Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 36 din 4 iulie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din municipiul Bălți în perioada 2011-2012

Numar din data de 2013-07-04 Nr. cerinte: 13 Nr. recomandari: 89

Curtea de Conturi, în prezenţa primarului mun. Bălți dl Vasilii Panciuc, şefului Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat dl Anatol Harcenco, viceprimarului mun. Bălţi dna Marina Covali, şefului Direcţiei generale finanţe și economie dna Vera Rusu, șefului Direcției privatizate a Agenției Proprietății Publice dl Mihai Dorul, șefului Direcției Învățămînt Tineret și Sport a Consiliului municipal Bălți dna Tatiana Dubițcaia, șefului Direcției statistică Bălți dl Ion Tertea, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Bălţi dna Tatiana Neghină, șefului Direcției juridice a primăriei mun. Bălți dl Vitalii Balan, șefului-adjunct al Direcției proprietate municipală și relații funciare dl Andrei Popa, primarului s.Elizaveta dna Pelagheia Balțat, primarului s.Sadovoe dl Sergiu Buzurnîi, administratorului Întreprinderii municipale "Gospodăria locativ-comunală" dl Andrei Ciornîi, călăuzindu-se de art. 2 alin.(1) şi art. 4 alin.(1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din mun. Bălți în perioada 2011-2012.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art. 28, art. 30 alin.(4), art. 31 din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2012 și 2013, avînd drept scop verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale din municipiul Bălți a prevederilor regulamentare în exercițiul bugetar; corespunderii procedurilor de evaluare, planificare și colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și de planificare, executare și raportare a cheltuielilor bugetare cadrului normativ; administrării și integrității patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepție a lucrărilor ce țin de valorificarea investițiilor și de reparațiile capitale; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin studierea explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. Au fost analizate deciziile organelor deliberative şi executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) din cadrul mun.Bălți.

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Măsurile realizate de către autorităţile executive din municipiul Bălți în materie de management financiar nu au întrunit în măsură deplină rigorile de legalitate şi regularitate privind gestionarea fondurilor publice, fiind admise unele nereguli şi abateri. De asemenea, nereguli și ineficienţă se atestă în procesul administrării patrimoniului proprietate publică. Aceste deficienţe, în consecință, influenţează negativ asupra dezvoltării socioeconomice a UAT în ansamblu. Sintetizînd constatările expuse în Raportul de audit, Plenul relevă următoarele:

