Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 41 din 18 iulie 2013 privind Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012

Numar din data de 2013-07-18 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 23

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului finanţelor dl V.Negruţa, viceministrului finanţelor dl V.Barbăneagră, viceministrului finanţelor dna M.Cărăuș, șefului adjunct al Direcției Generale Trezoreria de Stat dna A.Voronin, șefului adjunct al Direcției Generale Datorii Publice a Ministerului Finanțelor dna O.Mereuță, șefului adjunct al Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor dna V.Jurminschi, șefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Gh.Cojocari, șefului Direcției venituri vamale din cadrul Serviciului Vamal dna T.Cunețchi, șefului Departamentului aplicarea legii dl Iu.Ceban, șefului adjunct al Departamentului venituri și control vamal dl T.Dabija, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi1, a examinat Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012.

Misiunea de audit s-a desfăşurat la Ministerul Finanțelor, în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi, potrivit Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20132, avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012, în aspectele importante, este elaborat în conformitate cu prevederile legale, prezintă informaţia financiară bazată pe datele evidenţei sistemului trezorerial şi datele consolidate ale rapoartelor executorilor de buget.

Auditul s-a efectuat conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi3, iar probele de audit au fost obţinute prin metoda examinării registrelor trezoreriale de evidenţă, rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea de casă a bugetului de stat prin sistemul trezorerial, rapoartelor executorilor de buget, precum și în rezultatul aplicării altor proceduri de audit. De asemenea, prin prisma semnificației, au fost analizați unii indicatori privind executarea veniturilor și cheltuielilor de casă comparativ cu indicatorii precizați, inclusiv în aspectul justificării elaborării estimărilor acestora.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat: 

Verificările auditului denotă că Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 a fost elaborat și prezentat de către Ministerul Finanțelor în conformitate cu prevederile legale, prezintă informaţia bazată pe datele evidenţei trezoreriale şi datele consolidate ale rapoartelor executorilor de buget. Indicatorii privind executarea de casă a bugetului de stat pe anul 2012, la partea de venituri şi la partea de cheltuieli, sub toate aspectele semnificative, prezintă o imagine fidelă pentru anul bugetar încheiat la 31.12.2012.

Execuţia de ansamblu a bugetului de stat pe anul 2012, atît la venituri, cît și la cheltuieli, a fost sub nivelul prevederilor bugetare. Veniturile executate au însumat în total 20090,6 mil.lei, înregistrînd un nivel de realizare de 96,7%, iar cheltuielile - 21675,3 mil.lei și, respectiv, 96,7%. În aceste condiții, n-au fost încasate venituri în sumă de 692,9 mil.lei și la cheltuieli nu s-au valorificat limitele de alocații aprobate prin Legea bugetară anuală în sumă de 732,9 mil.lei. În rezultatul execuției anuale, a fost înregistrat un deficit bugetar de 1584,7 mil.lei, ce este cu 40,0 mil.lei mai puțin decît nivelul precizat. Soldurile de mijloace băneşti (pe toate componentele), la 31.12.2012, au constituit 1905,7 mil.lei, inclusiv aferente celor de la componenta de bază - 9,3 mil.lei, mijloace speciale - 384,0 mil.lei, fonduri speciale - 473,7 mil.lei, și proiecte finanțate din surse externe - 1038,7 mil.lei. Comparativ cu situația din 31.12.2011, se denotă creșterea acestor solduri cu 112,2 mil.lei.

Concomitent, constatările auditului relevă următoarele.

