Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 48 din 26 iulie 2013 cu privire la Rapoartele de audit al regularităţii utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și gestionării patrimoniului public de către Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul Clinic Republican” și Instituţia Medico-Sanitară Publică „Institutul Mamei și Copilului” în exerciţiul bugetar 2012

Numar din data de 2013-07-26 Nr. cerinte: 13 Nr. recomandari: 38

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului sănătăţii dl Andrei Usatîi, directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl Mircea Buga, directorului Instituţiei Medico-Sanitare Publice "Spitalul Clinic Republican" dl Serghei Popa, vicedirectorului general al Instituției Medico-Sanitare Publice "Institutul Mamei și Copilului" dl Petru Stratulat, directorului adjunct al Agenției Proprietății Publice dna Angela Susan, juristului Direcției reglementare și control al Agenției Achiziții Publice dl Gheorghe Ghidora, șefului Direcției reglementare a contabilității și auditului în sectorul corporativ a Ministerului Finanțelor dna Lidia Foalea, precum şi a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Rapoartele de audit al regularităţii utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și gestionării patrimoniului public de către Instituţiile Medico-Sanitare Publice "Spitalul Clinic Republican" și "Institutul Mamei și Copilului" în exerciţiul bugetar 2012.

Auditul a fost iniţiat conform Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, în cadrul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2012.

Misiunea de audit s-a desfăşurat la 2 (două) instituţii medico-sanitare publice (în continuare - IMSP) de nivel republican, avînd drept scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că mijloacele financiare alocate pentru serviciile medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - FAOAM) au fost contractate și utilizate regulamentar de către Instituţiile Medico-Sanitare Publice "Spitalul Clinic Republican" și "Institutul Mamei și Copilului", situațiile financiare pe anul 2012 sînt veridice şi nu prezintă denaturări semnificative, iar patrimoniul public a fost administrat regulamentar.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute prin desfăşurarea procedurilor de evaluare a riscului şi procedurilor de audit ulterioare, care au cuprins testul controalelor şi procedurile de fond, cu folosirea diferitor metode: examinări, observări, confirmări, intervievări, solicitări de la terţe entităţi etc.

Examinînd rezultatele auditului și audiind rapoartele prezentate, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

 a constatat:

IMSP "Spitalul Clinic Republican" și IMSP "Institutul Mamei și Copilului" sînt instituţii publice de nivel republican, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - AOAM), care activează pe principiul de autofinanţare, nonprofit.

Organul de administrare şi control al IMSP sînt Consiliile administrative, iar responsabili şi abilitați cu dreptul de conducere şi gestionare a patrimoniului sînt directorii generali.

Fondator al acestor instituții medicale este Ministerul Sănătăţii, care deține atribuții în: asigurarea cu resurse financiare pentru funcționarea sistemului de sănătate prin fundamentarea bugetului FAOAM, elaborarea și aprobarea de comun acord cu CNAM a Normelor metodologice de aplicare a Programului unic, asigurarea achiziționării echipamentului medical și executării controlului asupra folosirii eficiente și raționale a mijloacelor bugetare și a patrimoniului de stat aflat în gestiunea instituțiilor medico-sanitare publice din subordine etc.

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare-CNAM), în calitate de gestionar al mijloacelor FAOAM, este responsabilă de contractarea şi finanţarea serviciilor medicale, precum și de controlul calităţii asistenţei medicale contractate.

În anul 2012, veniturile totale ale IMSP auditate au însumat 350,4 mil. lei, inclusiv: IMSP "Spitalul Clinic Republican" - 222,2 mil.lei și IMSP "Institutul Mamei și Copilului " - 128,2 mil.lei. Veniturile au fost obținute preponderent din mijloacele FAOAM (la nivel de 87%), alte venituri fiind acumulate de la serviciile cu plată (5,2%), alocațiile fondatorului (5,4%), transmiterea în locațiune a spațiilor libere (0,5%) etc.

