Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 25 din 20 mai 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Ungheni pe anii 2011-2012

Numar din data de 2013-05-20 Nr. cerinte: 35 Nr. recomandari: 178

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Ungheni, dl Iurie Toma, reprezentantului Guvernului în teritoriu, dna Natalia Rotaru, vicepreședintelui raionului Ungheni, dl Tudor Rădeanu, șefului Direcției Finanțe a Consiliului raional Ungheni, dna Tatiana Struc, șefului adjunct al Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Consiliului raional Ungheni, dna Galina Gheorghița, șefului Direcției privatizare a Agenției Proprietății Publice a Ministerului Economiei, dl Mihail Doruc, şi primarilor: or. Ungheni, dl Alexandru Ambros, s. Bușila, dl Valeriu Todirică, s. Valea Mare, dna Galina Varvariuc, com. Todirești, dl Victor Baltag, com. Sculeni, dl Vasile Casian, precum și contabilului-șef al primăriei com. Costuleni, dna Maria Arhirii, călăuzindu-se de art. 2 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Ungheni pe anii 2011-2012.

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art. 28, art. 30 şi art. 31 din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2012-2013, avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din raion a prevederilor regulamentare în procesul bugetar; corespunderea cadrului normativ şi analitic a procedurilor de evaluare, planificare şi administrare a impozitelor/taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; verificarea administrării şi integrităţii patrimoniului public.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost examinate deciziile şi dispoziţiile Consiliului raional (în continuare - CR) şi ale preşedintelui raionului, actele organelor deliberative şi executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) de nivelul I.

Examinînd rezultatele auditului și audiind rapoartele prezentate, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Sintetizînd abaterile și iregularităţile admise de autoritățile administrației publice locale (în continuare - AAPL) din raionul Ungheni în procesul bugetar și în gestionarea patrimoniului public în anii 2011-2012, se atestă că AAPL nu au manifestat interesul necesar în vederea asigurării unei discipline financiar-bugetare rigide pentru promovarea legalității și regularității respective în exercițiul bugetar și în administrarea patrimoniului public, precum și pentru realizarea intereselor publice de ordin economico-social. Ca urmare, reieșind din constatările Raportului de audit, se menționează că:

  • În perioada auditată, AAPL (de nivelurile I şi II) din raion nu au manifestat preocuparea necesară în vederea asigurării legalităţii şi regularităţii în procesul bugetar şi în gestionarea patrimoniului public. Autorităţile raionale nu au realizat măsuri sistemice în materie de identificare, evaluare şi monitorizare a potenţialului economico-financiar, respectiv, nu au asigurat fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin estimarea şi prognozarea relevantă a indicilor fiscal-bugetari, care ar asigura stabilitatea financiară a bugetelor UAT de nivelurile I şi II din raion. Totodată, Direcţia finanţe (în continuare - DF) nu şi-a exercitat exhaustiv atribuţiile conform cadrului procedural de elaborare a bugetelor locale, nedispunînd de proceduri şi instrumente ce ţin de formarea bazei de impozitare, nu a conlucrat eficient, în acest sens, cu AAPL şi cu autorităţile fiscale, statistice şi cadastrale, precum şi cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare, ca urmare diminuînd şi gradul de responsabilitate conferit DF prin atribuţiile funcţional-instituţionale. În consecinţă, au fost atestate anumite incompetențe instituţionale, cum ar fi lipsa cadrului metodologic adecvat şi a instrumentelor analitice şi informaţionale de evaluare a prognozelor bugetare, aferente formării indicatorilor respectivi. Aceste deficienţe au condus la neluarea în calcul, în procesul de formare a veniturilor bugetare în anii 2011-2012, a unor venituri în sumă de 4,0 mil.lei și, respectiv, 6,0 mil.lei.
  • Planificarea necorespunzătoare a veniturilor bugetare, precum şi lipsa de preocupare a autorităţilor executive privind identificarea şi colectarea surselor proprii de venituri constituie un impediment în consolidarea propriilor bugete. Verificările selective ale auditului denotă că neîncasarea integrală a plăţilor pentru arenda terenurilor agricole şi terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate, a plăţilor din locaţiunea imobilelor proprietate publică au determinat ratarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală de pînă la 1,1 mil.lei.
  • O rezervă semnificativă la acumularea veniturilor în bugetele UAT o constituie şi restanţele contribuabililor, care, la situaţia din 31.12.2012, au însumat 3,4 mil.lei.
  • Managementul financiar în gestiunea cheltuielilor bugetare nu s-a încadrat în normele legale prevăzute, în consecinţă fiind admise un şir de nereguli şi abateri de la cadrul regulator, care afectează eficienţa utilizării mijloacelor publice, la originea acestor nereguli fiind atestată neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern[3]. Astfel:

