Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 35 din 28 iunie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în 2012 în cadrul unităților administrativ-teritoriale din mun. Chişinău

Numar din data de 2013-06-28 Nr. cerinte: 13 Nr. recomandari: 77

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului finanţelor dl V.Negruţa, viceministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei dl S.Sainciuc, Primarului general al mun.Chişinău dl D.Chirtoacă, şefului Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat dl S.Palihovici, şefului Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului municipal Chişinău dna V.Herţa, pretorului sect.Botanica dl Vl.Guriţenco, pretorului sect. Buiucani dl V.Nemerenco, pretorului sect.Ciocana dna G.Bostan, pretorului sect.Rîşcani dl M.Cîrlig, pretorului interimar al sect.Centru dl P.Budurin, şefului interimar al Direcţiei Generale Transport Public şi Căi de Comunicaţie dl Ig.Gamreţki, şefului Direcţiei Cultură dna A.Culev, directorului Fondului Municipal de Susţinere Socială a Populaţiei dl M.Sorochin, şefului adjunct al Direcţiei Sănătate (ex-şeful Direcţiei Generale Asistenţă Socială) dl Şt.Calancea, şefului interimar al Direcţiei Generale Asistenţă Socială dl V.Negru, şefului interimar al Direcţiei Generale Comerţ, Alimentaţie Publică şi Prestări Servicii dl M.Zambiţki, directorului Î.M. "Direcția Construcții Capitale" dl R.Sofroni, directorului Î.M. "Regia Transport Electric" dl Gh.Morgoci, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din municipiu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în 2012 în cadrul unităților administrativ-teritoriale din mun. Chişinău.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28, art.30 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2012 şi 2013, avînd drept scop verificarea respectării de către autoritățile administraţiei publice locale din municipiu a cadrului în materie de management financiar, funcţionalitate a procesului bugetar, relevanţă a procedurilor de monitorizare, identificare, evaluare și administrare a impozitelor și taxelor locale; gestiunii regulamentare a cheltuielilor bugetare; administrării și integrității patrimoniului public; prestării serviciilor de interes public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2], probele de audit fiind obținute prin: evaluarea rapoartelor privind exercițiul bugetar, rapoartelor financiare ale entităților auditate, registrelor financiar-contabile; verificarea, confruntarea documentelor primare, actelor de recepție a lucrărilor ce țin de valorificarea investițiilor și de reparațiile capitale; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin contrapunerea explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. Misiunea de audit s-a documentat, în acest sens, şi cu deciziile organelor deliberative şi executive din cadrul unităților administrativ-teritoriale (în continuare - UAT).

Examinînd şi sintetizînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Misiunea de audit relevă că, în perioada auditată, în cadrul autorităților administrației publice locale (în continuare - AAPL) ale mun.Chişinău s-au întreprins măsuri aferente asigurării unei gestiuni relevante a procesului bugetar şi administrării fondurilor publice. În acelaşi timp, s-a constatat că încă mai persistă zone și acțiuni care nu corespund rigorilor şi spiritului regularității și bunei guvernări, dar și abateri și iregularități.

♦ AAPL nu au demonstrat o preocupare punctuală privind evaluarea şi monitorizarea potenţialului economic şi materiei aferente formării bazei de impozitare, n-au asigurat un sistem de interacţiune a autorităţilor de resort pentru o cuantificare concludentă a veniturilor bugetare, ceea ce a generat următoarele:

 • Identificarea, evaluarea şi monitorizarea veniturilor publice rămîn a fi afectate de deficiențe majore în activitatea AAPL ale mun.Chişinău și nu pot servi ca suport relevant pentru asigurarea unui sistem de date veridice privind obiectele impunerii şi baza de impozitare pe categorii de impozite/taxe. Bazele de date existente la Biroul Naţional de Statistică, Serviciul Fiscal de Stat, Î.S. "Cadastru" sînt incomplete sau nu pot fi utilizate pentru o evaluare autentică a bazei impozabile în aspect administrativ-teritorial. În acest sens, Curtea de Conturi relevă că şi regulatorul naţional - Ministerul Finanţelor - nu dispune de un cadru analitico-metodologic exhaustiv de identificare/evaluare/prognozare a veniturilor publice în calitate de instrument şi călăuză pentru AAPL.
 • Urmare neaprobării de către Consiliul municipal Chişinău (în continuare - CMC) a cotelor taxelor locale pentru anul 2012, planul încasărilor la taxa pentru dispozitivele publicitare şi taxa de piaţă nu a fost îndeplinit cu 18,5 mil. lei şi, respectiv, cu 13,0 mil. lei.
 • Vidul legislativ/normativ privind calculul transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I pentru uniformizarea capacităţilor/posibilităţilor financiare respective, precum şi absenţa criteriilor şi a mecanismelor bine definite de stabilire a normativelor de cheltuieli generează alocări neuniforme ale transferurilor UAT de nivelul I din mun.Chişinău.
 • Deşi AAPL au întreprins anumite măsuri de implementare a recomandărilor auditurilor precedente ale Curţii de Conturi în vederea acumulării veniturilor din dividendele aferente cotei de participare a municipiului în societăţile pe acţiuni şi de la defalcările din profitul net al întreprinderilor municipale, auditul a constatat perpetuarea aceleiaşi situaţii. Astfel, în anul 2012, în bugetul municipal Chişinău nu au fost încasate dividende şi defalcări din profitul net pentru rezultatele anului 2011 în sumă de circa 24,8 mil.lei.
 • Pe parcursul anilor 2012-2013, conform deciziilor CMC, unele întreprinderi cu capital majoritar municipal au fost scutite de achitarea dividendelor şi defalcărilor din profitul net în sumă de 31,6 mil.lei, din care 30,9 mil.lei în lipsa unor programe privind utilizarea acestor mijloace de către întreprinderile în cauză. Totodată, contrar prevederilor Legii achiziţiilor publice nr.96-XVI din 13.04.2007, pentru alte întreprinderi, de către CMC, a fost autorizată achitarea în barter a dividendelor şi defalcărilor din profitul net cu unele instituţii publice municipale, în sumă totală de 2,4 mil.lei.