  • Autoritățile administrației publice locale (în continuare - AAPL) din mun. Bălți nu au realizat acțiuni punctuale și complementare în materie de evaluări şi monitorizări a potenţialului economic, aferent formării bazei de impozitare, nu au asigurat un sistem de interacţiune a entităților de resort pentru o identificare concludentă a veniturilor bugetare. Astfel, auditul extern a elucidat rezerve semnificative neevaluate şi neincluse în circuitul finanţelor publice locale. În consecinţă, materia de impozitare nu este integral identificată şi, respectiv, nu serveşte suport relevant pentru formarea bugetelor locale. Aceste iregularități au generat atragerea transferurilor supradimensionate din bugetele de alt nivel, amplificînd deficitul de resurse financiare în ansamblu. Deficienţele în subprocesul de identificare şi mobilizare a veniturilor bugetare indică la faptul că premisele extinderii bazei financiare sînt evaluate la circa 50,0 mil.lei, din acestea 40,0 mil.lei constituie venituri pasibile pentru luarea în calcul la stabilirea relațiilor cu bugetul de stat.
  • Gestiunea cheltuielilor bugetelor UAT din cadrul municipiului nu corespunde exigenţelor şi normelor legale, în rezultat fiind admise un şir de nereguli şi abateri de la cadrul regulator, care afectează eficienţa utilizării banilor publici. Astfel, în perioada 2011-2012, de către entităţile supuse auditării au fost admise cheltuieli neregulamentare şi iraţionale în sumă totală de circa 34,7 mil.lei, inclusiv: 29,6 mil.lei - investiții capitale; 0,9 mil.lei - retribuirea muncii; 4,2 mil.lei - alte cheltuieli. Nerespectarea limitelor maxime de cheltuieli aprobate a cauzat depășiri în sumă totală de 1,9 mil.lei. Totodată, a fost admisă planificarea unor cheltuieli majorate față de prevederile legale cu 1,3 mil.lei.
  • În cadrul AAPL din mun. Bălți lipsesc strategii, politici şi proceduri reglementate în materie de investiţii publice şi, respectiv, nu sînt stabilite priorităţi în domeniul construcţiilor, reconstrucţiilor sau reparaţiilor. Lipsesc studiile de fezabilitate, care ar determina necesitatea şi eficienţa investiţiilor efectuate. Modul de determinare a obiectivelor finanţate din bugetul municipal este netransparent şi necorespunzător, iar deficitul de resurse financiare pentru proiectarea şi construcţia acestora generează imobilizarea mijloacelor bugetare de lungă durată, fără impact pozitiv asupra dezvoltării economico-sociale a municipiului. În consecinţă, sursele bugetare imobilizate în construcţii în curs de execuţie, la situația din 01.01.2013, au constituit 85,8 mil.lei. Totodată, la 01.01.2013, sînt înregistrate 20 obiecte nefinalizate, pentru valorificarea cărora mai sînt necesare circa 91,8 mil.lei , surse financiare de care municipiul nu dispune.
  • AAPL din mun. Bălți, în calitate de autorităţi contractante, nu au întreprins măsurile necesare de eficientizare a procesului de achiziţie şi conformare cadrului legal. Cu nerespectarea cadrului regulamentar, au fost efectuate achiziţii publice evaluate la peste 6,6 mil.lei. Nu a fost asigurată aplicarea clauzelor privind garanţia de bună execuţie în sumă ce depăşeşte 1,6 mil.lei.
  • Rezultatele verificărilor efectuate la entităţile din cadrul mun. Bălți (supuse auditării) asupra regularităţii şi legalităţii gestionării patrimoniului public denotă aceeaşi stare nesatisfăcătoare, atestată în perioadele anterioare supuse auditului/controlului, exprimată prin: neconformarea managementului normelor regulamentare şi prudenţiale; neînregistrarea regulamentară a patrimoniului public în Registrul bunurilor imobile şi a drepturilor patrimoniale la organele cadastrale; necuprinderea în operaţiunea de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale, precum şi nereevaluarea corespunzătoare a activelor în vederea înregistrării conforme în evidenţă a valorii acestora; absenţa unei evidenţe concludente a patrimoniului public şi a raportării veridice a situaţiilor patrimoniale etc., ceea ce determină raportarea denaturată a situaţiilor patrimoniale.

Activitatea neconformă a factorilor de decizie din cadrul AAPL din mun. Bălți în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:

- neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile, în valoare de 108,0 mil.lei, precum și neînregistrarea regulamentară privind grevarea drepturilor patrimoniale (2,3 mil.lei);

- neidentificarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică în valoare de circa 5,5 mil.lei;

- necontabilizarea terenurilor aferente imobilelor cu suprafața de 5,56 ha și valoarea de 5,8 mil.lei;

- trecerea neregulamentară a fondurilor fixe în sumă totală de 2,7 mil.lei la obiectele de mică valoare și scurtă durată;

- raportarea incorectă a situațiilor patrimoniale, prin includerea fondului locativ privatizat în valoarea patrimoniului public (860,2 mil.lei) etc.

La darea în locaţiune şi/sau prelungirea contractelor de locaţiune a bunurilor imobile, AAPL din mun. Bălți nu în toate cazurile au organizat licitaţii publice, procedurile respective nefiind transparente și neasigurînd venituri maxime posibile în funcţie de conjunctura pieţei, care au fost estimate de audit la circa 1,7 mil.lei. Acest fapt se datorează și implementării neconforme a recomandărilor precedente ale Curţii de Conturi la capitol în cauză.

AAPL nu au asigurat o evidenţă relevantă şi concludentă a patrimoniului public transmis agenţilor economici fondaţi. Nu a fost asigurată o gestiune eficientă a întreprinderilor fondate, activitatea economică a cărora nu a fost axată pe indicatori cost-eficienţă, managementul corporativ nefiind orientat la obiective de performanţă.