Ministerul Finanțelor, prin prisma funcțiilor de bază de gestionare a finanțelor publice: 

 • n-a asigurat o planificare relevantă a indicatorilor bugetului de stat în aspectul tipurilor de venituri, în rezultat nefiind executate 38 de tipuri de venituri cu circa 1078,7 mil.lei, iar alte 51 de tipuri de venituri au fost executate cu depășirea nivelului precizat în sumă de circa 385,5 mil.lei;
 • n-a respectat clasificația bugetară la raportarea unor tipuri de venituri, acestea însumînd 101,1 mil.lei;
 • n-a monitorizat regularitatea autorizării utilizării soldurilor de mijloace speciale în sumă totală de 26,8 mil.lei, fapt care a cauzat majorarea deficitului bugetar în aceeași mărime;
 • n-a revizuit cuantumul transferurilor la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, avînd în vedere rectificările operate la partea de cheltuieli a bugetului de stat, ca rezultat aceste transferuri au fost cu 44,6 mil.lei mai mult;
 • n-a reglementat obligativitatea tuturor responsabililor de acumularea diferitor tipuri de venituri în vederea raportării corecte a restanțelor la acestea;
 • n-a întreprins, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal, măsuri suficiente și rezultative pentru reducerea restanțelor la obligațiile fiscale, care la 31.12.2012 au constituit în total 602,6 mil.lei, înregistrînd o creștere cu 192,3 mil.lei față de anul 2011.

Organele centrale de specialitate, alte autorități administrative centrale și locale, în calitate de executori de buget:

 • n-au asigurat valorificarea deplină a limitelor de alocații aprobate prin Legea bugetară anuală, nefiind executate circa 732,9 mil.lei;
 • au admis formarea datoriilor debitoare de circa 573,1 mil.lei (din care 36,5 mil.lei - cu termenul de achitare expirat) și a datoriilor creditoare de 448,5 mil.lei (din care 19,1 mil.lei - cu termenul de achitare expirat);
 • n-au asigurat achitarea de către unii executori de buget a datoriilor creditoare înregistrate la începutul anului, din contul şi în limita mijloacelor aprobate pe anul 2012, fapt ce a cauzat majorarea datoriilor creditoare la finele anului cu peste 50,0 mil.lei.

Constatările auditului atestă și unele situații problematice, condiționate de anumiți factori interni/externi, în special ce țin de următoarele aspecte:

 • neasigurarea de către autoritățile administrative centrale și locale, care au statut de fondatori ai întreprinderilor de stat și deținători ai cotei-părți a statului în societățile pe acțiuni, a regularității înregistrării, evidenței și raportării valorii capitalului social în sumă de 9,2 mlrd.lei. Totodată, auditul a constatat divergențe în sumă de 0,3 mil.lei la valoarea mijloacelor fixe și obiectelor de mică valoare și scurtă durată reflectată de instituțiile publice în rapoartele prezentate Ministerului Finanțelor și Agenției Proprietății Publice;
 • nevalorificarea deplină a limitelor de alocații şi formarea datoriilor debitoare la bugetul de stat, condiționate preponderent de finanțarea cheltuielilor în luna decembrie a anului de gestiune;
 • creșterea cheltuielilor bugetului de stat pentru achitarea titlurilor executorii și Hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului, care în anul 2012 au constituit 36,1 mil.lei, sau de circa 2 ori mai mult față de anul precedent;
 • neconformitatea modului de repartizare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al Guvernului.

Referitor la executarea cerințelor și implementarea recomandărilor din Hotărîrea precedentă a Curții de Conturi4, auditul denotă că, deși au fost întreprinse unele măsuri în vederea eliminării neajunsurilor/abaterilor constatate anterior, precum și îmbunătățirii managementului finanțelor publice, unele probleme persistă, acestea, de regulă, fiind condiționate de insuficiența și, după caz, ineficiența și neviabilitatea acțiunilor realizate. În acest context, ținînd cont de caracterul continuu și de actualitatea aspectelor/problemelor respective, acestea au fost abordate de misiunea de audit, cu reiterarea recomandărilor corespunzătoare în cadrul Raportului la compartimentele respective.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi  

hotărăşte: 

1. Se aprobă Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 se remit:

2.1. Ministerului Finanțelor, pentru documentare, și se cere întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor auditului, precum și asigurarea, în comun cu Ministerul Economiei, prin intermediul Agenției Proprietății Publice și autorităților administrative centrale și locale, care au statut de fondatori ai întreprinderilor de stat și deținători ai cotei-părți a statului în societățile pe acțiuni, a regularității înregistrării, evidenței și raportării valorii capitalului social, precum și a mijloacelor fixe și obiectelor de mică valoare și scurtă durată;

