Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 46 din 23 iulie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Rezina pe anii 2011-2012

Numar din data de 2013-07-23 Nr. cerinte: 21 Nr. recomandari: 114

Curtea de Conturi, în prezența președintelui raionului Rezina dna Eleonora Graur, reprezentantului Guvernului în teritoriu dl Tudor Golub, șefului Direcției Finanțe a Consiliului raional Rezina dl Arcadie Mușinschi, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat Rezina dna Larisa Cotun, șefului Oficiului cadastral teritorial dna Parascovia Condrea, primarilor: or. Rezina - dl Mihai Cebotar; s. Ignăței - dl Ion Balan; com. Lalova - dl Mihail Gotornicean; s. Mateuți - dl Mihai Mîrzenco; s. Meșeni - Efim Mardari, s. Peciște - dl Tudor Bivol, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere din cadrul autorităților administrației publice locale, călăuzindu-se de art. 2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit. a) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Rezina pe anii 2011-2012.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul articolelor 28, 30 alin.(4), 31 din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2012 și 2013, avînd drept scop verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale (în continuare - AAPL) a prevederilor regulamentare în procesul bugetar; corespunderii procedurilor de rigoare cadrului normativ în materie de evaluare și administrare a impozitelor/taxelor locale, precum și de planificare, executare și raportare a cheltuielilor bugetare; gestionării și integrității patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor privind exerciţiul bugetar, rapoartelor financiare ale entităților auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepție a lucrărilor ce țin de valorificarea mijloacelor destinate investițiilor/reparațiilor capitale; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin familiarizarea cu explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. De asemenea, au fost analizate deciziile organelor deliberative şi executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare - UAT).

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:

În perioada auditată, AAPL din raion nu au manifestat exigența suficientă întru consolidarea managementului şi disciplinei financiar-bugetare conform rigorilor, întru asigurarea legalității și regularității în procesul bugetar și în administrarea patrimoniului public, precum și întru impulsionarea dezvoltării social-economice. În consecinţă, s-au constatat abateri şi iregularităţi în gestiunea fiscal-bugetară și a patrimoniului public, la origine fiind multiple slăbiciuni instituționale. În acest sens, Plenul Curții de Conturi relevă următoarele.

  • AAPL nu s-au preocupat corespunzător de identificarea, evaluarea și monitorizarea potențialului economic aferent formării bazei de impozitare autentice, inclusiv prin dimensionarea parametrilor fiscal-bugetari racordați la echilibrarea necesităților bugetelor UAT. Astfel, Direcția finanțe (în continuare - DF) nu și-a exercitat în mod prudent atribuțiile întru asigurarea unui cadru de proceduri conforme exigențelor de evaluare a resurselor disponibile, nu a mobilizat AAPL și autoritățile de resort (economice, statistice, fiscale, cadastrale), precum și agenții economici în subprocesul de proiecții fiscal-bugetare. În consecință, s-a constatat că indicii fiscal-bugetari formaţi și stabiliți de AAPL sînt irelevanţi și nu reflectă potenţialul economic aferent generării veniturilor publice. AAPL de nivelul I au subestimat veniturile (cu excepţia celor din gestiunea patrimoniului) cu circa 23,0 mil.lei, iar unele categorii de venituri n-au fost planificate, ceea ce a condiționat subestimări și, respectiv, aprobarea indicilor în mărimi diminuate, în consecință influențînd mărimea transferurilor din contul bugetului de stat pentru susţinerea financiară a teritoriului.
  • Modul de gestiune a cheltuielilor bugetare în cadrul UAT nu corespunde rigorilor și normelor legale, în rezultat fiind admise un șir de nereguli și abateri de la cadrul regulator, care afectează eficiența utilizării mijloacelor publice. Astfel,

♦ La capitolul "Retribuirea muncii" s-a cheltuit neregulamentar (2011-2012) suma de 0,4 mil.lei.

♦ În scopuri investiționale, s-au valorificat neconform resurse în valoare de 2,7 mil.lei.

♦ Pentru alte scopuri (inclusiv administrative) s-au efectuat cheltuieli neregulamentare în sumă de 1,5 mil.lei; contrar normelor stabilite, au fost efectuate achiziții publice în valoare de 5,7 mil.lei.

  • Managementul ineficient din partea factorilor de decizie ai AAPL (de nivelul I și nivelul II) din raion în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, gestionarea neconformă a acestuia, nerespectarea prevederilor legislației în vigoare, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:

♦ neasigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de 20,3 mil. lei, inclusiv asupra conductelor de gaz în valoare totală de 7,1 mil.lei;

♦ admiterea erorilor la raportarea patrimoniului proprietate publică în valoare de circa 160,0 mil. lei;

♦ neasigurarea delimitării terenurilor proprietate publică (a statului, a UAT şi privată), evidenţa defectuoasă și lipsa controlului asupra modului de utilizare a acestora, ceea ce menține un risc sporit de folosire neautorizată a terenurilor proprietate publică și de pierdere a dreptului de deținător asupra acestora.

Necesită îmbunătățiri procesul de gestionare a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare, precum și evidenţa fondului locativ.

  • Managementul irelevant al fondului funciar şi bunurilor imobile, lipsa supravegherii asupra patrimoniului public au dus la gestiunea neconformă a acestuia, ceea ce a lipsit UAT de venituri evaluate de la 3,9 mil. lei pînă la 7,5 mil.lei. Această stare de lucruri, elucidată de misiunea de audit, este o consecinţă a lipsei unui sistem de control intern relevant, ceea ce contravine prevederilor în vigoare.
  • Evidenţa contabilă în instituţiile bugetare se ţine sub nivelul cerinţelor şi normelor, în unele cazuri, cheltuielile bugetare nefiind justificate în modul stabilit.