Managementul neriguros al fondului funciar, neimplementarea integrală a recomandărilor Curţii de Conturi, lipsa supravegherii asupra fondului funciar, precum şi indisciplina de urbanism şi amenajare au dus la perpetuarea gestiunii neconforme a fondului funciar, ceea ce a lipsit municipalitatea de venituri evaluate la circa 2,6 mil.lei. Totodată, primăria mun. Bălți nu a asigurat înregistrarea în evidenţă a tuturor angajamentelor, apărute în rezultatul tranzacțiilor funciare în sumă de 5,1 mil.lei, precum și ținerea evidenţei integrale a sumelor calculate, conform ratei inflaţiei, asupra terenurilor realizate şi neachitate integral la moment.

  • Managementul contabil iresponsabil, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, precum şi deţinerea de bunuri materiale, fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, nereguli în decontări, s-au soldat cu raportări denaturate ale situaţiilor patrimoniale.

Iregularităţile constatate sînt rezultatul managementului ineficient de care au dat dovadă factorii de decizie la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public local, precum şi al lipsei unui sistem de control intern eficient în toate domeniile verificate.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7 alin.(1) lit. a), art. 15 alin.(2) și alin.(4), art. 16 lit. c), art. 34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din mun. Bălți în perioada 2011-2012, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului municipal Bălți, primarului mun. Bălți, consiliilor locale şi primarilor satelor Sadovoe și Elizaveta, și se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1.1. Se cere Primăriei mun. Bălți:

- în comun cu autorităţile economico-financiare, statistice, fiscale şi cadastrale, să realizeze acţiuni complexe şi coordonate întru evaluarea potenţialului economic aferent formării bazei de impozitare exhaustive şi credibile, în aspect teritorial şi categorie de impozit/taxă;

- în colaborare cu autoritatea cadastrală, să realizeze acţiuni complexe şi ferme privind inventarierea şi cadastrarea bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), dislocate pe teritoriul gestionat de AAPL de toate nivelurile; crearea unui Registru unic exhaustiv al bunurilor imobiliare - proprietate publică locală în cadrul municipiului;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare și se cere efectuarea unei investigații privind circumstanțele formării datoriilor fiscale ale întreprinderilor municipale față de sistemul bugetar, cu identificarea soluțiilor de rigoare conform cadrului legal în vigoare.

2.3. Inspectoratului Fiscal de Stat Bălți pentru luare de atitudine, și se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional instituțional cu datele municipiului privind baza de impozitare în vederea evaluării rezervelor de extindere a ariei de percepere a veniturilor fiscale/nefiscale și îmbunătățirii gradului de conformare voluntară;

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare, luare de atitudine şi conformare, privind:

- activitatea irelevantă a autorităţilor financiare şi fiscale din mun. Bălți în procesul de identificare, evaluare şi monitorizare a bazei de impozitare, aferente formării componentelor bugetului public naţional;

- adoptarea cadrului normativ aferent mecanismului de reevaluare a fondurilor fixe (clădiri, construcţii) și revizuirea neîntîrziată a actului ministerial nr. 24/3-4(5)-99 din 04.04.2012 privind trecerea fondurilor fixe în categoria obiectelor de mică valoare și scurtă durată, în vederea excluderii riscurilor generate în rezultatul diminuării valorii patrimoniului public;

- aprobarea reglementărilor în materie de evidenţă contabilă bugetară şi raportare financiară a situaţiilor patrimoniale pentru AAPL şi instituţiile din subordine;

2.5. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine privind:

- asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat;

- înregistrării corespunzătoare a patrimoniul public în Registrul patrimoniului public;

2.6. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat pentru eficientizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor publice locale, în vederea neadmiterii iregularităţilor constatate în Raportul de audit.

2.7. Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului și Prim-ministrului Republicii Moldova, pentru informare;

2.8. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare.

3. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor din precedentele misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 38 din 12.08.2011 "Privind Raportul auditului executării bugetului municipal Bălți pe anii 2009-2010".