2.2. Cancelariei de Stat, pentru documentare, și se cere examinarea, în comun cu părțile implicate în procesul angajării și gestionării surselor externe, a impedimentelor de nevalorificare a resurselor alocate, precum și identificarea soluțiilor de sporire a capacității de asimilare a acestora pentru realizarea obiectivelor propuse;

2.3. Guvernului, pentru documentare, și se propune examinarea necesităților de consolidare instituțională a Ministerului Finanțelor în vederea asigurării instruirii, formării și dezvoltării profesionale a resurselor umane în sistemul finanțelor publice întru implementarea eficientă a noilor politici în domeniul finanțelor publice;

2.4. Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru informare;

2.5. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare.

3. Se ia act că Ministerul Finanţelor, în perioada auditului, a conformat evidența situaţiilor conturilor extrabilanţiere și a corectat datele Raportului privind situaţia conturilor extrabilanţiere cu 590,5 mil.lei, iar mijloacele alocate și neutilizate de către unele autorități publice locale pentru achitarea despăgubirilor aferente recuperării valorii bunurilor persoanelor supuse represiunilor politice în sumă de 0,4 mil.lei au fost restituite la bugetul de stat.

4. Despre implementarea recomandărilor auditului şi executarea subpct.2.1. și subpct.2.2. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

5. Prin prezenta Hotărîre se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.43 din 10.08.2012 "Privind Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011", dată fiind reiterarea în Raportul de audit anexat a unor cerinţe ale auditului precedent neexecutate sau executate parţial şi a recomandărilor neimplementate. 

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare; în continuare - Legea Curţii de Conturi).

2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.54 din 04.12.2012 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013" (cu modificările ulterioare).

3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

4 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.43 din 10.08.2012 "Privind Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011".

Recomandari (23)

1. Să îmbunătățească cadrul analitic de planificare a bugetului de stat în aspectul tipurilor de venituri, asigurînd o credibilitate mai sporită a bugetului, precum și a performanței managementului finanțelor publice.

2. Să asigure, în comun cu organele de administrare fiscală, elaborarea indicatorilor de venituri a bugetului de stat și rectificarea acestora ținînd cont de executarea reală a veniturilor, întru evitarea dezechilibrului bugetar.

3. Să examineze, în comun cu IFPS, oportunitatea menținerii în continuare a termenului actual de restituire a TVA, întru evitarea unor cheltuieli suplimentare, în condițiile drepturilor acordate la acest capitol beneficiarilor.

4. Să asigure raportarea veniturilor în conformitate cu clasificația bugetară, iar denumirea pozițiilor de venituri să corespundă prevederilor legale.

5. Să asigure, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Serviciului Vamal, întreprinderea măsurilor de rigoare pentru fortificarea procesului de administrare a veniturilor în vederea diminuării și/sau stopării creșterii restanţelor la bugetul de stat.

6. Se reiterează recomandarea ce ține de determinarea, în comun cu alte organe de competență în domeniul administrării veniturilor publice, reglementărilor cu privire la obligativitatea, modul și periodicitatea raportării către Ministerul Finanțelor a restanțelor privind plățile administrate.

7. Să întreprindă măsuri în vederea responsabilizării executorilor primari de buget, care înregistrează nejustificat diferențe semnificative între mijloacele planificate și cele executate, ceea ce ar duce la o mai bună fundamentare a bugetelor, cu creșterea eficienței alocării și utilizării fondurilor publice.

8. Să fortifice responsabilizarea direcțiilor din subordine implicate în elaborarea proiectului de buget, precum și să efectueze o analiză profundă la nivelul executorilor primari de buget, pentru a identifica măsurile necesare în vederea corectării deficiențelor în procesul de planificare.

9. Să aloce mijloacele pentru recuperarea valorii bunurilor persoanelor supuse represiunilor politice în dependență de datoriile reale față de beneficiari.

