Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 27 din 23 mai 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Șoldănești pe anii 2011-2012

Numar din data de 2013-05-23 Nr. cerinte: 11 Nr. recomandari: 59

Curtea de Conturi, în prezența președintelui raionului Șoldănești dl Alexandru Relițchii, șefului Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat dl Tudor Golub, șefului Direcției Finanțe a Consiliului raional Șoldănești dl Iurii Prisăcari, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat Șoldănești dna Larisa Dereli, primarilor: com. Vadul-Rașcov dna Valentina Paierele, com. Cotiujenii Mari dl Petru Comendant, s. Parcani dl Valeriu Lopaci, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Șoldănești pe anii 2011-2012.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art. 28, art. 30 şi art. 31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2012-2013, avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din raion a prevederilor regulamentare în procesul bugetar; corespunderii cadrului normativ şi analitic a procedurilor de evaluare, planificare şi administrare a impozitelor/taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; administrării şi integrităţii patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit au fost obținute prin: evaluarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților auditate, registrelor contabile; verificarea, confruntarea documentelor primare, actelor de recepție a lucrărilor ce țin de valorificarea investițiilor și de reparațiile capitale; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin contrapunerea explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. Au fost verificate deciziile organelor deliberative şi executive din cadrul unităților administrativ-teritoriale (în continuare - UAT).

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Șoldănești pe anii 2011-2012 a relevat existenţa multiplelor iregularităţi şi neconformităţi, admise în procesul bugetar la venituri și cheltuieli, precum şi în gestionarea patrimoniului public, care se exprimă prin următoarele:

  • Cu abateri de la prevederile legale şi atribuţiile de profil, Direcția Finanțe (în continuare - DF) nu a administrat în mod exigent și eficient procesul bugetar per ansamblu, în consecință veniturile fiind subestimate, iar cheltuielile - supradimensionate. Astfel, indicii fiscal-bugetari stabiliți de autoritățile publice locale nu reflectă potențialul economic și financiar aferent formării bugetelor respective, în rezultat subestimările la unele categorii de venituri bugetare, în ansamblu pe raion, constituind 3,8 mil.lei. Carențele în cauză generează dezechilibre și dependență constantă a raionului în raport cu bugetul de stat, transferurile constituind 80%.

Slăbiciunile instituționale în materie de evaluare-planificare, precum şi nepreocuparea corespunzătoare a autorităților administrației publice locale (în continuare - AAPL) de extinderea bazei de impozitare constituie impedimente majore în sporirea și consolidarea surselor proprii. Astfel, verificările selective în cadrul auditului au identificat surse suplimentare provenite din impozite și taxe, nerealizate de către AAPL, în sumă totală de aproximativ 2,56 mil.lei, din care cele mai semnificative fiind:

- neîncasarea plăților din arenda terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate - 1,5 mil.lei;

- neîncasarea plăților din vînzarea/cumpărarea terenurilor proprietate publică - 0,9 mil.lei

- neîncasarea integrală a impozitelor pe proprietate în sumă totală de 0,1 mil.lei;

- neacumularea plăţilor pentru arenda patrimoniului local - 57,2 mii lei.

O rezervă semnificativă la acumularea veniturilor în bugetele UAT o constituie şi restanţele contribuabililor, care, la situaţia din 31.12.2012, au însumat 4,1 mil.lei.

  • Urmare managementului financiar necorespunzător, s-au constatat încălcări în materie de disciplină financiară la gestiunea cheltuielilor din bugetele locale, care au rezultat în:

- nerespectarea limitelor de cheltuieli maxime aprobate pe unele tipuri de cheltuieli în sumă totală de 1,1 mil.lei, ca urmare a valorificării lucrărilor în lipsa mijloacelor financiare preconizate;

- efectuarea cheltuielilor neregulamentare şi iraţionale pentru investiţii şi reparaţii capitale în sumă totală de 27,0 mil.lei, din care cele mai semnificative fiind: în lipsa proiectelor verificate şi expertizate în modul stabilit - 9,4 mil.lei; executarea lucrărilor necontractate - 8,8 mil.lei; cheltuieli ineficiente - 1,0 mil.lei; nerespectarea procedurilor legale de achiziţii publice în sumă de 7,8 mil.lei, fapt ce poate duce la valorificarea ineficientă a mijloacelor publice. Concomitent, prezența unor încălcări de ordin procedural au limitat condițiile de liberă concurență și transparență a procesului de achiziționare a bunurilor și serviciilor;

- efectuarea unor plăți salariale neregulamentare în sumă totală de 0,54 mil. lei.

