Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 47 din 26 iulie 2013 cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2012

Numar din data de 2013-07-26 Nr. cerinte: 10 Nr. recomandari: 30

Curtea de Conturi, în prezența ministrului sănătății, dl A. Usatîi, directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, dl M. Buga, directorului Instituției Medico-Sanitare Publice "Spitalul Clinic Republican", dl S. Popa, vicedirectorului general al Instituției Medico-Sanitare Publice "Institutul Mamei și Copilului", dl P. Stratulat, directorului Instituției Medico-Sanitare Publice "Institutul Oncologic", dl V. Cernat, șefului Secției economie a Instituției Medico-Sanitare Publice "Spitalul Republican al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova", dna A. Radu, directorului Instituției Medico-Sanitare Publice "Spitalul Clinic Municipal pentru Copii "V. Ignatenco", dl N. Starciuc, directorului adjunct al Instituției Medico-Sanitare Publice "Institutul de Neurologie și Neurochirurgie", dl A. Uncuță, directorului Instituției Medico-Sanitare Publice "Spitalul Raional Cimișlia", dl M. Florea, directorului Instituției Medico-Sanitare Publice "Spitalului Raional Telenești", dl A. Bivol, directorului Instituției Medico-Sanitare Publice "Spitalul Raional Căușeni", dl A. Cojocaru, directorului Instituției Medico-Sanitare Publice "Spitalul Raional Strășeni", dl A. Tuchilă, consultantului Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice, dna M. Cara, juristului Direcției reglementare și control al Agenției Achiziții Publice, dl Gh. Ghidora, șefului Direcției reglementare a contabilității și auditului în sectorul corporativ a Ministerului Finanțelor, dna L. Foalea, precum și a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2012.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul prevederilor art.28 şi art.31 alin.(2) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20132 la Compania Națională de Asigurări în Medicină (în continuare - CNAM sau, după caz, Compania), avînd drept obiectiv oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că mijloacele financiare acumulate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (în continuare - FAOAM) au fost administrate regulamentar de către CNAM, iar Raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2012 este conform cerințelor.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curții de Conturi3. Probele de audit au fost acumulate cu aplicarea procedurilor de fond, fiind folosite diferite tehnici și metode, cum ar fi: examinarea regulamentelor și actelor normative interne relevante domeniului auditat, contractelor încheiate, registrelor contabile și documentelor primare; analiza, calcularea și confruntarea datelor; analiza explicațiilor de la persoanele responsabile; colectarea informațiilor de la terțe persoane etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

 a constatat: 

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală reprezintă un sistem autonom, garantat de stat, de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea unor fonduri băneşti destinate acoperirii cheltuielilor pentru tratarea stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

În aspectul competențelor legale și responsabilităților părților implicate în procesul de monitorizare, administrare și raportare a mijloacelor FAOAM, se relevă cadrul instituțional, după cum urmează:

Compania Națională de Asigurări în Medicină este o organizație de stat autonomă, care desfășoară activități nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală, avînd obligația gestionării mijloacelor financiare acumulate în FAOAM.

Consiliul de administrație al CNAM, fiind organul suprem de administrare al acestuia (constituit de către Guvern), are ca atribuții: trasarea direcțiilor principale ale activității Companiei; coordonarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (în continuare - Programul unic); aprobarea proiectului devizului de venituri și cheltuieli al FAOAM; aprobarea rapoartelor anuale privind executarea FAOAM etc.

Comisia mixtă de selectare, evaluare și monitorizare a proiectelor investiționale finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (în continuare - Comisia mixtă) își desfășoară activitatea în cadrul CNAM, deținînd atribuții de organizare și desfășurare a concursurilor de selectare a proiectelor investiționale din fondul de dezvoltare și modernizare al prestatorilor publici de servicii medicale (în continuare - fondul de dezvoltare), fiind compusă din 6 reprezentanți ai Ministerului Sănătății (președinte - ministrul sănătății), 5 ai CNAM și 2 din partea societății civile.

Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor regulamentare4, deține atribuții privind: argumentarea necesarului de resurse financiare pentru funcționarea sistemului de sănătate, inclusiv fundamentarea bugetului FAOAM; elaborarea și aprobarea, de comun acord cu CNAM, a Normelor metodologice de aplicare a Programului unic; asigurarea achiziționării echipamentului medical și a mijloacelor de transport necesare instituțiilor medico-sanitare din sistemul sănătății, suportului tehnico-material și executării controlului asupra folosirii eficiente și raționale a mijloacelor bugetare și a patrimoniului de stat aflat în gestiunea instituțiilor medico-sanitare publice (în continuare - IMSP) din subordine etc.

