Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 42 din 18 iulie 2013 privind Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012

Numar din data de 2013-07-18 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 9

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului finanţelor dl V.Negruţa, viceministrului finanțelor dl V.Barbăneagră, viceministrului finanțelor dna M.Cărăuș, șefului adjunct al Direcției generale Trezoreria de Stat dna A.Voronin, șefului adjunct al Direcţiei generale datorii publice a Ministerului Finanţelor dna O.Mereuță, șefului adjunct al Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor dna V.Jurminschi, şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Gh.Cojocari, precum și altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi şi conform Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, avînd ca scop obținerea unei asigurări rezonabile cu privire la regularitatea raportării de către Ministerul Finanțelor a datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat în Raportul anual privind situația în domeniul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012, ca parte componentă a Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012, precum și referitor la faptul dacă situațiile raportate prezintă informația reală, bazată pe datele sistemelor de evidență și raportare ale Ministerului Finanțelor.

Auditul datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012 s-a desfășurat la Ministerul Finanţelor și Directoratul Liniei de Credit, fiind efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, precum și cu utilizarea bunelor practici în domeniu. În funcție de context, pentru obținerea probelor de audit au fost aplicate proceduri de audit (analize, observări, confirmări, chestionări etc.), precum și s-a verificat regularitatea datelor din Raportul anual privind situația în domeniul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012 și Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012, în raport cu datele Registrelor de stat privind datoria de stat, garanțiile de stat și recreditarea de stat, Sistemului Informațional ,,Managementul și Analiza Financiară a Datoriei Publice", precum și ale sistemului de evidență al Trezoreriei de Stat.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere, prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

 a constatat:

Rezultatele auditului datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012 relevă că Ministerul Finanțelor a întreprins măsuri în vederea îmbunătățirii evidenței și raportării datelor domeniului vizat. Totodată, se atestă prezența unor deficiențe în procesul de administrare, monitorizare și raportare a datoriei publice, care sînt expuse în Raportul de audit.

Se denotă tendința de creștere a datoriei publice, atît în aspectul componentelor structurale, cît și ca pondere în produsul intern brut (în continuare - PIB), soldul datoriei publice la 31.12.2012 constituind 29017,7 mil.lei, sau 33,0% din PIB. Ponderea cea mai mare în totalul datoriei publice este deținută de datoria de stat - 73,0% (21184,7 mil.lei), fiind urmată de datoria Băncii Naționale a Moldovei - 19,4% (5637,7 mil.lei), datoria întreprinderilor din sectorul public - 6,6% (1907,2 mil.lei) și datoria unităților administrativ-teritoriale - 1,0% (288,1 mil.lei). Gradul de îndatorare a țării la sfîrșitul anului 2012 a constituit 24,1%, sau cu 0,7 puncte procentuale mai mult față de anul 2011.

Soldul datoriei de stat pe anul 2012 a înregistrat o majorare atît față de perioada precedentă - cu 10,2 puncte procentuale, cît și ca pondere în PIB - cu 0,7 puncte procentuale, fiind format din datoria de stat externă - în sumă de 15025,8 mil.lei, și datoria de stat internă - de 6158,9 mil.lei. Concomitent, limita stabilită prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 la angajarea resurselor externe și interne a fost respectată, asigurîndu-se onorarea în termen a obligațiunilor privind deservirea datoriei. Comparativ cu anul precedent, a fost înregistrată o tendință ușoară de sporire a atragerii surselor interne, în special prin emiterea valorilor mobiliare de stat pe piața primară pentru finanțarea deficitului bugetar.

Se atestă majorarea, în anul 2012, a soldului datoriei întreprinderilor din sectorul public și unităților administrativ-teritoriale, față de anul 2011, cu 379,7 mil.lei, precum și a datoriilor entităților față de bugetul de stat - cu 522,4 mil.lei, la situația din 31.12.2012 constituind în total 5985,2 mil.lei. Totodată, soldul datoriei beneficiarilor recreditați, la 31.12.2012, a constituit echivalentul a 3385,7 mil.lei, din care datoria expirată - 16,9%, sau 572,9 mil.lei.

Ministerul Finanțelor, prin prisma competențelor legale și responsabilităților aferente procesului de administrare, monitorizare şi raportare a datoriei publice:

  • Nu a asigurat monitorizarea și raportarea deplină a datoriei publice, fiind admisă raportarea neveridică a soldului datoriei publice la începutul anului.
  • Nu a asigurat introducerea cu regularitate în fișe a modificărilor situațiilor la creditele externe contractate.
  • În pofida măsurilor întreprinse, nu a atins nivelul deplin de recuperare față de bugetul de stat a datoriilor la împrumuturile interne și externe acordate, soldul cărora la 31.12.2012 a constituit 404,2 mil.lei, inclusiv 305,7 mil.lei (75,6%) - datorii cu termenul de achitare expirat, totodată înregistrîndu-se admiterea unei rate de recuperare de 95,9% a resurselor recreditate.

Se atestă situația privind anularea cumulativă a circa 1176,9 mil.lei din contul a 23 de împrumuturi externe contractate de stat, din care în anul 2012 - circa 5,2 mil.lei (aferente a 3 împrumuturi contractate de la Banca Mondială pentru finanțarea Proiectului RISP II, Proiectului Energetic II și Finanțarea Adițională la Proiectul Energetic II), datorită nevalorificării în termen a mijloacelor, precum și/sau neîndeplinirii unor condiții contractuale de către beneficiarii de credite. De asemenea, imposibilitatea rambursării de către stat unor agenți economici a mijloacelor recreditate a condiționat anularea datoriilor în sumă cumulativă de 2333,7 mil.lei, din care în anul 2012 - circa 2,8 mil.lei, în aceste circumstanțe fiind dezafectate resursele bugetului de stat.

