Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 69 din 16 octombrie 2006 privind raportul asupra utilizării mijloacelor publice de către Universitatea de Stat din Comrat în perioada anilor 2005–2006 (I semestru)

Numar din data de 2006-10-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa rectorului Universităţii de Stat din Comrat dna M.Cara, directorului general al Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare dl I.Ţurcan, deputatului în Parlamentul Republicii Moldova dl D.Ivanov, călăuzindu-se de art.27 alin. (4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului utilizării mijloacelor publice de către Universitatea de Stat din Comrat în perioada anilor 2005-2006 (I semestru).

Responsabili de activitatea economico-financiară a Universităţii de Stat din Comrat au fost executorii de buget rectorul dl C.Varban (pînă la 20.07.2005), dna M.Cara (pînă în prezent), contabilul-şef dl V.Romanov (pînă la 10.08.2005), dna V.Pîndîclî (pînă în prezent).

Universitatea de Stat din Comrat a fost fondată ca instituţie de învăţămînt superior în baza Hotărîrii Guvernului nr.408 din 01.08.1991 "Cu privire la fondarea Universităţii de Stat în or.Comrat"[2] (cu modificările şi completările ulterioare).

Structura instituţională, organizarea activităţii Universităţii de Stat din Comrat (în continuare - USC), sarcinile principale şi funcţiile sînt stabilite în statutul aprobat prin Hotărîrea senatului nr.4 din 15.05.1997, potrivit căruia USC pregăteşte specialişti calificaţi pentru acoperirea necesităţii Republicii Moldova, îndeosebi pentru regiunea de sud.

Controlul a avut drept obiectiv verificarea legalităţii planificării şi utilizării mijloacelor publice, conform programului de control, fiind exercitat şi la solicitarea Fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului au fost colectate probe prin analiza dărilor de seamă; verificarea documentelor primare şi a registrelor contabile inclusiv a documentelor privind reparaţiile capitale şi curente, desfăşurarea licitaţiilor, modul de procurare a materialelor, depozitarea mijloacelor băneşti, achitarea salariilor; studierea explicaţiilor prezentate de persoanele responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Executarea devizului de cheltuieli pe mijloace bugetare şi speciale

Conform devizelor de cheltuieli, pe anul 2005, pentru întreţinerea USC, au fost aprobate mijloace bugetare în sumă de 3775,0 mii lei, fiind executate cheltuieli de casă în sumă de 3737,2 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 3740,7 mii lei, sau 99% faţă de cheltuielile aprobate. În semestrul I al anului 2006 alocaţiile bugetare s-au aprobat în sumă de 3439,1 mii lei, fiind executate cheltuieli de casă în mărime de 2857,7 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 2761,9 mii lei, sau 80% faţă de planul aprobat.

Executarea cheltuielilor bugetare pe grupurile clasificaţiei funcţionale se prezintă astfel:

mii lei

 

Nr.

d/o

Grupuri de cheltuieli

Mijloace bugetare

2005

2006 (sem. I)

Planificate

Executate

Cheltuieli
efective

Nivelul de
executare,
%

Planificate

Executate

Cheltuieli
efective

Nivelul de executare,
%

1

06.04.064 "Învăţămîntul superior, universitatea"

3498,3

3498,3

3498,3

100

3278,7

2728,3

2628,5

80

2

06.04.246 "Învăţămîntul superior, căminele"

150,0

150,0

150,0

100

103,5

99,2

103,2

100

3

07.02.077 "Cercetări ştiinţifice aplicate"

47,8

17,0

21,0

44

--

--

--

--

4

07.03.240 "Pregătirea cadrelor ştiinţifice"

23,6

17,0

16,5

70

14,0

--

--

--

5

10.11.064 "Instituţii şi serviciile în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupuri"

55,3

54,9

54,9

99

42,9

30,2

30,2

70

Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare efective revine cheltuielilor la retribuirea muncii, cota cărora în comun cu defalcările la bugetul asigurărilor sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în anul 2005 au constituit 62%. Cheltuielile pentru plata burselor au constituit 29%; pentru achitarea resurselor energetice - 6%, pentru procurarea fondurilor fixe - 3%.