Iregularităţile constatate sînt și rezultatul neimplementării oportune de către autoritățile vizate a unui sistem de control intern și audit, conform rigorilor legale.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Rezina pe anii 2011-2012, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere:

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local;

2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă;

2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inventarierea și cadastrarea bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), amplasate pe teritoriul gestionat de AAPL de toate nivelurile; crearea unui registru unic exhaustiv al bunurilor imobile proprietate publică locală în cadrul UAT;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru luare de atitudine, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Rezina:

2.2.1. confruntarea datelor din sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, în vederea evaluării rezervelor de extindere a ariei de percepere a veniturilor fiscale/nefiscale și îmbunătățirii gradului de achitare benevolă;

2.2.2. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raport, precum şi aplicarea pîrghiilor de rigoare față de contribuabilii-restanțieri şi față de cei care se eschivează de la onorarea obligaţiilor fiscale;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare și luare de atitudine privind:

- necesitatea unor reglementări exhaustive în materie de evidență contabilă a patrimoniului public, inclusiv a terenurilor;

- activitatea neconformă a autorităților financiare și fiscale din raionul Rezina în procesul de evaluare și monitorizare a bazei de impozitare aferente formării fondurilor publice generale și locale;

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine referitor la neasigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a situaţiei privind patrimoniul public gestionat, precum și la neînregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;

2.5. Ministerului Mediului, pentru informare și luare de atitudine privind folosirea neautorizată a resurselor naturale;

2.6. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale (de nivelul I şi nivelul II) în corespundere cu cadrul legal, întru neadmiterea încălcărilor şi iregularităților constatate de audit;

2.7. Preşedintelui Republicii Moldova și Preşedintelui Parlamentului, pentru informare;

2.8. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare.

3. Se ia act că, pe parcursul auditului:

3.1. Aparatul președintelui raionului, precum și primăriile supuse auditării au elaborat planuri de măsuri privind înlăturarea încălcărilor și abaterilor de la cadrul legal, constatate de audit;

3.2. Aparatul președintelui raionului a efectuat corectările contabile privind valoarea obiectelor nefinalizate de 7282,1 mii lei;

3.3. Primăria or. Rezina, în urma măsurilor întreprinse, a recuperat restanțele de la vînzarea suprafețelor de terenuri în sumă de 26,4 mii lei, precum și veniturile neacumulate de la plățile pentru locațiune în sumă de 22,0 mii lei și din taxa pentru amplasarea unităților comerciale în sumă de 2,3 mii lei;

3.4. Primăria com. Pepeni a efectuat corectările contabile privind valoarea activelor cu 499,6 mii lei.

4. Dată fiind reiterarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor înaintate de precedentele misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea nr. 39 din 15.06.2007 "Privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Rezina şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006".

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1. - 2.6. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr. 237-240, art. 864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr. 58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (114)

1. Președintele raionului Rezina, DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare.

1. Președintele raionului Rezina, DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare.

response:
Anual sunt elaborate planuri comune de activitate cu primariile raionului cu scopul conlucrarii în vederea identificarii tuturor subiecților și obiectelor impunerii cu impozitele administrate de Serviciul de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale din cadrul primariilor (SCITL).

1. Președintele raionului Rezina, DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare.

1. Președintele raionului Rezina, DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare.

response:
Anual sunt elaborate planuri comune de activitate cu primariile raionului cu scopul conlucrarii în vederea identificarii tuturor subiecților și obiectelor impunerii cu impozitele administrate de Serviciul de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale din cadrul primariilor (SCITL).

1. Președintele raionului Rezina, DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare.

1. Președintele raionului Rezina, DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare.

1. Președintele raionului Rezina, DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare.

1. Președintele raionului Rezina, DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea unui cadru regulator în materie de evaluări şi prognozări fiscale pe fiecare categorie de impozit/taxă în parte, cu întreprinderea măsurilor de extindere a bazei de venituri bugetare din contul gestiunii eficiente a proprietăţii publice, precum şi din contul identificării/(re)evaluării materiei/bazei de impozitare/taxare.

2. DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2. DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2. DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

response:
Anual pâna la calcularea impozitului funciar, imobiliar se efectueaza vizite fiscale în primariile raionului acordînd ajutor metodologic SCITL in procesul de calculare a impozitelor administrate, precum și realizarea unor verificari in partea ce tine de corectitudinea calcularii impozitelor.

2. DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2. DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2. DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

2. DF, IFS Rezina, OCT Rezina, primăriile or. Rezina s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște, în interacţiune cu alte autorităţi de profil, să asigure implementarea unui sistem analitic-informaţional exhaustiv şi fundamentat privind materia/baza de impozitare pe fiecare UAT şi categorii de plăţi, cu evaluările şi monitorizările de rigoare.

3. Primăriile or. Rezina și satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pripeceni Răzeși, Saharna Nouă să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

3. Primăriile or. Rezina și satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pripeceni Răzeși, Saharna Nouă să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

3. Primăriile or. Rezina și satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pripeceni Răzeși, Saharna Nouă să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

3. Primăriile or. Rezina și satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pripeceni Răzeși, Saharna Nouă să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

3. Primăriile or. Rezina și satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pripeceni Răzeși, Saharna Nouă să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

3. Primăriile or. Rezina și satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pripeceni Răzeși, Saharna Nouă să asigure o evidenţă exhaustivă, în scopuri fiscale şi de gestionare, a bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor), precum și a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu identificarea subiectului şi obiectului impunerii, precum şi a bazei de impozitare, cu organizarea unui monitoring permanent al corectitudinii informațiilor înregistrate în cadastrul fiscal, desemnînd, în acest scop, persoanele responsabile.

4. Primarul or. Rezina să identifice și să evalueze potențialul economic aferent formării unei baze de venituri proprii concludente.

5. CR Rezina, președintele raionului și DF să elaboreze și să înainteze, spre aprobare CR, cadrul normativ-metodologic privind determinarea transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I pentru uniformizarea susținerii financiare a acestora conform cadrului legal în vigoare, metodologic, fundamentate în baza unor norme cantitativ-valorice, relevante și transparente.

response:
Transferurile de la bugetul de nivelul II la bugetele de nivl I se calculează în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale și a notelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor pentru anul respectiv.

5. CR Rezina, președintele raionului și DF să elaboreze și să înainteze, spre aprobare CR, cadrul normativ-metodologic privind determinarea transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I pentru uniformizarea susținerii financiare a acestora conform cadrului legal în vigoare, metodologic, fundamentate în baza unor norme cantitativ-valorice, relevante și transparente.

response:
Transferurile de la bugetul de nivelul II la bugetele de nivl I se calculează în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale șia notelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor pentru anul respectiv.

