Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 31 din 18 iunie 2013 cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

Numar din data de 2013-06-18 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului muncii, protecției sociale și familiei, dna R.Glavan, președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale, dna M.Borta, vicepreședintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale, dna T.Popa, șefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl Gh.Cojocari, șefului adjunct al Direcției finanțele ocrotirii sănătății și protecției sociale a Ministerului Finanțelor, dna N.Chihai, șefului Inspecției Sociale, dl M.Grigorev, consultantului principal în Direcția reforma administrației publice centrale a Cancelariei de Stat, dna L.Coptileț, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, efectuat la Casa Națională de Asigurări Sociale.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul prevederilor art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi și în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, avînd drept scop evaluarea, prin prisma indicatorilor semnificativi, a plenitudinii Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, prezentat Guvernului de către CNAS.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit au fost obținute în urma examinării actelor normative interne relevante domeniului auditat, rapoartelor privind execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS), contractelor încheiate; verificării documentelor primare, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale; analizei indicatorilor şi a unor date semnificative, cu calcularea și confruntarea informațiilor; observărilor directe, precum şi prin solicitarea explicaţiilor de la persoanele responsabile; colectarea informaţiilor de la terţe persoane etc.

Examinînd rezultatele auditului și audiind raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul asigurărilor sociale de stat la venituri și cheltuieli, potrivit Legii privind sistemul public de asigurări sociale, este administrat și gestionat de CNAS care, conform statutului, exercită atribuții de acumulare (pe baza codului individual de asigurări sociale) și distribuire a mijloacelor financiare provenite din achitarea de către asiguraţi şi asiguratori a contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

Datele înregistrate în Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, ținînd cont de indicatorii semnificativi, reflectă o situație integrală a veniturilor și cheltuielilor realizate în perioada de raportare. Concomitent, se denotă că executarea veniturilor și cheltuielilor BASS nu a atins nivelul stabilit (9881,1 mil.lei).

Veniturile BASS aprobate pentru anul 2012 în sumă de 9825,9 mil.lei au avut o tendință de majorare cu 7,2%, comparativ cu anul precedent, ca rezultat al creșterii bazei de calcul a veniturilor proprii. Acestea au fost executate (9721,5 mil.lei) cu 159,6 mil.lei sub nivelul precizat (9881,1 mil.lei), ca urmare a neîncasării veniturilor proprii (58,0 mil.lei) și diminuării transferurilor de la bugetul de stat pentru prestații sociale (101,6 mil.lei). Astfel, din suma veniturilor aferente contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, care a constituit 7223,9 mil.lei, efectiv au fost acumulate 7154,1 mil.lei, nefiind colectate 69,8 mil.lei. Neîncasarea acestor venituri a condus la amplificarea restanțelor contribuabililor cu 67,2 mil.lei și înregistrarea lor la finele anului 2012 în sumă de 918,8 mil.lei, ceea ce determină insuficiența de mijloace financiare BASS și influențează sustenabilitatea sistemului. Totodată se constată că, după anularea sumelor calculate și restante (amnistia fiscală din 2007), restanțele la acest buget au crescut (cu 538,7 mil.lei).

Situația în cauză generează dezechilibre pentru BASS, care implicit afectează și bugetul de stat, transferurile pentru substituirea deficitului contribuțiilor sociale atestînd un trend de sporire.

Mecanismele existente de urmărire a obligațiunilor la BASS nu exclud diminuarea bazei de calcul (veniturilor încasate și achitate), astfel încît s-a stabilit un grad redus de declarare și achitare a contribuțiilor în unele domenii auditate de către Curtea de Conturi (pînă la 1,7% din baza de calcul a contribuțiilor). În acest context se relevă că contribuabilii nu-și onorează obligațiunile față de BASS, ca urmare nefiind declarate veniturile aferente contribuțiilor și confirmate veniturile asigurate ale salariaților, fapt prin care se diminuează veniturile BASS și ulterior poate influența cuantumul prestațiilor sociale.

Existența în continuare a situațiilor de neraportare regulamentară de către contribuabili a obligațiunilor la BASS (5,8% din totalul contribuabililor activi) determină neidentificarea potențialelor venituri ale BASS și urmărirea acumulării lor.

În scopul responsabilizării contribuabililor, Casa Națională de Asigurări Sociale și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat au întreprins acțiuni de competență la acest capitol, rezultatele soldîndu-se cu recalcularea plăților (21,6 mil.lei) și calculări ale majorărilor de întîrziere (65,0 mil.lei). Cu toate acestea, măsurile întreprinse pentru remedierea problemelor existente la administrarea și declararea veniturilor nu asigură pe deplin excluderea fenomenului de neonorare a obligațiunilor față de BASS.

Cheltuielile BASS pe anul 2012 au fost executate cu 125,9 mil.lei mai puțin față de planul precizat (9881,1 mil.lei), situație determinată de diminuarea cheltuielilor la capitolele de prestații de asigurări sociale (cu 24,3 mil.lei) și de prestații de asistență socială (cu 101,6 mil.lei). Totodată, acestea au crescut cu 993,1 mil.lei față de anul precedent, fiind orientate preponderent beneficiarilor de prestații de asigurări sociale (84,6%), inclusiv pentru achitarea pensiilor.