În perioada supusă controlului, USC a realizat mijloace speciale în sumă de 11977,8 mii lei, sau la nivel de 117% faţă de planul aprobat de 10248,6 mii lei.

Cheltuielile din mijloace speciale, fiind aprobate în volum de 14144,3 mii lei, s-au executat în sumă 10224,2 mii lei. Cheltuielile efective au însumat 10316,3 mii lei, nivelul de executare constituind 73%.

Cu derogare de la prevederile art.61 alin.(4) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995[3] (cu modificările ulterioare), art.12 alin.(1) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare), precum şi ale pct.1 din Regulamentul "Cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.94 din 31.12.2004[5] (cu modificările şi completările ulterioare), în perioada raportată, USC a format mijloace speciale de la admiterea abiturienţilor în sumă de 13,5 mii lei şi de la încasarea taxelor de la studenţi pentru recuperarea orelor lipsite de la studii în sumă de 24,6 mii lei, ultimele fiind utilizate în proporţie de 60% pentru remunerarea cadrelor didactice.

Fără a ţine cont de planul de înmatriculare, aprobat de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, USC a înscris în bază de contract cu 78 de persoane mai mult decît prevedea acesta. În anul de studii 2005-2006, la 4 facultăţi ale USC, la secţia de zi au fost instruiţi 1722 de studenţi, iar la secţia fără frecvenţă - 1135 de studenţi, deşi capacitatea de instruire a instituţiei este de 1610 locuri. Astfel, baza de studii a fost utilizată mai mult de 100%.

În perioada supusă controlului, au fost exmatriculaţi 25 de studenţi, care au făcut studii din contul mijloacelor bugetare, pentru instruirea lor folosindu-se ineficient 128,3 mii lei.

Cu derogare de la prescripţiile pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 "Cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat"[6] (cu modificările ulterioare), USC n-a încheiat cu studenţii înmatriculaţi în anul I de studii (cursurile de zi), în grupele cu finanţarea de la buget, contracte privind instruirea şi plasarea lor în cîmpul muncii după absolvire, în funcţie de necesităţile statului.

În lipsa documentelor justificative ce atestă dreptul de a beneficia de înlesniri şi fără acordul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, în perioada anilor 2005-2006 (I semestru), USC a scutit 80 de studenţi de plata taxei de studii în sumă de 147,6 mii lei, prin ce nu s-au respectat prevederile pct.3, pct.4 şi pct.5 din Regulamentul "Cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.125 din 15.02.2001[7] (cu modificările ulterioare).

USC a utilizat 70,4 mii lei pentru remunerarea lucrătorilor netitulari - conducătorii practicii, deşi astfel de cheltuieli nu au fost prevăzute în devizul de cheltuieli.

Analogic, fără temei, a fost salarizat conducătorul competitorilor cu suma de 4,1 mii lei, deşi la instituţia respectivă nu au fost înmatriculaţi competitori.

Legalitatea cheltuielilor efectuate la reparaţii şi a modului de achiziţii publice de lucrări şi materiale

În anul 2005, reparaţii capitale au fost executate din contul mijloacelor speciale în sumă de 744,0 mii lei faţă de 934,8 mii lei aprobate. În semestrul I al anului 2006, la articolul menţionat au fost aprobate mijloace bugetare în sumă de 396,3 mii lei. În această perioadă cheltuieli efective n-au fost efectuate, cheltuielile de casă au constituit 100,0 mii lei, înregistrîndu-se o datorie debitoare în aceeaşi mărime. Din contul mijloacelor speciale, în semestrul I al anului 2006 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 269,5 mii lei, iar cheltuielile de casă au constituit 120,7 mii lei.

În anul 2005, volumul cheltuielilor necesare pentru reparaţii capitale n-a fost planificat în profilul obiectelor, pe parcurs fiind executate lucrări reieşind din soldul disponibil de mijloace băneşti aflate la conturile bancare.

Cu derogare de la art.13 alin.(1) din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[8] (cu modificările ulterioare), lucrările de reparaţii au fost executate fără a dispune de proiectul elaborat şi aprobat în modul stabilit.