Neelaborarea și neimplementarea unor proceduri de control intern întru responsabilizarea autorităţilor implicate în procesul bugetar reprezintă impedimentele în realizarea obiectivelor în materie de economicitate, eficienţă și eficacitate privind gestionarea banului public. În acest sens, se relevă următoarele:

 • La elaborarea și implementarea statelor noi de personal nu se ține cont de sarcinile stabilite şi de volumul efectiv de lucru, precum şi nu se asigură excluderea suprapunerilor/dublărilor de competenţe, fapt ce denotă managementul ineficient al resurselor umane disponibile în cadrul Primăriei mun. Chișinău și instituțiilor din subordine. Totodată, lipsa unui control intern asupra modului de gestionare a cheltuielilor aferente retribuirii muncii a generat acordarea unor sporuri și prime nefondate, precum și recalcularea neregulamentară a salariilor funcționarilor publici în sumă totală de 0,3 mil.lei.
 • Tergiversarea adoptării de către CMC a bugetului municipal pentru anul 2012 a condiţionat angajarea unor credite pe termen scurt de la instituțiile financiare, cu suportarea cheltuielilor aferente în sumă de 6,8 mil.lei.
 • Neîntreprinderea unor acțiuni concrete în vederea recuperării cheltuielilor ce ţin de demontarea gheretelor, dispozitivelor publicitare și a construcțiilor neautorizate a determinat prejudicierea bugetului municipal cu suma de 0,6 mil.lei.
 • Managementul achizițiilor publice din cadrul entităților auditate este unul neconform, neriguros și necesită îmbunătățiri esențiale. Totodată, achizițiile publice au fost efectuate cu derogări de la legislația în vigoare, care se exprimă prin: planificarea defectuoasă a procedurilor de achiziții publice; eludarea controlului extern al Agenției Achizițiilor Publice asupra corectitudinii efectuării procedurilor de achiziții publice; nerespectarea procedurilor de efectuare a achizițiilor publice; neîntocmirea dosarelor de achiziții publice în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; lipsa unei monitorizări eficiente a executării prevederilor contractuale etc.
 • Irelevanţa controlului intern și managementul neconform la contractarea şi executarea lucrărilor de reparație a străzilor determină riscul utilizării ineficiente a mijloacelor bugetare, tergiversarea executării lucrărilor sau executarea necalitativă a acestora.
 • În cadrul AAPL sînt absente strategiile, politicile şi procedurile reglementate/standardizate în materie de investiţii publice şi, respectiv, nu sînt stabilite priorităţile în domeniul construcţiilor, reconstrucţiilor sau reparaţiilor, iar lipsa surselor financiare pentru proiectarea şi construcţia acestora generează dezechilibre şi imobilizări de mijloace bugetare de lungă durată, fără impact pozitiv asupra dezvoltării economico-sociale a municipiului.
 • Managementul neexigent privind realizarea investițiilor din contul creditelor și granturilor externe a generat suportarea unor cheltuieli ineficiente în sumă de 37,5 mii dolari SUA, în urma achitării către Corporaţia Financiară Internaţională a unui comision pentru creditul nedebursat, precum şi tergiversarea executării lucrărilor de la 3 pînă la 18 luni.
 • Nerespectarea reglementărilor legale ce ţin de domeniul contabilităţii, precum şi admiterea unor nereguli, care se exprimă prin ţinerea neconformă a evidenţei contabile şi reflectarea incorectă în evidenţă a operaţiunilor efectuate, înregistrarea necorespunzătoare a mijloacelor fixe şi a valorii lor, au ca urmare raportarea incorectă a situaţiilor patrimoniale, cu denaturarea rapoartelor financiare.

Rezultatele verificărilor asupra regularităţii şi legalităţii gestionării patrimoniului public denotă prezenţa aceloraşi iregularităţi din perioadele anterioare supuse auditului/controlului, care, în principal, constau în:

 • Neasigurarea înregistrării integrale la organul cadastral a dreptului de proprietate asupra patrimoniului public municipal, fapt ce determină riscul pierderii acestui drept și al înstrăinării ilegale.
 • Lipsa unei evidenţe conforme a patrimoniului public, ceea ce condiționează raportarea neveridică a situaţiilor patrimoniale.
 • În absenţa acordului AAPL ale mun.Chişinău, în baza ordinului Ministerului Sănătăţii, instituţiile medico-sanitare publice municipale nu au perceput plata pentru chirie de la USMF ,,N. Testemițanu", în sumă de circa 1,3 mil.lei. De asemenea, de la Serviciul Protecției Civile şi Situaţiilor Excepţionale, pe lîngă plata chiriei, nu au fost recuperate de către AAPL nici cheltuielile pentru serviciile comunale.
 • Nemonitorizarea din partea AAPL ale mun. Chișinău a termenelor de valabilitate a contractelor de locațiune încheiate de către instituțiile din subordine a generat ocuparea ilegală a spațiilor clădirilor proprietate municipală și creează riscul neachitării plăților pentru arendă și servicii comunale.
 • AAPL ale mun.Chişinău şi Ministerul Afacerilor Interne n-au determinat modul de raportare şi gestiune a patrimoniului municipal în valoare de 58,4 mil.lei.
 • Curtea de Conturi, prin prisma auditului precedent, atestă perpetuarea neregulilor încetăţenite privind starea evidenței locațiunii pasajelor subterane și a mijloacelor speciale aferente, cuantificate atît de auditul extern precedent, cît și de auditul intern.

Auditarea unor servicii publice prestate populaţiei municipiului de către AAPL denotă o preocupare irelevantă privind: eficientizarea proceselor de acordare a serviciilor în scopul cuprinderii unui număr mai mare de beneficiari; asigurarea sporirii impactului serviciilor prestate şi diminuării costului acestora; satisfacerea nevoilor beneficiarilor serviciilor prestate. Astfel:

 • Dispersarea instituţiilor de acordare a asistenţei sociale, lipsa unei comunicări şi colaborări eficiente între acestea şi alte organe (fiscale, cadastrale, de drept etc.), precum şi lipsa unei abordări complexe de acordare a ajutorului social (material, juridic, medical etc.) persoanelor socialmente vulnerabile determină birocratizarea excesivă a procesului de asistenţă socială, precum şi folosirea de către unele persoane a slăbiciunilor şi deficienţelor sistemului existent în detrimentul persoanelor care au nevoie reală de această asistenţă socială. De astfel de ajutoare sociale, din mai multe surse, deseori beneficiază unele şi aceleaşi persoane şi/sau care nu au nevoie de asistenţă socială (au venituri suficiente).
 • Lipsa unor reglementări conforme cadrului legal/normativ existent şi adaptate condiţiilor actuale de activitate a transportului public de pasageri în municipiu, în general, şi privind prestarea serviciilor de transport cu taxi şi maxi-taxi, în special, precum și lipsa unui mecanism de monitorizare a fluxului real de pasageri transportați nu permit stabilirea corectă a costurilor reale ale serviciilor de transportare a pasagerilor, determinînd riscul de acordare Î.M. ,,Regia Transport Electric" a unor subvenţii nefundamentate.

Verificările conformării cerinţelor şi recomandărilor rezultate din auditurile efectuate anterior de către Curtea de Conturi indică asupra faptului că managementul AAPL nu a depus eforturile necesare pentru implementarea recomandărilor.

Astfel, din totalul de 153 de recomandări expuse în Raportul aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 31.07.2012, AAPL ale mun.Chişinău au implementat doar 11 recomandări, iar 66 au fost implementate parţial. Totodată, AAPL din or.Cricova, or.Vatra, com.Ciorescu, com.Grătieşti, s.Ghidighici nu au prezentat Curţii de Conturi informaţii privind implementarea recomandărilor.

De asemenea, din 17 recomandări înaintate prin Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală ,,Regia Transport Electric" în anii 2009-2010, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.56 din 16.09.2011, au fost implementate numai 2 recomandări.  