Cheltuielile acestor instituții, în perioada auditată, au însumat în total 373,1 mil.lei, inclusiv din mijloacele FAOAM - 307,3 mil.lei, acestea fiind utilizate de către IMSP "Spitalul Clinic Republican" - în sumă de 175,1 mil.lei și de IMSP "Institutul Mamei și Copilului " - de 132,2 mil.lei. Mijloacele FAOAM au fost utilizate preponderent pentru retribuirea muncii și cheltuielile aferente (67%), procurarea medicamentelor (26,4%), alimentația pacienților (3,5%) și doar IMSP "Spitalul Clinic Republican" a beneficiat de mijloace pentru reparații curente (2,5 mil.lei).

În cadrul verificărilor de către audit ale regularităţii utilizării FAOAM și gestionării patrimoniului public au fost relevate unele nereguli, abateri de la normele legale, acestea fiind exprimate prin următoarele:

  • IMSP "Institutul Mamei și Copilului" nu a elaborat o planificare de dezvoltare durabilă a activității în prestarea serviciilor medicale, angajînd cheltuieli în condițiile insuficienței de mijloace financiare. În această situație, managementul instituției nu a dispus de o planificare a mijloacelor financiare reieșind din prioritățile și necesitățile reale. Repartizarea mijloacelor destinate sporurilor și suplimentelor (28,5 mil.lei), precum și stabilirea coeficienților de majorare a salariului tarifar s-au realizat în lipsa reglementărilor interne și criteriilor prestabilite.
  • Contractarea, utilizarea și raportarea mijloacelor din fondul de bază al FAOAM atît la IMSP "Institutul Mamei și Copilului", cît și la IMSP "Spitalul Clinic Republican" s-au efectuat în lipsa specificării și delimitării în contracte a cazurilor tratate pe profiluri, dar în baza unui tarif unic pentru costul unui caz tratat și a indicelui de complexitate, care variază lunar, instituțiile nedeținînd justificări de formare a acestora, fapt prin care s-a determinat riscul instabilității financiare. Totodată, la IMSP "Institutul Mamei și Copilului " nu a fost justificată majorarea finanțării la finele anului 2012 cu 2,5 mil. lei, iar la IMSP "Spitalul Clinic Republican" s-a constatat nefinanțarea pentru cazurile tratate supraîndeplinite în sumă de 3,0 mil.lei.
  • Implicarea factorilor de decizie externi în lipsa atribuțiilor de gestionare a mijloacelor FAOAM, precum și nedeterminarea sursei de finanțare au condiționat achiziționarea de către IMSP "Institutul Mamei și Copilului" și IMSP "Spitalul Clinic Republican" a unor medicamente costisitoare în sume, respectiv, de 4,1 mil. lei (neautorizate regulamentar) și 37,9 mil.lei, acestea nefiind planificate și solicitate de către instituțiile vizate în cadrul asistenței medicale spitalicești. Aceleași circumstanțe au condiționat executarea de către IMSP "Spitalul Clinic Republican" a unor atribuții ce nu-i aparțin, legate de repartizarea medicamentelor primite cu titlu de ajutor umanitar, suportînd cheltuieli improprii suplimentare (65,0 mii lei).
  • Managementul IMSP "Institutul Mamei și Copilului " și IMSP "Spitalul Clinic Republican" nu dispune de un proces al sistemului de control intern la achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, ceea ce a condiționat admiterea mai multor nereguli și carențe, inclusiv la implementarea unor proiecte investiționale parțial finanțate din FAOAM, generînd cheltuieli neeconome (0,6 mil.lei), ineficiente (2,2 mil.lei), precum și neatingerea obiectivelor trasate de acestea.
  • Cadrul regulator neconcludent în materie de evidență și raportări financiare pentru instituțiile publice cu gestiune economică non-profit generează denaturări evidente, inclusiv vis-a-vis de formarea capitalului social: la IMSP "Spitalul Clinic Republican" - 68,0 mil.lei și la IMSP "Institutul Mamei și Copilului" - 66,1 mil. lei.