La cele 6 concursuri de selectare a executorilor de lucrări n-au fost respectate prevederile Regulamentului "Cu privire la achiziţiile publice de lucrări", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003[9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123). Încălcînd pct.6 din Regulamentul menţionat, investitorul n-a estimat valoarea contractului de achiziţie publică de lucrări la organele abilitate cu aceste împuterniciri, iar contrar pct. 9 lit.a), pct.30 lit.a), lit.b), lit.f), lit.h), lit.i), pct. 38 şi pct.157 a fost iniţiată procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări, fără ca acesta să fie inclus în Programul anual al achiziţiilor publice de lucrări. Investitorul n-a consultat registrul antreprenorilor calificaţi, n-au fost aprobate la Agenţia pentru Achiziţii invitaţii de participare şi caietul de sarcini; n-au fost exercitate atribuţiile grupului de lucru; n-au fost transmise către ofertanţi comunicări privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări, n-au fost transmise pentru publicare Agenţiei anunţurile publice de intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări.

Procedura de achiziţii a lucrărilor de reparaţii s-a efectuat fără a respecta principiile de obiectivitate, transparenţă, publicitate, imparţialitate, ceea ce contravine pct.7 lit.b), lit.c), lit.d) din Regulamentul "Cu privire la grupul de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii", aprobat prin ordinul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr.78 din 05.03.2003[10]. Astfel, la concursurile desfăşurate au fost invitaţi unii şi aceiaşi ofertanţi, prioritate acordîndu-li-se firmelor S.R.L. "Luxalon-Lux" (c/f 20579016) şi S.R.L."Tenerab-Baş Ciu" (c/f 10036110055836). N-au fost înregistrate invitaţiile ofertanţilor. În contradicţie cu pct.165 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123, grupul de lucru a stabilit termenul de prezentare a ofertelor de 5 zile faţă de termenul-limită stabilit legal de 20 de zile.

La contractarea serviciilor de reparaţie cu S.R.L. "Luxalon-Lux" or. Chişinău, controlul a stabilit încălcări ale actelor normative. Nerespectîndu-se art.25 alin.(2) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[11] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), a fost divizată achiziţia prin contracte separate (inclusiv la reparaţia blocului de studii nr.2 pe lîngă contractul aprobat de Agenţia Achiziţii de Mărfuri şi Servicii a fost încheiat un contract adiţional în sumă de 11,5 mii lei), iar contrar alin.(5) şi alin.(6) din legea sus-indicată n-a fost respectată specificaţia la contractul nr.13/05, încheiat cu această firmă la 14.10.2005. În locul scaunelor pentru bufet (60 bucăţi - 17820 lei), specificate în contract, au fost livrate scaune pentru oficiu (60 bucăţi - 14400 lei). Totodată, n-a fost executat pct.2 şi pct.3 din contract, care prevedeau livrarea integrală a mărfurilor în timp de 15 zile lucrătoare de la data încheierii contractului. Deşi USC, îndeplinindu-şi obligaţiunile contractuale, a transferat la 3 zile după semnarea contractului 31,7 mii lei, S.R.L. "Luxalon-Lux" a livrat mobila în sumă de 22,2 mii lei, prevăzută în contract, peste jumătate de an, datorînd de la această tranzacţie la momentul controlului 9,35 mii lei.

Nerespectînd pct.18, pct.21, pct.22 şi pct.23 din Capitolul VI al Regulamentului "Cu privire la contractul de achiziţie a mărfurilor şi serviciilor pentru beneficiarii de stat", aprobat de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice la 17.11.1999[12] (în continuare - Regulamentul aprobat de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice la 17.11.1999), în contractele încheiate n-a fost prevăzută responsabilitatea în caz de neexecutare a clauzelor contractuale.