  • AAPL nu au asigurat contabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică locală în valoare totală de 50,9 mil.lei, precum şi transmiterea regulamentară a acestuia în gestiune întreprinderilor municipale fondate. Totodată, lipsa în cadrul UAT a unui sistem exhaustiv de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local nu asigură un management eficient în domeniul respectiv, lipsind bugetele locale de o sursă suplimentară de venituri. Astfel, o perioadă îndelungată, întreprinderile municipale fondate de AAPL înregistrează pierderi din activitatea economico-financiară şi datorii față de bugetul public naţional, însă fondatorul n-a adoptat un plan de redresare a acestor situații.

O problemă nesoluționată de mai mulți ani rămîne a fi neînregistrarea la organul cadastral a patrimoniului public local - bunuri imobiliare în valoare totală de 17,5 mil.lei și terenuri cu suprafața de 7,3 ha. Unele AAPL nu deţin o informaţie exhaustivă privind fondul funciar aflat în proprietatea sa şi modul de utilizare a acestuia, ceea ce poate duce la folosirea neautorizată a terenurilor proprietate publică locală şi la neîncasarea plăţilor cuvenite. Cauza principală se prezintă a fi nedelimitarea terenurilor proprietate publică a statului şi a UAT.

  • Managementul financiar-contabil imprudent, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, lipsa evidenţei analitice, nereguli în decontări rezultă în lipsa de credibilitate a raportărilor asupra situațiilor patrimoniale.

Iregularităţile şi devierile existente în toate domeniile supuse verificării se datorează: lipsei unor proceduri formalizate de control intern atît la etapa de planificare, cît şi la etapa de executare a veniturilor şi cheltuielilor; cunoaşterii insuficiente de către personalul de conducere şi cel de execuţie al AAPL din raion a prevederilor legale privind administrarea şi gestionarea patrimoniului public local (îndeosebi, în calitate de fondatori ai unor entităţi); iresponsabilităţii unor factori de decizie la exercitarea atribuţiilor funcţionale.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Șoldănești pe anii 2011-2012, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Șoldănești, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or. Șoldănești, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov, s. Parcani, s. Olișcani şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru documentare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Șoldănești să confrunte indicii din sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind relevanța bazei de impozitare, în vederea identificării autentice a potențialului aferent bazei de venituri bugetare și sporirii gradului de conformare voluntară;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine asupra activității necorespunzătoare a autorităților financiare și fiscale din raionul Șoldănești privind evoluția colectării veniturilor proprii, neidentificarea instrumentelor de extindere a bazei de impozitare și gradul sporit de dependență a bugetelor locale în raport cu bugetul de stat;

2.4. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Orhei şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

2.5. Guvernului, pentru o posibilă examinare a conformării autorităților publice de resort și celor locale privind asigurarea integrității patrimoniului public gestionat, precum şi a înregistrării regulamentare a acestuia;

2.6. Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;

2.7. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare.

3. Materialele auditului ce țin de primăria or. Șoldănești se remit Procuraturii Generale, spre examinare după competență;

4. Se ia act că pe parcursul auditului:

4.1. Aparatul președintelui raionului a elaborat un program de măsuri în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit, a inițiat procedura de verificare regulamentară a proiectului "Instalații de purificare în or. Șoldănești cu reconstrucția rețelelor și instalațiilor", precum și a întreprins acțiunile de rigoare pentru restabilirea cheltuielilor neexecutate în sumă de 104,3 mii lei, cu înregistrarea datoriilor antreprenorului față de autoritatea publică; a înregistrat dreptul de proprietate și a contabilizat construcția anexă cu suprafața de 18,0 m2;

4.2. Primăria com. Vadul-Rașcov a primit scrisoare de garanție de la antreprenorul S.R.L. "Vioravi Const" privind executarea unor lucrări în contul majorărilor admise în sumă totală de 11,2 mii lei;

4.3. Primăria or. Șoldănești a încasat suplimentar venituri ratate din impozitul pe bunuri imobile în sumă de 4,1 mii lei și a corectat darea de seamă respectivă;

4.4. Primăria com. Cotiujenii Mari a înregistrat în evidența contabilă bunuri în valoare totală de 1,5 mii lei.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.1.-2.4. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (59)

1. Preşedintele raionului, DF şi primarul or. Șoldănești să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

1. Preşedintele raionului, DF şi primarul or. Șoldănești să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

1. Preşedintele raionului, DF şi primarul or. Șoldănești să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

2. CR Șoldănești să instituie proceduri ale sistemului de control intern la fundamentarea veniturilor provenite din mijloace speciale, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea acumulării acestora.