5. CR Rezina, președintele raionului și DF să elaboreze și să înainteze, spre aprobare CR, cadrul normativ-metodologic privind determinarea transferurilor de la bugetul de nivelul II la bugetul de nivelul I pentru uniformizarea susținerii financiare a acestora conform cadrului legal în vigoare, metodologic, fundamentate în baza unor norme cantitativ-valorice, relevante și transparente.

response:
Transferurile de la bugetul de nivelul II la bugetele de nivl I se calculează în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale și a notelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor pentru anul respectiv.

6. DF, în comun cu DÎTS și AAPL de nivelul I din raion, să elaboreze politici clare şi distincte în aspectul criteriilor ce ţin de prognozarea/planificarea cheltuielilor pentru activitatea autorităților publice locale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

7. Președintele raionului, DF, DÎTS, SRC, consiliile locale şi primarii or. Rezina, s. Ignăței, s. Peciște, s. Mateuți, s. Pripiceni-Răzeși: - să revizuiască organigrama/statele de personal (inclusiv ale tuturor autorităților/entităților din subordine), în scopul optimizării funcţiilor şi statelor de personal, fundamentării, avizării și înregistrării acestora conform cadrului legal şi în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru; - să implementeze proceduri de control intern care să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate și identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

response:
-În urma masurilor întreprinse în scopul optimizarii numarului de personal din institutiile publice numarul angajatilor s-a micșorat de la 2096,39 unități la 01.01.2013 până la 2048,55 unitati la 01.01.2014; -Controlul aplicarii actelor normative ce reglementeaza domeniul retribuirii muncii este efectuat de executorii de buget, inspectia muncii și trezoreria teritoriala. Unitatea de audit intern a fost suplinita prin cumul 100 % de specialist din cadrul Aparatului Consiliului Raional în domeniul privatizarii. În cadrul auditului n-au fost prezentate planurile privind efectuarea misiunilor de audit si nici rapoartele de audit.

7. Președintele raionului, DF, DÎTS, SRC, consiliile locale şi primarii or. Rezina, s. Ignăței, s. Peciște, s. Mateuți, s. Pripiceni-Răzeși: - să revizuiască organigrama/statele de personal (inclusiv ale tuturor autorităților/entităților din subordine), în scopul optimizării funcţiilor şi statelor de personal, fundamentării, avizării și înregistrării acestora conform cadrului legal şi în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru; - să implementeze proceduri de control intern care să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate și identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

response:
-În urma masurilor întreprinse în scopul optimizarii numarului de personal din institutiile publice numarul angajatilor s-a micșorat de la 2096,39 unități la 01.01.2013 până la 2048,55 unitati la 01.01.2014; -Controlul aplicarii actelor normative ce reglementeaza domeniul retribuirii muncii este efectuat de executorii de buget, inspectia muncii și trezoreria teritoriala. Unitatea de audit intern a fost suplinita prin cumul 100 % de specialist din cadrul Aparatului Consiliului Raional în domeniul privatizarii. În cadrul auditului n-au fost prezentate planurile privind efectuarea misiunilor de audit si nici rapoartele de audit.

7. Președintele raionului, DF, DÎTS, SRC, consiliile locale şi primarii or. Rezina, s. Ignăței, s. Peciște, s. Mateuți, s. Pripiceni-Răzeși: - să revizuiască organigrama/statele de personal (inclusiv ale tuturor autorităților/entităților din subordine), în scopul optimizării funcţiilor şi statelor de personal, fundamentării, avizării și înregistrării acestora conform cadrului legal şi în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru; - să implementeze proceduri de control intern care să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate și identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

7. Președintele raionului, DF, DÎTS, SRC, consiliile locale şi primarii or. Rezina, s. Ignăței, s. Peciște, s. Mateuți, s. Pripiceni-Răzeși: - să revizuiască organigrama/statele de personal (inclusiv ale tuturor autorităților/entităților din subordine), în scopul optimizării funcţiilor şi statelor de personal, fundamentării, avizării și înregistrării acestora conform cadrului legal şi în corespundere cu sarcinile stabilite şi volumul efectiv de lucru; - să implementeze proceduri de control intern care să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate și identificarea soluţiilor de prevenire a fenomenului fraudei şi risipei de bani publici.

8. Președintele raionului, DF, DÎTS și primăriile s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea și aprobarea la consiliile locale respective a limitelor de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea exercitării atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

response:
În scopul executării Hotărârii Guvernului nr.133 din 20.02.2013 a fost elaborat și aprobat prin decizia Consiliului raional nr.5/5 din 31 octombrie 2013 regulamentul privind stabilirea numarului abonamentelor de telefoane fixe, faxuri, telefoane mobile, numărului și parcursului limita a autoturismelor de serviciu.

8. Președintele raionului, DF, DÎTS și primăriile s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea și aprobarea la consiliile locale respective a limitelor de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea exercitării atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

response:
În scopul executării Hotărârii Guvernului nr.133 din 20.02.2013 a fost elaborat și aprobat prin decizia Consiliului raional nr.5/5 din 31 octombrie 2013 regulamentul privind stabilirea numarului abonamentelor de telefoane fixe, faxuri, telefoane mobile, numărului și parcursului limita a autoturismelor de serviciu.

8. Președintele raionului, DF, DÎTS și primăriile s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea și aprobarea la consiliile locale respective a limitelor de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea exercitării atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

8. Președintele raionului, DF, DÎTS și primăriile s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea și aprobarea la consiliile locale respective a limitelor de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea exercitării atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

8. Președintele raionului, DF, DÎTS și primăriile s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea și aprobarea la consiliile locale respective a limitelor de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea exercitării atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

8. Președintele raionului, DF, DÎTS și primăriile s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște să asigure elaborarea și aprobarea la consiliile locale respective a limitelor de consum pentru cheltuielile ce țin de asigurarea exercitării atribuțiilor de serviciu, cu optimizarea respectivă a acestora și consolidarea controlului intern în acest aspect.