√ ca urmare a lipsei unui mecanism bine definit de stabilire a normativelor de cheltuieli în învăţămînt pentru UAT, a diferențelor dintre contingentul stabilit şi numărul real de beneficiari ai transferurilor din contul bugetului de stat în acest scop, precum și a aplicării neconforme a necesarului de cheltuieli, utilizat la calcularea transferurilor către UAT de nivelul I, bugetul raional a beneficiat de mijloace bugetare din contul bugetului de stat în sumă totală de 12,8 mil.lei, fiind utilizate pentru alte destinații (8,5 mil.lei - pentru rambursarea împrumuturilor contractate de către CR Ungheni; 2,3 mil.lei - pentru susținerea altor instituții, inclusiv reparații capitale și construcții);

√ ca consecință a nerespectării cadrului regulator de către CR Ungheni, în perioada 2011-2012, a fost admisă aprobarea (rectificarea) exagerată a unităților de personal cu 208 și, respectiv, 262 de persoane, ceea ce a cauzat efectuarea cheltuielilor de personal peste limita stabilită regulamentar cu 1,2 mil.lei și, respectiv, cu 1,8 mil.lei;

√ cu derogare de la prevederile legale, CR Ungheni a admis alocarea contrar destinației a mijloacelor financiare din bugetul raional în sumă totală de 1,9 mil.lei;

√ nerespectarea limitelor maxime de cheltuieli aprobate a cauzat depăşirea cheltuielilor efective ale bugetelor locale la efectuarea reparațiilor capitale, faţă de planul rectificat, cu suma de 2,0 mil.lei;

√ se menţionează lipsa, la nivel de raion, a unei strategii de dezvoltare, bazată pe mijloace investiţionale şi capitale, care ar prevedea modalitatea de selectare a obiectivelor, reieşind din priorităţile raionului, necesităţile de mijloace financiare şi posibilele surse de acoperire a cheltuielilor capitale destinate implementării politicilor sectoriale. În aceste condiţii, autorităţile publice locale nu au demonstrat consecutivitate şi raţionalitate în realizarea unor proiecte investiţionale. Managementul defectuos în valorificarea mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare privind acest domeniu au determinat utilizarea neregulamentară a resurselor financiare în sumă totală de 6,0 mil.lei;

√ la utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă, nu au fost respectate prevederile legale, fiind necesară şi eficientizarea managementului financiar al acestor mijloace;

√ la executarea cheltuielilor din bugetele locale pentru retribuirea muncii, nu au fost respectate prevederile legale, în anii 2011-2012, în acest scop fiind utilizate neregulamentar 0,89 mil.lei, precum și au fost efectuate cheltuieli ineficiente în sumă de 0,4 mil.lei;

√ referitor la limitele de întreţinere a mijloacelor de transport, a liniilor de telefonie fixă și mobilă, precum şi la norma de consum a carburanţilor, AAPL nu au respectat prevederile legale, fapt ce a dus la efectuarea unor cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 0,4 mil.lei;

√ lipsa unui control corespunzător, precum și colaborarea ineficientă dintre unele autorități publice locale au generat iregularități ce țin de domeniul acordării ajutorului social, care necesită îmbunătățiri esențiale.

  • Nerespectarea prevederilor legale la efectuarea achiziţiilor publice s-a soldat cu procurarea de mărfuri, lucrări şi servicii în sumă totală de 1,0 mil.lei.
  • Activitatea iresponsabilă a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I şi nivelul II) din raion în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:

- neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile, în valoare de 161,8 mil.lei;

- neidentificarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică, transmis în gestiune întreprinderilor municipale de către consiliile locale, în valoare de circa 73,6 mil.lei;

- neasigurarea, de către Consiliul raional, a încheierii contractelor de comodat pentru patrimoniul transmis în gestiune instituțiilor medico-sanitare publice, în valoare totală de 62,3 mil.lei.

