Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 23 din 19 aprilie 2013 privind Raportul auditului regularităţii Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, la situația din 31.12.2012

Numar din data de 2013-04-19 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 2

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului muncii, protecției sociale și familiei, dna Valentina Buliga, șefului Direcției management financiar al politicilor a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dl Tudor Ciobanaș, șefului Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială, dna Marina Semeniuc, călăuzindu-se de art. 2 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii Proiectului "Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială", la situația din 31.12.2012.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013[2], avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că raportul financiar la acest capitol, întocmit de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (în continuare - MMPSF), în toate aspectele semnificative, este elaborat în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă informaţia reală şi fidelă asupra situaţiei financiare, în temeiul datelor de evidenţă contabilă.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3], cu abordarea bazată pe proceduri de fond şi pe sistemul de control intern.

Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

În scopul realizării Proiectului "Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială", ameliorării eficienței și echității rețelei de protecție socială prin intermediul expansiunii durabile sub aspect financiar și consolidării Programului Ajutor Social, la 01.07.2011 a fost semnat Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, care a fost ratificat prin Legea nr. 174 din 28.07.2011[4], responsabil de implementare fiind Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Astfel, Republica Moldova beneficiază de un credit în valoare echivalentă cu 22,9 mln. Drepturi Speciale de Tragere, sau 37 mln. dolari SUA, precum și fondurile alocate de partenerul guvernamental în sumă de circa 243,0 mln. dolari SUA.

Proiectul "Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială" constă din două componente intercorelate, legate inerent prin definirea cadrului de rezultate.

Pentru realizarea obiectivelor Proiectului "Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială" în perioada auditată finanțarea Proiectului a constituit 15,9 mln. dolari SUA, sau 191,5 mln. lei, din care pentru Componenta 1 au fost efectuate debursări în sumă de 15,4 mln. dolari SUA (185,4 mln. lei). Pentru Componenta 2, în anul 2012 au fost efectuate debursări pe contul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei în sumă de 500,0 mii dolari SUA și s-au înregistrat cheltuieli în sumă de 427,8 mii dolari SUA, sau 5201,5 mii lei.

Constatările rezultate din activitățile auditului, reflectate în Raportul de audit, denotă că mijloacele debursate și valorificate în cadrul Proiectului, sub toate aspectele semnificative, prezintă o imagine fidelă la situația din 31.12.2012, tranzacțiile fiind înregistrate în evidenţa contabilă cu relevanță la cerințele Băncii Mondiale. Totodată, lipsa în managementul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei a unor elemente ale sistemului de control intern a determinat admiterea unor deficiențe:

- la înregistrarea situațiilor financiare ale Proiectului, datele sînt introduse manual, astfel fiind condiționat un nivel înalt de implicare umană, ce determină probabilitatea unor erori;

- la contractarea serviciilor de consultanță locală, nu sînt prevăzute exhaustiv prevederi referitor la situațiile prestării serviciilor necalitative de către consultanții locali.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. a), art.15 alin. (2) şi alin. (4), art. 16 lit. c), art. 34 alin. (3) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii Proiectului "Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială", la situația din 31.12.2012.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Oficiului Băncii Mondiale din Moldova, pentru documentare;

2.2 Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;

2.3 Guvernului Republicii Moldova, pentru monitorizarea implementării Proiectului "Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială" și valorificării eficace a fondurilor provenite din mijloace creditare;

2.4. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și se cere:

2.4.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan concret de măsuri şi a responsabililor de realizarea lor;

2.4.2. să consolideze acțiunile pentru implementarea unui sistem de management financiar și control intern conformat la rigorile Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.4. din prezenta Hotărîre şi despre implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin. (7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


[1] Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.54 din 04.12.2012 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013" (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

[4] Legea nr.174 din 28.07.2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului "Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială".

Recomandari (2)

1. să perfecționeze sistemul informatic în vederea asigurării automatizării procedurilor pentru a exclude orice risc de eroare;

1. să revizuiască clauzele contractuale referitor la responsabilitatea consultanților locali.

Cerinte (1)

2.4.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan concret de măsuri şi a responsabililor de realizarea lor; 2.4.2. să consolideze acțiunile pentru implementarea unui sistem de management financiar și control intern conformat la rigorile Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.