3.1. să asigure implementarea procedurii de monitorizare a acumulării veniturilor la bugetul local, cu luarea atitudinii respective față de persoanele care nu se conformează prevederilor regulamentare;

3.1. să asigure implementarea procedurii de monitorizare a acumulării veniturilor la bugetul local, cu luarea atitudinii respective față de persoanele care nu se conformează prevederilor regulamentare;

3.2. să asigure efectuarea inventarierii bazei de impozitare, precum și a datoriilor față de bugetul local, cu întreprinderea măsurilor regulamentare pentru asigurarea încasării acestora;

3.2. să asigure efectuarea inventarierii bazei de impozitare, precum și a datoriilor față de bugetul local, cu întreprinderea măsurilor regulamentare pentru asigurarea încasării acestora;

3.3. să implementeze proceduri de control intern ce țin de monitorizarea activităților comerciale în teritoriul administrat și colectarea veniturilor pasibile încasării din sursa dată.

3.3. să implementeze proceduri de control intern ce țin de monitorizarea activităților comerciale în teritoriul administrat și colectarea veniturilor pasibile încasării din sursa dată.

4. Primarii or. Șoldănești , com. Cotiujenii Mari, com. Dobrușa, s. Găuzeni, s. Mihuleni, s. Șipca să implementeze proceduri de control intern care să asigure respectarea termenelor de aprobare și corelare a bugetelor UAT.

4. Primarii or. Șoldănești , com. Cotiujenii Mari, com. Dobrușa, s. Găuzeni, s. Mihuleni, s. Șipca să implementeze proceduri de control intern care să asigure respectarea termenelor de aprobare și corelare a bugetelor UAT.

4. Primarii or. Șoldănești , com. Cotiujenii Mari, com. Dobrușa, s. Găuzeni, s. Mihuleni, s. Șipca să implementeze proceduri de control intern care să asigure respectarea termenelor de aprobare și corelare a bugetelor UAT.

4. Primarii or. Șoldănești , com. Cotiujenii Mari, com. Dobrușa, s. Găuzeni, s. Mihuleni, s. Șipca să implementeze proceduri de control intern care să asigure respectarea termenelor de aprobare și corelare a bugetelor UAT.

4. Primarii or. Șoldănești , com. Cotiujenii Mari, com. Dobrușa, s. Găuzeni, s. Mihuleni, s. Șipca să implementeze proceduri de control intern care să asigure respectarea termenelor de aprobare și corelare a bugetelor UAT.

4. Primarii or. Șoldănești , com. Cotiujenii Mari, com. Dobrușa, s. Găuzeni, s. Mihuleni, s. Șipca să implementeze proceduri de control intern care să asigure respectarea termenelor de aprobare și corelare a bugetelor UAT.

5. Preşedintele raionului şi DF să asigure implementarea unui sistem de proceduri ale controlului intern, prin stabilirea unui mecanism transparent și echitabil de determinare și alocare a transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I pentru uniformizarea susținerii financiare a acestora.

5. Preşedintele raionului şi DF să asigure implementarea unui sistem de proceduri ale controlului intern, prin stabilirea unui mecanism transparent și echitabil de determinare și alocare a transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I pentru uniformizarea susținerii financiare a acestora.

6. DF, în comun cu DÎ, să elaboreze criterii clare şi distincte la planificarea cheltuielilor pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt, în conformitate cu noile metodologii de finanţare a acestora.

7. Primarul or. Șoldănești să implementeze proceduri de control intern care să asigure planificarea regulamentară a cheltuielilor în baza unor date veridice și justificate documentar.

8. CO și primarul or. Șoldănești să implementeze proceduri ale sistemului de control intern care să asigure respectarea limitelor de personal și executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii în conformitate cu cadrul regulamentar în vigoare, cu ajustarea corespunzătoare a statelor de personal și luarea măsurilor de rigoare în privința cheltuielilor neregulamentare.

8. CO și primarul or. Șoldănești să implementeze proceduri ale sistemului de control intern care să asigure respectarea limitelor de personal și executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii în conformitate cu cadrul regulamentar în vigoare, cu ajustarea corespunzătoare a statelor de personal și luarea măsurilor de rigoare în privința cheltuielilor neregulamentare.