9. Președintele raionului și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște, com. Pripiceni-Răzeşi să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure planificarea și utilizarea regulamentară a mijloacelor bugetare, precum și respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

9. Președintele raionului și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște, com. Pripiceni-Răzeşi să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure planificarea și utilizarea regulamentară a mijloacelor bugetare, precum și respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

9. Președintele raionului și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște, com. Pripiceni-Răzeşi să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure planificarea și utilizarea regulamentară a mijloacelor bugetare, precum și respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

9. Președintele raionului și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște, com. Pripiceni-Răzeşi să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure planificarea și utilizarea regulamentară a mijloacelor bugetare, precum și respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

9. Președintele raionului și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște, com. Pripiceni-Răzeşi să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure planificarea și utilizarea regulamentară a mijloacelor bugetare, precum și respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

9. Președintele raionului și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Mateuți, s. Peciște, com. Pripiceni-Răzeşi să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure planificarea și utilizarea regulamentară a mijloacelor bugetare, precum și respectarea prevederilor regulamentare la efectuarea cheltuielilor, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

10. Preşedintele raionului, SRC, DÎTS și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni, s. Mateuți, s. Peciște: 10.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit; 10.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale.

10. Preşedintele raionului, SRC, DÎTS și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni, s. Mateuți, s. Peciște: 10.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit; 10.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale.

10. Preşedintele raionului, SRC, DÎTS și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni, s. Mateuți, s. Peciște: 10.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit; 10.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale.

10. Preşedintele raionului, SRC, DÎTS și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni, s. Mateuți, s. Peciște: 10.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit; 10.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale.

10. Preşedintele raionului, SRC, DÎTS și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni, s. Mateuți, s. Peciște: 10.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit; 10.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale.

10. Preşedintele raionului, SRC, DÎTS și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni, s. Mateuți, s. Peciște: 10.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit; 10.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale.

10. Preşedintele raionului, SRC, DÎTS și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni, s. Mateuți, s. Peciște: 10.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit; 10.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale.

10. Preşedintele raionului, SRC, DÎTS și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni, s. Mateuți, s. Peciște: 10.1. să implementeze componentele sistemului de management financiar și control intern în procesul de achiziţionare şi gestiune a mijloacelor pentru investiții și reparații capitale, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit; 10.2. să elaboreze un mecanism de administrare şi monitorizare bine definit, cu distribuirea responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri, în scopul utilizării legale şi eficiente a mijloacelor financiare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale.

11. SRC și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcție și reparație capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanțare.

11. SRC și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcție și reparație capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanțare.

11. SRC și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcție și reparație capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanțare.

11. SRC și primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, privind excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcție și reparație capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanțare.

12. Primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni să intensifice controlul intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind buna execuţie a contractelor.

12. Primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni să intensifice controlul intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind buna execuţie a contractelor.

12. Primăriile or. Rezina, s. Ignăței, s. Meșeni să intensifice controlul intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind buna execuţie a contractelor.

13. DÎTS să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, întru neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu asigurarea efectuării expertizei lucrărilor executate în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, pentru confirmarea volumelor şi calităţii acestora.

response:
În scopul executarii prevederii Legii nr.721 din 02.02.1996 la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investții și reparatii capitale lucrarile se executa în baza de proiect elaborat și verificat de întreprinderi licentiate coordonate cu Sectia Constructii. În anul 2013 au fost înlaturate neajunsurile și finalizate lucrarile de conectare la gaz a casei de Create, în prezent institutia fiind aprovizionata cu gaz. Lucrarile de reparatie ale cladirilor și construcțiilor speciale care au fost efectuate, darse afla la balanta altor instituții, au fost transmise către institutiile date.

14. Președintele raionului, primarii or. Rezina și satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Meșeni, Peciște să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional și primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
La data de 04 noiembrie 2013 de catre Agentia Achizitiilor Publice, Consiliul raional Rezina a fost organizat un seminar cu conducatorii institutiilor publice contractante de lucrari, bunuri și servicii.

14. Președintele raionului, primarii or. Rezina și satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Meșeni, Peciște să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional și primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

14. Președintele raionului, primarii or. Rezina și satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Meșeni, Peciște să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional și primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

14. Președintele raionului, primarii or. Rezina și satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Meșeni, Peciște să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional și primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

14. Președintele raionului, primarii or. Rezina și satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Meșeni, Peciște să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional și primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

14. Președintele raionului, primarii or. Rezina și satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Meșeni, Peciște să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional și primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

15. Primarii satelor Ignăței, Mateuți, Peciște să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, consiliilor locale un proiect al Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, precum şi a unor criterii de determinare a cheltuielilor „cu caracter excepțional și imprevizibil".

15. Primarii satelor Ignăței, Mateuți, Peciște să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, consiliilor locale un proiect al Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, precum şi a unor criterii de determinare a cheltuielilor „cu caracter excepțional și imprevizibil".

15. Primarii satelor Ignăței, Mateuți, Peciște să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, consiliilor locale un proiect al Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, precum şi a unor criterii de determinare a cheltuielilor „cu caracter excepțional și imprevizibil".

16. Preşedintele raionului şi DF, în comun cu AAPL de nivelul I din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure contractarea și rambursarea regulamentară a împrumuturilor pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, precum și înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
La situatia din 01.01.2014 toate creditele acordate pentru cheltuieli curente au fost rambursate.

16. Preşedintele raionului şi DF, în comun cu AAPL de nivelul I din raion, să implementeze un sistem de proceduri ale controlului intern, care să asigure contractarea și rambursarea regulamentară a împrumuturilor pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, precum și înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
La situatia din 01.01.2014 toate creditele acordate pentru cheltuieli curente au fost rambursate.

17. CR Rezina şi preşedintele raionului să întreprindă măsurile de rigoare privind reglementarea exhaustivă a modului, cuantumului şi a modalității de confirmare a dreptului la indemnizația unică pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, cu implementarea procedurilor de control respective.

response:
De catre Consiliul raional a fost primita de la Procuratura Anticorupție sesizarea privind înlaturarea dereglarilor de la lege și neadmiterea lor pe viitor cu nr.837 din 29.04.2014, care la moment este în proces de executare.