Iregularităţile constatate în cadrul prezentei misiuni de audit relevă un spirit de indisciplină din partea factorilor responsabili şi decizionali, rezultat şi din ineficienţa controlului intern.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit. a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit. c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în 2012 în cadrul unităților administrativ-teritoriale din mun. Chişinău, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului municipal Chişinău, Primarului general al mun. Chișinău și entităților auditate şi se cere:

2.1.1. conformarea şi implementarea recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu aprobarea măsurilor concrete şi exhaustive privind remedierea deficienţelor constatate și stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementare;

2.1.2. crearea unei comisii permanente, formată din reprezentanţii Consiliului şi executivului municipal, care va monitoriza implementarea recomandărilor şi va raporta semestrial Curţii de Conturi despre măsurile întreprinse în vederea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor, inclusiv a celor aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 31.07.2012;

2.2. Ministerului Finanţelor și se cere:

2.2.1. revizuirea şi uniformizarea prevederilor art.291 din Codul fiscal şi ale Anexei la Titlul VII al Codului fiscal, referitor la obiectul impunerii la taxa de amplasare a publicităţii;

2.2.2. examinarea relevanţei revizuirii prevederilor art.23 din Legea nr.397 - XV din 16.10.2003, privind suspendarea defalcărilor de la veniturile generale de stat pînă la aprobarea bugetului;

2.2.3. examinarea oportunității şi posibilităţii calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii de deservire socială și taxei pentru unitățile stradale de comerț și/sau de prestare a serviciilor, pentru fiecare agent economic în parte, de către AAPL, cu integrarea ulterioară a acestor date în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, precum şi stabilirii de către AAPL a termenului de achitare a acestor taxe;

2.2.4. elaborarea unor mecanisme ce vor asigura reflectarea în rapoartele privind executarea bugetului a cheltuielilor neefectuate prin intermediul conturilor trezoreriale ale bugetului municipal, a decontărilor între bugetele de nivelul I şi bugetul de nivelul II privind transferurile în fondul de susţinere financiară a UAT, precum şi a datoriilor pentru chiria bunurilor imobile şi pentru plăţile funciare;

2.3. Ministerului Economiei și se cere:

2.3.1. elaborarea și aprobarea tuturor actelor normative necesare pentru stabilirea mecanismului de implementare a Legii nr.231 din 23.09.2010 "Cu privire la comerțul interior";

2.3.2. în scopul combaterii eficiente a comerţului neautorizat şi a tranzacțiilor informale, examinarea oportunităţii revizuirii și completării cadrului legal existent privind dreptul de constatare şi sancționare a contravențiilor administrative pentru comerţul neautorizat;

2.4. Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratului General al Poliţiei și se cere, în comun cu Consiliul municipal Chişinău şi Primarul general al mun.Chişinău, să determine modalitatea de raportare şi gestiune a patrimoniului municipal de către organele de poliţie;

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Chişinău şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din mun.Chişinău în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

2.6. Preşedintelui Republicii Moldova și Preşedintelui Parlamentului, pentru informare;

2.7. Comisiilor permanente parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare.

3. Dat fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor misiunilor precedente de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.56 din 16.09.2011 "Privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală ,,Regia Transport Electric" în anii 2009-2010" şi Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public în mun.Chişinău în perioada 2010-2011, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 31.07.2012 (cu excepţia recomandărilor înaintate AAPL din or.Cricova, or.Vatra, com.Grătiești, com.Ciorescu, s.Ghidighici și IFS pe mun.Chişinău).

4. Se ia act că:

4.1. Centrul Naţional Anticorupţie a pornit o cauză penală privind executarea contractului de antrepriză, încheiat la 19.11.2010, între Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie şi S.R.L. "Genesis International";

4.2. în baza deciziei CMC nr.5/32-2 din 30.05.2013, au fost date în locațiune Preturii sect. Buiucani încăperile din str. M.Viteazul 2 lit.A;

4.3. Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie a distribuit obiectul de reparație și întreținerii infrastructurii rutiere între colaboratorii Direcției lucrări edilitare ca persoane responsabile-tehnic atestați;

4.4. Pretura sect. Rîșcani şi Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie au perfectat proiectele de decizie ale CMC: privind casarea mijloacelor fixe şi transmiterea autoturismelor de serviciu de la balanța Preturii sect. Rîșcani; cu privire la stabilirea limitei de parcurs pentru automobilele de serviciu și pentru convorbirile telefonice mobile; cu privire la transmiterea imobilului din str.Tiraspol 11/1 A din proprietatea municipală în proprietatea de stat;

4.5. Direcția Cultură a recuperat mijloacele bănești achitate neregulamentar în sumă de 5,1 mii lei; în aprilie 2013 a majorat valoarea clădirilor cu suma de 625,9 mii lei;

4.6. Direcţia Generală Comerţ, Alimentaţie Publică şi Prestări Servicii, Fondul Municipal Chişinău de Susţinere Socială a Populaţiei și Pretura sect. Botanica au creat grupuri de lucru privind achizițiile publice, cu distribuirea sarcinilor și drepturilor fiecărui membru al grupului de lucru;

4.7. Direcţia Generală Comerţ, Alimentaţie Publică şi Prestări Servicii, Fondul Municipal Chişinău de Susţinere Socială a Populaţiei, Direcţia Sănătate și Direcţia Cultură au elaborat planul de achiziții pentru anul 2013;

4.8. Direcția Sănătate a perfectat toate dosarele de achiziții publice înregistrate pe parcursul anului 2012; a elaborat și a aprobat Regulamentul cu privire la stimularea și acordarea ajutorului material;

4.9. Direcţia Generală Asistenţă Socială a elaborat fișele postului, unde a fost stabilită expres responsabilitatea la procesarea cererilor de acordare a ajutorului social.

5. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor subpunctelor 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității"; Hotărîrea Curții de Conturi nr.11 din 03.04.2009 "Privind aprobarea Standardelor auditului performanţei".

Recomandari (77)

1. În interacţiune cu autorităţile de profil, implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte şi pe fiecare UAT, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2. Elaborarea unei metodologii cu privire la stabilirea mărimii taxelor locale, în baza unor criterii unice şi a principiului de egalitate/neutralitate a agenților economici, cu revizuirea ulterioară a cotei de impunere a acestor taxe.

3. Identificarea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor şi construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea Î.S. „Cadastru", întru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective.

4. Inventarierea dispozitivelor publicitare (inclusiv a inscripţiilor exterioare/firmelor luminoase) din mun. Chișinău, cu indicarea pe acestea a numărului autorizaţiei şi a proprietarului, precum şi evidenţa conformă a acestora, cu actualizarea bazei de date respective şi confruntarea acestor date cu datele existente în sistemul informaţional al IFS pe mun.Chişinău și cu stabilirea divergenţelor şi a cauzelor acestora.

5. Asigurarea elaborării şi înaintării în termene restrînse către CMC, spre aprobare, a cotelor taxei de piaţă pentru pieţele auto, de flori şi „second hand".