10. Să examineze situația creată în contextul estimărilor transferurilor către bugetele UAT și al executării reale a indicatorilor bugetari incluși în calculul cuantumului transferurilor pentru nivelarea posibilității financiare a teritoriilor, cu înaintarea, după caz, a propunerilor de modificare a cadrului legislativ.

11. Să aprobe reglementări interne privind gestionarea situațiilor de finanțare a fondului rutier în cazul neacumulării veniturilor provenite din sursele de constituire a acestuia.

12. Să examineze oportunitatea stabilirii anuale a cotei procentuale a transferurilor în FAOAM, precum și reglementarea exhaustivă a formulei de calcul al transferurilor menționate.

13. Să reglementeze proceduri interne cu privire la contestarea hotărîrilor judecătorești în cazurile cînd Ministerul Finanțelor reprezintă interesul statului.

Recomandări Ministerului Finanțelor, în comun cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor: 14. Să asigure reglementarea exhaustivă a modului de raportare a volumului lucrărilor executate, precum și a cheltuielilor finanțate din mijloacele destinate fondului rutier.

15. Să întreprindă măsuri în vederea responsabilizării executorilor primari de buget care înregistrează diferențe semnificative între indicatorii planificați și cei executați, asigurînd fundamentarea reală a bugetului aprobat și eficiența alocării/utilizării fondurilor publice aferente mijloacelor și fondurilor speciale.

16. Să monitorizeze permanent executarea cheltuielilor din contul mijloacelor speciale și fondurilor speciale, precum și sursele de finanțare a acestora, întru evitarea majorării deficitului.

17. Să asigure, în comun cu executorii de buget, revizuirea estimărilor de venituri și cheltuieli, cu includerea acestora în proiectele de rectificare a Legii bugetare anuale.

18. Să monitorizeze executarea cheltuielilor în aspectul fiecărui executor de buget, în dependență de sursele de finanțare prevăzute, întru neadmiterea creșterii deficitului prevăzut.

19. Să fortifice elementele sistemului de control intern în vederea sporirii gradului de transparenţă a utilizării mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe, cu includerea executării prin sistemul trezorerial, ţinîndu-se cont de prevederile legale.

20. Să asigure monitorizarea situațiilor privind datoriile debitoare și creditoare, cu implementarea unei discipline bugetare eficiente, întru excluderea tendinței de formare și creștere a acestora.

21. Să monitorizeze, în comun cu Aparatul central al Serviciului Vamal, situațiile contului drepturilor de import-export achitate în avans, cu identificarea surselor de finanțare în cazul depășirii plăților calculate asupra încasărilor aferente devamării bunurilor/serviciilor în acest scop pe parcursul anului de gestiune.

22. Să asigure, prin prisma competențelor, în comun cu executorii de buget, examinarea situației înregistrării/evidenței/raportării de către fondator în evidența contabilă a valorii capitalului social al întreprinderilor de stat și societăților de acțiuni monitorizate, precum și a mijloacelor fixe și obiectelor de mică valoare și scurtă durată, cu implementarea normelor aprobate.

23. Să consolideze acțiunile de suport metodologic întru asigurarea implementării eficiente a noilor politici în domeniul finanțelor publice, prin formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor instituțiilor publice implicate în aceste procese

Cerinte (2)

2.1. Ministerului Finanțelor, pentru documentare, și se cere întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor auditului, precum și asigurarea, în comun cu Ministerul Economiei, prin intermediul Agenției Proprietății Publice și autorităților administrative centrale și locale, care au statut de fondatori ai întreprinderilor de stat și deținători ai cotei-părți a statului în societățile pe acțiuni, a regularității înregistrării, evidenței și raportării valorii capitalului social, precum și a mijloacelor fixe și obiectelor de mică valoare și scurtă durată;

2.2. Cancelariei de Stat, pentru documentare, și se cere examinarea, în comun cu părțile implicate în procesul angajării și gestionării surselor externe, a impedimentelor de nevalorificare a resurselor alocate, precum și identificarea soluțiilor de sporire a capacității de asimilare a acestora pentru realizarea obiectivelor propuse;