Veniturile și cheltuielile FAOAM pentru perioada auditată au fost aprobate prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 20125 în sumă de 3982,2 mil.lei. Ulterior, în urma rectificărilor operate pe parcursul anului6, a fost aprobată la venituri suma de 3927,7 mil.lei și la cheltuieli - 3984,7 mil.lei, cu un deficit de 57,0 mil.lei.

În anul 2012, ponderea veniturilor FAOAM în Produsul Intern Brut a constituit 4,4%, menținîndu-se la același nivel față de anul 2011, fiind înregistrată o depăşire neesențială (cu 1 punct procentual) a ritmului de creștere a veniturilor FAOAM (108%) în raport cu cel al Produsului Intern Brut (107%) față de anul 2011.

În anul 2012 CNAM a intensificat activitățile privind încasarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, fiind atestată o creștere a veniturilor la acest capitol cu 21,1%, sau de 12,9 mil.lei față de nivelul planificat, ori cu 24,1% comparativ cu anul precedent. Se denotă o creștere în anul 2012 față de anul precedent a executării cheltuielilor din fondul de dezvoltare destinat dezvoltării și modernizării bazei tehnico-materiale a prestatorilor publici de servicii medicale cu 76,2 mil.lei.

În conformitate cu Legea FAOAM pe anul 2012, pentru finanțarea proiectelor investiționale din fondul de dezvoltare au fost alocate inițial 79,6 mil.lei, rectificate la 27.07.2012 (în creștere cu 35,0 mil.lei față de alocările inițiale).

Totodată, verificările de audit asupra regularității administrării mijloacelor din FAOAM au constatat nereguli și situații problematice, precum:

♦ Neexecutarea (cu 57,7 mil.lei) veniturilor FAOAM la nivelul aprobat, care a fost condiționată de prognozarea irelevantă și neîncasarea pe deplin a mijloacelor fondurilor. Astfel, neîncasarea la nivelul planificat a transferurilor din bugetul de stat pentru asigurarea unor categorii de cetățeni (cu 61,2 mil.lei), existența restanțelor agenților economici față de FAOAM (17,8 mil.lei) au determinat neîncasarea pe deplin a veniturilor.

♦ La stabilirea indicatorilor pentru elaborarea proiectului Legii FAOAM pe anul 2012 prin delimitarea mijloacelor (veniturilor) pe fonduri, CNAM și Ministerul Sănătății nu au ținut cont de cotele maxim admisibile regulamentar. În aceste circumstanțe, alocațiile fondului de dezvoltare au depășit cota legal stabilită (2%) cu 0,8 puncte procentuale, sau cu 34,9 mil.lei din contul alocațiilor destinate altor fonduri.

♦ Neexecutarea în măsură deplină a cheltuielilor din mijloacele FAOAM, rezultată de procesul irelevant al planificării, derivă din încheierea unor contracte care urmează a fi realizate (valorificate) în următorul an de gestiune și din incapacitatea beneficiarilor de a valorifica integral aceste mijloace. Situația dată condiționează menținerea soldurilor la conturile CNAM, care s-au diminuat cu 81,2 mil.lei (de la 430,7 mil.lei pînă la 349,5 mil.lei) în anul 2012, comparativ cu perioada precedentă, acestea fiind utilizate preponderent pentru acoperirea deficitului FAOAM.

♦ Lipsa indicatorilor stabiliți regulamentar și a criteriilor fundamentate de repartizare a mijloacelor suplimentare din fondul de bază (destinate asistenței medicale spitalicești) a determinat o distribuire aleatorie de către CNAM a acestora. Astfel, la finele anului 2012, pentru 9 IMSP au fost transferate suplimentar 20,0 mil.lei în lipsa indicatorilor și a criteriilor de distribuire bine argumentate, ceea ce nu stimulează instituțiile medicale în atingerea unor performanțe în cadrul prestării serviciilor medicale.

