Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 44 din 23 iulie 2013 privind realizarea materialelor verificărilor efectuate la Î.S. „Moldelectrica”

Numar din data de 2013-07-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În conformitate cu prevederile art.7, art.15, art.16 din Legea Curţii de Conturi  nr. 261-XVI din 05.12.2008[1], examinînd proiectul  Raportului privind auditul regularității gestionării patrimoniului public și formării tarifelor în sistemul de aprovizionare cu gaze naturale și energie termică în perioada anilor 2008-2011, realizat la Î.S."Moldelectrica", precum și Raportul cu privire la rezultatele controlului asupra activității economico-financiare reglementate a Î.S. "Moldelectrica" în perioada anilor 2008-2011, remis de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru informare, Curtea de Conturi

a constatat:

Potrivit Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2012, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr. 80 din 22 decembrie 2011, a fost planificată efectuarea Auditului regularității utilizării patrimoniului public și formării tarifelor în sistemul de aprovizionare cu gaze naturale și energie termică (perioada supusă auditului 2008 - 2011).

Misiunea de audit a demarat în baza Dispoziției-informație nr. 17 din 25.01.2012,  urmînd a fi desfășurată la entitățile: S.A. "CET-1", S.A. "CET-2", S.A. "CET-Nord" și la S.A. "Termocom".

În cadrul realizării misiunii de audit, cu nerespectarea prevederilor actelor legislative și normative ce reglementează activitatea de audit a Curții de Conturi,  a fost inițiată și desfășurată misiunea de audit la Î.S. "Moldelectrica".

♦ Î.S. "Moldelectrica" nu a fost inclusă spre auditare ca entitate în Programul activității de audit a Curții de Conturi, astfel nefiind respectate  punctele 3.18. - 3.21. din Regulamentul cu privire la elaborarea, modificarea și urmărirea realizării Programului activității de audit a Curții de Conturi, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr. 63 din 05 octombrie 2010, din care rezultă că în cazul în care Programul anual de activitate cuprinde acţiuni de audit pentru care nu  s-au putut nominaliza entităţile, nefiind cunoscute în acel moment, introducerea în Program sau excluderea din acesta a unei acţiuni/entităţi se face numai cu aprobarea Plenului.

Referitor la includerea în Programul de activitate a entității Î.S. "Moldelectrica" nu a parvenit nici o propunere.

♦ Dispoziția-informație  nr. 81 din 25 iunie 2012 de inițiere a auditului la Î.S. "Moldelectrica" a fost semnată numai de către vicepreședintele Curții de Conturi, în lipsa delegării împuternicirilor în acest sens, substituindu-l ilegal pe Președintele Curții de Conturi, în situația cînd acesta era în exercițiul funcțiunii, fapt ce contravine art. 13 din Legea Curții de Conturi și procedurilor interne stabilite.

♦ Dispoziția menționată nu a fost contrasemnată de nici o persoană responsabilă din cadrul Curții, ceea ce contravine procedurilor interne de emitere a dispozițiilor-informații stabilite în Regulamentul cu privire la circulația documentelor de audit și efectuarea activităților aferente la desfășurarea misiunilor de audit, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr. 46 din 27.10.2009.

♦ Dispoziția nu a fost însoțită de o Notă de argumentare privind necesitatea efectuării misiunii de audit la Î.S. "Moldelectrica", reieșind din materialitate și riscurile identificate, care ar avea impact asupra gestionării patrimoniului public și formării tarifelor. 

Potrivit Dispoziției-informație nr. 81 din 25 iunie 2012, misiunea de audit inițiată neregulamentar la Î.S. "Moldelectrica" urma a fi efectuată de către un angajat al Curții de Conturi și doi specialiști principali ai Secției control a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică ( în continuare - ANRE), în baza Acordului de colaborare  între Curtea de Conturi și ANRE din 23.01.2012, fapt ce contravine legislației în vigoare.

