Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 26 din 20 mai 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Soroca pe anii 2011-2012

Numar din data de 2013-05-20 Nr. cerinte: 27 Nr. recomandari: 144

Curtea de Conturi, în prezenţa vicepreşedintelui raionului Soroca dl V. Nicuța, reprezentantului Guvernului în teritoriu dl I. Grosu, șefului Direcției privatizare a Agenției Proprietății Publice a Ministerului Economiei dl M. Doruc, șefului Direcției Finanțe a Consiliului raional Soroca dna L. Lisnic, șefului Direcţiei Generale Învăţămînt dl Gh. Donos, șefului Serviciului Relații Funciare și Cadastru dl R. Coșeru, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat Soroca dl I. Morari şi primarilor: or. Soroca dna E. Bodnarenco, c. Regina Maria dl O. Nastas, c. Tătărăuca Veche dl L. Raischi, c. Stoicani dl S. Bric, c. Parcani dl S. Cetulean, c. Ocolina dna V. Ceban, călăuzindu-se de art. 2 alin.(1) şi art. 4 alin.(1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Soroca pe anul 2011-2012.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art. 28 şi art. 31 din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2012 și 2013, avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din raion a prevederilor regulamentare în procesul bugetar; corespunderii cadrului normativ şi analitic a procedurilor de evaluare, planificare şi administrare a impozitelor/taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; administrării şi integrităţii patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost analizate deciziile şi dispoziţiile Consiliului raional şi ale preşedintelui raionului, actele organelor deliberative şi executive ale unităților administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul I.

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Măsurile realizate de autorităţile publice locale din raionul Soroca în materie de management instituțional economico-financiar și fiscal nu au întrunit în măsură deplină rigorile de regularitate și eficiență, fiind depistate unele abateri şi nereguli. Se atestă o gestionare inadecvată şi a patrimoniului administrat de către autoritățile de toate nivelurile. Aceste deficienţe, în consecință, influenţează atingerea unui impact cu plusvaloare în realizarea priorităţilor economice şi sociale de importanță locală.

Sintetizînd factorii generatori de iregularităţi şi neconformităţi în administrarea fondurilor publice, expuse în Raportul de audit, Curtea de Conturi evidențiază următoarele:

  • Autoritățile de profil nu au asigurat o monitorizare concludentă întru evaluarea autentică şi fundamentată a materiei de impozitare aferentă veniturilor bugetare formate pe teritoriul din subordine. Astfel, indicii fiscal-bugetari, evaluați şi aprobați de către autorităţile publice, sînt diminuați (cu circa 8,8 mil.lei), ceea ce nu contribuie la soluționarea unor probleme de dezvoltare social-economică și influențează fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru susținerea financiară a teritoriului. Verificările selective ale auditului denotă că identificarea bazei generatoare de venituri pentru calcularea impozitului funciar; plăţilor din arenda terenurilor agricole şi terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate; taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială; taxei de piaţă; altor plăţi a determinat neîncasarea veniturilor în bugetele locale estimate în sumă totală de la 2,3 mil.lei pînă la circa 5,4 mil.lei.

Neidentificarea și neatragerea în circuitul fiscal-bugetar a resurselor disponibile constituie o slăbiciune instituțională a autorităților de resort și necesită o remediere neîntîrziată.

  • Atît consiliile locale, cît şi autoritatea subordonată Consiliului raional (Serviciul Relații Funciare și Cadastru) nu au exercitat într-o manieră consolidată şi eficientă controlul respectiv, fapt care a permis unor primării din raion să nu respecte cadrul legislativ-normativ ce vizează domeniul funciar. În rezultat, neregulile admise au generat neachitarea la bugetul de stat și la cel local a unor plăți în sumă totală de 14,8 mil. lei.
  • Managementul cheltuielilor bugetelor locale nu corespunde întocmai exigențelor și, implicit, cadrului regulator, în consecinţă fiind admise derogări, și anume:

♦ pe parcursul anilor 2011-2012, la redistribuirea transferurilor din bugetul de stat pentru susţinerea financiară a UAT, sursele destinate domeniului învăţămîntului în sumă de 10,5 mil.lei și, respectiv, de 4,4 mil.lei au fost utilizate în alte scopuri, inclusiv la formarea fondului de susținere a proiectelor investiționale, cheltuielilor în domeniul sportului și tineretului;

