Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 5 din 14 februarie 2012 privind rezultatele auditului gestionării patrimoniului dat/luat în locaţiune de către „Banca de Economii” S.A. pe perioada anilor 2008-2011

Numar din data de 2012-02-14 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 2

Curtea de Conturi, în prezenţa, preşedintelui Consiliului "Băncii de Economii" S.A., consilier al ministrului finanţelor dl V.Mămăligă, preşedintelui "Băncii de Economii" S.A. dl Gr.Gacikevici şi vicepreşedintelui băncii dna A.Vitiu, directorului adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate dl V.Dediu, şefului Secţiei investigaţii economice a Procuraturii Generale dl A.Nichita, directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei dl V.Chetrari, directorului general al Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei dl T.Copaci, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl N.Platon, şefului Secţiei cadastru imobil al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru dna O.Buzu, directorului Filialei nr.1 Chişinău dna E.Tcaci şi altor persoane responsabile din cadrul acestora, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului gestionării patrimoniului dat/luat în locaţiune de către "Banca de Economii" S.A. pe perioada anilor 2008-2011.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011 şi cu Standardele de audit.

Obiectivul general al auditului a constat în evaluarea eficienţei mecanismului actual de transmitere/luare în locaţiune a patrimoniului de către "Banca de Economii" S.A., a politicilor şi procedurilor concepute şi implementate în domeniu de către bancă, cu stabilirea faptului dacă acestea au fost suficiente să asigure o gestionare eficientă şi eficace a relaţiilor de locaţiune. În particular, Curtea de Conturi a fost interesată în determinarea faptului dacă mecanismul de dare/luare în locaţiune a patrimoniului se implementează eficient şi adecvat, conform prevederilor cadrului legal în vigoare.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat la "Banca de Economii" S.A. Pentru a realiza obiectivele definite şi a susţine concluziile de audit, au fost solicitate şi verificate unele informaţii şi probe necesare de la: Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău; Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău; Serviciul Stare Civilă, precum şi din baza de date a Registrului de Stat (Acces).

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În pachetul de acţiuni al "Băncii de Economii" S.A. cota majoritară de 56,13% este deţinută de stat, acţiunile fiind gestionate de către Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei. Potrivit contractelor de cesiune a exercitării drepturilor de acţionar şi de administrare a proprietăţii de stat, aceasta a cesionat Ministerului Finanţelor exercitarea dreptului de acţionar, inclusiv a obligaţiilor şi drepturilor de reprezentare a statului în Societăţile pe Acţiuni. În conformitate cu prevederile acestui contract, Ministerul Finanţelor asigură administrarea eficientă a valorilor mobiliare ale statului din capitalul social al "Băncii de Economii" S.A.

Activitatea "Băncii de Economii" S.A. este supusă monitoringului financiar de către Ministerul Finanţelor în temeiul art.21 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 şi pct.69 lit.a) din Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14.11.2008 în scopul consolidării disciplinei financiare şi a sporirii eficienţei utilizării patrimoniului. 

Verificările efectuate la "Banca de Economii" S.A. în cadrul auditului performanţei cu tema: ,,Există oportunităţi de îmbunătăţire a mecanismului de gestionare a patrimoniului dat/luat în locaţiune de către autorităţile publice şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public şi de sporire a eficienţei administrării acestuia?", prin prisma constatărilor expuse în Raportul de audit, au relevat existenţa mai multor neconformităţi şi nereguli în gestionarea patrimoniului dat/luat în locaţiune, utilizarea eficientă a mijloacelor financiare ale băncii la luarea în locaţiune a bunurilor imobile, care se exprimă prin următoarele:

- La procesul de transmitere în locaţiune a bunurilor:

