Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 57 din 5 noiembrie 2013 privind Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă „Care au fost progresele reale și care sînt perspectivele automatizării proceselor în domeniul afacerilor interne?”

Numar din data de 2013-11-05 Nr. cerinte: 24 Nr. recomandari: 36

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului afacerilor interne dl Diaconu Serghei, șefului Poliției de Frontieră dl Purice Dorin, șefului Centrului cooperare poliţienească internaţională al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne dl Lecari Fredolin, directorului Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne dna Poalelungi Olga, șefului interimar al Serviciului tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne dl Chirița Dan, directorului Centrului Național Anticorupție dl Chetraru Viorel, procurorului-șef al Secţiei tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii a Procuraturii Generale dl Soltan Veaceslav, precum şi a altor persoane responsabile din cadrul entităților auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă "Care au fost progresele reale și care sînt perspectivele automatizării proceselor în domeniul afacerilor interne?", efectuat la Ministerul Afacerilor Interne, precum și la unele subdiviziuni subordonate și servicii desconcentrate.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, avînd drept scop obţinerea probelor de audit competente, relevante şi rezonabile, întru susţinerea raţionamentelor, constatărilor şi concluziilor formulate în Raportul de audit, pentru înaintare de recomandări constructive, fiabile şi utile.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat potrivit Standardelor de audit ale Curţii de Conturi, Manualului de audit al performanţei şi Manualului de audit al tehnologiilor informaţionale, elaborate de către Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit.

Misiunea de audit şi-a propus să răspundă la următoarea întrebare: Au fost atinse obiectivele scontate ce ţin de automatizarea proceselor şi serviciilor din sectorul afacerilor interne în vederea eficientizării activităţii instituţiilor din domeniu?

Examinînd rezultatele auditului, audiind Raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Reieșind din domeniul supus auditului, în conformitate cu procedurile aplicate și aspectele evaluate, echipa de audit a identificat numeroase impedimente și limitări, care au generat rezultate modeste în automatizarea proceselor în domeniul afacerilor interne. Situația curentă reprezintă un risc pentru capacitatea ministerului de a atinge obiectivele în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, stabilite de cadrul legal.

Ministerul Afacerilor Interne este o instituție de forță, căreia îi revine un rol esențial în asigurarea ordinii publice și a securității naționale. Spectrul de activități și procese distincte pe care le desfășoară este extrem de variat, motiv din care automatizarea activităților corespunzătoare la careva ramură implică arealuri complexe,ce depășesc cadrul instituțional și de competențe directe ale ministerului.

Datorită caracterului complex și extins al activităților în domeniul afacerilor interne, a fost atestată dependența directă de calitatea datelor (inclusiv din surse externe). Astfel, domeniile de activitate includ procese sau chiar etape întregi din sfera de responsabilitate a diferitor instituții de stat, creînd dificultăți considerabile în soluționarea deficiențelor și problemelor apărute pe parcurs.

În prezent, deși s-au realizat numeroase activități ce vizau direct sau indirect dezvoltarea domeniului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și automatizarea unor procese sau registre, se constată un nivel redus al performanțelor atinse la acest capitol și o pondere scăzută a automatizării registrelor.

Misiunea de audit a identificat diferiți factori și numeroase impedimente, al căror efect, în mare parte, nu a putut fi atenuat din cauza lipsei de activități structurate la capitolul gestiunea riscurilor și managementul proiectelor. Astfel, în contextul complexității aspectelor necesare automatizării, efectele negative au avut un impact considerabil, fiind amplificate de situația nefavorabilă în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor la nivel de țară, de subfinanțarea domeniului și reticența factorilor externi.

S-a identificat o flexibilitate redusă a instituțiilor responsabile de domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în țară, datorită cărui fapt direcțiile strategice și concepțiile nu au fost ajustate la situația și capacitățile reale, precum și nu s-au întreprins măsuri de redresare și reanimare a situației în cazurile de materializare a riscurilor.

În condițiile dezavantajoase constatate și descrise în Raportul de audit anexat, Ministerul Afacerilor Interne a obținut unele rezultate în automatizarea evidenței infracțiunilor, a monitorizării și controlului traficului rutier, acestea fiind posibile datorită spiritului de entuziasm și perseverenței personalului antrenat nemijlocit în domeniu, fiind absentă componenta motivațională.

 Deși extinderea domeniului de utilizare a sistemelor informaționale și valoarea datelor la luarea deciziilor par să fie tangibile, problemele existente în gestiunea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, precum și fluctuația masivă a cadrelor impun o abordare mai rezervată a perspectivelor.

Pentru a putea identifica căile univoce în abordarea problemelor existente la capitolul aplicarea pe larg a tehnologiilor informaționale și automatizarea proceselor, este primordială implicarea mai activă și eficientă a Guvernului în gestiunea și monitorizarea proiectelor de automatizare, stabilirea indicatorilor de progres, performanță și impact, precum și în stabilirea corectă a priorităților de finanțare.

Dată fiind dependența considerabilă a proiectelor de automatizare de factorii externi, de existența numeroaselor impedimente, precum și de nivelul redus al automatizării și disponibilității datelor necesare pentru funcționarea sistemelor informaționale, Curtea de Conturi constată că în astfel de condiții domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor va fi supus unei stagnări continue.

Implicarea tuturor instituțiilor de stat care au domenii de responsabilitate aferente formării primare sau înregistrării datelor și evenimentelor în crearea unui spațiu informațional integrat unic la nivel de țară trebuie privită drept sarcină primordială, care urmează a fi promovată de Guvern și de instituțiile abilitate în domeniu.

O prezentare detaliată a constatărilor misiunii de audit, precum și recomandările de rigoare sînt expuse în Raportul de audit, care este parte integrantă a prezentei Hotărîri.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă "Care au fost progresele reale și care sînt perspectivele automatizării proceselor în domeniul afacerilor interne?", care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrului de Guvernare Electronică, Inspectoratului General de Poliție, Poliției de Frontieră, Biroului Migrație și Azil şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit și din prezenta Hotărîre;

2.2. Procuraturii Generale, pentru asigurarea unui proces eficient de monitorizare și dirijare a proceselor aferente reglementării interdepartamentale și aprobării actelor interne în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.216-XV din 29.05.2003 "Cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni" (în continuare - Legea nr.216-XV din 29.05.2003);

2.3. Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine, precum și pentru aducerea actelor sale normative în concordanţă cu:

a) Legea cu privire la registre nr.71-XVI din 22.03.2007, prin determinarea posesorului Registrului de stat al transporturilor şi Registrului de stat al conducătorilor de vehicule;

b) Legea nr.133 din 08.07.2011 "Privind protecţia datelor cu caracter personal".

3. Se recomandă Cancelariei de Stat, în comun cu conducerea:

3.1. Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiţiei, să elaboreze și să înainteze Guvernului, spre aprobare, modificările și ajustările în legislație, necesare realizării activităților de automatizare și consolidare a spațiului informațional integrat al organelor de drept, întru asigurarea implicării eficiente și necondiționate a tuturor participanților la proces;

3.2. Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor:

3.2.1. să efectueze o evaluare a activităților trasate în documentele de politici ale Guvernului aferente realizării Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), cu lichidarea restanțelor la acest capitol, pentru a putea fi evaluate corect progresele, calculate beneficiile şi prevenite abaterile de la direcţiile stabilite;

3.2.2. să asigure respectarea principiilor care trebuie să stea la baza prestării serviciilor electronice, inclusiv prin digitizarea back-office și reingineria proceselor, astfel garantînd calitatea și integritatea procesului prin automatizarea completă a acestuia;

3.2.3. să identifice şi să aprobe, în baza celor mai bune practici şi metodologii internaţionale, cadrul de reglementare şi standardizare, reieşind din relevanţa şi importanţa domeniului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, precum şi să prevadă pîrghii de aplicare a acestora în instituţiile de stat;

3.2.4. să elaboreze şi să aprobe cadrul de reglementare a domeniului certificării sistemelor informaționale, precum și a aspectelor de atribuire a valorii juridice informației din cadrul circuitelor electronice;

3.2.5. să elaboreze şi să aprobe un cadru de metodologie fiabilă pentru evaluarea şi măsurarea indicatorilor de performanță și progres, necesare pentru gestiunea eficientă a proiectelor tehnologiilor informaționale și comunicațiilor și evaluarea plusvalorii;

3.2.6. să includă în regim prioritar în planurile de acțiuni proprii activitățile importante aferente promovării și realizării acțiunilor legate de crearea Sistemului Informațional Integrat al Organelor de Drept;

3.3. Institutului Național de Standardizare și Metrologie, să asigure o informare eficientă periodică a instituțiilor de stat despre existența și oportunitatea utilizării standardelor aferente domeniului gestionării tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, precum și despre conținutul acestora;

3.4. Centrului de Guvernare Electronică, să identifice posibilitățile și să asigure transmiterea la balanța Ministerului Afacerilor Interne a SI "E-Criminal Records online" în conformitate cu procedurile legale în vigoare și prevederile contractului de achiziționare.

4. Se recomandă Guvernului, în comun cu conducerea:

4.1. Ministerului Finanțelor, să asigure un proces continuu și eficient de finanțare a proiectelor de automatizare, reieșind din prioritățile de dezvoltare strategică a domeniilor și din importanța acestora;

4.2. Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Afacerilor Interne, să asigure formarea capacităților interne de gestiune independentă și calitativă a tuturor aspectelor tehnice necesare, reieșind din anvergura, complexitatea și specificul funcționării domeniului afacerilor interne, inclusiv prin identificarea posibilităților privind crearea unui Centru de calcul modern în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dotat conform cerințelor standardelor internaționale;

4.3. Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei și Serviciului Vamal:

4.3.1. să asigure lansarea unui proces de conlucrare și consultare reciprocă în vederea respectării prevederilor Legii nr.216-XV din 29.05.2003, conform competențelor;

4.3.2. să ajusteze cadrul intern metodologic și de reglementare în conformitate cu perspectivele automatizării proceselor aferente Legii nr.216-XV din 29.05.2003;

4.4. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, să examineze statutul personalului din domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în cadrul autorităților administrației publice centrale, precum şi nivelul de salarizare a acestuia, pentru a determina metode şi modele de motivare a lui, astfel încît să fie minimizată fluctuaţia cadrelor şi asigurate continuitatea şi durabilitatea procesului de dezvoltare a domeniului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor.

5. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Comisiei permanente juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului, pentru documentare şi luare de atitudine.

6. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 2 - 4 din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (36)

1. să definitiveze în regim de urgență Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Tehnologii Informaționale și să-l înainteze Guvernului, pentru examinare şi aprobare în modul stabilit;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 MAI a informat că Proiectul Regulamentului STI a fost elaborat şi înaintat spre avizare externă către Ministerul Justiţiei şi pentru expertiza anticorupţie la CNA. CNA s-a expus pozitiv asupra proiectului, la moment suntem în aşteptarea avizului Ministerului Justiţiei după care va fi expediat în Guvern. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Prin HG nr.754 din 12.09.2014 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului tehnologii informaționale din subordinea MAI, a structurii și efectivului limită ale acestuia.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf

2. să asigure elaborarea și aprobarea documentelor aferente dezvoltării tehnologiilor informaţionale în conformitate cu direcţia de dezvoltare selectată; investiţiile să fie efectuate reieşind din perspectivele de integrare ulterioară în eventuala infrastructură tehnologică nouă și de consolidare a capacităților tehnice interne;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Grupul de lucru sectorial pe dimensiunea tehnologii informaţionale, creat în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 55 din 27.02.2014 cu privire la asigurarea implementării Matricei de politici in domeniul liberalizării regimului de vize, a iniţiat procedura în vederea achiziţionării serviciilor de evaluare a performanţei tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul MAI şi de edificare a arhitecturii pe scară largă şi Programului de informatizare al MAI. Termenul de realizare a acţiunii conform Ordinului MAI nr. 55 din 27.02.2014 este semestrul II al anului2014. Conform prevederilor ordinului MAI nr.31 din 10.02.2014 a fost creat Grupul de lucru în vederea implementării recomandărilor Curţii de Conturi, conform Hotărîrii Curţii de Conturi a RM nr. 57 din 5 noiembrie 2013 privind automatizarea proceselor aferente migraţiei şi azilului. A fost elaborat un proiect al studiului complex asupra fiabilităţii şi flexibilităţii soluţiei tehnice existente a SsBMA în contextul prevederilor cadrului legal. Propuneri privind elaborarea documentelor tehnice a soluţiei soft pentru SI integrat automatizat „Migrație și Azil” (SIIAMA -II) fac parte din raportul de studiu. La fel au fost realizate: - Elaborarea "Caietului de sarcini” destinat dezvoltării subsistemului informaţional al Biroului Migraţie şi Azil (parte componentă a Sistemului informaţional integrat automatizat "Migraţie şi Azil". - Desfăşurarea licitaţiei pentru implementarea dezvoltării sistemului informațional integrat automatizat "Migrație si Azil" Dezvoltarea şi implementarea funcţionalităţilor noi în contextul dezvoltării SIIAMA este planificată pentru perioada trim.II şi III al anului 2014 - Selectarea Consultanţilor locali pentru Evaluarea comprehensivă a Sistemului Informaţional Integrat Automatizat în domeniul Migraţiei şi Azilului „SIIAMA", în care se preconizează propunerea unei Foi de parcurs a acţiunilor ulterioare destinate perfecţionării SIIAMA. Ultima va include elaborarea documentației tehnice pentru dezvoltarea Ia etapa II a SIIAMA. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Prin Dispoziția Serviciului Tehnologii Informaționale nr. 7 din 17.02.2014, a fost aprobată Politica de securitate informațională a Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI. Documentul prevede crearea structurilor responsabile și activitățile majore necesare de realizat. În scopul documentării arhitecturii TIC de scară largă, la moment se desfășoară proiectul de evaluare complexă a stării curente pentru domeniul TIC și elaborare a planului de transformare a domeniului TIC în cadrul MAI. Servicii de consultanță achiziționate prin licitația publică nr. 14/00867 din 26.05.2014. În scopul neadmiterii unor investiții în soluții care nu se integrează și aliniază la cerințele de arhitectură, toate achizițiile a noilor soluții corporative urmează să fie realizate doar după finalizarea proiectului de arhitectură. În baza caietului de sarcini se realizează proiectul de integrare a SSIBMA cu sistemele partenerilor externi, de către agentul economic „Andmevara” SRL, selectat în urma licitației. Contractul încheiat prevede realizarea funcționalului de depunere on-line a cererilor de diferit tip, integrarea cu SI DPF și ÎS „CRIS Registru”. se implementează proiectul de evaluare comprehensivă Sistemului Informațional Integrat Automatizat în domeniul Migrației și Azilului „SIIAMA”, în vederea elaborării Foii de parcurs a acțiunilor ulterioare destinate perfecționării SIIAMA. Proiectul este realizat cu suportul IOM în cadrul proiectului „Program Comun Global Integrarea Migrației în Strategiile naționale de dezvoltare”, finanțat de către IOM și PNUD. Ca rezultat, documentele aferente dezvoltării tehnologiilor informaționale sunt aprobate în conformitate cu direcția de dezvoltare selectată, iar investițiile în domeniu sunt efectuate ținînd cont de infrastructura tehnologică și de consolidare a capacităților tehnice interne.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

3. să asigure un nivel cît mai înalt de implementare a controalelor generale, divizarea distinctă a domeniilor de responsabilitate, cu posibilitatea externalizării treptate a unor activități;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Proiectul Regulamentului STI a fost elaborat şi înaintat spre avizare externă către Ministerul Justiţiei şi pentru expertiza anticorupţie la CNA. CNA s-a expus pozitiv asupra proiectului, la moment suntem în aşteptarea avizului Ministerului Justiţiei după care va fi expediat în Guvern. Cît priveşte armonizarea cadrului normativ departamental în domeniul TIC şi securităţii informaţionale, aceasta va fi posibilă doar după aprobarea Regulamentului STI prin Hotărâre de Guvern, care va specifica competenţele STI în domeniul TIC al MAI. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Prin HG nr. 754 din 12.09.2014 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului tehnologii informaționale din subordinea MAI care prevede crearea segregarea funcțiilor. De asemenea, în noua structură sunt incluse serviciul audit intern, direcția continuitate, securitate și protecție a informației. Prin Dispoziția Serviciului Tehnologii Informaționale, nr. 7 din 17 februarie 2014, a fost aprobată Politica de securitate informațională a Serviciului Tehnologii informaționale al MAI. Se relevă și faptul că este realizată evaluarea complexă a stării curente pentru domeniul TIC și de elaborează planul de transformare a domeniului TIC în cadrul MAI.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf

4. să acorde prioritate utilizării soluțiilor gata pentru automatizarea proceselor, întru excluderea dependenței de furnizori și persoane-cheie, astfel putînd a fi obținute beneficii considerabile și plusvaloare în termene și perspective de lungă durată;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 În scopul gestionării proiectelor TIC din cadrul MAI a fost creat grupul de lucru sectorial pe dimensiunea tehnologii informaționale, Ordinul MAI nr. 55 din 27.02.2014 cu privire la asigurarea implementării Matricei de politici în domeniul liberalizării regimului de vize, revizuit prin Ordinul nr. 213 din 22.07.2014 cu privire la instituirea grupului de lucru tematic interdepartamental pentru implementarea proiectelor TI aferente Matricei de politici în domeniul liberalizării regimului de vize. Ca rezultat al implementării Matricei de politici menționate a fost definitivat un Raport de inventariere a resurselor TI a MAI și instituțiilor subordonate, precum și propuneri la Programul de informatizare al MAI unde sunt descrise domenii de arhitectură de date, de aplicații și de arhitectura tehnologică existente și planificate. Totodată, la automatizarea proceselor pentru a obține beneficii considerabile și plus valoare în termene și perspective de lungă durată se acordă prioritate soluțiilor gata.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

5. să adopte politicile de rigoare în domeniile securității informaționale, gestionării riscurilor, managementului performanței și managementului resurselor (activelor);

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Pentru executarea prevederilor măsurii în cauză, la 17 februarie 2014, prin Dispoziţia nr. 7 a Şefului interimar al Serviciului Tehnologii Informaţionale, a fost aprobată Politica de securitate informaţională a Serviciului tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne, prin care Serviciului Tehnologii Informaţionale se angajează să păstreze confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea tuturor activelor informaţionale fizice şi electronice în cadrul acesteia prin asigurarea implementării şi menţinerii unui Sistem de Management al Securităţii Informației conformat la Standardul ISO 27001:2005 şi Cerințele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010. În primul trimestru al anului 2014 a fost inițiată procedura de elaborare a Politicii în domeniul securităţii informaţiei a Ministerului Afacerilor Interne, scopul acesteia este de a stabili cadrul general pentru asigurarea securităţii informaţiei şi protecţia resurselor informaţionale aflate în gestiunea sa. Politica urmează să stabilească obiectivele de securitate a informaţiei, directivele managementului de vârf, principiile şi responsabilităţile de nivel înalt în cadrul Ministerului Afacerilor Interne ce trebuie să asigure atingerea obiectivelor formulate pentru securitatea informaţiei. La momentul actual partea declarativă a Politicii de securitate informaţională a Ministerului Afacerilor Interne a fost elaborată, urmând a fi elaborate reglementări privind arhitectura de management a securităţii informației; clasificarea resurselor informaţionale; managementul resurselor umane; protecţia datelor cu caracter personal; securitatea fizică; controlul accesului; politica de BackUp și copiile de siguranță; privind securitatea sistemelor TI; managementul vulnerabilităţilor şi mai apoi expediată subdiviziunilor interesate pentru avizare şi coordonare. Luând în considerație complexitatea acestui document, obiectiv de finisare a politicii a fost stabilit pentru luna iunie 2014. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Prin Dispoziția Serviciului Tehnologii Informaționale nr. 7 din 17.02.2014 a fost aprobată Politica de securitate informațională a Serviciului Tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr. 1, iar prin Dispoziția Serviciului Tehnologii Informaționale nr. 39 din 1.08.2014 cu privire la aprobarea documentului de definire arhitecturii TIC vizionare, conform anexei nr. 2. Prin aceste documente au fost aprobate politicile de rigoare în domeniile securității informaționale, gestionării riscurilor, managementului performanței și managementului resurselor (activelor).

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf

6. să consolideze cadrul de reglementare și cel administrativ aferente gestiunii activelor în conformitate cu politica în domeniul gestiunii riscurilor;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 MAI a informat CC că pentru consolidarea capacităților unității responsabile de analiza riscurilor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi a subdiviziunilor subordonate acestuia, de către Serviciul Tehnologii Informaţionale a fost început procesul de creare a rețelei intranet între STI şi subdiviziunile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, care va include și Biroul Migrație și Azil al MAI. Obiectiv de finisare a rețelei intranet a fost stabilit pentru luna iunie 2014. Totodată, a fost iniţiată procedura de elaborare a Politicii în domeniul securităţii informaţiei a Ministerului Afacerilor Interne, scopul acesteia este de a stabili cadrul general pentru asigurarea securităţii informaţiei şi protecţia resurselor informaţionale aflate în gestiunea sa. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Odată cu aprobarea și punerea în aplicare a politicii de securitate a informației sunt întreprinse măsuri de testare a sistemelor informaționale prin prisma amenințărilor și riscurilor la adresa acestora, cu elaborarea măsurilor de prevenire. La fel odată cu intrarea în vigoare a HG 754 din 12.09.2014 a fost creată unitatea care se ocupă de securitatea și protecția informațională.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf

7. să implementeze controale manageriale distincte pentru administrarea și monitorizarea contractelor încheiate;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Odată cu aprobarea HG 754 din 12.09.2014 a fost creată unitatea care se ocupă de administrarea și monitorizarea contractelor încheiate în cadrul MAI pentru dezvoltarea domeniului TIC.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf

8. să efectueze o inventariere a SI, precum și a contractelor aferente mentenanței, dezvoltării ulterioare și extinderii acestora, pentru a exclude cazurile de dependență în acest domeniu de un anumit furnizor;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 MAI a informat CC că pentru executarea măsurii în cauză s-a efectuat inventarierea subsistemului informaţional al BMA (SsBMA) de către Compania DAAC-SYSTEM INTEGRATOR" (Situaţia actuală privind implementarea Subsistemului informaţional al BMA) Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 A fost definitivat Raportul de inventariere a resurselor TI a MAI și instituțiilor subordonate, precum și propuneri la Programul de informatizare al MAI unde sunt descrise domenii de arhitectură de date, de aplicații și de arhitectura de date. În perioada ianuarie- februarie 2014 de către agentul economic „DAAC System integrator” a fost efectuat studiul „Situația actuală privind implementarea Subsistemului informațional al BMA”.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf

9. să evalueze situaţia existentă privind necesitatea de investiţii în domeniul TIC, prioritizînd investițiile în baza unor argumentări tehnico-economice fiabile.

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Pentru atragerea finanţării externe au fost întocmite şi expediate către Direcţia generală relaţii internaţionale şi integrarea europeană a MAI doua fişe de proiecte privind: 1. Sistemul inteligent de monitorizare video a circulației rutiere (evaluarea vehiculelor aflate în trafic, stabilirea parametrilor vehiculelor şi a sarcinii pe axă a acestora, supravegherea blocajelor în trafic); 2. Crearea unui centru de date performant şi modern, în conformitate cu standardele internaționale în domeniu. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Raportul de inventariere a resurselor TI a MAI și instituțiilor subordonate, precum și propuneri la Programul de informatizare al MAI unde sunt descrise domeniile de arhitectură de date, de aplicații și de arhitectura tehnologică existente și planificate, permite orientarea necesităților de investiții în domeniul TIC, prioritizînd investițiile în baza unor argumentări tehnico-economice fiabile.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf

10. să asigure încheierea acordurilor privind accesarea/procesarea datelor din bazele de date ale OIPC Interpol de către instituțiile de stat în conformitate cu regulamentele din domeniu.

response:
Scrisoare IGP nr. 34/2-2492 din 30.11.2015 A fost elaborat Proiectul acordului privind utilizarea bazelor de date ale Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale Interpol (OIPC) prin intermediul Centrului cooperare poliţienească internaţională (Biroul Naţional Central Interpol în Republica Moldova), acesta fiind remis pentru examinare şi avizare în adresa Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

RO_2918_IGPolitie.pdf

11. să instituţionalizeze Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI în măsura în care să se asigure durabilitatea activităţii acestuia, în aspectul cadrului normativ, de reglementare şi de standarde.

response:
Prin HG 754 din 12.09.2014 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului tehnologii informaționale din subordinea MAI.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf

12. identificarea, elaborarea și aprobarea regulamentelor necesare funcționării registrelor deținute;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 La moment Regulamentul de funcționare a acestuia este în proces de definitivare, urmînd să fie avizat de către Centrul Naţional Anticorupţie şi expediat pentru aprobare Guvernului Republicii Moldova. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 A fost adoptat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a structurii și a efectivului-limită ale acestuia care s-a aprobat prin HG nr. 754 din 12.09.2014. Totodată, Raportul de inventariere a resurselor TI a MAI și instituțiilor subordonate, precum și propunerile la Programul de informatizare al MAI dezvăluie lista totală și descrierile funcționării registrelor deținute, care vor servi informații inițiale pentru elaborarea listei actelor secundare normative necesar a fi elaborate și adoptate. La următoarea etapă urmează a fi elaborate regulamentele și actele normative departamentale adiționale, aferente gestionării sistemelor informaționale concrete. Scris. MAI nr. 14/13 din 12.01.2015 A fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a structurii și efectivului-limită ale acestuia prin HG nr. 754 din 12.09.2014 (publicat la 19.09.2014 în MO nr. 275-281 art. nr. 804). La 15 decembrie 2014, în cadrul IGP al MAI, cu participarea reprezentanților aparatului central al MAI, subdiviziunilor subordonate (STI, BMA, IGP, DPF etc), precum și CNA, Procuraturii Generale și Serviciului Vamal, au fost prezentate rezultatele Proiectului de audit TIC în cadrul MAI, care este axat pe două elemente de bază: 1) starea curentă pentru domeniul TIC; 2) planul de Transformare. La următoarea etapă, în baza analizei propunerilor echipei de audit, urmează a fi elaborate regulamentele și actele normative departamentale adiționale, aferente gestionării sistemelor informaționale. În cadrul DPF al MAI, începând cu anul 2013, a fost actualizat mecanismul de reglementare necesar funcționării registrelor deținute, pe toate domeniile de activitate, în special SII al PF cu componentele sale, sistemele și procesele aferente domeniului. Acest proces a fost prelungit și finalizat în anul 2014 Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 Pentru unele sisteme informaţionale gestionate de MAI şi subdiviziunile/instituţiile subordonate MAI au fost elaborate regulamente care gestionează modul de administrare a acestora, precum şi asigurată în baza regulamentelor respective notificarea Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi înregistrarea în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal a sistemelor informaţionale gestionate de MAI după cum urmează: Registrul dactiloscopic, SI „Protecţia Copiilor, SCR „Controlul traficului", Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice, Evidenţa corespondenţei şi petiţiilor; sistemelor informaţionale gestionate de STI după cum urmează: Supraveghere prin mijloace video, Evidenţa resurselor umane, Evidenta contabila, Control acces. Activitate continua şi în cadrul, implementării proceselor de ITSM şi SMSI, pentru asigurarea cărora este necesar de întreprins un şir de măsuri tehnice şi organizatorice care se vor reflecta în elaborarea şi aprobarea de documente regulatorii pentru acestea. Activitate continuă