♦ la stabilirea numărului de unități de personal și, respectiv, a cheltuielilor de personal în sectorul bugetar pentru anul 2012 nu s-a ținut cont de recomandările stipulate în cadrul regulator, în rezultat, pentru structurile Consiliului raional, fiind aprobate cu 195 unități de personal mai mult, cheltuielile de întreținere a acestora constituind peste 2,7 mil. lei;

♦ la execuţia unor tipuri de cheltuieli nu s-au respectat limitele aprobate, fiind admise unele depășiri, care au însumat peste 2,4 mil.lei, ceea ce, în unele cazuri, a determinat formarea unor datorii creditoare în lipsa suportului financiar;

♦ la efectuarea unor cheltuieli din contul bugetului de nivelul II nu s-a ținut cont de competențele instituționale în efectuarea cheltuielilor publice, fiind finanțate unele cheltuieli ce nu se încadrează în limitele cadrului regulamentar;

♦ managementul neconform privind gestiunea mijloacelor destinate investițiilor și reparațiilor capitale, precum și nerespectarea legislației în vigoare ce ține de acest domeniu au generat nereguli și erori, exprimate prin: executarea lucrărilor în lipsa proiectului elaborat și verificat regulamentar, precum și fără respectarea procedurilor de achiziție publică; majorarea neîntemeiată a valorii lucrărilor executate, precum și modificarea neargumentată a elementelor din contractele încheiate; neasigurarea garanției de bună execuție a lucrărilor etc. Iregularitățile în legătură cu situațiile menționate au însumat peste 11,9 mil.lei;

♦ unele subdiviziuni ale Consiliului raional, precum și unele autorități ale administrației publice locale (AAPL) de nivelul I din raion au admis încălcări la achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor, care au ca impact diminuarea eficienței utilizării mijloacelor publice. Prin urmare, numai la procurarea mărfurilor și serviciilor prin divizarea achiziției publice iregularitățile au însumat 3,7 mil.lei;

♦ managementul subperformant în materie de resurse umane, exprimat prin efectuarea plăţilor salariale neregulamentare în sumă totală de 0,3 mil.lei, precum şi prin admiterea unor cheltuieli suplimentare în sumă de 0,7 mil.lei.

  • Există deficienţe şi la gestionarea patrimoniului public local, unele din ele nefiind soluţionate pe parcursul a mai mulţi ani. În acest context, se exemplifică următoarele:

♦ AAPL nu deţin o evidenţă exhaustivă a patrimoniului care le aparţine cu drept de proprietate. Astfel, primăria or. Soroca nu avea înregistrat în evidenţa contabilă patrimoniu în valoare de 39,5 mil.lei, transmis în capitalul social al întreprinderilor fondate, ceea ce a dus la denaturarea raportărilor de rigoare. AAPL nu dispun de politici privind reglementarea modului de gestionare a patrimoniului public local, fapt ce constituie un impediment în asigurarea unui management eficient, astfel lipsind bugetele locale de o sursă suplimentară de venituri. În acest context, se relevă că timp îndelungat unele întreprinderi municipale fondate de AAPL înregistrează pierderi din activitatea economico-financiară.

Există unele deficienţe şi la contabilizarea patrimoniului transmis în gestiune instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP). Lipsa monitorizării eficiente din partea Consiliului rational a modului de gestionare a patrimoniului public transmis la IMSP a condiționat o diferență a valorii mijloacelor fixe gestionate de ambele părți în sumă totală de 15,7 mil.lei, precum și denaturarea semnificativă a datelor din rapoartele financiare, prin reflectarea neveridică a situației economice.

Unele întreprinderi municipale au reflectat în evidența contabilă în mod nejustificat valoarea patrimoniului transmis în capitalul social în sumă de 19,9 mil.lei ca datorii ale fondatorului aferente aportului acestuia în capitalul statutar.

♦ O problemă nesoluţionată de mai mulţi ani rămîne a fi neînregistrarea la organul cadastral a patrimoniului public local. Astfel, nu au fost supuse cadastrării bunuri imobile în valoare de 56,8 mil.lei și reţele de gazoduct - de 23,2 mil.lei.

♦ Unele instituţii publice locale nu au asigurat respectarea procedurii de casare a patrimoniului public în sumă totală de 0,34 mil.lei, concomitent neînregistrînd în evidenţa contabilă utilajele şi materialele obţinute în urma lichidării.

