Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 39 din 15 iulie 2013 privind Raportul auditului performanței “Au implementat autoritățile abilitate un mecanism adecvat în domeniul folosirii subsolului în vederea gestionării eficiente și raționale a resurselor minerale utile ale Republicii Moldova?”

Numar din data de 2013-07-15 Nr. cerinte: 15 Nr. recomandari: 38

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului mediului dl Gh.Șalaru, directorului Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale dl A.Juraveli, șefului Inspectoratului Ecologic de Stat dl V.Curărari, șefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Gh.Cojocari, directorului Camerei de Licențiere dl V.Guznac, administratorului Î.S ,,Expediția Hidro-Geologică din Moldova" dl I.Panciuc, precum și a altor persoane responsabile din cadrul autorităților vizate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanţei "Au implementat autoritățile abilitate un mecanism adecvat în domeniul folosirii subsolului în vederea gestionării eficiente și raționale a resurselor minerale utile ale Republicii Moldova?".
Misiunea de audit s-a realizat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, avînd drept scop evaluarea eficienței mecanismului actual de administrare și control instituit în cadrul instituțiilor responsabile de folosirea și protecția subsolului la gestionarea rațională și eficientă a resurselor subterane ale statului, în vederea obținerii unei asigurări rezonabile cu privire la veridicitatea bazei de materie primă minerală, precum și garantării faptului că beneficiarii subsolului respectă exigențele cadrului legal.
Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, Manualul de audit al performanţei, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit. În vederea susţinerii opiniilor, constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit s-au obţinut prin desfăşurarea procedurilor specifice auditului. În funcţie de contextul în care au fost aplicate, procedurile au inclus examinări, testări, analize, verificări, intervievări etc.
Curtea de Conturi şi-a propus ca obiectiv să răspundă la următoarea întrebare:
  • Este eficient sistemul de management instituțional și de control și contribuie acesta la administrarea rațională a zăcămintelor de substanțe minerale utile solide? Dacă nu, ce modificări sînt necesare?
Auditul a fost efectuat la Ministerul Mediului și la 3 instituții din subordinea acestuia: Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Inspectoratul Ecologic de Stat și Î.S.,,Expediția Hidro-Geologică a Moldovei", la Camera de Licențiere, precum și la 33 de beneficiari ai subsolului care exploatează 37 de zăcăminte de substanțe minerale utile solide.
Pentru a realiza obiectivele definite și a susține concluziile de audit, au fost verificate, analizate și comparate unele informații din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat cu cele prezentate de către beneficiarii de subsol Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale.
Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi
a constatat:  
În condițiile Republicii Moldova, care dispune de rezerve limitate de substanțe minerale utile, utilizarea acestora impune principiul rațional și durabil de dezvoltare, adică satisfacerea necesităților vitale de moment ale societății, fără a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități, iar lipsa unor documente de politici care să stabilească direcțiile evolutive distincte, coerente și durabile în domeniul exploatării resurselor minerale afectează exploatarea rațională a acestora.
În perioada anilor 2009-2012, întru promovarea reformelor în domeniul administrării subsolului, autoritățile abilitate au întreprins unele măsuri, după cum urmează: a fost aprobat noul Cod al subsolului, ulterior fiind elaborate și aprobate unele acte normative privind implementarea acestuia; s-au inițiat unele procese privind crearea sistemului informațional în vederea pașaportizării zăcămintelor; s-a îmbunătățit activitatea de control și supraveghere minieră la beneficiarii subsolului în anul 2012, comparativ cu anii 2010-2011.
Verificările efectuate în cadrul auditului performanței, potrivit constatărilor expuse în Raportul de audit, au relevat existența unor probleme, deficiențe și nereguli în organizarea și desfășurarea procesului de gestionare rațională și inofensivă a subsolului, carențe și imperfecțiuni ale normelor de drept, ce constituie drept impedimente și constrîngeri în realizarea obiectivelor prestabilite.
Factorii determinanţi care au influenţat direct procesele de gestionare rațională și complexă a subsolului și au afectat exploatarea eficientă a resurselor minerale utile solide sînt următorii:
Neelaborarea unui cadru normativ integrat cu privire la punerea în aplicare a prevederilor legislației în domeniul relațiilor miniere;
Insuficiența personalului calificat implicat în activitățile ce țin de ajustarea cadrului legal;
Nedeterminarea clară a organelor abilitate cu funcții de control în domeniul protecției mediului și folosirii resurselor naturale (indicate în Codul subsolului și în Legea nr.131 din 08.06.2012), delimitarea neclară a funcțiilor acestora, precum și interpretarea incorectă a competențelor ce vizează exercitarea controlului ecologic și controlului geologic;
Lipsa unui sistem de acțiuni efectiv și coordonat între Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Ministerul Mediului, autoritățile publice locale și alte instituții interesate în vederea elaborării programelor de stat de cercetare geologică a subsolului;
Exercitarea neadecvată a competențelor de către organele colegiale (Consiliul tehnico-științific și Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile larg răspîndite) în vederea luării deciziilor ce țin de promovarea aplicării realizărilor tehnico-ştiinţifice și avizarea oportunității elaborării proiectelor de explorare şi pregătire pentru exploatarea zăcămintelor;
Carențele cadrului legal ce vizează reglementarea obligativității beneficiarilor de a legaliza contractual raporturile juridice ce decurg din relațiile miniere;
Aprobarea sectoarelor expuse la concurs în temeiul unor justificări arbitrare;
Neelaborarea unor criterii unice, echitabile, uniforme și inechivoce pentru evaluarea celei mai avantajoase propuneri pentru stat privind explorarea geologică și valorificarea industrială a zăcămintelor minerale;
Neinstituirea unor proceduri adecvate de examinare a documentației obligatorii la atribuirea sectoarelor în folosință pentru cercetare geologică și exploatare a zăcămintelor;
Lipsa unui mecanism procedural succesiv și coerent de autorizare, înregistrare și monitorizare a etapelor ce vizează procesul de efectuare a cercetărilor geologice;
Neelaborarea unor proceduri interne privind modalitatea de examinare a procesului de certificare a perimetrelor miniere;
Insuficiența personalului specializat și lipsa unor proceduri scrise privind exercitarea controlului de stat și supravegherii miniere, precum și neluarea măsurilor corespunzătoare în cazul nerespectării de către beneficiari a legislației în vigoare;
Imperfecțiunea organizării controalelor și evidența necorespunzătoare a acestora;
Neelaborarea unui format privind întocmirea actelor de control, ineficiența misiunilor de inspectare, neconcordanța recomandărilor cu constatările efectuate, precum și raportarea nesistematică a rezultatelor către conducere;
Monitorizarea nesatisfăcătoare a proceselor de schimbare a destinației terenurilor aferente zăcămintelor minerale și de readucere în circuitul agricol a sectoarelor de teren afectate de activitatea minieră;
Lipsa pîrghiilor legale de aplicare a unor sancțiuni ce vizează nerespectarea condițiilor de desfășurare a activității licențiate;
Iregularitățile la reflectarea bazei de materie primă în evidența Balanțelor de stat ale rezervelor de substanțe minerale utile;
Neîntreprinderea de către Ministerul Mediului a măsurilor de rigoare în vederea implementării Sistemului informațional automatizat ,,Registrul geologic de stat".
În contextul celor expuse, se concluzionează că, în perioada supusă auditului, reformele demarate și eforturile conjugate ale instituțiilor abilitate în vederea eficientizării procesului de administrare și folosire rațională a subsolului nu s-au soldat cu rezultate benefice. Lipsa unor politici coerente, neajunsurile și lacunele persistente în cadrul legislativ și normativ pun în incertitudine dezvoltarea durabilă a sectorului respectiv, iar executarea necorespunzătoare de către management a sarcinilor delegate condiționează disfuncționalități în mecanismele de administrare, monitorizare și control, ceea ce afectează considerabil gestionarea eficientă și inofensivă a subsolului. Neregulile și abaterile constatate se datorează și deficiențelor în organizarea și implementarea controlului intern la nivelul entităților responsabile de administrarea resurselor minerale.
Reieşind din importanţa şi actualitatea procesului de raționalizare a exploatării resurselor minerale neregenerabile şi din multiplii factori ce influenţează procesul de reformare în sectorul minier, instituțiile responsabile trebuie să se implice activ și să conlucreze într-un mod productiv, pentru a opera remanierele și ajustările necesare în vederea stimulării procesului de reformare şi asigurare a suportului reciproc la instituționalizarea procedurilor regulatorii.
Întru ameliorarea situaţiei şi asigurarea gestionării raționale și complexe a subsolului, este necesară elaborarea și implementarea stringentă a tuturor reglementărilor de punere în aplicare a Codului subsolului, definirea exhaustivă a competențelor funcționale ale autorităților abilitate în materie de elaborare a politicilor, de administrare și de control al resurselor subterane, aplicarea unor abordări strategice care să asigure dezvoltarea durabilă, precum și responsabilizarea instituțiilor din domeniu în vederea respectării legislației și asigurării consecvenței decizionale.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
1. Se aprobă Raportul auditului performanței "Au implementat autoritățile abilitate un mecanism adecvat în domeniul folosirii subsolului în vederea gestionării eficiente și raționale a resurselor minerale utile ale Republicii Moldova?", care se anexează la prezenta Hotărîre.
2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor indicate în subpct. 2.1. și punctele 3-6 din prezenta Hotărîre și se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, după cum urmează:
2.1. Ministerului Mediului, Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, Inspectoratului Ecologic de Stat, Camerei de Licențiere, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor indicate în Raportul de audit și implementării recomandărilor expuse în acesta, precum și executării cerințelor expuse în prezenta Hotărîre;
2.2. Ministerului Mediului, pentru:
2.2.1. consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor subordonate, astfel încît acestea să asigure exercitarea atribuțiilor delegate şi să facă faţă în mod adecvat priorităţilor politicii de mediu;
2.2.2. îmbunătățirea procesului de implementare a politicilor de mediu în domeniul exploatării zăcămintelor minerale la capitolele privind stabilirea priorităţilor şi obiectivelor, monitorizarea şi coordonarea între instituțiile implicate;
2.2.3. examinarea oportunității modificării structurii statelor de personal în vederea creării unui serviciu responsabil de gestionarea resurselor minerale și a subsolului, cu includerea specialiștilor din domeniul geologic și cel juridic;
2.2.4. impulsionarea activităților ce vizează crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul geologic de stat", cu identificarea surselor financiare și elaborarea planului de acțiuni concrete pentru implementarea acestuia;
2.2.5. intensificarea procesului de recuperare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător de către beneficiarii de subsol, în urma nerespectării cerințelor prevăzute de cadrul legal în domeniul minier;
2.2.6. înaintarea către Guvern a propunerilor în vederea modificării Legii nr.131 din 08.06.2012, pentru aducerea în concordanță a acesteia cu prevederile Codului subsolului la capitolul ce ține de abilitarea cu funcții de control a Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale și Inspectoratului Ecologic de Stat în domeniul protecției mediului și folosirii resurselor naturale;
2.2.7. examinarea oportunității modificării art.83 al Codului subsolului în vederea încheierii contractelor privind folosirea sectoarelor de subsol și cu beneficiarii de subsol care au obținut dreptul de folosință pînă la intrarea în vigoare a Codului subsolului, întru aducerea în condiții egale a tuturor beneficiarilor de subsol, și, după caz, înaintarea modificărilor respective Guvernului;
2.2.8. examinarea oportunității modificării art.70 alin.(4) din Codul subsolului prin aducerea acestuia în concordanță cu prevederile art.318 alin.(1) din Codul fiscal și ale Legii nr.397-XV din 16.10.2003, ce vizează componenta bugetului public național la care se va efectua achitarea taxei pentru extragerea substanțelor minerale utile, în vederea uniformizării prevederilor ce reglementează corectitudinea colectării taxelor vizate;
2.2.9. înaintarea către Guvern a propunerilor privind modificarea Regulamentului cu privire la atribuirea perimetrelor geologice și miniere (Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11.09.2009) în vederea aducerii în concordanță a pct.17 lit.a) din acesta cu prevederile art.18 alin.(2) din Codul subsolului (care reglementează că contractul este unicul act ce confirmă dreptul beneficiarului de a folosi sectorul de subsol), excluzînd sintagma din norma regulamentară ,,sau a actului de transmitere a zăcămîntului în valorificare industrială", care va contribui și la implementarea regulamentară a pct.16 din Regulamentul menționat, potrivit căruia proiectul perimetrului minier se elaborează după încheierea contractului privind atribuirea în folosință a sectorului de subsol;
2.2.10. asigurarea bunei funcţionări a Comisiei de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile larg răspîndite, în scopul îmbunătăţirii integrării aspectelor de exploatare a zăcămintelor cu alte politici sectoriale;
2.3. Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, pentru:
2.3.1. elaborarea unui mecanism de evaluare a gradului de cercetare geologică a subsolului, ceea ce ar permite evaluarea necesităților reale ale țării privind folosirea resurselor minerale și ar reprezenta un instrument de dezvoltare economică durabilă a statului, cu rezultate și efecte benefice pe termen lung;
2.3.2. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului geologic asupra exploatării corespunzătoare a resurselor minerale, instituirea unor instrumente adecvate privind monitorizarea respectării procedeelor raționale și eficiente în domeniul folosirii subsolului, precum și a condițiilor contractuale;
2.4. Inspectoratului Ecologic de Stat, pentru stabilirea unor indicatori de rezultate, care să reflecte starea ecologică a terenurilor exploatate de către beneficiarii de subsol.
3. Serviciului Fiscal de Stat, pentru informare despre rezultatele auditului, precum și pentru:
3.1. instituirea unor proceduri de verificare a volumelor de substanțe minerale utile extrase, declarate de către beneficiarii de subsol la Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale și la Serviciul Fiscal de Stat;
3.2. întreprinderea măsurilor de rigoare întru încasarea taxei pentru extragerea substanțelor minerale utile solide la volumul constatat de către misiunea de audit pentru perioada anilor 2010-2012, dar nedeclarat de către beneficiarii de subsol la Serviciul Fiscal de Stat.
4. Guvernului, pentru informare și luare de atitudine, precum și pentru:
4.1. examinarea în cadrul unei ședințe de Guvern a Raportului de audit, în scopul evaluării punctelor slabe și problemelor constatate, care limitează gestionarea eficientă și rațională a resurselor minerale;
4.2. solicitarea de la Ministerul Mediului a elaborării, coordonării și prezentării spre aprobare a actelor normative necesare punerii în aplicare a Codului subsolului;
4.3. examinarea oportunității majorării efectivului Ministerului Mediului ținîndu-se cont de domeniile vaste și importante gestionate de către acesta, precum și de situația alarmantă creată în administrarea resurselor naturale.
5. Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei parlamentare mediu și schimbări climatice, pentru informare și o posibilă utilizare la luarea deciziilor aferente reformelor și inițiativelor de susținere a politicii în domeniul protecției mediului și folosirii raționale a resurselor naturale.
6. Rezultatele auditului se aduc la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, pentru o posibilă luare de atitudine.
7. Despre rezultatele auditului se informează Procuratura Generală, pentru o posibilă luare de atitudine.
8. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.2. - 2.4 și pct.3 din prezenta Hotărîre, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
9. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
Hotărîrea Curții de Conturi nr.54 din 04.12.2012  "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013" (cu modificările ulterioare).
Codul subsolului aprobat prin Legea nr.3- XVI din 02.02.2009. M.O., 2009, nr.75-77, art.197.
Legea nr.131 din 08.06.2012 ,,Privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător".M.O., 2012, nr.181-184, art.595.
Codul fiscal aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997 (cu modificările și completările ulterioare). M.O., 1997, nr.62, art.522.
Legea nr.397-XV din 16.10.2003 ,,Privind finanțele publice locale".M.O.,2003, nr.248-253, art.996.
Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11.09.2009 ,,Cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului". M.O., 2009, nr.144-147, art.633.