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2130_MAI 3.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

13. efectuarea unei inventarieri generale și multilaterale a registrelor, proceselor aferente formării lor, cu identificarea și desemnarea univocă a proprietarilor datelor;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 În cadrul inventarierii resurselor TI al MAI și a instituțiilor subordonate s-a efectuat o inventariere totală a tuturor registrelor, proceselor aferente formării lor, cu identificarea și desemnarea univocă a proprietarilor datelor. Termen de implementare 30 decembrie 2014 Scris. MAI nr. 14/13 din 12.01.2015 Inventarierea listei registrelor deținute de autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI s-a efectuat în cadrul auditului TIC în cadrul MAI. La 15 decembrie 2014, după cum a fost anunțat anterior, au fost prezentate rezultatele Proiectului de audit TIC în cadrul MAI în baza recomandărilor căruia va fi creat Catalogul registrelor deținute.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2130_MAI 3.pdf

14. elaborarea și publicarea unui catalog privind registrele deținute, conținutul și proprietarul fiecăruia dintre ele, pentru identificarea căilor unificate omogene de automatizare, precum și pentru prezentarea datelor către părțile interesate, în modul stabilit de legislație;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 În cadrul inventarierii resurselor TI al MAI și a instituțiilor subordonate este realizat un catalog privind registrele deținute, conținutul și proprietarul fiecăruia dintre ele. Termen de implementare 30 decembrie 2014 Scris. MAI nr. 14/13 din 12.01.2015 Rezultatele Proiectului de audit TIC în cadrul MAI, axat pe două elemente de bază (starea curentă pentru domeniul TIC și planul de Transformare) a fost anunțat în mod public. Toate livrabilele urmează a fi transmise către reprezentanții MAI în luna ianuarie 2015, după care va fi creat Catalogul privind registrele deținute. Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 în cadrul inventarierii resurselor TI al MAI şi a instituţiilor subordonate este realizat un catalog privind registrele deţinute, conţinutul şi proprietarul fiecăruia dintre ele, pe dimensiunea MAI (face parte din Raport de inventariere a resurselor TI a MAI şi instituţiilor subordonate elaborat de compania „InfoTrust" SRL conform contractului ce rezultă din licitaţia publică nr.14/00867 din 26.05.2014).

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2130_MAI 3.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

15. transmiterea atribuţiilor aferente formării registrelor către subiecții rapoartelor juridice, în conformitate cu prevederile legale, incluzînd în acordurile respective toate cerinţele şi condiţiile privind exercitarea atribuţiilor de rigoare.

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Pentru aplicarea în practică a recomandării în cauză, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Tehnologiilor Informaționale și de Comunicații (TIC) a Ministerului Afacerilor Interne pentru anii 2013-2015, acțiunea 1, Serviciul tehnologii informaționale urma să efectueze un audit intern privind situația TIC cu următorii indicatori de progres: registrele și sistemele informaționale existente; infrastructura tehnică și de telecomunicații, rețelele locale și de cablaj etc; securitatea informațională. Finanţarea acestei măsuri este prevăzută în Matricea de politici în domeniul Liberalizării regimului de vize, iar realizarea acţiunilor este preconizată pentru trimestrul II, III anul 2014, ceia ce împiedică aplicarea celorlalte recomandări ale Curții de Conturi. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Pe segmentul de activitate al Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI al IGP a fost lansat proiectul-pilot de completare a informațiilor aferente Registrului de informații criminalistice și criminologice nemijlocit de către ofițerii de urmărire penală ce efectuează acțiunile de urmărire penală, astfel fiind exclusă participarea reprezentanților subdiviziunilor statistice, fiind inițiat procesul în vederea asigurării transmiterii atribuțiilor privind formarea registrelor către subiecții rapoartelor juridice. În baza rezultatelor procesului de testare, se preconizează de a implementa modificările respective în fluxurile de lucru și celorlalte subdiviziuni ale MAI, precum și a altor organe de drept pentru a fi completate informațiile respective de către factori de decizie în cadrul procedurilor de urmărire penală (OUP, procurori etc). În perioada anului 2014 au fost conectați utilizatori noi din cadrul Procuraturii în transport (2) și CNA (6). Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 In perioada anului 2014-2015 au fost conectaţi utilizatori noi din cadrul Procuraturii şi CNA. în vederea asigurării condiţiilor privind exercitarea atribuţiilor aferente formării registrelor subiecţilor rapoartelor juridice, în cadrul activităţilor de asigurare a implementării Matricei de politici in domeniul liberalizării regimului de vize STI a efectuat procedura de achiziţii, în rezultat al căreia a fost încheiat cu contract cu SC „ProEuroConsult" nr. 26/15 din 25 februarie 2015, obiect al cărui este procurarea serviciilor de consultantă privind elaborarea caietelor de sarcini privind automatizarea proceselor operaţionale MAI (etapa 1), care urmează a fi realizat pe parcursul anului 2015.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

16. să asigure finalizarea digitizării și verificării datelor de pe suport de hîrtie, necesare automatizării proceselor în domeniul combaterii criminalității;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 În curs de realizare Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Începând cu luna august 2012 (pornirea procesului de digitizare) și pînă la finele lunii septembrie 2014, din numărul total aprox. de 850 000 cartele din fișierul evidență nominală, au fost digitizate 466 338, ceea ce conține 55 %. În prezent DIS a STI se confruntă cu problema lipsei de personal a cărui atribuție de serviciu este în mod exclusiv digitizarea fișierului. Întru elucidarea respectivei situații, după aprobarea noii structuri a STI, vor fi angajate prin contract 10 persoane, care vor digitiza restul informației din fișier. La fel, începînd cu 01.10.2014, în cadrul fișierului a fost reconceptualizată procedura de punere la evidență centralizată a informației cu caracter criminal. Astfel, informația nou parvenită se pune la evidență doar în conturul automatizat al RICC, fără completarea fișelor de evidență primară, fapt ce după prima zi de implementare a demonstrat o sporire esențială a numărului de documente prelucrate. Scris. MAI nr. 14/13 din 12.01.2015 începând cu luna august 2012 (inițierea procesului de digitizare) și pînă în prezent, din numărul total de aproximativ 850 000 cartele din fișierul evidență nominală, au fost digitizate 466 338, ceea ce constituie 55% din totalul de cartele. în prezent Direcției Informație și Statistică a Serviciului Tehnologiei Informaționale al MAI se confruntă cu problema lipsei de personal, al cărui atribuție de serviciu este, în mod exclusiv, digitizarea fișierului. Astfel, în prezent digitizarea este efectuată de către o singură persoană. În vederea soluționării situației în cauză, după aprobarea noii structuri a STI, vor fi angajate prin contract, 10 persoane, care vor digitiza restul informației din fișier. De asemenea, începînd cu 01.10.2014, în cadrul fișierului a fost reconceptualizată procedura de punere la evidența centralizată a informației cu caracter criminal. Astfel, informația nou parvenită se pune la evidență doar în conturul automatizat al RICC, fără completarea fișelor de evidență primară, fapt care, după prima zi de implementare, a demonstrat o sporire esențială a numărului de documente prelucrate. Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 începând cu luna august 2012 (pornirea procesului de digitizare) şi pînă la finele lunii septembrie 2014, din numărul total aprox. de 850 000 cartele din fişierul evidenţă nominală, au fost digitizate 495291, ceea ce constituie 58%.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2130_MAI 3.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

17. să asigure instrumente și metode pentru analiza și evaluarea performanțelor și capacităților echipamentului și infrastructurii existente, pentru excluderea suprasolicitării mijloacelor tehnice sau crearea situațiilor de risc;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Grupul de lucru sectorial pe dimensiunea tehnologii informaţionale, a fost creat în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 55 din 27.02.2014 cu privire la asigurarea implementării Matricei de politici in domeniul liberalizării regimului de vize, a iniţiat procedura în vederea achiziţionării serviciilor de evaluare a performanței tehnologiei informaţiei şi comunicațiilor în cadrul MAI şi de edificare a arhitecturii pe scară largă şi Programului de informatizare al MAI. Implementarea sistemului complex de administrare tehnică şi monitorizare continuă a sistemelor informaționale este posibilă în baza Programului de informatizare al MAI. Activitatea continua. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Programul de informatizare al MAI conține propuneri și instrucțiuni ce vizează sistemul de administrare tehnică și monitorizare continuă a sistemelor informațional. Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 Programul de informatizare al MAI conţine propuneri şi instrucţiuni ce vizează sistemul de administrare tehnică şi monitorizare continuă a sistemelor informațional. In vederea Creării Sistemului Informaţional Integrat (SII) între diverse organe de drept implicate în detectarea şi prevenirea criminalităţii de către STI a fost demarată procedura de achiziţionare a serviciilor de consultanţă privind modelul operaţional conform principiilor ITSM şi cerinţelor Sistemului de Management al Securităţii Informaţionale (SMSI), prin stabilirea cadrului funcţional şi atribuţiilor executorilor implicaţi în procesele de ITSM şi SMSI, precum urmează elaborarea Proiectelor de documente regulatorii pentru acestea (termenul de realizare a acţiunii privind formarea cadrului de reglementare privind securitatea informaţională în cadrul MAI este pînă la finele anului 2016). În context, procesele de ITSM şi SMSI vor asigura instrumente şi metode pentru analiza şi evaluarea performanţelor şi capacităţilor echipamentului şi infrastructurii existente.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

18. să prevadă posibilitatea de asigurare a finanțării adecvate a lucrărilor privind crearea unui centru de date performant și modern, în conformitate cu standardele internaționale în domeniu;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 În curs de realizare Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Suportul bugetar pentru realizarea Matricei de politici în domeniul liberalizării regimului de vize presupune construcția unui centru de date către finele anului 2014. La moment este elaborată documentația de proiect, este pregătită încăperea și se lansează procedura de achiziție a generatorului și a serverelor. Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 In vederea asigurării securităţii şi protecţiei informaţiei critice a MAI au fost achiziţionate bunuri şi servicii pentru organizarea infrastructurii de Data Centru în cadrul STI, fiind procurate următoarele bunuri: generator de energie electrică diesel; sursă de alimentare cu energie electrică continuă (UPS), climatizator de precizie, precum şi servicii de configurare şi management de proiect. La fel au fost achiziţionate servicii: lucrări arhitectural-constructive de replanificare a încăperilor in vederea amplasării Centrului de Date principal al Serviciului Tehnologii Informaţionale al MAI, soluţie de monitorizare video, semnalizare anti-incendiară si stingere cu gaze, precum şi de climatizare a centrului de date. Mai mult, este achiziţionată infrastructura de reţea transfer securizat de date a centrului de date (servicii de configurare a reţelei transfer date a centrului de date; echipamente pentru infrastructura transfer date). Sursa de finanţare a servit suportul bugetar în cadrul Matricei de politici in domeniul liberalizării regimului de vize.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

