Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 16 din 3 mai 2012 privind rezultatele auditului regularităţii gestionării patrimoniului public de către autorităţile şi entităţile din domeniul aviaţiei civile pe perioada anilor 2010-2011

Numar din data de 2012-05-03 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 48

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui Boris Gherasim, viceministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor, dnei Nina Lupan, directorul Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanţelor, dlui Roman Proca, consultant principal al Direcţiei economie, infrastructură şi mediu a Cancelariei de Stat, dlui Viorel Pană, şef-adjunct al Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor, dlui Gheorghe Sîrcu, şeful Direcţiei politici salariale a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, dlui Tudor Copaci, directorul general al Agenţiei Proprietăţii Publice, dlui Dumitru Buga, şeful Direcţiei Poliţiei Transporturi a Ministerului Afacerilor Interne, dlui Vladimir Cebotari, director interimar al Autorităţii Aeronautice Civile, dlui Iurie Zidu, prim-vicedirector general al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile, dlui Mircea Maleca, directorul Departamentului financiar al Î.S. Compania Aeriană "Air Moldova", dlui Petru Jardan, director general interimar al Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău", dlui Sorin Stati, directorul general al Î.S. "MoldATSA", dlui Vladimir Gorincioi, directorul general al S.A. "Aeroport Handling", dnei Ana Gavrilaşenco, contabil-şef al S.A. "Aeroport Catering", precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Rapoartele auditurilor regularităţii gestionării patrimoniului public de către autorităţile şi entităţile din domeniul aviaţiei civile pe perioada anilor 2010-2011.
Misiunile de audit s-au desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor asupra regularităţii gestionării patrimoniului public de către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile (în continuare - ASAC), Î.S. Compania Aeriană "Air Moldova" (în continuare - Î.S. C.A. "Air Moldova"), Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" (în continuare - Î.S. "AIC"), Î.S. "MoldATSA", S.A. "Aeroport Handling", S.A. "Aeroport Catering" pe perioada anilor 2010-2011.
Misiunile de audit s-au efectuat conform Standardelor Curţii de Conturi; probele de audit au fost colectate atît în cadrul entităţilor auditate, cît şi de la terţe persoane, cu aplicarea procedurilor de fond.
Examinînd rezultatele misiunilor de audit şi audiind rapoartele prezentate, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
Luînd în consideraţie dezvoltarea aviaţiei civile în calitate de ramură strategică a economiei naţionale, au fost auditate entităţile-cheie, care, în complex, asigură acordarea serviciilor aeronautice. Astfel, din totalul activelor aflate în gestiunea agenţilor economici ce activează în acest domeniu (2255,9 mil.lei), au fost supuse auditării şase entităţi care gestionează patrimoniul statului, valoarea căruia constituie 2202,3 mil.lei, sau 97,6% din totalul activelor din sectorul dat.
Figura nr.1.
 