Recomandari (38)

1.1. să identifice, cu antrenarea instituțiilor interesate și a societății academice, prioritățile de dezvoltare durabilă a folosirii subsolului și să elaboreze un document de politici care să includă procesul de evaluare a rezervelor minerale, de stabilire a obiectivelor în procesul de exploatare, de determinare a politicilor de dezvoltare sectoriale, planul de acţiuni, controlul și monitorizarea proceselor derulate;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Odată cu întărirea capacităţilor instituţionale Ministerul Mediului, în comun cu instituţiile subordonate şi Academia de Ştiinţe, va elabora şi promova un Program Naţional privind dezvoltarea sectorului minier. Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 În conformitate cu prevederile alin.2), pct.8 al Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.301 din 24.04.2014, în procesul realizării direcţiilor de acţiuni privind perfectarea cadrului de politici şi legislativ de mediu ale Ministerului mediului urmează a fi elaborate şi documentele de politici în domeniul gestionării şi protecţiei resurselor naturale, inclusiv resurse minerale. Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Actualmente este în curs de elaborare proiectului Strategiei privind gestionarea resurselor minerale, care urmează a fi definitivat către tr. IV al anului 2015 conform Planului de activitate al Ministerului Mediului pentru anul 2015

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

1.2. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea intensificării colaborării cu AGRM, organele centrale de specialitate şi alte instituţii interesate pentru elaborarea în comun și asigurarea realizării programelor de stat de cercetare geologică a subsolului în scopul extinderii bazei de materie primă minerală a ţării;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Pct. 76 din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de mediu pentru anii 2014- 2023 prevede efectuarea cercetărilor ştiinţifice ale subsolului pentru descoperirea de noi zăcăminte şi dezvoltarea continuă a bazei de materie primă. Suma estimativă pentru implementare - 30 mln. lei. Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Pentru moment, cercetarea geologică a subsolului se axează doar la monitorizarea apelor subterane şi a proceselor geologice exogene periculoase din cauza lipsei resurselor financiare din bugetul de stat. Cît priveşte cercetarea geologică a subsolului în scopul extinderii bazei de materie primă minerală, actualmente aceasta se efectuează efectiv de către beneficiarii subsolului care obţin dreptul de folosinţă asupra subsolului în scopul cercetării geologice pentru depistarea acumulărilor de substanţe minerale utile. In procesul efectuării respectivelor lucrări sunt depistate zăcăminte de substanţe minerale utile noi care contribuie considerabil la extinderea bazei de materia primă minerală a ţării.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

2. să asigure elaborarea actelor normative pentru domeniile nereglementate și să le înainteze Guvernului, pentru aprobare, ceea ce ar permite implementarea prevederilor Codului subsolului și aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu actul legislativ menționat.

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 În scopul implementării prevederilor Codului subsolului sînt în curs de elaborare şi promovare un şir de acte normative inclusiv proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de prezentare a dărilor de seamă de către beneficiarii subsolului, proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de amplasare a construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe minerale utile proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a expertizei de stat a informaţiei geologice. Concomitent în proiectul de modificare a Codului subsolului se prevede excluderea aprobării Regulamentului privind modul de creare şi folosire a mijloacelor fondului de lichidare şi recultivare deoarece conform şedinţei din cadrul Ministerului Mediului la care au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, s-a concluzionat că va fi imposibil de verificat circulaţia banilor în cadrul Fondul de lichidare şi recultivare, iar pentru excluderea posibilităţii utilizării contrar destinaţiei a banilor şi pentru evitarea diferitor operaţiuni financiare ilegale se consideră inoportună crearea unui astfel de fond. AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 întregul pachet de acte normative pentru implementarea prevederilor Codului subsolului sunt elaborate şi aprobate. Actualmente mai rămîn de aprobat trei Regulamente, şi anume: Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de prezentare a dărilor de seamă de către beneficiarii subsolului care este elaborat, modificat şi urmează a fi expediat pentru avizare Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de amplasare a construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe minerale utile este expediat spre reavizare Ministerului Justiţiei şi Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuarea a expertizei de stat a informaţiei geologice care este în proces de elaborare. Prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 35 din 08.05.2014 , în scopul executării prevederilor art. 49 al Codului Subsolului au fost aprobate Instrucţiunea privind clasificarea rezervelor prognozate de ape subterane potabile, tehnice şi minerale şi Instrucţiunea privind clasificarea rezervelor şi resurselor prognozate de substanţe minerale utile solide (se anexează)

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

2. să asigure elaborarea actelor normative pentru domeniile nereglementate și să le înainteze Guvernului, pentru aprobare, ceea ce ar permite implementarea prevederilor Codului subsolului și aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu actul legislativ menționat.

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 În scopul implementării prevederilor Codului subsolului sînt în curs de elaborare şi promovare un şir de acte normative inclusiv proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de prezentare a dărilor de seamă de către beneficiarii subsolului, proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de amplasare a construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe minerale utile proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a expertizei de stat a informaţiei geologice. Concomitent în proiectul de modificare a Codului subsolului se prevede excluderea aprobării Regulamentului privind modul de creare şi folosire a mijloacelor fondului de lichidare şi recultivare deoarece conform şedinţei din cadrul Ministerului Mediului la care au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, s-a concluzionat că va fi imposibil de verificat circulaţia banilor în cadrul Fondul de lichidare şi recultivare, iar pentru excluderea posibilităţii utilizării contrar destinaţiei a banilor şi pentru evitarea diferitor operaţiuni financiare ilegale se consideră inoportună crearea unui astfel de fond. AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 întregul pachet de acte normative pentru implementarea prevederilor Codului subsolului sunt elaborate şi aprobate. Actualmente mai rămîn de aprobat trei Regulamente, şi anume: Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de prezentare a dărilor de seamă de către beneficiarii subsolului care este elaborat, modificat şi urmează a fi expediat pentru avizare Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de amplasare a construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe minerale utile este expediat spre reavizare Ministerului Justiţiei şi Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuarea a expertizei de stat a informaţiei geologice care este în proces de elaborare. Prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 35 din 08.05.2014 , în scopul executării prevederilor art. 49 al Codului Subsolului au fost aprobate Instrucţiunea privind clasificarea rezervelor prognozate de ape subterane potabile, tehnice şi minerale şi Instrucţiunea privind clasificarea rezervelor şi resurselor prognozate de substanţe minerale utile solide (se anexează)

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

3.1. să efectueze înregistrarea cererilor privind solicitarea de încheiere a contractelor pentru atribuirea în folosință a sectoarelor de subsol numai după prezentarea setului complet de documente;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Cancelaria Ministerului Mediului înregistrează cererile privind solicitarea de încheiere a contractelor pentru atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol numai după examinarea documentelor anexate la cerere de către specialiştii Secţiei resurse acvatice, sol, subsol din cadrul Direcţiei resurse naturale şi biodiversitate a Ministerului Mediului. Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Conform prevederilor pct.4 din Regulamentul cu privire la modul de atribuire în folosinţă a sectoarelor de subsol, Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11.09.2009, cererile privind solicitarea de încheiere a contractelor pentru atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol se depune la Ministerul Mediului, iar conform prevederilor pct.8 şi pct.9 al Regulamentului menţionat, Ministerul Mediului examinează cererea şi, fie o acceptă, fie o respinge în cazul abaterilor de procedura stabilită Scrisoare AGRM nr. 894/09 din 30.09.2015 – urmare a ședinței din 18.09.2015 (acte confirmative)