6. Executarea deciziilor CMC privind asigurarea achitării (în termenele stabilite regulamentar) în bugetul municipal a dividendelor şi defalcărilor din profitul net de către societăţile pe acţiuni şi întreprinderile municipale, precum şi întreprinderea măsurilor pentru restituirea în bugetul municipal a defalcărilor din profitul net, achitate de către întreprinderile municipale în bugetul de stat.

7. Asigurarea reexaminării de către CMC a Deciziilor nr.7/16 din 29.11.2012, nr.6/18 din 25.10.2012, nr.5/27 din 17.09.2012 privind aprobarea unor decontări ale bugetului municipal cu unii agenţi economici, ţinînd cont că prevederile acestora contravin cadrului legal existent.

8. Extinderea bazei de venituri din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice şi administrării eficiente a taxelor şi impozitelor existente (inclusiv prin fundamentarea şi aprobarea acestora în termen), cu consolidarea capacităţilor şi abilităţilor AAPL în materie de administrare/colectare a impozitelor/taxelor locale, monitorizarea corectitudinii calculării şi achitării taxelor locale; întreprinderea măsurilor întru asigurarea încasării în bugetele UAT a veniturilor neacumulate.

9. Prezentarea către IFS pe mun.Chișinău a informațiilor complete privind obiectele și subiecții impunerii în forma și conținutul determinate de către autoritatea fiscală.

10. Elaborarea și înaintarea, spre aprobare, CMC a proiectului de decizie privind stabilirea taxelor de instruire în școlile de muzică, artă și artă plastică, pentru toate categoriile de elevi, în corespundere cu cadrul normativ existent.

11. Elaborarea şi implementarea procesului operaţional de evaluare şi fundamentare economică a veniturilor provenite din mijloacele speciale; asigurarea prestării serviciilor în bază de contract și a monitorizării încasării valorii acestora.

12. Determinarea transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I, pentru uniformizarea suportului financiar al acestora conform cadrului legal existent, fundamentate metodologic în baza unor norme cantitativ-valorice, relevante și transparente.

13. Asigurarea conformării şi implementării necondiționate de către autorităţile şi instituţiile municipale a Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, precum şi implementarea elementelor de control intern la întreprinderile municipale.

14. Revizuirea organigramei/structurii aparatului Primăriei mun. Chișinău şi autorităților/entităților din subordine, precum şi a Regulamentelor de activitate a acestora, fundamentarea statelor de personal în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru, în scopul optimizării funcţiilor şi raţionalizării statelor, precum şi eliminării suprapunerilor/dublărilor de competenţe, cu avizarea şi înregistrarea ulterioară a statelor de personal conform cadrului legal.

15. Asigurarea aprobării de către CMC a limitelor de personal finanţat din bugetele UAT din componenţa mun.Chişinău, reieşind din limitele aprobate anual prin hotărîre de Guvern.

16. Sistarea acordării plăţilor cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale angajaţilor (funcţionari publici) care nu sînt implicaţi în prestarea serviciilor aferente, aprobînd criterii şi indicatori cuantificabili pentru stabilirea sporurilor la salariul personalului implicat, în dependenţă de performanţele acestora.

17. Asigurarea verificării corectitudinii stabilirii sporurilor şi treptelor de salarizare la angajaţii AAPL din mun.Chişinău, cu efectuarea recalculărilor respective, după caz, în conformitate cu cadrul legal/regulator în vigoare, recuperarea mijloacelor bugetare utilizate neregulamentar la retribuirea muncii.

18. Elaborarea și aprobarea de către instituţiile publice şi întreprinderile municipale din subordine a unui regulament unic, care ar prevedea exhaustiv criteriile de acordare și mărimea premiilor şi a altor sporuri salariale.

19. Implementarea unui control intern eficient, care ar exclude riscul întocmirii neconforme a tabelelor de pontaj.

20. Examinarea eficienţei şi relevanţei activităţii Serviciului achiziții publice din cadrul DGERRP conform atribuţiilor actuale, posibilităţii şi oportunităţii de efectuare a procedurilor de achiziţii publice pentru necesităţile subdiviziunilor CMC de către o singură subdiviziune specializată, precum și de contractare a mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) în baza altor proceduri de achiziţie, inclusiv conform contractului-cadru.

21. Implementarea la instituţiile publice şi întreprinderile municiplale a procedurilor de control intern care vor asigura economicitatea, eficiența, transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achiziţiilor (planuri anuale şi trimestriale), întocmirea corectă și prudentă a caietelor de sarcini, interdependenţa operatorilor economici, achizițiile publice de valoare mică, întocmirea dosarelor de achiziţii, raportarea achiziţiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc..

22. Implementarea procedurilor de control intern care să asigure eficientizarea utilizării mijloacelor alocate pentru măsurile cultural-artistice şi atingerea obiectivului de promovare a valorilor culturale în rîndul populaţiei municipiului, inclusiv prin fundamentarea programului şi cheltuielilor pentru măsurile (activităţile) cultural-artistice, elaborarea şi aprobarea programului de activităţi ale formaţiilor artistice şi instituţiilor teatral-concertistice municipale, finanţarea acțiunilor culturale doar în baza programului aprobat de către CMC şi devizelor de cheltuieli perfectate anticipat şi regulamentar, întocmirea regulamentară a documentelor justificative, excluderea cazurilor de remunerare neconformă a angajaţilor, deschiderea pentru publicul larg a Muzeului de istorie a orașului Chișinău.

23. Elaborarea şi aprobarea unui regulament unic, care ar prevedea exhaustiv criteriile de acordare şi mărimea premiilor cîștigătorilor și laureaților festivalurilor/concursurilor şi acţiunilor sportive.

24. Elaborarea și aprobarea unui regulament unic, care ar prevedea exhaustiv procedurile de evaluare a volumului şi valorii, precum şi de determinare a utilităţii materialelor obţinute de la reparaţia căilor de comunicaţii (betonului asfaltic suprimat, bordurilor).

25. Implementarea procedurilor de control intern care ar asigura executarea lucrărilor de către instituțiile subordonate doar în limitele alocațiilor bugetare anuale, cu excluderea practicii de contractare și executare a lucrărilor în lipsa surselor financiare.

26. Asigurarea elaborării, fundamentării și aprobării actelor normative care ar stabili pentru instituţiile publice şi întreprinderile municipale din subordine numărul-limită al autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual pentru un autoturism, precum şi numărul-limită al telefoanelor fixe, mobile, faxuri şi limitele de cheltuieli la convorbirile telefonice fixe şi mobile.

27. Întreprinderea măsurilor întru optimizarea și economisirea mijloacelor bugetare folosite la întreţinerea edificiilor instituţiilor de învăţămînt; determinarea promtă a necesităţilor pentru realizarea programelor educaționale.

28. Respectarea cadrului normativ privind decontarea combustibilului, înregistrarea cheltuielilor aferente deplasărilor, limitele cheltuielilor de protocol, asigurînd raționalizarea acestora, precum şi a cheltuielilor aferente: creditelor preferenţiale acordate persoanelor fizice, compensării averii persoanelor supuse represiunilor politice, litigiului privind imobilul din str. Columna 33, procurării bunurilor care nu sînt folosite la prestarea serviciilor publice.