4. Se ia act că pe parcursul auditului:

4.1. primăria mun. Bălți a majorat valoarea mijloacelor fixe cu 6,8 mil.lei; a atribuit dobînda în sumă de 1,0 mil.lei, aferentă creditului, la costul obiectului de descentralizare a sistemelor de încălzire; a efectuat modificările corespunzătoare privind suprafața terenurilor realizate de 10,9 ha în valoarea de 13,4 mil.lei;

4.2. întru asigurarea activității regulamentare a unităților de comerț în teritoriul administrat, Direcţia Generală Finanţe și Economie a eliberat 1527 de autorizații de funcționare a unităților comerciale;

4.3. Direcţia Învățămînt, Tineret şi Sport Bălți:

- a majorat costul a 9 edificii cu 4,5 mil.lei și a înregistrat în evidență 4 imobile (complexul sportiv "Constructorul") în valoare totală de 566,7 mii lei;

- a inițiat reevaluarea clădirii Şcolii Sportive nr. 1, în scopul contabilizării regulamentare a acesteia;

- a fost întocmit contractul de locațiune cu S.A. "Poşta Moldovei";

- a contabilizat bunurile în sumă de 257,9 mii lei, primite de la ONG "Moştenitorii", a remis acesteia aviz de plată în sumă de 30,0 mii lei, pentru achitarea serviciilor comunale, precum și a restabilit plata pentru pază interdepartamentală în sumă totală de 7,9 mii lei;

4.4. Secția cultură a asigurat contabilizarea corespunzătoare a obiectelor de mică valoare și scurtă durată în sumă de 23,8 mii lei; a recalculat plata de arendă în sumă de 4,0 mii lei; a întocmit darea de seamă asupra achizițiilor de valoare mică pentru anul 2012; a recuperat plățile salariale achitate neregulamentar unor angajați din cadrul Palatului municipal de cultură Bălți în suma de 19,1 mii lei;

4.5. Direcția proprietate și relații funciare a întreprins măsuri în vederea recuperării datoriilor neachitate pentru arenda și folosirea terenurilor de 2,2 mil.lei, din care: 0,2 mil.lei au fost încasate, iar în privința recuperării a 1,9 mil.lei au fost înaintate acțiuni în instanțele de judecată (fiind deja adoptate hotărîri referitor la 0,3 mil. lei);

4.6. Primăria s. Sadovoe, în baza Deciziei consiliului local nr. 5/10 din 14.06.2013, a contabilizat 10 apartamente neprivatizate cu suprafaţa de 449,5 m2, cu valoarea de 1,1 mil.lei și alte mijloace fixe în sumă de 100,0 mii lei.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1. - subpct. 2.5. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin. (7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (89)

1. Primarul municipiului Bălți şi DGFE să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale, ce țin de prognozele bugetare pe toate tipurile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

2. DGFE, IFS mun. Bălți, primăriile s. Elizaveta și s. Sadovoe, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2. DGFE, IFS mun. Bălți, primăriile s. Elizaveta și s. Sadovoe, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2. DGFE, IFS mun. Bălți, primăriile s. Elizaveta și s. Sadovoe, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2. DGFE, IFS mun. Bălți, primăriile s. Elizaveta și s. Sadovoe, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

3. Primarul mun. Bălți:- să asigure raportarea regulamentară a mijloacelor încasate din vînzarea dreptului de arendă a terenurilor și a altor venituri rezultate din proprietate;

- să asigure monitorizarea procesului de delimitare şi înregistrare a terenurilor proprietate publică, cu contabilizarea regulamentară a acestora;

- să asigure elaborarea şi aprobarea unui regulament privind procedurile de evidență (calculare, înregistrare, încasare) a rezultatelor tranzacțiilor funciare (arenda, vînzarea terenurilor etc.).