19. să asigure un proces eficient de gestiune a proiectelor de automatizare a proceselor, astfel încît să fie excluse cazurile de dublare, suprapunere sau fragmentare neîntemeiată a proceselor;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Grupul de lucru sectorial pe dimensiunea tehnologii informaţionale, a inițiat procedura în vederea achiziționări serviciilor de evaluare a performanţei tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul MAI şi de edificare a arhitecturii pe scară largă şi Programului de informatizare al MAI. Implementarea sistemului complex de administrare tehnică şi monitorizare continuă a sistemelor informaţionale este posibilă în baza Programului de informatizare al MAI. Activitatea continua. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 În scopul asigurării controlului și gestiunii unificate a proiectelor din domeniul TIC a fost creat: - grupul de lucru sectorial pe dimensiunea tehnologii informaționale (Ordinul MAI nr. 55 din 27.02.2014 cu privire la asigurarea implementării Matricei de politici în domeniul liberalizării regimului de vize, modificat prin Ordinul nr.213 din 22.07.2014 cu privire la instituirea grupului de lucru tematic interdepartamental pentru implementarea proiectelor TI aferente Matricei de politici în domeniul liberalizării regimului de vize); - Ordinul interministerial MAI nr. 208 din 15.07.2014 cu privire la instituirea Grupului de lucru interdepartamental pentru realizarea componentei A 3.3 din cadrul Matricei de politici în domeniul liberalizări regimului de vize; Prin HG 754 din 12.09.2014 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului tehnologii informaționale din subordinea MAI care dispune în cadrul direcției dezvoltare și e-guvernare de servicii specializate de management a proiectelor și specialist în arhitectură TIC. Programul de informatizare al MAI conține inclusiv propuneri și instrucțiuni ce vizează procesele și ciclurile de lucru necesar a fi optimizate, revizuite sau chiar excluse. Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 Unul din aceste proiecte propuse şi necesar a fi realizate pe parcursul anului 2015-2016, este Implementare PMO MAI, obiectiv al căruia este: Implementarea funcţiei de management proiecte TIC la nivel de MAI ce are obiectivul de a asigura capabilităţile necesare pentru ca proiectele MAI sa fie implementate într-o maniera controlata, in limite de buget agreate si producând rezultatele si beneficiile scontate. Acest proiect presupune: • Definirea politicii MAI pentru managementul proiectelor; • Stabilirea structurii organizatorice in cadrul MAI si subdiviziunilor MAI pentru managementul proiectelor; • Definirea reglementarilor aplicabile pentru managementul proiectelor, a portofoliului de proiecte si programelor de proiecte; • Formarea capabilităţilor minim necesare (instruire salariaţi implicaţi, selectarea instrumentelor utilizate); • Definirea practicilor si procedurilor aplicate pentru managementul proiectelor.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

20. să asigure semnarea și realizarea acordurilor privind schimbul de date necesare funcționării SIIA EICPPSI;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 MAI a informat CC că Acordurile privind schimbul de date au fost semnate cu ÎS "CRIS"REGISTRU". A fost semnate: 1. Acord între STI și Centrului Național Anticorupție; 2. Acord între STI și Serviciul de Informații și Securitate; 3. Acord între MAI și Serviciul de Protecție și Pază de Stat; 4. Acordul între MAI și Serviciul Vamal; 5. Acord între STI și Comisia Națională a Pieții Financiare; 6. Acord între STI și Centrul de Guvernare Electronică; 7. Acord între STI și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești; 8. Acord între STI și ÎS CRIS Registru; 9. Acord între STI și Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (Interpol); 10. Acord între MAI și Centrul Informațional Central al CSI; Au fost semnate 2 acorduri-procedură de lucru în comun: 1. Ordinul interdepartamental al PG, MAI, SV, CNA cu privire la evidența unică a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrşit infracțiuni din 18.07.2008 2. Ordinul inter-ministerial cu privire la instituirea Grupului de lucru interdepartamental pentru realizarea componentei A 3.3 din cadrul Matricei de politici în domeniul liberalizării regimului de vize al MAI, PG, MJ, MTIC, SV și CNA din 15.07.2014

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf

21. să asigure, pînă la finalizarea perioadei de deservire curente, completarea și actualizarea setului de documente aferente funcționării și gestionării sistemului, în conformitate cu cadrul normativ existent, în comun cu furnizorul soluției tehnice a SIIA EICPPSI;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 În curs de realizare 30.12.2014 Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Scris. MAI nr. 14/13 din 12.01.2015; Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 A fost elaborat proiectul Legii cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni în redacția nouă (la moment se află în stadiu de avizare). A fost aprobată Politica de securitate a informației în cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia. La următoarea etapă urmează a fi elaborate regulamentele și actele normative departamentale adiționale, aferente gestionării SIIA EICPPSI.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2130_MAI 3.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

22. să asigure elaborarea și aprobarea documentelor aferente proceselor ciclului de viață al sistemului pentru perioada de mentenanță și să identifice mijloace financiare pentru realizarea acestora;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 În curs de realizare 30.12.2014 Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Scris. MAI nr. 14/13 din 12.01.2015 Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 Au fost revizuite cerințele de contractare a serviciilor de mentenanță în scopul corespunderii principiilor stabilite de reglementarea tehnică RT 3837065 -002:2006 „Procesele ciclului de viață al software-lui” aprobate prin Ordinul MAI nr. 78 din 01.06.2006. Lucrările de realizare a cadrului IT SM (IT Service Management) care include cerințele de documentare a proceselor sunt planificate pentru realizare după finisarea proiectului de evaluare și definire a arhitecturii TIC a MAI, în baza suportului bugetar pentru realizarea Matricei de politici în domeniul liberalizării regimului de vize, pentru anul 2015.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2130_MAI 3.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

23. să asigure un proces continuu de instruire a personalului specializat care este antrenat în gestiunea sistemelor informaționale;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 MAI a informat că pentru instituirea în autorităţile şi instituţiile subordonate a unităților de elaborare a proiectelor şi pregătirea personalului pentru gestionarea managementului proiectelor, au fost propuse pentru studiere DGRU următoarele teme: Managementul proiectelor TI, Gestionarea tehnologică şi evaluarea resurselor TI, Analiza şi planificarea resurselor şi infrastructurii informaţionale. În primul trimestru 2014 a fost desfășurată instruirea colaboratorilor subdiviziunilor de evidenţă şi dispeceratelor inspectoratelor de poliţie mun. Chişinău la compartimentul evidenţei sesizărilor şi a altor informații despre infracţiuni în cadrul Registrului informaţiei criminalistice şi criminologice (RICC). Concomitent, personalul permanent asigură asistenţa practică şi metodică a utilizatorilor RICC. Scris. MAI nr. 14/13 din 12.01.2015 În primul trimestru al anului 2014 de către angajații STI al MAI a fost desfășurată instruirea colaboratorilor subdiviziunilor de evidență și dispeceratelor inspectoratelor de poliție ale mun. Chișinău la compartimentul evidenței sesizărilor și a altor informații despre infracțiuni în cadrul Registrului informației criminalistice și criminologice (RICC). În trimestrul II al anului 2014 colaboratorii DIS au participat la desfășurarea lecțiilor pentru specializarea în domeniul evidenței unice a infracțiunilor și contravențiilor, care au fost organizate de către Academia „Ștefan cel Mare” a MAI pentru lucrătorii secțiilor management operațional ale organelor teritoriale de poliție. În trimestrul III al anului 2014 angajații STI au participat la desfășurarea lecțiilor la Direcția Poliție mun. Chișinău, cu privire la evidența unică a infracțiunilor și contravențiilor. De asemenea, personalul STI asigură permanent asistența practică și metodică utilizatorilor RICC.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2130_MAI 3.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

24. să asigure elaborarea cadrului metodologic și de reglementare intern necesar funcționării și utilizării tuturor elementelor funcționale componente ale SIIA EICPPSI;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 MAI a informat CC că din momentul intrării în vigoare a Regulamentului STI, va fi armonizat cadrul metodologic şi de reglementare intern necesar funcţionării şi utilizării tuturor elementelor funcţionale componente ale SIIA EICPPSI, care va specifica competențele subdiviziunilor STI. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 Armonizarea cadrului normativ departamental în domeniul TIC și securității informaționale este realizată după cum urmează: Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului tehnologii informaționale din subordinea MAI, a structurii și efectivului-limită ale acestuia s-a aprobat prin HG nr. 754 din 12.09.2014. A fost elaborat proiectul Legii cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni în redacția nouă (la moment se află în stadiu de avizare). A fost aprobată Politica de securitate a informației în cadrul aparatului central al MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia. La următoarea etapă urmează a fi elaborate regulamentele și actele normative departamentale adiționale, aferente gestionării SIIA EICPPSI.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2130_MAI 3.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

25. să asigure o documentare detaliată adecvată a procesului de efectuare a copiilor de rezervă, cu testarea acestora;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 MAI informează despre faptul că Copiile de rezervă sînt efectuate odată în 2 zile de administratorii SIA din cadrul direcție mentenanță sistemelor informaționale al STI. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului STI nu este finalizată la moment. Procedurile documentate de efectuare şi testare a acestora nu sînt la moment elaborate, finalizarea elaborării documentelor în cauză este posibilă după aprobarea Regulamentului STL. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Copiile de rezervă sunt efectuate odată în 2 zile de administratorii SIA din cadrul STI. Procedurile documentate de efectuare și testare a acestora nu sunt la moment elaborate. În context, este necesar de rezolvat problema cu stocarea copiilor de rezervă, ca exemplu prin contractare a serviciilor de stocare a datelor în Cloud (tratativele duse cu CTS confirmă că în prezent CTS și e- Gov nu dispun de capacități tehnice suficiente de păstrare a datelor pentru a acoperi necesitățile MAI, inclusiv la capitolul stocării copiilor de rezervă) Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 Procedurile documentate de efectuare şi testare a acestora nu sînt la moment elaborate, finalizarea elaborării documentelor în cauză se va realiza în cadrul procedurii de achiziţionare a serviciilor de consultanţă privind modelul operaţional conform principiilor ITSM şi cerinţelor Sistemului de Management al Securităţii Informaţionale (SMSI), prin stabilirea cadrului funcţional şi atribuţiilor executorilor implicaţi în procesele de ITSM şi SMSI, precum urmează elaborarea Proiectelor de documente regulatorii pentru acestea (termenul de realizare a acţiunii privind formarea cadrului de reglementare privind securitatea informaţională în cadrul MAI este pînă la finele anului 2016).

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

26. să asigure o analiză și o argumentare multilaterală asupra modului utilizării ulterioare și extinderii funcționalităților SIIA EICPPSI și SIA „Evidența contravențiilor în domeniul circulației rutiere și a punctelor de penalizare acumulate în baza sancțiunilor aplicate", astfel încît să fie garantată respectarea cadrului legal și de reglementare în domeniul automatizării informației cu caracter criminal și protecției datelor cu caracter personal;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 MAI informează faptul că Sistemul integral automatizat este funcţional, fiind posibilă operarea modificărilor şi modernizarea Sistemului în permanenţă de către gestionarii din cadrul Centrului unic de monitorizare al INP al IGP. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Grupul de lucru sectorial pe dimensiunea tehnologii informaționale, creat în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 55 din 27.02.2014 cu privire la asigurarea implementării Matricei de politici in domeniul liberalizării regimului de vize, a inițiat procedura în vederea achiziționării serviciilor de evaluare a performanței tehnologiei informației și comunicațiilor în cadrul MAI și de edificare a arhitecturii pe scară largă și Programului de informatizare al MAI. Programul de informatizare al MAI conține și instrucțiuni ce vizează modernizarea funcționalităților SIIA EICPPSI și SIA „Evidența contravențiilor în domeniul circulației rutiere și a punctelor de penalizare acumulate în baza sancțiunilor aplicate”.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf

27. să identifice mijloace financiare pentru a asigura un proces continuu și eficient de mentenanță a sistemelor informaționale și a echipamentului;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 MAI a informat CC că Proiectul de dezvoltare a sistemelor informaționale este inclus în suportul bugetar oferit pentru implementarea Matricei de politici în domeniul liberalizării regimului de vize pentru a fi finanţate o parte din cheltuieli. La fel au fost incluse costurile pentru mentenanța SI în strategia sectorială de cheltuieli pentru perioada 2015-2017.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf

28. să întreprindă toate acțiunile necesare pentru executarea necondiționată a prevederilor Contractului de achiziționare și implementare a SIIA EICPPSI, reieșind din data reală de transmitere în exploatare industrială.

