Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 37 din 10 iulie 2013 privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012

Numar din data de 2013-07-10 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 13

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dl V.Barbăneagră, directorului general al Serviciului Vamal dl T.Baliţchi, ministrului sănătății dl A.Usatîi, directorului Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale dl A.Coman, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la regularitatea administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012, inclusiv a unor tranzacţii economico-financiare de import/export potrivit cadrului legal şi reglementărilor aplicabile.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode. Verificările selective ale auditului au fost axate preponderent asupra evaluării regularității îndeplinirii de către organele vamale a funcţiilor şi atribuţiilor prevăzute de actele legislative şi normative privind perceperea drepturilor de import/export, administrarea datoriilor, înlesnirile la plăţile vamale şi aplicarea regimurilor vamale cu impact economic, respectarea legislaţiei cu privire la modul de apreciere a valorii în vamă la mărfurile introduse în regim vamal de import, precum şi corectitudinea aplicării metodelor de determinare a valorii în vamă.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012 a relevat următoarele:

♦ Veniturile colectate în anul 2012 la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au fost executate în sumă de 12612,3 mil.lei, sau 96,4% din veniturile aprobate (13078,5 mil.lei), care în raport cu Produsul Intern Brut constituie 14,4%. Sistemul de management al administrării veniturilor vamale dispune de unele carenţe la etapa de planificare, veniturile vamale nefiind executate în sumă de 466,2 mil.lei, față de indicii stabiliţi.

♦ Modificarea cadrului legal ce ţine de majorarea cotelor la unele tipuri de accize aplicate la unele poziţii tarifare, în unele cazuri, nu a influenţat mărimea veniturilor încasate, la unele tipuri de mărfuri accizele au crescut, majorîndu-se veniturile vamale cu 257,3 mil.lei (accizele la produsele din tutun și la gazul lichefiat), în timp ce la alte tipuri de mărfuri accizate, odată cu modificarea cadrului legal la cota accizului aplicat, veniturile s-au micșorat cu 107,0 mil.lei.

♦ Neexecutarea veniturilor vamale stabilite a fost generată și de fluctuațiile cursului valutar, al cărui impact se cifrează la cca 94,0 mil.lei.

♦ Veniturile vamale încasate au fost influențate semnificativ de facilităţile acordate la tranzacţiile de import, care pe parcursul anului 2012 au constituit 3922,3 mil.lei, sau 31,1% din veniturile totale acumulate de către Serviciul Vamal, fiind în creştere, faţă de anul precedent, cu 547,0 mil.lei.

♦ Colaboratorii Serviciului Vamal, în anul 2012, au întocmit 1483 decizii de regularizare referitor la recalcularea spre încasare suplimentară a drepturilor de import/export în sumă de 188,1 mil.lei, dar efectiv s-au încasat 42,4 mil. lei, sau 22,5% din totalul recalculat, formîndu-se noi datorii. În temeiul deciziilor instanţelor judecătoreşti, 29 de decizii de regularizare au fost anulate și recunoscute ca ilegale, cu drepturile de import recalculate agenților economici în sumă de 28,9 mil.lei.

♦ La 31.12.2012 datoriile agenților economici faţă de bugetul de stat au constituit suma de 257,6 mil.lei, înregistrînd o creştere cu 133,8 mil.lei (de 2,1 ori) faţă de anul precedent, ceea ce denotă rezerve la disciplina de plată în aspectul acumulării restanţelor.

♦ Diferenţa constatată de 119,0 mil.lei a soldurilor creditoare ale agenţilor economici, reflectate în Informaţia privind sumele calculate şi achitate ale drepturilor de import/export la 31.12.2012, prezentată Ministerului Finanţelor, şi în Informaţia întocmită de Trezoreria de Stat, se explică prin faptul că Serviciul Vamal reflectă soldul de mijloace cumulativ, inclusiv pe anii precedenți, iar Trezoreria de Stat reflectă soldul anului curent, situație analogică anilor precedenți.

În perioada anilor 2006-2011, 45917 agenți economici au înregistrat un excedent din drepturile de import/export plătite în avans în sumă de 8098,0 mii lei, inclusiv de 1000,6 mii lei - cu termenul de prescripție expirat, nefiind efectuate tranzacții de import/export.