  • Contrar prevederilor art.17 alin.(1) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 şi pct.10 din Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, contractele de locaţiune n-au fost coordonate cu Ministerul Finanţelor, în consecinţă nefiind respectat termenul de transmitere în locaţiune, precum şi principiul transparenţei şi legalităţii. N-a fost definit modul de selectare a potenţialilor locatari, contractele fiind încheiate prin negocieri directe. N-au fost înregistrate regulamentar la organul cadastral contractele de locaţiune încheiate pe un termen mai mare de 3 ani.
  • Actele de predare-primire a încăperilor nu întrunesc întocmai cerinţele regulamentare, calculul cuantumului chiriei nu în toate cazurile a fost efectuat conform prevederilor legale, fiind aplicaţi coeficienţi mai mici faţă de cei prevăzuţi de cadrul legal, ca urmare fiind ratate venituri pasibile încasării de la darea în locaţiune a spaţiilor în sumă totală de 194,7 mii lei.
  • Au fost aplicate contrar anexelor la legile bugetare anuale cheltuieli de regie în cuantum de 20,0% din valoarea chiriei anuale la suprafeţele transmise în locaţiune Ministerului Finanţelor, fapt ce a contribuit la majorarea cheltuielilor pentru locaţiune, efectuate de către acesta, cu 180,4 mii lei.

- La procesul de luare în locaţiune: 

Modul de luare în locaţiune a activelor neutilizate de către instituţiile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat de la societăţile comerciale cu capital privat, spre deosebire de cel de transmitere, nu este reglementat de cadrul legal.

Luarea în locaţiune a încăperilor de către "Banca de Economii" S.A. s-a efectuat dintr-o singură sursă, fără a fi iniţiate concursuri, deşi Regulamentul referitor la procurarea de mărfuri, servicii, lucrări de construcţie prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Consiliului băncii la 16.07.2002 (cu modificările ulterioare), prevede că procurarea bunurilor materiale, a serviciilor, lucrărilor de construcţie cu valoarea mai mare de 50,0 mii lei se efectuează prin concurs, astfel nefiind respectate cerinţele propriului Regulament. Ca urmare, au fost efectuate cheltuieli majorate şi ineficiente la luarea în locaţiune a unor încăperi, totodată nefiind exclus şi riscul de fraudă.

În contextul celor expuse, se exemplifică modul de luare în locaţiune a casei de locuit cu suprafaţa de 1479,0 m2 din str. Columna 104/1:

"Banca de Economii" S.A., prin intermediul Filialei nr.1 Chişinău, a luat în locaţiune, conform contractului încheiat la 29.10.2008, pe un termen de 5 ani, casa de locuit din str. Columna 104/1, cu plata pentru locaţiune în mărime de 35 euro/lunar pentru 1 m2. Imobilul respectiv a fost procurat la 14.07.2008 contra valorii de 300,0 mii euro (echivalentul a 4,7 mil.lei) de către 4 persoane fizice (de vîrstă pensionară), care locuiesc în diferite localităţi ale Republicii Moldova (Nisporeni, Soroca, Chişinău) şi nu deţin relaţii de rudenie între ele, fiind persoane interpuse. Totodată, aceşti proprietari sînt în anumite relaţii de rudenie cu unele persoane responsabile din cadrul băncii. Imobilul respectiv a fost dat în exploatare la 29.10.2008, în ziua cînd a fost încheiat contractul de locaţiune. N-au fost delimitate şi demarcate suprafeţele imobilului între proprietari, astfel, aceştia avînd interese comune. 

Filiala nr.1 Chişinău, potrivit clauzelor contractuale negociate de către "Banca de Economii" S.A., a imobilizat mijloace financiare în sumă de 24,2 mil.lei, în urma achitării în avans a plăţii pentru locaţiunea imobilului menţionat pentru o perioadă de 3 ani. Se relevă că suma respectivă a fost transferată pe contul altei persoane fizice, care a încheiat contractul de locaţiune în baza procurii din numele celor 4 proprietari. Starea de lucruri menţionată a afectat situaţia economico-financiară a băncii, ţinîndu-se cont de faptul că, dacă în cazul în care mijloacele respective ar fi fost utilizate în scopul creditării unităţilor economice din sectorul real al economiei naţionale, banca ar fi obţinut venituri din activitatea de creditare, în perioada de 3 ani, în sumă de circa 9,0 mil.lei (reieşind din rata medie a dobînzii aplicate creditelor acordate pentru imobil, construcţii şi îmbunătăţirea funciară, care a constituit 18,37% în lei moldoveneşti).

