Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 49 din 29 iulie 2013 privind Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2012 la Procuratura Generală

Numar din data de 2013-07-29 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 13

Curtea de Conturi, în prezenţa Procurorului General dl C.Gurin, adjunctului Procurorului General dl E.Rusu, șefului Direcției Finanțe și Logistică a Procuraturii Generale dl O.Filimon, șefului Secției finanțe și contabilitate a Procuraturii Generale dl T.Sauca, șefului adjunct al Direcției finanțele justiției, ordinii publice, apărării și securității statului a Ministerului Finanțelor dna M.Andrieș, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2012 la Procuratura Generală.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013[2], avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că raportul financiar întocmit de către Procuratura Generală pe anul 2012, în toate aspectele semnificative, este elaborat în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă real situaţiile financiare şi cele patrimoniale, se bazează pe datele evidenţei contabile, iar utilizarea mijloacelor publice şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conforme prevederilor legale.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3], cu abordarea bazată pe proceduri de fond şi pe evaluarea unor elemente ale sistemului de control intern.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

 a constatat:  

Procuratura este un sistem unic, centralizat şi ierarhic, care include Procuratura Generală, procuraturile teritoriale şi procuraturile specializate. Procuratura Generală, fiind ierarhic superioară tuturor organelor Procuraturii, este condusă de către Procurorul General, care este executorul primar de buget şi administrează bunurile Procuraturii.

Activitatea Procuraturii este finanţată de la bugetul de stat. Elaborarea, executarea şi raportarea bugetară se efectuează centralizat la nivelul Procuraturii Generale. Evidenţa contabilă urmează a fi ţinută în conformitate cu regulile generale obligatorii ale contabilităţii şi de raportare financiară în sectorul public.

Pentru anul 2012, Procuraturii Generale i-au fost alocate mijloace de la bugetul de stat, pe toate componentele, în sumă totală de 91481,8 mii lei, cheltuielile de casă şi cele efective constituind 91027,0 mii lei (99,5%) şi, respectiv, 92573,0 mii lei (101,2%).

Verificările auditului au relevat carenţe în procesul de planificare bugetară, iregularităţi la utilizarea şi raportarea executării mijloacelor publice, precum şi deficiențe în sistemul de control intern la compartimentul ce ține de gestionarea patrimoniului.

Avînd în vedere competenţele legale şi responsabilităţile, în calitatea sa de executor primar de buget, Procuratura Generală:

  • a efectuat cheltuieli reale de la bugetul de stat cu depășirea limitelor aprobate, generînd datorii creditoare;
  • în lipsa unei bune funcţionări a managementului financiar şi a sistemului de control intern, a admis unele erori la calcularea şi achitarea retribuirii muncii; neținînd cont de modificările efectuate în legislație, a majorat plățile salariale ale personalului de deservire tehnică și funcționarilor publici cu suma de 1,0 mil.lei și a acordat la tot personalul premii unice din mijloacele prevăzute pentru majorarea salariilor funcționarilor publici și personalului tehnic, ceea ce a determinat efectuarea unor cheltuieli suplimentare în sumă de 6,3 mil.lei;
  • nu a asigurat în deplină măsură regularitatea procesului de achiziții, fapt ce relevă nivelul redus al activității grupului de lucru pentru achiziții la organizarea și documentarea procedurilor de achiziții, precum și la întocmirea dosarelor de achiziții;  
  • nu a asigurat înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra 39 de clădiri cu suprafaţa totală de 8076,4 m2 şi nu au fost înregistrate în evidența contabilă 11 clădiri cu suprafața totală de 1280,2 m2 și 16 terenuri cu suprafaţa de 2,75 ha, concomitent nefiind înaintate propuneri de conformare a prescripțiilor Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23.03.2005[4] la situația reală; 
  • a admis mai multe neregularităţi la efectuarea operaţiunilor de casă, precum și nu a respectat regulile generale de reflectare în evidența contabilă și de raportare a cheltuielilor;  
  • a admis utilizarea contrar destinației a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă al Guvernului, nefiind restituit în bugetul de stat, la finele anului de gestiune, soldul mijloacelor neutilizate; 
  • nu a valorificat rezervele posibile de obţinere a veniturilor de mijloace speciale de la darea în locaţiune a unor imobile. 