♦ Se denotă o gestionare irelevantă a patrimoniului public de către instituțiile auditate, inclusiv datorită nemonitorizării suficiente la acest capitol de către Ministerul Sănătății în calitatea sa de fondator. Astfel, la IMSP "Institutul Mamei și Copilului " nu a fost asigurată racordarea datelor privind situația bunurilor imobile reflectate în Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23.05.2005 la situația reală; nu a fost reflectat în evidența contabilă și în registrele cadastrale un imobil în valoare de 3,5 mil. lei; în evidența contabilă a fost înregistrat bunul public cu suprafața de 1761,8 m2, în timp ce drepturile asupra acestuia sînt înregistrate la organele cadastrale după un agent economic; n-au fost încasate veniturile corespunzătoare (circa 50,0 mii lei), ca rezultat al nefuncționării și neaplicării unor elemente ale sistemului de control intern la darea în locațiune a spațiilor libere etc.;

♦ La IMSP "Spitalul Clinic Republican", prin implicarea factorului de decizie extern din cadrul Ministerului Sănătății, în calitatea sa de Fondator, au fost transmise:

- un teren, în condiții neclare, de 0,9 ha unui agent economic, pentru construcția unor blocuri locative;

- spații publice în locațiune de 1384,4 m2, pe un termen lung (49 ani), cu clauze speciale, care pot genera în viitor riscuri de dezintegrare sau înstrăinare a patrimoniului public;

- încăperi (744 m2) pentru realizarea parteneriatului public-privat în scopul acordării serviciilor de radiologie și diagnostic imagistic, situația soldîndu-se cu unele deficiențe, probleme și riscuri, rezultate din posibila nerealizare a rapoartelor contractuale.

În perioada auditată, IMSP "Spitalul Clinic Republican" a întocmit un plan de dezvoltare cu prevederea realizării obiectivelor și activităților trasate, fiind continuate, pe terenul gestionat, lucrările de construcție a unui nou bloc chirurgical și implementat un proiect de parteneriat public-privat pentru acordarea serviciilor de radiologie performante. În același timp, entitatea a contribuit la dezvoltarea activității Centrului de transplant de organe.

Potrivit informațiilor prezentate de responsabilii din cadrul instituțiilor vizate, se menționează că, în vederea remedierii deficiențelor constatate pe parcursul misiunii de audit, instituțiile au inițiat elaborarea unor planuri de acțiuni în scopul rectificării erorilor din evidența contabilă, precum și excluderii unor iregularități admise la gestionarea patrimoniului public.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Rapoartele de audit al regularităţii utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și gestionării patrimoniului public de către Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic Republican" și Instituţia Medico-Sanitară Publică "Institutul Mamei și Copilului" în exerciţiul bugetar 2012, anexate la prezenta Hotărîre (Anexa nr.1 și Anexa nr.2).

2. Hotărîrea şi Rapoartele de audit se remit:

2.1. Conducerii Instituţiei Medico-Sanitare Publice "Spitalul Clinic Republican" și a Instituţiei Medico-Sanitare Publice "Institutul Mamei și Copilului" și se cere să lichideze încălcările și neregulile constatate de audit, cu implementarea recomandărilor expuse în Rapoartele de audit, aprobînd planuri de acţiuni, cu întreprinderea măsurilor de rigoare și determinarea responsabililor de îndeplinirea acțiunilor;

2.2. Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină și se cere să asigure contractarea și finanțarea regulamentară a mijloacelor FAOAM, cu neadmiterea implicării factorilor de decizie externi, stabilind o transparență și o determinare exhaustivă a indicatorilor ce stau la baza contractării;

2.3. Ministerului Sănătății și se cere:

2.3.1. să revizuiască costurile cazurilor tratate și executate de instituțiile medico-sanitare publice, pentru acoperirea cheltuielilor acestora și evitarea situațiilor de risc al insuficienței mijloacelor financiare;

2.3.2. să stabilească modalitatea finanțării cazurilor noi, costisitoare conform calculelor justificative, cu efectuarea unei analize exhaustive a cheltuielilor în cadrul acestora;

2.3.3. să examineze oportunitatea implementării în instituțiile medico-sanitare publice din subordine a metodei de evidență separată a serviciilor costisitoare de înaltă performanță contractate cu alte instituții, pentru asigurarea unui control intern bine determinat și excluderea micșorării volumului de mijloace pasibile de finanțare de către CNAM pentru serviciile acordate de sine stătător;

2.3.4. să asigure, prin acțiuni concrete, excluderea de către instituțiile medico-sanitare publice a activităților de distribuire/ repartizare a medicamentelor și altor bunuri cu titlu de ajutor umanitar, totodată, revizuind Regulamentul cu privire la modul de recepționare, păstrare, distribuire, evidență și utilizare a ajutoarelor umanitare, referitor la obligațiile Comisiei specializate pentru ajutoarele materiale a Ministerului Sănătăţii;