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 S-a efectuat inventarierea executării Contractului de achiziţionare şi implementare a SIIA EICPPSI, în comun cu reprezentanţii Companiei "DAAC-SYSTEM INTEGRATOR". Discrepanţele sunt înlăturate parţial. Totodată s-a elaborat caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță a SIIA EICPPSI. Procedura de achiziţii în stare de desfășurare (licitația publică 14/00865). La moment contractul nominalizat se află în activități de control de către CNA în cadrul unui dosar penal.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

29. să precaute modalități întru reconceptualizarea (actualizarea) modului de automatizare a proceselor aferente Registrului dactiloscopic;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 În scopul implementării produsului nou de program pentru Registrul dactiloscopic, de către IGP, în comun cu STI, a fost elaborat Caietul de sarcini respectiv. Caietul de sarcini a fost prezentat reprezentaţilor Consiliului Europei, care au inițiat procedura de achiziție. După finalizarea acestuia, IGP, în calitate de recipient al donaţiei, urmează să informeze STI despre procesul de achiziție. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 În scopul implementării produsului nou de program pentru Registrul dactiloscopic, de către IGP, în comun cu STI, a fost elaborat Caietul de sarcini respectiv. Caietul de sarcini a fost prezentat reprezentanților Consiliului Europei, care au inițiat procedura de achiziție. IGP, în calitate de recipient al donației, a informat STI despre faptul că procesul de achiziție încă nu a fost finalizat. Concomitent conducerea STI a acceptat upgrade-ul prezentului Sistem informațional „Dacto-2000". Versiunea nouă a Sistemului va permite reconceptualizarea modului de automatizare a proceselor aferente Registrului. O vizită de studiu va fi efectuată la data de 25.10.2014 în Republica Belarus în vederea prezentării de către elaborator a noilor posibilități a Sistemului. La fel, în prezent în cadrul MAI urmează a fi instituit un grup de lucru, în sarcina căruia a fost pusă modificarea Legii nr. 1549 din 19.12.2002, în modul în care aceasta va corespunde cerințelor noilor sisteme informaționale nominalizate. Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 în urma grantului acordat de către UE a fost procurat un nou sistem informaţional automatizat al Registrului dactiloscopic „AFIŞ". Actualmente de către un grup de experţi din Israel în colaborare cu colaboratorii STI şi Centrului naţional de expertiză judiciară a MAI se duc lucrări în vederea instalării sistemului, migrării datelor din sistemul vechi şi adaptarea acestuia la cerinţele MAI. Termenul de dare în exploatare a noului sistem „AFIŞ" a fost prelungit de către persoanele responsabile din partea UE, fiind preconizat pentru finele lunii martie a anului 2016. De asemenea în luna septembrie anul curent de către experţii de la firma „TODES" Republica Belarusă au fost efectuate lucrări de ajustare cu instalarea noilor modificări de soft de program la sistemul automatizat al Registrului dactiloscopic „DACTO 2000". Astfel, a fost scurtat timpul de verificare şi identificare a persoanei după amprentele papilare.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

30. să asigure interoperabilitatea și schimbul de informație a produsului final cu resursele informaționale prevăzute în cadrul legal;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 A fost iniţiată procedura de creare a platformei de interoperabilitate a informaţiilor aferente Sistemelor informaţionale al MAI - X-DATA. A fost elaborată sarcina tehnică, a fost încheiat contractul de achiziţii nr. 08/14 din 13/01/2014 cu "DC Web Soft". Activitatea continuă. Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 Pentru asigurarea interconectării sistemelor informaţionale şi de comunicare a fost iniţiată procedura de creare a platformei de interoperabilitate a informaţiilor aferente Sistemelor informaţionale al MAI - X-Data (dispune de funcţionalitate de logare a activităţilor de schimb de date intre sisteme informaţionale, cu identificarea motivelor operaţiunilor respective). în 2014 s-a elaborat sarcina tehnică şi a fost încheiat contractul de achiziţii, ca rezultat al executării căruia partea soft al platformei de interoperabilitate a fost realizată şi prezentată a doua decadă a lunii decembrie 2014. Pe parcursul anului 2015 urmează a fi testată şi configurate interconectările sistemelor respective.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

31. să asigure necesarul de locuri automatizate de muncă, întru realizarea obiectivelor în conformitate cu specificul activității și al necesităților.

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 MAI a informat CC că Realizarea recomandării în cauză, va fi posibilă în trimestrul IV anul 2014, după ce va fi realizat auditul TIC al MAI, privind sistemele informaționale existente; infrastructurii tehnice și telecomunicaționale, rețelelor locale și de cablaj etc; securității informaționale. Finanţarea acestei măsură este prevăzută în Matricea de politici cu suport bugetar. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 Programul de informatizare al MAI conține propuneri și instrucțiuni ce vizează modernizarea infrastructurii tehnologice, aparent și implementarea soluției de Virtual Desktop Interface (VDI). La următoarea etapă este necesar de identificat strategia de implementare (prin surse proprii și procurarea utilajelor pentru serverele, ce vor asigura funcționalități respective și capacități de stocare a datelor, sau prin arendarea echipamentelor la CTS, sau un alt furnizor de servicii informaționale similare). In acest context, STI a lansat procesul de pilotare a aplicației SIGEDIA (aparent urmează a fi utilizat pe dimensiunea MAI) de gestiune a documentelor și de acces la acestea prin WEB, care este o soluție similară conform funcționalităților Ia Virtual Desktop Interface (VDI). Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 Unul din proiecte propus de experţii "Info Trust" SRL este Modernizare LAM (Organizarea si dotarea locurilor de munca pentru salariaţii MAI cu tehnica de calcul si softul de oficiu necesar îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.). La următoarea etapă este necesar de identificat strategia de implementare (prin surse proprii şi procurarea utilajelor pentru serverele, ce vor asigura funcţionalităţi respective şi capacităţi de stocare a datelor, sau prin arendarea echipamentelor la CTS, sau un alt furnizor de servicii informaţionale similare). In acest context, STI a lansat procesul de pilotare a aplicaţiei SIGEDIA (aparent urmează a fi utilizat pe dimensiunea MAI) de gestiune a documentelor şi de acces la acestea prin WEB.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

32. să planifice și să realizeze acțiunile necesare automatizării Registrului de stat al armelor, în conformitate cu Concepția aprobată și alte prevederi legale.

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 Automatizarea Registrului de Stat al armelor va fi posibilă, în măsură deplină, după aprobarea Regulamentului cu privire la ținerea Registrului de Stat al armelor și modificarea Concepției Sistemului informațional automatizat „Registrul de Stat al armelor”. Proiectul Regulamentului menționat și modificările concepției, conform prevederilor Legii nr.130 din 08.06.2012 „Privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă”, au fost elaborate de către Direcția Generală Securitate Publică a IGP. În prezent proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ținerea Registrului de Stat al armelor și Concepției Sistemului informațional automatizat „Registrul de Stat al armelor” se află la etapa contrasemnării la MTIC.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

33. să efectueze un studiu complex asupra fiabilității și flexibilității soluției tehnice existente în contextul prevederilor cadrului legal, în baza constatărilor din prezentului Raport de audit, reieșind din perspectivele reale și oportunitățile de interacțiune informațională cu alte instituții antrenate în procesul de gestiune a domeniului migrației și azilului;

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Grupul de lucru a examinat parţial acţiunile planificate, au fost înaintate şi unele propuneri privind dezvoltarea SSIBMA (modalități, proceduri, etc). Raportul final al activităților Grupului de lucru urmează a fi prezentat în trim.II an.2014. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 In scopul efectuării unui studiu complex asupra fiabilității și flexibilității soluției tehnice existente a SSIBMA în contextul prevederilor cadrului legal prin ordinul MAI nr. 31 din 10.02.2014 Cu privire la crearea Grupului de Lucru în vederea implementării recomandărilor Curții de Conturi conform Hotărârii CCRM nr. 57 din 5.11.2013 privind automatizarea proceselor aferente migrației și azilului, a fost format Grupul de lucru respectiv, în ședințele căruia s-au examinat parțial acțiunile planificate. au fost înaintate și unele propuneri privind dezvoltarea SSIBMA (modalități, proceduri, etc). În aceeași ordine de idei, în cadrul activității Grupul de lucru sectorial pe dimensiunea tehnologii informaționale, creat în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 55 din 27.02.2014 cu privire la asigurarea implementării Matricei de politici în domeniul liberalizării regimului de vize, a fost inițiată procedura în vederea achiziționării serviciilor de evaluare a performanței tehnologiei informației și comunicațiilor în cadrul MAI și de edificare a arhitecturii pe scară largă și Programului de informatizare al MAI. În baza ofertelor prezentate la licitația publică nr. 14/00867 din 26.05.2014 a fost identificat „InfoTrust” SRL în calitate de executor și încheiat contract cu acesta în vederea evaluării complexe a stării curente pentru domeniul TIC și elaborare a planului de transformare a domeniului TIC în cadrul MAI. În cadrul evaluării performanței tehnologiei informației și comunicațiilor în cadrul MAI și de edificării arhitecturii pe scară largă și Programului de informatizare al MAI, un compartiment separat va viza sistemele informaționale gestionate de BMA, inclusiv se vor prezenta propuneri de dezvoltare a sistemului informațional al Biroului migrație și azi, în coraport cu celelalte sisteme gestionate de MAI. Pe parcursul evaluării au fost examinate funcțiile BMA și a SI utilizat, inclusiv partea Logistică, iar în prezent se examinează funcționalitățile SI și interacțiunea cu SI în cadrul SIIAMA. Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 In cadrul proiectului Combaterea migraţiei iregulare în Republica Moldova (FIRMM) in perioada ianuarie-mai 2015 a fost efectuata evaluarea SSIBMA de către expert național. Raportul de evaluare a Sistemului informațional al Biroului pentru Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a fost pregătit în cadrul Componentei I a proiectului finanțat de UE „Susținerea Republicii Moldova în procesul de implementare a Planului de Acțiuni UE-Republica Moldova privind liberalizarea regimului de vize". Această componentă ţine de consolidarea capacităţilor operaţionale şi analitice ale Unităţii Centrale de Analiză şi Informare de pe lângă Biroul de Migraţie şi Azil pentru a combate migraţiei iregulară. Unul dintre obiectivele Componentei I a fost îmbunătăţirea sistemului informaţional al BMA şi oferirea sprijinului metodologic şi al experţilor în acest domeniu. In acest sens, prezentul raport de evaluare a fost elaborat pentru a oferi (1) o descriere completă a sistemului informaţional actual al BMA; şi (2) recomandări pentru dezvoltarea în continuare viitoare a sistemului informaţional al BMA.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

33. să efectueze un studiu complex asupra fiabilității și flexibilității soluției tehnice existente în contextul prevederilor cadrului legal, în baza constatărilor din prezentului Raport de audit, reieșind din perspectivele reale și oportunitățile de interacțiune informațională cu alte instituții antrenate în procesul de gestiune a domeniului migrației și azilului;

response:
Scrisoare BMA nr. 5/2-6760 din 07.10.2014 S-a planificat evaluarea în cadrul acţiunilor Grupului de lucru a situaţiei curente privind funcţionarea Subsistemului informaţional al Biroului Migraţie şi Azil (SSIBMA) în contextul prevederilor legale, evidenţierea segmentelor, neacoperite de procesul-business al sistemului şi elaborarea propunerilor privind dezvoltarea strategica a SSIBMA. În rezultat, în scopul efectuării unui studiu complex asupra fiabilităţii şi flexibilităţii soluţiei tehnice existente a SSIBMA în contextul prevederilor cadrului legal, prin ordinul MAI nr. 31 din 10.02.2014 cu privire la crearea Grupului de lucru în vederea implementării recomandărilor Curţii de Conturi, în şedinţele căruia s-au examinat parţial acţiunile planificate, au fost înaintate şi unele propuneri privind dezvoltarea SSIBMA (modalităţi, proceduri, etc.). În aceeaşi ordine de idei, în cadrul activităţii Grupului de lucru sectorial pe dimensiunea tehnologii informaţionale, creat în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 55 din 27.02.2014 cu privire la asigurarea implementării Matricei de politici in domeniul liberalizării regimului de vize, a fost iniţiată procedura în vederea achiziţionării serviciilor de evaluare a performanţei tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul MAI şi de edificare a arhitecturii pe scară largă şi Programului de informatizare al MAI. În baza ofertelor prezentate la licitaţia publică nr. 14/00867 din 26.05.2014 a fost identificat „InfoTrust” SRL în calitate de executor şi încheiat contract cu acesta în vederea evaluării complexe a stării curente pentru domeniul TIC şi elaborare a planului de transformare a domeniului TIC în cadrul MAI. În cadrul evaluării performanţei tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul MAI şi de edificării arhitecturii pe scară largă şi Programului de informatizare al MAI, un compartiment separat Va viza sistemele informaţionale gestionate de BMA, inclusiv se vor prezenta propuneri de dezvoltare a sistemului informaţional al Biroului migraţie şi azi, în coraport cu alte sisteme, gestionate de MAI. Pe parcursul evaluării au fost examinate şi funcţiile BMA şi a soluţiei soft a sistemului informaţional (SI) utilizat, inclusiv partea logistică. În prezent se examinează funcţionalităţile SI şi interacţiunea cu SI corespondente în cadrul SIIAMA. Acțiunea este în curs de realizare, termenul de finalizare fiind sfârșitul trim. IV al an. 2014.

RO_2043_Birou Migaratie si Azil.pdf

34. să identifice și să excludă zonele și procesele caracterizate prin dublarea activităților și responsabililor în cadrul automatizării proceselor aferente migrației și azilului.