  • Evidenţa contabilă în instituţiile bugetare se ţine sub nivelul cerinţelor şi normelor, în unele cazuri cheltuielile bugetare nefiind justificate în modul stabilit, inclusiv la desfăşurarea măsurilor culturale şi achiziționarea bunurilor (serviciilor).

Iregularităţile constatate sînt și rezultatul neimplementării oportune de către autoritățile vizate a unui sistem de control intern și audit, conform rigorilor legale.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art. 7 alin.(1) lit.a), art. 15 alin.(2) şi alin.(4), art. 16 lit.c), art. 34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Soroca pe anii 2011-2012, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru luare de atitudine, şi se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Soroca confruntarea indicilor din sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind materia de impozitare aferentă formării bazei de venituri bugetare și sporirii gradului de conformare voluntară;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare, şi se cere luarea de atitudine privind activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Soroca ce ține de plenitudinea și credibilitatea bazei de impozitare aferente formării veniturilor bugetare per ansamblu, inclusiv pentru formarea bugetelor locale și redimensionarea transferurilor din bugetul de stat, precum și privind necesitatea ajustării cadrului regulator pentru asigurarea evidenţei contabile a patrimoniului public;

2.4. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Soroca şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

2.5. Guvernului, pentru o posibilă examinare a conformării autorităților publice de resort și celor locale privind respectarea cadrului legal-regulator în materie de evidență/cadastrare/integritate a patrimoniului public gestionat;

2.6. Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;

2.7. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1.-2.4. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr. 237-240, art. 864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (144)

1. Preşedintele raionului Soroca şi DF să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

1. Preşedintele raionului Soroca şi DF să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

2. Președintele raionului Soroca să revadă oportunitatea implementării în practică a Regulamentului privind funcționarea Serviciului relații funciare al raionului.

3. Primăriile satelor/comunelor Băxani, Oclanda, Ocolina, Parcani, Regina Maria, Tătărăuca Veche, Visoca să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o prognozare corectă a veniturilor în bugetele locale și să excludă diminuările în procesul de prognozare.

3. Primăriile satelor/comunelor Băxani, Oclanda, Ocolina, Parcani, Regina Maria, Tătărăuca Veche, Visoca să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o prognozare corectă a veniturilor în bugetele locale și să excludă diminuările în procesul de prognozare.

3. Primăriile satelor/comunelor Băxani, Oclanda, Ocolina, Parcani, Regina Maria, Tătărăuca Veche, Visoca să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o prognozare corectă a veniturilor în bugetele locale și să excludă diminuările în procesul de prognozare.

3. Primăriile satelor/comunelor Băxani, Oclanda, Ocolina, Parcani, Regina Maria, Tătărăuca Veche, Visoca să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o prognozare corectă a veniturilor în bugetele locale și să excludă diminuările în procesul de prognozare.

3. Primăriile satelor/comunelor Băxani, Oclanda, Ocolina, Parcani, Regina Maria, Tătărăuca Veche, Visoca să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o prognozare corectă a veniturilor în bugetele locale și să excludă diminuările în procesul de prognozare.

3. Primăriile satelor/comunelor Băxani, Oclanda, Ocolina, Parcani, Regina Maria, Tătărăuca Veche, Visoca să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o prognozare corectă a veniturilor în bugetele locale și să excludă diminuările în procesul de prognozare.

3. Primăriile satelor/comunelor Băxani, Oclanda, Ocolina, Parcani, Regina Maria, Tătărăuca Veche, Visoca să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o prognozare corectă a veniturilor în bugetele locale și să excludă diminuările în procesul de prognozare.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

4. Primăriile: orașului Soroca şi satelor/comunelor Băxani, Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dărcăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Holoșnița, Nimereuca, Ocolina, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Stoicani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Volovița, Zastînca: 4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică (inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice), cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia; 4.2. să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate pentru bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

5. Primăria or. Soroca: 5.1. să restabilească datoria debitoare omisă neîntemeiat în sumă de 70,8 mii lei; 5.2. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune, precum și revizuirea deciziilor privind transmiterea în folosinţă a edificiilor care fac parte din baza materială a sistemului de învăţămînt.