♦ În lipsa prevederilor regulamentare, CNAM a finanțat, conform solicitărilor Ministerului Sănătății, din fondul de bază unele IMSP pentru achiziționarea medicamentelor costisitoare, inclusiv neautorizate în Republica Moldova. Astfel, în anul 2012 CNAM a transferat pentru 4 IMSP suma de 23,4 mil.lei (inclusiv 4,1 mil.lei pentru medicamente neautorizate) destinată achitării unor medicamente costisitoare achiziționate în cadrul programelor de sănătate (IMSP "Spitalul Clinic Republican" (16,4 mil.lei), IMSP "Institutul Mamei și Copilului" (4,1 mil.lei), IMSP "Spitalul Clinic Republican pentru Copii "Em. Coțaga" (2,8 mil.lei), IMSP "Institutul de Neurologie și Neurochirurgie" (0,4 mil.lei)). Aceste mijloace nu au fost planificate de către CNAM în fondul de bază, nefiind utilizate în scopurile inițial stabilite, precum și neținînd cont de stocurile existente de medicamente similare la unele instituții.  

♦ Aprobarea de către Comisia mixtă a proiectelor investiționale, în anul 2012, din fondul de dezvoltare, s-a efectuat contrar prevederilor regulamentare, prin depășirea alocărilor legal stabilite cu 66,8 mil.lei, precum și neluîndu-se în considerare contractele din perioadele anterioare cu tranșe de achitare în anul de gestiune (circa 36,1 mil.lei), astfel generînd situații de incapacitate de plată și necesitatea realocării mijloacelor din alte fonduri.

♦ Nu a fost realizată recomandarea auditului precedent privind racordarea cadrului normativ referitor la procurarea de "transport sanitar specializat", fapt ce a condiționat pentru anul 2012 finanțarea procurării autoturismelor (în sumă de 11,4 mil.lei) ce nu întrunesc criterii tehnice pentru astfel de mijloace de transport. Nerealizarea de către Ministerul Sănătății a condițiilor proiectului înaintat în anul 2011 privind cofinanțarea procurării autoturismelor (în valoare de 1,4 mil.lei) a determinat înaintarea neîntemeiată/nejustificată a unui nou proiect, acceptat de către Comisia mixtă și achitat în aceeași sumă de către CNAM.

În acest context, nu au fost realizate cerința (2.1.2.) și recomandarea (5), înaintate Ministerului Sănătății de către auditul precedent în Raportul aprobat prin Hotîrîrea Curții de Conturi nr.34 din 25.07.2012, privind "reexaminarea cadrului normativ ce vizează direcțiile/criteriile de utilizare a fondului de dezvoltare, în special la procurarea transportului sanitar pentru necesitățile sistemului de sănătate, cu înaintarea propunerilor de modificare a legislației în vigoare, care ar exclude orice situație de incertitudine".

♦ Lipsa monitorizării de către Comisia mixtă și CNAM a derulării proiectelor investiționale și neatragerea experților în domeniu nu au asigurat utilizarea regulamentară, eficientă și economă a mijloacelor publice, precum și nu s-a atins, în unele cazuri, scopul stabilit. Asfel,