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Acţiunea respectivă este planificată în contextul executării activităţilor ce ţin de Evaluarea comprehensivă a Sistemului Informaţional Integrat Automatizat în domeniul Migraţiei şi Azilului „SIIAMA", acţiune în curs de executare (a se vedea informaţia raportată la R.2 alin.3). în cadrul evaluării SIIAMA se vor contura (la necesitate) propunerile privind modificarea actelor normative şi/sau instituţionale. Suplimentar MAI a informat că la 03.02.2014 cu DPF MAI a fost semnat Protocolul adiţional Ia Acordul de colaborare între Biroul migraţie şi azil şi Departamentul Poliţiei de Frontieră în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale a străinilor la frontieră şi pe teritoriul Republicii Moldova, încheiat la 20.12.2012, în care s-au detaliat datele puse la dispoziţia reciproc necesară a BMA şi DPF; (b) la 25.03.2014 a fost încheiat un nou Acord cu privire la colaborarea informaţională între Biroul migraţie şi azil şi Agenția Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care a substituit Acordul din an. 2011. în baza Acordului menţionat a fost realizată integrarea resurselor informaţionale ale BMA şi ANOFM; (c) este în curs de negociere amendamentul la Acordul 670-COI cu privire la interacţiunea informaţională prin intermediul Common Object Interface (COI), încheiat la 27.02.2013 între BMA şi ÎS "CRIS "Registru"; (d) a fost organizată prima şedinţă de lucru a reprezentanţilor BMA şi a Inspectoratului Fiscal principal de Stat în vederea demarării activităţilor de schimb informaţional, inclusiv în format electronic intersistem. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 În cadrul evaluării performanței tehnologiei informației și comunicațiilor în cadrul MAI și de edificare a arhitecturii pe scară largă și a Programului de informatizare al MAI, propunerile vizează modernizarea sistemului de management al migrației și azilului, și cadrul de interoperabilitate. Reieșind din necesitățile de modernizare a fluxurilor de interoperabilitate, se vor identifica acordurile de interacțiune informațională necesar a fi reexaminate. Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 În cadrul proiectului Combaterea migraţiei iregulare în Republica Moldova (FIRMM) în perioada ianuarie-mai 2015 a fost efectuată evaluarea SSIBMA de către expert naţional. În cadrul proiectului implementat de IOM a fost efectuată evaluarea SIIAMA, dar şi descrierea Proceselor business interne (Asls şi ToBe). În prezent se elaborează descrierea Proceselor business aferent documentării refugiaţilor şi solicitanţilor de azil.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

34. să identifice și să excludă zonele și procesele caracterizate prin dublarea activităților și responsabililor în cadrul automatizării proceselor aferente migrației și azilului.

response:
Scrisoare MAI nr. 14/4333 din 06.05.2014 Acţiunea respectivă este planificată în contextul executării activităţilor ce ţin de Evaluarea comprehensivă a Sistemului Informaţional Integrat Automatizat în domeniul Migraţiei şi Azilului „SIIAMA", acţiune în curs de executare (a se vedea informaţia raportată la R.2 alin.3). în cadrul evaluării SIIAMA se vor contura (la necesitate) propunerile privind modificarea actelor normative şi/sau instituţionale. Suplimentar MAI a informat că la 03.02.2014 cu DPF MAI a fost semnat Protocolul adiţional Ia Acordul de colaborare între Biroul migraţie şi azil şi Departamentul Poliţiei de Frontieră în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale a străinilor la frontieră şi pe teritoriul Republicii Moldova, încheiat la 20.12.2012, în care s-au detaliat datele puse la dispoziţia reciproc necesară a BMA şi DPF; (b) la 25.03.2014 a fost încheiat un nou Acord cu privire la colaborarea informaţională între Biroul migraţie şi azil şi Agenția Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care a substituit Acordul din an. 2011. în baza Acordului menţionat a fost realizată integrarea resurselor informaţionale ale BMA şi ANOFM; (c) este în curs de negociere amendamentul la Acordul 670-COI cu privire la interacţiunea informaţională prin intermediul Common Object Interface (COI), încheiat la 27.02.2013 între BMA şi ÎS "CRIS "Registru"; (d) a fost organizată prima şedinţă de lucru a reprezentanţilor BMA şi a Inspectoratului Fiscal principal de Stat în vederea demarării activităţilor de schimb informaţional, inclusiv în format electronic intersistem. Scrisoare MAI nr. 14/914 din 10.10.2014 În cadrul evaluării performanței tehnologiei informației și comunicațiilor în cadrul MAI și de edificare a arhitecturii pe scară largă și a Programului de informatizare al MAI, propunerile vizează modernizarea sistemului de management al migrației și azilului, și cadrul de interoperabilitate. Reieșind din necesitățile de modernizare a fluxurilor de interoperabilitate, se vor identifica acordurile de interacțiune informațională necesar a fi reexaminate. Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 În cadrul proiectului Combaterea migraţiei iregulare în Republica Moldova (FIRMM) în perioada ianuarie-mai 2015 a fost efectuată evaluarea SSIBMA de către expert naţional. În cadrul proiectului implementat de IOM a fost efectuată evaluarea SIIAMA, dar şi descrierea Proceselor business interne (Asls şi ToBe). În prezent se elaborează descrierea Proceselor business aferent documentării refugiaţilor şi solicitanţilor de azil.

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

Cerinte (24)

2.1. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrului de Guvernare Electronică, Inspectoratului General de Poliție, Poliției de Frontieră, Biroului Migrație și Azil şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit și din prezenta Hotărîre;

RO_2916_Cancelaria.pdf

2.1. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrului de Guvernare Electronică, Inspectoratului General de Poliție, Poliției de Frontieră, Biroului Migrație și Azil şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit și din prezenta Hotărîre;

response:
Scrisoare Ministerul Finanțelor nr. 05-02/12 din 20.05.2014 în scopul realizării activităţii ce vizează dezvoltarea domeniului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în cadrul MAI, precum şi automatizarea unor procese în domeniul tehnologiilor informaționale, începînd cu 05.03.2013, în baza HG nr.990 din 26.12.2012, a fost instituit în subordinea MAI, Serviciul tehnologii informaţionale, cu statut de departament. Pentru desfășurarea activităţii Serviciului în cauză, MAI, ca executor primar de buget, pe parcursul anului 2013, în limita bugetului aprobat, a înaintat propuneri de redistribuire între instituţii a alocaţiilor în sumă de 3023,5 mii lei. în corespundere cu prevederile art.20 al Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02 noiembrie 2012. Alocaţiile prevăzute au fost integral valorificate de către Serviciul în cauză. În anul 2013, suplimentar la mijloacele financiare aprobate, au fost alocate 4000,0 mii lei pentru realizarea Contractului de implementare a asistenţei Republicii Populare Chineze ce ţine de sistemul de monitorizare a traficului în Moldova. Prin urmare, întru realizarea atribuţiilor funcţionale şi asigurarea activităţilor ce derivă din prioritatea menţionată, alocaţiile Serviciului pentru anul 2014 au fost majorate cu circa 11,7 mil.lei faţă de anul 2013 şi vor constitui 14,8 mil.Iei.

RO_2047_ministerul finantelor.pdf

2.1. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrului de Guvernare Electronică, Inspectoratului General de Poliție, Poliției de Frontieră, Biroului Migrație și Azil şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit și din prezenta Hotărîre;

response:
Scris. Ministerul Justiției nr. 14/12132 din 20.11.15 MJ a luat cunoștință de HCC și a inițiat lucrări de dezvoltare a sistemelor informaționale sectoriale.

RO_2920_Min justitiei.pdf

2.1. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrului de Guvernare Electronică, Inspectoratului General de Poliție, Poliției de Frontieră, Biroului Migrație și Azil şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit și din prezenta Hotărîre;

RO_2045_MAI 1.pdf
RO_2046_MAI 2.pdf
RO_2130_MAI 3.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

2.1. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrului de Guvernare Electronică, Inspectoratului General de Poliție, Poliției de Frontieră, Biroului Migrație și Azil şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit și din prezenta Hotărîre;

RO_2043_Birou Migaratie si Azil.pdf

2.1. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrului de Guvernare Electronică, Inspectoratului General de Poliție, Poliției de Frontieră, Biroului Migrație și Azil şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit și din prezenta Hotărîre;

response:
Scris. Nr. 01/813 din 20.05.2014 implementarea recomandărilor Hotărârii Curţii de Conturi nr.57 din 05.11.2013, a fost asigurată prin monitorizarea realizării Planului de acţiuni intern al MTIC

RO_2049_MTIC.pdf

2.1. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrului de Guvernare Electronică, Inspectoratului General de Poliție, Poliției de Frontieră, Biroului Migrație și Azil şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit și din prezenta Hotărîre;

response:
Scrisoare IGP nr. 34/2-2492 din 30.11.2015 Centrul cooperare poliţienească internaţională al Inspectoratului General al Poliţiei colaborează doar cu Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. În vederea implementării punctului 10 din din Raportul de audit a fost elaborat Proiectul acordului privind utilizarea bazelor de date ale Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale Interpol prin intermediul Centrului cooperare poliţienească internaţională (Biroul Naţional Central Interpol în Republica Moldova), acesta fiind remis pentru examinare şi avizare în adresa Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

RO_2918_IGPolitie.pdf

2.1. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrului de Guvernare Electronică, Inspectoratului General de Poliție, Poliției de Frontieră, Biroului Migrație și Azil şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la constatările auditului, întreprinzînd măsurile de rigoare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit și din prezenta Hotărîre;

response:
scris. Nr. 35/7-1-5839 din 22.10.2015 Recomandările Curții nu țin nemijlocit de competența Departamentului poliției de frontieră, iar despre realizarea măsurilor în conformitate cu Planul de acțiuni al MAI pentru 2014 privind implementarea recomandărilor raportului auditului, aprobat prin ordinul MAI nr. 54 din 27.02.2014 a fost informată Direcția analiză planificare, monitorizare și evaluarea a politicilor MAI prin scris. Nr. 35/9-6099 din 29.12.2014

RO_2922_Polit. Frontiera.pdf

2.2. Procuraturii Generale, pentru asigurarea unui proces eficient de monitorizare și dirijare a proceselor aferente reglementării interdepartamentale și aprobării actelor interne în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.216-XV din 29.05.2003 „Cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni" (în continuare - Legea nr.216-XV din 29.05.2003);

response:
Procuratura generală Scrisoare nr. 28-3d/14-69 din 14.03.2014 La 13.03.2014 prin ordinul Procurorului General nr. 19/28 din 13.03.2014 a fost constituit un Grup de lucru comun, din reprezentanţi ai instituţiilor responsabile ai Procuraturii Generale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie şi Serviciului Vamal, pentru elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice" şi a cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a informaţiilor despre infracţiuni, prin care a fost lansat procesul de conlucrare reciprocă în cadrul automatizării şi consolidării spaţiului informaţional integrat al organelor de urmărire penală. Grupul creat, va asigura elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice" pentru fiecare organ de urmărire penală; a unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a informaţiilor despre infracţiuni; precum şi a proiectelor de acte interdepartamentale de implementare a legislaţiei în domeniu.

RO_2050_procuratura.pdf

2.3. Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine, precum și pentru aducerea actelor sale normative în concordanţă cu:a) Legea cu privire la registre nr.71-XVI din 22.03.2007, prin determinarea posesorului Registrului de stat al transporturilor şi Registrului de stat al conducătorilor de vehicule;b) Legea nr.133 din 08.07.2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal".

3. Se recomandă Cancelariei de Stat, în comun cu conducerea:3.1. Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiţiei, să elaboreze și să înainteze Guvernului, spre aprobare, modificările și ajustările în legislație, necesare realizării activităților de automatizare și consolidare a spațiului informațional integrat al organelor de drept, întru asigurarea implicării eficiente și necondiționate a tuturor participanților la proces;

response:
Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 Serviciul Tehnologii Informaţionale al MAI, a elaborat proiectul Legii cu privire la Sistemul informaţional integrat al organelor de drept, care conform prevederilor Legii privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001 a fost avizat de către subdiviziunile interesate ale MAI, coordonat cu Direcţia generală juridică a MAI şi transmis la avizare externă în Procuratura Generală, Serviciul Vamal şi Centrul Naţional Anticorupţie. In prezent se efectuează prelucrarea avizelor parvenite, după ce va fi iniţiată procedura semnării proiectului în vederea prezentării Guvernului. Scris. Ministerul Justiției nr. 14/12132 din 20.11.15 începînd cu decembrie 2013, Ministerul Justiţiei se află într-o dezvoltare continuă a sistemelor informaţionale sectoriale. Astfel, pe domeniul afacerilor interne, în curs de dezvoltare şi implementare se află SIA e-Reţineri. In scopul ajustării legislaţiei necesare realizării activităţilor de automatizare şi consolidare a spaţiului informaţional integrat al organelor de drept, întru asigurarea implicării eficiente şi necondiţionate a tuturor participanţilor la process, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 716 din 28.08.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate http://lex.iustice.md/index.phpaction=view&view=doc&lang=1&id=354597

RO_2919_MAI 4.pdf
RO_2920_Min justitiei.pdf

3.2.1. să efectueze o evaluare a activităților trasate în documentele de politici ale Guvernului aferente realizării Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), cu lichidarea restanțelor la acest capitol, pentru a putea fi evaluate corect progresele, calculate beneficiile şi prevenite abaterile de la direcţiile stabilite;

response:
Scris. MTIC Nr. 01/813 din 20.05.2014 În anul 2013 prezentarea informaţiei despre serviciile IS „CRIS „Registru" pe portalul serviciilor publice www.servicii.sov.md s-a realizat în baza Ordinului ÎS „CRIS „Registru" nr.37 din 22.02.2013 „Cu privire la iniţierea proiectului „Integrarea serviciilor electronice prestate de către „IS ,.CRIS„Registru" în portalul guvernamental www.servicii.sov.md". Au fost integrate 26 servicii (Act de finalizare a elaborării produsului software realizat în vederea asigurării integrării serviciilor electronice prestate de către ÎS „CRIS ..Registru" în portalul guvernamental www.servicii.eov.md, copia se anexează). În anul 2014 integrarea serviciilor electronice publice ale ÎS „CRIS „Registru" în portalul guvernamental www.servicii.sov.md/vsi va fi realizată conform prevederilor Planului de activitate al IS „CRIS „Registru" (pct. 61) cu Acordul adiţional nr. 1 privind modificarea şi completarea Acordului nr.744-MPay/MPay/006/PS din 16.09.2013 privind prestarea serviciilor de plăţi electronice în contextul prestării serviciilor publice (se anexează). Sînt integrate următoarele servicii electronice: 1. Comanda Oficiului mobil de documentare; 2. Adeverinţă privind posesia vehiculului; 3. Adeverinţa privind confirmarea posesiei permisului de conducere şi a categoriilor de conducere; 4. Preschimbarea permisului de conducere DL de model vechi (1995) pe permis de conducere de model nou; 5. Certificat de înmatriculare a vehiculului pentru folosință gratuită (VP COMODAT); 6. Rezervarea numărului de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate; 7. Prelungirea perioadei de rezervare a numărului de înmatriculare pentru vehicul.