Aceste fapte, precum şi alte neregularităţi/abateri ce ţin de utilizarea mijloacelor financiare şi de gestionarea patrimoniului public, constatate de audit, au afectat veridicitatea şi plenitudinea raportării financiare de către Procuratura Generală.

Totodată, se atestă și unele situații problematice, inclusiv generate de incertitudinea legislației și insuficiența finanțării cheltuielilor capitale.

Astfel:

  • rămîn nesoluționate problemele atestate la renovarea blocului nefinisat pentru sediul Procuraturii Generale, care se tergiversează timp de 8 ani, pe parcursul lucrărilor de renovare fiind generate litigii, iar în ultimii ani nebeneficiind de finanțare suficientă pentru finalizarea construcției;
  • pînă în prezent nu este determinat cu certitudine mecanismul de reținere a surselor de achitare pentru procurori a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, fapt ce generează litigii.

 

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2012 la Procuratura Generală, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Procuraturii Generale, pentru documentare referitor la rezultatele auditului şi întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competenţelor, în vederea implementării recomandărilor, şi se cere:

2.1.1. să examineze rezultatele auditului prin prisma responsabilităților persoanelor cu funcţii de răspundere, asigurînd realizarea unor acţiuni concrete pentru lichidarea neregulilor constatate;

2.1.2. să elaboreze și să implementeze procesele operaționale aferente controlului intern prin conformarea la prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010, cu remedierea tuturor deficiențelor constatate de audit;

2.1.3. să înainteze Guvernului, în modul stabilit, propuneri privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23.03.2005, ținînd cont de situația reală privind patrimoniul administrat;

2.1.4. să se determine, în comun cu Ministerul Finanțelor și Compania Națională de Asigurări în Medicină, asupra mecanismului de reținere a surselor de achitare pentru procurori a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală;

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru documentare, conform competenţelor, în special pentru autosesizarea referitor la constatările auditului privind utilizarea neregulamentară a mijloacelor bugetului pentru achitarea premiilor unice, autorizarea surselor pentru achitarea premiilor, utilizarea contrar destinației a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă al Guvernului, precum și utilizarea neconformă a numerarului;

2.3. Parlamentului Republicii Moldova, pentru documentare;

2.4. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare.

3. Despre măsurile întreprinse privind executarea subpunctelor 2.1. și 2.2. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Raportul de audit, se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.54 din 04.12.2012 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013" (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

[4] Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005 "Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile".

Recomandari (13)

1. Să fortifice conformarea sistemului de management financiar şi control intern la rigorile Legii nr.229 din 23.09.2010, inclusiv prin implementarea sistemului de control intern.

response:
Conform Planului de acțiuni, în septembrie – octombrie 2013 urma a fi organizat un concurs de angajare a unui auditor intern. Însă pînă în prezent PG nu a angajat auditor intern și nici nu a întrperins careva măsuri pentru aceasta, precum și pentru a include în statele de personal ale PG această funcție. Totodată, activitățile de audit efectuate relevă neconformarea sistemului de management financiar și control intern la rigorile Legii nr.229 din 23.09.2010, entitatea neinițiind măcar implementarea sistemului MFC.

RO_4462_PROCURATURA.pdf

2. Să asigure efectuarea cheltuielilor reale în limitele aprobate prin planurile de finanțare.

response:
Activitățile de audit efectuate denotă că în perioada de referință (2017), cheltuielile reale față de limitele aprobate au fost depășite nesemnificativ la un singur capitol, cu 21 mii lei, pentru servicii poștale.