  • La implementarea a 5 proiecte verificate "Dotarea IMSP cu generatoare de oxigen" (8,5 mil.lei) s-au constatat următoarele nereguli: (i) procedura de achiziționare a generatoarelor de oxigen a fost efectuată de către grupul de lucru asociat, constituit în baza Ordinului ministrului sănătății, în lipsa evaluării necesității utilajului, în lipsa planificării achiziției de către instituții și în lipsa surselor de finanțare (la momentul demarării procedurii de achiziție); (ii) modificarea condițiilor de livrare a utilajului în documentele de licitație care prevăd achitarea taxelor vamale și TVA la import a generat suportarea de către instituții a cheltuielilor suplimentare (neeficiente), neprevăzute în documentele de licitație și nespecificate în condițiile contractuale, în sumă de 2,1 mil.lei, acestea fiind dezafectate de la destinațiile inițial stabilite; (iii) achiziționarea, contractarea și recepționarea utilajului a fost efectuată cu încălcarea legislației; (iv) nu a fost asigurată atingerea scopului proiectelor privind "eficientizarea utilizării mijloacelor publice", invocat de către Ministerul Sănătății prin ordinul emis. Astfel, după punerea în funcțiune a generatoarelor de oxigen, cheltuielile medii lunare suportate de către IMSP pentru întreținerea și exploatarea acestora au crescut, comparativ cu perioadele precedente, de 1,6-3 ori.
  • La implementarea proiectelor investiționale de dotare cu instalații de radiodiagnostică a serviciilor radioimagistică (6,6 mil.lei) s-au stabilit următoarele carențe și iregularități: (i) tergiversarea organizării procedurilor de achiziționare a utilajului (de la 3 la 5 luni), fapt ce a condiționat neimplementarea în termen a proiectelor investiționale; (ii) procedurile de achiziționare, contractare și recepționare a utilajului s-au executat cu nerespectarea cadrului legal. Mai mult ca atît, parametrii tehnici specificați în contractele de achiziție a utilajului radiologic nu corespund întocmai celor reali aflați în dotare, exploatarea acestuia fiind neautorizată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice. De asemenea, personalul a 2 instituții medicale nu dispune de abilități suficiente privind operarea acestuia, nefiind utilizate funcții importante de radioscopie și tomografie liniară cu care sînt dotate instalațiile procurate.
  • La implementarea proiectului "Renovarea sistemului de termoficare, schimbarea ușilor și geamurilor din PVC" (6,8 mil.lei) s-a stabilit nerespectarea cadrului legal și utilizarea neeficientă a mijloacelor publice. Astfel, procedura de achiziție efectuată de grupul de lucru al IMSP SR Strășeni s-a efectuat în condiții de admitere a situațiilor defectuoase, lipsei de justificări și expertizări ale volumelor de lucrări, cu încheierea neregulamentară a acordurilor adiționale. Aceste circumstanțe au condiționat solicitarea de către Curtea de Conturi a verificării de către Inspecția de Stat în Construcții a volumelor și calității lucrărilor executate și achitate din fondul de dezvoltare al FAOAM. 
  • Implementarea proiectului "Racordarea asistenței medicale spitalicești și de ambulator din cadrul ACSR la standardele medicale actuale prin implementarea serviciilor performante de diagnostic imagistic" (10,5 mil.lei) s-a efectuat în condiții de nerespectare a normelor legale, fiind admise mai multe nereguli și nefiind realizat obiectivul general prestabilit - asigurarea populației republicii cu servicii medicale de calitate. În contextul celor expuse se denotă: (i) procedura neregulamentară de achiziție, contractare și recepționare a utilajului și a lucrărilor de ajustare a spațiilor în lipsa expertizării; (ii) acceptarea de către CNAM și IMSP a lucrărilor de ajustare a spațiilor (1,2 mil.lei) în lipsa justificării documentare a volumelor executate; (iii) o situație incertă privind certificarea conformității și țării producătoare, precum și a neautorizării utilajului recepționat. Nivelul de realizare a obiectivelor proiectului în 10 luni ale anului 2012 a constituit 0,7 mil.lei, sau 3,2% din valoarea prestabilită.
  • La implementarea a 3 proiecte investiționale de dotare a Institutului de Neurologie și Neurochirurgie cu utilaj medical (8,8 mil.lei) s-au stabilit unele nereguli ce țin de: (i) neaplicarea penalităților pentru nerespectarea termenului de furnizare a utilajului; (ii) nerespectarea limitei stabilite de mijloace cu depășirea în sumă de 1,4 mil.lei; (iii) nerealizarea unor lucrări la ajustarea încăperilor prin nerealizarea definitivării punerii în funcțiune a sistemului de ventilare (0,4 mil.lei); (iv) neasigurarea integrității și calității utilajului recepționat, ceea ce a determinat returnarea furnizorului a 2 monitoare pentru reparație.

♦ Controlul intern insuficient, rezultat din carențele admise la achiziționarea, contractarea, utilizarea și raportarea mijloacelor fondului de profilaxie, denotă un management ineficient al utilizării banilor publici. CNAM nu a realizat recomandarea (6) din Raportul de audit precedent referitor la "elaborarea proceselor controlului intern privind achiziționarea, contractarea și utilizarea mijloacelor destinate realizării proiectelor investiționale în cadrul fondului de profilaxie". CNAM nu a elaborat procesele menționate, continuînd practica anilor precedenți de organizare și efectuare a procedurilor de achiziție aferente fondului de profilaxie în lipsa unor indicatori și criterii, care ar spori eficiența utilizării mijloacelor publice.