RO_2049_MTIC.pdf

3.2.2. să asigure respectarea principiilor care trebuie să stea la baza prestării serviciilor electronice, inclusiv prin digitizarea back-office și reingineria proceselor, astfel garantînd calitatea și integritatea procesului prin automatizarea completă a acestuia;

response:
Scris. MTIC Nr. 01/813 din 20.05.2014 1. Digitalizarea serviciilor, elaborarea şi implementarea produselor şi serviciilor inovaționale va fi realizată pe parcursul anului, în conformitate cu Planul de activitate al ÎS "CRIS "Registru" pentru anul 2014. Serviciile se regăsesc în Sarcina tehnică „Acces la datele personale" (în curs de aprobare) şi în „ Propunere conceptuală privind implementarea serviciului „Acces la datele personale" (în baza buletinului de identitate electronic) (aprobate la 28.01.2014), (se anexează): a) date personale de bază; b) date despre documentele eliberate; c) date despre domiciliu; d) vizualizarea fotografiilor; e) date despre vehicule. 2. Integrarea serviciilor prestate de către întreprindere cu serviciul M-Pay - se realizează în baza Acordului nr.744-MPay/MPay/006/PS din 16.09.2013 privind prestarea serviciilor de plăţi electronice în contextul prestării serviciilor publice. A fost semnat Actul nr.254-DET din 29.04.2014 de finisare a elaborării şi transmiterii în exploatare a produsului software pentru integrarea serviciilor publice prestate de către ÎS „ CRIS „ Registru " cu Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay), et.II (copia se anexează). Modificările au fost instalate pe portalul „e-services.md. 3. în prezent, este finisat procesul de optimizare a portalului www.e-service.md. Portalul în versiune nouă are posibilitatea de oferire a resurselor utile cetăţenilor în soluţionarea problemelor personale. 4. prin Ordinul IS „CRIS „Registru" nr.233 din 15.08.2012 a fost iniţiată crearea Portalului www.impiicare.md. transmis în exploatare experimentală prin Actul nr.876. din 13.11.2012. Ulterior, a apărut problema ce ţine de înregistrarea sistemului şi operatorului în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, conform cerinţelor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Suplimentar la Sarcina tehnică a sistemului, este necesară elaborarea „Politicii de securitate a sistemului". A fost elaborat proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la examinarea sesizărilor electronice publicate pe portalul www.implicare.md. Conform procedurii stabilite proiectul propus a fost remis pentru avizare autorităţilor administraţiei publice şi în urma avizării, proiectul a fost prezentat Guvernului spre aprobare. La momentul actual proiectul se află la etapa de contrasemnare la MAI. Pînă la determinarea operatorului serviciului (MAI sau MTIC) proiectul este temporar suspendat.

RO_2049_MTIC.pdf

3.2.3. să identifice şi să aprobe, în baza celor mai bune practici şi metodologii internaţionale, cadrul de reglementare şi standardizare, reieşind din relevanţa şi importanţa domeniului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, precum şi să prevadă pîrghii de aplicare a acestora în instituţiile de stat;

response:
Scris. MTIC Nr. 01/813 din 20.05.2014 1. Revizuirea Contractelor de prestări servicii informaţionale şi de schimb reciproc de informaţie, încheiate între ÎS „CRIS „Registru" şi MAI, în vederea asigurării unui cadru de reglementare juridico-organizatoric corespunzător relevanţei şi importanţei domeniului tehnologiilor informaţionale va fi iniţiată în baza solicitării MAI. 2. Elaborarea sistemului de management al proiectelor şi serviciilor în cadrul întreprinderii să află în proces de elaborare. 3. Întru adoptarea metodologiei de stabilire a standardelor minime de calitate şi a tarifelor pentru serviciile prestate contra plată – a fost emis Ordinul ÎS „CRIS „Registru" nr.298 din 11.11.2013 „Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru elaborarea standardelor minime de calitate la serviciile prestate " (copia se anexează). În legatură cu faptul că Metodologia de stabilire a standardelor minime de calitate şi a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată nu a fost aprobată, activităţile în acest sens vor continua după aprobarea acesteia. 4. Au fost înaintate propuneri de adoptare a 9 standarde internaţionale în calitate de standarde naţionale (scrisoarea nr. 01/913 din 07.04.2014 - copia se anexează).

RO_2049_MTIC.pdf

3.2.4. să elaboreze şi să aprobe cadrul de reglementare a domeniului certificării sistemelor informaționale, precum și a aspectelor de atribuire a valorii juridice informației din cadrul circuitelor electronice;

response:
Scris. MTIC Nr. 01/813 din 20.05.2014 - Au fost elaborate propuneri Conceptuale privind implementarea serviciului "Eliberarea Certificatului cheii publice" din 18.03.2014; colaborarea cu Centrul de certificare a cheilor publice în vederea lansării şi mentenanţei site-ului pki.registru.md. - Pentru realizarea lucrărilor în cadrul proiectului e-CA au fost aprobate următoarele Planuri calendaristice: versiunea 2.4 din 15.07.2013; versiunea 3.3 din 11.11.2013; versiunea 2.0 din 20.12.2013; versiunea 1.0 din 27.01.2014 (elaborarea software nivelul local şi nivelul central). - Pentru stabilirea cerinţelor faţă de documentul e-CA a fost elaborată şi aprobată în luna august 2013 sarcina tehnică ST MD 35-37603221-130:2013, precum şi: 4 completări a ST pentru subsistemul „S(B)EDP" (nivelul local) al SIA „SNP"; 3 completări la ST pentru SIA „CCCP" (subsistemul „Registrul CA. Centrul semnăturii electronice avansate calificate"); subsistemul „Registrul serviciilor CA. Centrul serviciilor de autentificare a certificatelor cheilor publice"; subsistemul „ Registrul IDCA. Centru de certificare a cheilor publice pentru protecţia datelor în buletinul de identitate electronic". - au fost elaborate documentele tehnice: Conţinutul modificărilor 0001.0001-00.CM.31.01 SIA „SIC „Registru" subsistemul „Actualizarea registrelor de stat" (ST pentru Nivelul central se va definitiva după instalarea la Producere a soft-ului Subantreprenorului - staţia depersonalizare a chip-ului); ST modulul „Staţia depersonalizare a chip-ului". - Nivel local A fost efectuată testarea de calificare a software-lui subsistemului„S(B)EDP" versiunea 6.5, rezultatele fiind consemnate în Procesul-verbal al testării. Nivelul central A fost ajustat parțial soft-ul subsistemului „Registry" (pentru „Producere"). Definitiv se va realiza după implementarea soft-ului Subantreprenorului în DPP. - A fost creată cutia poştală securitate.eca(g)jegistru.md. - A fost reaprobat modelul documentului e-CA, întrucît a fost exclusă inscripţia „elD" de pe partea recto (PVnr.4 al şedinţei din 06.03.2014 a Comisiei pentru documente); din proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.53 din 17.01.2013 „ Cu privire ia aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou " a fost exclus modelul e-CA, deoarece corespunde modelului CA existent; aprobate Hotârîrile Guvernului nr.210 din 24.03.2014 „Cu privire ia acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate" şi nr.288 din 22.04.2014 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului". - A fost produs modelul-tip al documentului e-CA; - A fost calculat tariful pentru e-CA şi serviciile conexe - 700 lei Totodată, în adresa CGE a fost expediat proiectul Dispoziţiei de Guvern de aprobare a Planului de integrare a buletinului de identitate electronic în serviciile publice electronice pentru anul 2015, pentru examinare şi expunerea propunerilor în scopul iniţierii procedurii de avizare a proiectului (scr. MTICnr.01/776din 13.05.2114 se anexează).

RO_2049_MTIC.pdf

3.2.5. să elaboreze şi să aprobe un cadru de metodologie fiabilă pentru evaluarea şi măsurarea indicatorilor de performanță și progres, necesare pentru gestiunea eficientă a proiectelor tehnologiilor informaționale și comunicațiilor și evaluarea plusvalorii;

response:
în vederea evaluării şi măsurării indicatorilor de performanţă şi progres, necesare pentru gestiunea eficientă a proiectelor tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (pct.3.2.5), Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, în cadrul proiectului „Dezvoltarea suportului informaţional pentru efectuarea studiilor scientometrice în Republica Moldova", în anul 2013 a elaborat Cadrul metodologic privind evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în RM. Scopul documentului este de a stabili un spaţiu metodologic comun pentru autorităţile responsabile de evaluare a proiectelor şi programelor de cercetare şi dezvoltare executate în Republica Moldova finanţate din surse publice şi/sau gestionate de autorităţi publice, care ar permite îmbunătăţirea procesului de evaluare şi măsurare a indicatorilor de performanţă, precum şi ar creşte-încrederea în rezultatele acestuia Obiectivele Cadrului sunt: a)asigurarea caracterului unitar al procesului de evaluare a proiectelor în Republica Moldova, prin utilizarea unor principii, standarde şi mecanisme compatibile cu cele mai bune practici internaţionale; b)oferirea unui instrument de lucru modem pentru autorităţile responsabile de evaluarea proiectelor; c)creşterea culturii evaluării în Republica Moldova. Cadrul metodologic poate fi accesat pe pagina web a IDSI: http://idsi.md/files/file/Cadrul_metodologic_Glosar_fmal.pdf.

RO_2049_MTIC.pdf
RO_2921_MTIC 1.pdf

3.2.6. să includă în regim prioritar în planurile de acțiuni proprii activitățile importante aferente promovării și realizării acțiunilor legate de crearea Sistemului Informațional Integrat al Organelor de Drept;

response:
în urma analizei acţiunilor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 1202 din 17.10.2006 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat al organelor de drept, precum şi celor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 824 din 23.07.2007 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul infrastructurii organelor de drept", nu au fost identificate acţiuni care ar ţine de atribuţiile directe a MTIC, acordînd la rîndul său ajutor metodologic necesar instituţiilor

RO_2049_MTIC.pdf
RO_2921_MTIC 1.pdf

3.3. Institutului Național de Standardizare și Metrologie, să asigure o in-formare eficientă periodică a instituțiilor de stat despre existența și oportunitatea utilizării standardelor aferente domeniului gestionării tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, precum și despre conținutul acestora;

response:
Scrisoare INS nr. 01-02/554 din 23.05.2014 INS a asigurat informarea largă a instituţiilor de stat despre existenţa şi oportunitatea utilizării standardelor în domeniul gestionării tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor. A fost organizată o şedinţă extinsă „Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii. Perspective de aderare şi scopurile urmărite", sub egida Ministerului Economiei, la data de 13.02.2014, unde a fost examinată necesitatea aderării INS la Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI); modul implicării în activităţile ETSI a părţilor interesate şi colaborarea pe acest subiect între INS şi MTIC; implementarea standardelor ETSI adoptate în calitate de naţionale (perspectiva pe trei ani) ş.a. La fel a fost asigurată transparenţa în activitatea INS prin emiterea comunicatelor de presă în domeniul standardizării, abordînd diverse tematici, în scopul informării părţilor interesate despre importanţa şi necesitatea standardizării, cît şi despre utilitatea standardelor în cadrul activităţii lor şi plasarea acestora pe site-ul www.standard.md, precum şi pe pagina oficială de Facebook a INS, inclusiv despre importanţa utilizării standardelor europene ETSI pentru dezvoltarea sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în contextul aderării INS la ETSI în calitate de membru observator din 18 martie 2014; beneficiile implementării colecţiei de standarde internaţionale ISO pentru securitatea IT, inclusiv beneficiile standardului internaţional ISO adoptat în calitate de naţional pe teritoriul RM - SR ISO/CEI 27001:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe; informarea publicului larg privind atribuţiile Fondului Naţional de Standarde (FNS), inclusiv gestionarea şi păstrarea patrimoniului naţional de documente normative din domeniul standardizării, care pot fi consultate în cadrul FNS, precum şi altele.

RO_2044_Institut Nat. de Standardizare.pdf
RO_2916_Cancelaria.pdf

3.4. Centrului de Guvernare Electronică, să identifice posibilitățile și să asigure transmiterea la balanța Ministerului Afacerilor Interne a SI „E-Criminal Records online" în conformitate cu procedurile legale în vigoare și prevederile contractului de achiziționare.

response:
Scris. Cancelaria de Stat nr. 1221-276 din 03.11.2015 Centrul de Guvernare Electronică a transmis la balanţa Ministerului Afacerilor Interne SI „E-Criminal Records online", fapt confirmat de ordinul Cancelariei de Stat nr. 366-A din 29 aprilie 2015 şi a Actului de primire-predare a sistemului informaţional (copia se anexează).