  • Managementul contabil necalitativ, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, lipsa evidenţei analitice, iregularitățile în decontări au dus la raportarea eronată a situaţiilor patrimoniale.
  • Verificările asupra conformării cerinţelor şi recomandărilor din auditul efectuat anterior de către Curtea de Conturi indică asupra faptului că managementul AAPL din raion a ignorat necesitatea remedierilor de rigoare. Astfel, din cele 20 de recomandări expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 36 din 11.08.2011 "Privind auditul bugetului raional Ungheni pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public", 14 nu au fost executate, iar o cerinţă a fost parțial executată, acestea fiind reiterate în prezentul Raport de audit.

Iregularităţile constatate sînt rezultatul managementului ineficient de care au dat dovadă factorii de decizie la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public local, precum şi al lipsei unui sistem de control intern eficient în toate domeniile verificate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Ungheni pe anii 2011-2012, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru familiarizare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Ungheni confruntarea indicilor din sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferentă constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;

2.3. Fondului republican de susținere socială a populației şi se cere să examineze oportunitatea elaborării și aprobării la nivel național a indicatorilor calitativi și cantitativi unici de evaluare a stării de vulnerabilitate socială a solicitantului de ajutor material în raport cu veniturile familiei și condițiile de trai, cu înaintarea propunerilor respective de modificare a prevederilor regulamentare;

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Ungheni ce ţine de evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare, aferente formării şi mobilizării integre a veniturilor bugetare; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public;

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Ungheni şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

2.6. Guvernului, pentru o posibilă examinare a conformării autorităților publice de resort și a celor locale privind respectarea cadrului legal și regulator în materie de evidență/cadastrare/integritate a patrimoniului public gestionat;

2.7. Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;

2.8. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare.

3. Se ia act că pe parcursul auditului:

3.1 Consiliul raional (în ianuarie 2013) a efectuat modificări în contractul colectiv de muncă cu excluderea clauzelor normative neregulamentare;

3.2 prin dispoziția președintelui raionului (nr.105-02/1-5 din 02.05.2013) a fost aprobat Planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor și neajunsurilor constatate de audit;

3.3 primăria Bușila a inițiat procedura de recuperare a plăților neregulamentare a retribuirii muncii.

4. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor din precedentele misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 36 din 11.08.2011 "Privind auditul bugetului raional Ungheni pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public".

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


[1] Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

[3] Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.

Recomandari (178)

1. Preşedintele raionului, DF şi primarul or. Ungheni să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

1. Preşedintele raionului, DF şi primarul or. Ungheni să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

1. Preşedintele raionului, DF şi primarul or. Ungheni să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

2. Preşedintele raionului să examineze oportunitatea stabilirii și aprobării/ajustării taxei pentru instruirea copiilor în şcolile de muzică, artă şi artă plastică, în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare.

3. Consiliul orășenesc Ungheni și primarul or. Ungheni: 3.1. să asigurare monitorizarea corespunzătoare și să întreprindă măsuri eficiente în vederea acumulării integrale a tuturor veniturilor programate la bugetul local, cu luarea atitudinii respective față de persoanele care nu se conformează prevederilor regulamentare; 3.2. să asigure efectuarea inventarierii datoriilor la plățile de arendă a terenurilor și la plățile obligatorii pentru folosirea terenurilor aferente, cu întreprinderea măsurilor regulamentare pentru asigurarea încasării acestora.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești (satului și orașului), Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Ungheni, Valea Mare, Zagarancea să asigure executarea întocmai a obligațiunilor atribuite privind eliberarea conformă a autorizațiilor de amplasare a obiectelor comerciale/de prestări servicii de deservire socială, precum și controlul corespunzător privind funcționarea comercianților, cu asigurarea prognozării corecte și acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Costuleni, Negurenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora prevederilor regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

5. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Costuleni, Negurenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora prevederilor regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

5. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Costuleni, Negurenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora prevederilor regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

5. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Costuleni, Negurenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora prevederilor regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

5. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Costuleni, Negurenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora prevederilor regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

5. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Costuleni, Negurenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora prevederilor regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

5. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Costuleni, Negurenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora prevederilor regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

5. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Costuleni, Negurenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora prevederilor regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

5. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Costuleni, Negurenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora prevederilor regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

5. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Costuleni, Negurenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora prevederilor regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

5. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Costuleni, Negurenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora prevederilor regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

5. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Costuleni, Negurenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora prevederilor regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

5. Primarii satelor/comunelor/orașelor Alexeevca, Buciumeni, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Costuleni, Negurenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora prevederilor regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

6. Primarii or. Ungheni și s. Valea Mare să implementeze proceduri de control intern care să asigure contractarea de lucrări, servicii și bunuri materiale cu respectarea prevederilor legale şi în limitele aprobate (rectificate) pe anul de gestiune.

6. Primarii or. Ungheni și s. Valea Mare să implementeze proceduri de control intern care să asigure contractarea de lucrări, servicii și bunuri materiale cu respectarea prevederilor legale şi în limitele aprobate (rectificate) pe anul de gestiune.

7. DF să elaboreze criterii bine determinate la planificare a cheltuielilor pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt.

8. Președintele raionului Ungheni și primarul or. Ungheni să întreprindă măsuri de ajustare a structurii și statelor de personal la cadrul regulamentar în vigoare, cu optimizarea cheltuielilor de întreținere a personalului.

8. Președintele raionului Ungheni și primarul or. Ungheni să întreprindă măsuri de ajustare a structurii și statelor de personal la cadrul regulamentar în vigoare, cu optimizarea cheltuielilor de întreținere a personalului.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

9. Președintele raionului Ungheni, DF și primăriile (primarii) satelor/comunelor/orașelor: 9.1. să asigure eficientizarea managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici; 9.2. să examineze cazurile de remunerare neregulamentară a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a plăților neîntemeiate în legătură cu aceasta; 9.3. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare.

10. DF să asigure instruirea angajaților din cadrul AAPL din raion în domeniul aplicării legislației privind retribuirea muncii, cu acordarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la efectuarea cheltuielilor ce țin de domeniul vizat.

11. Directorul executiv al Fondul local de susținere socială a populației: 11.1. să elaboreze și să implementeze proceduri operaționale în cadrul controlului intern, care să asigure acordarea regulamentară a ajutorului social, identificarea riscurilor și realizarea principiului plusvaloare în activitatea de bază; 11.2. să asigure o colaborare eficientă și schimbul de informații cu Secția de Exploatare și Evidență a Transportului, IFS Ungheni și OCT, precum și să elaboreze un regulament intern în scopul verificării și evaluării veniturilor solicitanților (membrilor familiei) de ajutor material și de serviciile cantinei de ajutor social, a condițiilor de trai și a nivelului de vulnerabilitate materială a lor.

12. Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei a CR să aprobe reglementări interne, care ar asigura verificarea condițiilor de acordare a înlesnirilor la procurarea biletelor de reabilitare/recuperare și aplicarea corectă a lor pentru fiecare caz.

13. Președintele raionului Ungheni să implementeze proceduri de control intern care se excludă cazurile ineficiente de cheltuieli din contul împrumuturilor.

14. Președintele raionului Ungheni și primarul or. Ungheni să instituie proceduri de control intern eficiente la administrarea fondului de rezervă, menite să asigure utilizarea regulamentară și conform procedurilor prestabilite a mijloacelor financiare, respectarea caracterului excepţional şi imprevizibil al cheltuielilor și neadmiterea efectuării unor cheltuieli, contrar destinației și competenței legale, din bugetele UAT.

14. Președintele raionului Ungheni și primarul or. Ungheni să instituie proceduri de control intern eficiente la administrarea fondului de rezervă, menite să asigure utilizarea regulamentară și conform procedurilor prestabilite a mijloacelor financiare, respectarea caracterului excepţional şi imprevizibil al cheltuielilor și neadmiterea efectuării unor cheltuieli, contrar destinației și competenței legale, din bugetele UAT.