9. Președintele raionului și primarii or. Șoldănești, s. Parcani, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov să elaboreze și să implementeze proceduri și procese de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure selectarea obiectelor pentru investiții capitale; stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție; achiziționarea și contractarea regulamentară a lucrărilor de reparație capitală; excluderea faptelor de executare a lucrărilor în lipsa documentației de proiect, verificată regulamentar; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit (inclusiv privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate).

9. Președintele raionului și primarii or. Șoldănești, s. Parcani, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov să elaboreze și să implementeze proceduri și procese de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure selectarea obiectelor pentru investiții capitale; stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție; achiziționarea și contractarea regulamentară a lucrărilor de reparație capitală; excluderea faptelor de executare a lucrărilor în lipsa documentației de proiect, verificată regulamentar; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit (inclusiv privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate).

9. Președintele raionului și primarii or. Șoldănești, s. Parcani, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov să elaboreze și să implementeze proceduri și procese de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure selectarea obiectelor pentru investiții capitale; stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție; achiziționarea și contractarea regulamentară a lucrărilor de reparație capitală; excluderea faptelor de executare a lucrărilor în lipsa documentației de proiect, verificată regulamentar; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit (inclusiv privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate).

9. Președintele raionului și primarii or. Șoldănești, s. Parcani, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov să elaboreze și să implementeze proceduri și procese de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure selectarea obiectelor pentru investiții capitale; stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție; achiziționarea și contractarea regulamentară a lucrărilor de reparație capitală; excluderea faptelor de executare a lucrărilor în lipsa documentației de proiect, verificată regulamentar; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit (inclusiv privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate).

9. Președintele raionului și primarii or. Șoldănești, s. Parcani, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov să elaboreze și să implementeze proceduri și procese de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure selectarea obiectelor pentru investiții capitale; stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție; achiziționarea și contractarea regulamentară a lucrărilor de reparație capitală; excluderea faptelor de executare a lucrărilor în lipsa documentației de proiect, verificată regulamentar; executarea cheltuielilor în cadrul limitelor mijloacelor financiare aprobate, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit (inclusiv privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate).

10. Președintele raionului și primarii or. Șoldănești, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

10. Președintele raionului și primarii or. Șoldănești, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

10. Președintele raionului și primarii or. Șoldănești, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

10. Președintele raionului și primarii or. Șoldănești, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor și serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

11. Primarul or. Șoldănști să implementeze proceduri ale sistemului de control intern care să asigure utilizarea regulamentară a mijloacelor financiare pentru amenajarea teritoriului, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

12. Primarul or. Șoldănești să implementeze procese de control intern care să minimalizeze cheltuielile iraționale în legătură cu obligațiunile conform titlurilor executorii, cu întreprinderea măsurilor de rigoare față de persoanele responsabile, în conformitate cu prevederile cadrului normativ-regulator în vigoare.

13. Preşedintele raionului Șoldănești şi CR să implementeze proceduri de control intern care ar asigura utilizarea regulamentară, transparentă şi conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă, cu întreprinderea unor măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate.

13. Preşedintele raionului Șoldănești şi CR să implementeze proceduri de control intern care ar asigura utilizarea regulamentară, transparentă şi conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă, cu întreprinderea unor măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate.

14. Primarul or. Șoldănești să elaboreze și să înainteze spre aprobare în mod regulamentar limitele de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea exercitării atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect, precum și cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

15. CR şi preşedintele raionului Șoldănești să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind acordarea și utilizarea conform destinației a indemnizaților unice, cu întreprinderea măsurilor, conform prevederilor cadrului normativ-regulator în vigoare, referitor la cazurile de alocare neregulamentară a indemnizațiilor unice, precum și de utilizare a acestora în alte scopuri.

15. CR şi preşedintele raionului Șoldănești să identifice procesele de bază ale controlului intern și descrierea acestora privind acordarea și utilizarea conform destinației a indemnizaților unice, cu întreprinderea măsurilor, conform prevederilor cadrului normativ-regulator în vigoare, referitor la cazurile de alocare neregulamentară a indemnizațiilor unice, precum și de utilizare a acestora în alte scopuri.