17. CR Rezina şi preşedintele raionului să întreprindă măsurile de rigoare privind reglementarea exhaustivă a modului, cuantumului şi a modalității de confirmare a dreptului la indemnizația unică pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, cu implementarea procedurilor de control respective.

response:
De catre Consiliul raional a fost primita de la Procuratura Anticorupție sesizarea privind înlaturarea dereglarilor de la lege și neadmiterea lor pe viitor cu nr.837 din 29.04.2014, care la moment este în proces de executare.

18. Președintele raionului și primarii or. Rezina, com. Ghiduleni, în calitate de fondatori ai întreprinderilor municipale și IMSP, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în gestiune, cu reflectarea corespunzătoare a acestuia în evidenţa contabilă și restabilirea dreptului de proprietate.

response:
Situația este neschimbată.

18. Președintele raionului și primarii or. Rezina, com. Ghiduleni, în calitate de fondatori ai întreprinderilor municipale și IMSP, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în gestiune, cu reflectarea corespunzătoare a acestuia în evidenţa contabilă și restabilirea dreptului de proprietate.

18. Președintele raionului și primarii or. Rezina, com. Ghiduleni, în calitate de fondatori ai întreprinderilor municipale și IMSP, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în gestiune, cu reflectarea corespunzătoare a acestuia în evidenţa contabilă și restabilirea dreptului de proprietate.

19. Președintele raionului și primarii satelor/comunelor Ghiduleni, Lipceni, Meșeni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

response:
Prin decizia Consiliului raional Rezina nr.2/3 din 24.04.2014 pet. 1.3 primariilor raionului le-au fost alocate 195490 lei pentru înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publica. Suma alocata constituie 50% din necesar. Restul sumei urmeaza sa fie alocat din contul consiliilor locale de nivelul 1.

19. Președintele raionului și primarii satelor/comunelor Ghiduleni, Lipceni, Meșeni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

19. Președintele raionului și primarii satelor/comunelor Ghiduleni, Lipceni, Meșeni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

19. Președintele raionului și primarii satelor/comunelor Ghiduleni, Lipceni, Meșeni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

19. Președintele raionului și primarii satelor/comunelor Ghiduleni, Lipceni, Meșeni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

19. Președintele raionului și primarii satelor/comunelor Ghiduleni, Lipceni, Meșeni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

19. Președintele raionului și primarii satelor/comunelor Ghiduleni, Lipceni, Meșeni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

20. Președintele raionului și primarii: or. Rezina și satelor/comunelor Ignaței, Pripiceni-Răzeși, Pereni, Saharna Nouă să implementeze proceduri ale controlului intern care să asigure respectarea modului de transmitere în arendă/locațiune a patrimoniului public și încasarea regulamentară a plăților respective, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
Evidența patrimoniului transmis în locațiune se ține la cont 158 in programe 1C lunar. Patrimoniul transmis în arenda se ține la cont 178 mijloace de baza pe fiecare contract în parte.

20. Președintele raionului și primarii: or. Rezina și satelor/comunelor Ignaței, Pripiceni-Răzeși, Pereni, Saharna Nouă să implementeze proceduri ale controlului intern care să asigure respectarea modului de transmitere în arendă/locațiune a patrimoniului public și încasarea regulamentară a plăților respective, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

20. Președintele raionului și primarii: or. Rezina și satelor/comunelor Ignaței, Pripiceni-Răzeși, Pereni, Saharna Nouă să implementeze proceduri ale controlului intern care să asigure respectarea modului de transmitere în arendă/locațiune a patrimoniului public și încasarea regulamentară a plăților respective, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

20. Președintele raionului și primarii: or. Rezina și satelor/comunelor Ignaței, Pripiceni-Răzeși, Pereni, Saharna Nouă să implementeze proceduri ale controlului intern care să asigure respectarea modului de transmitere în arendă/locațiune a patrimoniului public și încasarea regulamentară a plăților respective, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

20. Președintele raionului și primarii: or. Rezina și satelor/comunelor Ignaței, Pripiceni-Răzeși, Pereni, Saharna Nouă să implementeze proceduri ale controlului intern care să asigure respectarea modului de transmitere în arendă/locațiune a patrimoniului public și încasarea regulamentară a plăților respective, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

20. Președintele raionului și primarii: or. Rezina și satelor/comunelor Ignaței, Pripiceni-Răzeși, Pereni, Saharna Nouă să implementeze proceduri ale controlului intern care să asigure respectarea modului de transmitere în arendă/locațiune a patrimoniului public și încasarea regulamentară a plăților respective, cu înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

21. Primarii or. Rezina și s. Ignăței să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind resursele naturale și exploatarea subsolului, cu stabilirea procedurilor de control intern în această privință și înlăturarea iregularităților admise.

21. Primarii or. Rezina și s. Ignăței să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind resursele naturale și exploatarea subsolului, cu stabilirea procedurilor de control intern în această privință și înlăturarea iregularităților admise.

22. DÎTS și primăriile satelor/comunelor Ghiduleni, Ignăței, Mateuți, Meșeni, Pereni, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente și implementarea procedurilor respective de control intern, care să asigure respectarea cadrului regulamentar privind gestionarea patrimoniului public.

22. DÎTS și primăriile satelor/comunelor Ghiduleni, Ignăței, Mateuți, Meșeni, Pereni, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente și implementarea procedurilor respective de control intern, care să asigure respectarea cadrului regulamentar privind gestionarea patrimoniului public.

22. DÎTS și primăriile satelor/comunelor Ghiduleni, Ignăței, Mateuți, Meșeni, Pereni, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente și implementarea procedurilor respective de control intern, care să asigure respectarea cadrului regulamentar privind gestionarea patrimoniului public.

22. DÎTS și primăriile satelor/comunelor Ghiduleni, Ignăței, Mateuți, Meșeni, Pereni, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente și implementarea procedurilor respective de control intern, care să asigure respectarea cadrului regulamentar privind gestionarea patrimoniului public.

22. DÎTS și primăriile satelor/comunelor Ghiduleni, Ignăței, Mateuți, Meșeni, Pereni, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente și implementarea procedurilor respective de control intern, care să asigure respectarea cadrului regulamentar privind gestionarea patrimoniului public.

22. DÎTS și primăriile satelor/comunelor Ghiduleni, Ignăței, Mateuți, Meșeni, Pereni, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente și implementarea procedurilor respective de control intern, care să asigure respectarea cadrului regulamentar privind gestionarea patrimoniului public.