15. DÎTS să instituie procedura operațională de monitorizare a alimentației copiilor, cu asigurarea transparenței privind evidența elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

16. Primarul or. Ungheni, șeful DASPF, directorii Liceelor „Mihai Eminescu" și „Ion Creangă" să examineze rezultatul inventarierilor inopinate, cu înlăturarea surplusurilor și lipsurilor de produse alimentare, în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, precum și cu instituirea unor proceduri de control intern eficiente privind evidența analitică a produselor alimentare.

16. Primarul or. Ungheni, șeful DASPF, directorii Liceelor „Mihai Eminescu" și „Ion Creangă" să examineze rezultatul inventarierilor inopinate, cu înlăturarea surplusurilor și lipsurilor de produse alimentare, în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, precum și cu instituirea unor proceduri de control intern eficiente privind evidența analitică a produselor alimentare.

16. Primarul or. Ungheni, șeful DASPF, directorii Liceelor „Mihai Eminescu" și „Ion Creangă" să examineze rezultatul inventarierilor inopinate, cu înlăturarea surplusurilor și lipsurilor de produse alimentare, în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, precum și cu instituirea unor proceduri de control intern eficiente privind evidența analitică a produselor alimentare.

16. Primarul or. Ungheni, șeful DASPF, directorii Liceelor „Mihai Eminescu" și „Ion Creangă" să examineze rezultatul inventarierilor inopinate, cu înlăturarea surplusurilor și lipsurilor de produse alimentare, în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, precum și cu instituirea unor proceduri de control intern eficiente privind evidența analitică a produselor alimentare.

17. Președintele raionului să asigure implementarea unor proceduri eficiente de control intern asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare ale bugetului raional, ținînd cont de prevederile legale.

18. Președintele raionului și primarul or. Ungheni să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional și primăriei, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora.

18. Președintele raionului și primarul or. Ungheni să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional și primăriei, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora.

19. Președintele raionului, primarul or. Ungheni și primarii satelor/comunelor Bumbăta, Cetireni, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Măcărești, Morenii Noi, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public.

19. Președintele raionului, primarul or. Ungheni și primarii satelor/comunelor Bumbăta, Cetireni, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Măcărești, Morenii Noi, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public.

19. Președintele raionului, primarul or. Ungheni și primarii satelor/comunelor Bumbăta, Cetireni, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Măcărești, Morenii Noi, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public.

19. Președintele raionului, primarul or. Ungheni și primarii satelor/comunelor Bumbăta, Cetireni, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Măcărești, Morenii Noi, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public.

19. Președintele raionului, primarul or. Ungheni și primarii satelor/comunelor Bumbăta, Cetireni, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Măcărești, Morenii Noi, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public.

19. Președintele raionului, primarul or. Ungheni și primarii satelor/comunelor Bumbăta, Cetireni, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Măcărești, Morenii Noi, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public.

19. Președintele raionului, primarul or. Ungheni și primarii satelor/comunelor Bumbăta, Cetireni, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Măcărești, Morenii Noi, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public.

19. Președintele raionului, primarul or. Ungheni și primarii satelor/comunelor Bumbăta, Cetireni, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Măcărești, Morenii Noi, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public.

19. Președintele raionului, primarul or. Ungheni și primarii satelor/comunelor Bumbăta, Cetireni, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Măcărești, Morenii Noi, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public.

19. Președintele raionului, primarul or. Ungheni și primarii satelor/comunelor Bumbăta, Cetireni, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Măcărești, Morenii Noi, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public.

19. Președintele raionului, primarul or. Ungheni și primarii satelor/comunelor Bumbăta, Cetireni, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Măcărești, Morenii Noi, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public.

19. Președintele raionului, primarul or. Ungheni și primarii satelor/comunelor Bumbăta, Cetireni, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Măcărești, Morenii Noi, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public.

19. Președintele raionului, primarul or. Ungheni și primarii satelor/comunelor Bumbăta, Cetireni, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Măcărești, Morenii Noi, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public.