3. Să instituie proceduri adecvate de control intern ce vizează procesul de calculare și achitare a plăților salariale, în vederea respectării legislației muncii și evitării cheltuielilor neconforme și/sau neeficiente.

response:
PG nu dispune de un cadru regulator intern cu privire la salarizare. Totodată, PG nu a elaborat și aprobat statele de personal și schema de încadrare. Activitățile de audit efectuate relevă existența creanțelor la capitolul salarizare în mărime de 7,2 mil.lei. Acestea au fost formate în urma achitărilor în avans a contribuțiilor sociale, medicale și a impozitului pe venit pentru anul următor.

RO_4462_PROCURATURA.pdf

4. În scopul optimizării cheltuielilor bugetare, să stabilească subdiviziunilor limite/norme de consum.

response:
scris. nr. 24-2d/17-1529 din 06.07.2017 La achiziţionarea bunurilor se întocmeşte Lista de repartizare a lor, ţinându-se cont de numărul angajaţilor şi/sau a spaţiului, lunar se stabileşte limita/norma de combustibil separat pe procuraturi Anexă: 16 file (Lista pentru stabilirea limitei de combustibil pentru procuraturi pentru luna iulie anii 2015, 2016, 2017);

RO_4462_PROCURATURA.pdf

5. Să elaboreze și să implementeze procesele operaționale aferente controlului intern asupra conformării la prescripțiile legii și remedierii tuturor deficiențelor admise în domeniul achizițiilor publice.

response:
PG nu dispune de un cadru regulator intern cu privire la achiziții. Iar activitățile de audit efectuate denotă admiterea iregularităților în domeniul achizițiilor publice.

6. Să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor clădirilor și terenurilor aferente și a drepturilor patrimoniale la organul cadastral, cu înaintarea Guvernului a propunerilor de modificare a Anexei nr.225 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005.

response:
Conform Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23.03.2005, la anexa 22(5) au fost efectuate modificări: în anul 2017 prin HG436 din 14.06.17; în anul 2018 prin HG1003 din 17.10.18.

7. Să asigure încasarea datoriilor create în urma nerestituirii numerarului eliberat din casierie.

response:
scris. nr. 24-2d/17-1529 din 06.07.2017 Au fost restituite/reţinute toate datoriile (15,8 mii lei).

RO_4462_PROCURATURA.pdf

8. Să elaboreze proceduri de control intern asupra modului de achitare și executare a contractelor încheiate cu furnizorii în scopul eliminării practicii de achitare a mărfurilor și serviciilor în prealabil.

response:
Entitatea a raportat creanțe inexistente pentru procurări în valoare de 336 mii lei, acestea fiind atribuite de facto decontărilor salariale.

RO_4462_PROCURATURA.pdf

9. Să asigure reflectarea în evidența contabilă și raportarea cheltuielilor în conformitate cu clasificaţia bugetară, asigurînd ţinerea evidenţei în strictă conformitate cu normele stabilite ale disciplinei financiare.

response:
Activitățile de audit relevă reflectarea în evidența contabilă și raportarea cheltuielilor în conformitate cu clasificația bugetară.

10. Să monitorizeze efectuarea regulamentară a inventarierii, cu întreprinderea măsurilor în vederea finalizării inventarierii inițiate în anul 2013 și cu includerea rezultatelor în evidența contabilă.

response:
Pentru perioada anului 2017 PG nu a efectuat inventarierea elementelor de activ și datoriilor.

RO_4462_PROCURATURA.pdf

11. Să asigure o transparență maximă în organizarea și desfășurarea procedurii de transmitere în locațiune a Bazei de odihnă „Chaika-1", cu o posibilă reexaminare a valorii contractului reieșind din cererea ofertelor, destinația imobilului și statutul localității de amplasare.

response:
PG a încheiat un contract de dare în locațiune – Contractul nr.31/114 din 17.03.2017 fiind valabil pînă la data de 31.12.2019. În anul 2017 a fost încheiat un acord adițional, suma pentru arendă constituind 126 017,53 lei.