4. Primarul mun. Bălți și primarii satelor Sadovoe și Elizaveta: - să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o prognozare corectă a veniturilor în bugetele locale și să excludă diminuările în procesul de prognozare;

4. Primarul mun. Bălți și primarii satelor Sadovoe și Elizaveta: - să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o prognozare corectă a veniturilor în bugetele locale și să excludă diminuările în procesul de prognozare;

4. Primarul mun. Bălți și primarii satelor Sadovoe și Elizaveta: - să implementeze proceduri eficiente de control intern, care să asigure o prognozare corectă a veniturilor în bugetele locale și să excludă diminuările în procesul de prognozare;

- să evalueze eficienţa şi oportunitatea desfăşurării licitaţiilor funciare de către intermediari, precum și să asigure transparența respectivă a acestora;

- să evalueze eficienţa şi oportunitatea desfăşurării licitaţiilor funciare de către intermediari, precum și să asigure transparența respectivă a acestora;

- să evalueze eficienţa şi oportunitatea desfăşurării licitaţiilor funciare de către intermediari, precum și să asigure transparența respectivă a acestora;

- să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar;

- să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar;

- să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar;

- să asigure inventarierea terenurilor proprietate publică, cu înregistrarea informaţiei privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

- să asigure inventarierea terenurilor proprietate publică, cu înregistrarea informaţiei privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

- să asigure inventarierea terenurilor proprietate publică, cu înregistrarea informaţiei privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

- să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică, totodată, asigurînd o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor;

- să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică, totodată, asigurînd o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor;

- să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică, totodată, asigurînd o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor;

- să suspende activitățile neautorizate de comerţ, precum și să asigure elaborarea/aprobarea proceselor operaționale ce țin de acumularea veniturilor din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

- să suspende activitățile neautorizate de comerţ, precum și să asigure elaborarea/aprobarea proceselor operaționale ce țin de acumularea veniturilor din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

- să suspende activitățile neautorizate de comerţ, precum și să asigure elaborarea/aprobarea proceselor operaționale ce țin de acumularea veniturilor din taxele aferente activității comerciale pe teritoriul administrat.

5. Direcția Generală Finanțe și Economie să elaboreze criteriile de planificare a cheltuielilor pentru activitatea centrelor sociale, implementînd unele proceduri de control intern în domeniul respectiv.

6. Primăria mun. Bălți, DGFE, DÎTS, SC:- să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum și executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;

6. Primăria mun. Bălți, DGFE, DÎTS, SC:- să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum și executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;

6. Primăria mun. Bălți, DGFE, DÎTS, SC:- să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum și executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;

6. Primăria mun. Bălți, DGFE, DÎTS, SC:- să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum și executarea conformă a cheltuielilor preconizate, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;

- să elaboreze criterii bine determinate de planificare a cheltuielilor pentru activitatea instituțiilor de învățămînt.

- să elaboreze criterii bine determinate de planificare a cheltuielilor pentru activitatea instituțiilor de învățămînt.

- să elaboreze criterii bine determinate de planificare a cheltuielilor pentru activitatea instituțiilor de învățămînt.

- să elaboreze criterii bine determinate de planificare a cheltuielilor pentru activitatea instituțiilor de învățămînt.

7. Primarul mun. Bălți, DÎTS și SC să asigure implementarea unor proceduri de control intern care să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate și identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici

7. Primarul mun. Bălți, DÎTS și SC să asigure implementarea unor proceduri de control intern care să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate și identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici

7. Primarul mun. Bălți, DÎTS și SC să asigure implementarea unor proceduri de control intern care să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate și identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici

8. Primarul mun.Bălți, DGFE și DÎTS:- să asigure elaborarea unei strategii privind proiectele investiționale (inclusiv, reparații capitale), cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, a surselor de finanţare, a principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice;

8. Primarul mun.Bălți, DGFE și DÎTS:- să asigure elaborarea unei strategii privind proiectele investiționale (inclusiv, reparații capitale), cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, a surselor de finanţare, a principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice;

8. Primarul mun.Bălți, DGFE și DÎTS:- să asigure elaborarea unei strategii privind proiectele investiționale (inclusiv, reparații capitale), cu stabilirea priorităților în vederea finanțării construcțiilor în curs de execuție, a surselor de finanţare, a principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice;

- să implementeze proceduri și procese de control intern, care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate, pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziționării și contractării lucrărilor de reparații capitale; să asigure depunerea garanțiilor de bună execuție a lucrărilor.

- să implementeze proceduri și procese de control intern, care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate, pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziționării și contractării lucrărilor de reparații capitale; să asigure depunerea garanțiilor de bună execuție a lucrărilor.