20. Președintele raionului Ungheni: 20.1. să asigure contabilizarea conformă a conductei de gaze finalizată, în valoare de 0,6 mil.lei, precum și a cheltuielilor pentru documentația de proiect, în sumă totală de 2,0 mil.lei (pentru 12 obiecte); 20.2. să întreprindă măsuri de rigoare privind finalizarea lucrărilor de reparație a Casei de cultură din s. Gherman.

21. Primarul or.Ungheni să întreprindă măsuri privind restituirea sumei de 3,4 mii lei, achitată pentru lucrările de reparaţii capitale neexecutate, precum și în vederea restabilirii lucrărilor de reparații la Palatul de Cultură din or. Ungheni, care ulterior au fost deteriorate.

22. Primarii s. Costuleni și s. Sculeni să implementeze proceduri ale sistemului de control intern care să excludă executarea necalitativă a lucrărilor, cu înlăturarea tuturor deficiențelor constatate de audit la edificarea construcțiilor.

22. Primarii s. Costuleni și s. Sculeni să implementeze proceduri ale sistemului de control intern care să excludă executarea necalitativă a lucrărilor, cu înlăturarea tuturor deficiențelor constatate de audit la edificarea construcțiilor.

23. Primarul s. Valea Mare să întreprindă măsuri privind recuperarea sumei de 6,2 mii lei, achitată pentru lucrările de reparaţii capitale neexecutate.

24. Primarii or. Ungheni, s. Costuleni, c. Valea Mare și c. Todirești să implementeze proceduri ale sistemului de control intern care să excludă cazurile de executare a lucrărilor de construcţie din contul mijloacelor publice, în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, verificată şi expertizată regulamentar.

24. Primarii or. Ungheni, s. Costuleni, c. Valea Mare și c. Todirești să implementeze proceduri ale sistemului de control intern care să excludă cazurile de executare a lucrărilor de construcţie din contul mijloacelor publice, în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, verificată şi expertizată regulamentar.

24. Primarii or. Ungheni, s. Costuleni, c. Valea Mare și c. Todirești să implementeze proceduri ale sistemului de control intern care să excludă cazurile de executare a lucrărilor de construcţie din contul mijloacelor publice, în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, verificată şi expertizată regulamentar.

24. Primarii or. Ungheni, s. Costuleni, c. Valea Mare și c. Todirești să implementeze proceduri ale sistemului de control intern care să excludă cazurile de executare a lucrărilor de construcţie din contul mijloacelor publice, în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, verificată şi expertizată regulamentar.

25. Președintele raionului și primarii: or. Ungheni, or. Cornești, satelor/comunelor Alexeevca, Măcărești, Măgurele, Pîrlița, Rădenii Vechi, Todirești, Valea Mare și Zagarancea să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

25. Președintele raionului și primarii: or. Ungheni, or. Cornești, satelor/comunelor Alexeevca, Măcărești, Măgurele, Pîrlița, Rădenii Vechi, Todirești, Valea Mare și Zagarancea să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

25. Președintele raionului și primarii: or. Ungheni, or. Cornești, satelor/comunelor Alexeevca, Măcărești, Măgurele, Pîrlița, Rădenii Vechi, Todirești, Valea Mare și Zagarancea să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

25. Președintele raionului și primarii: or. Ungheni, or. Cornești, satelor/comunelor Alexeevca, Măcărești, Măgurele, Pîrlița, Rădenii Vechi, Todirești, Valea Mare și Zagarancea să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

25. Președintele raionului și primarii: or. Ungheni, or. Cornești, satelor/comunelor Alexeevca, Măcărești, Măgurele, Pîrlița, Rădenii Vechi, Todirești, Valea Mare și Zagarancea să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

25. Președintele raionului și primarii: or. Ungheni, or. Cornești, satelor/comunelor Alexeevca, Măcărești, Măgurele, Pîrlița, Rădenii Vechi, Todirești, Valea Mare și Zagarancea să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

25. Președintele raionului și primarii: or. Ungheni, or. Cornești, satelor/comunelor Alexeevca, Măcărești, Măgurele, Pîrlița, Rădenii Vechi, Todirești, Valea Mare și Zagarancea să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