22. DÎTS și primăriile satelor/comunelor Ghiduleni, Ignăței, Mateuți, Meșeni, Pereni, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente și implementarea procedurilor respective de control intern, care să asigure respectarea cadrului regulamentar privind gestionarea patrimoniului public.

22. DÎTS și primăriile satelor/comunelor Ghiduleni, Ignăței, Mateuți, Meșeni, Pereni, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente și implementarea procedurilor respective de control intern, care să asigure respectarea cadrului regulamentar privind gestionarea patrimoniului public.

22. DÎTS și primăriile satelor/comunelor Ghiduleni, Ignăței, Mateuți, Meșeni, Pereni, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente și implementarea procedurilor respective de control intern, care să asigure respectarea cadrului regulamentar privind gestionarea patrimoniului public.

22. DÎTS și primăriile satelor/comunelor Ghiduleni, Ignăței, Mateuți, Meșeni, Pereni, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua, Solonceni să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente și implementarea procedurilor respective de control intern, care să asigure respectarea cadrului regulamentar privind gestionarea patrimoniului public.

23. Primăriile: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Lalova, Mateuți, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua: 23.1. să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, inclusiv privind utilizarea mijloacelor băneşti provenite din vînzarea terenurilor proprietate publică a UAT în scopurile prevăzute de legislația în vigoare; 23.2. să asigure urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică; 23.3. să coreleze plăţile funciare privind arenda şi vînzarea-cumpărarea terenurilor la nivelul celor de piaţă şi la prevederile cadrului legal existent; 23.4. să asigure evidenţa plăţilor funciare conform prevederilor cadrului legal existent, în baza documentelor confirmative, cu stabilirea exhaustivă a persoanelor responsabile de evidenţa plăţilor respective şi de încasarea acestora în conformitate cu prevederile regulamentare.

23. Primăriile: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Lalova, Mateuți, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua: 23.1. să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, inclusiv privind utilizarea mijloacelor băneşti provenite din vînzarea terenurilor proprietate publică a UAT în scopurile prevăzute de legislația în vigoare; 23.2. să asigure urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică; 23.3. să coreleze plăţile funciare privind arenda şi vînzarea-cumpărarea terenurilor la nivelul celor de piaţă şi la prevederile cadrului legal existent; 23.4. să asigure evidenţa plăţilor funciare conform prevederilor cadrului legal existent, în baza documentelor confirmative, cu stabilirea exhaustivă a persoanelor responsabile de evidenţa plăţilor respective şi de încasarea acestora în conformitate cu prevederile regulamentare.

23. Primăriile: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Lalova, Mateuți, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua: 23.1. să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, inclusiv privind utilizarea mijloacelor băneşti provenite din vînzarea terenurilor proprietate publică a UAT în scopurile prevăzute de legislația în vigoare; 23.2. să asigure urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică; 23.3. să coreleze plăţile funciare privind arenda şi vînzarea-cumpărarea terenurilor la nivelul celor de piaţă şi la prevederile cadrului legal existent; 23.4. să asigure evidenţa plăţilor funciare conform prevederilor cadrului legal existent, în baza documentelor confirmative, cu stabilirea exhaustivă a persoanelor responsabile de evidenţa plăţilor respective şi de încasarea acestora în conformitate cu prevederile regulamentare.

23. Primăriile: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Lalova, Mateuți, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua: 23.1. să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, inclusiv privind utilizarea mijloacelor băneşti provenite din vînzarea terenurilor proprietate publică a UAT în scopurile prevăzute de legislația în vigoare; 23.2. să asigure urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică; 23.3. să coreleze plăţile funciare privind arenda şi vînzarea-cumpărarea terenurilor la nivelul celor de piaţă şi la prevederile cadrului legal existent; 23.4. să asigure evidenţa plăţilor funciare conform prevederilor cadrului legal existent, în baza documentelor confirmative, cu stabilirea exhaustivă a persoanelor responsabile de evidenţa plăţilor respective şi de încasarea acestora în conformitate cu prevederile regulamentare.

23. Primăriile: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Lalova, Mateuți, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua: 23.1. să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, inclusiv privind utilizarea mijloacelor băneşti provenite din vînzarea terenurilor proprietate publică a UAT în scopurile prevăzute de legislația în vigoare; 23.2. să asigure urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică; 23.3. să coreleze plăţile funciare privind arenda şi vînzarea-cumpărarea terenurilor la nivelul celor de piaţă şi la prevederile cadrului legal existent; 23.4. să asigure evidenţa plăţilor funciare conform prevederilor cadrului legal existent, în baza documentelor confirmative, cu stabilirea exhaustivă a persoanelor responsabile de evidenţa plăţilor respective şi de încasarea acestora în conformitate cu prevederile regulamentare.

23. Primăriile: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Lalova, Mateuți, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua: 23.1. să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, inclusiv privind utilizarea mijloacelor băneşti provenite din vînzarea terenurilor proprietate publică a UAT în scopurile prevăzute de legislația în vigoare; 23.2. să asigure urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică; 23.3. să coreleze plăţile funciare privind arenda şi vînzarea-cumpărarea terenurilor la nivelul celor de piaţă şi la prevederile cadrului legal existent; 23.4. să asigure evidenţa plăţilor funciare conform prevederilor cadrului legal existent, în baza documentelor confirmative, cu stabilirea exhaustivă a persoanelor responsabile de evidenţa plăţilor respective şi de încasarea acestora în conformitate cu prevederile regulamentare.

23. Primăriile: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Lalova, Mateuți, Peciște, Pripiceni-Răzeși, Saharna Noua: 23.1. să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, inclusiv privind utilizarea mijloacelor băneşti provenite din vînzarea terenurilor proprietate publică a UAT în scopurile prevăzute de legislația în vigoare; 23.2. să asigure urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică; 23.3. să coreleze plăţile funciare privind arenda şi vînzarea-cumpărarea terenurilor la nivelul celor de piaţă şi la prevederile cadrului legal existent; 23.4. să asigure evidenţa plăţilor funciare conform prevederilor cadrului legal existent, în baza documentelor confirmative, cu stabilirea exhaustivă a persoanelor responsabile de evidenţa plăţilor respective şi de încasarea acestora în conformitate cu prevederile regulamentare.