- să implementeze proceduri și procese de control intern, care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate, pentru investiții și reparații capitale, precum și să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziționării și contractării lucrărilor de reparații capitale; să asigure depunerea garanțiilor de bună execuție a lucrărilor.

9. Primarul mun. Bălți, DÎTS și primăria s. Sadovoie să asigure contabilizarea regulamentară a cheltuielilor pentru reparații capitale, cu atribuirea conformă a acestora la majorarea valorii fondurilor fixe.

9. Primarul mun. Bălți, DÎTS și primăria s. Sadovoie să asigure contabilizarea regulamentară a cheltuielilor pentru reparații capitale, cu atribuirea conformă a acestora la majorarea valorii fondurilor fixe.

9. Primarul mun. Bălți, DÎTS și primăria s. Sadovoie să asigure contabilizarea regulamentară a cheltuielilor pentru reparații capitale, cu atribuirea conformă a acestora la majorarea valorii fondurilor fixe.

10. CMB și primarul mun. Bălți să organizeze desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor CMB, cu implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

10. CMB și primarul mun. Bălți să organizeze desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor CMB, cu implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

11. CMB să examineze oportunitatea ajustării Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor „cu caracter excepţional şi imprevizibil";să implementeze proceduri de control intern privind asigurarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor Fondului de rezervă

12. CMB: - să aprobe și să implementeze un mecanism clar şi transparent privind compensarea cheltuielilor Î.M. „DTB" la prestarea serviciilor de transport persoanelor, care beneficiază de scutiri, cu asigurarea revizuirii contingentului de beneficiari, pentru aprecierea volumului de finanțare reieșind din serviciile real acordate;

- să întreprindă măsuri de rigoare privind eficientizarea activității Î.M. „DTB".

13. CMB să implementeze proceduri de control intern care să asigure respectarea prevederilor regulamentare și transparența respectivă la acordarea compensaţiei la energia termică păturilor socialmente vulnerabile.

14. Consiliul municipal Bălți, primăria mun. Bălți:- să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar (inclusiv la toate subdiviziunile), care să asigure o evaluare exhaustivă a terenurilor proprietate publică, contabilizarea conformă a angajamentelor în urma tranzacțiilor funciare, inventarierea și raportarea regulamentară a situațiilor funciare, cu întreprinderea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

14. Consiliul municipal Bălți, primăria mun. Bălți:- să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar (inclusiv la toate subdiviziunile), care să asigure o evaluare exhaustivă a terenurilor proprietate publică, contabilizarea conformă a angajamentelor în urma tranzacțiilor funciare, inventarierea și raportarea regulamentară a situațiilor funciare, cu întreprinderea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit;

- să asigure evidenţa plăţilor funciare, conform prevederilor cadrului legal existent, în baza documentelor confirmative, cu stabilirea persoanelor responsabile de evidenţa plăţilor respective şi încasarea acestora în conformitate cu prevederile regulamentare.

- să asigure evidenţa plăţilor funciare, conform prevederilor cadrului legal existent, în baza documentelor confirmative, cu stabilirea persoanelor responsabile de evidenţa plăţilor respective şi încasarea acestora în conformitate cu prevederile regulamentare.

15. Î.M. „Hotelul Bălți", ÎM „DCC CU", ÎM „DTB" să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în evidența contabilă a terenurilor aferente construcțiilor aflate în gestiune, conform prevederilor legale.

15. Î.M. „Hotelul Bălți", ÎM „DCC CU", ÎM „DTB" să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în evidența contabilă a terenurilor aferente construcțiilor aflate în gestiune, conform prevederilor legale.

15. Î.M. „Hotelul Bălți", ÎM „DCC CU", ÎM „DTB" să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în evidența contabilă a terenurilor aferente construcțiilor aflate în gestiune, conform prevederilor legale.

16. CMB, primăria mun. Bălți și primăriile s. Elizaveta și s Sadovoe; să asigure efectuarea inventarierii patrimoniului, cu evaluarea și contabilizarea conformă a acestuia, precum și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică gestionat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (inclusiv la toate subdiviziunile și întreprinderile fondate).

