Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 38 din 12 iulie 2013 privind auditul regularităţii executării bugetului Aparatului Președintelui Republicii Moldova pe anul 2012

Numar din data de 2013-07-12 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 5

Curtea de Conturi, în prezenţa Secretarului general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, dl I.Păduraru, contabilului-şef al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, dna E.Pistol, șefului adjunct al Direcției finanțele autorităților publice a Ministerului Finanțelor, dl V.Grigoriev, și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii executării bugetului Aparatului Președintelui Republicii Moldova pe anul 2012.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013[2], avînd drept scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul întocmit de Aparatul Președintelui Republicii Moldova, în toate aspectele semnificative, este în conformitate cu prevederile legale, prezintă informaţia reală şi fidelă asupra situaţiilor financiare și gestionării patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curții de Conturi. Procedurile de audit s-au realizat ţinîndu-se cont de caracterul semnificativ al unor operaţiuni economico-financiare din totalitatea de operaţiuni efectuate de către Aparatul Președintelui Republicii Moldova în perioada de gestiune, cu colectarea probelor de audit prin eşantionare, pentru obţinerea asigurării precum că operaţiunile economice sînt efectuate regulamentar, iar rapoartele întocmite nu conţin erori semnificative şi sînt veridice.

Examinînd rezultatele auditului și audiind raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

 a constatat:

În calitatea sa de executor primar de buget, Aparatul Președintelui Republicii Moldova și-a orientat activitățile de executare a cheltuielilor în limita alocațiilor aprobate, asigurînd regularitatea executării cheltuielilor publice și conformitatea gestionării patrimoniului public, prin funcționarea managementului financiar relevant. Totodată, verificările auditului au relevat prezența unor deficiențe nesemnificative, ce rezidă în: (i) caracterul neuniform al planificării și raportării personalului încadrat și a cheltuielilor aferente acestuia, condiționate de lipsa unor reglementări specifice pentru instituția dată, în special ce țin de raportarea funcției de demnitate publică; (ii) atribuirea incorectă a unor cheltuieli nesemnificative în aspectul clasificației economice; (iii) nerespectarea regulilor generale de organizare contabilă la capitolul evidenței analitice a mijloacelor fixe; (iv) unele deficiențe ce țin de aspectul conformității documentării procedurilor de achiziții publice.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii executării bugetului Aparatului Președintelui Republicii Moldova pe anul 2012.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit nominalizat în pct.1 se remit:

2.1. Aparatului Președintelui Republicii Moldova și se recomandă să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan concret de acțiuni;

2.2. Ministerului Finanțelor și se cere să examineze, prin prisma competențelor, situațiile consemnate de audit, cu întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor nr.2 și nr.3 din Raportul de audit.

3. Se ia act că, pînă la definitivarea auditului, Aparatul Președintelui a conformat cadrului regulator modul de evidență și păstrare a documentelor aferente procedurilor de achiziție, stabilind expres atribuțiile fiecărui membru al grupului de lucru, precum și a eliminat non-conformitățile identificate în evidența analitică a mijloacelor fixe.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerințelor din subpct. 2.1-2.2. din prezenta Hotărîre şi despre implementarea recomandărilor din Raportul de audit, Curtea de Conturi va fi informată în termen de 3 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 04.12.2012 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013" (cu modificările ulterioare).

Recomandari (5)

1. Să fortifice sistemul de control intern pentru consolidarea acțiunilor în vederea consolidării managementului financiar eficient, în special prin implementarea normelor prevăzute de Legea nr.229 din 23.09.2010 „Privind controlul financiar public intern".

2. Să se determine asupra uniformității atribuirii și raportării cheltuielilor pentru retribuirea muncii în corelare cu raportarea statelor de personal și cu modalitatea de planificare, în special a funcției de demnitate publică.

2. Să se determine asupra uniformității atribuirii și raportării cheltuielilor pentru retribuirea muncii în corelare cu raportarea statelor de personal și cu modalitatea de planificare, în special a funcției de demnitate publică.

3. Să examineze posibilitatea includerii, la elaborarea bugetului instituției, a resurselor suficiente pentru cheltuielile aferente deplasărilor în interes de serviciu întru minimizarea atragerii surselor din Fondul de rezervă al Guvernului, în vederea asigurării principiilor bugetare privind specializarea și transparența cheltuielilor publice.

3. Să examineze posibilitatea includerii, la elaborarea bugetului instituției, a resurselor suficiente pentru cheltuielile aferente deplasărilor în interes de serviciu întru minimizarea atragerii surselor din Fondul de rezervă al Guvernului, în vederea asigurării principiilor bugetare privind specializarea și transparența cheltuielilor publice.

Cerinte (2)

2.1. Aparatului Președintelui Republicii Moldova și se recomandă să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan concret de acțiuni;

2.2. Ministerului Finanțelor și se cere să examineze, prin prisma competențelor, situațiile consemnate de audit, cu întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor nr.2 și nr.3 din Raportul de audit.