Sursă: Rapoartele financiare pe anii 2010-2011
 
Potrivit raportărilor financiare ale entităţilor din domeniul aviaţiei civile, supuse auditului pentru perioada de gestiune economică 2010-2011, patrimoniul public, la situaţia din 01.01.2010, constituia valoarea în mărime de 1636,7 mil.lei, iar la situaţia din 31.12.2011, respectiv, 2202,3 mil.lei. Majorarea valorii patrimoniului cu 565,6 mil.lei reprezintă rezultatul procurării mijloacelor fixe în sumă de 387,7 mil.lei, creşterii activelor financiare pe termen lung în valoare de 122,6 mil.lei, creanţelor pe termen scurt - 42,1 mil.lei, precum şi a altor active curente - 13,2 mil.lei.
Pentru perioada auditată, activitatea economico-financiară a entităţilor verificate a înregistrat un declin economic, astfel, ritmul de creştere a cheltuielilor depăşind ritmul de creştere a veniturilor cu 8,7%, fiind caracteristic pentru toate entităţile auditate. În aceste condiţii, rezultatul din activitatea operaţională a fost în descreştere în anul 2011, comparativ cu anul 2009, cu 68,5 mil.lei, iar profitul net, pentru aceeaşi perioadă, s-a diminuat cu 49,5 mil.lei.
În totalul cheltuielilor efectuate în domeniul vizat, o cotă semnificativă o deţin cele destinate remunerării muncii, care în anul 2010 au constituit 247,7 mil.lei, iar în anul 2011 - 255,1 mil.lei. Studiul componentelor acestor cheltuieli a evidenţiat că, pentru perioada auditată, din totalul acestora (496,0 mil.lei) doar 38,0% au constituit salariul tarifar şi 62,0% - suplimente şi premii.
Reieşind din specializarea pe piaţă în materie de servicii prestate de agenţii economici operatori din domeniul aeronauticii, care au în gestiune patrimoniu public, auditurile efectuate s-au axat pe evaluarea eficienţei utilizării patrimoniului, precum şi pe factorii ce au influenţat administrarea şi gestiunea necorespunzătoare.
Constatările rezultate din Rapoartele misiunilor de audit - per-ansamblu pe ramură, şi, în special, pe fiecare entitate - denotă indisciplină managerială şi financiară, care au condus la nereguli şi abateri semnificative în materie de gestionare a patrimoniului public, de achiziţionare de bunuri (lucrări şi servicii), de reglementări tarifare costuri/venituri, de administrare a cheltuielilor şi, mai cu seamă, a celor generate de practici voluntariste de remunerare economic nefundamentată a angajaţilor şi persoanelor cu funcţii reprezentative.
♦   Entităţile n-au asigurat o gestionare adecvată a patrimoniului public aflat în administrare, ceea ce reprezintă riscuri de neasigurare a integrităţii acestuia. Astfel, 
 • nu s-a asigurat înregistrarea dreptului asupra bunului la organele cadastrale şi, respectiv, înregistrarea conform rigorilor de evidenţă a mijloacelor fixe şi a valorii acestora, şi anume: bunuri imobile în număr de 87 de unităţi, cu valoarea de 46,6 mil.lei, şi terenuri de 51,93 ha, precum şi reflectarea în evidenţă fără valoare a terenului cu suprafaţa de 363,37 ha de către Î.S. "AIC"; 20 de terenuri de 16,2 ha de către Î.S. "MoldATSA";
 • s-a constatat necorespunderea datelor privind bunurile imobile, inclusiv terenuri, din evidenţa contabilă cu cele de la organele cadastrale şi din Listele bunurilor imobile proprietate publică a statului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005. Asemenea fapte au fost identificate la: Î.S. "AIC" - suprafaţa terenului atribuit, potrivit statutului, este de 480,0 ha, în evidenţa contabilă - 363,37 ha, iar la organele cadastrale - 309,24 ha; Î.S. "MoldATSA" - conform statutului, dispune de 21 de terenuri cu suprafaţa de 17,06 ha, în evidenţa contabilă - de bunuri imobile cu suprafaţa de 5746,2 m2 şi de 20 de terenuri cu suprafaţa de 16,2 ha, iar la organele cadastrale - de bunuri imobile cu suprafaţa de 7947,6 m2 şi de 20 de terenuri cu suprafaţa de 21,9 ha;
 • entităţile nu dispun de strategii de renovare a echipamentelor, cu scopul asigurării durabile a activităţilor de exploatare;
 • decizia fondatorului (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; în continuare - MTID) şi a Consiliului de administraţie al Î.S. C.A. "Air Moldova" privind majorarea în anul 2010 a capitalului social al acesteia, în lipsa surselor de finanţare, s-a soldat cu: (i) înregistrarea capitalului nevărsat în valoare de 568,9 mil.lei; (ii) înregistrarea valorii activelor proprii inferioare valorii capitalului social cu 406,8 mil.lei; (iii) beneficierea de facilităţi fiscale aferente scutirii de TVA (de circa 86,0 mil.lei) la importul aeronavei de către Companie;
 • la formarea capitalului de rezervă, organele de conducere ale S.A. "Aeroport Handling" n-au ţinut cont de prevederile statutare, ca urmare fiind depăşit normativul de formare a acestuia (cu 685,2 mii lei);
 • efectuarea neconformă a inventarierii de către Î.S. C.A. "Air Moldova" a condus la necorespunderea datelor contabile şi a celor din rezultatele inventarierii cu 3,8 mil.lei; de către Î.S. "MoldATSA" - lipsa confirmării şi delimitării mijloacelor fixe (43,8 mil.lei) cu uzura de 100%, din care o mare parte utilizate în procesul tehnologic (517 unităţi în valoare de 33,5 mil.lei).
♦    Politicile manageriale ce ţin de achiziţionarea bunurilor (lucrărilor şi serviciilor), precum şi atribuţiile personalului implicat în aceste procese denotă un nivel scăzut de responsabilitate. Nedispunerea de către întreprinderile auditate din domeniul aviaţiei civile de un cadru regulator relevant privind organizarea şi desfăşurarea adecvată a procedurilor de achiziţie a bunurilor şi serviciilor, precum şi nesubordonarea acestei activităţi prevederilor Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 "Privind achiziţiile publice" exclud buna administrare a acestor procese. Astfel,
 • Î.S. ,,AIC" a admis contractarea, procurarea, instalarea, utilizarea şi înregistrarea în evidenţă a complexului patrimonial - sistemul integrat de securitate în sumă de 13,8 mil.dolari SUA, cu nereguli şi în condiţii dezavantajoase, care se exprimă prin: (i) admiterea încheierii contractului iniţial de leasing în valoare de 27,6 mil.dolari SUA, din care doar 13,8 mil.dolari SUA au constituit costul net al acestui complex, şi, respectiv, 13,8 mil.dolari SUA - costul ratei de leasing; (ii) nu au fost detaliate clar şi expres componentele complexului patrimonial, cu reflectarea denumirii echipamentului, mărcii, producătorului şi preţului fiecărui utilaj în parte; (iii) livrarea echipamentului a fost efectuată în perioada decembrie 2007 - iulie 2009, pe părţi, în lipsa paşapoartelor tehnice, întreprinderea achitîndu-le suma de 13,4 mil.dolari (137,6 mil.lei); (iiii) întreprinderea n-a recepţionat, potrivit clauzelor contractuale, complexul patrimonial în formă integrală; (iiiii) o parte din complexul patrimonial este exploatat de către Serviciul Grăniceri în lipsa reglementărilor privind responsabilizarea acestuia; (iiiiii) evidenţa sistemului integrat de securitate ca unic mijloc fix în valoare de 90,8 mil.lei nu asigură integritatea părţilor componente ale acestuia şi, respectiv, nu permite monitorizarea şi evaluarea costurilor de întreţinere; (iiiiiii) necorespunderea părţilor componente ale complexului patrimonial, indicate în anexa la contract, cu cele din actele de dare în exploatare şi cele amplasate în zonele Aeroportului determină un risc sporit de neasigurare a integrităţii acestui complex; (iiiiiiii) şi specialiştii în domeniu confirmă starea neintegrată cu disfuncţionalităţile de rigoare ale complexului vizat, ceea ce denotă o predispunere a acestei situaţii unui risc major. Achiziţionarea neregulamentară a utilajului în sumă de 2,2 mil.lei, neutilizat pînă în prezent, determină utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare de către întreprindere;