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

3.2. să examineze oportunitatea revizuirii clauzelor contractuale, în vederea reglementării exhaustive a condițiilor de exploatare a sectoarelor de subsol în conformitate cu cadrul normativ relevant;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Ministerul Mediului şi Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale va examina oportunitatea revizuirii clauzelor Contractelor pentru atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol. Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Clauzele incluse în contractele de atribuire în folosinţă a sectoarelor de subsol cuprind condiţiile de exploatare a sectoarelor de subsol stabilite de cadrul normativ existent ce sunt impuse de prevederile art. 19 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009. Urmare a revizuirii clauzelor contractuale în Contractul de atribuire în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru extragerea substanţelor minerale utile au fost introduse unele clauze noi care se referă la obligativitatea modificării categoriei de destinaţie a terenului, pînă la începerea activităţii de exploatate a zăcământului, obligativitatea creării unui fond de lichidare şi recultivare a zăcământului şi reîntoarcerea în circuitul agricol a terenurilor afectate de lucrări miniere.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

3.3. să revizuiască clauzele contractelor încheiate cu beneficiarii sectoarelor atribuite după intrarea în vigoare a actului normativ ce reglementează calcularea compensațiilor efectuate de la bugetul de stat pentru lucrările de prospecțiuni și explorări geologice, în vederea calculării și includerii obligației beneficiarilor de a compensa aceste cheltuieli;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Ministerul Mediului şi Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale va examina oportunitatea revizuirii clauzelor Contractelor pentru atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol. Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Regulamentului privind modul de calculare a normativelor şi de compensare a cheltuielilor pentru lucrările de prospecţiuni şi explorări geologice, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.185 din 30.03.2012, în contractele de atribuire în folosinţă a sectoarelor de subsol este inclusă suma de compensare a cheltuielilor pentru lucrările de prospecţiuni şi explorări geologice realizate din contul mijloacelor bugetului de stat, în cazul existenţei acestora, care este obligatorie de a fi achitată pînă la darea în exploatare a întreprinderii miniere, conform prevederilor pct.8 din Regulamentul menţionat.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

3.4. de comun acord cu ME și MDRC, să determine modul de întocmire a listei sectoarelor de subsol preconizate de a fi expuse la concurs, ținîndu-se cont de interesele statului și necesitățile economiei naționale.

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Ministerul Mediului repetat se va adresa Ministerului Economiei şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în vederea determinării necesarului de materie primă minerală pentru necesităţile statului. Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Listele sectoarelor de subsol expuse la concursul pentru dreptul de folosinţă asupra acestora este întocmită în conformitate cu prevederile Codului subsolului nr.3-XVI, Hotărârii Guvernului nr.646 din 20.07.2010 şi prevederile Legii nr.534 din 13.07.1995 cu privire la concesiuni şi este aprobată, conform atribuţiilor, de către autoritatea centrală de mediu sau de către Guvern. Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Ministerul Mediului, prin scr. Nr. 04-07/131 din 31.01.2015, a solicitat Ministerului Economiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor prezentarea informaţiei privind necesitatea de substanţe minerale utile pentru necesităţile economiei naţionale. Urmare a răspunsurilor parvenite la solicitate s-a constatat că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nu deţine informaţia privind necesarul de substanţe minerale pentru domeniul construcţiilor, iar Ministerul Economiei consideră că subiectul menţionat excede competenţele ministerului dat. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nu a răspuns la solicitarea dată.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

4.1. să examineze oportunitatea operării modificărilor la art. 83 al Codului subsolului, în vederea obligării beneficiarilor care au obținut dreptul de folosință anterior intrării în vigoare a noii legi de a legaliza raporturile juridice ce decurg din exploatarea sectoarelor de subsol;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014; AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Modificarea respectivă a fost operată în Proiectul de lege pentru modificarea ;Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009. Procedura de avizare a fost iniţiată. Proiectul privind modificarea Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 este inclus în Planul anual de acţiuni al Ministerului Mediului pentru anul 2014 şi prevede remiterea proiectului în cauză Guvernului în tr.II Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Ministerul Mediului, în colaborare cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale şi Secţia Juridică din cadrul ministerului au elaborat proiectul de modificare şi completare a Codului subsolului. Modificarea Codului Subsolului a fost operată în conformitate cu prevederile pct. 2.2.7. din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 39 din 15.07.2013. De asemenea, proiectul include propunerile Camerei de Licenţiere de modificare a Codului subsolului. Concomitent au fost excluse unele prevederi contradictorii sau care pot fi interpretate în mod arbitrar, (se anexează proiectul propus spre avizare şi copiile avizelor instituţiilor interesate). Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Agenţia de comun cu Ministerul Mediului au elaborat proiectul de modificare şi completare a Codului subsolului. Proiectul elaborat, prevede eliminarea lacunelor evidenţiate la etapa de implementare al acestuia, inclusiv la capitolul atribuirii în folosinţă a zăcămintelor de substanţe minerale utile solide şi apelor subterane. Tergiversarea prezentării proiectului în cauză spre avizare repetată se datorează necesităţii operării unor modificări în scopul armonizării legii menţionate cu Directiva nr. 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care prevede măsuri, proceduri şi orientări pentru prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a oricăror efecte nefaste asupra mediului, în special asupra apei, aerului, solului, faunei şi florei şi peisajelor, precum şi a oricăror riscuri pentru sănătatea umană, rezultate din gestionarea deşeurilor din industriile extractive. Astfel, legislaţia naţională urmează a fi armonizată cu Directiva menţionată, atât prin modificarea Codului subsolului, cât şi prin adoptarea unui Regulament privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă. Proiectul legii privind modificarea unor acte legislative, inclusiv Codul subsolului, va fi remis spre avizare în prima decadă a lunii septembrie. Concomitent, la moment, este în curs de definitivare proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi Tabelul de concordanţă al regulamentului menţionat cu prevederile Directivei nr. 2006/21/CE.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

4.1. să examineze oportunitatea operării modificărilor la art. 83 al Codului subsolului, în vederea obligării beneficiarilor care au obținut dreptul de folosință anterior intrării în vigoare a noii legi de a legaliza raporturile juridice ce decurg din exploatarea sectoarelor de subsol;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 AGRM scrisoare nr. 1007/Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014; AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Modificarea respectivă a fost operată în Proiectul de lege pentru modificarea ;Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009. Procedura de avizare a fost iniţiată. Proiectul privind modificarea Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 este inclus în Planul anual de acţiuni al Ministerului Mediului pentru anul 2014 şi prevede remiterea proiectului în cauză Guvernului în tr.II Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Ministerul Mediului, în colaborare cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale şi Secţia Juridică din cadrul ministerului au elaborat proiectul de modificare şi completare a Codului subsolului. Modificarea Codului Subsolului a fost operată în conformitate cu prevederile pct. 2.2.7. din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 39 din 15.07.2013. De asemenea, proiectul include propunerile Camerei de Licenţiere de modificare a Codului subsolului. Concomitent au fost excluse unele prevederi contradictorii sau care pot fi interpretate în mod arbitrar, (se anexează proiectul propus spre avizare şi copiile avizelor instituţiilor interesate). Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Agenţia de comun cu Ministerul Mediului au elaborat proiectul de modificare şi completare a Codului subsolului. Proiectul elaborat, prevede eliminarea lacunelor evidenţiate la etapa de implementare al acestuia, inclusiv la capitolul atribuirii în folosinţă a zăcămintelor de substanţe minerale utile solide şi apelor subterane. Tergiversarea prezentării proiectului în cauză spre avizare repetată se datorează necesităţii operării unor modificări în scopul armonizării legii menţionate cu Directiva nr. 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care prevede măsuri, proceduri şi orientări pentru prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a oricăror efecte nefaste asupra mediului, în special asupra apei, aerului, solului, faunei şi florei şi peisajelor, precum şi a oricăror riscuri pentru sănătatea umană, rezultate din gestionarea deşeurilor din industriile extractive. Astfel, legislaţia naţională urmează a fi armonizată cu Directiva menţionată, atât prin modificarea Codului subsolului, cât şi prin adoptarea unui Regulament privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă. Proiectul legii privind modificarea unor acte legislative, inclusiv Codul subsolului, va fi remis spre avizare în prima decadă a lunii septembrie. Concomitent, la moment, este în curs de definitivare proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi Tabelul de concordanţă al regulamentului menţionat cu prevederile Directivei nr. 2006/21/CE. 09 din 09.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Sectoarele de subsol sînt atribuite în folosinţă pentru efectuarea explorărilor geologice în bază de concurs sau fară desfăşurarea concursului în cazul cînd sectorul solicitat pentru cercetare se alătură sectorului de subsol exploatat de către beneficiar, în ambele cazuri lucrările fiind efectuate din contul mijloacelor agentului economic. Agenţia nu poate impune termeni de adresare a beneficiarilor de subsol privind atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru efectuarea cercetărilor geologice, acest fapt neconstituind de astfel o obligativitate legală, iar agenţii economici care doresc să obţină dreptul de folosinţă asupra sectorului de subsol pentru efectuarea cercetărilor geologice se pot adresa oricând Ministerului Mediului în conformitate cu prevederile art.18 al Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

4.2. să examineze oportunitatea revizuirii Codului subsolului, prin introducerea obligativității executării lucrărilor de recultivare în fiecare an de către beneficiari în conformitate cu proiectele de recultivare a terenurilor.

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Recultivarea de către beneficiarii subsolului a terenurilor degradate de lucrări miniere se efectuează în conformitate cu proiectele tehnice (tehnologice) de lucru, care prevăd recultivarea în fiecare an a terenurilor respective şi suprafeţele care urmează a fi recultivate în condiţiile proiectate. De asemenea, în procesul de coordonare a normativelor pierderilor de substanţe minerale utile la extragere, AGRM verifică planurile anuale de dezvoltare a lucrărilor miniere în care beneficiarii planifică în mod obligatoriu şi lucrări de recultivare a terenurilor degradate de lucrări miniere şi monitorizează executarea prevederilor respective.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

4.2. să examineze oportunitatea revizuirii Codului subsolului, prin introducerea obligativității executării lucrărilor de recultivare în fiecare an de către beneficiari în conformitate cu proiectele de recultivare a terenurilor.

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Recultivarea de către beneficiarii subsolului a terenurilor degradate de lucrări miniere se efectuează în conformitate cu proiectele tehnice (tehnologice) de lucru, care prevăd recultivarea în fiecare an a terenurilor respective şi suprafeţele care urmează a fi recultivate în condiţiile proiectate. De asemenea, în procesul de coordonare a normativelor pierderilor de substanţe minerale utile la extragere, AGRM verifică planurile anuale de dezvoltare a lucrărilor miniere în care beneficiarii planifică în mod obligatoriu şi lucrări de recultivare a terenurilor degradate de lucrări miniere şi monitorizează executarea prevederilor respective.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

5.1. să efectueze inventarierea documentației privind eliberarea sectoarelor de subsol atribuite în folosință, în vederea legalizării raporturilor juridice ce decurg din exploatarea zăcămintelor aferente acestora;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 Agenţia pentru Geologie şi resurse minerale a iniţiat procesul de inventariere a documentaţiei privind eliberarea sectoarelor de subsol atribuite în folosinţă, care urmează, să fie realizat în anul 2014. AGRM scrisoare nr. 344/09 din 25.03.2014 La data de 11 februarie 2014, prin Ordinul Agenției nr.3, a fost inițiată procedura de inventariere a sectoarelor de subsol atribuite în folosință pentru extragerea substanțelor minerale utile și în scopuri nelegate de extragere.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

5.2. să dispună efectuarea inventarierii perimetrelor, în vederea realizării unui control eficient la utilizarea subsolului, pentru depistarea beneficiarilor care nu dispun de perimetre miniere;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014; AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 În conformitate. cu prevederile art.75 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 AGRM este investită cu funcţia de supraveghere minieră de-stat, în procesul de exercitare a căreia sunt inventariate Actele de confirmare a perimetrelor miniere şi identificate Actele care urmează să expire. AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 Agenţia pentru Geologie şi resurse minerale a iniţiat procesul de inventariere a documentaţiei privind eliberarea sectoarelor de subsol atribuite în folosinţă, care urmează, să fie realizat în anul 2014. AGRM scrisoare nr. 344/09 din 25.03.2014 La data de 11 februarie 2014, prin Ordinul Agenției nr.3, a fost inițiată procedura de inventariere a sectoarelor de subsol atribuite în folosință pentru extragerea substanțelor minerale utile și în scopuri nelegate de extragere