6. Primăriile satelor/comunelor Cremenciug, Dărcăuți, Iarova, Oclanda, Racovăț, Rudi, Slobozia-Cremene, Șolcani, Stoicani, Șeptelici, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Visoca să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

6. Primăriile satelor/comunelor Cremenciug, Dărcăuți, Iarova, Oclanda, Racovăț, Rudi, Slobozia-Cremene, Șolcani, Stoicani, Șeptelici, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Visoca să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

6. Primăriile satelor/comunelor Cremenciug, Dărcăuți, Iarova, Oclanda, Racovăț, Rudi, Slobozia-Cremene, Șolcani, Stoicani, Șeptelici, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Visoca să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

6. Primăriile satelor/comunelor Cremenciug, Dărcăuți, Iarova, Oclanda, Racovăț, Rudi, Slobozia-Cremene, Șolcani, Stoicani, Șeptelici, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Visoca să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

6. Primăriile satelor/comunelor Cremenciug, Dărcăuți, Iarova, Oclanda, Racovăț, Rudi, Slobozia-Cremene, Șolcani, Stoicani, Șeptelici, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Visoca să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

6. Primăriile satelor/comunelor Cremenciug, Dărcăuți, Iarova, Oclanda, Racovăț, Rudi, Slobozia-Cremene, Șolcani, Stoicani, Șeptelici, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Visoca să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

6. Primăriile satelor/comunelor Cremenciug, Dărcăuți, Iarova, Oclanda, Racovăț, Rudi, Slobozia-Cremene, Șolcani, Stoicani, Șeptelici, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Visoca să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

6. Primăriile satelor/comunelor Cremenciug, Dărcăuți, Iarova, Oclanda, Racovăț, Rudi, Slobozia-Cremene, Șolcani, Stoicani, Șeptelici, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Visoca să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

6. Primăriile satelor/comunelor Cremenciug, Dărcăuți, Iarova, Oclanda, Racovăț, Rudi, Slobozia-Cremene, Șolcani, Stoicani, Șeptelici, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Visoca să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

6. Primăriile satelor/comunelor Cremenciug, Dărcăuți, Iarova, Oclanda, Racovăț, Rudi, Slobozia-Cremene, Șolcani, Stoicani, Șeptelici, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Visoca să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

6. Primăriile satelor/comunelor Cremenciug, Dărcăuți, Iarova, Oclanda, Racovăț, Rudi, Slobozia-Cremene, Șolcani, Stoicani, Șeptelici, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Visoca să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

6. Primăriile satelor/comunelor Cremenciug, Dărcăuți, Iarova, Oclanda, Racovăț, Rudi, Slobozia-Cremene, Șolcani, Stoicani, Șeptelici, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Visoca să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

6. Primăriile satelor/comunelor Cremenciug, Dărcăuți, Iarova, Oclanda, Racovăț, Rudi, Slobozia-Cremene, Șolcani, Stoicani, Șeptelici, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Visoca să asigure stoparea activității neautorizate de comerţ, precum și să elaboreze și să aprobe unele procese operaționale ce țin de acumularea veniturilor în volum deplin din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

7. Primăriile Băxani și Parcani să întreprindă măsuri în vederea recuperării prejudiciului (veniturilor neacumulate) în urma comercializării terenurilor proprietate publică, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să excludă asemenea cazuri.

7. Primăriile Băxani și Parcani să întreprindă măsuri în vederea recuperării prejudiciului (veniturilor neacumulate) în urma comercializării terenurilor proprietate publică, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să excludă asemenea cazuri.

8. Primăriile Bădiceni și Parcani să implementeze procedurile respective de control intern, care să asigure utilizarea regulamentară a mijloacelor financiare acumulate din vînzarea terenurilor proprietate publică.

8. Primăriile Bădiceni și Parcani să implementeze procedurile respective de control intern, care să asigure utilizarea regulamentară a mijloacelor financiare acumulate din vînzarea terenurilor proprietate publică.

9. Primăriile Cosăuți, Stoicani, Trifăuți să revizuiască toate cazurile de scoatere neîntemeiată a terenurilor din circuitul agricol, cu luarea măsurilor privind compensarea pierderilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

9. Primăriile Cosăuți, Stoicani, Trifăuți să revizuiască toate cazurile de scoatere neîntemeiată a terenurilor din circuitul agricol, cu luarea măsurilor privind compensarea pierderilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

9. Primăriile Cosăuți, Stoicani, Trifăuți să revizuiască toate cazurile de scoatere neîntemeiată a terenurilor din circuitul agricol, cu luarea măsurilor privind compensarea pierderilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

10. DF să elaboreze proceduri interne privind formarea devizelor de cheltuieli pentru toate instituțiile, inclusiv cele de învățămînt în bază de standarde de cost.