12. Să examineze situația creată la renovarea blocului pentru sediul Procuraturii Generale și, de comun acord cu Ministerul Finanțelor, să examineze soluțiile posibile vizînd imobilul nefinisat din str.Alexandru сel Bun 100.

response:
În prezent, PG se află în litigiu cu agentul economic care a efectuat lucrările de reparație capitală a acestui sediu. În Bilanțul Contabil este reflectată suma de 23,2 mil.lei aferentă investițiilor capitale în curs de execuție, care se trage din anii precedenți anume în legătură cu imobilul respectiv. Pentru acest caz au fost pornite două dosare, unul penal și unul administrativ. De menționat că conform Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23.03.2005, anexa 22(5), cu ultimele modificări, acest imobil nu se află în administrarea Procuraturii Generale.

RO_4462_PROCURATURA.pdf

13. Să asigure măsuri pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern prin prisma Legii nr.229 din 23.09.2010 în gestionarea economică eficientă și eficace a resurselor publice.

response:
Conform Planului de acțiuni, în septembrie – octombrie 2013 urma a fi organizat un concurs de angajare a unui auditor intern. Însă pînă în prezent PG nu a angajat auditor intern și nici nu a întreprins careva măsuri pentru aceasta, precum și pentru a include în statele de personal ale PG această unitate. Totodată, activitățile de audit efectuate relevă neconformarea sistemului de management financiar și control intern la rigorile Legii nr.229 din 23.09.2010, entitatea neinițiind implementarea sistemului MFC.

RO_4462_PROCURATURA.pdf

Cerinte (5)

2.1.1. să examineze rezultatele auditului prin prisma responsabilităților persoanelor cu funcţii de răspundere, asigurînd realizarea unor acţiuni concrete pentru lichidarea neregulilor constatate;

response:
scris. nr. 24-2d/17-1529 din 06.07.2017 Rezultatele auditului au fost discutate şi a fost elaborat/aprobat Planul acţiunilor pentru lichidarea neregulilor constatate şi a măsurilor privind implementarea recomandărilor indicate in Raportul CC privind auditul regularităţii pe exerciţiul bugetar 2012

RO_4462_PROCURATURA.pdf

2.1.2. să elaboreze și să implementeze procesele operaționale aferente controlului intern prin conformarea la prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010, cu remedierea tuturor deficiențelor constatate de audit;

response:
Conform Planului de acțiuni, în septembrie – octombrie 2013 urma a fi organizat un concurs de angajare a unui auditor intern. Însă pînă în prezent PG nu a angajat auditor intern și nici nu a întreprins careva măsuri pentru aceasta, precum și pentru a include în statele de personal ale PG această unitate.

RO_4462_PROCURATURA.pdf

2.1.3. să înainteze Guvernului, în modul stabilit, propuneri privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23.03.2005, ținînd cont de situația reală privind patrimoniul administrat;

response:
Conform Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23.03.2005, la anexa 22(5) au fost efectuate modificări: în anul 2017 prin HG436 din 14.06.17; în anul 2018 prin HG1003 din 17.10.18.

2.1.4. să se determine, în comun cu Ministerul Finanțelor și Compania Națională de Asigurări în Medicină, asupra mecanismului de reținere a surselor de achitare pentru procurori a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală;

response:
scris. nr. 24-2d/17-1529 din 06.07.2017 Prin Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire ta Procuratură, procurorii aflaţi în exerciţiul funcţiei beneficiază de asistenţă medical în conformitate cu Legea nr.l585-XlU din 27.02. 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Pentru achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală se rețin conform legislației din salariile procurorilor sursele respective.

RO_4462_PROCURATURA.pdf

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru documentare, conform competenţelor, în special pentru autosesizarea referitor la constatările auditului privind utilizarea neregulamentară a mijloacelor bugetului pentru achitarea premiilor unice, autorizarea surselor pentru achitarea premiilor, utilizarea contrar destinației a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă al Guvernului, precum și utilizarea neconformă a numerarului;