La contractarea serviciilor de reparaţie cu S.R.L. "Tenerab-Baş Ciu" a fost considerată învingătoare oferta întocmită conform bazei de deviz normative a anilor 1984, 1991, deşi potrivit pct.1 şi pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.1570 din 09.12.2002 "Cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii"[13] a fost stabilită, începînd cu 1 ianuarie 2003, întocmirea documentaţiei de deviz prin metoda de resurse, conform codului practic CP L. 01.01-2001. Încălcîndu-se art.25 alin. (2) din Legea nr.1166-XIII, achiziţia în sumă de 158,7 mii lei, la contractarea serviciilor de reparaţie cu această firmă, a fost divizată în trei contracte separate, fără ca două din ele să treacă procedura de achiziţii publice.

Ignorînd prevederile pct.72 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123, membrii grupului de lucru n-au semnat pe propria responsabilitate declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate, unul din aceştia fiind angajat la ofertantul menţionat.

Nerespectîndu-se prevederile pct.8 din Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996[14] (cu modificările ulterioare), n-a fost desemnată comisia de recepţie a lucrărilor de reparaţie a blocului de studii nr.2 şi complexului sportiv.

În 5 contracte în sumă totală de 223,0 mii lei, încheiate în perioada decembrie 2005 - ianuarie 2006 cu diferiţi furnizori de rechizite de cancelarie, de gospodărie, mobilă, covoare etc., n-a fost specificat nomenclatorul sortimental, cantitativ şi calitativ al mărfurilor, precum şi n-au fost stabilite preţurile la mărfurile livrate, astfel în contractele menţionate nefiind respectat pct.3 din Compartimentul VI al Regulamentului aprobat de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice la 17.11.1999.

Încălcări ale modului de achiziţionare a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru necesităţile USC au fost stabilite şi prin controlul efectuat în această perioadă de către Procuratura din or.Comrat şi Serviciul Control Financiar şi Revizie pe lîngă Ministerul Finanţelor. Prin măsurarea volumelor de lucrări executate în construcţie, serviciul a depistat majorarea volumelor în sumă totală de 40,2 mii lei, inclusiv de către S.R.L. "Luxalon-Lux" or. Chişinău - 18,0 mii lei şi S.R.L. "Tenerab-Baş Ciu" - 22,2 mii lei. Serviciul a depistat, de asemenea, încălcări ale legislaţiei muncii, fiind stabilite supraplăţi.

Gestionarea patrimoniului public şi ţinerea evidenţei contabile

Cu derogare de la prevederile art.4 şi art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998[15] (cu modificările ulterioare), USC nu a înregistrat toate bunurile imobile la Oficiul cadastral teritorial Comrat.

Din cele 420 de locuri de care dispune USC în cămine, sînt ocupate 360. La momentul controlului, 9 blocuri din cămine nu erau date în exploatare după executarea lucrărilor de reparaţie. Datoria locatarilor constituie 36,3 mii lei, inclusiv 21,4 mii - datoria persoanelor care nu activează la USC.

Contabilitatea USC a admis nereguli şi abateri în modul de organizare a contabilităţii. Astfel, contrar prevederilor art.15 alin.(1) lit. a) şi lit.c), art.16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[16] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), în lipsa documentelor justificative, au fost salarizate 5 persoane în sumă de 13,1 mii lei. N-a fost asigurată confirmarea documentară, plenitudinea şi continuitatea înregistrării în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice efectuate de tipografia USC, precum şi identitatea datelor evidenţei analitice cu soldurile evidenţei sintetice. Astfel, în rezultatul inventarierii inopinate efectuate la tipografie s-au constatat lipsuri de bunuri materiale în sumă de 10,4 mii lei şi surplusuri de bunuri materiale în sumă de 24,4 mii lei. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată în sumă de 5,5 mii lei au fost înregistrate incorect în evidenţă contabilă la contul "Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou". În perioada supusă controlului, USC a efectuat inventarierea, fără a determina rezultatele ei şi fără a le reflecta în evidenţa contabilă.

În perioada 01.08.2005 - 01.07.2006, soldul de mijloace băneşti la contul de depozit al USC, deschis în filiala din Comrat a B.C. "Banca Socială" S.A. a constituit 352,2 mii lei, la care s-a calculat dobînda în mărime de 8% anual, faţă de dobînda de 12% stabilită anual la soldurile disponibile la conturile curente ale instituţiilor publice, astfel nerealizîndu-se venituri în sumă de 9,2 mii lei.