29. Întreprinderea măsurilor pentru recuperarea, conform prevederilor legale, a prejudiciilor cauzate bugetului municipal, inclusiv a cheltuielilor în sumă de: 0,6 mil.lei - suportate la demontarea gheretelor, dispozitivelor publicitare şi construcţiilor neautorizate; 2,36 mil.lei - suportate în urma executării Deciziei Curţii de Apel Chişinău din 28.03.2012 privind gestiunea necorespunzătoare a pasajelor subterane etc.

30. Înaintarea, spre aprobare, CMC a listelor persoanelor care beneficiază de compensarea dobînzii aferente creditelor ipotecare, cu asigurarea respectării prevederilor regulamentare în acest domeniu.

31. Ajustarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al municipiului, cu excluderea finanţării cheltuielilor ce nu se asimilează celor cu caracter imprevizibil şi stabilirea acordării ajutoarelor financiare prin intermediul alocării mijloacelor necesare FMCSSP. Asigurarea planificării şi efectuării cheltuielilor ce nu poartă caracter imprevizibil din contul alocaţiilor de bază, precum şi a stabilirii unor proceduri de control intern privind asigurarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

32. Selectarea obiectelor pentru investiţii capitale în baza unui studiu de fezabilitate sau a unei fundamentări tehnico-economice, care ar determina relevanța și profitabilitatea investiţiilor, cu condiția înregistrării drepturilor asupra acestora şi existenţei surselor financiare pentru finanţarea lucrărilor de proiectare şi de re/construcţie. Inițierea și executarea lucrărilor capitale (inclusiv ale căilor de comunicaţie) doar în baza unor proiecte elaborate şi expertizate în modul corespunzător, precum şi în termenele contractate.

33. Executarea lucrărilor de reconstrucţie a clădirii Teatrului „Satiricus" în conformitate cu cadrul legal/normativ existent, asigurînd conformarea documentară a lucrărilor real executate, precum şi modificarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

34. Asigurarea elaborării şi aprobării politicilor municipale în domeniul proiectărilor, construcţiilor/reconstrucţiilor/reparaţiilor curente/capitale (inclusiv a modului şi priorităţilor pentru finalizarea construcţiilor în curs de execuţie), gestionării eficiente a resurselor financiare alocate în aceste scopuri, cu determinarea exhaustivă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor finali, persoanelor responsabile de supravegherea tehnică a lucrărilor de proiectare și de re/construcţie (Î.M. DCC, DGTPCC etc.) şi ale finanţatorului lucrărilor (ţinîndu-se cont că finanţarea directă din bugetul municipal a întreprinderilor municipale nu este permisă).

35. Implementarea unor proceduri de control intern care ar asigura re/evaluarea activelor în curs de execuţie prin inventarierea periodică a acestora, înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor asupra acestora (inclusiv gazoductele), transmiterea la balanţa beneficiarilor finali a obiectivelor finalizate.

36. Asigurarea utilizării eficiente a împrumuturilor contractate și neadmiterea formării unor noi datorii debitoare/creditoare, cu determinarea modalităţii de recuperare a creanţelor cu termenul de achitare expirat (inclusiv de la gestionarii fondului locativ).

37. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor imobile proprietate publică locală (aflate în gestiunea instituţiilor şi întreprinderilor municipale), inclusiv a fondului funciar, cu reflectarea integrală a acestora în evidenţa bugetară şi nebugetară contabilă (sau radierea din evidenţă a imobilelor dreptul de proprietate asupra cărora nu mai aparţine municipiului), consolidată la nivelul Primăriei, precum şi întocmirea neîntîrziată a unui registru exhaustiv al bunurilor imobile nelocative şi locative, inclusiv al terenurilor aferente aflate în proprietatea municipiului, din punct de vedere juridic, cadastral, tehnic şi cantitativ-valoric, cu indicarea tuturor caracteristicilor necesare ale acestora (adresa, codul cadastral, suprafața totală, entitatea la care se află la balanţă, locatarul etc.) şi cu stabilirea bunurilor din domeniul public şi din domeniul privat.

38. Elaborarea şi aprobarea unui plan de măsuri, cu stabilirea unor termene concrete privind înregistrarea dreptului de proprietate municipală asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri), cu stabilirea surselor de finanţare a acestor măsuri.

39. Transmiterea patrimoniului din domeniul public al municipiului (drumuri, pasaje subterane, staţii de aşteptare a transportului public, reţelele de iluminare etc.) de la balanţa întreprinderilor municipale la balanța instituţiilor publice municipale, precum şi stabilirea bunurilor din domeniul privat (inclusiv terenuri) pasibile şi nepasibile privatizării.

40. Examinarea relevanței transmiterii dreptului de administrare şi evidenţă a bunurilor imobile proprietate municipală doar unei singure instituţii subordonate, cu stabilirea clară a drepturilor şi obligaţiilor acesteia.

41. Întreprinderea măsurilor pentru recuperarea bunurilor imobile şi terenurilor ocupate/folosite abuziv (inclusiv a celor gestionate de Î.M. „Buciumul" şi folosite de S.R.L. „Ianus"), sau pierdute de către CMC. Determinarea modalităţii de raportare şi gestiune a patrimoniului municipal de către organele Poliţiei şi alte instituţii de stat.

42. Implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării patrimoniului public local, inclusiv a fondului funciar, care ar asigura: predarea/transmiterea în locaţiune a bunurilor imobile şi prolongarea termenului de locaţiune prin intermediul licitaţiilor publice, cu racordarea periodică a plăţilor pentru locaţiune conjuncturii de piaţă; întocmirea şi aprobarea conformă a contractelor de locaţiune; recuperarea datoriilor formate din locaţiunea bunurilor imobile (inclusiv de la S.R.L. „Ianus"); asigurarea întocmirii actelor necesare privind folosinţa bunurilor imobile; înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a tuturor contractelor de locaţiune, indiferent de termenul de valabilitate a acestora, asigurînd evaluarea în scopuri fiscale a acestora; retragerea, conform cadrului legal, a drepturilor de locaţiune de la locatarii care nu utilizează sau utilizează ineficient bunurile imobile; acordarea în comodat (fără plată) a bunurilor imobile doar

43. Excluderea suprapunerilor regulamentare dintre Decizia CMC nr.17/2 din 23.10.2008 şi deciziile CMC privind darea în locaţiune a spaţiilor din clădirile IMSP, în scopul stabilirii exhaustive a drepturilor de gestiune şi proprietate a clădirilor IMSP.

44. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de locaţiune a încăperilor cu altă destinaţie decît cea locativă proprietate publică a municipiului; modificărilor la Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decît cea locativă; unui Regulament privind procedurile de planificare, calculare, înregistrare, încasare şi verificare a corectitudinii decontărilor privind locaţiunea bunurilor imobile; Listei bunurilor imobile (inclusiv terenurilor) pasibile dării în locaţiune; modalităţii de stabilire a mărimii chiriei şi Listei bunurilor imobile pasibile dării în chirie pe termen limitat (ore, zile etc.), care sînt folosite şi de către locator.