♦ Cadrul normativ-legislativ în baza căruia Serviciul Vamal îşi desfăşoară activitatea conține unele carențe la determinarea valorii în vamă, fapt constatat și de auditurile precedente ale Curții de Conturi, inclusiv privind aplicarea preţurilor de referinţă, acesta urmînd a fi perfecționat conform principiilor și regulilor prevăzute în acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

♦ Efectuarea de către agenţii economici a tranzacţiilor prin intermediul firmelor rezidente în zonele off-shore creează riscuri privind diminuarea sau majorarea valorii în vamă a mărfurilor, soldate cu evaziuni fiscale, creșterea prețurilor de realizare pe piața internă (tranzacții de import cu valoarea mărfurilor în vamă de 4,1 mld. lei și tranzacții de export în valoare de 1,4 mld. lei).

♦ Tranzacţiile de import al produselor medicamentoase, motorinei și bitumului de petrol pentru reparația drumurilor, inclusiv cele efectuate prin intermediul companiilor din alte ţări decît ţara de expediere a mărfii, au ca scop direct majorarea valorii facturate (36,4 mil.lei), ceea ce se răsfrînge asupra preţurilor de realizare a mărfurilor respective pe piaţa internă, implică riscuri de evaziune fiscală și costuri suplimentare pentru buget și populație.

♦ Nerespectarea regimurilor vamale a condiţionat plasarea neregulamentară în antrepozitele vamale a unor mărfuri supuse accizelor în sumă de 0,9 mil. lei, fapt care a determinat acordarea de vacanțe fiscale de la 1 lună pînă la 4 luni agenților economici importatori și achitarea întîrziată a obligațiilor vamale.

♦ Auditul post-vămuire și auditul intern din cadrul Serviciului Vamal sînt funcţionale, cu unele rezerve, atestîndu-se insuficienţă de personal în Direcţia audit intern și rezerve privind nivelul de încasare a drepturilor de import recalculate de către Direcţia control ulterior.

♦ Urmare recomandărilor Curții de Conturi, au fost întreprinse unele acțiuni în vederea înlăturării neregulilor/abaterilor și neajunsurilor constatate în cadrul auditului precedent, prezentul audit atestînd persistența unor probleme, acestea fiind condiționate, după caz, de neîntreprinderea măsurilor sau insuficiența celor întreprinse de către factorii de decizie și/sau de tergiversarea procesului de revizuire/aprobare a modificărilor și a noilor acte legislativ/normative, precum și de necesitatea de timp mai îndelungat pentru realizarea acestora.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Serviciului Vamal şi se cere:

2.1.1 să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit;

2.1.2. să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei vamale şi ridicării nivelului responsabilităţii organelor vamale pentru administrarea veniturilor la bugetul de stat, inclusiv întru asigurarea securităţii economice a statului.

2.2. Ministerului Finanţelor şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu asigurarea monitorizării privind evidenţa, plenitudinea colectării şi raportării veniturilor la bugetul de stat.

2.3. Ministerului Sănătăţii și se cere, prin prisma competențelor sale, să verifice preţurile declarate de operatorii economici la produsele medicamentoase cu preţurile declarate de producător sau reprezentantul oficial al acestora.

3. Prin prezenta Hotărîre, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea precedentă a Curţii de Conturi nr.40 din 08.08.2012, dat fiind reiterarea în Raportul de audit anexat a recomandărilor neexecutate/executate parţial ale auditului precedent.

4. Hotărîrea şi Raportul de audit anexat se remit Președintelui Republicii Moldova, pentru informare.

5. Hotărîrea şi Raportul de audit anexat se remit Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei parlamentare permanente economie, buget şi finanţe, pentru documentare.

6. Hotărîrea şi Raportul de audit anexat se remit Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare și luare de atitudine.

7. Se ia act că, pe parcursul auditului, Serviciul Vamal, în comun cu Ministerul Finanțelor, au convenit asupra mecanismului de stingere a sumelor plătite în plus cu termenul de prescripție expirat, aprobînd 18 decizii de stingere pentru 5091 agenți economici, în sumă de 1,5 mil.lei, real fiind transferate la buget 374,0 mii lei pentru 1186 agenți economici.

8. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

9. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 04.12.2012 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012".

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.40 din 08.08.2012 "Privind Raportul auditului administrării veniturilor publice în anul 2011 de către Serviciul Vamal".

Recomandari (13)

1. Ministerul Finanţelor în comun cu Serviciul Vamal să perfecţioneze metodologia de estimare și prognozare a veniturilor administrate de organele vamale, prin aplicarea practicilor internaţionale, instrumentelor analitice şi a indicatorilor micro şi macroeconomici.

2. Ministerul Finanţelor în comun cu Ministerul Economiei să intensifice monitorizarea în continuare a scutirilor și facilităților vamale acordate la plata drepturilor de import prin prisma evaluării impactului acordării acestora.

3. Serviciul Vamal, în comun cu Ministerul Finanțelor: 3.1. să promoveze un mecanism de monitorizare şi administrare bine definit, cu stabilirea procedurilor de control intern, în vederea asigurării încasării depline şi în termen a datoriilor agenţilor economici;

3. Serviciul Vamal, în comun cu Ministerul Finanțelor: 3.2. să întreprindă măsuri privind consolidarea modului de stingere a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripție a expirat, precum și transferarea la bugetul de stat a sumelor respective.

4. Ministerul Finanţelor, în comun cu Serviciul Vamal, să întreprindă măsuri de conformare a cadrului normativ-legislativ ce reglementează activitatea de vămuire a mărfurilor la principiile şi regulile prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

5. Serviciul Vamal să asigure un control eficient privind corectitudinea alegerii de către declarant a metodei de determinare a valorii în vamă a mărfurilor introduse, precum şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, în scopul neadmiterii validării acesteia în cazuri de completare eronată.

6. Ministerul Finanţelor să înainteze propunerile de rigoare pentru includerea produselor medicamentoase în lista mărfurilor importate privind monitorizarea lanţului valoric în comerţul interior.

7. Serviciul Vamal în comun cu Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și Centrul Național Anticorupție, în limita competențelor și atribuțiilor funcționale, să întreprindă acțiuni întru apărarea intereselor economice ale statului, inclusiv prevenirea și combaterea spălării banilor în aspectul tranzacţiilor comerciale efectuate prin zonele off-shore.

8. Ministerul Finanţelor în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să intensifice procedurile de monitorizare a tranzacţiilor comerciale de export prin prisma verificării cheltuielilor atribuite în cazul restituirii TVA, întru excluderea riscului de dezafectare a mijloacelor din bugetul de stat.

9. Serviciul Vamal să asigure controlul intern privind corectitudinea plasării mărfurilor în regim vamal de antrepozitare, precum și implementarea unui instrument automatizat, întru neadmiterea validării declarațiilor vamale cu mărfuri interzise pentru plasare în antrepozit.

10. Serviciul Vamal să asigure activitatea Direcţiei control ulterior și a Direcţiei audit intern, identificînd rezervele de îmbunătăţire a sistemului de management şi control intern, precum și să planifice şi să efectueze controale prin audit post-vămuire, în baza riscurilor stabilite și conforme cadrului legal.

11. Serviciul Vamal să asigure, în mod incontestabil, integrarea modulului „Economist" în Sistemul Informațional „Asycuda World".

12. Ministerul Finanțelor în comun cu Serviciul Vamal să întreprindă măsuri ferme și relevante în vederea asigurării elaborării și aprobării structurii și formatului Raportului privind colectarea veniturilor publice în aspectul administrării fiscale.

Cerinte (4)

2.1.1 să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit;

2.1.2. să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei vamale şi ridicării nivelului responsabilităţii organelor vamale pentru administrarea veniturilor la bugetul de stat, inclusiv întru asigurarea securităţii economice a statului.

2.2. Ministerului Finanţelor şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu asigurarea monitorizării privind evidenţa, plenitudinea colectării şi raportării veniturilor la bugetul de stat.

2.3. Ministerului Sănătăţii și se cere, prin prisma competențelor sale, să verifice preţurile declarate de operatorii economici la produsele medicamentoase cu preţurile declarate de producător sau reprezentantul oficial al acestora.