 • Î.S. "MoldATSA", pînă la 16.03.2011, n-a dispus de reglementări prescrise pentru efectuarea conformă a procedurilor de achiziţii, desfăşurînd unele acţiuni în mod netransparent şi ineficient, inclusiv, în unele cazuri, în lipsa paşapoartelor tehnice, cum ar fi: (i) sistemul de prelucrare a mesajelor (8,9 mil.lei) a fost transmis parţial în exploatare în trimestrul unu 2012 (termenul stabilit - finele anului 2009) numai la nivel local, ca urmare persistînd riscul ca acesta să nu dispună de posibilităţi de conectare la nivel internaţional, ceea ce va genera noi investiţii; (ii) achiziţia echipamentului de dirijare a traficului aerian cu abateri semnificative de la oferta iniţial cîştigătoare (2436,0 mii euro) şi admiterea majorării valorii acestuia pînă la 2575,8 mii euro determină nejustificarea majorării valorii acestuia cu 139,8 mii euro (2,3 mil.lei); (iii) potrivit opiniei specialiştilor din domeniu, condiţiile netransparente de achiziţii generează riscul de suportare de către entitate a unor costuri adiţionale în sumă de 11,9 mil.lei. Suplimentar, pentru achiziţia echipamentului de dirijare a traficului aerian, conducerea întreprinderii a contractat netransparent şi ineficient servicii de consultanţă de la o firmă străină, admiţînd majorarea valorii contractului cu 30,7 mii dolari SUA (336,5 mii lei) mai mult decît oferta acceptată iniţial;
 • ASAC a efectuat achiziţii în sumă de 840,5 mii lei (65,5% din valoarea totală a achiziţiilor) cu nerespectarea prevederilor legale. Contractarea şi executarea, în anii 2007-2008, a lucrărilor de construcţie a pistei de decolare/aterizare pentru elicoptere, cu drum de acces în s.Giurgiuleşti, r-nul Cahul, în valoare de 689,1 mii lei, s-au realizat de către ASAC cu iregularităţi semnificative, ca rezultat, pînă în prezent nu s-a efectuat recepţia finală a construcţiei, care poate duce la: (i) utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare respective; (ii) costuri suplimentare estimate la circa 900,0 mii lei; (iii) restituirea inevitabila către investitor a mijloacelor (407,2 mii lei) investite în acest proiect;
 • Situaţiile incerte şi impredictibile create la achiziţionarea lucrărilor de reconstrucţie a infrastructurii Aeroportului Internaţional Chişinău au cauzat neexecutarea acestora în termen şi, respectiv, nedebursarea creditului contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), destinat în scopurile date: (i) începînd cu a.2008 şi pînă în prezent, Î.S. ,,AIC" a încasat taxa de modernizare, destinată rambursării creditelor contractate de la BERD şi de la BEI în scopul modernizării infrastructurii Aeroportului, cele mai semnificative lucrări (37,0 mil. euro) nefiind iniţiate, iar mijloacele acumulate în aceste scopuri fiind depozitate la un cont special bancar al entităţii (soldul, la 31.12.2011 - 9,0 mil. euro);
 • Î.S. "AIC", pentru perioada auditată, a continuat încasarea taxei de modernizare, destinată achitării creditelor contractate pentru modernizarea Aeroportului Internaţional Chişinău, iniţial fiind aprobată prin Ordinul ASAC din 29.12.1999, în mărime de 10 dolari SUA/pasager la plecare. Această taxă a avut ca scop rambursarea primului credit contractat de la BERD pentru modernizarea Aeroportului, care a fost achitat anticipat (ianuarie 2007). Urmare contractării unui nou credit în decembrie 2008, această taxă a fost percepută în mărime de 9 euro/pasager la plecare, în baza unui ordin al ASAC, autoritate care, conform prevederilor legale, urma a fi reorganizată şi şi-a pierdut (iulie 2008) statutul de autoritate centrală de specialitate în domeniul aviaţiei civile. Astfel, Î.S. "AIC", pînă în prezent, a încasat taxa de modernizare în sumă de 11,5 mil.euro (185,6 mil.lei). Potrivit Acordului tripartit dintre BERD, BEI şi Republica Moldova, împrumutaţi au fost Î.S. "AIC" şi Guvernul Republicii Moldova;
 • Litigiul iniţiat de părţi, în rezultatul derulării procesului de achiziţionare a lucrărilor de modernizare a infrastructurii Aeroportului Internaţional Chişinău, a determinat nefinalizarea acestor lucrări în termen, precum şi nedebursarea oportună a mijloacelor provenite din împrumut, costul comisionului achitat constituind 335,1 mii euro;
 • Nereglementarea proceselor interne privind achiziţiile, contractele, achitările, executările şi primirile-predările lucrărilor de reparaţii ale Î.S. "AIC" a rezultat cu netransparenţă şi costuri supradimensionate.
♦   Un factor important ce influenţează situaţia patrimonială a entităţilor auditate este înregistrarea creanţelor şi datoriilor semnificative. Lipsa elementelor sistemului de control intern la acest capitol a determinat, pentru perioada auditată, menţinerea şi creşterea semnificativă a acestora, iar nemonitorizarea şi neelaborarea mecanismelor de redresare a situaţiei condiţionează neacumularea lor.
 • Admiterea înregistrării creanţelor în sume semnificative la entităţile auditate, cu neimplementarea instrumentelor de încasare deplină şi în termen, predispune procesul în cauză unui risc de nerecuperare, şi anume: ASAC - 16,0 mil. lei, Î.S. "AIC" - 14,4 mil. lei, Î.S. "MoldATSA" - 2,6 mil. lei, S.A. "Aeroport Handling" - 0,4 mil. lei.
 • ASAC, în comun cu Î.S. C.A. "Air Moldova", a cesionat creanţa Î.S. ,,AIC" în sumă de 16,0 mil.lei, nerecunoscută şi nereflectată în evidenţa contabilă de către aceasta.
 • Admiterea înregistrării datoriilor semnificative de către entităţile din domeniul aviaţiei civile (la 31.12.2011 - 861,8 mil. lei) ameninţă cu posibile încasări forţate ale patrimoniului statului. Ponderea cea mai semnificativă (76,0%) o constituie datoriile Î.S. C.A. "Air Moldova" în sumă de 656,3 mil.lei, fiind determinată, în fond, de obligaţiile întreprinderii faţă de băncile comerciale (338,0 mil. lei), ceea ce a condiţionat gajarea mijloacelor fixe în proporţie de 93,9%, precum şi costuri aferente plăţilor pentru dobînzile bancare (30,6 mil. lei - în anul 2010; 35,1 mil. lei - în anul 2011). Totodată, Î.S. "AIC" a înregistrat datorii în sumă de 189,8 mil.lei, sau 21,8% din valoarea acestora.
♦   Nereglementarea exhaustivă în materie de tarife/taxe pentru serviciile prestate de către entităţile din domeniul aviaţiei civile creează incertitudini şi premise pentru supradimensionarea nejustificată a costurilor, precum şi pentru generarea fenomenului de inechitate socială pentru diferite categorii de beneficiari.