24. Președintele raionului, DÎTS și primarii: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pereni, Solonceni: 24.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu implementarea procedurilor de control intern respective și înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 24.2. în comun cu DF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

response:
24.2. Trimestrial sunt organizate seminare și ședințe de lucru cu contabilii, șefi și alte persoane cointeresate pentru instruirea în domeniul financiar-contabil, executarea bugetelor de nivelele 1 și II și alte teme actuale.

24. Președintele raionului, DÎTS și primarii: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pereni, Solonceni: 24.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu implementarea procedurilor de control intern respective și înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 24.2. în comun cu DF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

24. Președintele raionului, DÎTS și primarii: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pereni, Solonceni: 24.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu implementarea procedurilor de control intern respective și înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 24.2. în comun cu DF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

24. Președintele raionului, DÎTS și primarii: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pereni, Solonceni: 24.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu implementarea procedurilor de control intern respective și înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 24.2. în comun cu DF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

24. Președintele raionului, DÎTS și primarii: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pereni, Solonceni: 24.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu implementarea procedurilor de control intern respective și înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 24.2. în comun cu DF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

24. Președintele raionului, DÎTS și primarii: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pereni, Solonceni: 24.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu implementarea procedurilor de control intern respective și înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 24.2. în comun cu DF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

24. Președintele raionului, DÎTS și primarii: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pereni, Solonceni: 24.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu implementarea procedurilor de control intern respective și înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 24.2. în comun cu DF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

24. Președintele raionului, DÎTS și primarii: or. Rezina, satelor/comunelor Ignăței, Mateuți, Peciște, Pereni, Solonceni: 24.1. să asigure organizarea ţinerii evidenţei contabile şi raportării situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu implementarea procedurilor de control intern respective și înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit; 24.2. în comun cu DF, să asigure desfășurarea instruirilor în domeniul financiar-contabil pentru personalul din contabilităţile AAPL din raion.

Cerinte (21)

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

response:
Prin Decizia nr.8/2 din 19 decembrie 2013, a fost informat Consiliul raional privind rezultatele auditului, prezentat și aprobat planul de masuri privind înlăturarea încalcărilor și abaterilor depistate. Președ. raionului nr.18 din 15.01.2014: în procesul de elaborare a bugetului pentru anul 2014 a fost organizata о ședinta de lucru cu primarii și contabilii primariilor la care au fost explicate și trasate masuri privind analiza bazei impozabile și a veniturilor bugetare, inclusiv și a veniturilor proprii. În urma reevaluarii bazei fiscale la elaborarea bugetului pentru anul 2014 veniturile proprii (veniturile fara transferuri) au fost majorate cu 23149,6 mii lei, iar transferurile de la Bugetul de Stat s-au micșorat cu 20383,7 mii lei, ceia ce coincide cu estimable auditului. Prin dispozitia președintelui raionului a fost instituita comisia raionala de organizare, monitorizare și totalizare a procesului de inventariere a imobilelor, terenurilor și altor bunuri in scopul organizarii unei evidente stricte, vinzarii sau arendarii lor. În rezultatul inventarierii au fost depistate bunurile imobile neînregistrate în primariile raionului și estimate costurile înregistrarii lor în organele cadastrale teritoriale.

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

2.1. Consiliului raional Rezina, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or.Rezina, comunelor/satelor Ghiduleni, Ignăței, Lalova, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Peciște, Pereni, Pripiceni-Răzeși, Saharna Nouă, Solonceni și se cere: 2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, precum şi cu examinarea materialelor auditului la şedinţa Consiliului raional/local; 2.1.2. în comun cu autoritățile economice, financiare, fiscale și cadastrale, să întreprindă acțiuni complexe și coordonate întru evaluarea potențialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare autentice în aspect teritorial și de categorie de impozit/taxă; 2.1.3. în interacţiune cu autoritățile centrale și locale cadastrale, să realizeze neîntîrziat acțiuni complexe și ferme privind inven

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru luare de atitudine, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Rezina: 2.2.1. confruntarea datelor din sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, în vederea evaluării rezervelor de extindere a ariei de percepere a veniturilor fiscale/nefiscale și îmbunătățirii gradului de achitare benevolă; 2.2.2. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raport, precum şi aplicarea pîrghiilor de rigoare față de contribuabilii-restanțieri şi față de cei care se eschivează de la onorarea obligaţiilor fiscale;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru luare de atitudine, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Rezina: 2.2.1. confruntarea datelor din sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, în vederea evaluării rezervelor de extindere a ariei de percepere a veniturilor fiscale/nefiscale și îmbunătățirii gradului de achitare benevolă; 2.2.2. asigurarea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raport, precum şi aplicarea pîrghiilor de rigoare față de contribuabilii-restanțieri şi față de cei care se eschivează de la onorarea obligaţiilor fiscale;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare și luare de atitudine privind: - necesitatea unor reglementări exhaustive în materie de evidență contabilă a patrimoniului public, inclusiv a terenurilor; - activitatea neconformă a autorităților financiare și fiscale din raionul Rezina în procesul de evaluare și monitorizare a bazei de impozitare aferente formării fondurilor publice generale și locale;