2.3.5. să intensifice monitorizarea și controlul, stabilind măsuri concrete în vederea asigurării gestionării regulamentare a patrimoniului public de către instituțiile din subordine;

2.3.6. să revadă clauzele contractuale cu privire la construcția unor blocuri locative, pentru excluderea riscului de suportare pe viitor de către Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic Republican" a cheltuielilor suplimentare;

2.3.7. să reexamineze contractul privind parteneriatul public-privat, cu excluderea riscurilor de nerealizare a acestuia, avînd în vedere: prezența unor clauze care nu se încadrează în prevederile actelor normative; retragerea fondatorului de la partenerul privat, primul dispunînd de obligații de control asupra ultimului; necesitatea includerii serviciilor contractate în lista celor acordate în cadrul Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală; lipsa procedurilor prescrise de comunicare/colaborare în parteneriatul vizat;

2.3.8. să revizuiască politicile privind resursele umane, asigurînd soluționarea situațiilor problematice, inclusiv de cumulare a funcțiilor;

2.4. Ministerului Sănătății, în comun cu Ministerul Finanțelor, și se cere să elaboreze metodologia de raportare financiară la instituțiile medico-sanitare publice, ajustată cadrului regulator aferent statutului și formei organizatorico-juridice ale acestora.  

3. Prezenta Hotărîre cu Rapoartele de audit anexate se remit Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei parlamentare permanente protecție socială, sănătate și familie, Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe.

4. Prezenta Hotărîre cu Rapoartele de audit anexate se remit Guvernului, pentru documentare şi luare de atitudine.

5. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea cerințelor din subpunctele 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


Hotărîrea  Curții de Conturi nr. 54  din  04.12.2012 "Cu privire la aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013".

Hotărîrea Curții de Conturi nr. 58  din  28.12.2009  "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179 din 10.07.2008;  Hotărîrea Guvernului nr. 1116 din 06.12.2010 "Cu privire la parteneriatul public-privat pentru prestarea unor servicii de sănătate"

Recomandari (38)

1. Să elaboreze și să aprobe, de comun cu Consiliul de administrație, un plan de măsuri pentru evaluarea costurilor serviciilor;

2. Să ajusteze costurile cazurilor complexe și costisitoare la situația reală, cu prezentarea ulterioară Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pentru a găsi oportunități de aprobare a acestora;

3. Să elaboreze reglementări interne și procese scrise privind acordarea serviciilor de înaltă performanță de alte instituții pentru asigurarea plenitudinii acordării acestora și beneficierii de finanțare.

4. Să elaboreze un cadru normativ intern privind reglementarea proceselor de stabilire și evaluare a criteriilor pentru remunerarea muncii;

5. Să elaboreze reglementări interne și procese scrise privind achizițiile publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru;

6. Să aplice penalităţile prevăzute în contracte faţă de operatorii economici care nu au respectat clauzele contractuale;

7. În cadrul contractului de externalizare a serviciilor, să asigure: 7.1. reexaminarea anuală a limitelor alocaţiilor, precum şi a serviciilor achiziţionate pentru eficientizarea cheltuielilor suportate

7.2. reexaminarea clauzelor contractuale ținînd cont de tipurile, volumul serviciilor, suprafața deservită, precum și a plății pentru locațiune și serviciile comunale;

7.3. rambursarea, conform normelor legale, a mijloacelor financiare achitate nejustificat în sumă de 320,1 (304,7mii lei+15,4mii lei) mii lei.

8. Să evalueze necesarul de medicamente, inclusiv pentru o zi/pat, în scopul asigurării pacienților asigurați, precum și excluderii procurării medicamentelor neutilizate, creării stocurilor și datoriilor;

9. Să respecte regularitatea modului de recepţionare, păstrare, distribuire, evidenţă şi utilizare a ajutoarelor umanitare, cu indicarea termenului de valabilitate al acestora.

10. Să elaboreze, în conformitate cu normele stabilite, o politică de contabilitate relevantă, ținînd cont de statutul juridic de instituție publică, care își desfășoară activitatea necomercială pe principiul autofinanțării, nonprofit.