 • Pentru realizarea politicii statului într-un domeniu de importanţă naţională majoră cum este transportul aerian, cadrul legal în vigoare reglementează prestarea de către entităţile specializate a serviciilor de navigaţie aeriană şi de aeroport, conform rigorilor de calitate unanim recunoscute. Concomitent, prin ratificarea la 16.12.1999 de către Parlament a Acordului comunitar multilateral privind tarifele de rută aeriană din 12.02.1981, statul s-a alineat la politicile unanim recunoscute în materie de tarife/taxe pentru serviciile prestate în domeniul vizat. Reglementarea competenţelor respective: Guvern, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Autoritatea Aeronautică Civilă, EUROCONTROL este stabilită de cadrul naţional legal şi normativ în vigoare.
 • Totodată, la nivel naţional, lipsesc reglementările privind cadrul metodologic de calculare a costurilor incluse în tarifele pentru serviciile aeroportuare şi de navigaţie aeriană, prestate de către Î.S. "AIC", Î.S. "MoldATSA", ceea ce a generat: (i) nedelimitarea competenţelor, precum şi lipsa de fundamentare şi de abordare, în spiritul competitivităţii, în materie de politici tarifare s-au soldat cu disfuncţionalităţi instituţionale, management contraperformant, mediu economic necompetitiv, precum şi inegalităţi sociale; (ii) Î.S. "MoldATSA" a majorat nejustificat tarifele la serviciile prestate cu circa 2,7 mil.lei, aferente uzurii Sistemului de prelucrare a mesajelor, care în anii 2010-2011 n-a fost utilizat în procesul tehnologic.
 • Î.S. "Air Moldova" nu dispune de reglementări interne privind politica tarifară. Astfel, (i) tarifele pentru transportarea pasagerilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei se aprobă administrativ, în baza devizelor perfectate de către Serviciul financiar; (ii) structura tarifelor formate în mod arbitrar de către întreprindere este foarte complexă şi nu reflectă transparenţă; (iii) în cuantumul tarifelor au fost incluse cheltuieli salariale, neţinîndu-se cont de cheltuielile real suportate la acest capitol, ceea ce a determinat majorarea acestuia cu 8,2 mil.lei, calculate pentru aeronave de tip Airbus A320, pentru perioada noiembrie 2011-martie 2012.
 • S.A. "Aeroport Handling" şi S.A. "Aeroport Catering" aplică tarife pentru serviciile prestate în lipsa cadrului regulator/metodologic.
 • ASAC, pentru unele servicii prestate, n-a dispus, pentru perioada auditată, de modalitatea de formare a unor tarife, acestea fiind stabilite arbitrar şi percepute în baza ordinului directorului general din 2007, generînd, astfel, un profit supradimensionat, valoarea căruia a depăşit 17,5 mil.lei.
♦   MTID şi Agenţia Proprietăţii Publice - fondatori, din partea statului, ai unităţilor economice din cadrul domeniului aviaţiei civile - nu şi-au onorat cu prudenţă atribuţiile, n-au supravegheat în mod constant şi solidar implementarea de către entităţile auditate a unui management responsabil şi eficient. În consecinţă, administrarea patrimoniului şi gestiunea economică, în detrimentul intereselor publice, au fost realizate cu efecte păguboase, iar serviciile prestate au generat inegalităţi sociale.
Regularitatea gestionării veniturilor: 
 • Sistemul de control intern imprudent şi neimpunător asupra gestionării patrimoniului public transmis în locaţiune a generat neîncasarea integrală a veniturilor de la prestarea acestor servicii la Î.S. "AIC" în sumă de 4,8 mil.lei, condiţionînd şi apariţia litigiilor.
 • Administrarea necorespunzătoare a evidenţei veniturilor şi cheltuielilor în procesul de transmitere-preluare în arendă/leasing a bunurilor (aeronavelor), conform principiilor generale, de către Î.S. C.A. "Air Moldova" nu permite evaluarea eficienţei acestor operaţiuni.
Regularitatea gestionării cheltuielilor:
 • Sistemul practicat şi încetăţenit de prestare a serviciilor în Sala delegaţiilor oficiale nu acoperă nici 5,5% din cheltuielile suportate de Î.S. ,,AIC", astfel, ani în şir statul suportă costuri nejustificate, în perioada auditată acestea constituind 8,1 mil.lei.
 • Cadrul regulator confuz şi netransparent privind drepturile unor categorii de beneficiari privilegiaţi pentru serviciile prestate în Sala V.I.P. predispun acest gen de activitate unor riscuri constante. Astfel, numai în anii 2010-2011, în rezultatul aplicării irelevante a unor prevederi în cauză, costul nerambursabil al acestor facilităţi a constituit 1,1 mil.lei.
 • În perioada auditată, în scopuri de binefacere, Î.S. "MoldATSA" a alocat mijloace financiare în sumă de 0,8 mil.lei, iar S.A. "Aeroport Catering", respectiv, de 6,2 mil.lei.
 • ASAC, în scopul majorării capitalului social al unor entităţi, fondator al cărora este MTID, în mod nelegitim a dispus alocarea a 2,1 mil.lei.
Regularitatea cheltuielilor pentru remunerarea muncii
Materialele misiunilor de audit indică o practică, absolut iraţională şi intolerabilă, în materie de remunerare a munci. Fără a fi prestabilite criteriile de evaluare a rezultatelor, inclusiv în aspect de eficienţă şi performanţă, agenţii economici operatori, în afară de salariile de bază, aplică diferite sporuri şi premii, valoarea cărora depăşeşte de 2-3 ori ponderea fondului (de bază) salarial de funcţie. Astfel, sporurile şi primele, inclusiv pentru înaltă eficienţă, complexitate şi intensitate a muncii, au constituit la: Î.S. "MoldATSA" - 34,1 mil.lei (inclusiv prime pentru sărbători - 17,2 mil.lei); Î.S. C.A. "Air Moldova" - 32,2 mil.lei; Î.S. "AIC" - 23,4 mil. lei; S.A. "Aeroport Handling" - 7,0 mil.lei; S.A. "Aeroport Catering" - 5,6 mil.lei; ASAC - 0,6 mil.lei. Î.S. "AIC" a remunerat nejustificat angajaţii întreprinderii, suportînd cheltuieli în sumă de 0,9 mil.lei.
 • Neţinînd cont de diminuarea veniturilor în a.2011, faţă de perioada precedentă, Î.S. "MoldATSA" a admis creşterea nejustificată a cheltuielilor operaţionale cu 9,5 mil.lei, din care 6,8 mil.lei reprezintă majorarea nefundamentată şi nemotivată a fondului de remunerare a muncii.
♦   Alte constatări
 • ASAC, în perioada de post-fondator al unor entităţi, n-a întreprins măsuri în vederea reflectării conforme în evidenţa contabilă şi în rapoartele financiare a situaţiei aferente faptelor de ordin economico-financiar, constatate de audit (valoarea investiţiilor pe termen lung - 113,9 mil.lei).
 • La Î.S. "AIC", Î.S. C.A. "Air Moldova" şi Î.S. "MoldATSA" lipseşte contractul încheiat între fondator şi administratorul entităţii, cu anexarea Listei bunurilor transmise în gestiune.
Nelegiferarea şi, respectiv, neinstituţionalizarea în anul 2009 a Autorităţii Aeronautice Civile cu prerogative de supraveghere şi certificare în domeniul aviaţiei civile, în mod nejustificat, a tergiversat implementarea oportună a strategiilor de dezvoltare a sectorului vizat.
MTID, în calitatea sa de organ central de specialitate în domeniul aviaţiei civile, conform prevederilor legale, avînd competenţe decizionale în materie de politici şi reglementări în domeniul aviaţiei civile, a manifestat o atitudine necorespunzătoare, creînd în aşa mod premise pentru subiecţii din antreprenoriat de a acţiona neconform şi voluntar asupra formării costurilor şi a veniturilor. În acest sens, MTID şi-a declinat responsabilităţile de asigurare a clauzelor Acordului comunitar multilateral privind tarifele de rută aeriană.