Se menționează că unele unități administrativ - teritoriale, întreprinderi de stat și municipale, precum și societăţi comerciale în care statul sau unitatea administrativ - teritorială deţine mai mult de 50 la sută din capitalul social nu se conformează reglementărilor ce țin de onorarea obligațiunilor, fapt ce a condiționat raportarea neveridică a soldului datoriei publice la 31.12.2012 cu suma de 125,0 mil.lei, aferentă împrumuturilor contractate de către 5 întreprinderi. Totodată, se atestă nerespectarea de către unele autorități executive ale unităților administrativ-teritoriale a modalității de contractare a împrumuturilor pe termen lung pentru cheltuieli de capital, care, conform cadrului legal, urmează a fi efectuată prin emitere de obligațiuni.

În rezultatul aplicării unei rate a dobînzii diferită de rata dobînzii stabilită de creditorul extern în direcția majorării conform cerințelor și condițiilor pieței, Directoratul Liniei de Credit a acumulat mijloace circulante în sumă de 291,9 mil.lei, care au fost utilizate la creditarea a 2 proiecte pentru tinerii din Republica Moldova.

Se menționează că, în vederea asigurării implementării recomandărilor și executării cerințelor înaintate prin Hotărîrea precedentă a Curții de Conturi, Ministerul Finanțelor, pe parcursul anului 2012, a întreprins un șir de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate de auditul precedent. Totodată, prezentul audit a relevat persistența unor probleme și aspecte, care sînt abordate la compartimentele respective din Raportul de audit, cu înaintarea și/sau reiterarea, după caz, a recomandărilor corespunzătoare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012, care este parte componentă a prezentei Hotărîri.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012 se remit:

2.1. Ministerului Finanţelor, pentru documentare, și se cere întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor menționate în capitolul V din Raportul de audit, prin conformarea managementului datoriei publice la rigorile reglementărilor aprobate, inclusiv prin consolidarea elementelor sistemului de control intern ale domeniului vizat;

2.2. Guvernului, pentru documentare, în vederea examinării situației privind nerecuperarea mijloacelor bugetului de stat dezafectate pentru împrumuturile debitorilor garantați/recreditați și nevalorificarea deplină a surselor externe alocate pentru realizarea proiectelor.

2.3. Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru documentare.

2.4. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1. și 2.2. din prezenta Hotărîre şi referitor la implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

4. Prin prezenta Hotărîre se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.44 din 10.08.2012 ,,Privind Raportul auditului datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2011", dată fiind reiterarea în Raportul de audit anexat a unor cerinţe ale auditului precedent neexecutate sau executate parţial şi a recomandărilor neimplementate.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 04.12.2012 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013''(cu modificările ulterioare).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27.12.2011 (cu modificările și completările ulterioare).

Hotărîrea Guvernului nr.664 din 03.06.2008 "Cu privire la Programul național de abilitare economică a tinerilor".

Hotărîrea Curții de Conturi nr.44 din 10 august 2012 "Privind Raportul auditului datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2011".

Recomandari (9)

9. În comun cu Cancelaria de Stat, să intensifice măsurile privind comunicarea și coordonarea în procesul de administrare a datoriei de stat, în vederea asigurării implementării de către autoritățile responsabile a proiectelor finanțate din surse externe și valorificării surselor alocate pentru realizarea lor.

3. Să completeze cadrul normativ cu prevederi ce țin de obligativitatea și periodicitatea prezentării de către ministerele de ramură a informației privind împrumuturile interne și externe contractate de către instituțiile subordonate, pentru monitorizarea și raportarea corectă a datoriei publice.

1. Să asigure regularitatea monitorizării și raportării datoriei publice prin consolidarea/fortificarea activităților și implementarea procedurilor relevante, în vederea responsabilizării rezultative a managementului instituțional al întreprinderilor din sectorul public și UAT la acest capitol, pentru asigurarea raportării conforme Parlamentului.

2. Să întreprindă măsuri de familiarizare a persoanelor responsabile de raportarea datoriei publice din cadrul autorităților publice, întreprinderilor din sectorul public și UAT, prin organizarea seminarelor, instruirilor, în vederea asigurării raportării veridice a volumului datoriei publice.

4. Să stabilească modalități de prezentare de către instituțiile financiare a informațiilor relevante privind situația datoriilor față de acestea ale întreprinderilor din sectorul public și UAT.

5. Să intensifice verificarea prin contrapunere a datelor înscrise în fișele împrumuturilor și procesate în S.I. ,,DMFAS", întru asigurarea conformității și veridicității datelor raportate privind volumul datoriei de stat externe.

6. Să asigure în continuare un nivel optim al ratelor dobînzilor la VMS de stat, în scopul optimizării cheltuielilor publice din contul bugetului de stat.

7. Să întreprindă măsuri oportune și eficiente față de debitorii garantați, întru onorarea obligațiilor față de bugetul de stat.

8. Să asigure, în comun cu organele de competență, măsuri rezultative în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor beneficiarilor recreditați, în special a datoriilor cu termenul de achitare expirat.

Cerinte (2)

2.1. Ministerului Finanţelor, pentru documentare, și se cere întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor menționate în capitolul V din Raportul de audit, prin conformarea managementului datoriei publice la rigorile reglementărilor aprobate, inclusiv prin consolidarea elementelor sistemului de control intern ale domeniului vizat;

2.2. Guvernului, pentru documentare, în vederea examinării situației privind nerecuperarea mijloacelor bugetului de stat dezafectate pentru împrumuturile debitorilor garantați/recreditați și nevalorificarea deplină a surselor externe alocate pentru realizarea proiectelor.