Majorarea numărului de beneficiari de pensii cu 11684 de persoane și indexarea acestor prestații cu 9,6% a determinat creșterea cheltuielilor efective la acest capitol cu 633,3 mil.lei. În contextul expus, se atestă o situație de neasigurare pe viitor a stabilității sistemului de asigurare cu pensii, reieșind din tendința de descreștere continuă a raportului dintre numărul persoanelor asigurate și numărul pensionarilor, care în anul de raportare a constituit 1,28:1.

O situație problematică se denotă pentru unele prestații de asistență socială acordate din bugetul de stat prin intermediul BASS, pentru care CNAS asigură plata, iar determinarea beneficiarilor și cuantumului, precum și controlul asupra corectitudinii stabilirii şi utilizării mijloacelor sînt efectuate de alte autorități. Astfel, planificarea și acordarea ajutorului social (aprobat/precizat - 437,6 mil.lei, efectiv - 377,0 mil.lei) și ajutorului pentru perioada rece a anului (aprobat/precizat - 102,3 mil.lei, efectiv - 82,0 mil.lei) sînt determinate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, și, respectiv, de Direcția asistență socială și protecție a familiei (teritorială), ceea ce condiționează o planificare irelevantă și stabilirea eronată a drepturilor la aceste prestații, iar în cazul indemnizațiilor viagere sportivilor de performanță (cheltuieli precizate - 700,6 mii lei, efective - 698,6 mii lei, determinate de Ministerul Tineretului și Sportului) - lipsa elementelor de control privind plenitudinea și corectitudinea stabilirii acestora.

La gestionarea mijloacelor financiare pentru întreținerea CNAS au fost constatate unele nereguli admise la achiziţionarea și contractarea lucrărilor de reparații și investiții capitale, precum și a serviciilor de pază, determinate de insuficiența elementelor de control intern la acest capitol.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) şi alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

 

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:

2.1. Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru luare de atitudine, conform competențelor, și întreprinderea măsurilor în vederea eliminării neregulilor constatate și implementării recomandărilor înaintate;

2.2. Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru examinarea rezultatelor auditului în cadrul ședinței, cu monitorizarea implementării recomandărilor;

2.3. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru examinare, conform competențelor, și se cere să înainteze, de comun cu organele interesate (Ministerul Finanțelor, Ministerul Tineretului și Sportului etc.), propuneri de determinare a autorităților în seama cărora urmează a fi pus controlul asupra corectitudinii stabilirii, achitării și utilizării, conform destinației, a mijloacelor financiare pentru unele prestațiile sociale;

2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare, și se cere să asigure, potrivit competențelor, acumularea veniturilor, inclusiv a restanțelor la bugetul asigurărilor sociale de stat; întreprinderea măsurilor referitor la agenții economici care diminuează baza de calcul și contribuțiile BASS; eficientizarea activității tuturor subdiviziunilor sale teritoriale;

2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare și monitorizarea activității autorităţilor fiscale privind acumularea și urmărirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, și se cere, repetat, să asigure conformarea normelor de raportare a executării BASS la cerințele legale.

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei permanente parlamentare economie, buget şi finanţe, precum și Guvernului, pentru documentare.

4. Dat fiind reiterarea cerințelor neexecutate și a recomandărilor neimplementate din precedenta misiune de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr. 33 din 23.07.2012 "Privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011".

5. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1. - 2.5. din prezenta Hotărîre, Curtea de Conturi va fi informată în termen de 4 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 04.12.2012 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013".

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Legea nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale (în continuare - Legea privind sistemul public de asigurări sociale).

Hotărîrea Guvernului nr.739 din 25.07.2000 "Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova".

Recomandari (0)

Cerinte (5)

2.1. Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru luare de atitudine, conform competențelor, și întreprinderea măsurilor în vederea eliminării neregulilor constatate și implementării recomandărilor înaintate.

2.3. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru examinare, conform competențelor, și se cere să înainteze, de comun cu organele interesate (Ministerul Finanțelor, Ministerul Tineretului și Sportului etc.), propuneri de determinare a autorităților în seama cărora urmează a fi pus controlul asupra corectitudinii stabilirii, achitării și utilizării, conform destinației, a mijloacelor financiare pentru unele prestațiile sociale;

2.2. Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru examinarea rezultatelor auditului în cadrul ședinței, cu monitorizarea implementării recomandărilor;

2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare, și se cere să asigure, potrivit competențelor, acumularea veniturilor, inclusiv a restanțelor la bugetul asigurărilor sociale de stat; întreprinderea măsurilor referitor la agenții economici care diminuează baza de calcul și contribuțiile BASS; eficientizarea activității tuturor subdiviziunilor sale teritoriale;

2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare și monitorizarea activității autorităţilor fiscale privind acumularea și urmărirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, și se cere, repetat, să asigure conformarea normelor de raportare a executării BASS la cerințele legale.