Plenul Curţii de Conturi evidenţiază că managementul neconform şi contraperformant, precum şi gestiunea economico-financiară defectuoasă sînt cauzate şi de imprudenţa şi ineficienţa institutului de reprezentanţi ai statului în Consiliile de administraţie. Delegaţi de către ministere şi alte autorităţi publice centrale în organele de conducere ale entităţilor auditate, unii dintre ei fiind prezenţi concomitent în 2-3 Consilii, factorii responsabili respectivi nu şi-au adus contribuţia întru anticiparea indisciplinei financiare şi a risipei de mijloace publice.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Rapoartele auditurilor regularităţii gestionării patrimoniului public de către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, Î.S. Compania Aeriană "Air Moldova", Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău", Î.S. "MoldATSA", S.A. "Aeroport Handling", S.A. "Aeroport Catering" pe perioada anilor 2010-2011, anexate la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit se remit:
2.1. administratorilor şi Consiliilor de administraţie ale entităţilor auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru remedierea neregulilor constatate;
2.2. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi Agenţiei Proprietăţii Publice, pentru documentare privind rezultatele auditurilor, şi, în comun cu entităţile auditate din subordine, pentru realizarea măsurilor de implementare a recomandărilor, precum şi:
2.2.1. pentru iniţierea către Guvern a propunerilor privind perfecţionarea şi uniformizarea principiilor şi cadrului legal/regulator în materie de politici tarifare;
2.2.2. pentru promovarea principiilor bazate pe competitivitate şi autogestiune autentică în activitatea agenţilor economici din sectorul aeronautic; abandonarea sistemului netransparent şi irelevant de tarife subvenţionate; asigurarea necondiţionată a serviciilor contra-cost în Sala delegaţiilor oficiale şi Sala V.I.P.;
2.2.3. pentru reexaminarea sistemului instituţional existent de subordonare a entităţilor, în vederea eficientizării activităţilor şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate, proceselor interne privind achiziţiile, precum şi a sistemelor de salarizare;
2.2.4. pentru eliminarea practicilor de încheiere neconformă a contractelor cu administratorii entităţilor, în special prin asigurarea clauzelor de integritate şi eficienţă a patrimoniului public;
2.2.5. pentru monitorizarea implementării integrale şi eficiente a proceselor de administrare şi achiziţionare a sistemelor din dotare, implicate în cadrul administrării traficului aerian de către Î.S. "MoldATSA" şi Î.S. "AIC";
2.2.6. pentru investigarea din oficiu a situaţiei privind cesiunea de creanţă în sumă de 16,0 mil. lei, necoordonată şi nereflectată în evidenţa contabilă de către Î.S. ,,AIC";
2.2.7. pentru reexaminarea, conform unui studiu de impact, a oportunităţii ajustării valorii capitalului propriu la valoarea capitalului social la Î.S. C.A. "Air Moldova";
2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare, monitorizare şi asigurarea cadrului regulator în materie de evidenţă contabilă a situaţiilor aferente nereevaluării mijloacelor fixe la entităţile auditate, înregistrării investiţiilor pe termen lung în perioada de post-fondator etc.
3. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit anexate se remit Guvernului, cu propunerea de audiere, în cadrul unei şedinţe ordinare, a situaţiei privind managementul defectuos în gestionarea fondurilor publice din sectorul aviaţiei civile, pentru documentare şi luare de atitudine faţă de:
3.1. asigurarea de către autorităţile abilitate a revizuirii cadrului legislativ şi normativ în materie de politici tarifare;
3.2. executarea conformă şi în termen a prevederilor legale privind instituţionalizarea şi organizarea activităţii Autorităţii Aeronautice Civile;
3.3. implementarea măsurilor de rigoare privind demararea unui proces amplu de restructurare instituţională şi operaţional-financiară a sectorului vizat; (de)reglementarea cadrului de politici şi proceduri; redefinirea şi delimitarea competenţelor/responsabilităţilor în materie de politici sectoriale şi activităţi operaţionale;
3.4. raţionalizarea şi echilibrarea costurilor/veniturilor pentru sporirea calităţii şi competitivităţii serviciilor prestate;
3.5. revizuirea sistemului de remunerare, cu scopul redimensionării acestuia în bază de principii uniformizate, racordate la rezultate de eficienţă şi performanţă;
3.6. reactualizarea cadrului normativ de organizare şi funcţionare a Î.S. "AIC" prestatoare de servicii: Sala delegaţiilor oficiale şi Sala V.I.P., cu scopul asigurării principiilor de autogestiune economică autentică;
3.7. eficienţa şi impactul financiar generat de (ne)aportul persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice centrale delegaţi în calitate de reprezentanţi ai statului în organele de conducere ale unităţilor economice de stat, inclusiv din sectorul aviaţiei civile;
3.8. examinarea oportunităţii calificării în calitate de autoritate contractantă la achiziţionarea bunurilor şi serviciilor de către entităţile din domeniul aviaţiei civile cu capital de stat, prin prisma prevederilor Legii nr. 96-XVI din 13.04.2007 "Privind achiziţiile publice".
4.  Rapoartele auditurilor efectuate la Î.S. "MoldATSA" şi Î.S. "AIC" privind încălcările depistate se remit Procuraturii Generale a Republicii Moldova, pentru examinare după competenţă. Se solicită intervenţia Procuraturii Generale în materie de reparare a pagubei în sumă de 9,2 mil.lei (Sala delegaţiilor oficiale şi Sala V.I.P.), rezultată din admiterea şi autorizarea de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Î.S. "AIC" a serviciilor fără plată pentru diferite categorii de angajaţi din cadrul entităţilor publice, inclusiv pentru persoane cu grad de rudenie.
5.  Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit anexate se remit:
5.1. Preşedintelui Republicii Moldova;
5.2. Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova;
5.3. Comisiilor permanente: economie, buget şi finanţe; securitate naţională, apărare şi ordine publică ale Parlamentului Republicii Moldova.
6. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr. 237-240, art.864.
Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 80 din 22.12.2011 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2012".
Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".
Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23.03.2005 "Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile".
Legea nr. 162-XVI din 09.07.2008 "Privind modificarea şi completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern".
Legea aviației civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997; Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană din 12.02.1981, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 726-XIV din 16.12.1999; Strategia de dezvoltare a aviației civile în perioada anilor 2007-2012, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 987 din 30.08.2007; Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18.11.2009 etc.
Legea aviației civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997; Legea nr. 12-XVI din 03.02.2009 "Privind modificarea şi completarea unor acte legislative"; Legea nr. 162-XVI din 09.07.2008 "Privind modificarea şi completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern".
Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18.11.2009 "Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor".