25. Președintele raionului și primarii: or. Ungheni, or. Cornești, satelor/comunelor Alexeevca, Măcărești, Măgurele, Pîrlița, Rădenii Vechi, Todirești, Valea Mare și Zagarancea să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

25. Președintele raionului și primarii: or. Ungheni, or. Cornești, satelor/comunelor Alexeevca, Măcărești, Măgurele, Pîrlița, Rădenii Vechi, Todirești, Valea Mare și Zagarancea să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

25. Președintele raionului și primarii: or. Ungheni, or. Cornești, satelor/comunelor Alexeevca, Măcărești, Măgurele, Pîrlița, Rădenii Vechi, Todirești, Valea Mare și Zagarancea să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

25. Președintele raionului și primarii: or. Ungheni, or. Cornești, satelor/comunelor Alexeevca, Măcărești, Măgurele, Pîrlița, Rădenii Vechi, Todirești, Valea Mare și Zagarancea să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

26. Primarii primăriilor c. Buciumeni, s. Costuleni și s. Unțești să examineze cazurile de decontare neconformă a combustibilului, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în vederea restituirii cheltuielilor neregulamentare.

26. Primarii primăriilor c. Buciumeni, s. Costuleni și s. Unțești să examineze cazurile de decontare neconformă a combustibilului, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în vederea restituirii cheltuielilor neregulamentare.

26. Primarii primăriilor c. Buciumeni, s. Costuleni și s. Unțești să examineze cazurile de decontare neconformă a combustibilului, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în vederea restituirii cheltuielilor neregulamentare.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

27. Președintele raionului Ungheni și AAPL din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu, precum și acordarea şi utilizarea alocaţiilor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor şi serviciilor publice respective.

28. Președintele raionului Ungheni și primarii or. Ungheni, or. Cornești, com. Hîrcești, în calitate de fondatori ai întreprinderilor municipale și IMSP, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în gestiune, cu reflectarea corespunzătoare a acestuia în evidenţa contabilă și restabilirea dreptului de proprietate.

28. Președintele raionului Ungheni și primarii or. Ungheni, or. Cornești, com. Hîrcești, în calitate de fondatori ai întreprinderilor municipale și IMSP, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în gestiune, cu reflectarea corespunzătoare a acestuia în evidenţa contabilă și restabilirea dreptului de proprietate.

28. Președintele raionului Ungheni și primarii or. Ungheni, or. Cornești, com. Hîrcești, în calitate de fondatori ai întreprinderilor municipale și IMSP, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în gestiune, cu reflectarea corespunzătoare a acestuia în evidenţa contabilă și restabilirea dreptului de proprietate.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

29. Președintele raionului Ungheni și primarii: or. Ungheni, or. Cornești și satelor/comunelor Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Năpădeni, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sinești, Teșcureni, Unțești, Valea Mare, Zagarancea să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Cerinte (35)

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Ungheni, preşedintelui raionului Ungheni, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Ungheni, Cornești, Alexeevca, Buciumeni, Bumbăta, Bușila, Cetireni, Cioropcani, Cornești, Cornova, Costuleni, Florițoaia Veche, Hîrcești, Măcărești, Manoilești, Măgurele, Morenii Noi, Năpădeni, Negurenii Vechi, Pîrlița, Rădenii Vechi, Sculeni, Sinești, Teșcureni, Todirești, Unțești, Valea Mare, Zagarancea şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru familiarizare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Ungheni confruntarea indicilor din sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferentă constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;

2.3. Fondului republican de susținere socială a populației şi se cere să examineze oportunitatea elaborării și aprobării la nivel național a indicatorilor calitativi și cantitativi unici de evaluare a stării de vulnerabilitate socială a solicitantului de ajutor material în raport cu veniturile familiei și condițiile de trai, cu înaintarea propunerilor respective de modificare a prevederilor regulamentare;

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Ungheni ce ţine de evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare, aferente formării şi mobilizării integre a veniturilor bugetare; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public;

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Ungheni ce ţine de evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare, aferente formării şi mobilizării integre a veniturilor bugetare; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public;

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Ungheni ce ţine de evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare, aferente formării şi mobilizării integre a veniturilor bugetare; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public;