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

5.3. să efectueze inventarierea carierelor și minelor, transmise beneficiarilor, care nu se exploatează o perioadă îndelungată, în scopul examinării posibilității atribuirii sectoarelor respective prin concurs altor agenți economici care ar asigura exploatarea eficientă a zăcămintelor respective;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 A fost întocmită sarcina geologică şi elaborat proiectul cu privire la efectuarea inventarierii zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe minerale utile de pe teritoriul Republicii Moldova. Urmează să fie identificate resurse financiare pentru implementarea proiectului.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

5.4. să stabilească un termen-limită de adresare a beneficiarului subsolului pentru atribuirea sectorului în folosință în cazul efectuării lucrărilor de explorare din contul mijloacelor agentului economic;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Sectoarele de subsol sînt atribuite în folosinţă pentru efectuarea explorărilor geologice în bază de concurs sau fară desfăşurarea concursului în cazul cînd sectorul solicitat pentru cercetare se alătură sectorului de subsol exploatat de către beneficiar, în ambele cazuri lucrările fiind efectuate din contul mijloacelor agentului economic. Agenţia nu poate impune termeni de adresare a beneficiarilor de subsol privind atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol pentru efectuarea cercetărilor geologice, acest fapt neconstituind de astfel o obligativitate legală, iar agenţii economici care doresc să obţină dreptul de folosinţă asupra sectorului de subsol pentru efectuarea cercetărilor geologice se pot adresa oricând Ministerului Mediului în conformitate cu prevederile art.18 al Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

5.5. să instituie proceduri de control specifice în cadrul instituției, care să asigure: încheierea contractelor pentru folosirea sectoarelor de subsol; verificarea legalității obținerii dreptului de folosință asupra sectoarelor anterior atribuite; respectarea termenelor privind inițierea exploatării zăcămintelor;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Procedura de control se iniţiază din momentul înregistrării cererii privind atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol, prin verificarea setului de documente şi corespunderii conţinutului acestuia normelor legale existente, precum şi analizării suplimentare a materialelor cu conţinut geologic stocate în Fondul de stat de informaţii privind subsolul din cadrul AGRM, Dosarelor Perimetrelor Miniere, Dărilor de seamă anuale privind starea şi mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile (Forma 5GR) şi corelarea datelor cu Balanţele de stat a rezervelor de substanţe minerale utile, efectuarea în caz de necesitate a controalelor geologice şi supraveghere minieră privind îndeplinirea cerinţelor de folosire raţională și protecţie a subsolului.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

5.6. să propună modificarea Codului subsolului și a Hotărîrii Guvernului nr.570 din 11.09.2009, în vederea aducerii în concordanță a reglementărilor în ceea ce privește consecutivitatea etapelor de atribuire în folosință a sectoarelor de subsol pentru cercetare geologică, precum și a prevederilor de delegare a competențelor privind încheierea contractelor pentru cercetare geologică;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 Procedura de modificare a Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 a fost iniţiată de Ministerului Mediului şi AGRM. Hotărârea Guvernului nr.570 din 11.09.2009, urmează a fi modificată după aprobarea modificărilor la Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009. AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Propunerile pentru modificarea Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 au fost incluse şi remise Ministerului Mediului, proiectul de lege aflîndu-se la etapa de avizare. Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11.09.2009, urmează a fi modificată după aprobarea modificărilor la Codul subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009. AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Propunerile pentru modificarea Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 au fost incluse şi remise Ministerului Mediului, proiectul de lege aflîndu-se la etapa de avizare. Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11.09.2009, urmează a fi modificată după aprobarea modificărilor la Codul subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

5.7. să elaboreze și să prezinte spre aprobare un act normativ care să prevadă etapele și cerințele efectuării expertizei de stat a informației geologice, ce ar contribui la folosirea rațională și complexă a subsolului, precum și pentru confirmarea autenticității informației privind resursele de substanțe minerale utile;

response:
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea expertizei de stat a informaţiei geologice se află în proces de elaborare.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf

5.8. să efectueze, de comun acord cu IES, inventarierea suprafețelor nesupuse recultivării, în vederea elaborării unui plan de acțiuni, cu stabilirea termenelor-limită în care beneficiarii să execute aceste lucrări și, după caz, aplicarea sancțiunilor prevăzute de cadrul legal;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 În procesul controalelor asupra folosirii raţionale şi protecţiei subsolului AGRM verifică executarea de către beneficiarii subsolului a prevederilor proiectelor tehnice de lucru capitolul „recultivarea terenurilor degradate de lucrări miniere". În cazul în care sunt constatate abateri de la proiect la capitolul respectiv, Agenţia sancţionează contravenţional beneficiarii şi informează Ministerul Mediului cu propunerea de limitare, suspendare sau încetare a dreptului de folosinţă asupra sectorului de subsol. La rândul său, conform prevederilor art.33, art.(3) Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, Ministerul Mediului expediază către beneficiar o notificare prin care obligă beneficiarul să recultiveze terenurile degradate în termen de trei luni. În caz de neexecutare a Notificării, Ministerul Mediului retrage dreptul de folosinţă al beneficiarilor asupra zăcămintelor terţe. În perioada august 2013-ianuarie 2014 au fost expediate 18 notificări privind înlăturarea încălcărilor depistate în procesul de exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale utile, inclusiv: -S.R.L. „Nisip-Si” notificare nr. 04-07/69 din 20.01.2014 referitor la înlăturarea încălcărilor depistate şi pentru recuperarea prejudiciului cauzat mediului. S.R.L. „Nisip-Si" a extras un volum de 7048 m3 de nisip pentru construcţii de pe o suprafaţă de 1762 m;, cauzând prejudiciul mediului în sumă de 839390 lei, suma prejudiciului urmează să fie achitată; timp de 30 de zile de la data primirii notificării. - S.R.L. „Chetruşca Grup” notificarea nr. 08-05/233 din 10.02.2013. Astfel, S.R.L. „Chetruşca Grup” a extras un volum de 98000 m3, de nisip-prundiş de pe o suprafață de 29685 m2, cauzând prejudiciu mediului în sumă de 10929544 lei. Dosarul a fost clasat. Concluziile AGRM privind extragerile ilicite de substanţe minerale au fost considerate de Procuratura Generală neîntemeiate deoarece acestea au fost efectuate în cazuri de forţă majoră (inundaţiile din anii 2008 şi 2009); - G.Ţ. „Constantin Solza”, notificarea nr. 08-05-132 din 23.01.2012. Astfel, G.Ţ. „Constantin Solza” a extras un volum de 40552 m3, de nisip-prundiş, de pe o suprafaţă de 10138m2, cauzând prejudiciul mediului în sumă de 7668229,12 lei. În prezent Ministerul Mediului şi G.Ţ. „Constantin Solza” sunt în proces de judecată.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

5.9. să elaboreze un act normativ de ordin intern privind evaluarea ofertelor de concurs pentru atribuirea dreptului de folosință asupra sectorului de subsol, care să asigure principiul egalității și transparenței, prin stabilirea preliminară a criteriilor de participare, selectare și evaluare a ofertelor de atribuire a dreptului de folosință asupra sectoarelor de subsol;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 Criteriile privind selectarea câştigătorilor la folosirea sectoarelor de subsol pentru cercetare geologică sau pentru valorificare industrială au fost aprobate prin Ordinul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale Nr. 28 din 07 octombrie 2013 în temeiul art. 11 al Codului Subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 şi pct. 21 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009. prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf

5.10. să asigure elaborarea unei metodologii privind calcularea costului pachetului de documentație geologică.

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Costul pachetului de documentaţie geologică a fost calculat în baza normativelor catalogului tarifelor unitare de deviz pentru lucrările de prospecţiuni geologice (TUD geo-91), coordonat cu Ministerul Finanţelor. Urmează să fie revizuit calculul pachetului de documentație geologică prin elaborarea unei noi metodologii.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

6. să înainteze Guvernului propuneri de armonizare a prevederilor Legii nr.131 din 08.06.2012 cu prevederile Codului subsolului, referitor la lista organelor abilitate cu drept de a efectua controale.

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Ministerul Mediului a elaborat proiectul legii privind modificarea şi completarea legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Proiectul este la etapa de avizare internă şi prevede excluderea controlului în domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale de sub incidenţa prevederilor Legii nr. 131. Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător a fost elaborat urmare a experienţei acumulate de inspectorii Inspecţiei Ecologice de Stat (IES), Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale (AGRM) , Serviciul Piscicol (SP) şi recomandărilor expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 39 din 15.07.2013. Proiectul propune excluderea controlului în domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale de sub incidenţa prevederilor Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, prin efectuarea completărilor şi modificărilor respective în lege. Ministerul Economiei a avizat negativ proiectul în cauză. Luînd în consideraţie avizul Centrului Naţional Anticorupţie Ministerul Mediului a operat unele modificări la proiectul în cauză, care urmează a fi expediat repetat spre avizare, (ambele avize se anexează). Ministerul economiei și Ministerul finanțelor nu au susținut proiectul în cauză.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

7.1 să stabilească responsabilităţi clare pentru fiecare angajat al Direcției control geologic și supraveghere minieră, fiind revizuite și fișele posturilor, în vederea stabilirii responsabilităților adecvate la planificarea, executarea și raportarea controalelor;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Fişele de post ale funcţionarilor Direcţiei control geologic şi supraveghere Miniera din cadrul AGRM au fost revizuite iar pentru fiecare funcţionar au fost stabilite atribuţii şi responsabilităţi concrete referitor la planificarea şi exercitarea controalelor asupra folosirii raţionale şi protecţiei subsolului.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

7.2 să elaboreze proceduri scrise privind forma şi conţinutul actului de control, raportarea de către beneficiarii de subsol a executării cerinţelor înaintate privind protecţia şi folosirea subsolului și a prescripţiilor în cazul suspendării lucrărilor miniere;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 și scris. Nr. 344/09 din 25.03.2014 ; AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 și scris. Nr. 344/09 din 25.03.2014 ; AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Forma şi conţinutul Actului de control de îndeplinire a cerinţelor privind folosirea rațională şi protecţia subsolului precum şi forma şi conţinutul prescripţiei Agenţiei privind înlăturarea încălcărilor depistate au fost elaborate şi aprobate prin Ordinul Agenţiei nr.16 din 03.06.2013. Raportarea de către beneficiarii subsolului a executării cerinţelor expuse în Prescripțiile privind înlăturarea încălcărilor depistate se efectuează în conformitate cu prevederile art.29 al Legii nr. 131 din 08.06.2012 „privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător„. Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 În conformitate cu Regulamentul Agenţiei aprobat prin HG nr. 570 din 2009, Agenţia nu dispune de dreptul a suspenda lucrările miniere. Cât priveşte procedurile scrise referitor la forma, conţinutul şi modul de raportare de către beneficiarii subsolului a executării prescripţiilor, acestea sunt stabilite de prevederile art.28, alin.(2) şi art.29 al Legii nr. l31 din 08.06.2012 „privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător" iar prin Ordinul Agenţiei cu nr. au fost aprobate forma şi conţinutul Actului de control şi al prescrpţiei emise de către Agenţie (se anexează).

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

7.3. să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruirilor persoanelor implicate în procesul de control;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014; AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Planul de instruire internă şi externă a funcţionarilor implicaţi în procesul de control geologic este elaborat şi urmează a fi executat anual.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

7.4 să stabilească modalitatea de înregistrare a prescripțiilor și recomandărilor, înaintare beneficiarilor de subsol, de examinare, avizare și înregistrare a proceselor-verbale contravenționale întru eficientizarea activității de control;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014; Modalitatea de înregistrare a prescripţiilor şi recomandărilor, înaintare beneficiarilor de subsol, de examinare, avizare şi înregistrare a proceselor-verbale contravenționale întru eficientizarea activităţii de control sunt la etapa de elaborare, urmează a fi aprobate pînă la finele trimestrului II al anului 2014. AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Modalităţile respective sunt la etapa de elaborare, urmează a fi aprobate pînă la finele anului 2014. Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Modalităţile respective sunt la etapa de elaborare, urmează a fi aprobate pînă la finele trimestrului III al anului 2015.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

7.5. să stabilească modul de înregistrare a prejudiciului calculat cauzat mediului înconjurător, de informare a MM și de recuperare a acestuia.