Recomandari (48)

Directorului general al Societăţii: 1. Să transmită valoarea construcţiilor speciale înregistrate în evidenţa contabilă a Societăţii la balanţa proprietarului clădirilor.

2. Să întreprindă măsuri pentru încasarea creanţelor şi să nu admită depăşirea termenelor de percepere a mijloacelor băneşti.

3. Să efectueze inventarierea anuală a decontărilor, întru stabilirea situaţiei reale a patrimoniului şi confirmarea veridicităţii datelor contabilităţii şi rapoartelor financiare.

Directorului general al Societăţii: 4. Să stabilească în politica de contabilitate procedeul privind modul de contabilizare a cheltuielilor de producţie, în funcţie de particularităţile organizaţional-tehnologice ale Societăţii.

Directorului general al Societăţii: 5. Să asigure justificarea şi stabilirea mărimii adaosului comercial aplicat la preţul de vînzare, prin reflectarea separată a cheltuielilor legate de fabricarea şi comercializarea producţiei.

Consiliului Societăţii: 6. Să aprobe structura organizatorică şi normativele privind salarizarea lucrătorilor.

Consiliului Societăţii: 8. Să determine şi să aprobe direcţiile prioritare de efectuare a cheltuielilor, în scopul evitării utilizării neeficiente a banilor.

Recomandări Adunării generale a acţionarilor: 1. Să asigure conformitatea repartizării profitului net, în vederea constituirii capitalului de rezervă, cu reexaminarea condiţiilor de constituire a acestuia.

Recomandări S. A. ,,Aeroport Handling": 3. Să elaboreze Regulamentul cu privire la procedurile de achiziţii de bunuri şi servicii.

Recomandări S. A. ,,Aeroport Handling": 4. Să elaboreze politica tarifară, în vederea reglementării modalităţii formării costului serviciului.

Recomandări S. A. ,,Aeroport Handling": 5. Să reexamineze cadrul regulamentar al entităţii, în vederea stabilirii criteriilor de evaluare a rezultatelor angajaţilor, exclusiv în aspect de eficacitate şi performanţă.