11. Consiliul raional să examineze oportunitatea optimizării numărului de personal potrivit cadrului normativ în vigoare.

12. DGÎ și primăriile s. Egoreni, c. Parcani, or. Soroca să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor și riscurilor asociate acestora, precum și să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

12. DGÎ și primăriile s. Egoreni, c. Parcani, or. Soroca să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor și riscurilor asociate acestora, precum și să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

12. DGÎ și primăriile s. Egoreni, c. Parcani, or. Soroca să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor și riscurilor asociate acestora, precum și să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

12. DGÎ și primăriile s. Egoreni, c. Parcani, or. Soroca să examineze cazurile de executare a cheltuielilor neasigurate cu suport financiar, cu identificarea cauzelor și riscurilor asociate acestora, precum și să întreprindă măsurile de consolidare a disciplinei financiare la acest compartiment.

13. Aparatul președintelui raionului, DGÎ, Secția Cultură și Turism și primăriile: or. Soroca, c. Ocolina să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii și să investigheze, după caz, dispozițiile factorilor responsabili pentru aprobarea cheltuielilor neconforme/ilicite.

13. Aparatul președintelui raionului, DGÎ, Secția Cultură și Turism și primăriile: or. Soroca, c. Ocolina să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii și să investigheze, după caz, dispozițiile factorilor responsabili pentru aprobarea cheltuielilor neconforme/ilicite.

13. Aparatul președintelui raionului, DGÎ, Secția Cultură și Turism și primăriile: or. Soroca, c. Ocolina să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii și să investigheze, după caz, dispozițiile factorilor responsabili pentru aprobarea cheltuielilor neconforme/ilicite.

13. Aparatul președintelui raionului, DGÎ, Secția Cultură și Turism și primăriile: or. Soroca, c. Ocolina să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii și să investigheze, după caz, dispozițiile factorilor responsabili pentru aprobarea cheltuielilor neconforme/ilicite.

13. Aparatul președintelui raionului, DGÎ, Secția Cultură și Turism și primăriile: or. Soroca, c. Ocolina să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii și să investigheze, după caz, dispozițiile factorilor responsabili pentru aprobarea cheltuielilor neconforme/ilicite.

14. Consiliul raional, președintele raionului și primăriile: or. Soroca, c. Ocolina să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

14. Consiliul raional, președintele raionului și primăriile: or. Soroca, c. Ocolina să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

14. Consiliul raional, președintele raionului și primăriile: or. Soroca, c. Ocolina să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

14. Consiliul raional, președintele raionului și primăriile: or. Soroca, c. Ocolina să elaboreze și să aprobe limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

15. Președintele raionului și primăria c. Ocolina să implementeze proceduri de control intern care să excludă cazurile de înregistrare a faptelor economice fără documentarea corespunzătoare.

15. Președintele raionului și primăria c. Ocolina să implementeze proceduri de control intern care să excludă cazurile de înregistrare a faptelor economice fără documentarea corespunzătoare.

16. Consiliul raional să asigure executarea cheltuielilor potrivit competențelor delimitate, cu implementarea procedurilor de control intern respective.

17. Consiliul raional, preşedintele raionului, DGÎ, primăria or. Soroca și primăriile satelor/comunelor Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Hristici, Oclanda, Ocolina, Parcani, Schineni, Vasilcău să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

17. Consiliul raional, preşedintele raionului, DGÎ, primăria or. Soroca și primăriile satelor/comunelor Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Hristici, Oclanda, Ocolina, Parcani, Schineni, Vasilcău să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

17. Consiliul raional, preşedintele raionului, DGÎ, primăria or. Soroca și primăriile satelor/comunelor Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Hristici, Oclanda, Ocolina, Parcani, Schineni, Vasilcău să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

17. Consiliul raional, preşedintele raionului, DGÎ, primăria or. Soroca și primăriile satelor/comunelor Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Hristici, Oclanda, Ocolina, Parcani, Schineni, Vasilcău să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

17. Consiliul raional, preşedintele raionului, DGÎ, primăria or. Soroca și primăriile satelor/comunelor Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Hristici, Oclanda, Ocolina, Parcani, Schineni, Vasilcău să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

17. Consiliul raional, preşedintele raionului, DGÎ, primăria or. Soroca și primăriile satelor/comunelor Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Hristici, Oclanda, Ocolina, Parcani, Schineni, Vasilcău să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