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 Modul de înregistrare a prejudiciului calculat cauzat mediului înconjurător, de informare a Ministerului Mediului şi de recuperare a acestuia este la etapa de elaborare şi urmează a fi aprobată până la finele trimestrului II al anului 2014. Ministerului Mediului va; intensifica activitatea de recuperare a prejudiciilor cauzate mediului, urmare a activităţilor de exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale utile. AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Modalitatea este la etapa de elaborare şi urmează a fi aprobată pînă la finele anului 2014 (trim III al anului 2015). Cît priveşte recuperarea prejudiciilor cauzate mediului, conform prevderilor art.10, lit.g) a Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, actualmente sunt acceptate de instanțele de judecată cererile deupuse împotriva GȚ „Constantin Solza", S.R.L. „Nisip-Si" şi S.R.L. „ Chetruşca Grup" (materialele confirmative se anexează)

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

8.1 să examineze oportunitatea înaintării propunerilor privind completarea Codului subsolului și a Hotărîrii Guvernului nr.570 din 11.09.2009, în vederea includerii unor condiții obligatorii de schimbare a destinației terenurilor aferente zăcămintelor la extragerea substanțelor minerale utile;

response:
Ministerul mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 În procesul de elaborare a modificărilor la Codului subsolului şi Hotărârea Guvernului nr.570 din 11.09.2009, se va examina necesitatea includerii unor condiţii obligatorii de schimbare a destinaţiei terenurilor aferente zăcămintelor la extragerea substanţelor minerale utile.; Ministerul Mediului Scrisoare nr. 08-05/1982 din 15.10.2014, Scrisoare IES nr. 1858 din 23.10.2014 scrisoare IES nr. 1321 din 13.08.2015, Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Relaţiile în domeniul folosirii şi protecţiei terenurilor, inclusiv utilizarea terenurilor în conformitate cu destinaţia acestora, sunt reglementate, exclusiv, de prevederile Codului funciar nr.828 din 25.12.1991 şi a cadrului normativ pentru implementarea prevederilor acestuia. Cît priveşte modificarea destinaţiei terenurilor, inclusiv pentru extragerea substanţelor minerale utile, procedura respectivă este reglementată de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 24.12.2007.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

8.1 să examineze oportunitatea înaintării propunerilor privind completarea Codului subsolului și a Hotărîrii Guvernului nr.570 din 11.09.2009, în vederea includerii unor condiții obligatorii de schimbare a destinației terenurilor aferente zăcămintelor la extragerea substanțelor minerale utile;

response:
Ministerul mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 În procesul de elaborare a modificărilor la Codului subsolului şi Hotărârea Guvernului nr.570 din 11.09.2009, se va examina necesitatea includerii unor condiţii obligatorii de schimbare a destinaţiei terenurilor aferente zăcămintelor la extragerea substanţelor minerale utile.; Ministerul Mediului Scrisoare nr. 08-05/1982 din 15.10.2014, Scrisoare IES nr. 1858 din 23.10.2014 scrisoare IES nr. 1321 din 13.08.2015, Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Relaţiile în domeniul folosirii şi protecţiei terenurilor, inclusiv utilizarea terenurilor în conformitate cu destinaţia acestora, sunt reglementate, exclusiv, de prevederile Codului funciar nr.828 din 25.12.1991 şi a cadrului normativ pentru implementarea prevederilor acestuia. Cît priveşte modificarea destinaţiei terenurilor, inclusiv pentru extragerea substanţelor minerale utile, procedura respectivă este reglementată de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 24.12.2007.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_1848_IES.pdf
RO_2765_ies 2015.pdf

8.2. să creeze o bază de date comună cu AGRM, în vederea deținerii unei informații ample și depline privind sectoarele de subsol atribuite în folosință, dreptul de proprietate asupra sectoarelor de teren, categoria terenului aferent zăcămîntului, modificarea destinației terenului, suprafața de teren recultivată, suprafața de teren reîntoarsă în circuitul agricol.

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 MM Scrisoare nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare IES nr. 1858 din 23.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Baza de date conţine informaţii privind sectoarele de subsol atribuite în folosinţă constituie balanţa de stat a rezervelor de substanţe minerale utile care este disponibilă în format electronic şi pe suport de hîrtie pentru toate instituţiile interesate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 392 din 30.05.2011 Cu privire la Regulamentul Fondului de stat de informaţii privind subsolul din cadrul Agenţiei. Cît priveşte informaţii referitor la categoria terenurilor aferente zăcămintelor de substanţe minerale utile, modificarea destinaţiei acestora, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, colectarea şi prelucrarea informațiilor respective, nu este de competenţa organelor de mediu, dar a organelor în domeniul controlului asupra folosirii terenurilor în conformitate cu destinaţia acestora şi cu exigenţele stabilite de legislaţie. Scrisoare IES nr. 1321 din 13.08.2015, Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Baza de date care conţine informaţii privind sectoarele de subsol atribuite în folosinţă constituie balanţa de stat a rezervelor de substanţe minerale utile care este disponibilă în format electronic şi pe suport de hîrtie pentru toate instituţiile interesate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 392 din 30.05.2011 cu privire la Regulamentul Fondului de stat de informații privind subsolul din cadrul AGRM. IES examinează dosarele cadastrale privind modificarea categoriei de destinație a terenurilor și în cazul cînd acestea sunt perfectate conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de atribuire modificare a destinației și schimbul terenurilor, aprobat prin HG nr. 1451 din 24.12.2007 și modificat prin HG nr. 593 din 17.07.2014 cu respectarea legislației ecologice funciare sunt coordonate pozitiv. Astfel, pe parcursul anului 2015 au fost examinate și coordonate 4 dosare cadastrale privind modificarea categoriei de destinație a terenurilor în scopul extragerii substanțelor minerale utile.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

8.2. să creeze o bază de date comună cu AGRM, în vederea deținerii unei informații ample și depline privind sectoarele de subsol atribuite în folosință, dreptul de proprietate asupra sectoarelor de teren, categoria terenului aferent zăcămîntului, modificarea destinației terenului, suprafața de teren recultivată, suprafața de teren reîntoarsă în circuitul agricol.

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 MM Scrisoare nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare IES nr. 1858 din 23.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Baza de date conţine informaţii privind sectoarele de subsol atribuite în folosinţă constituie balanţa de stat a rezervelor de substanţe minerale utile care este disponibilă în format electronic şi pe suport de hîrtie pentru toate instituţiile interesate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 392 din 30.05.2011 Cu privire la Regulamentul Fondului de stat de informaţii privind subsolul din cadrul Agenţiei. Cît priveşte informaţii referitor la categoria terenurilor aferente zăcămintelor de substanţe minerale utile, modificarea destinaţiei acestora, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, colectarea şi prelucrarea informațiilor respective, nu este de competenţa organelor de mediu, dar a organelor în domeniul controlului asupra folosirii terenurilor în conformitate cu destinaţia acestora şi cu exigenţele stabilite de legislaţie. Scrisoare IES nr. 1321 din 13.08.2015, Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Baza de date care conţine informaţii privind sectoarele de subsol atribuite în folosinţă constituie balanţa de stat a rezervelor de substanţe minerale utile care este disponibilă în format electronic şi pe suport de hîrtie pentru toate instituţiile interesate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 392 din 30.05.2011 cu privire la Regulamentul Fondului de stat de informații privind subsolul din cadrul AGRM. IES examinează dosarele cadastrale privind modificarea categoriei de destinație a terenurilor și în cazul cînd acestea sunt perfectate conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de atribuire modificare a destinației și schimbul terenurilor, aprobat prin HG nr. 1451 din 24.12.2007 și modificat prin HG nr. 593 din 17.07.2014 cu respectarea legislației ecologice funciare sunt coordonate pozitiv. Astfel, pe parcursul anului 2015 au fost examinate și coordonate 4 dosare cadastrale privind modificarea categoriei de destinație a terenurilor în scopul extragerii substanțelor minerale utile.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1848_IES.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf
RO_2765_ies 2015.pdf

9.1. să examineze oportunitatea înaintării propunerilor în vederea instituirii unor pîrghii legale de aplicare a amenzilor conform prevederilor Legii nr.845-XII din 03.01.1992, cu includerea unor sancţiuni pentru cazurile în care beneficiarii subsolului nu vor prezenta în termenul legal licenţa retrasă;

response:
Camera de licențiere Scrisoare nr. 01/163 din 28.01.2014 în temeiul art. 15 ale Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, Camera de Licenţiere a elaborat şi a remis spre aprobare Cancelariei de Stat graficul controalelor planificate pentru trimestrul I, anul 2014, ce vizează titularii de licenţă pentru genul de activitate: "extragerea substanţelor minerale utile" (licenţele eliberate/prelungite în anii 2009-2011). La 24.12.2013, Cancelaria de Stat a aprobat graficul sus-menţionat (copia se anexează). Astfel, începînd cu luna ianuarie 2014, Camera, în comun cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, efectuează controalele respective cu scopul verificării respectării condiţiilor de licenţiere de către titularii de licenţe din domeniul extragerii substanţelor minerale utile. Rezultatele controalelor efectuate vor fi reflectate în Raportul de activitate al Camerei de Licenţiere pentru semestrul I, anul 2014. Scrisoare Camera de Licențiere nr. 01/2354 din 10.10.2014 Camera de licenţiere a informat CCRM că nu deţine pârghii legale adaptate dezideratului din Legea nr. 845/1992, iar acest fapt constituie premiza demersurilor remise în adresa organelor fiscale, pe marginea actelor administrative emise de Cameră în vederea suspendării activităţii de întreprinzător.

RO_1578_ro-img-131123723.pdf
RO_1890_camera de licentiere.pdf

9.2. în comun cu MM și AGRM, să examineze oportunitatea includerii în cadrul legal a unor măsuri de interdicţie pentru cazurile în care beneficiarii de subsol au fost privaţi de dreptul de a desfăşura lucrări de valorificare a zăcămintelor de substanţe minerale utile, urmare neconformării acestora la normele legale.

response:
Camera de Licențiere Scrisoare nr. 01/163 din 28.01.2014 Cu referire la modificarea cadrului legal ce reglementează activitatea în cauză, Camera de Licențiere a informat că, urmare a şedinţei de lucru ce ţine de reglementarea prin licenţiere a genului de activitate: "extragerea substanţelor minerale utile", care a avut loc în cadrul Camerei pe data de 15.05.2013, cu participarea reprezentanţilor Ministerului Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, Curţii de Conturi, s-a decis iniţierea procedurii de modificare a Codului Subsolului de către reprezentanţii Ministerului Mediului, în ceea ce ţine de problema neadmiterii exploatării zăcămintelor contrar obligaţiilor legale de schimbare a destinaţiei terenurilor, precum şi modificarea condiţiilor de licenţiere, stabilite prin Codul Subsolului (copia procesului-verbal se anexează). Menţionăm că, pînă în prezent, proiectul de completare şi modificare a Codului Subsolului nu a fost elaborat de către autoritatea competentă pentru elaborarea de politici în domeniu - Ministerul Mediului şi nu a fost prezentat Camerei pentru avizare. Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 În conformitate cu prevederile pct. 18 din anexa nr. 2 la HG nr. 570 din 11.09.2009 beneficiarii de subsol care în activitatea anterioară au comis încălcări ale legislaţiei miniere ce au condus la anularea licenţei şi a perimetrului minier nu mai pot fi admişi la concursul pentru atribuirea în folosinţă a sectoarelor de subsol. Scrisoare Camera de Licențiere nr. 01/2354 din 10.10.2014 Ministerul Mediului (gestionar al resurselor minerale), prin consultare nemijlocită cu Camera de Licenţiere (organul de licenţiere), a elaborat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului Subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 (copia se anexează), fiind formulat la 18.07.2014, de către Cameră, un aviz de îmbunătăţire a proiectului de act legislativ (copia se anexează).