♦ Verificarea executării cerințelor Curții de Conturi și implementării recomandărilor din Raportul de audit, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.34 din 25.07.2012, a constatat neexecutarea unei cerințe (din 6 înaintate) și a 2 recomandări (din 8 înaintate), care au fost reiterate în prezentul Raport de audit.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște: 

1. Se aprobă Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2012, anexat la prezenta Hotărîre. 

2. Pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării carențelor și neregulilor constatate, precum și pentru stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea acestora, se cere:

2.1. Ministerului Sănătății:

2.1.1. se reiterează cerința adresată anterior privind revizuirea cadrului normativ ce reglementează procurările din fondul de dezvoltare, în special cele ce țin de transportul sanitar specializat, cu înaintarea propunerilor de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.594 din 14.05.2002 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală";

2.1.2. să revizuiască situațiile privind solicitările nejustificate de procurare a preparatelor medicamentoase în lipsa necesității și autorizării acestora, precum și a surselor de finanțare disponibile;

2.1.3. să revizuiască procedurile de licitații publice centralizate prin asociere cu examinarea relevanței acestora, în vederea achiziționării bunurilor și serviciilor ce ar asigura eficiența activității instituțiilor medicale și calitatea de rigoare.

2.2. Ministerului Sănătății, în comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină:

2.2.1. să asigure un proces de evaluare și planificare suficient fundamentat a veniturilor și cheltuielilor FAOAM;

2.2.2. să asigure, prin stabilirea unor măsuri concrete, un proces riguros de monitorizare asupra utilizării conforme și la destinație a mijloacelor FAOAM, în special ce țin de fondurile de bază, de dezvoltare și de profilaxie;

2.2.3. să stabilească criterii și indicatori măsurabili la alocarea și finanțarea mijloacelor FAOAM.

2.3. Companiei Naționale de Asigurări în Medicină:

2.3.1. să inițieze, în mod neîntîrziat, procedurile de rigoare privind desfășurarea tenderului pentru deservirea conturilor curente și plasarea, prin diversificare, a soldurilor disponibile în băncile comerciale, în scopul asigurării integrității resurselor financiare, rentabilizării depozitelor și evitării riscurilor aferente prejudicierii intereselor publice.

3. Se informează Guvernul despre executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, pentru luare de atitudine.

4. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit anexat se remit Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei parlamentare permanente protecție socială, sănătate și familie, precum și Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru documentare.

5. Se remit Procuraturii Generale materialele auditului aferente implementării de către Instituția Medico-Sanitară Publică "Spitalul Raional Strășeni" a proiectului "Renovarea sistemului de termoficare, schimbarea ușilor și geamurilor din PVC", pentru examinare după competență, privind nerespectarea cadrului legal la desfășurarea procedurii de achiziție, ce a condiționat utilizarea neeficientă a mijloacelor publice.  

6. Se ia act că Centrul Național Anticorupție a intentat un dosar penal privind acțiunile ilegale ale unor factori de decizie la achiziționarea echipamentului necesar pentru producerea oxigenului medical.

7. Dat fiind reiterarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor misiunii de audit extern precedente, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.34 din 25.07.2012 "Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2011". 

8. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum și despre măsurile întreprinse pentru executarea cerințelor din subpunctele 2.1, 2.2 și 2.3 din prezenta Hotărîre, Curtea de Conturi se va informa în termen de 3 luni.

9. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.

2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.54 din 04.12.2012 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013" (cu modificările ulterioare).

3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

4 Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31.05.2011 "Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia".

5 Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2012 nr.271 din 23.12.2011 (în continuare - Legea FAOAM pe anul 2012).

6 Legea nr.170 din 11.07.2012 pentru modificarea și completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2012 nr.271 din 23 decembrie 2011.

Recomandari (30)

1. Să intensifice activitățile de evaluare a tuturor riscurilor la etapa de planificare a veniturilor ce pot influența neacumularea pe deplin a acestora.

2. La stabilirea și fundamentarea indicatorilor pentru elaborarea proiectului fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală să țină cont de normativele stabilite regulamentar

2. La stabilirea și fundamentarea indicatorilor pentru elaborarea proiectului fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală să țină cont de normativele stabilite regulamentar

3. Să elaboreze reglementări exhaustive privind procesul de planificare, alocare și finanțare echilibrată a mijloacelor din FAOAM pentru serviciile acordate și achitarea medicamentelor costisitoare.