17. Consiliul raional, preşedintele raionului, DGÎ, primăria or. Soroca și primăriile satelor/comunelor Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Hristici, Oclanda, Ocolina, Parcani, Schineni, Vasilcău să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

17. Consiliul raional, preşedintele raionului, DGÎ, primăria or. Soroca și primăriile satelor/comunelor Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Hristici, Oclanda, Ocolina, Parcani, Schineni, Vasilcău să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

17. Consiliul raional, preşedintele raionului, DGÎ, primăria or. Soroca și primăriile satelor/comunelor Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Hristici, Oclanda, Ocolina, Parcani, Schineni, Vasilcău să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

17. Consiliul raional, preşedintele raionului, DGÎ, primăria or. Soroca și primăriile satelor/comunelor Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Hristici, Oclanda, Ocolina, Parcani, Schineni, Vasilcău să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

17. Consiliul raional, preşedintele raionului, DGÎ, primăria or. Soroca și primăriile satelor/comunelor Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Hristici, Oclanda, Ocolina, Parcani, Schineni, Vasilcău să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

17. Consiliul raional, preşedintele raionului, DGÎ, primăria or. Soroca și primăriile satelor/comunelor Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Hristici, Oclanda, Ocolina, Parcani, Schineni, Vasilcău să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

17. Consiliul raional, preşedintele raionului, DGÎ, primăria or. Soroca și primăriile satelor/comunelor Bădiceni, Căinarii Vechi, Cosăuți, Hristici, Oclanda, Ocolina, Parcani, Schineni, Vasilcău să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

18. Preşedintele raionului Soroca, DGÎ şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Egoreni, Parcani, Regina Maria, Șolcani: 18.1. să asigure elaborarea unei strategii privind proiectele investiționale (inclusiv reparații capitale) necesare pentru implementare, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 18.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

18. Preşedintele raionului Soroca, DGÎ şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Egoreni, Parcani, Regina Maria, Șolcani: 18.1. să asigure elaborarea unei strategii privind proiectele investiționale (inclusiv reparații capitale) necesare pentru implementare, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 18.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

18. Preşedintele raionului Soroca, DGÎ şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Egoreni, Parcani, Regina Maria, Șolcani: 18.1. să asigure elaborarea unei strategii privind proiectele investiționale (inclusiv reparații capitale) necesare pentru implementare, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 18.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

18. Preşedintele raionului Soroca, DGÎ şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Egoreni, Parcani, Regina Maria, Șolcani: 18.1. să asigure elaborarea unei strategii privind proiectele investiționale (inclusiv reparații capitale) necesare pentru implementare, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 18.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

18. Preşedintele raionului Soroca, DGÎ şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Egoreni, Parcani, Regina Maria, Șolcani: 18.1. să asigure elaborarea unei strategii privind proiectele investiționale (inclusiv reparații capitale) necesare pentru implementare, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 18.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

18. Preşedintele raionului Soroca, DGÎ şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Egoreni, Parcani, Regina Maria, Șolcani: 18.1. să asigure elaborarea unei strategii privind proiectele investiționale (inclusiv reparații capitale) necesare pentru implementare, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 18.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

18. Preşedintele raionului Soroca, DGÎ şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Egoreni, Parcani, Regina Maria, Șolcani: 18.1. să asigure elaborarea unei strategii privind proiectele investiționale (inclusiv reparații capitale) necesare pentru implementare, cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice; 18.2. să asigure selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanţa şi profitabilitatea investiţiilor, cu condiţia disponibilului de surse financiare.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

19. Preşedintele raionului Soroca şi primăriile or. Soroca și satelor/comunelor Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca să aprobe și să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind: selectarea obiectelor pentru investiții capitale; achiziționarea și contractarea lucrărilor de reparație capitală; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate; relațiile cu antreprenorii; garanția de bună execuție a lucrărilor (contractelor), cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit.

20. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Regina Maria, Tătărăuca Veche să întreprindă măsuri, în conformitate cu reglementările în vigoare, privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate și repararea exagerărilor admise la executarea lucrărilor.

20. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Regina Maria, Tătărăuca Veche să întreprindă măsuri, în conformitate cu reglementările în vigoare, privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate și repararea exagerărilor admise la executarea lucrărilor.

20. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Regina Maria, Tătărăuca Veche să întreprindă măsuri, în conformitate cu reglementările în vigoare, privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate și repararea exagerărilor admise la executarea lucrărilor.

21. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Ocolina, Regina Maria, Rublenița, or. Soroca să asigure contabilizarea regulamentară a cheltuielilor pentru investițiile în construcții și reparații capitale, cu atribuirea conformă a acestora la majorarea valorii fondurilor fixe.

21. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Ocolina, Regina Maria, Rublenița, or. Soroca să asigure contabilizarea regulamentară a cheltuielilor pentru investițiile în construcții și reparații capitale, cu atribuirea conformă a acestora la majorarea valorii fondurilor fixe.

21. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Ocolina, Regina Maria, Rublenița, or. Soroca să asigure contabilizarea regulamentară a cheltuielilor pentru investițiile în construcții și reparații capitale, cu atribuirea conformă a acestora la majorarea valorii fondurilor fixe.

21. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Ocolina, Regina Maria, Rublenița, or. Soroca să asigure contabilizarea regulamentară a cheltuielilor pentru investițiile în construcții și reparații capitale, cu atribuirea conformă a acestora la majorarea valorii fondurilor fixe.

21. DGÎ şi primăriile satelor/comunelor Ocolina, Regina Maria, Rublenița, or. Soroca să asigure contabilizarea regulamentară a cheltuielilor pentru investițiile în construcții și reparații capitale, cu atribuirea conformă a acestora la majorarea valorii fondurilor fixe.

22. Preşedintele raionului Soroca, în comun cu AAPL de nivelul I, să examineze oportunitatea ajustării Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor „cu caracter excepţional şi imprevizibil", totodată stabilind proceduri de control intern privind utilizarea conformă a mijloacelor fondului de rezervă și remedierea abaterilor elucidate.

23. Preşedintele raionului Soroca și primarul or. Soroca: 23.1. să asigure inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea întreprinderilor fondate, cu înregistrarea regulamentară a acestuia în evidența contabilă și eliminarea deficiențelor constatate de audit; 23.2. să reexamineze statutele întreprinderilor fondate, cu ajustarea acestora la prevederile legislației în vigoare și la bunele practici în materie de management.

23. Preşedintele raionului Soroca și primarul or. Soroca: 23.1. să asigure inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea întreprinderilor fondate, cu înregistrarea regulamentară a acestuia în evidența contabilă și eliminarea deficiențelor constatate de audit; 23.2. să reexamineze statutele întreprinderilor fondate, cu ajustarea acestora la prevederile legislației în vigoare și la bunele practici în materie de management.

24. Primarul or. Soroca să asigure încheierea contractului de comodat privind transmiterea în gestiune Î.M. „DGLC Soroca" a patrimoniului public.

25. DF, în calitate de autoritate responsabilă de managementul și metodologia contabilă, să asigure desfășurarea instruirilor şi seminarelor în domeniul vizat, cu înaintarea cerințelor de implementare a sistemului de management financiar şi control intern, potrivit prevederilor legale.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26. Primăriile satelor/comunelor:Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cremenciug, Egoreni, Iarova, Hristici, Oclanda, Regina Maria, Rudi, Rublenița, or.Soroca, Stoicani, Tătărăuca Veche, Vasilcău, Vărăncău, Volovița să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Cerinte (27)

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Soroca, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor/comunelor/orașelor: Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Dubna, Egoreni, Iarova, Ocolina, Oclanda, Parcani, Racovăț, Regina Maria, Redi-Cereșnovăț, Schineni, Șolcani, Soroca, Tătărăuca Veche, Trifăuți, Vasilcău, Vădeni, Zastînca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru luare de atitudine, şi se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Soroca confruntarea indicilor din sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind materia de impozitare aferentă formării bazei de venituri bugetare și sporirii gradului de conformare voluntară;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru luare de atitudine, şi se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Soroca confruntarea indicilor din sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind materia de impozitare aferentă formării bazei de venituri bugetare și sporirii gradului de conformare voluntară;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare, şi se cere luarea de atitudine privind activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Soroca ce ține de plenitudinea și credibilitatea bazei de impozitare aferente formării veniturilor bugetare per ansamblu, inclusiv pentru formarea bugetelor locale și redimensionarea transferurilor din bugetul de stat, precum și privind necesitatea ajustării cadrului regulator pentru asigurarea evidenţei contabile a patrimoniului public;

2.4. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Soroca şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

2.4. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Soroca şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;