Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 40 din 17 iulie 2013 privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012

Numar din data de 2013-07-17 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 22

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dl V.Barbăneagră, şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Gh.Cojocari, şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Iu.Lichii, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat mun.Chișinău dl V.Balinschi, ex-șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl N.Platon, șefului Direcției metodologie și control fiscal a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl V.Sîrbu, șefului Direcției planificare și statistică fiscală a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dna N.Nimerenco, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi potrivit Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20132, avînd drept scop oferirea unei asigurări rezonabile asupra regularității administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012.

Auditul administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012 s-a efectuat la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi3, cu abordarea bazată pe verificarea regularității administrării veniturilor prin aplicarea procedurilor de fond și a unor procese ale sistemului de control intern. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute prin desfăşurarea procedurilor de evaluare a riscului şi procedurilor de audit ulterioare.

Examinînd rezultatele auditului și audiind raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

 a constatat: 

Verificările auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012, precum și constatările expuse în Raportul de audit au relevat că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a întreprins unele acțiuni în vederea îmbunătățirii acestui proces, inclusiv prin asigurarea raportării conforme a datelor evidenței fiscale.

Totodată, auditul atestă existenţa unor probleme, deficienţe şi nereguli în organizarea şi desfăşurarea procesului de exercitare a controlului asupra: respectării legislaţiei fiscale; calculării corecte, vărsării depline şi la timp la Bugetul Public Național a obligaţiilor fiscale; administrării TVA; activității antievaziune şi antifraudă etc.

În anul 2012, în urma administrării fiscale au fost colectate venituri la Bugetul Public Național în sumă de 19028,1 mil.lei, înregistrîndu-se un coraport la Produsul Intern Brut de 23,3%, fiind în creștere față de anul precedent cu 0,3 puncte procentuale.

Constatările auditului denotă că nivelul de administrare și colectare a veniturilor la Bugetul Public Național a fost afectat de unii factori, precum:

♦ necolectarea deplină și la timp la Bugetul Public Național a obligației fiscale calculate, datorită cărui fapt au crescut restanțele;

♦ neasigurarea regulamentară a procesului de luare la evidenţa specială a obligaţiei fiscale care nu întrunește pe deplin condiţiile cadrului legal, precum și neraportarea corectă de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale a obligaţiei fiscale luată la evidenţa specială; 

♦ nerespectarea cadrului legal în procesul de aplicare a măsurilor de executare silită şi a măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale prin: aplicarea măsurilor de executare silită în perioada acţiunii contractului de eşalonare; rezilierea cu întîrziere, în unele cazuri, a contractelor de eşalonare în condiţiile în care contribuabilii nu şi-au onorat obligaţiile conform clauzelor contractuale şi aplicarea tardivă a măsurilor de executare silită; nesuspendarea/anularea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabililor; înlocuirea suspendării operaţiunilor la conturile bancare cu încheierea contractelor de eşalonare, avînd ca efect majorarea restanţei;

♦ abaterile de la procesul de restituire a TVA prin: abordarea neuniformă a procesului de examinare a cererilor şi de adoptare a deciziilor privind metoda de realizare a restituirii TVA din buget; imixtiunea şefului IFPS, în perioada de conducere a instituției (03.08.2012-15.02.2013), în procesul de restituire a TVA; respingerea/acceptarea neîntemeiată a cererilor agenţilor economici privind restituirea TVA, precum și acceptarea, în unele cazuri, în mod nejustificat a restituirii acesteia;

♦ nevalorificarea în deplină măsură a tuturor oportunităţilor oferite de sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, care a condiţionat: nedepistarea la timp a divergenţelor şi tergiversarea termenului de verificare a indicatorilor din unele produse informaţionale în perioada stabilită; nemonitorizarea integrală a produselor generate de sistemul informaţional; neînregistrarea pe formulare tipizate a estimărilor fiscale calculate prin metode indirecte etc.;

♦ nemonitorizarea activităţii și/sau dărilor de seamă prezentate de agenţii economici pentru necesitatea identificării la timp a contribuabililor pasibili de înregistrare sau de anulare ca plătitori de TVA. De asemenea, se atestă depistarea cu întîrziere a tranzacțiilor de vînzare-cumpărare în baza facturilor de la agenţii economici anulaţi ca plătitori de TVA, ceea ce permite contribuabililor care au efectuat procurările să beneficieze de o vacanţă fiscală la achitarea TVA;

♦ neregulile constatate la instituirea și funcționarea posturilor fiscale, precum și abaterile de la cadrul normativ în procesul de raportare a activităţii desfăşurate, ceea ce limitează eficiența acestora. Situațiile de acest gen sînt condiționate parțial de imperfecţiunea cadrului legal la capitolul vizat, precum şi de lipsa monitorizării și examinării rezultatelor activităţii posturilor fiscale;  

♦ comercializarea problematică a bunurilor confiscate, ceea ce tergiversează încasarea surselor aferente acestora la buget;

♦ neasigurarea unor măsuri efective privind conformarea benevolă a contribuabililor prin oferirea unei deserviri calitative, inclusiv prin intermediul apelurilor telefonice şi a instruirilor în domeniul declarării/achitării benevole şi la timp a obligaţiei fiscale.