La 01.07.2006, datoria faţă de salariaţi a constituit de la componenta de bază a bugetului de stat 120,6 mii lei şi din contul mijloacelor speciale - 444,8 mii lei.

Nerespectîndu-se art.15 alin.(1) lit. a) din Legea nr.426-XIII, mijloacele financiare în sumă de 8,5 mii lei, utilizate pentru desfăşurarea unor manifestaţii, au fost trecute la cheltuieli, în lipsa documentelor justificative.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că mijloacele financiare, în perioada anilor 2005 - 2006 (I semestru), n-au fost utilizate cu stricteţe şi în deplină măsură conform scopului preconizat, care se exprimă prin efectuarea unor cheltuieli iraţionale la executarea lucrărilor de reparaţie şi la remunerarea muncii, neîncasarea veniturilor, formarea datoriilor, lipsurilor şi surplusurilor de materiale.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Educaţiei şi Tineretului să examineze rezultatele controlului efectuat la Universitatea de Stat din Comrat la şedinţa colegiului, cu aprecierea răspunderii disciplinare, conform legislaţiei, a persoanelor cu funcţii de răspundere vinovate de neajunsurile şi încălcările depistate.

2. Se cere de la rectorul Universităţii de Stat din Comrat:

2.1. să lichideze încălcările şi abaterile de la legislaţie stabilite de control;

2.2. să asigure respectarea legislaţiei la achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor, precum şi la ţinerea evidenţei contabile;

2.3. să întreprindă măsuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea lichidării datoriilor debitoare;

2.4. să examineze cazurile de formare a surplusurilor şi lipsurilor, precum şi a supraplăţilor salariale, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie.

3. Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare va monitoriza respectarea legislaţiei la achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor de către Universitatea de Stat din Comrat.

4. Se ia act că în perioada controlului:

4.1. cu studenţii înmatriculaţi în anul I de studii, în grupele cu finanţare de la stat, au fost încheiate contracte privind instruirea şi plasarea în cîmpul muncii după absolvire, în funcţie de necesităţile statului;

4.2. pentru majorarea volumului de lucrări executate la reparaţii, conform sentinţei Judecătoriei or. Comrat din 11.09.2006, conducătorul S.R.L. "Luxalon-Lux" a fost amendat în mărime de 200 unităţi convenţionale, iar cazul privind majorarea ilegală a volumului de lucrări executate la reparaţii de către conducătorul S.R.L. "Tenerab-Baş Ciu" se examinează în judecată;

4.3. reparaţia blocurilor din cămine a fost finalizată, acestea fiind date în exploatare la 25.09.2006;

4.4. datoriile faţă de salariaţi au fost stinse.

5. Se ia act că pe aspectele expuse în petiţia unor angajaţi ai Universităţii de Stat din Comrat Serviciul Control Financiar şi Revizie pe lîngă Ministerul Finanţelor a efectuat controlul, conform competenţei de domeniu, informînd despre rezultatele acestuia Procuratura Generală a Republicii Moldova şi Procuratura din or. Comrat, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, Aparatul Parlamentului Republicii Moldova, totodată materialele controlului fiind remise în organele de drept.

6. Copia prezentei hotărîri se remite Fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, pentru informare.

7. Despre executarea pct.1 şi pct. 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] Nu este dată publicităţii.

[3] M.O., 1995, nr.62-63, art.692.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[5] M.O., 2005, nr.39-41, art.125.

[6] M.O., 2001, nr.108-109, art.972.

[7] M.O., 2001, nr.19-20, art.165.

[8] M.O., 1996, nr.25, art.259.

[9] M.O., 2003, nr.204-207, art.1181.

[10] M.O., 2003, nr.62-66, art.85.

[11] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[12] M.O., 2000, nr.1-4, art.2.

[13] M.O., 2002, nr.170-172, art.1708.

[14] M.O., 1996, nr.42-44, art.349.

[15] M.O., 1998, nr.44-46, art.318.

[16] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)