45. Inventarierea suprafeţelor imobilelor transmise în locaţiune, cu stabilirea corespunderii acestora prevederilor contractuale, precum şi determinarea corespunderii mărimii chiriei preţurilor de piaţă, cu întreprinderea măsurilor necesare pentru eliminarea diferenţelor respective.

46. Eficientizarea activităţii întreprinderilor municipale şi agenţilor economici cu capital majoritar municipal, inclusiv prin: ajustarea şi conformarea prevederilor statutare ale întreprinderilor municipale prevederilor legislaţiei în vigoare (instituirea consiliilor de administraţie etc.); stabilirea indicatorilor economici de activitate, fundamentaţi pe criterii de eficienţă, şi monitorizarea îndeplinirii acestora; elaborarea și aprobarea de către întreprinderi a planurilor de afaceri anuale și pe termen mediu; fundamentarea economică a statelor de personal; restructurarea și/sau privatizarea unităţilor economice aflate în insolvabilitate şi/sau în stare financiară degradantă; încheierea contractelor de administrare și gestionare a patrimoniului municipal cu administratorii întreprinderilor municipale şi cu directorii instituţiilor medico-sanitare publice, cu întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului dat în administraţie; monitorizarea modului de utilizare a profitului

47. Asigurarea prezentării şi examinării de către CMC a rapoartelor privind activitatea reprezentanţilor municipiului în societăţile economice şi a Consiliilor administrative ale agenţilor economici şi instituţiilor medico-sanitare publice.

48. Determinarea legalităţii/valabilităţii deciziilor Consiliilor administrative ale IMSP în perioada anilor 2011-2013 (reieşind din prevederile Statutelor IMSP); asigurarea aprobării în termene cît mai restrînse a noii componențe nominale a Consiliilor administrative ale IMSP, ținîndu-se cont de faptul că mandatul acestora a expirat pe data de 13.11.2012; retragerea consilierilor municipali din componenţa Consiliilor administrative ale agenţilor economici şi IMSP cu capital majoritar municipal.

49. Asigurarea reflectării în politica de contabilitate a întreprinderilor şi IMSP municipale a prevederilor privind ţinerea evidenţei separate a veniturilor şi cheltuielilor în dependenţă de tipul serviciilor prestate şi mărfurilor produse, precum şi a particularităţilor de reflectare a cheltuielilor și veniturilor de la prestarea serviciilor medicale de către IMSP municipale.

50. Utilizarea eficientă a bunurilor imobile municipale; stabilirea suprafeţei spaţiului necesar pentru prestarea calitativă de servicii populației de către autorităţile publice municipale şi IMSP; aprobarea deciziilor necesare privind modul de gestiune a bunurilor imobile neutilizate (inclusiv a celor din gestiunea întreprinderilor municipale).

51. Gestionarea bunurilor imobile doar în baza acordului prealabil al CMC, asigurînd întocmirea şi aprobarea în termen oportun a contractelor de dare în locaţiune şi acordarea dreptului edificării construcțiilor deasupra intrărilor în pasajele subterane în baza licitațiilor publice.

52. Asigurarea ţinerii unei evidenţe contabile conforme, inclusiv prin: înregistrarea regulamentară în Raportul privind executarea bugetului municipal a cheltuielilor efective doar în baza confirmării regulamentare a utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare alocate din bugetul municipal întreprinderilor municipale; inventarierea regulamentară a elementelor patrimoniale; înregistrarea valorii bunurilor şi serviciilor primite cu titlu gratuit la primirea şi transmiterea acestora; decontarea regulamentară a mijloacelor fixe; perfecționarea programelor informaţionale de evidență contabilă și automatizarea tuturor operațiunilor de evidență contabilă; asigurarea înlăturării tuturor deficienţelor constatate de audit.

53. Elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare a sistemului de comerț și prestări servicii conform bunelor practici europene, precum și determinarea reţelei (schemei/concepţiei generale de amplasare) unităților comerciale și de prestări servicii (inclusiv privind desfășurarea comerțului ambulant), asigurînd executarea întocmai a Deciziei CMC nr.51/4 din 11.07.2006, privind renunţarea la practica de „gherete".

54. Inventarierea tuturor autorizațiilor şi obiectelor de comerț și prestări servicii (inclusiv a autorizațiilor eliberate de către Preturile de sector), cu actualizarea bazei de date, precum şi perfecţionarea sistemului informaţional de evidenţă a autorizaţiilor de comerţ şi prestări servicii, asigurînd: introducerea informaţiei privind autorizaţiile eliberate de către Preturi; evidenţa unităţilor comerciale pe tipuri de activitate şi condiţii speciale de autorizare, a tuturor datelor necesare calculării şi urmăririi achitării taxelor locale; accesul Preturilor şi altor organe abilitate la acest sistem informaţional; identificarea automatizată a autorizaţiilor al căror termen de valabilitate urmează să expire (a expirat); exportul datelor privind calcularea şi achitarea taxelor locale în sistemul informaţional al IFS; forme de ieşire analitice în dependenţă de parametrii şi criteriile informaţiei solicitate etc.

55. Implementarea procedurilor de control intern şi asigurarea elaborării şi aprobării modificărilor în Regulamentul aprobat prin Decizia CMC nr.13/4 din 27.12.2007, care să asigure: eficientizarea şi simplificarea procedurilor de acordare şi de prelungire a autorizaţiilor de comerţ şi prestări servicii; sistarea activităţii unităţilor de comerţ fără autorizații de funcţionare sau cu autorizaţii de funcţionare expirate; monitorizarea permanentă a activităţii de combatere a comerţului neautorizat, cu sesizarea imediată a organelor competente, pentru sancţionarea acestor activităţi; eliberarea autorizației de funcționare a unităților de comerț și/sau prestări servicii în limita perioadei minime de valabilitate a documentelor prezentate.

56. Implementarea procedurilor de control intern, care ar asigura: respectarea cadrului normativ la întocmirea anchetei sociale; documentarea corespunzătoare a distribuirii ajutoarelor sociale/materiale; eliberarea recipiselor care ar confirma data şi numărul de înregistrare a solicitării de asistenţă socială; întocmirea regulamentară a registrelor de evidenţă a solicitărilor; documentarea refuzurilor beneficiarilor de acordare a biletelor de recuperare balneo-sanatorială/medicală; verificarea autenticității tuturor informațiilor relevante necesare evaluării nevoilor de asistenţă socială; acordarea ajutoarelor respectînd consecutivitatea solicitărilor depuse; întocmirea corespunzătoare a dosarelor beneficiarilor de ajutoare; confirmarea utilizării conform destinaţiei a ajutoarelor acordate; eliminarea cazurilor de imobilizare nejustificată a mijloacelor financiare bugetare pe conturile distribuitorilor ajutoarelor sociale.

57. Examinarea posibilităţii restructurării sistemului de protecţie socială din municipiu, care ar aborda în complex acordarea ajutorului social (material, juridic, medical etc.) în funcţie de nevoia de asistenţă socială, ar asigura eficientizarea acestuia şi ar întări serviciul de asistenţă comunitară, asigurînd structurilor de asistență socială acces la bazele electronice de date necesare pentru determinarea venitului global mediu al familiei beneficiarului de ajutoare sociale şi componenţei familiei sale.