RO_1578_ro-img-131123723.pdf
RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_1890_camera de licentiere.pdf

10. să examineze oportunitatea înaintării propunerilor privind efectuarea completărilor în Codul contravențional, în vederea prevederii aplicării sancțiunilor către beneficiarii subsolului care nu prezintă dările de seamă, precum și pentru cazurile de depășire a limitelor pierderilor de substanțe minerale utile extrase.

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Beneficiarii subsolului care nu prezintă sau prezintă întârziat dările de seamă cu privire la starea şi mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile (formularele 5-gr) sunt sancţionați în conformitate cu prevederile art.l19, alin.(7) al Codului contravenţional al RM. Cît priveşte depăşirea limitelor pierderilor de substanţe minerale utile la extragere, în conformitate cu prevederile art.58, alin.(94) al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, pierderile supranormative se achită de către beneficiarul subsolului în mărimea stabilită de legislaţia fiscală. Totodată, Agenţia a propus Ministerului Mediului modificări ale Codului contravenţional la capitolul normativele pierderilor de substanţe minerale utile la extragere, care prevăd sancţionarea beneficiarilor care efectuează lucrări de extragere a substanţelor minerale utile în lipsa normativelor coordonate, în scopul asigurării folosirii raţionale a substanţelor minerale utile şi a unei evidenţe stricte a volumului de substanţe minerale utile trecute la pierderi. Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Beneficiarii subsolului care nu prezintă sau prezintă întîrziat dările de seamă cu privire la starea şi mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile (formularele 5-gr) sunt sancţionaţi în conformitate cu prevederile art.l 19, alin.(7) al Codului contravenţional al RM. Cît priveşte depăşirea limitelor pierderilor de substanţe minerale utile ia extragere, în conformitate cu prevederile art.58, alin.(94) al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, pierderile supranormative se achită de către beneficiarul subsolului în mărimea stabilită de legislaţia fiscală.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

10. să examineze oportunitatea înaintării propunerilor privind efectuarea completărilor în Codul contravențional, în vederea prevederii aplicării sancțiunilor către beneficiarii subsolului care nu prezintă dările de seamă, precum și pentru cazurile de depășire a limitelor pierderilor de substanțe minerale utile extrase.

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Beneficiarii subsolului care nu prezintă sau prezintă întârziat dările de seamă cu privire la starea şi mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile (formularele 5-gr) sunt sancţionați în conformitate cu prevederile art.l19, alin.(7) al Codului contravenţional al RM. Cît priveşte depăşirea limitelor pierderilor de substanţe minerale utile la extragere, în conformitate cu prevederile art.58, alin.(94) al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, pierderile supranormative se achită de către beneficiarul subsolului în mărimea stabilită de legislaţia fiscală. Totodată, Agenţia a propus Ministerului Mediului modificări ale Codului contravenţional la capitolul normativele pierderilor de substanţe minerale utile la extragere, care prevăd sancţionarea beneficiarilor care efectuează lucrări de extragere a substanţelor minerale utile în lipsa normativelor coordonate, în scopul asigurării folosirii raţionale a substanţelor minerale utile şi a unei evidenţe stricte a volumului de substanţe minerale utile trecute la pierderi. Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Beneficiarii subsolului care nu prezintă sau prezintă întîrziat dările de seamă cu privire la starea şi mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile (formularele 5-gr) sunt sancţionaţi în conformitate cu prevederile art.l 19, alin.(7) al Codului contravenţional al RM. Cît priveşte depăşirea limitelor pierderilor de substanţe minerale utile ia extragere, în conformitate cu prevederile art.58, alin.(94) al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, pierderile supranormative se achită de către beneficiarul subsolului în mărimea stabilită de legislaţia fiscală.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

11.1. să înregistreze normativele pierderilor de substanțe minerale utile într-un registru, pentru a le arhiva într-un dosar aparte, întru asigurarea autenticității datelor;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Normativele pierderilor sunt înregistrate de către AGRM într-un Registru special pe suport de hârtie precum şi în format electronic, toate coordonările se păstrează în original.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2765_ies 2015.pdf

11.2. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea urgentării înregistrării în Cadastrul de stat în format electronic a tuturor pașapoartelor zăcămintelor și manifestărilor de substanțe minerale utile.

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Pentru urgentarea procesului de înregistrare în Cadastrul de stat în format electronic a paşapoartelor zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe minerale utile a mai fost inclus un angajat al Agenţiei. Scrisoare AGRM nr. 894/09 din 30.09.2015 – urmare a ședinței din 18.09.2015 (acte confirmative)

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

Cerinte (15)

2.2.1. consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor subordonate, astfel încît acestea să asigure exercitarea atribuțiilor delegate şi să facă faţă în mod adecvat priorităţilor politicii de mediu;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Pct.25 şi 26 din proiectul Planului de acţiuni privind Implementarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 prevede, pentru anul 2014, efectuarea unei analize funcţionale a structurilor de mediu şi elaborarea unui concept de reorganizare şi optimizare a acestora şi, pentru anul 2015, asigurarea reformelor instituţionale şi consolidării capacităţilor în sectorul de mediu în conformitate cu rezultatele analizei funcţionale efectuate. Proiectul a fost prezentat Guvernului spre aprobare (scr.nr.03-05/2261 din 16.12.2013). scris.nr.10-05/1091 din 07.06.2017 Ministerul Mediului a încercat de mai multe ori să promoveze proiecte de acte normative care prevedeau consolidarea aparatului central al Ministerului Mediului sau a instituţiilor subordonate în vederea asigurării punerii în aplicare a noilor legi adoptate in conformitate cu prevederile Acordului de Asociere. Nici unul din aceste proiecte nu au fost aprobate, nefiind susţinute de Ministerul Finanţelor, dat fiind faptul că implementarea presupunea surse financiare suplimentare de la bugetul de stat, iar ultimul proiect care prevedea un nou Regulament al Ministerului Mediului şi consolidarea aparatului central ai acestuia prin crearea direcţiilor specifice în domeniul fondului forestier, solurilor, aerului şi a schimbărilor climatice a fost stopat în contextul lansării de către Guvern a reformei administraţiei publice centrale. scris.nr.10-05/1091 din 07.06.2017 Ministerul Mediului a încercat de mai multe ori să promoveze proiecte de acte normative care prevedeau consolidarea aparatului central al Ministerului Mediului sau a instituţiilor subordonate în vederea asigurării punerii în aplicare a noilor legi adoptate in conformitate cu prevederile Acordului de Asociere. Nici unul din aceste proiecte nu au fost aprobate, nefiind susţinute de Ministerul Finanţelor, dat fiind faptul că implementarea presupunea surse financiare suplimentare de la bugetul de stat, iar ultimul proiect care prevedea un nou Regulament al Ministerului Mediului şi consolidarea aparatului central al acestuia prin crearea direcţiilor specifice în domeniul fondului forestier, solurilor, aerului şi a schimbărilor climatice a fost stopat în contextul lansării de către Guvern a reformei administraţiei publice centrale.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

2.2.2. îmbunătățirea procesului de implementare a politicilor de mediu în domeniul exploatării zăcămintelor minerale la capitolele privind stabilirea priorităţilor şi obiectivelor, monitorizarea şi coordonarea între instituțiile implicate;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Ministerul Mediului a elaborat proiectul Strategiei Naţionale de Mediu, proiect prezentat spre aprobare Guvernului (scr.nr.03-05/2261 din 16.12.2013). Elaborarea proiectului Strategiei a fost dictată, inclusiv, de vectorul politic de integrare europeană al ţării noastre, de cerinţele actuale de aproximare a legislaţiei naţionale la prevederile Directivelor Uniunii Europene şi de necesitatea de a implementa o politică cadru cu privire la protecţia mediului şi utilizarea resurselor naturale. Dat fiind faptul că este strict necesară dezvoltarea, perfecţionarea şi ajustarea la rigorile UE a bazei legislative şi normative în scopul utilizării raţionale a resurselor minerale existente şi prevenirii impactului negativ al activităţii de exploatare asupra mediului şi populaţiei, sarcina prioritară va fi direcţionată spre elaborarea unei Strategii de explorare şi exploatare a resurselor minerale ale Republicii Moldova, perfectarea Codului Subsolului, precum şi elaborarea cadrului normativ de punere în aplicare a acestuia, axat pe cercetarea eşalonată a zăcămintelor, clasificarea şi omologarea rezervelor de substanţe minerale utile, modul de valorificare, regimul de evidenţă/înregistrare a activităţilor miniere, de raportare anuală a agenţilor economici, beneficiari de subsol.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

2.2.3. examinarea oportunității modificării structurii statelor de personal în vederea creării unui serviciu responsabil de gestionarea resurselor minerale și a subsolului, cu includerea specialiștilor din domeniul geologic și cel juridic;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Pct.25 şi 26 din proiectul Planului de acţiuni privind Implementarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 prevede, pentru anul 2014, efectuarea unei analize funcţionale a structurilor de mediu şi elaborarea unui concept de reorganizare şi optimizare a acestora şi, pentru anul 2015, asigurarea reformelor instituţionale şi consolidării capacităţilor în sectorul de mediu în conformitate cu rezultatele analizei funcţionale efectuate. Proiectul a fost prezentat Guvernului spre aprobare (scr.nr.03-05/2261 din 16.12.2013). Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014 (Direcţia de acţiune 3. Asigurarea reformei instituţionale în sectorul de mediu) prevede, la poziţia 25, în anul 2014 „Efectuarea analizei funcţionale a structurilor de mediu şi elaborarea unui concept de reorganizare şi optimizare a acestora" şi la poziţia 26, în anul 2015, „Asigurarea reformelor instituţionale şi consolidării capacităţilor în sectorul de mediu, în conformitate cu rezultatele analizei funcţionale". Concomitent, prin Hotărîrea Guvernului nr. 349 din 26.05.2014 privind aprobarea modificărilor şi completărilor în unele hotărîri ale Guvernului au fost operate modificări în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia şi astfel, Serviciul juridic a fost reorganizat în Secţie juridică, cu mărirea efectivului de la 2 la 4 unităţi. În atribuţiile de serviciu al unui colaborator al acestei secţii, conform Fişei de post, vor fi incluse problemele ce ţin de domeniul cercetărilor geologice, folosirii şi protecţiei subsolului. Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Cu referire la crearea unui serviciu separat, responsabil de gestionarea resurselor minerale, un asemenea serviciu nu a fost creat. Însă la momentul actual MM preconizează elaborarea modificărilor şi completărilor în HG nr. 847 din 18.12.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea MM, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, prin reorganizarea structurii aparatului central, inclusiv crearea Serviciu gestionarea resurselor minerale şi a subsolului. în care vor fi incluşi specialişti din domeniul geologic şi juridic. Actualmente, domeniul resurselor minerale constituie competenta Secţiei resurse de apă, sol, subsol, cu un efectiv de 4 persoane, din cadrul Direcţiei resurse naturale și biodiversitate.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