Deși, urmare recomandărilor Curții de Conturi, au fost întreprinse unele acțiuni în vederea înlăturării neregulilor/carențelor și neajunsurilor constatate în cadrul auditului precedent, misiunea de audit denotă persistența deficiențelor, acestea fiind condiționate, după caz, de neîntreprinderea măsurilor sau de insuficiența celor întreprinse de către factorii de decizie și/sau de tergiversarea procesului de revizuire/aprobare a modificărilor și a noilor acte legislative/normative, precum și de necesitatea unei perioade de timp mai îndelungate în vederea realizării acestora.

În contextul celor constatate de audit, se concluzionează că, în anul 2012, administrarea veniturilor publice de către organele Serviciului Fiscal de Stat nu în toate cazurile s-a încheiat cu rezultatele scontate. Neajunsurile şi lacunele persistente în cadrul normativ şi executarea necorespunzătoare a sarcinilor de bază au condiţionat disfuncţionalităţi în mecanismele de administrare, monitorizare şi control. Aceste situații, în unele cazuri, au determinat majorarea numărului de contestaţii și prezența litigiilor, în special cauzate de respingerile nemotivate şi neîntemeiate ale cererilor de restituire a TVA; tergiversarea examinării dezacordurilor; aplicarea nemotivată a sancțiunilor și amenzilor pentru încălcările fiscale etc. Ca rezultat, auditul menționează necesitatea consolidării sistemului de administrare fiscală, pentru reducerea evaziunii fiscale și acumularea veniturilor suplimentare la buget.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

 hotărăşte: 

1. Se aprobă Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru consolidarea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, prin implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra eficientizării mecanismului de administrare a veniturilor fiscale, cu asigurarea implementării recomandărilor și examinarea în cadrul ședinței Colegiului ministerului a rezultatelor auditului, în vederea întreprinderii măsurilor corespunzătoare;

2.3. Centrului Național Anticorupție, la solicitare, pentru examinarea, după competență, a faptelor privind: suspendarea/anularea neregulamentară a operațiunilor la conturile bancare ale contribuabililor; restituirea taxei pe valoarea adăugată; contestarea deciziilor Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale;

2.4. Guvernului, pentru luare de atitudine, în vederea examinării în cadrul unei şedinţe ordinare a situaţiilor și problemelor ce limitează administrarea veniturilor fiscale;

2.5. Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei parlamentare permanente economie, buget şi finanţe, pentru documentare.

3. Se ia act că, pînă la definitivarea auditului:

3.1. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a întreprins măsuri, prin remiterea scrisorilor privind efectuarea controalelor tematice la capitolul TVA, la 32 de agenți economici, cu scoaterea din cont a TVA în sumă de 13,7 mil.lei;

3.2. Direcția Control Fiscal a Inspectoratului Fiscal de Stat mun.Chișinău a emis 5 decizii privind restituirea din buget a TVA în sumă de 5,7 mil.lei agenților economici nominalizați în Raportul de audit.

4. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea cerințelor subpct.2.1. și subpct.2.2. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

5. Prin prezenta Hotărîre se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.41 din 09.08.2012 "Privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011", dată fiind reiterarea în Raportul de audit anexat a unor cerinţe ale auditului precedent neexecutate sau executate parţial şi a recomandărilor neimplementate.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare).

2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 04.12.2012 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013" (cu modificările ulterioare).

3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (22)

1. Să elaboreze un plan de măsuri pentru a asigura colectarea deplină și în termen a veniturilor încasate, cu monitorizarea permanentă a procesului de colectare și examinarea regulată a rezultatelor activității de administrare fiscală.

2. Să întreprindă măsuri concrete şi acţiuni eficiente în vederea asigurării încasării restanţei contribuabililor la Bugetul Public Naţional, monitorizînd neadmiterea creşterii acesteia.

3. Să implementeze proceduri de control intern la capitolul evidenţa specială a sumelor obligaţiilor fiscale, a cărei executare silită este imposibilă, precum şi a sumei obligaţiilor fiscale stinse prin scădere, prin prisma asigurării corectitudinii înregistrării și raportării acesteia cu identificarea riscurilor şi monitorizarea lor în vederea excluderii situaţiilor de neregularitate la acest capitol.

