Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 45 din 23 iulie 2013 privind realizarea materialelor verificărilor efectuate la S.A. „Termocom”

Numar din data de 2013-07-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

În conformitate cu prevederile art.7, art. 9 alin. (2), art.15, art.16 din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008[1], examinînd proiectul Raportului privind auditul regularității gestionării patrimoniului public și formării tarifelor în sistemul de aprovizionare cu gaze naturale și energie termică în perioada anilor 2007-2011, realizat la S.A. "Termocom" în procedura planului, Curtea de Conturi

 a constatat:

Începînd cu 25.01.2012, în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2012, aprobat prin Hotărîrea nr. 80 din 22 decembrie 2011, precum și în temeiul Dispoziției-informație nr. 17 din 25.01.2012, a demarat misiunea de audit conform tematicii: "Auditul regularității utilizării patrimoniului public și formării tarifelor în sistemul de aprovizionare cu gaze naturale și energie termică", în lista entităților supuse auditului fiind inclusă și S.A."Termocom".

La desfășurarea misiunii de audit și realizarea rezultatelor acesteia au fost admise un șir de încălcări ale legislației în vigoare, care au afectat autenticitatea și imparțialitatea materialelor prezentate.

♦ Auditul la S.A."Termocom" a fost realizat de către un auditor al Curții de Conturi și un specialist de la ANRE, fapt ce contravine prevederilor legislației în vigoare, care nu admite crearea echipelor mixte pentru desfășurarea auditului public extern, dat fiind că auditul public extern se realizează de personalul Curții de Conturi cu atribuții de audit public, care dispune de drepturi și responsabilități în acest sens.

Astfel, în Dispoziția-informație nr. 17 din 25.01.2012 este prevăzut că "echipa de audit a Curții de Conturi va coopera cu specialiștii desemnați de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică" (în continuare - ANRE), ceea ce nu înseamnă efectuarea activităților comune de audit.

Cooperarea cu specialiștii ANRE presupune realizarea prevederilor Acordului de colaborare, semnat la 23.01.2012, dintre Curtea de Conturi și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, și nicidecum realizarea misiunii de audit public extern în comun de către o echipă mixtă. Scopul Acordului de colaborare constă în cooperarea privind schimbul de informații, iar formele de colaborare, stipulate în art. 3 al Acordului, nu prevăd crearea unor echipe mixte sau realizarea unor activități de audit în comun.

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea Curții de Conturi, aceasta poate contracta sau antrena specialiști calificați doar pentru acordarea asistenței la efectuarea auditului, și nu pentru efectuarea auditului propriu-zis.

Faptul că reprezentantul ANRE a fost implicat nemijlocit la realizarea misiunii de audit se confirmă prin semnarea de către acesta, de rînd cu auditorul Curții de Conturi, a proiectului de document numit "Constatări, concluzii și recomandări", conținutul căruia este analogic cu proiectul raportului privind auditul regularității gestionării patrimoniului public și formării tarifelor în sistemul de aprovizionare cu gaze naturale și energie termică în perioada anilor 2007-2011, realizat la S.A. "Termocom" în procedura planului, semnat numai de către auditorul Curții de Conturi. Astfel, Curtea de Conturi deține două documente cu conținut analogic, privind verificările efectuate la S.A. "Termocom", acestea fiind semnate de persoane diferite.

Misiunea de audit la S.A. "Termocom" s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale ce reglementează independența și imparțialitatea în activitatea de audit public extern, precum și cu admiterea unor situații de posibile conflicte de interese.

Astfel, potrivit prevederilor Codului deontologic al Curții de Conturi, toți utilizatorii materialelor de audit trebuie să dispună de garanții totale privind autenticitatea și imparțialitatea informației prezentate, iar auditorul poartă răspundere personală pentru corectitudinea și plenitudinea constatărilor, precum și pentru acțiunile întreprinse în procesul de audit.

Aceste prevederi nu au fost respectate în cadrul desfășurării misiunii de audit la S.A. "Termocom", unele acte care confirmă constatările de audit fiind semnate de către angajatul ANRE, atras neregulamentar în realizarea misiunii de audit, acestea fiind semnate de către ultimul în calitate de "controlor al Curții de Conturi".

Din informațiile deținute de Curtea de Conturi rezultă că atît privind angajații ANRE, implicați direct sau indirect în realizarea misiunii de audit, cît și privind vicepreședintele Curții de Conturi, care a coordonat misiunea de audit, pe parcursul activității de verificare au existat suspiciuni de posibile conflicte de interese. Prin urmare, persoanele menționate aveau încadrate în cadrul entității rude de gradul întîi, cele din urmă avînd probleme de ordin disciplinar și de executare a atribuțiilor de serviciu, pe care și le-au soluționat pe parcursul derulării misiunii de audit.

Pînă la finalizarea misiunii de audit, materialele auditului efectuat la S.A. "Termocom", cu nerespectarea procedurilor legale, fără a fi examinate de către Plenul Curții de Conturi, au fost prezentate Centrului Național Anticorupție (în continuare - CNA), fapt ce contravine prevederilor art. 9 alin. (2) și art. 29 alin. (2) din Legea Curții de Conturi.

În baza materialelor respective, CNA a pornit urmărirea penală împotriva factorilor de decizie ai S.A. "Termocom", fapt confirmat de către organul de urmărire penală.

Avînd în vedere cele expuse, în scopul excluderii compromiterii activității de audit public extern și asigurării confidențialității unor fapte menționate în materialele de audit, care au servit ca temei pentru pornirea urmăririi penale, precum și întru respectarea prevederilor art. 212 din Codul de procedură penală, în temeiul art.7, art. 9 alin. (2), art.15, art.16 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Materialele privind verificările efectuate la S.A. "Termocom" se remit Procuraturii Generale, pentru examinare conform competenței, și Centrului Național Anticorupție, pentru utilizare în cadrul urmăririi penale.

2. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)