare civilă, semnate bilateral - 9 contrate, celelalte nefiind nesemnate din motivul ncrespectării cerinţelor CNPDCP de către primării sau din, motive tehnice.

3.2.1. să propună Guvernului modificările necesare în Hotărîrile Guvernului aferente formării și exploatării Sistemului Informațional Automatizat „RSUD” și Sistemului Informațional Automatizat „RSP”, ținîndu-se cont de prevederile Legii cu privire la registre, inclusiv prin determinarea expresă a subiecților raporturilor juridice de formare a acestora;

3.2.1. să propună Guvernului modificările necesare în Hotărîrile Guvernului aferente formării și exploatării Sistemului Informațional Automatizat „RSUD” și Sistemului Informațional Automatizat „RSP”, ținîndu-se cont de prevederile Legii cu privire la registre, inclusiv prin determinarea expresă a subiecților raporturilor juridice de formare a acestora;

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 în anul 2015 a fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului despre măsurile privind crearea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor de drept", care ulterior (ser. MTIC nr. 01/1177 din 05.09.2015) a fost prezentat AAP pentru avizare în modul stabilit.

3.2.2. să efectueze o inventariere a cadrului legal în vigoare, pentru a exclude cazurile de dublare a denumirilor sau definițiilor registrelor de stat;

3.2.2. să efectueze o inventariere a cadrului legal în vigoare, pentru a exclude cazurile de dublare a denumirilor sau definițiilor registrelor de stat;

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 în anul 2016 a fost efectuată din nou inventarierea resurselor şi sistemelor informaţionale de stat şi au fost identificate şi adăugate în lista resurselor şi sistemelor informaţionale de stat 82 de sisteme. Astfel, în total în lista resurselor şi sistemelor informaţionale de stat sunt înregistrate 222 de sisteme informaţionale, (se anexează Scrisoare MTIC Nr .01/283 din 01.03.2016) Lista autorităţilor a căror sisteme şi resurse au fost aprobate la ultima inventariere: Ministerul Economiei; Ministerul Finanţelor. Ministerul Justiţiei. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului, Ministerul Educaţiei. Ministerul Culturii. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale, Agenţia Moldsilva, Agenţia Rezerve Materiale, Agenţia Turismului Biroul Relaţii Interetnice, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Biroul Naţional de Statistică, Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică, Centrul de Telecomunicaţii Speciale. Regulamentul privind Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat nu a fost aprobat. Inventarierea resurselor ş sistemelor informaţionale de stat realizată de către MTIC în 2016 a fost efectuată nu doar asupra autorităţilor publice centrale, dar şi asupra tuturor instituţiilor de stat ce au în gestiune resurse ş sisteme informaţionale de stat. în chestionare a fost anexată inclusiv informaţii ce reflectă servicii prestate prin intermediul sistemelor informaţionale (Denumirea, Descrierea serviciului Denumirea organizaţiei care prestează serviciul). Informaţia despre inventarierea privind serviciile informaţionale prestate de către autorităţile publice centrale, realizată de către Centrul dc Guvernare Electronică, MTIC nu o deţine.

3.2.3. să întreprindă măsuri întru identificarea clară a responsabililor în cazul formării registrelor de stat și excluderea dublării atribuțiilor subiecților raporturilor juridice în acest sens;

response:
e-Transformare: În cadrul reformei administrației publice centrale urmează a fi întreprinse un șir de măsuri, inclusiv și desemnarea responsabililor pe domeniul TIC în cadrul ministerului.

3.2.3. să întreprindă măsuri întru identificarea clară a responsabililor în cazul formării registrelor de stat și excluderea dublării atribuțiilor subiecților raporturilor juridice în acest sens;

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 în scopul transmiterii atribuţiilor aferente formării registrelor între MTIC şi ÎS CRIS Registru a fost încheiat Acordul nr.654-A din 21.12.2012 privind transmiterea unor atribuţii ale MTIC (Posesor) către ÎS CRIS Registru (Deţinător) privind ţinerea unor registre de stat de bază şi departamentale, şi între ÎS CRIS Registru şi SSC a fost încheiat Acordul de colaborare nr. 508/S1 din 21.09.2016 privind formarea şi actualizarea Conturului automatizat de evidenţă şi control al actelor de stare civilă „Acte de stare civilă” a RSP de către Registrator. Semnarea acordului între ÎS CRIS Registru şi CÎS privind formarea Registrului de stat al unităţilor de drept a fost stopată în legătură cu reorganizarea instituţiilor vizate.

3.2.4. să identifice clar obiectele de evidență primară în cadrul registrelor de stat și de ramură, pentru aplicarea de soluții unificate, precum și pentru excluderea dublării activităților, asigurînd aspectele normative și de reglementare aferente formării acestora;

response:
e-Transformare: Identificarea clară a obiectelor de evidenţă primară în cadrul registrelor de stat şi de ramură se efectuează la etapa elaborării caietului de sarcini pentru dezvoltarea sistemului respectiv.

3.2.4.să identifice clar obiectele de evidență primară în cadrul registrelor de stat și de ramură, pentru aplicarea de soluții unificate, precum și pentru excluderea dublării activităților, asigurînd aspectele normative și de reglementare aferente formării acestora;

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 În conformitate cu actele legislative-normative în domeniul creării resurselor informaţionale de stat (Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat nr. 476 -XV din 21.11.2003, Legii cu privire la Registre nr.71 din 22.03.2007, HG nr. 562 din 22.05.2006 cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat, şi altele), este creată ordinea privind elaborarea, implementarea şi ţinerea sistemelor informaţionale de stat. care exclude dublarea registrelor informaţionale (denumirilor, definiţiilor şi alt.) precum şi înregistrarea aceleaşi obiecte informaţionale (Legea cu privire la registre nr. 71-XVI din 22.03.2007 19 (8) înregistrarea repetată a obiectului registrului, care a fost înregistrat într-un alt registru de stat, sau acumularea repetată a datelor despre obiect în acelaşi registru se interzice.) d) comunicăm că de mai mult timp este creată baza pentru elaborarea SIA de importanţa statală, care urmează să fie stric respectată. Totodată, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), în sarcina Cancelariei de stat o fost pusă sarcina de crearea platformei tehnologice guvernamentale comune. Astfel în perioada anilor 2011 2014 mai multe concepţii nu au fost prezentate MTIC pentru avizare.

3.2.5. să înainteze Guvernului propunerile elaborate, pentru examinare și aprobare în modul stabilit;

3.2.5. să înainteze Guvernului propunerile elaborate, pentru examinare și aprobare în modul stabilit;

response:
scris.nr.01/741 din 22.06.17 In anul 2015 a fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului despre măsurile privind crearea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor de drept", care ulterior (ser. MTIC nr. 01/1177 din 05.09.2015) a fost prezentat AAP pentru avizare în modul stabilit. în conformitate cu Legea nr. 80 din 05.05.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Agenţia Servicii Publice exercită în numele Guvernului funcţiile de posesor al resurselor informaţionale de bază.