4. Să asigure regularitatea aplicării măsurilor de executare silită şi de asigurare a obligaţiilor fiscale, inclusiv prin consolidarea elementelor/procedurilor sistemului de control intern.

5. Să se autosesizeze în partea ce se referă la elaborarea propunerilor de revizuire a cadrului legal, elaborarea și înaintarea acestora în modul stabilit vizînd luarea la evidența specială a obligației fiscale în temeiul deciziilor instanțelor judecătorești etc

6. Să se autosesizeze în cazurile de depăşire a competenţelor/atribuţiilor de serviciu şi de imixtiune în atribuţile funcţionale ale IFS teritoriale din subordine, cu monitorizarea permanentă a respectării delimitării competențelor.

6. Să se autosesizeze în cazurile de depăşire a competenţelor/atribuţiilor de serviciu şi de imixtiune în atribuţile funcţionale ale IFS teritoriale din subordine, cu monitorizarea permanentă a respectării delimitării competențelor.

7. Să întreprindă măsuri întru asigurarea respectării cadrului legal privind procesul de restituire a TVA din bugetul de stat.

8. Să asigure extinderea proceselor de utilizare a informațiilor generate de SI SFS în vederea estimării obligației fiscale prin metode și surse indirecte, inclusiv celor aferente produsului informațional „Divirgența TV77".

9. Să asigure monitorizarea desfășurării conforme a proceselor aferente TVA în scopul depistării la timp a contribuabililor care urmează a fi înregistraţi/anulaţi ca subiecți ai impunerii cu TVA, cu sancţionarea acestora conform legislaţiei în vigoare.

10. Să instituie proceduri de depistare a facturilor fiscale care aparţin contribuabililor anulaţi ca plătitori TVA, în momentul apariţiei acestora în sistemul informaţional.

11. Să se autosesizeze referitor la reglementarea procedurilor prescrise de efectuare a verificărilor estimative, inclusiv ce țin de documentarea și determinarea modului de evidență a acestora.

12. Să asigure ajustarea cadrului normativ existent privind activitatea posturilor fiscale, prin introducerea reglementărilor privind responsabilitatea, competenţa pentru implementare, monitorizare şi controlul funcţionalităţii postului fiscal.

13. Să elaboreze proceduri interne de asigurare a evaluării calităţii activităţii posturilor fiscale.

14. Să se autosesizeze asupra corectitudinii emiterii deciziilor pe marginea contestaţiilor depuse de către contribuabili, expuse în prezentul Raport, cu întreprinderea măsurilor de rigoare.

Recomandări Inspectoratului Fsical Principal de Stat de comun cu Ministerul Finanţelor și cu organele împuternicite cu funcţii de confiscare a bunurilor: 15. Să se autosesize referitor la problemele persistente privind evidenţa, evaluarea şi comercializarea bunurilor confiscate.

16. Să intensifice acțiunile aferente asigurării unui management relevant al serviciilor de consultanţă prin intermediul apelurilor telefonice, conformîndu-se cerinţelor Manualului de proceduri interne.

17. Să întreprindă măsuri de rigoare în vederea asigurării durabilităţii procesului de instruire prin utilizarea la capacitatea maximă a Centrului de instruire.

18. Să evalueze situațiile condiționate de carențele/golurile/incertitudinile cadrului legislativ, care limitează definirea expresă și exhaustivă a fenomenului „firme-fantomă", a pseudoactivităților (fictivă și frauduloasă) a agenților economici, cu înaintarea propunerilor de modificare a legislației;

19. Să inițieze măsurile necesare de ordin legislativ și administrativ pentru modernizarea instrumentelor și procedurilor de administrare a veniturilor publice, eliminarea lacunelor care erodează materia de constituire și colectare a impozitelor/taxelor;

20. Să asigure reactualizarea și implementarea cadrului regulator departamental referitor la procedurile analitice/tehnice de evaluare/prognozare a bazei impozabile și obligației fiscale, avînd drept obiectiv stabilirea indicatorilor de performanță pentru autoritățile fiscale din subordine în materie de administrare fiscală;

21. Să întreprindă măsuri în vederea definitivării procedurii de elaborare și înaintare Guvernului, pentru examinare și aprobare, a proiectului Hotărîrii Guvernului privind modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor, în scopul eficientizării activității de valorificare a bunurilor confiscate

Cerinte (2)

2.1. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru consolidarea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, prin implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra eficientizării mecanismului de administrare a veniturilor fiscale, cu asigurarea implementării recomandărilor și examinarea în cadrul ședinței Colegiului ministerului a rezultatelor auditului, în vederea întreprinderii măsurilor corespunzătoare;