3. Să elaboreze reglementări exhaustive privind procesul de planificare, alocare și finanțare echilibrată a mijloacelor din FAOAM pentru serviciile acordate și achitarea medicamentelor costisitoare.

4. La aprobarea și contractarea proiectelor investiționale să țină cont de limita mijloacelor financiare acumulate în fondul de dezvoltare, precum și de valoarea proiectelor nefinanțate din anii precedenți.

5. La evaluarea și aprobarea proiectelor investiționale să studieze fundamental justificarea acestora neadmițînd spre finanțare proiecte nejustificate prin documente relevante.

Recomandări Comisiei mixte și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină:6. Să asigure realizarea atribuțiilor delegate regulamentar privind controlul realizării proiectelor investiționale prin stabilirea unor măsuri concrete, cu monitorizarea exercitării conforme a acestora.

7. Să elaboreze procesele controlului intern privind achiziționarea, contractarea și utilizarea mijloacelor destinate realizării proiectelor din cadrul fondului de profilaxie, cu planificarea măsurilor de audit intern;

8. Să elaboreze măsuri în vederea valorificării mijloacelor financiare alocate în fondul de profilaxie, cu întreprinderea acțiunilor privind eficientizarea utilizării mijloacelor acestuia;

9. Să elaboreze reglementări privind determinarea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate din contul fondului de profilaxie.

10. Să intensifice activitățile privind definitivarea implementării și consolidării sistemului de management financiar și control;

11. Să planifice activitățile de audit intern, cu includerea în programele de audit a proceselor asupra cărora în prezentul Raport au fost formulate obiecții sau rezerve.

Recomandări Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și Ministerului Sănătății> 11. Să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării executării integrale a cerințelor/recomandărilor înaintate și reiterate.

Recomandări: Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de comun cu IMSP „Spitalul Clinic Republican", IMSP „Institutul Oncologic"; IMSP „Institutul Mamei și Copilului"; IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie"; IMSP „Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V. Ignatenco": 1. să asigure definitivarea implementării și utilizării generatoarelor de oxigen cu atragerea experților pentru a exclude elementele de risc, inclusiv prin reverificarea și documentarea de comun cu furnizorul a plenitudinii livrării componentelor aparatajului instalat;

Recomandări: Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de comun cu IMSP „Spitalul Clinic Republican", IMSP „Institutul Oncologic"; IMSP „Institutul Mamei și Copilului"; IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie"; IMSP „Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V. Ignatenco": 1. să asigure definitivarea implementării și utilizării generatoarelor de oxigen cu atragerea experților pentru a exclude elementele de risc, inclusiv prin reverificarea și documentarea de comun cu furnizorul a plenitudinii livrării componentelor aparatajului instalat;

2. să excludă practica achiziționării centralizate, precum și în lipsa surselor de finanțare a utilajelor medicale.

2. să excludă practica achiziționării centralizate, precum și în lipsa surselor de finanțare a utilajelor medicale.

Recomandări: Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de comun cu IMSP SR Cimișlia, IMSP SR Căușeni și IMSP SR Telenești: 3. să asigure definitivarea implementării regulamentare și utilizării conforme și relevante a instalațiilor radiologice contractate și achitate, inclusiv prin reverificarea și documentarea de comun cu furnizorul a plenitudinii livrării componentelor aparatajului instalat.

Recomandări: Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de comun cu IMSP SR Cimișlia, IMSP SR Căușeni și IMSP SR Telenești: 3. să asigure definitivarea implementării regulamentare și utilizării conforme și relevante a instalațiilor radiologice contractate și achitate, inclusiv prin reverificarea și documentarea de comun cu furnizorul a plenitudinii livrării componentelor aparatajului instalat.

Recomandări: Ministerului Sănătății, Comisiei mixte, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de comun cu IMSP SR Strășeni: 4. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea lichidării neregulilor identificate de audit, prin responsabilizarea activității persoanelor implicate în implementarea proiectului, precum și asigurarea expertizării lucrărilor recepționate.

Recomandări: Ministerului Sănătății, Comisiei mixte, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de comun cu IMSP SR Strășeni: 4. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea lichidării neregulilor identificate de audit, prin responsabilizarea activității persoanelor implicate în implementarea proiectului, precum și asigurarea expertizării lucrărilor recepționate.