2.2.4. impulsionarea activităților ce vizează crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul geologic de stat", cu identificarea surselor financiare și elaborarea planului de acțiuni concrete pentru implementarea acestuia;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Din lipsa resurselor financiare nu este posibilă crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul Geologic de stat”. Conform studiului de fezabilitate, costul proiectului şi implementarea acestuia este de aproximativ l0 mln. Euro. Pentru obţinerea finanţării au fost expediate solicitări către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, Guvernul Japoniei, Banca Mondială și Banca Europeană pentru Investiţii, fără careva rezultate până în prezent. Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Conceptul tehnic privind funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul geologic de stat" este elaborat şi aprobat prin HG nr. 1003 din 23.10.2010. S-a efectuat studiul de prefezabilitate cu privire la sursele de implementare a acestuia. Din lipsa resurselor financiare nu este posibilă, pentru moment, crearea Sistemului informațional automatizat „Registrul Geologic de stat". Conform studiului de prefezabilitate costul proiectului și implementarea acestuia este de aproximativ 10 mln. Euro. Pentru obținerea finanțării au fost expediate solicitări către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Guvernul Japoniei, Banca Mondiala și Banca Europeana pentru Investiții, fără careva rezultate până în prezent. Planul de acţiuni privind implementarea acestuia urmează a fi elaborat şi aplicat după identificarea surselor financiare pentru implementarea sistemului informațional. Scrisoare AGRM nr. 894/09 din 30.09.2015 – urmare a ședinței din 18.09.2015 (acte confirmative)

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

2.2.5. intensificarea procesului de recuperare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător de către beneficiarii de subsol, în urma nerespectării cerințelor prevăzute de cadrul legal în domeniul minier;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale (AGRM), în comun cu Camera de licenţiere, urmează (conform graficului înregistrat şi aprobat în modul stabilit) să efectueze controale la beneficiarii subsolului care extrag substanţe minerale utile. Ministerul Mediului a intensificat procesul de recuperare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător de către beneficiarii de subsol în urma nerespectării cerinţelor prevăzute de cadrul legal în domeniul minier şi numai pe parcursul lunii ianuarie 2014 a expediat 6 notificări unor agenţi economici în vederea lichidării încălcărilor depistate, inclusiv pentru recuperarea prejudiciului cauzat mediului, urmare a controalelor efectuate. Întru executarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 39 din 15.07.2013, şi evitării dublării controalelor la beneficiarii subsolului într-un an calendaristic, Ministerul Mediului a solicitat Agenţiei Relații Funciare și Cadastru (scris. Nr. 04-07/121 din 27.01.2014) să se adreseze Camerei de Licenţiere pentru includerea sa în cadrul controalelor comune, conform graficului, în scopul verificării utilizării terenurilor conform destinaţiei de către beneficiarii subsolului care extrag substanţe minerale utile prin metoda la zi. Despre rezultatele controalelor Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru urmează să informeze Procuratura Generală. Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Ministerul Mediului, în perioada ianuarie-septembrie 2014 a expediat 12 notificări agenţilor economici, care exploatează zăcăminte de substanţe minerale utile, cu abateri de la legislaţia în vigoare, inclusiv S.R.L. „Topograf",", S.R.L. „Cariera Nord", S.R.L. „Piatră Rară", S.R.L. „Igmaz Plus", S.R.L. „Agrindservice-M", S.R.L. „Diata-Plus", S.R.L. „Serlin-Com", S.A.„Mezon",Î.I. „Secu Teodor", S.R.L. „Nairi Grup", S.R.L. „Maleabil Grup", S.R.L. „Nisip-Si". Urmare a Notificării emise, S.R.L. „Nairi Grup" a restituit prejudiciul cauzat mediului în sumă de 36 045,35 lei. Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Agenţia, în conformitate cu atribuţiile sale în domeniul controlului asupra folosirii raţionale şi protecţiei subsolului în cazurile cînd constată încălcări ale legislaţiei în domeniul minier care presupun un prejudiciu cauzat mediului, evaluează prejudiciul respectiv în conformitate cu Instrucţiunea aprobată, şi îl expediază Ministerului Mediului, care conform competențelor stabilite de prevederile art.10, lit.g) a Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 intentează acţiunile privind compensarea prejudiciului cauzat mediului. Ministerul Mediului, în perioada ianuarie 2014 - iulie 2015 a expediat 16 notificări agenţilor economici, care exploatează zăcăminte de substanţe minerale utile, cu abateri de la legislaţia în vigoare, inclusiv S.R.L...TopografY", S.R.L „Cariera Nord", S.R.L.„Piatră Rară", S.R.L.„Igmaz Plus", S.R.L.„Agrindservice-M", S.R.U.Diata-Plus", S.R.L.„SerIin-Com", S.A.„Mezon", Î.I.„Secu Teodor", S.R.L„Nairi Grup", S.R.L„,Maleabil Grup", S.R.L „Nisip-Si", S.A. „Orginterconstrucţia".

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

2.2.6. înaintarea către Guvern a propunerilor în vederea modificării Legii nr.131 din 08.06.2012, pentru aducerea în concordanță a acesteia cu prevederile Codului subsolului la capitolul ce ține de abilitarea cu funcții de control a Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale și Inspectoratului Ecologic de Stat în domeniul protecției mediului și folosirii resurselor naturale;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Ministerul Mediului a elaborat proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, m. 181-184, art. 595). Proiectul în cauză prevede includerea controlului în domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale în Lista controalelor expuse la Articolul 1 alineatul (4), litera c) al Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, asupra cărora dispoziţiile legii menţionate nu se extind. Proiectul în cauză urmează a fi supus procedurii de avizare.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

2.2.7. examinarea oportunității modificării art.83 al Codului subsolului în vederea încheierii contractelor privind folosirea sectoarelor de subsol și cu beneficiarii de subsol care au obținut dreptul de folosință pînă la intrarea în vigoare a Codului subsolului, întru aducerea în condiții egale a tuturor beneficiarilor de subsol, și, după caz, înaintarea modificărilor respective Guvernului;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Ministerul Mediului a inclus în planul de activitate pentru tr.II prezentarea la Guvern a proiectului de lege pentru modificarea Codului subsolului. Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Ministerul Mediului, în colaborare cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale şi Secţia Juridică din cadrul ministerului au elaborat proiectul de modificare şi completare a Codului subsolului. modificarea Codului Subsolului a fost operată în conformitate cu prevederile pct. 2.2.7. din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 39 din 15.07.2013. De asemenea, proiectul include propunerile Camerei de Licenţiere de modificare a Codului subsolului. Concomitent au fost excluse unele prevederi contradictorii sau care pot fi interpretate în mod arbitrar, (se anexează proiectul propus spre avizare şi copiile avizelor instituţiilor interesate). De asemenea, Ministerul Mediului a elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Anexei la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, determinată de necesitatea corelării prevederilor Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009. In procesul de avizare Ministerul Economiei prin avizul nr. 04/1-4734 din 13.08.2014 a propus promovarea modificărilor, acestor acte legislative printr-un singur proiect privind modificarea unor acte legislative. Astfel, Ministerul Mediului, luînd act de obiecţiile expuse de instituţiile interesate, comasează proiectele menţionate într-un singur proiect, care urmează a fi avizat repetat. Concomitent, în Codul subsolului se operează modificări în scopul armonizării legii menţionate cu Directiva nr. 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive. Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Agenţia de comun cu Ministerul Mediului au elaborat proiectul de modificare şi completare a Codului subsolului. Proiectul elaborat, prevede eliminarea lacunelor evidenţiate la etapa de implementare al acestuia, inclusiv la capitolul atribuirii în folosinţă a zăcămintelor de substanţe minerale utile solide şi apelor subterane. Tergiversarea prezentării proiectului în cauză spre avizare repetată se datorează necesităţii operării unor modificări în scopul armonizării legii menţionate cu Directiva nr. 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care prevede măsuri, proceduri şi orientări pentru prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a oricăror efecte nefaste asupra mediului, în special asupra apei, aerului, solului, faunei şi florei şi peisajelor, precum şi a oricăror riscuri pentru sănătatea umană, rezultate din gestionarea deşeurilor din industriile extractive. Astfel, legislaţia naţională urmează a fi armonizată cu Directiva menţionată, atât prin modificarea Codului subsolului, cât şi prin adoptarea unui Regulament privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă. Proiectul legii privind modificarea unor acte legislative, inclusiv Codul subsolului, va fi remis spre avizare în prima decadă a lunii septembrie. Concomitent, la moment, este în curs de definitivare proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi Tabelul de concordanţă al regulamentului menţionat cu prevederile Directivei nr. 2006/21/CE.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

2.2.8. examinarea oportunității modificării art.70 alin.(4) din Codul subsolului prin aducerea acestuia în concordanță cu prevederile art.318 alin.(1) din Codul fiscal și ale Legii nr.397-XV din 16.10.2003 , ce vizează componenta bugetului public național la care se va efectua achitarea taxei pentru extragerea substanțelor minerale utile, în vederea uniformizării prevederilor ce reglementează corectitudinea colectării taxelor vizate;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Ministerul Mediului a inclus în planul de activitate pentru tr.II prezentarea la Guvern a proiectului de lege pentru modificarea Codului subsolului. Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Ministerul Mediului, în colaborare cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale şi Secţia Juridică din cadrul ministerului au elaborat proiectul de modificare şi completare a Codului subsolului. modificarea Codului Subsolului a fost operată în conformitate cu prevederile pct. 2.2.8. din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 39 din 15.07.2013. De asemenea, proiectul include propunerile Camerei de Licenţiere de modificare a Codului subsolului. Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Agenţia de comun cu Ministerul Mediului au elaborat proiectul de modificare şi completare a Codului subsolului. Proiectul elaborat, prevede eliminarea lacunelor evidenţiate la etapa de implementare al acestuia, inclusiv la capitolul atribuirii în folosinţă a zăcămintelor de substanţe minerale utile solide şi apelor subterane. Tergiversarea prezentării proiectului în cauză spre avizare repetată se datorează necesităţii operării unor modificări în scopul armonizării legii menţionate cu Directiva nr. 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care prevede măsuri, proceduri şi orientări pentru prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a oricăror efecte nefaste asupra mediului, în special asupra apei, aerului, solului, faunei şi florei şi peisajelor, precum şi a oricăror riscuri pentru sănătatea umană, rezultate din gestionarea deşeurilor din industriile extractive. Astfel, legislaţia naţională urmează a fi armonizată cu Directiva menţionată, atât prin modificarea Codului subsolului, cât şi prin adoptarea unui Regulament privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă. Proiectul legii privind modificarea unor acte legislative, inclusiv Codul subsolului, va fi remis spre avizare în prima decadă a lunii septembrie. Concomitent, la moment, este în curs de definitivare proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi Tabelul de concordanţă al regulamentului menţionat cu prevederile Directivei nr. 2006/21/CE.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

2.2.9. înaintarea către Guvern a propunerilor privind modificarea Regulamentului cu privire la atribuirea perimetrelor geologice și miniere (Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11.09.2009 ) în vederea aducerii în concordanță a pct.17 lit.a) din acesta cu prevederile art.18 alin.(2) din Codul subsolului (care reglementează că contractul este unicul act ce confirmă dreptul beneficiarului de a folosi sectorul de subsol), excluzînd sintagma din norma regulamentară ,,sau a actului de transmitere a zăcămîntului în valorificare industrială", care va contribui și la implementarea regulamentară a pct.16 din Regulamentul menționat, potrivit căruia proiectul perimetrului minier se elaborează după încheierea contractului privind atribuirea în folosință a sectorului de subsol;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Hotărârea Guvernului nr.570 din 11.09.2009, urmează a fi modificată după aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului subsolului.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