Recomandări Î.S. "MoldATSA": 1. De comun acord cu MTID, să stabilească politici cu priorităţi pentru renovarea mijloacelor fixe, în special a utilajelor şi instalaţiilor utilizate în procesul de dirijare a traficului aerian.

response:
În contextul dat, a fost aprobat Planul de dezvoltare și investiții pentru perioada 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare

Recomandări Î.S. ”MoldATSA”: 2. Sa efectueze reevaluarea mijloacelor fixe în conformitate cu normele prevăzute în Standardele naţionale de contabilitate.

response:
ÎS „MoldATSA” a supus reevaluării (prin intermediul evaluatorului extern) activele sale: clădiri, construcții speciale, instalații de transmisie, mașini și utilaje, mijloace de transport, alte imobilizări corporale. Urmare reevaluării, a fost majorată valoarea capitalului propriu cu suma totală de 11,8 mil. lei.

3. Î.S. "MoldATSA" să întreprindă măsuri de revizuire a patrimoniului aflat în gestiune, cu precizarea şi corelarea datelor înregistrate la întreprindere, organele cadastrale şi cele din Statut.

response:
ÎS „MoldATSA” a asigurat ajustarea prevederilor statutului privind patrimoniul aflat în gestiune. Terenurile gestionate (17 terenuri cu suprafața totală de 16,0806 ha) au fost evaluate de către evaluatorul extern și înregistrate în evidența contabilă cu valoarea totală de 30,4 mil. lei.

4. Î.S. „MoldATSA", ţinînd cont de constatările auditului la capitolul achiziţii, să întreprindă măsurile de rigoare în vederea redresării situaţiei la acest capitol, primordial elaborînd şi adoptînd cadrul regulator, care ar prevedea expres competenţele grupului de lucru şi procedurile de achiziţii, precum şi monitorizarea executării contractelor.

response:
La ÎS „MoldATSA” a fost aprobat cadrul regulator intern privind desfășurarea procesului de achiziții, după cum urmează: Regulamentul privind procedura de achiziție a bunurilor/ lucrărilor/serviciilor pentru necesitățile Î.S. “MoldATSA”; Procedura Aprovizionare; Procedura Controlul Proceselor Furnizate din Exterior, cu delimitarea expresă a responsabilităților membrilor comisiei de selectare a furnizorilor.

5. MTID, de comun acord cu autoritatea administraţiei publice de specialitate, să examineze conformitatea situaţiei în condiţiile căreia a fost contractat şi implementat Sistemul automatizat DTA şi Sistemul de prelucrare a mesajelor aeronautice, precum şi să înainteze Î.S. „MoldATSA” propuneri de remediere a acestei situaţii.

6. MTID: 6.1. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea excluderii neconformităţii în legislaţie ce ţine de competenţa stabilirii tarifelor, înaintînd propuneri Guvernului în modul stabilit de legislaţie;

6. MTID: 6.2. la examinarea şi aprobarea tarifelor pentru serviciile aeronautice, să verifice justificarea cheltuielilor şi calculelor prezentate de Î.S. „MoldATSA".

7. Î.S. „MoldATSA” să examineze şi să elaboreze politici privind delimitarea cheltuielilor ce stau la baza stabilirii taxelor/tarifelor, cu reflectarea acestora şi în politica de contabilitate.

response:
Costurile suportate pentru prestarea serviciilor sunt reglementate de Documentul Organizației Europene pentru Securitatea Navigației Aeriene (EUROCONTROL) „Principiile de stabilire a bazei de cost a taxelor pentru serviciile de navigație aeriană de rută și calcularea ratei unitare a taxei”, precum și Metodologia privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 476 din 20.04.2016. Totodată, Politicile contabile în aspectul dat sunt corelate cu prevederile reglementărilor menționate

8. MTID, în calitate de fondator, să monitorizeze activitatea economico-financiară a Î.S. ”MoldATSA” şi să stabilească indicatorii economici, inclusiv nivelul de rentabilitate a întreprinderii, în conformitate cu prevederile legale.

9. Î.S. "MoldATSA": 9.1. să nu admită suportarea cheltuielilor neproductive de către întreprindere (1963,3 mii lei);

response:
Au fost excluse practicele de suportare a cheltuielilor neproductive.

9. Î.S. ”MoldATSA”: 9.2. să revizuiască reglementările sistemului de salarizare, în vederea unificării prevederilor ce ţin de stimularea personalului, cu stabilirea unor indicatori reali măsurabili şi evaluarea rezultatelor obţinute, ţinîndu-se cont de nivelul costurilor, vînzărilor, rentabilitatea înregistrată etc.;

response:
În perioada anilor 2017-2018, stimularea personalului a fost suspendată. Actualmente se ajustează Regulamentul privind remunerarea muncii angajaților, cu stabilirea unor indicatori cuantificabili și evaluarea rezultatelor obținute.

9. Î.S. ”MoldATSA”: 9.3. să întreprindă măsurile de rigoare pentru consolidarea sistemului de control intern, în special la capitolul resurse umane şi serviciul juridic, pentru excluderea cazurilor de disponibilizare neregulamentară, cu admiterea cheltuielilor neproductive pentru întreprindere.

response:
Până în prezent ÎS „MoldATSA” este implicată în litigii de muncă privind drepturile salariale, având calitatea de pârât (reclamat). Actualmente, întreprinderea dispune de dosare finalizate, în baza cărora aceasta trebuie să efectueze cheltuielile respective. În anul 2017, urmare litigiilor de muncă purtate, reclamanților le-au fost achitate 99,2 mii lei.

2. Î.S. ,,Aeroportul Internaţional Chişinău": 2.1. Să asigure evaluarea terenurilor şi înregistrarea tuturor bunurilor imobile în evidenţa contabilă, pe fiecare obiect de evidenţă, în expresie cantitativă şi valorică, conform prevederilor art.17 alin.(4) din Legea contabilităţii. 2.2. Să întreprindă măsuri de asigurare a înregistrării la organele cadastrale a terenurilor, clădirilor şi construcţiilor. 2.3. Să asigure un control riguros la etapa încheierii contractelor, precum şi asupra realizării clauzelor contractuale. 2.4. Să stabilească mecanismul privind administrarea creanţelor dubioase, precum şi să întreprindă măsuri privind stingerea creanţelor cu termenul de prescripţie expirat.