Recomandări: Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de comun cu IMS Spitalul Republican al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat: 5. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea înlăturării carențelor la implementarea proiectului „Racordarea asistenței medicale spitalicești și de ambulator din cadrul ACSR la standardele medicale actuale prin implementarea serviciilor performante de diagnostic imagistic", prin: 5.1. responsabilizarea persoanelor implicate în implementarea acestuia, precum și asigurarea expertizării lucrărilor recepționate;

Recomandări: Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de comun cu IMS Spitalul Republican al Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat: 5. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea înlăturării carențelor la implementarea proiectului „Racordarea asistenței medicale spitalicești și de ambulator din cadrul ACSR la standardele medicale actuale prin implementarea serviciilor performante de diagnostic imagistic", prin: 5.1. responsabilizarea persoanelor implicate în implementarea acestuia, precum și asigurarea expertizării lucrărilor recepționate;

5.2. întocmirea devizului de cheltuieli al lucrărilor de acomodare a spațiilor pentru instalarea tomografului, cu expertizarea regulamentară a acestora și, respectiv, recalcularea valorii, după caz;

5.2. întocmirea devizului de cheltuieli al lucrărilor de acomodare a spațiilor pentru instalarea tomografului, cu expertizarea regulamentară a acestora și, respectiv, recalcularea valorii, după caz;

5.3. asigurarea certificării regulamentare a tomografului utilizat la diagnosticarea pacienților.

5.3. asigurarea certificării regulamentare a tomografului utilizat la diagnosticarea pacienților.

Recomandări: Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de comun cu IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie să asigure: 6. monitorizarea și controlul definitivării realizării conforme a proiectelor, în special al proiectului „Dotarea serviciului Stroke Unit (secția de neurourgențe) şi terapie intensivă cu utilaj medical de performanţă", precum și întreprinderea măsurilor în vederea responsabilizării grupului de lucru pentru achizițiile publice realizate neregulamentar.

Recomandări: Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de comun cu IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie să asigure: 6. monitorizarea și controlul definitivării realizării conforme a proiectelor, în special al proiectului „Dotarea serviciului Stroke Unit (secția de neurourgențe) şi terapie intensivă cu utilaj medical de performanţă", precum și întreprinderea măsurilor în vederea responsabilizării grupului de lucru pentru achizițiile publice realizate neregulamentar.

Cerinte (10)

2.1.1. se reiterează cerința adresată anterior privind revizuirea cadrului normativ ce reglementează procurările din fondul de dezvoltare, în special cele ce țin de transportul sanitar specializat, cu înaintarea propunerilor de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.594 din 14.05.2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală";

2.1.2. să revizuiască situațiile privind solicitările nejustificate de procurare a preparatelor medicamentoase în lipsa necesității și autorizării acestora, precum și a surselor de finanțare disponibile;

2.1.3. să revizuiască procedurile de licitații publice centralizate prin asociere cu examinarea relevanței acestora, în vederea achiziționării bunurilor și serviciilor ce ar asigura eficiența activității instituțiilor medicale și calitatea de rigoare

2.2.1. să asigure un proces de evaluare și planificare suficient fundamentat a veniturilor și cheltuielilor FAOAM;

2.2.1. să asigure un proces de evaluare și planificare suficient fundamentat a veniturilor și cheltuielilor FAOAM;

2.2.2. să asigure, prin stabilirea unor măsuri concrete, un proces riguros de monitorizare asupra utilizării conforme și la destinație a mijloacelor FAOAM, în special ce țin de fondurile de bază, de dezvoltare și de profilaxie

2.2.2. să asigure, prin stabilirea unor măsuri concrete, un proces riguros de monitorizare asupra utilizării conforme și la destinație a mijloacelor FAOAM, în special ce țin de fondurile de bază, de dezvoltare și de profilaxie

2.2.3. să stabilească criterii și indicatori măsurabili la alocarea și finanțarea mijloacelor FAOAM

2.2.3. să stabilească criterii și indicatori măsurabili la alocarea și finanțarea mijloacelor FAOAM

2.3.1. să inițieze, în mod neîntîrziat, procedurile de rigoare privind desfășurarea tenderului pentru deservirea conturilor curente și plasarea, prin diversificare, a soldurilor disponibile în băncile comerciale, în scopul asigurării integrității resurselor financiare, rentabilizării depozitelor și evitării riscurilor aferente prejudicierii intereselor publice.