Antrenarea angajaților ANRE în misiunea de audit  contravine prevederilor legale, dat fiind că auditul public extern se realizează, în exclusivitate, de către angajații Curții de Conturi cu atribuții de audit public, care desfășoară activități specifice de audit extern în sectorul public, conform procedurilor prevăzute de standardele de audit, dispunînd de drepturi și responsabilități în acest sens.

Prevederile Acordului de colaborare între Curtea de Conturi și ANRE   au fost aplicate cu încălcarea legislației în vigoare, acestea fiind interpretate eronat.

La 23.01.2012 Curtea de Conturi a semnat un Acord de colaborare cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Scopul Acordului de colaborare constă în cooperarea privind schimbul de informații, iar formele de colaborare, stipulate în art. 3 al Acordului, nu prevăd crearea unor echipe mixte sau realizarea unor activități de audit în comun. Astfel de forme nici nu puteau fi conținute în Acordul respectiv, avînd în vedere specificul și atribuțiile diferite de activitate ale părților semnatare ale Acordului.

În cazul dat, participarea specialiștilor menționați nu este conformă atît prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008, cît și atribuțiilor și funcțiilor ANRE, prevăzute de Legea cu privire la energia electrică nr. 124-XVIII din 23.12.2009.

Mai mult decît atît, în Dispoziția-informație nr. 17 din 25.01.2012 și în Dispoziția-informație nr. 70 din 04.06.2012 este expus clar că "echipa de audit a Curții de Conturi va coopera cu specialiștii desemnați de ANRE", fapt ce nu presupune efectuarea activităților comune de audit. Acest aspect, însă, nu s-a respectat nici la semnarea Dispoziției-informație nr. 81  din 25.06.2012.

Rezultatele controlului asupra activității economico-financiare reglementate a Î.S. "Moldelectrica" în perioada anilor 2008-2011 au fost examinate și aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică,  Raportul fiind remis în adresa Curții de Conturi , pentru informare, prin scrisoarea nr. 05/311 din 08.05.2013.

Începînd cu 23.01.2012,  conform Ordinului ANRE nr. 08a din 20.01.2012, s-a inițiat un control asupra activității economico-financiare reglementate a Î.S. "Moldelectrica", acesta fiind realizat de către specialiștii ANRE. După 5 luni de zile, cînd controlul era spre final, din partea Curții de Conturi, de către vicepreședintele Curții, a fost delegat un auditor, care s-a implicat la final, la definitivarea rezultatelor controlului respectiv.

Astfel, Curtea de Conturi deține trei documente, cu conținut analogic, în care se conțin rezultatele verificărilor la Î.S. "Moldelectrica", după cum urmează:

1) proiectul Notei informative privind constatările, concluziile și recomandările controlului, semnată de către reprezentanții ANRE și de către auditorul Curții de Conturi;

2) proiectul Raportului de audit, semnat numai de către auditorul Curții de Conturi;

3) Raportul cu privire la rezultatele controlului asupra activității economico-financiare reglementate a Î.S. "Moldelectrica" în perioada anilor 2008-2011, examinat și aprobat de către ANRE.

Astfel, în temeiul celor expuse și avînd în vedere multitudinea de încălcări care s-au admis la inițierea și desfășurarea verificărilor la Î.S.  "Moldelectrica", precum și faptul că rezultatele acestui control deja au fost examinate și aprobate de către ANRE, fiind date publicității și aduse la cunoștință tuturor factorilor de decizie, inclusiv publicului larg, în temeiul art.7 alin.(1) lit. a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit. c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se ia act de Raportul cu privire la rezultatele controlului asupra activității economico-financiare reglementate a Î.S. "Moldelectrica" în perioada anilor 2008-2011, examinat și aprobat de către ANRE.

2. Materialele privind verificările efectuate la Î.S. "Moldelectrica" se remit Centrului Național Anticorupție și Procuraturii Generale, pentru examinare conform competențelor.

3. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)