58. Perfecţionarea cadrului normativ prin: modificarea Regulamentului aprobat prin Decizia CMC nr.8/9 din 20.12.2012, cu scopul de a stabili exhaustiv modalitatea de sancționare a solicitanților care au prezentat date eronate și, respectiv, modalitatea de recuperare a mijloacelor financiare alocate neregulamentar, actele (certificatele) necesare de a fi prezentate de către solicitant (ținînd cont de posibilitățile de confruntare a acestor informații cu bazele de date existente la Serviciul Fiscal de Stat, CNAS, Î.S.„Cadastru", Oficiul Forței de Muncă, Î.S. ,,Registru" etc.); modificarea Deciziei CMC nr. 28/6 din 04.08.2005, în scopul acordării DGAS a competențelor de ținere a unui registru unic al solicitanților serviciului gratuit de protezare dentară, și acordarea acestui serviciu să se efectueze în dependență de nevoia de asistență socială a fiecărui beneficiar în parte, iar Direcția sănătate să asigure monitorizarea acordării îndreptărilor pentru aceste servicii de către medicii sp

59. Implementarea prevederilor art.22 al Legii nr.102-XV din 13.03.2003, referitor la antrenarea șomerilor în vederea executării de lucrări publice de interes pentru AAPL.

60. Implementarea Strategiei de dezvoltare a transportului public urban în mun. Chişinău, aprobată prin Decizia CMC nr.48/7 din 16.06.2006, şi/sau elaborarea şi prezentarea, spre aprobare, CMC a unei Strategii durabile de dezvoltare şi consolidare a transportului public în mun.Chişinău (ţinîndu-se cont de necesitatea prioritizării acestuia faţă de alte tipuri de transport public privat, precum şi de mijloacele financiare real existente pentru finanţarea acestor acţiuni), precum şi a unor reglementări privind condiţiile şi indicatorii de calitate a prestării serviciilor de transportare a pasagerilor cu transportul public şi sancţiunile aplicabile transportatorilor pentru nerespectarea lor.

61. Implementarea sistemului electronic de tichetare, în vederea eficientizării procesului de monitorizare a fluxului real de pasageri transportați şi stabilirii numărului real de persoane ce beneficiază de scutiri în transport, precum şi asigurarea, în baza unui studiu al fluxului real de pasageri, a optimizării şi raţionalizării reţelei de rute (inclusiv a troleibuzelor şi autobuzelor), excluzînd dublarea neargumentată a lor.

62. Implementarea sistemului electronic de tichetare, în vederea eficientizării procesului de monitorizare a fluxului real de pasageri transportați şi stabilirii numărului real de persoane ce beneficiază de scutiri în transport, precum şi asigurarea, în baza unui studiu al fluxului real de pasageri, a optimizării şi raţionalizării reţelei de rute (inclusiv a troleibuzelor şi autobuzelor), excluzînd dublarea neargumentată a lor.

63. Elaborarea şi aprobarea unei metodologii exhaustive privind tipurile de cheltuieli ce se includ în calculul costului unui km parcurs (ţinînd cont de specificul fiecărei întreprinderi de transport), revizuind prevederile Metodologiei aprobate prin Decizia CMC nr.51/2 din 11.07.2006 şi contractul aprobat prin Decizia CMC nr.3/40 din 06.05.2011.

64. În comun cu autorităţile publice centrale, să instituie o monitorizare adecvată asupra activităţii agenţilor economici de prestare a serviciilor de transport public în regim de taxi.

65. Examinarea relevanței majorării cotei-părți a produsului moldovenesc în troleibuzul asamblat, astfel asigurîndu-se diminuarea riscului de creştere nejustificată a preţului componentelor livrate.

66. Examinarea relevanţei implementării unui registru informaţional unic, care ar cuprinde datele privind terenurile, bunurile imobile, proprietarii acestora, precum şi persoanele care locuiesc în acestea, pentru a asigura o eficientizare a activităţilor de colectare a impozitelor pe bunurile imobile şi de asistenţă socială.

67. Implementarea la IMSP a sistemelor informaţionale, care ar asigura ţinerea cartelelor/registrelor medicale ale pacienţilor, colectarea datelor necesare statisticii medicale și va determina operativ cheltuielile suportate la prestarea de servicii medicale pentru fiecare pacient în parte, precum şi consumul real de medicamente.

68. Elaborarea și aprobarea unor mecanisme clare şi măsuri (cu indicarea unor termene concrete) de constituire a ACC, cu transmiterea regulamentară la balanţa acestora a blocurilor locative (cu excepţia apartamentelor neprivatizate) şi delimitarea terenurilor aferente blocurilor de locuit de cele de uz comun.

69. Elaborarea şi aprobarea reglementărilor privind: stabilirea şi delimitarea exhaustivă a responsabilităților între serviciile juridice în procesul de apărare a intereselor CMC; nomenclatorul documentelor ce urmează a fi depuse și păstrate în dosarul fiecărui litigiu şi modul de transmitere a dosarului de la o direcție/persoană la alta; modul de evaluare a calităţii actului de reprezentare a intereselor CMC în instanțele de judecată.

70. Elaborarea şi aprobarea cadrului regulator privind activitatea AOP în incinta instituţiilor educţionale municipale şi, după caz, instituţionalizarea parteneriatului acestora cu autorităţile publice de resort (profil), asigurînd, totodată, sistarea activităţii AOP neînregistrate conform cadrului legal.

71. Elaborarea şi aprobarea normelor metodologice privind planificarea cheltuielilor pentru amenajarea teritoriilor şi întreţinerea drumurilor locale, precum şi a normativelor la executarea lucrărilor de amenajare şi întreţinere; planificarea alocaţiilor din bugetul municipal pentru lucrările de deservire tehnică şi de reparaţie a blocurilor locative în corespundere cu prevederile Anexei nr.3 la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19.02.2002, iar a cheltuielilor de întreţinere a drumurilor - reieşind din genul de construcţii inginereşti şi genul de lucrări prestate.

72. Asigurarea elaborării şi aprobării tarifelor pentru toate serviciile prestate de către ÎMGFL, ÎMpSL, Î.M. „AGSV", Î.M. „Regia Autosalubritate", Î.M. „Parcul Dendrariu"; responsabilităţilor acestor întreprinderi în amenajarea şi salubrizarea terenurilor, spaţiilor verzi; surselor de finanţare a acestor lucrări/servicii.

73. Respectarea cadrului legislativ/normativ în vigoare privind: modul de trecere în proprietatea privată a terenurilor aferente caselor individuale de locuit; atribuirea în arendă şi privatizarea terenurilor care, după parametrii tehnici, pot fi formate ca bunuri imobile separate; încasarea plăţilor funciare pentru folosirea terenurilor proprietate publică (inclusiv temporară); darea în arendă sau vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente bunurilor privatizate și private; întocmirea actelor de predare-primire în/din arendă a terenurilor; componenţa şi etapele calculului plăţilor funciare; evidenţa plăţilor funciare.