11. recepționarea devizelor de cheltuieli de la agenții economici cu înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a valorii lucrărilor efectuate;

12. efectuarea inventarierii tuturor articolelor de bilanţ şi a patrimoniului în conformitate cu cerinţele legale, inclusiv a echipamentului medical, cu stabilirea stării tehnice reale a acestuia;

13. verificarea patrimoniului transmis în locațiune, precum și achitarea integrală și în termen a plăților aferente, cu întocmirea actelor de primire-predare a suprafețelor în locațiune;

14. elaborarea procedurilor și reglementărilor scrise privind procesul de transmitere în locaţiune a bunurilor gestionate;

15. contractarea obligațiunilor cu Clinica USMF „N. Testemițanu" la sfîrșitul fiecărui an pentru anul viitor, în scopul evitării imobilizării mijloacelor financiare.

16. să asigure dispunerea documentației aferente lucrărilor de reconstrucție, primirea-predarea spațiului și înregistrarea regulamentară a acestuia;

17. să reexamineze cu Partenerul Privat clauzele contractuale prevăzute în contractul „Pentru realizarea unui parteneriat public-privat pentru servicii de radiologie și diagnostic imagistic", în scopul excluderii riscurilor suportate de către Spital, precum și de pacienți a cheltuielilor suplimentare și nejustificate, inclusiv clauzele privind încasarea plății anuale; forma contractuală de realizare a parteneriatului public-privat; clauzele contractuale ale obligațiunilor exhaustive privind recuperarea cheltuielilor pentru deservirea spațiului.

1. să asigure un proces de planificare a necesităților reale pentru funcționarea eficientă a instituției, precum și a mijloacelor provenite din FAOAM, în baza unor calcule distincte;

2. să elaboreze un cadru normativ intern privind reglementarea proceselor de stabilire și evaluare a criteriilor pentru remunerarea muncii;

3. să elaboreze și să aprobe, de comun cu Consiliul administrativ, un plan de măsuri de eficientizare a cheltuielilor.

4. să justifice majorarea finanțării la finele anului, în baza unor indicatori măsurabili;

5. să nu admită achiziționarea medicamentelor în lipsa planificării necesarului și sursei de finanțare;

6. să asigure raportarea utilizării mijloacelor FAOAM conform situației reale înregistrate de instituție.

Recomandări Consiliului administrativ al IMSP „Institutul Mamei și Copilului": 7. să examineze și să aprobe planurile anuale și trimestriale de efectuare a achizițiilor, justificate regulamentar, bazate pe studii, calcule, surse disponibile și priorități.

8. să elaboreze reglementări interne și procese scrise privind achizițiile publice;

9. să antreneze în procesul de stabilire a necesarului de achiziții de bunuri, lucrări și servicii, precum și la întocmirea caietelor de sarcini specialiști calificați în domeniu;

10. să nu admită nerespectarea prevederilor legale în procesul desfășurării achizițiilor publice (lipsa surselor de finanțare și a necesarului, a garanțiilor pentru executarea contractului etc.);

11. să întreprindă măsuri de optimizare și eficientizare a cheltuielilor în cadrul procedurilor de achiziții, pentru a nu admite suportarea de către instituție a cheltuielilor neeconome și neeficiente.

12. să elaboreze, în conformitate cu normele stabilite, o politică de contabilitate relevantă, ținînd cont de statutul juridic de instituție publică, care își desfășoară activitatea necomercială pe principiul autofinanțării, non-profit.

IMSP „Institutul Mamei și Copilului" de comun cu Ministerul Sănătății în calitate de Fondator, să întreprindă măsurile de rigoare pentru: 13. ajustarea datelor privind situația bunurilor imobile reflectate în Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.05.2005 la situația reală;

14. renovarea instituției cu utilaj medical necesar procesului de acordare a serviciilor medicale persoanelor asigurate;

15.definitivarea delimitării proprietății publice și celei private (1761,8 m2), cu înregistrarea la organele cadastrale și în evidența contabilă;

16.intensificarea controlului intern în procesul de oferire a spațiilor în locațiune, inclusiv prin revizuirea și stabilirea exhaustivă a localurilor și spațiilor libere, precum și a celor date în arendă.