16. Preşedintele raionului Șoldănești, DÎ și primarii or. Șoldănești, com. Vadul-Rașcov, com. Cotiujenii Mari să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

16. Preşedintele raionului Șoldănești, DÎ și primarii or. Șoldănești, com. Vadul-Rașcov, com. Cotiujenii Mari să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

16. Preşedintele raionului Șoldănești, DÎ și primarii or. Șoldănești, com. Vadul-Rașcov, com. Cotiujenii Mari să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

16. Preşedintele raionului Șoldănești, DÎ și primarii or. Șoldănești, com. Vadul-Rașcov, com. Cotiujenii Mari să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

17.1. să implementeze proceduri de control intern care să asigure o administrare conformă a patrimoniului transmis în gestiunea întreprinderilor fondate, cu înregistrarea regulamentară a acestuia în evidența contabilă și înlăturarea deficiențelor constatate de audit;

17.1. să implementeze proceduri de control intern care să asigure o administrare conformă a patrimoniului transmis în gestiunea întreprinderilor fondate, cu înregistrarea regulamentară a acestuia în evidența contabilă și înlăturarea deficiențelor constatate de audit;

17.2. să asigure reexaminarea statutelor întreprinderilor fondate, cu ajustarea acestora la prevederile legislației în vigoare și la bunele practici ale unui management eficient.

17.2. să asigure reexaminarea statutelor întreprinderilor fondate, cu ajustarea acestora la prevederile legislației în vigoare și la bunele practici ale unui management eficient.

18. CO și primarul or. Șoldănești să examineze oportunitatea menținerii întreprinderilor municipale care nu activează timp îndelungat și înregistrează pierderi.

18. CO și primarul or. Șoldănești să examineze oportunitatea menținerii întreprinderilor municipale care nu activează timp îndelungat și înregistrează pierderi.

19. Primarii com. Vadul-Rașcov, com. Cotiujenii Mari să asigure examinarea la consiliile locale a situației privind bunurile imobile neutilizate în procesul tehnologic, cu luarea măsurilor corespunzătoare față de acestea, în conformitate cu reglementările în vigoare.

19. Primarii com. Vadul-Rașcov, com. Cotiujenii Mari să asigure examinarea la consiliile locale a situației privind bunurile imobile neutilizate în procesul tehnologic, cu luarea măsurilor corespunzătoare față de acestea, în conformitate cu reglementările în vigoare.

20.1. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.1. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.1. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.1. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

20.2. să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare, în conformitate cu prevederile regulamentare; cu contabilizarea operațiunilor economice respective; cu recuperarea datoriilor și a veniturilor corespunzătoare.

20.2. să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare, în conformitate cu prevederile regulamentare; cu contabilizarea operațiunilor economice respective; cu recuperarea datoriilor și a veniturilor corespunzătoare.

20.2. să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare, în conformitate cu prevederile regulamentare; cu contabilizarea operațiunilor economice respective; cu recuperarea datoriilor și a veniturilor corespunzătoare.

20.2. să asigure revizuirea și ajustarea contractelor de arendă, precum și inventarierea integrală a datoriilor aferente relațiilor funciare, cu stabilirea unor proceduri și instrumente eficiente privind încasarea integrală în buget a plăților funciare, în conformitate cu prevederile regulamentare; cu contabilizarea operațiunilor economice respective; cu recuperarea datoriilor și a veniturilor corespunzătoare.

21. Primarul or. Șoldănești să implementeze proceduri de monitorizare a gestionării fondului silvic administrat, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

Cerinte (11)

2.1. Consiliului raional Șoldănești, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or. Șoldănești, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov, s. Parcani, s. Olișcani şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Șoldănești, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or. Șoldănești, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov, s. Parcani, s. Olișcani şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru documentare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Șoldănești să confrunte indicii din sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind relevanța bazei de impozitare, în vederea identificării autentice a potențialului aferent bazei de venituri bugetare și sporirii gradului de conformare voluntară;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru documentare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Șoldănești să confrunte indicii din sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind relevanța bazei de impozitare, în vederea identificării autentice a potențialului aferent bazei de venituri bugetare și sporirii gradului de conformare voluntară;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine asupra activității necorespunzătoare a autorităților financiare și fiscale din raionul Șoldănești privind evoluția colectării veniturilor proprii, neidentificarea instrumentelor de extindere a bazei de impozitare și gradul sporit de dependență a bugetelor locale în raport cu bugetul de stat;

2.4. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Orhei şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

2.4. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Orhei şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

2.1. Consiliului raional Șoldănești, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or. Șoldănești, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov, s. Parcani, s. Olișcani şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Șoldănești, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or. Șoldănești, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov, s. Parcani, s. Olișcani şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Șoldănești, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or. Șoldănești, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov, s. Parcani, s. Olișcani şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Șoldănești, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or. Șoldănești, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Rașcov, s. Parcani, s. Olișcani şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;