"Banca de Economii" S.A., nerespectînd clauzele contractuale (care prevăd că locatorul poate acorda locatarului dreptul să efectueze reparaţia capitală în baza devizului de cheltuieli acceptat în scris de ambele părţi şi să treacă cheltuielile de reparaţie capitală din contul chiriei), a efectuat cheltuieli pentru reparaţiile capitale ale imobilului luat în locaţiune din contul mijloacelor proprii în sumă de 6,7 mil.lei, fără acceptul în scris al ambelor părţi, cheltuielile respective nefiind trecute în contul plăţii pentru locaţiune. În afară de aceasta, au fost efectuate cheltuieli, din cont propriu, în sumă de 1,0 mil.lei pentru instalarea mobilierului, în consecinţă, plata pentru locaţiune atingînd cifra de 46,0 euro/lunar pentru 1 m2.

Au fost efectuate cheltuieli ineficiente în sumă de 4,0 mil.lei, în urma achitării plăţii de locaţiune pentru o perioadă de 6 luni, în care s-au efectuat lucrări de reparaţie capitală în clădirea respectivă.

La 14.03.2011, ¾ cote-părţi din bunul imobil respectiv au fost comercializate unei companii străine, înregistrate în Cipru, la preţul de 225,0 mii euro (echivalentul a 3,7 mil.lei), deşi numai "Banca de Economii" S.A. a investit în acest obiect mijloace în sumă de 7,7 mil.lei, sau cu 4,0 mil.lei mai mult. "Banca de Economii" S.A., prin intermediul Filialei nr.1 Chişinău, a încheiat un nou contract de locaţiune cu compania respectivă, pe o perioadă de 3 ani, cu plata de 25,0 euro/lunar pentru 1 m2 şi achitarea trimestrială în avans a acesteia. Noul proprietar, nerespectînd prevederile art. 163 alin. (7) din Codul fiscal, nu a solicitat obţinerea codului fiscal, iar drept impact al celor expuse "Banca de Economii" S.A. suportă cheltuieli suplimentare legate de TVA la importul serviciilor de locaţiune (20,0%), astfel plata pentru locaţiune constituind 30,0 euro/lunar pentru 1 m2.

Neîntreprinderea măsurilor de rigoare de către Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău în vederea reevaluării bunului imobil menţionat, la momentul schimbării destinaţiei lui (exploatarea bunului în scopuri nelocative), precum şi lipsa interacţiunii între acesta şi Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău au generat micşorarea bazei impozabile a bunului respectiv şi neachitarea impozitului pe venit parvenit din creşterea de capital în urma comercializării bunului. 

La luarea în sublocaţiune a unor încăperi nelocuibile la nivelul subsolului din bd. Ştefan cel Mare 130 cu suprafaţa de 210,5 m2 au fost constatate următoarele nereguli şi deficienţe: 

Filiala nr.1 Chişinău a "Băncii de Economii" S.A., la 29.02.2008, a încheiat cu o persoană fizică un contract de sublocaţiune, pe o perioadă de 5 ani, pentru încăperile nelocuibile la nivelul subsolului, la preţuri majorate - de 847,0 lei pentru 1 m2/lunar (echivalentul a 50 de euro), cu achitarea în avans a sumei integrale pentru toată perioada de locaţiune, care a constituit 10,7 mil.lei şi a fost transferată, la 03.03.2008, de către Filiala nr.1 Chişinău acestei persoane, care a decedat la 22.06.2009 (conform înscrierilor în actul de deces din cauza plăgii tăiate a mîinii stîngi). Atît din partea proprietarului bunului, cît şi a sublocatarului nu au parvenit propuneri de reîncheiere a contractului. Totodată, au fost suportate cheltuieli pentru îmbunătăţirea spaţiului luat în locaţiune în sumă de 133,3 mii lei, care nu au fost acoperite din contul plăţii pentru chirie.