17.să implementeze managementul financiar și control, potrivit prevederilor legale;

18.să intensifice activitățile de audit intern în vederea utilizării eficiente și conforme a mijloacelor FAOAM, cu includerea în programele de audit a proceselor asupra cărora, în prezentul Raport, au fost formulate obiecții sau rezerve;

19.să-și execute atribuțiile regulamentare prin desfășurarea controlului activității instituției și alocarea mijloacelor financiare pentru renovarea bazei tehnico-materiale a acesteia.

Cerinte (13)

2.1. Conducerii Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul Clinic Republican" și a Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Institutul Mamei și Copilului" și se cere să lichideze încălcările și neregulile constatate de audit, cu implementarea recomandărilor expuse în Rapoartele de audit, aprobînd planuri de acţiuni, cu întreprinderea măsurilor de rigoare și determinarea responsabililor de îndeplinirea acțiunilor;

2.1. Conducerii Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul Clinic Republican" și a Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Institutul Mamei și Copilului" și se cere să lichideze încălcările și neregulile constatate de audit, cu implementarea recomandărilor expuse în Rapoartele de audit, aprobînd planuri de acţiuni, cu întreprinderea măsurilor de rigoare și determinarea responsabililor de îndeplinirea acțiunilor;

2.2. Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină și se cere să asigure contractarea și finanțarea regulamentară a mijloacelor FAOAM, cu neadmiterea implicării factorilor de decizie externi, stabilind o transparență și o determinare exhaustivă a indicatorilor ce stau la baza contractării;

2.3.1. să revizuiască costurile cazurilor tratate și executate de instituțiile medico-sanitare publice, pentru acoperirea cheltuielilor acestora și evitarea situațiilor de risc al insuficienței mijloacelor financiare;

2.3.2. să stabilească modalitatea finanțării cazurilor noi, costisitoare conform calculelor justificative, cu efectuarea unei analize exhaustive a cheltuielilor în cadrul acestora;

2.3.3. să examineze oportunitatea implementării în instituțiile medico-sanitare publice din subordine a metodei de evidență separată a serviciilor costisitoare de înaltă performanță contractate cu alte instituții, pentru asigurarea unui control intern bine determinat și excluderea micșorării volumului de mijloace pasibile de finanțare de către CNAM pentru serviciile acordate de sine stătător;

2.3.4. să asigure, prin acțiuni concrete, excluderea de către instituțiile medico-sanitare publice a activităților de distribuire/ repartizare a medicamentelor și altor bunuri cu titlu de ajutor umanitar, totodată, revizuind Regulamentul cu privire la modul de recepționare, păstrare, distribuire, evidență și utilizare a ajutoarelor umanitare, referitor la obligațiile Comisiei specializate pentru ajutoarele materiale a Ministerului Sănătăţii;

2.3.5. să intensifice monitorizarea și controlul, stabilind măsuri concrete în vederea asigurării gestionării regulamentare a patrimoniului public de către instituțiile din subordine;

2.3.6. să revadă clauzele contractuale cu privire la construcția unor blocuri locative, pentru excluderea riscului de suportare pe viitor de către Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul Clinic Republican" a cheltuielilor suplimentare;

2.3.7. să reexamineze contractul privind parteneriatul public-privat, cu excluderea riscurilor de nerealizare a acestuia, avînd în vedere: prezența unor clauze care nu se încadrează în prevederile actelor normative; retragerea fondatorului de la partenerul privat, primul dispunînd de obligații de control asupra ultimului; necesitatea includerii serviciilor contractate în lista celor acordate în cadrul Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală; lipsa procedurilor prescrise de comunicare/colaborare în parteneriatul vizat;

2.3.8. să revizuiască politicile privind resursele umane, asigurînd soluționarea situațiilor problematice, inclusiv de cumulare a funcțiilor;

2.4. Ministerului Sănătății, în comun cu Ministerul Finanțelor, și se cere să elaboreze metodologia de raportare financiară la instituțiile medico-sanitare publice, ajustată cadrului regulator aferent statutului și formei organizatorico-juridice ale acestora.

2.4. Ministerului Sănătății, în comun cu Ministerul Finanțelor, și se cere să elaboreze metodologia de raportare financiară la instituțiile medico-sanitare publice, ajustată cadrului regulator aferent statutului și formei organizatorico-juridice ale acestora.