16. CMB, primăria mun. Bălți și primăriile s. Elizaveta și s Sadovoe; să asigure efectuarea inventarierii patrimoniului, cu evaluarea și contabilizarea conformă a acestuia, precum și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică gestionat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (inclusiv la toate subdiviziunile și întreprinderile fondate).

16. CMB, primăria mun. Bălți și primăriile s. Elizaveta și s Sadovoe; să asigure efectuarea inventarierii patrimoniului, cu evaluarea și contabilizarea conformă a acestuia, precum și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică gestionat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (inclusiv la toate subdiviziunile și întreprinderile fondate).

16. CMB, primăria mun. Bălți și primăriile s. Elizaveta și s Sadovoe; să asigure efectuarea inventarierii patrimoniului, cu evaluarea și contabilizarea conformă a acestuia, precum și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică gestionat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (inclusiv la toate subdiviziunile și întreprinderile fondate).

17. Primăria mun. Bălţi, DÎTS, primăriile s. Elizaveta și s. Sadovoe să asigure inventarierea regulamentară a patrimoniului public, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea veridică a acestuia, precum și reevaluarea fondurilor fixe conform prevederilor legale.

17. Primăria mun. Bălţi, DÎTS, primăriile s. Elizaveta și s. Sadovoe să asigure inventarierea regulamentară a patrimoniului public, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea veridică a acestuia, precum și reevaluarea fondurilor fixe conform prevederilor legale.

17. Primăria mun. Bălţi, DÎTS, primăriile s. Elizaveta și s. Sadovoe să asigure inventarierea regulamentară a patrimoniului public, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea veridică a acestuia, precum și reevaluarea fondurilor fixe conform prevederilor legale.

17. Primăria mun. Bălţi, DÎTS, primăriile s. Elizaveta și s. Sadovoe să asigure inventarierea regulamentară a patrimoniului public, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea veridică a acestuia, precum și reevaluarea fondurilor fixe conform prevederilor legale.

18. CMB, de comun cu subdiviziunile și întreprinderile din subordine, să asigure respectarea prevederilor legale la comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic, cu implementarea unor proceduri de control intern care să excludă iregularitățile din domeniul nominalizat.

18. CMB, de comun cu subdiviziunile și întreprinderile din subordine, să asigure respectarea prevederilor legale la comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic, cu implementarea unor proceduri de control intern care să excludă iregularitățile din domeniul nominalizat.

19. CMB, primarul mun. Bălți, de comun cu Î.M. „DCC CU", să implementeze proceduri de control intern care să asigure gestionarea eficientă și evidența conformă a patrimoniului valorificat din contul mijloacelor bugetare, precum și transmiterea regulamentară a acestuia către beneficiarii finali.

19. CMB, primarul mun. Bălți, de comun cu Î.M. „DCC CU", să implementeze proceduri de control intern care să asigure gestionarea eficientă și evidența conformă a patrimoniului valorificat din contul mijloacelor bugetare, precum și transmiterea regulamentară a acestuia către beneficiarii finali.

20. CMB:- să întreprindă măsuri în vederea recuperării creanțelor Î.M. „DPEFL" în sumă de 8,7 mil.lei, precum și de rezolvare a situației privind datoria s Î.M. „GLC" față de Î.M. „DPEFL" în sumă de 0,9 mil. lei;

- să asigure respectarea cadrului legal în relațiile și obligațiile Î.M. „DPEFL" și Î.M. „GLC", cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit;

- să asigure implementarea unor proceduri de control intern în vederea îmbunătățirii modului de administrare și activității întreprinderilor municipale.

21. CMB, primarului mun. Bălți, de comun cu administratorii întreprinderilor municipale:- să informeze organele de drept asupra lipsei documentelor ce țin de activitatea Î.M. „DPEFL" și celorlalte întreprinderi municipale, după caz;

21. CMB, primarului mun. Bălți, de comun cu administratorii întreprinderilor municipale:- să informeze organele de drept asupra lipsei documentelor ce țin de activitatea Î.M. „DPEFL" și celorlalte întreprinderi municipale, după caz;

- să efectueze o reverificare a obligațiilor financiare față de BPN, cu asigurarea achitării restanțelor respective;