response:
Răspunsul prezentat de către IFPS: în luna august 2013, inspectoratul fiscal, în colaborare cu reprezentanţii Cancelariei de Stat in teritoriu, a desfășurat о şedinţă cu secretarii din primăriile raionului, referitor la ţinerea evidentei tuturor bunurilor, aflate pe teritoriul administrat, inclusiv a bunurilor fără stăpân, în vederea monitorizării bazei de impozitare şi extinderii bazei impozabile. Răspunsul prezentat de către Ministerul Finanţelor nr.05-02/06 din 27.02.14: Ministerul Finanţelor a emis circulara nr. 24/3-5-229 din 10 septembrie 2012 referitor la reflectarea în evidenţa contabilă a sumelor calculate pentru plata de arendă a terenurilor unităţilor administrativ-teritoriale (patrimoniul public), care a fost expediată Direcţiilor finanţe (anexa nr. 2). Ministerul Finanţelor propune ca pe viitor, recomandarea referitor la elaborarea reglementărilor de evidenţă contabilă a situaţiilor patrimoniale, să se substituie cu recomandarea pentru instituţiile publice privind conformarea la prevederile în vigoare. Suplimentar, se mai menţionează că, prevederile punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008 „Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administrative-teritoriale” stabilesc că întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital public sau public-privat prezintă autorităţilor administraţiei publice centrale în administrarea cărora se află şi Agenţiei Proprietăţii Publice sau autorităţilor administraţiei publice locale pe al căror teritoriu administrativ sînt amplasate informaţia generalizată privind mărimea şi circulaţia proprietăţii. Conform prevederilor pct.2 din HG nr. 675 din 6 iunie 2008 „Сu privire la Registrul patrimoniului public”, autorităţile publice prezintă APP subordonată Ministerului Economiei о data pe an, pînă la 15 aprilie, darile de seamă privind patrimoniul public aflat în administrarea acestora, modalităţile şi rezultatele utilizării lui, potrivit situaţiei de la 1 ianuarie a fiecărui an. Respectiv, APP prelucrează informaţia din dările de seamă prezentate şi efectuează înscrierile respective în Registrul patrimoniului public, conform regulilor de ţinere a acestuia. Cît priveşte aspectele ce ţin de activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Rezina: La data de 1 noiembrie 2013, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 01.11.2013 (cu referinţă la Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997) care, pentru municipiul Chişinău, raioanele Basarabeasca, Ocniţa şi Rîşcani se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2014, iar pentru restul unitătilor administrativ-teritoriale - de la 1 ianuarie 2015. Modificările şi completările în cauză prevăd un nou sistem de formare a bugetelor UAT, inclusiv о formula nouă de calcul a transferurilor сu destinaţie generală de la bugetul de stat, distinctă pentru bugetele UAT de nivel întîi şi doi. Astfel, calculul transferurilor respective va fi bazat pe venituri (impozitul pe venitul persoanelor fizice) şi nu pe costuri medii normative de cheltuieli pe cap de locuitor, ţinînd cont de structura demografica a populaţiei, estimate la nivel central, ceea ce nu stipulează dezvoltarea bazei fiscale şi colectarea veniturilor la nivel local. Totodată, drept bază vor servi datele din ultimul an pentru care există execuţie bugetară definitivă şi datele statistice oficiale, ceea ce exclude influenţa şi subiectivitatea factorului uman la efectuarea calculelor. Mai mult ca atît, cheltuielile autorităţilor publice locale, după aplicarea noului sistem de formare a bugetelor UAT, vor fi determinate de nivelul veniturilor obţinute de fiecare UAT şi nu de valoarea estimată la nivel central, ca in prezent. Astfel, fiecare UAT va fi direct interesată să colecteze cît mai multe venituri pentru a putea cheltui mai mult potrivit nevoilor lor specifice.

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine referitor la neasigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a situaţiei privind patrimoniul public gestionat, precum și la neînregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17: Referitor la măsurile întreprinse în vederea realizării acestei cerinţe Agenţia Proprietăţii Publice, prin demersul nr.06-1308 din 15.11.2013 a solicitat de la Consiliul raional Rezina prezentarea dării de seamă privind patrimoniul public aflat în administrarea acestuia, la situaţia din 1 ianuarie 2013, ajustată la cerinţele expuse în hotărârea Curţii de Conturi indicată, cu anexarea unei note explicative. Consiliul raional Rezina a informat că, pentru înlăturarea lacunelor atestate în managementul gestionării patrimoniului public a fost elaborat un Plan de măsuri privind înlăturarea încălcărilor şi abaterilor de la cadrul legal, depistate în urma auditului bugetelor şi gestionarea patrimoniului public ale unităţilor administrativ-teritoriale din rl. Rezina pe anii 2011-2012, efectuat de Curtea de Conturi. Conform planului respectiv. Direcţia Finanțe din Cadrul Consiliului raional Rezina. în perioada iunie-decembric 2013 urma să efectueze controale tematice privind organizarea şi corectitudinea evidenţei contabile în instituţiile publice din subordinea consiliului raional Rezina şi a consiliilor locale. Ulterior, urmare adresărilor Agen]iei nr.06-52 din 18.01.2014 şi nr.06-173 din 26.02.2013, Consiliul raional Rezina a prezentat darea de scamă privind valoarea patrimoniului public la situa{ia din 01.01 2013, în care a fost inclusă informaţia privind patrimoniul public a celor 12 întreprinderi municipale, indicate în hotărârea Curţii de Conturi, care nu se regăseau în dările de seamă prezentate anterior.

2.5. Ministerului Mediului, pentru informare și luare de atitudine privind folosirea neautorizată a resurselor naturale;

response:
Scris.Min.Mediului nr.04-05/15 din 09.01.2014: Ре parcursul anului 2013 în rezultatul controalelor ecologice efectuate de către Inspecţia Ecologică Rezina au fost întocmite 6 acte de control cu prescrierea indicaţiilor obligatorii concrete şi încheiate 8 procese verbale conform art. 119 şi art. 147 al Codului Contravențional nr.218 din 24.10.2008. Totodată vă informăm că, conform Balanţei de stat a rezervelor de substanţelor minerale utile, în limitele raionului Rezina extrag substanţe minerale utile următorii beneficiari: S.A. „Fabrica de materiale de construcţie Rezina”, zăcămîntul de calcar brut pentru construcţie „Trifeşti”; S.A. „Lafarge Ciment (Moldova)”, zăcămîntul de argilă pentru ciment „Rezina-II” şi de calcar „Calcar”; S.R.L. „LPKV”, zăcămîntul de nisip-prundiş „Solonceni”; S.R.L. „Crisromin”, zăcămîntul de calcar pentru tăierea blocurilor şi plăcilor „Lalova”; Î.I. „Aparat”, zăcămîntul de calcar pentru tăierea blocurilor şi plăcilor „Mateuţi”. Conform prevederilor art.70, alin.(6) al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009, controlul asupra efectuării la timp şi în volum deplin a plăţii pentru folosirea subsolului este competenţa organelor fiscale.

2.6. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale (de nivelul I şi nivelul II) în corespundere cu cadrul legal, întru neadmiterea încălcărilor şi iregularităților constatate de audit;

2.6. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale (de nivelul I şi nivelul II) în corespundere cu cadrul legal, întru neadmiterea încălcărilor şi iregularităților constatate de audit;