3. MTID să întreprindă măsuri de rigoare în vederea excluderii neconformităţii în legislaţie ce ţine de competenţa stabilirii tarifelor, înaintînd propuneri Guvernului în modul stabilit.

4. APP, în calitate de fondator, în comun cu MTID şi AAC, să întreprindă masuri în vederea clarificării situaţiei privind cesiunea de creanţă în sumă de 16,0 mil. lei, nerecunoscută şi nereflectată în evidenţa contabilă de către Î.S. ,,AIC”.

5. Î.S. ,,AIC" să elaboreze politici în vederea reglementării procedurilor de acordare a serviciilor, cu stabilirea modalităţii de contractare a serviciilor acordate, în vederea diminuării riscurilor de neîncasare a veniturilor integrale.

6. Î.S. ,,AIC” să asigure un control riguros asupra patrimoniului transmis în locaţiune, precum şi asupra achitării integrale şi în termen a plăţilor aferente.

7. APP, în comun cu Î.S. ,,AIC”, să întreprindă măsuri în vederea diminuării pierderilor legate de serviciile prestate în Sala delegaţiilor oficiale.

8. Î.S. ,,AIC” să expună într-o redacţie clară Regulamentul Sălii V.I.P., sub aspectul stabilirii expres a persoanelor pasibile de deservire gratuită.

9. Î.S. ,,AIC” să evalueze angajaţii săi în baza criteriilor certe şi clare de estimare a performanţelor, astfel încît să se asigure stabilirea justificată şi obiectivă a sporului pentru înaltă eficienţă, complexitate şi intensitatea muncii.

1. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor să întreprindă măsuri posibile întru identificarea surselor necesare pentru ajustarea valorii capitalului propriu cu cea a capitalului social.

3. Î.S. C.A. ,,Air Moldova" să asigure efectuarea şi reflectarea conformă a rezultatelor inventarierii anuale.

4. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în comun cu Consiliul de administraţie, să elaboreze un plan de măsuri pe termen mediu privind redresarea situaţiei economico-financiare.

5. Să elaboreze reglementări interne exhaustive privind procesul de calcul al bazei de cost a tarifelor aplicate de către întreprindere.

6. La stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport să echilibreze cheltuielile incluse în calcul cu cele real suportate şi să nu admită includerea în baza de cost a unor cheltuieli majorate neîntemeiat.

7. Să încheie contractul cu Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău" în baza căruia să legalizeze perceperea taxelor aeroportuare.

8. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în comun cu Î.S. C.A. „AIR Moldova", să elaboreze un plan măsuri în vederea realizării activităţilor de diminuare a datoriilor, inclusiv de neadmitere a acestora faţă de operatorii aeronautici.

9. Să elaboreze reglementări exhaustive privind remunerarea suplimentară a angajaţilor în dependenţă de indicatorii economici ai întreprinderii.

10. La contractarea serviciilor suplimentare celor de bază ale angajaţilor să se justifice necesitatea şi volumul acestora, care nu ţin de atribuţiile directe ale angajaţilor întreprinderii.

Să elaboreze un plan de măsuri, care să excludă riscurile remarcate la capitolul asigurarea integrităţii patrimoniului public, în special: 1. Să elaboreze şi să implementeze un sistem de management financiar şi control intern, racordat la dimensiunile, complexitatea şi mediul specific ASAC, care să vizeze toate nivelurile de management al activităţilor, inclusiv cu referire la procesul de achiziţii, investiţii şi reparaţii capitale, asigurînd realizarea obiectivelor cu costuri rezonabile şi în limitele stabilite;

3. Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile să corecteze situaţia formată urmare transferurilor sumei de 2,1 mil.lei în capitalul social al unor entităţi, în aşa mod ca în cadrul măsurilor întreprinse potrivit ordinului nr.11 din 20.11.2008 să raporteze situaţia veridică.

4. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, la preluarea activelor şi pasivelor Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile, să urmărească recepţionarea conformă a sumei de 2,1 mil.lei, inclusiv să întreprindă măsuri în vederea reflectării în evidenţa contabilă a investiţiilor pe termen lung (113,9 mil.lei).

5. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor să excludă pe viitor practica de implicare în activităţile economico-financiare ale entităţilor din subordine, pentru a nu crea situaţii neregulamentare şi neconforme în activitatea acestora.

6. Să aplice toate pîrghiile prevăzute de legislaţie în vederea asigurării perceperii depline şi în termen a plăţilor aferente serviciilor prestate.

7. Să asigure respectarea întocmai, la efectuarea achiziţiilor publice, a prevederilor legale, concomitent elaborînd, în acest sens, şi norme interne.

8. Să examineze situaţia privind elaborarea noilor tarife pentru servicii ce urmează a fi prestate de Autoritatea Aeronautică Civilă şi promovarea acestora, spre examinare şi aprobare, Guvernului în modul stabilit.

10. Să asigure, în regim de urgenţă, întru excluderea riscurilor nominalizate la acest capitol, ajustarea Planului de acţiuni privind realizarea Strategiei de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012 la normele legale şi promovarea acesteia, spre aprobare, Guvernului.

Cerinte (6)

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit se remit: 2.1. administratorilor şi Consiliilor de administraţie ale entităţilor auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru remedierea neregulilor constatate;

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit se remit: 2.1. administratorilor şi Consiliilor de administraţie ale entităţilor auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru remedierea neregulilor constatate;

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit se remit: 2.1. administratorilor şi Consiliilor de administraţie ale entităţilor auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru remedierea neregulilor constatate;

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit se remit: 2.1. administratorilor şi Consiliilor de administraţie ale entităţilor auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru remedierea neregulilor constatate;

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit se remit: 2.1. administratorilor şi Consiliilor de administraţie ale entităţilor auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru remedierea neregulilor constatate;

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit se remit: 2.1. administratorilor şi Consiliilor de administraţie ale entităţilor auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru remedierea neregulilor constatate;