- să efectueze o reverificare a obligațiilor financiare față de BPN, cu asigurarea achitării restanțelor respective;

- să asigure prezentarea, de către întreprinderile municipale autorităților de resort, a rapoartelor financiare și fiscale întocmite conform prevederilor legale;

- să asigure prezentarea, de către întreprinderile municipale autorităților de resort, a rapoartelor financiare și fiscale întocmite conform prevederilor legale;

- să organizeze un sistem de monitoring financiar și o analiza permanentă a activității întreprinderilor municipale în contextul prevederilor actelor normative, cu determinarea impactului financiar și fiscal;

- să organizeze un sistem de monitoring financiar și o analiza permanentă a activității întreprinderilor municipale în contextul prevederilor actelor normative, cu determinarea impactului financiar și fiscal;

- să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, sporind eficienţa utilizării acestuia;

- să întreprindă măsuri privind gestionarea regulamentară a patrimoniului întreprinderilor fondate, sporind eficienţa utilizării acestuia;

- să asigure inventarierea bunurilor patrimoniale publice, cu înregistrarea conformă a acestora în evidența contabilă, luînd în considerare constatările de audit;

- să asigure inventarierea bunurilor patrimoniale publice, cu înregistrarea conformă a acestora în evidența contabilă, luînd în considerare constatările de audit;

- să asigure raportarea conformă a capitalului propriu al entităților.

- să asigure raportarea conformă a capitalului propriu al entităților.

Cerinte (13)

2.1. Consiliului municipal Bălți, primarului mun. Bălți, consiliilor locale şi primarilor satelor Sadovoe și Elizaveta, și se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului municipal Bălți, primarului mun. Bălți, consiliilor locale şi primarilor satelor Sadovoe și Elizaveta, și se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului municipal Bălți, primarului mun. Bălți, consiliilor locale şi primarilor satelor Sadovoe și Elizaveta, și se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului municipal Bălți, primarului mun. Bălți, consiliilor locale şi primarilor satelor Sadovoe și Elizaveta, și se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

- în comun cu autorităţile economico-financiare, statistice, fiscale şi cadastrale, să realizeze acţiuni complexe şi coordonate întru evaluarea potenţialului economic aferent formării bazei de impozitare exhaustive şi credibile, în aspect teritorial şi categorie de impozit/taxă;

- în colaborare cu autoritatea cadastrală, să realizeze acţiuni complexe şi ferme privind inventarierea şi cadastrarea bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), dislocate pe teritoriul gestionat de AAPL de toate nivelurile; crearea unui Registru unic exhaustiv al bunurilor imobiliare - proprietate publică locală în cadrul municipiului;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare și se cere efectuarea unei investigații privind circumstanțele formării datoriilor fiscale ale întreprinderilor municipale față de sistemul bugetar, cu identificarea soluțiilor de rigoare conform cadrului legal în vigoare.

2.3. Inspectoratului Fiscal de Stat Bălți pentru luare de atitudine, și se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional instituțional cu datele municipiului privind baza de impozitare în vederea evaluării rezervelor de extindere a ariei de percepere a veniturilor fiscale/nefiscale și îmbunătățirii gradului de conformare voluntară;

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare, luare de atitudine şi conformare, privind: - activitatea irelevantă a autorităţilor financiare şi fiscale din mun. Bălți în procesul de identificare, evaluare şi monitorizare a bazei de impozitare, aferente formării componentelor bugetului public naţional;

- adoptarea cadrului normativ aferent mecanismului de reevaluare a fondurilor fixe (clădiri, construcţii) și revizuirea neîntîrziată a actului ministerial nr. 24/3-4(5)-99 din 04.04.2012 privind trecerea fondurilor fixe în categoria obiectelor de mică valoare și scurtă durată, în vederea excluderii riscurilor generate în rezultatul diminuării valorii patrimoniului public;

- aprobarea reglementărilor în materie de evidenţă contabilă bugetară şi raportare financiară a situaţiilor patrimoniale pentru AAPL şi instituţiile din subordine;

2.5. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine privind: - asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat;

2.5. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine privind: înregistrării corespunzătoare a patrimoniul public în Registrul patrimoniului public;