Persoana fizică care a contractat serviciile de sublocaţiune cu Filiala nr.1 Chişinău a luat în locaţiune suprafeţele respective prin intermediul unui reprezentant prin procură de la altă persoană fizică pentru o perioadă de 15 ani, achitînd lunar plata pentru chirie în mărime de 50 de euro pentru întreaga suprafaţă de 210,5 m2 (echivalentul a 844,0 lei), ceea ce este de circa 200 de ori mai puţin faţă de plata achitată de bancă. Astfel, venitul net din sublocaţiune a locatarului decedat a constituit 10,2 mil.lei. 

În urma imobilizării mijloacelor financiare pe termen lung în sumă de 10,7 mil.lei, achitate în avans pentru locaţiunea spaţiului respectiv pe un termen de 5 ani, banca a ratat venituri în sumă de 8,3 mil.lei, ca urmare a neutilizării mijloacelor respective în scopul creditării unităţilor economice din sectorul real al economiei naţionale.

În contextul celor expuse, se concluzionează că mecanismul actual de transmitere/luare în locaţiune a patrimoniului de către "Banca de Economii" S.A. (lipsa politicilor şi procedurilor scrise în acest domeniu), nu asigură o gestionare eficientă şi eficace a relaţiilor de locaţiune, fiind efectuate tranzacţii dubioase cu persoane interpuse privind luarea în locaţiune a unor încăperi nelocuibile, care au limitat eficienţa şi eficacitatea gestionării mijloacelor financiare ale băncii, fiind afectate şi interesele acţionarilor în rezultatul imobilizării pe termen lung a mijloacelor financiare în sumă de 42,6 mil.lei, în consecinţă, nefiind obţinute venituri pasibile în sumă de 17,3 mil.lei ca urmare a neutilizării mijloacelor respective pentru creditarea unităţilor economice şi a persoanelor fizice. Totodată, la transmiterea în locaţiune a încăperilor neutilizate n-au fost aplicate nici cerinţele cadrului legal.

Cele menţionate se datorează unui management defectuos al "Băncii de Economii" S.A., neelaborării unor proceduri interne care urmau să reglementeze întregul proces de transmitere şi luare în locaţiune a bunurilor imobile, precum şi neexercitării conforme a atribuţiilor funcţionale prevăzute de cadrul legal de către:

  • Ministerul Finanţelor - asupra executării monitoringului financiar al activităţii "Băncii de Economii" S.A., precum şi asupra procesului de dare în locaţiune a activelor neutilizate, în scopul consolidării disciplinei financiare şi sporirii eficienţei utilizării patrimoniului băncii;
  • Consiliul băncii - privind supravegherea activităţii organului executiv în vederea asigurării unei activităţi eficiente a Societăţii;
  • Comisia de cenzori a băncii - privind exercitarea controlului asupra respectării de către bancă a legislaţiei în vigoare, a actelor normative aplicabile, ţinîndu-se cont de faptul că încălcările relevate de actuala misiune de audit nu şi-au găsit reflectare în rapoartele anuale ale acesteia.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) şi alin.(6) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1.  Se aprobă Raportul privind rezultatele auditului gestionării patrimoniului dat/luat în locaţiune de către "Banca de Economii" S.A. pe perioada anilor 2008-2011, care se anexează la prezenta Hotărîre, precum şi Anexa la acest Raport, ce conţine date cu caracter personal şi care nu se dau publicităţii.

2.  Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor indicate în punctele 2.1.-2.6. din prezenta Hotărîre şi se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului şi să întreprindă măsuri în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în acestea, după cum urmează:

2.1. "Băncii de Economii" S.A., pentru examinarea rezultatelor auditului la şedinţa Adunării generale a acţionarilor şi Consiliului băncii, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind înlăturarea încălcărilor constatate;

2.2.    Ministerului Finanţelor, pentru:

2.2.1. informare şi exercitarea monitoringului financiar al activităţii "Băncii de Economii" S.A. în vederea consolidării disciplinei financiare şi sporirii eficienţei gestionării patrimoniului public;

2.2.2. îmbunătăţirea mecanismului de dare/luare în locaţiune, în vederea verificării şi avizării contractelor de locaţiune încheiate, precum şi determinării modului de selectare a locatarilor activelor neutilizate;

2.2.3. eficientizarea implementării proceselor şi procedurilor de control intern şi audit intern;

2.3. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru verificarea onorării obligaţiunilor fiscale de către persoana fizică care a comercializat bunul imobil (achitarea impozitului pe venit parvenit din creşterea de capital în urma comercializării bunului din str. Columna 104/1) şi de către compania cipriotă privind nedeclararea şi nevirarea la buget a impozitului pentru bunul menţionat;

2.4. Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, pentru rectificarea înscrierilor referitoare la bunul imobil din str. Columna 104/1, cu introducerea în sistemul automatizat de evaluare a caracteristicelor tehnice, funcţionale şi economice ale bunului imobil în vederea impozitării corespunzătoare a bunului utilizat în scopuri comerciale;

2.5. Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, precum şi Procuraturii Generale, pentru examinare, conform competenţelor, a materialelor auditului şi probelor de audit care confirmă constatările din Raportul de audit privind luarea în locaţiune a imobilului din str. Columna 104/1 şi a suprafeţelor nelocuibile din bd. Ştefan cel Mare 130 în condiţii dubioase;

2.6. Preşedintelui interimar al Republicii Moldova; Parlamentului; Comisiei economie, buget şi finanţe şi Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică ale Parlamentului; Guvernului; Serviciului de Informaţii şi Securitate, pentru informare şi o posibilă luare de atitudine.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.1 şi subpct. 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05.2007 (cu modificările și completările ulterioare; în continuare - Legea nr.121-XVI din 04.05.2007).

Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14.11.2008 ,,Cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor".

Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008.

Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997 Codul fiscal.

Recomandari (2)

Să elaboreze proceduri și regulamente scrise privind reglementarea procesului de transmitere în locațiune a bunurilor gestionate, care să întrunească toate etapele de acceptare și avizare, precum și în comun cu autoritatea abilitată să definească modul de selectare a potențialilor chiriași în conformitate cu cadrul normativ existent.

În scopul administrării în mod eficient a patrimoniului aflat în gestiunea „Băncii de Economii" S.A., să verifice corectitudinea stabilirii coeficienților la calcularea cuantumului minim al chiriei anuale conform anexelor la legile bugetare anuale și să aplice corespunzător coeficienții prevăzuți de acestea.

Cerinte (8)

pentru examinarea rezultatelor auditului la ședința Adunării generale a acționarilor și Consiliului băncii, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind înlăturarea încălcărilor constatate;

îmbunătățirea mecanismului de dare/luare în locațiune, în vederea verificării și avizării contractelor de locațiune încheiate, precum și determinării modului de selectare a locatarilor activelor neutilizate;

informare și exercitarea monitoringului financiar al activității „Băncii de Economii" S.A. în vederea consolidării disciplinei financiare și sporirii eficienței gestionării patrimoniului public;

eficientizarea implementării proceselor și procedurilor de control intern și audit intern;

pentru verificarea onorării obligațiunilor fiscale de către persoana fizică care a comercializat bunul imobil (achitarea impozitului pe venit parvenit din creșterea de capital în urma comercializării bunului din str. Columna 104/1) și de către compania cipriotă privind nedeclararea și nevirarea la buget a impozitului pentru bunul menționat;

pentru rectificarea înscrierilor referitoare la bunul imobil din str. Columna 104/1, cu introducerea în sistemul automatizat de evaluare a caracteristicelor tehnice, funcționale și economice ale bunului imobil în vederea impozitării corespunzătoare a bunului utilizat în scopuri comerciale;

pentru examinare, conform competențelor, a materialelor auditului și probelor de audit care confirmă constatările din Raportul de audit privind luarea în locațiune a imobilului din str. Columna 104/1 și a suprafețelor nelocuibile din bd. Ștefan cel Mare 130 în condiții dubioase;

pentru examinare, conform competențelor, a materialelor auditului și probelor de audit care confirmă constatările din Raportul de audit privind luarea în locațiune a imobilului din str. Columna 104/1 și a suprafețelor nelocuibile din bd. Ștefan cel Mare 130 în condiții dubioase;