2.2.10. asigurarea bunei funcţionări a Comisiei de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile larg răspîndite, în scopul îmbunătăţirii integrării aspectelor de exploatare a zăcămintelor cu alte politici sectoriale;

response:
Scrisoare MM nr.04-05/299 din 21.02.2014 Scrisoare MM nr. 08-05/1982 din 15.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Scrisoare MM nr. 04-07/1474 din 18.08.2015 Prin Hotărârea Guvernului nr.259 din 12.04.2013 a fost aprobat Regulamentul Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile şi componenţa nominală a acesteia. Prima şedinţă a Comisiei a avut loc la data de 07.06.2013. Agenţia, conform deciziei Comisiei a organizat concursul public de selectare a experţilor geologi. În perioada 1.06.2013-01.10.2014 au fost organizate 10 şedinţe ale Comisiei, o şedinţă fiind anulată din lipsă de cvorum. În rezultatul desfăşurării şedinţelor Comisiei au fost aprobate rezervele pentru 13 zăcăminte de substanţe minerale utile, 3 dări de seamă au fost respinse de către Comisie, 9 dări de seamă nu au fost prezentate conform cerinţelor specificate la pct. 10 din anexa nr. l Hotăririi Guvernului nr. 259 din 12.04.2013. Scrisoare AGRM nr. 894/09 din 30.09.2015 – urmare a ședinței din 18.09.2015 (acte confirmative)

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_2018_Ministerul mediului.pdf
RO_2764_MM 2015.pdf

2.3.1. elaborarea unui mecanism de evaluare a gradului de cercetare geologică a subsolului, ceea ce ar permite evaluarea necesităților reale ale țării privind folosirea resurselor minerale și ar reprezenta un instrument de dezvoltare economică durabilă a statului, cu rezultate și efecte benefice pe termen lung;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014; AGRM scrisoare nr. 1007/09 din 09.10.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Din lipsa de finanţare din contul bugetului de stat AGRM este în imposibilitatea elaborării mecanismului de evaluare a gradului de cercetare geologică a subsolului. Începând cu anul 2010 statul alocă 3mln de lei pentru realizarea monitoringului apelor subterane, cutremurelor de pământ şi a manifestării proceselor geologice exogene. Suma alocată constituie în mediu 47% din totalul de resurse financiare specificate în devizele de cheltuieli ale acestor proiecte. Anual, AGRM solicită suplimentar de la Ministerul Finanţelor, Fondul Ecologic Naţional, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Investiţie suport financiar pentru realizarea cercetărilor geologice, care ar permite evaluarea necesităţilor reale ale ţării privind folosirea resurselor minerale.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

2.3.2. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului geologic asupra exploatării corespunzătoare a resurselor minerale, instituirea unor instrumente adecvate privind monitorizarea respectării procedeelor raționale și eficiente în domeniul folosirii subsolului, precum și a condițiilor contractuale;

response:
Ministerul Mediului Scrisoare nr.04-05/299 din 21.02.2014 ; AGRM scris. nr.238/09 din 28.02.2014 Scrisoare AGRM nr. 766/09 din 01.09.2015 Referitor la intensificarea controlului geologic asupra exploatării corespunzătoare a resurselor minerale, AGRM comunică că în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012 „cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător ,,controalele planificate la unul şi același beneficiar nu pot fi efectuate mai mult decât o singură dată într-un an calendaristic. Astfel, AGRM întocmeşte graficele de control trimestriale, care sunt înregistrate de către Cancelaria de Stat şi aprobate de către Inspectoratul Ecologic de Stat, iar în procesul controlului este verificată respectarea de către beneficiarii subsolului a întregului spectru de obligaţii şi responsabilităţi supuse controlului geologic şi a supravegherii miniere de stat conform legislaţiei în vigoare. Scris. AGRM nr. 344/09 din 25.03.2014 Pentru efectuarea complexă a controlului geologic asupra folosirii raționale și protecției subsolului, AGRM în primul trimestru al anului efectuează controale asupra folosirii subsolului împreună cu Camera de Licențiere, cu verificarea respectării de către beneficiarii subsolului a prevederilor cadrului legislativ și normativ în vigoare.

RO_1582_ro-img-305120603.pdf
RO_1847_AGRM.pdf
RO_1891_AGRM din 10.10.2014.pdf
RO_2763_agrm 2015.pdf

2.4. Inspectoratului Ecologic de Stat, pentru stabilirea unor indicatori de rezultate, care să reflecte starea ecologică a terenurilor exploatate de către beneficiarii de subsol.

response:
În timpul controalelor ecologice Inspectoratul Ecologic de Stat verifică starea ecologică a terenurilor exploatate de către beneficiarii subsolului, adică sectorul de teren recultivat şi reîntors în circuitul agricol. Aceşti indicatori de rezultate sunt prezentaţi în tabela cu privire la recultivarea sectoarelor de teren folosite sub excavaţii şi transmise administraţiilor publice locale şi deţinătorilor funciari. La moment IES a identificat suprafața sectorului de teren recultivat pe republică 173,3122 ha biologic/ 17,0 ha tehnic, și suprafața sectorului de teren reîntors în circuitul agricol 101,7922 ha.

RO_1580_ro-img-225130941.pdf
RO_1848_IES.pdf

3.1. instituirea unor proceduri de verificare a volumelor de substanțe minerale utile extrase, declarate de către beneficiarii de subsol la Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale și la Serviciul Fiscal de Stat;

response:
Scris. SFS nr 26-07/3-20-158/18 din 30.01.2014 Scris. SFS Nr. 26-08/3-09-6543/148 din 12.10.2015 (urmare ședinței din 18.09.2015) Întru executarea subpct. 3.1. al hotărârii respective Inspectoratul Fiscal Principal de Stat la 05.08.2013 a examinat oportunitatea instituirii unor posturi fiscale la unii din agenţii economici, specificaţi în anexa nr. 7 la Raportul respectiv al Curţii de Conturi. Mecanismul examinat a fost acceptat şi remis spre executare. în scop de analiză şi monitorizare a corectitudinii calculării şi achitării taxei pentru extragerea mineralelor utile, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) prin adresarea nr. 26-08/3-09-449/6663 din 06.08.2013 a solicitat de la Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale prezentarea informaţiilor cu privire la contribuabilii, care în anii 2010-2012 au extras zăcăminte minerale utile, inclusiv volumul extragerilor de către aceştia. In acelaşi scop, a fost solicitată şi prezentarea informaţiilor cu privire la agenţii economici, care începând cu anul 2010 şi până în prezent, au deţinut (deţin) perimetre miniere pentru exploatarea construcţiilor subterane destinate desfăşurării activităţii de întreprinzător (cu excepţia celor destinate extracţiei mineralelor utile), inclusiv suprafaţa acestor perimetre. Cu referinţă la datele prezentate, organul fiscal în cadrul unui studiu de contrapunere a informaţiilor din dările de seamă cu cele reflectate în Balanţele de stat a beneficiarilor de subsoluri remise de Agenţie, a constatat devieri esenţiale în aspect de volum al mineralelor extrase. în viziunea sa, organul fiscal consideră că devierile respective ar fi posibil să conducă şi la diminuarea bazei impozabile aferente taxei în cauză, inclusiv la neachitarea integrală a acesteia. Intru verificarea celor menţionate Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a dispus efectuarea controalelor fiscale la 59 contribuabili specificaţi în anexa nr. 7 la Raportul respectiv al Curţii de Conturi. Conform datelor SIA al SFS la situaţia 31.12.2014 în rezultatul controalelor fiscale au fost calculate impozite şi taxe în sumă totală de 2 418 mii lei. Totodată, întru continuitatea monitorizării contribuabililor care activează în domeniul extragerii zăcămintelor minerale, IFPS a solicitat de la AGRM prezentarea informației privind volumul extras de substanţe minerale utile pentru perioada 2013-2014. în rezultatul contrapunerii informațiilor din dările de seamă prezentate la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) privind taxa pentru extragerea mineralelor utile şi a datelor prezentate de către AGRM au fost constatate devieri esenţiale în aspect de volum a mineralelor extrase. IFPS a întreprins următoarele măsuri: - au fost dispuse controale fiscale la 33 contribuabili, care au înregistrat devieri negative privind volumul mineralelor extrase (cazurile indicării în dările de seamă prezentate SFS a unor volume mai mici a mineralelor extrase decît cele prezentate AGRM); - au fost dispuse controale fiscale la 3 contribuabili, care nu au prezentat SFS dările de seamă privind taxa pentru extragerea mineralelor utile; - AGRM a fost informată despre cazurile indicării în dările de seamă prezentate SFS a unor volume mai mari a mineralelor extrase decît cele prezentate Agenţiei; - Au fost dispuse controale fiscale la 5 contribuabili, care au indicat în dările de seamă prezentate SFS volume mai mari a mineralelor extrase decît cele prezentate Agenţiei.

RO_1850_serviciul fiscal de stat.pdf
RO_2915_SFS 2.pdf

3.2. întreprinderea măsurilor de rigoare întru încasarea taxei pentru extragerea substanțelor minerale utile solide la volumul constatat de către misiunea de audit pentru perioada anilor 2010-2012, dar nedeclarat de către beneficiarii de subsol la Serviciul Fiscal de Stat.

response:
Scris. SFS nr 26-07/3-20-158/18 din 30.01.2014 În scop de analiză şi monitorizare a corectitudinii calculării şi achitării taxei pentru extragerea mineralelor utile, IFPS prin adresarea nr. 26-08/3-09-449/6663 din 06.08.2013 a solicitat de la AGRM „AGEOM" prezentarea informaţiilor cu privire la agenţii economici, care în anii 2010-2012 au extras zăcăminte minerale utile, inclusiv volumul extragerilor de către aceştia. În acelaşi scop, a fost solicitată şi prezentarea informaţiilor cu privire la agenţii economici, care începând cu anul 2010 şi până în prezent, au deţinut (deţin) perimetre miniere pentru exploatarea construcţiilor subterane destinate desfăşurării activităţii de întreprinzător (cu excepţia celor destinate extracţiei mineralelor utile), inclusiv suprafaţa acestor perimetre. La 05.08.2013 administraţia Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a solicitat de la subdiviziunile respective de control să întreprindă măsuri de vigoare aferente încasării taxei pentru extragerea mineralelor utile. AGRM în urma solicitării menţionate a IFPS, a selectat şi generalizat informaţia despre volumul extras de substanţe minerale utile şi pierderile obţinute în procesul extragerii în întregime pe ţară pentru perioada anilor 2010-2012. În cadrul controalelor au fost calculate suplimentar la buget taxe, penalităţi şi sancţiuni în sumă totală de 7877,9 mii lei, inclusiv taxe - 1424,6 mii lei, penalităţi - 366,0 mii lei, sancţiuni - 6087,3 mii lei, fiind achitate 246,4 mii lei, inclusiv sancţiuni fiscale -72,1 mii lei. Scris. SFS Nr. 26-08/3-09-6543/148 din 12.10.2015 (urmare ședinței din 18.09.2015) În vederea îmbunătăţirii administrării fiscale, simplificării procesului de declarare de către contribuabili a obligaţiilor fiscale ce ţin de taxele pentru resursele naturale, precum şi ajustării informaţiei cu Balanţa dării de seamă a rezervelor de substanţe minerale utile solide (formularul 5-gr), aprobat prin HG nr. 418 din 17.04.2007, a fost elaborat şi aprobat un nou formular al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 şi publicat în MO al Republicii Moldova nr. 366-371/1843 din 12.12.2014. Noul formular a fost completat cu o coloana nouă care reflectă costul mineralelor utile extrase pentru o unitate, ceea ce asigură un grad sporit de transparenţă în procesul de declarare şi contrapunerea cu preţul de piaţă. De rând cu acestea, în scopul majorării încasărilor la taxa pentru extragerea mineralelor utile şi asigurării condiţiilor echitabile pentru toţi agenţii economici din domeniul respectiv, au fost elaborate şi remise în adresa MinFin pentru includerea în proiectul politicii fiscale pentru anul 2016, propuneri privind stabilirea în calitate de bază impozabilă a valorii de piaţă a mineralelor utile extrase şi respectiv stabilirea unei cote fixe pentru o unitate a mineralelor utile extrase. In acest sens, în scopul racordării Titlului VIII la prevederile Codului subsolului, a fost propus în calitate de subiecţi ai impunerii beneficiarii subsolului (persoanele juridice sau fizice care au dreptul să desfăşoare activităţi legate de folosirea subsolului).

RO_1850_serviciul fiscal de stat.pdf
RO_2915_SFS 2.pdf