RO_2916_Cancelaria.pdf

4. Se recomandă Guvernului, în comun cu conducerea:4.1. Ministerului Finanțelor, să asigure un proces continuu și eficient de finanțare a proiectelor de automatizare, reieșind din prioritățile de dezvoltare strategică a domeniilor și din importanța acestora;

response:
Scrisoare Ministerul Finanțelor nr. 05-02/12 din 20.05.2014 în scopul realizării activităţii ce vizează dezvoltarea domeniului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în cadrul MAI, precum şi automatizarea unor procese în domeniul tehnologiilor informaționale, începînd cu 05.03.2013, în baza HG nr.990 din 26.12.2012, a fost instituit în subordinea MAI, Serviciul tehnologii informaţionale, cu statut de departament. Pentru desfășurarea activităţii Serviciului în cauză, MAI, ca executor primar de buget, pe parcursul anului 2013, în limita bugetului aprobat, a înaintat propuneri de redistribuire între instituţii a alocaţiilor în sumă de 3023,5 mii lei. în corespundere cu prevederile art.20 al Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02 noiembrie 2012. Alocaţiile prevăzute au fost integral valorificate de către Serviciul în cauză. În anul 2013, suplimentar la mijloacele financiare aprobate, au fost alocate 4000,0 mii lei pentru realizarea Contractului de implementare a asistenţei Republicii Populare Chineze ce ţine de sistemul de monitorizare a traficului în Moldova. Prin urmare, întru realizarea atribuţiilor funcţionale şi asigurarea activităţilor ce derivă din prioritatea menţionată, alocaţiile Serviciului pentru anul 2014 au fost majorate cu circa 11,7 mil.lei faţă de anul 2013 şi vor constitui 14,8 mil.Iei.

RO_2047_ministerul finantelor.pdf

Se recomandă Guvernului, în comun cu conducerea: 4.2. Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Afacerilor Interne, să asigure formarea capacităților interne de gestiune independentă și calitativă a tuturor aspectelor tehnice necesare, reieșind din anvergura, complexitatea și specificul funcționării domeniului afacerilor interne, inclusiv prin identificarea posibilităților privind crearea unui Centru de calcul modern în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dotat conform cerințelor standardelor internaționale;

response:
Scris. MTIC Nr. 01/813 din 20.05.2014 La adresarea MAI (nr.8/12-403 din 21.01.2014) au fost prezentate obiecţii şi propuneri la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Serviciului tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale acestuia" (nr.01/371 din 11.02.2014). Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 STI al MAI, în cadrul activităţilor de asigurare a implementării Matricei de politici în domeniul liberalizării regimului de vize a executat procedura achiziționării serviciilor de evaluare a performanței tehnologiei informației şi comunicațiilor în cadrul MAI şi de edificare a arhitecturii pe scară largă şi Programului de informatizare al MAI (licitaţia publică nr.14/00867 din 26.05.2014 în rezultatul căreia a fost identificat „InfoTrust" SRL în calitate de executor care a efectuat evaluarea complexă a stării curente pentru domeniul TIC şi elaborare a planului de transformare a domeniului TIC în cadrul MAI). De către STI în vederea creării Sistemului Informaţional Integrat (SII) între diverse organe de drept implicate în detectarea şi prevenirea criminalităţii care prezumă în procurarea unui SII securizat cu integrarea protecției datelor cu caracter personal (PDP), a fost demarată procedura de achiziţionare a serviciilor de consultanţă privind modelul operaţional conform principiilor ITSM şi cerinţelor Sistemului de Management al Securităţii Informaţionale (SMSI. Totodată, a fost elaborat proiectul Politicii de securitate a informaţiei în cadrul aparatului central al MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia, care urmează a fi aprobată prin ordinul MAI, după finisarea achiziţiei serviciilor de consultanţă SMSI. In vederea securizării datelor cu caracter personal deţinute de către STI şi MAI au fost achiziţionate: • soluţiile hardware şi software de protecţie a reţelei transfer date MAI corporative FORTY GATE 500 D; • licenţele pentru DIRECTORY SERVICE. S-au efectuat măsuri de consolidare a securităţii informaţionale a staţiilor de munca: • a fost iniţiat proiectul pentru protecţie corporativa contra scurgerii informaţiei, • a fost iniţiata procedura de achiziţie a echipamentului dedicat de protejare a reţelei corporative contra atacurilor de tip DoS si DDoS, precum si pentru concentrarea conexiunilor VPN care va ajuta la diversificare si concentrare. În vederea asigurării securităţii şi protecţiei informaţiei critice a MAI au fost achiziţionate bunuri şi servicii pentru organizarea infrastructurii de Data Centru în cadrul STI. La fel au fost achiziţionate servicii: lucrări arhitectural-constructive de replanifîcare a încăperilor in vederea amplasării Centrului de Date principal al Serviciului Tehnologii Informaţionale al MAI, soluţie de monitorizare video, semnalizare anti-incendiară si stingere cu gaze, precum şi de climatizare a centrului de date. Mai mult, este achiziţionată infrastructura de reţea transfer securizat de date a centrului de date (servicii de configurare a reţelei transfer date a centrului de date; echipamente pentru infrastructura transfer date). Măsurile întreprinse continuă.

RO_2049_MTIC.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

Se recomandă Guvernului, în comun cu conducerea: 4.3. Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei și Serviciului Vamal:4.3.1. să asigure lansarea unui proces de conlucrare și consultare reciprocă în vederea respectării prevederilor Legii nr.216-XV din 29.05.2003, conform competențelor;

response:
Scris. Procuratura generală nr. 28-3d/14-69 din 14.03.2014 La 13.03.2014 prin ordinul Procurorului General nr. 19/28 din 13.03.2014 a fost constituit un Grup de lucru comun, din reprezentanţi ai instituţiilor responsabile ai Procuraturii Generale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie şi Serviciului Vamal, pentru elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice" şi a cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a informaţiilor despre infracţiuni, prin care a fost lansat procesul de conlucrare reciprocă în cadrul automatizării şi consolidării spaţiului informaţional integrat al organelor de urmărire penală. Grupul creat, va asigura elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice" pentru fiecare organ de urmărire penală; a unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a informaţiilor despre infracţiuni; precum şi a proiectelor de acte interdepartamentale de implementare a legislaţiei în domeniu. Scris. Serviciul Vamal nr. 28/02-6632 din 25.04.2014 În vederea respectării prevederilor Legii nr.216-XV din 29.05.2003 „Cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracțiuni”, Serviciul Vamal la 18 iulie 2008 a semnat ordinul comun nr. 121/254/286-o/95 „Privind evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracțiuni" care este în vigoare şi se respectă integral. La finele anului 2012 de către MAI a fost elaborată şi implementată în practică baza centralizată de date „Cu privire la evidenţa centralizată a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracțiuni”, fiind autorizați 2 utilizatori ai Serviciului Vamal responsabili doar de introducerea datelor cu privire la cauzele penale instrumentate de către Serviciul Vamal şi a persoanelor care au săvîrşit aceste infracțiuni, baza nominalizată de date fiind administrată şi modernizată în exclusivitate de către Ministrul Afacerilor Interne. Ca urmare, procesul de conlucrare şi consultare reciprocă în vederea respectării Legii nr.216-XV din 29.05.2003 a fost lansat la intrarea în vigoare a legii nominalizate şi este un proces continuu. Scris. Ministerul Justiției nr. 14/12132 din 20.11.15 La moment, Ministerul Justiţiei se află în proces de interconectare a sistemelor deţinute prin intermediul platformei guvernamentale de schimb de date MConnect cu alte sisteme din domeniul justiţiei. Se atestă o conlucrare benefică între actorii implicați, fapt care duce la dezvoltări și implementări fructuoase. scris. CNA nr. 04/01-3283 din 02.11.2015 Potrivit alin.(l) al art.7 al Legii nr.216-XV din 29.05.2003 „cu privire la sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni", MAI este unicul deţinător care administreaza banca centrală de date, înregistrează şi efectuează evidenţa centralizată a informației cu caracter criminal. Totodată acesta eliberează rapoarte statistice generalizate cu privire la starea infracționalității în țară, iar potrivit art.5 al Legii menţionate, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești și organele de executare a pedepsei privative de libertate, sunt doar participanți la sistemul informațional integral automatizat. Totodată, în activitatea zilnică, participanţii la sistemul informaţional integral automatizat se conduc de Ordinul interdepartamental al Procurorului Generai, Ministrului afacerilor interne, Directorului general al Serviciului Vamal, Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr. 121/254/286-0/95 din 18.07.2008, prin care au fost aprobate Instrucţiunile „Cu privire la evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşît

RO_2050_procuratura.pdf
RO_2051_serviciul vamal.pdf
RO_2917_CNA.pdf
RO_2920_Min justitiei.pdf

Se recomandă Guvernului, în comun cu conducerea Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei și Serviciului Vamal: 4.3.2. să ajusteze cadrul intern metodologic și de reglementare în conformitate cu perspectivele automatizării proceselor aferente Legii nr.216-XV din 29.05.2003;

response:
Scris. Procuratura generală nr. 28-3d/14-69 din 14.03.2014 Grupul creat, va asigura elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a informaţiilor despre infracţiuni; precum şi a proiectelor de acte interdepartamentale de implementare a legislaţiei în domeniu. Scris. Serviciul Vamal nr. 28/02-6632 din 25.04.2014 Serviciul Vamal informează CC că cadrul intern metodologic şi de reglementare în conformitate cu prevederile Legii nr.216-XV din 29.05.2003 a fost ajustat la intrarea în vigoare a ordinului comun nr. 121/254/286-o/95 „Privind evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni" din 18 iulie 2008. Scris. MAI nr. 8/8-7882 din 11.11.2015 Asigurarea ajustării cadrului intern metodologic şi de reglementare se va realiza urmare aprobării proiectului Legii cu privire la Sistemul informaţional integrat al organelor de drept (astfel nu va fi necesar de efectuat aceasta activitate repetat), precum şi în cadrul implementării proceselor de ITSM şi SMSI, pentru asigurarea cărora este necesar de întreprins un şir de măsuri tehnice şi organizatorice care se vor reflecta în elaborarea şi aprobarea de documente regulatorii pentru acestea. scris. CNA nr. 04/01-3283 din 02.11.2015 În conformitate cu prevederile art.5 al Legii nr.216-XV din 29.05.2003, participanţii la sistemul informaţional integral automatizat, iau parte la crearea, implementarea şi dezvoltarea Sistemului, fac propuneri cu privire la modificarea actelor normative existente care reglementează funcţionarea Sistemului, etc. Astfel, Centru, întru îndeplinirea cerințelor a examinat şi a înaintat un şir de propuneri pentru efectuarea modificărilor şi completărilor la proiectul de Lege „cu privire la Sistemul informaţional integrat al organelor de drept" propus spre avizare de către conducerea MAI, prin demersul cu nr.22/1602 din 29.07.2015.

RO_2050_procuratura.pdf
RO_2051_serviciul vamal.pdf
RO_2917_CNA.pdf
RO_2919_MAI 4.pdf

4.4. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, să examineze statutul personalului din domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în cadrul autorităților administrației publice centrale, precum şi nivelul de salarizare a acestuia, pentru a determina metode şi modele de motivare a lui, astfel încît să fie minimizată fluctuaţia cadrelor şi asigurate continuitatea şi durabilitatea procesului de dezvoltare a domeniului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor.

response:
Scrisoare nr. 5326 din 13.01.2014 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la porunca Guvernului nr. 1221-341 din 14 decembrie 2013 a examinat hotărîrea CC şi pe problema expusă în subpunctul 4.4 al punctului 4. a comunicat faptul că conform prevederilor legislaţiei în vigoare în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale activează funcţionari publici, statutul cărora este reglementat de Legea nr,158-XVI din 04.07.2008 şi personal care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor publice, raporturile de muncă ale cărora este reglementat de Codul Muncii. Personalul din autorităţile publice care desfăşoară activităţi de administrare a sistemelor informaţionale are statut de personal care efectuează deservirea tehnică. Salarizarea persoanelor cu statut de funcţionari publici, inclusiv a celor din domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, este reglementată de Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, iar unul din principiile de bază a sistemului de salarizare este „echitate şi coerenţă", principiu conform căruia sistemul de salarizare creează oportunităţi egale prin reglementarea principiilor şi normelor unitare privind stabilirea salariului funcţionarului public. Salarizarea persoanelor care efectueaza deservirea tehnică este reglementată de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, iar salariile de funcţie, stabilite în anexa nr.8 la lege, pentru specialiştii din domeniul tehnologiilor informaţionale sunt cu circa 15 la sută mai superioare faţă de salariile de funcţie stabilite pentru specialiştii din alte domenii. Spre regret, în Legea bugetului de stat pentru anul 2014, nu sunt prevăzute mijloace financiare pentru majorarea salariilor funcţionarilor publici sau a personalului de deservire tehnică care activează în cadrul autorităţilor administraţiei publice.

RO_2048_ministerul muncii.pdf