75. Elaborarea și aprobarea unor reglementări privind: modul de atribuire a terenurilor pentru construcții (cu scopul asigurării majorării încasărilor funciare); modul de întocmire și evidență a dosarelor funciare; simplificarea procedurilor de prelungire a autorizaţiilor de amplasare a publicității.

74. Elaborarea și aprobarea unor reglementări privind: modul de atribuire a terenurilor pentru construcții (cu scopul asigurării majorării încasărilor funciare); modul de întocmire și evidență a dosarelor funciare; simplificarea procedurilor de prelungire a autorizaţiilor de amplasare a publicității.

76. În comun cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, elaborarea și aprobarea reglementărilor tehnice privind normele de deservire și de reparație capitală a unităților de transport electric.

77. Întreprinderea măsurilor faţă de persoanele cu funcţii de răspundere vinovate de admiterea derogărilor (inclusiv privind stabilirea preţului de privatizare diminuat) în procesul de deetatizare şi privatizare în perioada 2010-2011 a bunurilor imobile nelocative.

Cerinte (13)

2.1. Consiliului municipal Chişinău, Primarului general al mun. Chișinău și entităților auditate şi se cere: 2.1.1. conformarea şi implementarea recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu aprobarea măsurilor concrete şi exhaustive privind remedierea deficienţelor constatate și stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementare; 2.1.2. crearea unei comisii permanente, formată din reprezentanţii Consiliului şi executivului municipal, care va monitoriza implementarea recomandărilor şi va raporta semestrial Curţii de Conturi despre măsurile întreprinse în vederea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor, inclusiv a celor aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 31.07.2012;

2.1. Consiliului municipal Chişinău, Primarului general al mun. Chișinău și entităților auditate şi se cere: 2.1.1. conformarea şi implementarea recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu aprobarea măsurilor concrete şi exhaustive privind remedierea deficienţelor constatate și stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementare; 2.1.2. crearea unei comisii permanente, formată din reprezentanţii Consiliului şi executivului municipal, care va monitoriza implementarea recomandărilor şi va raporta semestrial Curţii de Conturi despre măsurile întreprinse în vederea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor, inclusiv a celor aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 31.07.2012;

2.1. Consiliului municipal Chişinău, Primarului general al mun. Chișinău și entităților auditate şi se cere: 2.1.1. conformarea şi implementarea recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu aprobarea măsurilor concrete şi exhaustive privind remedierea deficienţelor constatate și stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementare; 2.1.2. crearea unei comisii permanente, formată din reprezentanţii Consiliului şi executivului municipal, care va monitoriza implementarea recomandărilor şi va raporta semestrial Curţii de Conturi despre măsurile întreprinse în vederea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor, inclusiv a celor aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 31.07.2012;

2.1. Consiliului municipal Chişinău, Primarului general al mun. Chișinău și entităților auditate şi se cere: 2.1.1. conformarea şi implementarea recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu aprobarea măsurilor concrete şi exhaustive privind remedierea deficienţelor constatate și stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementare; 2.1.2. crearea unei comisii permanente, formată din reprezentanţii Consiliului şi executivului municipal, care va monitoriza implementarea recomandărilor şi va raporta semestrial Curţii de Conturi despre măsurile întreprinse în vederea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor, inclusiv a celor aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 31.07.2012;

2.1. Consiliului municipal Chişinău, Primarului general al mun. Chișinău și entităților auditate şi se cere: 2.1.1. conformarea şi implementarea recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu aprobarea măsurilor concrete şi exhaustive privind remedierea deficienţelor constatate și stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementare; 2.1.2. crearea unei comisii permanente, formată din reprezentanţii Consiliului şi executivului municipal, care va monitoriza implementarea recomandărilor şi va raporta semestrial Curţii de Conturi despre măsurile întreprinse în vederea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor, inclusiv a celor aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 31.07.2012;

2.1. Consiliului municipal Chişinău, Primarului general al mun. Chișinău și entităților auditate şi se cere: 2.1.1. conformarea şi implementarea recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu aprobarea măsurilor concrete şi exhaustive privind remedierea deficienţelor constatate și stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementare; 2.1.2. crearea unei comisii permanente, formată din reprezentanţii Consiliului şi executivului municipal, care va monitoriza implementarea recomandărilor şi va raporta semestrial Curţii de Conturi despre măsurile întreprinse în vederea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor, inclusiv a celor aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 31.07.2012;

2.1. Consiliului municipal Chişinău, Primarului general al mun. Chișinău și entităților auditate şi se cere: 2.1.1. conformarea şi implementarea recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu aprobarea măsurilor concrete şi exhaustive privind remedierea deficienţelor constatate și stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementare; 2.1.2. crearea unei comisii permanente, formată din reprezentanţii Consiliului şi executivului municipal, care va monitoriza implementarea recomandărilor şi va raporta semestrial Curţii de Conturi despre măsurile întreprinse în vederea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor, inclusiv a celor aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 31.07.2012;

2.2. Ministerului Finanţelor și se cere: 2.2.1. revizuirea şi uniformizarea prevederilor art.291 din Codul fiscal şi ale Anexei la Titlul VII al Codului fiscal, referitor la obiectul impunerii la taxa de amplasare a publicităţii; 2.2.2. examinarea relevanţei revizuirii prevederilor art.23 din Legea nr.397 - XV din 16.10.2003, privind suspendarea defalcărilor de la veniturile generale de stat pînă la aprobarea bugetului; 2.2.3. examinarea oportunității şi posibilităţii calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii de deservire socială și taxei pentru unitățile stradale de comerț și/sau de prestare a serviciilor, pentru fiecare agent economic în parte, de către AAPL, cu integrarea ulterioară a acestor date în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, precum şi stabilirii de către AAPL a termenului de achitare a acestor taxe; 2.2.4. elaborarea unor mecanisme ce vor asigura reflectarea în rapoartele privind executarea bugetului a cheltuielilor neefec

2.3. Ministerului Economiei și se cere: 2.3.1. elaborarea și aprobarea tuturor actelor normative necesare pentru stabilirea mecanismului de implementare a Legii nr.231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior"; 2.3.2. în scopul combaterii eficiente a comerţului neautorizat şi a tranzacțiilor informale, examinarea oportunităţii revizuirii și completării cadrului legal existent privind dreptul de constatare şi sancționare a contravențiilor administrative pentru comerţul neautorizat;

2.4. Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratului General al Poliţiei și se cere, în comun cu Consiliul municipal Chişinău şi Primarul general al mun.Chişinău, să determine modalitatea de raportare şi gestiune a patrimoniului municipal de către organele de poliţie;

2.4. Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratului General al Poliţiei și se cere, în comun cu Consiliul municipal Chişinău şi Primarul general al mun.Chişinău, să determine modalitatea de raportare şi gestiune a patrimoniului municipal de către organele de poliţie;

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Chişinău şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din mun.Chişinău în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Chişinău şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din mun.Chişinău în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate;