Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 51 din 9 septembrie 2013 privind Raportul consolidat al auditului regularității gestionării patrimoniului public și formării tarifelor la Societățile pe Acțiuni „Centrala Electrică cu Termoficare nr.1”, ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2” și „Centrala Electrică cu Termoficare – Nord” în perioada anilor 2007-2011

Numar din data de 2013-09-09 Nr. cerinte: 10 Nr. recomandari: 27

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei, dl T.Copaci, directorului general al Societății pe Acțiuni "Centrala Electrică cu Termoficare nr.1", dl F.Moiseev, directorului general al Societății pe Acțiuni ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2", dl A.Lichii, directorului general al Societății pe Acțiuni "Centrala Electrică cu Termoficare - Nord", dl I.Galagan, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul consolidat al auditului regularității gestionării patrimoniului public și formării tarifelor la Societățile pe Acțiuni "Centrala Electrică cu Termoficare nr.1", ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2" și "Centrala Electrică cu Termoficare -Nord" în perioada anilor 2007-2011.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul prevederilor art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi și în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012[2], tranzitoriu în anul 2013[3], avînd drept scop evaluarea regularității gestionării patrimoniului public și formării tarifelor, cu verificarea justificării înregistrării componenței veniturilor și cheltuielilor cu caracter semnificativ.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[4]. Probele de audit au fost colectate atît în cadrul entităţilor auditate, cît şi la terţe persoane, cu aplicarea procedurilor de fond.

Examinînd rezultatele auditului și audiind raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Societățile pe Acțiuni "Centrala Electrică cu Termoficare nr.1" (în continuare - S.A. "CET-1") și ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2" (în continuare - S.A. "CET-2") din Chişinău, precum și "Centrala Electrică cu Termoficare - Nord" din Bălți (în continuare - S.A. "CET - Nord") în activitățile de bază produc și livrează energie electrică și termică consumatorilor din municipiile Chișinău și Bălți. Pentru Societăți este caracteristică producerea energiei electrice în regim de cogenerare, al cărei volum este dependent de volumul de energie termică produs, acesta la rîndul său fiind impus de necesarul sectoarelor locativ și industrial din zonele în care activează entitățile. În anii 2007-2011, indicatorii de producție ai CET-urilor au înregistrat un nivel redus de utilizare a capacităților depline ale acestora, și anume: capacitatea de producere a energiei electrice a fost utilizată în medie de 12,1 - 38,3% și a energiei termice - de 9,7 - 26,1% ca rezultat al solicitării unui volum de energie termică cu tendință de descreștere.

În perioada auditată, managementul Societăților a fost realizat de către organele de conducere, reprezentate de Adunarea generală a acţionarilor, Consiliul Societăţii şi organul executiv în persoana directorului general. Potrivit funcţiilor şi competenţelor stabilite, activitatea organelor de conducere a determinat o evoluție pozitivă a elementelor patrimoniale, activele atestînd o majorare, pe cînd veniturile și cheltuielile - un dezechilibru al ritmului de creștere. Aceste situații au fost determinate de lipsa unor măsuri de optimizare a costurilor reieșind din volumul de energie termică produs și cel solicitat de consumatori, care a condus la limitarea capacităților de producție.

La Societățile auditate, activitatea de gestionare a patrimoniului public a fost însoțită în anii 2007-2011 de unele abateri de la normele legale, neconformități şi deficiențe, fapt ce presupune riscul de neasigurare a integrităţii patrimoniului public, determinat de:

♦ neînregistrarea regulamentară la organele cadastrale a drepturilor asupra a 24 de imobile în valoare totală de 12,0 mil.lei (S.A. "CET-1" - 15 imobile în valoare de 3,6 mil.lei; S.A. "CET-2" - 1 imobil în valoare de 1,2 mil.lei; S.A. "CET - Nord" - 8 imobile în valoare de 7,2 mil.lei) și a terenurilor cu suprafața de 0,56 ha pentru care nu deține titlul de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren (S.A. "CET - Nord");

♦ neevaluarea a două terenuri aferente clădirilor și construcțiilor cu suprafața de 0,29 ha proprietate publică (S.A. "CET-1") și nereflectarea în evidența contabilă a terenurilor cu suprafața de 90,74 ha în valoare totală de 205,3 mil.lei (S.A. "CET-1" - 12,74 ha în valoare de 68,9 mil.lei; S.A. "CET-2" - 63,50 ha în valoare de 80,4 mil.lei; S.A. "CET - Nord" - 14,50 ha în valoare de 56,0 mil.lei);

♦ neînregistrarea în evidența contabilă a 47 de rețele termice cu valoarea de circa 3,9 mil.lei (S.A. "CET - Nord");

♦ necorespunderea suprafețelor a 99 de imobile, reflectate în evidența contabilă, cu datele OCT, inclusiv suprafața a 49 de imobile fiind cu 10,2 mii m2 mai mică și a 50 de imobile - cu 1,0 mii m2 mai mare (S.A. "CET -Nord");

♦ deținerea, fără temei legal, în evidența contabilă a blocurilor locative cu spații privatizate de locatari (S.A. "CET - Nord").

În perioada auditată, unele proprietăți de stat au fost înstrăinate în baza deciziilor factorilor externi și în lipsa acordului Societății: un imobil cu suprafața de 210 m2 în valoare de 0,9 mil.lei și terenul aferent cu suprafața de 1,4 ha în valoare de 1,8 mil.lei (S.A."CET-2"). S-a atestat lipsa în Lista bunurilor imobile proprietate a statului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, a patrimoniului public deţinut în administrare de către Societățile auditate şi, respectiv, a terenurilor aferente.

Procesul de reevaluare a mijloacelor fixe a fost însoțit de unele iregularități ce țin de: netransmiterea de către evaluator a tuturor documentelor/ actelor/calculelor ce au determinat caracteristicile calitative şi cantitative ale obiectelor evaluate, astfel estimările nefiind justificate; aplicarea coeficienților diferiți la valoarea inițială și uzura mijloacelor fixe sau neindexarea uzurii, precum și reflectarea neconformă a rezultatelor reevaluării, ceea ce a determinat o raportare eronată a valorii reale a patrimoniului și uzurii acestuia (S.A. "CET-1", S.A. "CET-2", S.A. "CET-Nord").

Au fost constatate abateri de la actele normative atît la determinarea duratei de funcționare utilă a unor obiecte (S.A. "CET-Nord"), cît și la determinarea valorii uzurii, inclusiv în scopuri tarifare (S.A. "CET-1", S.A. "CET-Nord").

La Societăți se denotă prezența stocurilor de bunuri materiale cu mișcare lentă în valoare de 153,1 mil.lei, situație ce a condus la dezafectarea mijloacelor financiare și imposibilitatea onorării obligațiunilor față de furnizori, și, respectiv, va afecta în viitor valoarea capitalului propriu în aceeași sumă prin trecerea la cheltuieli din cauza neutilizării lor în procesul tehnologic și uzării morale (la S.A."CET-1" în valoare de 20,0 mil.lei, inclusiv 6,2 mil.lei - construcții inițiate în anul 1994; la S.A. "CET-2" - 130,7 mil.lei, inclusiv 30,0 mil.lei din anii 1984-2008; la S.A. "CET-Nord" - 2,4 mil.lei din anii 2000-2004).

Nefuncționarea unor elemente ale sistemului de control intern în cadrul Societăților la capitolul gestionării patrimoniului public, precum și imposibilitatea onorării obligațiunilor față de entitățile auditate din partea unor debitori au condus la formarea creanțelor necalitative. Astfel, în perioada auditată creanțele s-au menținut în sume semnificative, formîndu-se și unele noi, care la finele anului 2011 au constituit 2409,8 mil.lei. În totalul acestora, 20% constituie creanțele cu risc înalt de nerecuperare și de majorare a cheltuielilor pe viitor cu diminuarea capitalului propriu, valoarea cărora însumează 483,5 mil.lei (S.A. "CET-1" - 359,7 mil.lei; S.A. "CET-2" - 119,8 mil.lei; S.A. "CET-Nord" - 4,0 mil.lei).

Lipsa unor procese de recuperare a creanțelor a determinat neacumularea mijloacelor financiare, factor ce a condus la imposibilitatea executării plăților către furnizori și contractarea creditelor. Astfel, acumularea datoriilor în sumă de 2220,7 mil.lei a determinat cheltuieli suplimentare aferente achitării penalităților și contractarea de către Societăți a creditelor (100,0 mil.lei), ceea ce a dus la suportarea cheltuielilor aferente dobînzilor și la creșterea gradului de îndatorare.

Reglementările și cadrul instituțional intern irelevant în procesul achiziţionării bunurilor, lucrărilor şi serviciilor au condiţionat afectarea acestui proces de unele carențe, cauzate de nerespectarea pe deplin a principiului desfășurării activității licențiate cu cheltuieli minime și la eficiență maximă în domeniul energiei electrice, după cum prevede cadrul legal[5]. Astfel, achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii s-a efectuat de către Societăți în perioada auditată în mod netransparent și ineficient, fiind generate cheltuieli suplimentare în sumă de 94,1 mil.lei, condiționate de achiziționări de bunuri prin intermediari la prețuri exagerate, comparativ cu cele ale producătorului, de majorarea de către antreprenori a costului lucrărilor de reparaţie executate etc. (S.A. "CET-1" - 6,2 mil.lei; S.A. "CET-2" - 26,4 mil.lei; S.A. "CET - Nord" - 61,5 mil.lei).

De asemenea, pentru Societăți a fost caracteristică admiterea unor plăți neregulamentare și ineficiente aferente remunerării muncii, determinate de lipsa unei analize a posibilităților financiare, inclusiv a criteriilor măsurabile de estimare a performanțelor la acordarea suplimentelor, situație în care nu poate fi identificat nivelul de îndeplinire a acestora și justificat cuantumul plăților cu suportarea cheltuielilor nejustificate în sumă totală de 18,4 mil.lei (S.A."CET-1" - 5,2 mil.lei; S.A. "CET-2" - 0,3 mil.lei; S.A. "CET - Nord" -12,9 mil.lei).

La capitolul regularitatea formării tarifelor, auditul a constatat că valorile consumurilor și cheltuielilor prognozate de Societăți au fost diferite de cele aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, fiind determinate inclusiv de consumul specific de combustibil și de volumul de producție, care, respectiv, a fost influențat de sarcina stabilită de consumator. Astfel, prognozarea normei de combustibil, ce a stat la baza determinării tarifelor, a variat de la o Societate la alta, de la an la an și, respectiv, a variat și cota distribuită între energia electrică și energia termică, în baza căreia ulterior au fost repartizate alte elemente ale structurii tarifului (consumuri și cheltuieli).

La elaborarea și aprobarea tarifelor nu s-au reliefat componentele ce ar stimula stabilirea și înregistrarea indicatorilor de performanță orientați spre optimizarea cheltuielilor, inclusiv a celor ce țin de remunerarea muncii și plățile stimulatorii, rentabilitatea financiară și de investiții.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) şi alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

 hotărăște:

1. Se aprobă Raportul consolidat al auditului regularității gestionării patrimoniului public și formării tarifelor la Societățile pe Acțiuni "Centrala Electrică cu Termoficare nr.1", ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2" și "Centrala Electrică cu Termoficare - Nord" în perioada anilor 2007-2011, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliilor Societăților şi directorilor generali ai Societăților pe Acțiuni "Centrala Electrică cu Termoficare nr.1", ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2" și "Centrala Electrică cu Termoficare - Nord", pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni prin stabilirea măsurilor de rigoare şi a responsabililor de asigurarea executării acestora în vederea înlăturării neregulilor constatate.

2.2. Ministerului Economiei, pentru documentare privind rezultatele auditului, şi se cere:

2.2.1. să identifice soluţii pentru eficientizarea activităţii complexului termoenergetic din mun. Chişinău și mun. Bălți;

2.2.2. să asigure suport la documentarea și înregistrarea dreptului asupra suprafețelor și valorii terenurilor deținute în gestiune, precum și la înregistrarea de către Societăți a imobilelor la organele cadastrale;

2.2.3. să actualizeze, reieşind din situaţia reală, Lista bunurilor imobile aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, cu suplimentarea proprietății statului gestionată de întreprinderile din subordinea Ministerului;

2.2.4. să verifice, la societățile pe acțiuni din subordine, modul de executare, din punct de vedere metodologic, a plăților recompenselor din profitul net.

2.3. Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, pentru informare, şi se cere:

2.3.1. să revizuiască și să reactualizeze baza normativ-metodologică în materie de formare a tarifelor la producerea energiei electrice și energiei termice, cu descrierea explicită a modalităților de formare a costurilor fixe și variabile, precum și de determinare a tarifelor pentru fiecare tip de agent termic/electric în procesul de cogenerare;

2.3.2. să examineze oportunitatea actualizării elementelor tarifului pentru energia electrică și energia termică, ce ar asigura/stimula obținerea de către producători a indicatorilor de performanță orientați spre optimizarea cheltuielilor, inclusiv a celor ce țin de remunerarea muncii și plățile stimulatorii, înregistrarea rentabilității financiare și de investiții, diminuarea pierderilor;

2.3.3. să asigure o monitorizare strictă a activității reglementate a Societăților auditate.

2.4. Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei permanente economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova, Preşedintelui Republicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova, Consiliului Suprem de Securitate, pentru documentare și luare de atitudine.

3. Se ia act că:

3.1. S.A. "CET-1", după încheierea misiunii de audit, a revizuit lista imobilelor înregistrate la oficiul cadastral teritorial, urmînd să definitiveze înregistrarea a 2 imobile în valoare de 0,3 mil.lei; a diminuat valoarea stocului de mărfuri și materiale existent la finele anului 2012, de la 8,2 mil.lei la 6,5 mil.lei, și a pus în funcțiune utilajul destinat instalării, în valoare de 0,5 mil.lei (din 2,1 mil.lei);

3.2. S.A. "CET-2", pe parcursul realizării auditului, a evaluat și a reflectat în evidența contabilă terenurile primite cu drept de folosință cu suprafața de 63,5 ha în valoare de 80,4 mil.lei;

3.3. S.A. "CET-Nord", după încheierea misiunii de audit, a reflectat în evidența contabilă terenurile cu suprafața de 14,5 ha în valoare de 56,0 mil.lei și a corectat rezultatele reevaluării fondurilor fixe din anul 2002 cu suma de 11,9 mil.lei;

3.4. În anul 2013 entitățile auditate au elaborat și aprobat noi Regulamente interne cu privire la achiziția de mărfuri, lucrări și servicii.

4. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2.1., pct.2.2. şi pct.2.3. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare).

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2012".

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 04.12.2012 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013".

[4] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

[5] Art.16 alin.(1) lit.b) din Legea nr.137-XIV din 17.09.1998 cu privire la energia electrică (abrogată prin Legea nr.124-XVIII din 23.12.2009; în continuare - Legea nr. 137-XIV din 17.09.1998).

Recomandari (27)

1. Să stabilească un plan de măsuri în vederea revitalizării activității economico-financiare, prin dezvoltarea/extinderea capacităților de generare a resurselor energetice, avînd la bază conceptul și termenele prevăzute în actele normative; prin optimizarea cheltuielilor, cu revederea costurilor fixe și reclasificarea lor în variabile.

response:
Ministerul Economiei a demarat un plan amplu de restructurare a sectorului termoenergetic. Astfel, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 983 din 22.12.2011 a fost aprobat Conceptul privind restructurarea corporativă, instituțională și financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chișinău și Planul de acțiuni. La moment, se continuă implementarea reformelor în sectorul termoenergetic din mun. Chișinău, inclusiv și de către S.A. „CET-1" conform competențelor. Referitor la recomandarea „revederea costurilor fixe și reclasificarea lor în variabile " CET -1 menționează că activitatea CET-urilor este strict reglementată de către ANRE care, conform atribuțiilor, elaborează și aprobă Metodologiile de calculare și aplicare a tarifelor reglementate precum și stabilește metodele de ținere a contabilității în sectorul electroenergetic, iar conform art. 18 din Legea cu privire la energia electrică „titularul de licență este obligat să țină contabilitatea în modul și în condițiile prevăzute de lege". Astfel, SA „CET-1" clasifică costurile de producere conform Metodologiei ANRE. Scrisoare S.A. „CET-2” nr. 02/1682 din 30.12.2014 Ministerul Economiei la data de 27.06.2014 a convocat adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A. „CET-1” unde s-a aprobat fuziunea (absorbția) S.A. „CET-1" de către S.A. „CET-2" precum și documentele aferente: Contractul de fuziune, Bilanțul consolidat și Actul de transmitere a patrimoniului. Ulterior, de către societate au fost obținute aprobările corespunzătoare pentru finisarea reorganizării. Astfel au fost anunțați creditorii, organele de stat, s-a primit acordurile din partea ANRE, CNPF etc. La data de 22.10.14 de către Camera înregistrării de Stat a fost înregistrată reorganizarea prin absorbție şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat în rezultatul reorganizării prin absorbţie .

RO_1852_CET 1.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

1. Să stabilească un plan de măsuri în vederea revitalizării activității economico-financiare, prin dezvoltarea/extinderea capacităților de generare a resurselor energetice, avînd la bază conceptul și termenele prevăzute în actele normative; prin optimizarea cheltuielilor, cu revederea costurilor fixe și reclasificarea lor în variabile.

response:
A fost elaborat un plan de măsuri care ar asigura mai multe obiective: 1. În scopul revitalizării activităţii economico-fînanciare, pentru o ulterioară dezvoltare/extindere a capacităţilor de generare a resurselor energetice, a fost luată decizia de a întreprinde măsuri de promovare a producţiei generate de S.A. „CET -2" către potenţialii consumatori. Astfel, în urma activităţii întreprinse s-a încheiat cu „Sovare Farm" SRL un contract de livrare, cu volume stabile de consum, a agentului termic (sub formă de abur). Totodată, se duc tratative de încheiere a contractelor cu potenţialii consumatori din zona accesibilă de conectare. In calitate de consumatori potenţiali de agent termic se examinează: • Curăţătorii chimice; • Incăperea administrative a fostului combinat de construcţie din Chişinău; • Hala de fabricare a brichetelor din lemn prin prelucrarea deşeurilor S.A. „Energoconstrucţia"; • Bazinul şi încăperile de producţie a companie S.A. „Supraten"; • Complexul de clădiri ai fabricii S.A. „Agurdino"; 2. Intru optimizarea cheltuielilor a fost elaborat Planul de eficientizare energetica S.A. „CET - 2". In baza acestuia au fost efectuate o serie de evaluări întru identificarea soluţiilor viabile de micşorare a costurilor de exploatare/producere. 3. La capitolul ce ţine de revederea costurilor fixe şi reclasificarea lor în variabile, a fost elaborată şi transmisă către ANRE scrisoarea nr. 02/261 din 03.03.2014 cu propunerea de modificare a metodologiei de calcul a tarifelor la producerea energiei electrice şi termice în partea ce ţine de formarea cheltuielilor fixe şi variabile. (Copie scrisorii se anexează- (nr. 1). Scrisoare S.A. „CET-2” nr. 02/1682 din 30.12.2014 Ministerul Economiei la data de 27.06.2014 a convocat adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A. „CET-1” unde s-a aprobat fuziunea (absorbția) S.A. „CET-1" de către S.A. „CET-2" precum și documentele aferente: Contractul de fuziune, Bilanțul consolidat și Actul de transmitere a patrimoniului. Ulterior, de către societate au fost obținute aprobările corespunzătoare pentru finisarea reorganizării. Astfel au fost anunțați creditorii, organele de stat, s-a primit acordurile din partea ANRE, CNPF etc. La data de 22.10.14 de către Camera înregistrării de Stat a fost înregistrată reorganizarea prin absorbție şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat în rezultatul reorganizării prin absorbţie

RO_1853_CET 2.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

1. Să stabilească un plan de măsuri în vederea revitalizării activității economico-financiare, prin dezvoltarea/extinderea capacităților de generare a resurselor energetice, avînd la bază conceptul și termenele prevăzute în actele normative; prin optimizarea cheltuielilor, cu revederea costurilor fixe și reclasificarea lor în variabile.

response:
Planul de acțiuni pentru revitalizarea activității economico-financiare a fost anexat.

RO_1854_CET NORD.pdf

2. Să întreprindă măsuri concrete și rezultative care ar asigura înregistrarea în evidența contabilă și la organele cadastrale a patrimoniului aflat în gestiune, asigurînd o raportare veridică a situației patrimoniale.

response:
De către CET – 1 au fost realizate urmatoarele acţiuni: a fost elaborat „Planul de amplasament a construcţiilor şi amenajărilor" de către specialiştii OCT. Reieşind din faptul că imobilele deţinute de către SA „CET-1" au fost înregistrate anterior de către Biroul municipal de inventariere tehnică Chişinău, sub numărul cadastral Râ 789, S.A. „CET-1" s-a adresat către OCT Chişinău pentru a reînnoi datele cadastrale (scrisoarea se anexează). Cît priveşte asigurarea înregistrării în evidenţa contabilă a terenului proprietate publică transmis în folosinţă cu destinaţie specială Vă informăm: Consiliul S.A. „CET-1" a decis ca organul executiv să se adreseze APP, fondatorul întreprinderii, privind oferirea explicaţiilor (copia scrisorii se anexează). Deoarece, S.A. „CET-1" nu deţine informaţia privind valoarea imobilului, în baza răspunsului APP şi conform art. 278-279 din Codul Fiscal al RM a fost solicitat Oficiului Cadastral Teritorial prezentarea informaţiei privind valoarea estimată a celor trei terenuri. OCT a informat că bunurile imobile înregistrate după SA „CET-1" „se referă la bunurile imobile cu destinaţie specială, care urmează a fi evaluate în mod individual, în baza unei metodologii speciale...La moment, metodologia susnumită se află în elaborare. Respectiv OCT Chişinău, filiala I.S. Cadastru nu dispune de informaţie privind valoarea bunurilor imobile înregistrate după S.A. „CET-1"" (copia răspunsului se anexează). Luînd în consideraţie cele menţionate, conform explicaţiilor primite din partea APP, Min Fin şi OCT Chişinău, filiala I.S. Cadastru, S.A. „CET-1" va asigura contabilizarea terenului la valoarea cadastrală imediat ce va primi informaţia privind valoarea acestora oferită de către Oficiul Cadastral Teritorial mun. Chişinău. Scrisoare S.A. „CET-2” nr. 02/1682 din 30.12.2014 S.A. „CET-1" a inițiat procedura de reînnoire a datelor cadastrale a imobilelor în Registrul bunurilor imobilelor. De către ÎS „Cadastru" în anul 2013 a fost perfectat Planul de amplasament a construcțiilor și amenajărilor unde sunt indicate literele și numerele cadastrale a tuturor imobilelor deținute de către S.A. „CET-1”. Totodată, după înregistrarea fuziunii, conform prevederilor legislației și a p.14 din „Programul acțiunilor și etapelor de fuzionare a S.A. „CET-1” în corespundere cu HG nr. 318 din 07.05.2014”, aprobat de către directorul general la data de 07.07.2014, bunurile S.A. „CET-1” vor fi înregistrate ca bunuri ale S.A. „CET-2". La moment, specialiștii S.A. „CET-2" s-au adresat către OCT privind înregistrarea transferului dreptului de proprietate în Registrul Bunurilor Imobile. Referitor la stabilirea valorii terenului proprietate publică transmis în folosință cu destinație specială pînă în prezent, informație suplimentară privind valoarea estimată nu a fost oferită de către OCT Chișinău ÎS „Cadastru”.

RO_1852_CET 1.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

2. Să întreprindă măsuri concrete și rezultative care ar asigura înregistrarea în evidența contabilă și la organele cadastrale a patrimoniului aflat în gestiune, asigurînd o raportare veridică a situației patrimoniale.

response:
La momentul dat 5 imobile sunt înregistrate la organele cadastrale ce constituie 90 la sută din neregulile constatate, restul 2 imobile sunt în proces de executare. Referitor la terenurile cu suprafață de 0,56 ha, către Primăria m. Bălţi a fost îndreptată adresarea de a permite înregistrarea regulamentară la organele cadastrale a drepturilor asupra actelor terenurilor şi perfectarea Titlurilor de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren. Din partea Primăriei prin scrisoarea nr. n-03-12/3432 din 27.12.2013 CET-NORD au fost informaţi că,conform legislaţiei în vigoare pot fi perfectate relațiile funciare prin arenda terenurilor sau prin răscumpărarea acestora. Suplimentar au fost perfectate documentele funciare a 52 puncte termice. În adresa Primăriei m.Bălţi a fost îndreptată scrisoarea de a transmite la bilanţ CET- NORD reţelele termice care aparţin DÎTS. La 27.02.2014 consiliul municipal Bălţi a primit decizia de a transmite reţelele termice sus numite în gestiune. În prezent evenimentul nu este finisat se duc tratative cu Primăria m.Bălţi de a le transmite la bilanţ, deoarece cheltuielile ce ţin de reparaţiile curente şi capitale în scopuri tarifare nu se recunosc ,de asemenea conform codului fiscal cheltuielile de deservire, întreţinere, reparaţii curente şi capitale ale obiectelor ce nu aparţin CET- NORD nu sînt deductibile în scopuri fiscale. În ce priveşte necorespunderea suprafeţelor imobile a fost efectuată inventarierea a 46 imobile care la moment se află în proces de executare. Totodată, în decembrie 2012 casa filandeză de pe str.Ştefan cel Mare,168 din motivul că a fost privatizată integral de către locatari a fost scoasă din evidenţa contabilă. Locatarii caselor filandeze de pe str. Bauman ,36/A, şi str. Ostaf ,7/A la adunarea lor generală din 20.02.2014 au decis să privatizeze apartamentele cu crearea ulterioară a asociaţiei de proprietari a locuinţelor privatizate(APLP) fapt ce va permite excluderea lor din evidenţa contabilă. Privatizarea este în proces de executare. Scrisoare CET-NORD nr. 07/1-1689 din 04.12.2014 - La momentul dat toate 8 imobile au fost înregistrate la organele cadastrale în valoare de 7,2 mil. lei. - În privința terenurilor cu suprafața de 0,56 ha pentru care nu dețineau titlu de autentificare a drepturilor deținătorului de teren, Direcția de gestionare a proprietății de stat de pe lîngă Ministerul Economiei RM s-a adresat către CET-Nord cu o scrisoare privind modul de eliberare în folosință a terenurilor de pămînt pe care sunt amplasate punctele termice (scrisoarea se anexează). Concomitent în caz de necesitate va fi înaintată acțiune în instanța de judecată. - Neînregistrarea în evidența contabilă a 47 de rețele termice cu valoarea de circa 3,9 mii. Lei - În baza Hotărîrii Parlamentului RM nr. 798 din 31.10.2012, Hotărîrii Curții de Conturi nr. 51 din 09.09.2013 a fost luată Decizia Consiliului Municipal Bălti nr. 1/5 din 27.02.2014, cu privire la transmiterea rețelelor termice externe din subordinea DITS în administrarea SA "CET-Nord" cu drept de gestiune economica. Pentru îndeplinirea acestui transfer era nevoie de a întocmi toate documentele necesare, în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru corectitudinea îndeplinirii acestei proceduri, au fost efectuate consultări cu Min. Finanțelor, Inspectoratul Fiscal și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Înregistrarea în evidență a rețelelor sus numite va aduce în viitor la majorarea tarifelor, deoarece pierderile din aceste rețele vor fi suportate de către întreprinderea termoenergetică. În prezent, se duce lucrul în vederea întocmirii documentelor necesare pentru transmiterea rețelelor termice externe din subordinea DITS în administrarea SA „CET-Nord”. - Necorespunderea suprafețelor obiectelor imobile, reflectate în evidența contabilă, cu datele OCT. A fost efectuată inventarierea la toate imobilele entității care la moment este finisată. Au fost întocmite noi pașapoarte tehnice și a avut loc înregistrarea lor în OCT m. Bălți, totodată în contabilitatea societății s-au verificat și s-au corectat toate suprafețele în fișele de evidență a mijloacelor fixe - Deținerea fără temei legal în evidența contabilă a blocurilor locative cu spații privatizate de locatari Cît privește privatizarea locuințelor din căminele SA „CET-Nord” de pe str. Ostaf 7a și Bauman 36 din m. Bălți primăria nu acceptă ordinele de repartiție a SA "CET-Nord" precum și alte documente înmînate locatarilor în acest sens (acordul la privatizare, ordinul intern). Locatarilor li s-a propus să se înscrie la audiență la primărie precum și să se adreseze în judecată. Tot odată se verifică varianta înstrăinării căminelor conform Legii 121-2VI din 04.05.2007.

RO_1854_CET NORD.pdf

3. Să contabilizeze regulamentar rezultatele reevaluărilor efectuate.

response:
Prin Scris. Nr. 01-11/37 – 104 din 25.03.14 CET – 1 menționează că reevaluarea mijloacelor fixe în anul 2008 a fost efectuată şi contabilizată conform legislaţiei în vigoare la acel moment, şi anume: „Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 111 din 27.04.2007", Ordinului Ministerului Finanţelor „Cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind reflectarea în evidenţa contabilă a legalizării capitalului şi amnistiei fiscale" nr. 52 din 30.05.2007 (Monitorul Oficial din 22.06.2007) şi Scrisorii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 17-2-09/1-921-6620/27 din 09.11.2007 „Particularităţile aplicării impozitului pe venit în anii 2007-2008 în contextul modificărilor şi completărilor operate în Codul fiscal şi Legea nr.H64-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 111-XVI din 27 aprilie 2007 şi Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 177-XVI din 20iulie 2007". Scrisoare S.A. „CET-2” nr. 02/1682 din 30.12.2014 Conform art. 93 din Legea privind societățile pe acțiuni reorganizarea societății se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a activelor societăți. La adunarea generală extraordinară a acționarilor s-a aprobat Contractul de fuziune prin absorbție între S.A. „CET-1” (în calitate de societate absorbită) și S.A. „CET-2” (în calitate de societate absorbantă), unde sunt stabilite proporțiile convertirii acțiunilor aflate în circulație ale societății absorbite în acțiuni suplimentare a societății absorbante pornindu-se de la valoarea de piață a activelor nete ce revin la o acțiune a societăților participante la fuziune. În contabilitate, reevaluarea mijloacelor fixe de către S.A. „CET-1” a fost reflectată conform p. 36 a) și p. 37 din SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung" cu indexarea sumei uzurii acumulate a mijloacelor fixe fiind întocmite următoarele formule contabile: ecartul de reevaluare a obiectelor uzurii mijloacelor fixe: debit contul 341 „Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung" credit contul 124 „Uzura mijloacelor fixe”, iar reducerea de reevaluare a uzurii obiectelor de mijloace fixe debit contul 124 „Uzura mijloacelor fixe” credit contul 341 „Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung”.

RO_1852_CET 1.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

3. Să contabilizeze regulamentar rezultatele reevaluărilor efectuate.

response:
S.A. „CET - 2" prin scrisoarea nr. 367/04 din 31.01.2014 sa adresat S.R.L. „MOLDAUDITIG cu rugămintea de a asigura suport în problema dată, întru reflectarea regulamentară a rezultatelor reevaluării petrecute în anul 2008. (Copie scrisorii se anexează-(nr. 2). Scrisoare S.A. „CET-2” nr. 02/1682 din 30.12.2014 În contabilitate, reevaluarea mijloacelor fixe de către S.A. „CET-2” a fost reflectată pe data de 22 octombrie 2014 (înregistrarea fuziunii) la valoarea de bilanț conform SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” fiind întocmite următoarele formule contabile: ecartul de reevaluare a valorii de bilanț a mijloacelor fixe: debit contul 123 „Mijloace fixe” credit contul 341 „Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung” 134 110 031 lei 72 bani, iar reducerea de reevaluare a uzurii obiectelor de mijloace fixe debit contul 341 „Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung” credit contul 123 „Mijloace fixe” 24 423 603 lei 00 bani.

RO_1853_CET 2.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

3. Să contabilizeze regulamentar rezultatele reevaluărilor efectuate.

response:
Începând cu noiembrie 2013 în scopul contabilizării regulamentare CET NORD a primit servicii de consultanță din domeniul economic-financiar de la Societatea de audit „ContServ Audit” SRL. Astfel, au fost revizuite rezultatele reevaluării mijloacelor fixe din a.2008. În luna decembrie 2013 în evidenţa contabilă au fost înregistrate formulele: DT 123 KT 3311 285733086 lei DT 3312 KT 124 285733086 lei

RO_1854_CET NORD.pdf

4. Să aprobe un plan de măsuri concrete privind determinarea necesității bunurilor aflate în stoc ce generează majorarea activelor.

response:
Prin Scris. Nr. 01-11/37 – 104 din 25.03.14 CET – 1 informează CC că majoritatea stocurilor de materiale constituie piese de schimb şi alte materiale strict necesare pentru desfășurarea activităţii de producere care urmează a fi instalate conform planului de reparaţie şi deservire a utilajului energetic de bază şi auxiliar precum şi minimul de rezerve necesare în caz de avarii. Bunurile cu mişcare lentă s-au format în cea mai mare parte în perioada reconstrucţiei centralei, nefiind utilizate ulterior din cauza stopării reconstrucţiei din lipsa surselor financiare. Acestea au fost transferate în categoria „mărfuri" şi sunt propuse spre realizare altor întreprinderi specializate. Astfel, pe parcursul anului 2013, stocurile date s-au micşorat de la 1,2 mil.lei, la 0,88 mil.lei. (evoluţia stocurilor se anexează). În cadrul inventarierii anuale efectuate la sfîrşitul anului 2013, comisiile de inventariere au identificat bunurile cu mişcare lenta şi au fost propuse de a fi realizate în continuare. (Planul de măsuri se anexează).

RO_1852_CET 1.pdf

4. Să aprobe un plan de măsuri concrete privind determinarea necesității bunurilor aflate în stoc ce generează majorarea activelor.

response:
S.A. „CET - 2" a fost elaborat un plan de măsuri care ar asigura următoarele obiective: In scopul identificării activelor neutilizare în procesul tehnologic de către factorii de decizie ai S.A. „CET - 2" au fost realizate un şir de măsuri conform cărora: 1. S-a constatat existenţa activelor în curs de execuţie, lista şi valoarea acestor bunuri a fost prezentată Consiliului Societăţii pentru examinarea oportunităţii păstrării sau comercializării acestora; 2. De către factorii responsabili ai secţiilor de producere au fost analizate stocurile de materiale existente, în urma cărora s-a creat: • Pentru materialele care pot fi utilizate în cadrul societăţii, reieşind din necesarul minim al rezervei, a fost creată Lista stocurilor de materiale de rezervă; Pentru materialele ce nu pot fi utilizate în cadrul societății, a fost creată Lista de materiale nefolosite în procesul de producţie, care a fost prezentată Consiliului Societăţii pentru examinarea oportunităţii comercializării acestora. Pentru estimarea valorii bunurilor nefolosite în procesul de producere, a fost selectată Camera de Comerţ şi Industrie a RM, cu care a fost încheiat un contract corespunzător de prestare a serviciilor de evaluare a materialelor nefolosite în procesul de producţie. (Copie contractul se anexează -(nr. 3) Lista de materiale a fost amplasată pe pagina electronică a întreprinderii (www.cet2.md) cu scopul realizării ulterioare a acestora potențialilor cumpărători (Copiile se anexează -(nr. 4).

RO_1853_CET 2.pdf

4. Să aprobe un plan de măsuri concrete privind determinarea necesității bunurilor aflate în stoc ce generează majorarea activelor.

response:
A fost elaborat şi aprobat un plan de acţiuni prin stabilirea măsurilor de rigoare şi a responsabililor de asigurarea executării acestora. Conform prevederilor planului de acţiuni s-au executat următoarele: 1. S-au constatat bunurile cu mişcare lentă, neutilizate în procesul tehnologic al S.A."CET-Nord", în rezultatul inventarierii generale. 2. S-a întocmit lista bunurilor cu mişcare lentă care nu-şi vor găsi aplicare în procesul tehnologic al S.A."CET-Nord", pe parcursul unui an. 3. S-a remis lista finală-întocmită, spre semnare, directorului general al S.A."CET-Nord". 4. S-au separat bunurile materiale cu mişcare lentă în locurile de depozitare. 5. Se efectuează căutarea cumpărătorilor prin publicarea şi plasarea anunţurilor în mass-media şi pe web page al S.A."CET-Nord", cu perfectarea listei bunurilor materiale cu mişcare lentă, la fiecare jumătate de an. 6. Decizia privind stabilirea modalităţii estimării valorii (expertiza costului) bunurilor materiale cu mişcare lentă, în vederea comercializării, este în competenţa Consiliului S.A., In acest sens au fost întocmite scrisori-demers către preşedintele Consiliului S.A."CET-Nord cu solicitarea permisiunii realizării expertizei şi către Consiliu cu solicitarea permisiunii realizării estimării valorii bunurilor vizate prin anunţarea licitaţiei pentru determinarea evaluatorului. Conform stipulărilor art.l din dispoziţia nr.04a din 07.10.2013, emisa la entitate, cu privire la determinarea necesităţii bunurilor aflate în stoc, inclusiv a bunurilor cu mişcare lentă, neutilizate în procesul tehnologic, în rezultatul realizării analizei posibilităţii valorificării lor ulterioare în procesul tehnologic, în ianuarie-februarie ale anului 2014, au fost ridicate de la depozit bunuri (valvă de oţel) în valoare totală de 276616,29 lei. Anterior, în perioada septembrie 2012 - noiembrie 2013, pînă la momentul întocmirii listei finale, au fost valorificate bunuri materiale cu mişcare lentă în valoare totală de 242523,20 lei.

RO_1854_CET NORD.pdf

5. Să elaboreze un plan de măsuri în vederea asigurării recuperării creanţelor și onorării obligațiunilor, cu clasificarea pe criterii și categorii (după anul formării și gradul de risc).

response:
Conform H.G. nr. 983 din 22.12.2011 este aprobat Conceptul privind restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie a mun. Chişinău şi Planul detaliat de acţiuni pentru implementarea acestuia unde este prevăzut şi reglementarea datoriilor istorice acumulate. Suplimentar, S.A. „CET-1" întreprinde permanent toate măsurile posibile pentru neadmiterea acumulării datoriilor curente faţă de SA „Moldovagaz” şi încasarea creanţelor de la principalul debitor al centralei - S.A.„Termocom” în procedura planului. Inclusiv, S.A „Termocom”, la sfîrşitul sezonului de încălzire a prezentat grafic privind achitările în baza căruia SA „CET-1" a elaborat la fel un grafic care a fost remis în adresa SA „Moldovagaz”. Drept urmare, în prezent, SA „CET-1" a achitat deja consumul gazelor naturale pentru anul 2013 şi parţial pentru luna ianuarie 2014. După multiple solicitări de a fi achitate benevol cel puţin datoriile curente, S.A. „CET-1" la sfîrşitul lunii octombrie 2013 a solicitat intentarea procedurii de executare a titlului executoriu pe care îl deţine. De către executorul judecătoresc, ca măsură de executare, a fost pus sechestru pe mijloacele băneşti din conturile bancare ale S.A. „Termocom”. în rezultatul tuturor măsurilor posibile întreprinse de către SA „CET-1", SA „Termocom” a achitat benevol doar o parte din datoriile curente acumulate în sezonul anului precedent. Suplimentar, de către Ministerul Economiei, pe parcursul anului 2013 au fost organizate şedinţe de lucru cu privire la datoriile întreprinderilor termoenergetice din mun. Chişinău unde s-a monitorizat problema stingerii datoriilor. La fel, de către administratorul procedurii Planului de reorganizare a S.A. „Termocom", cu acordul comitetului creditorilor, pe parcursul ultimilor ani au fost distribuite mijloacele din contul de acumulare pentru stingerea creanţelor creditorilor S.A. „Termocom", astfel fiind achitate o parte din creanţele îngheţate. Respectiv, SA „CET-1" a îndreptat aceste mijloace băneşti pentru achitarea datoriilor curente faţă de furnizorii de gaze naturale (borderoul achitărilor se anexează). Scrisoare S.A. „CET-2” nr. 02/1682 din 30.12.2014 Ca și în anii precedenți, pe parcursul anului 2014, principalul debitor al S.A. „CET-1” creanțele aferente facturilor comerciale ale căruia la situația din 22.10.14 constituiau cea 99,2% este S.A. „Termocom” în procedura falimentului. Creanțele rămase cu excepția LM."EVENTIS MOBILE” SRL sunt creanțe curente cu termen de până la un an. În privința I.M."EVENTIS MOBILE" a fost depusă cerere în instanța de judecată și la data de 22.12.14 s-a validat creanța și s-a satisfăcut cererea de separare a bunurilor deținute în gaj din masa debitoare. Neachitarea creanțelor de către S.A. „Termocom” în procedura falimentului a condus la imposibilitatea onorării depline a obligațiilor față de furnizorul de gaze naturale, datoriile curente ale căruia constituiau la situația din 22.10.2014 cca 95,1 % în totalul datoriilor privind facturile comerciale. La moment, Conform HG 983 din 22.12.2011, după cum a fost menționat anterior, se realizează Obiectivul II. "Reforma corporativă și instituțională a SACETC" prin absorbția S.A. „CET-1” de către S.A. „CET-2” etapă care deja a fost finalizată și cea de a doua etapă care este în curs de realizare prin procurarea subansamblului funcțional al S.A. „Termocom” în procedura falimentului în baza Legii nr. 188 din 28.09.2014 Cu privire la unele măsuri referitor la procedura falimentului Societății pe Acțiuni „Termocom” și Contractului de vînzare-cumpărare în vigoare din 01.12.2014. Următoarea, etapă, conform Conceptului va cuprinde Obiectivul III „Reforma financiară, inclusiv prin reglementarea datoriilor existente”.

RO_1852_CET 1.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

5. Să elaboreze un plan de măsuri în vederea asigurării recuperării creanţelor și onorării obligațiunilor, cu clasificarea pe criterii și categorii (după anul formării și gradul de risc).

response:
Acțiunile întreprinse pentru achitarea datoriilor S.A. „Termocom” fată de S.A. CET-2: • adresarea către Primarul general al mun. Chişinău de a contribui la soluţionarea problemei de achitare a restanţelor S.A. "Termocom" - nr.20/1599 din 09.12.2013; • elaborarea şi prezentarea proiectului Memorandumului de achitare a datoriilor S.A. "Termocom" faţă de S.A. "CET-2" şi S.A. "CET-2" faţă de S.A."Moldovagaz" cu considerarea graficului înaintat de S.A. "Termocom" -nr.20/1100din 17.12.2013; • întocmirea scrisorii către S.A. "Termocom" cu pretenţia de a achita datoriile pentru consumul de energie termică şi avizarea despre înaintarea S.A. „Moldovagaz” executorului judecătoresc a cinci titluri executorii de încasare a datoriilor de la S.A. CET-2 - nr.20j/88 din 24.01.2014 ; • depunerea cererii din 27.01.2014 pentru executarea silită a titlului executoriu cu privire la încasarea de la S.A. "Termocom" a 511 mln. lei în beneficiul S.A. "CET-2" ; • blocarea conturilor bancare a S.A. "Termocom" de către executorul judecătoresc (20.02.2014). Ca urmare a solicitării înaintate de S.A. "CET-2" către Ministerul Economiei a R.M. nr. 20/61 din 18.01.2014, întreprinderii S.A. „Red Nord-Vest” i s-a dat indicaţie de la Minister nr. 06/1-438 din 24.01.2014, să prezinte graficul de achitare a datoriilor către S.A. "CET-2". Graficul a fost prezentat cu datoriile acumulate la data de 01.01.2014 şi achitările ulterioare în perioada martie 2014 - decembrie 2018 (Copiile scrisorilor se anexează-(nr. 5). Scrisoare S.A. „CET-2” nr. 02/1682 din 30.12.2014 Ţinînd cont de faptul că datoriile S.A. „Termocom” faţă S.A. "CET-2" au fost în continuă creştere şi corespunzător aceasta s-a reflectat în plăţile către S.A. "Moldovagaz". Întru implementarea Legii nr.188 din 28.09.2014, cu privire la unele măsuri referitor la procedura falimentului Societăţii pe Acţiuni „Termocom", la data de 21 noiembrie 2014 a fost semnat Contractul de vânzare-cumpărare nr. l a subansamblului funcţional al S.A. „Termocom" în procedura falimentului încheiat între S.A. „Termocom" în procedura falimentului în persoana lichidatorului Î.I. „Eni Veaceslav" şi Societatea pe Acţiuni „Centrala Electrică cu' termoficare nr. 2" reprezentată de Lichii Anatolie. Prin încheierea irevocabilă a Curţii de Apel Chişinău din 28 noiembrie 2014 Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1 a subansamblului funcțional al S.A. „Termocom” în procedura falimentului a fost confirmat. Contractul intră în vigoare din data de 01 decembrie 2014. Conform prevederilor alin.(2) art.2 al Legii nr. 188 din 28.09.2014: „Contractele de furnizare a energiei termice și alte contracte incluse în Lista bunurilor care intră în componența subansamblului funcțional își vor păstra valabilitatea, iar cumpărătorul subansamblului funcțional va deveni succesor al drepturilor și obligațiilor S.A. „Termocom” în procedura falimentului, în calitate de parte la contractele menționate, la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare a subansamblului funcțional”. Aceasta reorganizare va permite coordonarea activității și -alocarea eficientă a resurselor bănești obținute de la vânzarea energiei termice privind achitarea pentru consumul de gaze naturale. La momentul actual, odată cu transmiterea activelor se analizează și regimul de lucru a surselor generatoare S.A. „CET-2” și se elaborează un șir de măsuri de ordin tehnico-organizatoric cu scopul de a crește eficiența activității subdiviziunilor structurale, inclusiv CET-1 și Termoservice, precum și acumularea mijloacelor financiare de la consumatorii de energie electrică și termică.

RO_1853_CET 2.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

5. Să elaboreze un plan de măsuri în vederea asigurării recuperării creanţelor și onorării obligațiunilor, cu clasificarea pe criterii și categorii (după anul formării și gradul de risc).

response:
CET –NORD prin Scris. nr.05-8/167 din 24.03.2014 a informat Curtea de Conturi că creşterea creanţelor în perioada auditată a fost determinată de majorarea tarifului la agentul termic. Totodată a fost elaborat planul de măsuri pentru recuperarea datoriilor. Scrisoare CET-NORD nr. 07/1-1689 din 04.12.2014 5.1 Planul de măsuri pentru recuperarea datoriilor fondului locativ pentru consumul energiei termice a fost îndeplinit. 5.1.1 Hotăr. Parlam.RM nr.35-XV din 06.04.01 încasarea datoriilor de pe contul bancar al Asociațiilor, - conform Ordinului pe întreprindere nr. 106 din 14.05.2013, nr. 96 din 08.05.2014 s-au dus 7 ședințe a comisiei pentru controlul acumulărilor datoriilor cu participarea președinților de Asociații care au prezentat graficele de achitări, au fost amplasate înștiințări pe panoul de anunțuri a Asociațiilor despre necesitatea achitării datoriilor; convorbiri telefonice cu privire la achitarea datoriilor; s-a înaintat acțiune în instanța de judecată - CCL 1/06 5.1.2 Consumatorii casnici au fost preîntâmpinați despre necesitatea achitării datoriilor - în perioada anului 2013 iunie-octombrie - au fost preîntîmpinaţi-13506 consumatori casnici, -în perioada iunie-august 2014 au fost preîntâmpinați -9825 consumatori casnici. -au fost amplasate înștiințări pe panoul de informații a blocurilor locative despre necesitatea achitării datoriilor. - au fost vizitați proprietarii rău plătitori în baza Titlurilor Executorii - convorbiri telefonice cu privire la achitarea datoriilor, sau întocmirea graficului de achitări. - pe parcursul anilor 2012-2014 au fost înaintate 2001 acțiuni în judecată în sumă de 14 mln. 941mii. lei. Predate spre executare în perioada anilor 2012- 2014 809 Titluri Executorii în sumă de 4 mln.981 mii lei.

RO_1854_CET NORD.pdf

6. Să reglementeze relaţiile cu consumatorii casnici şi cu Asociațiile de locatari, cu stabilirea exhaustivă a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

response:
Relaţiile cu asociaţia de locatari şi cu consumatorii casnici sunt reglementate prin contracte încheiate cu SA„CET- Nord". Scrisoare CET-NORD nr. 07/1-1689 din 04.12.2014 Relațiile cu consumatorii casnici și Asociațiile de locatari sunt reglementate de contracte. Încheierea contractelor se efectuează în conformitate cu cerințele legislației RM în vigoare. Cu asociațiile de locatari sunt încheiate 7 contracte, inclusiv - CCL „Apartament-Prim", CCL-20, CCL-13, APLP 47/57 COOP, APLP 47/54 COOP, APLP 47/74 COOP, CCL 1/06. În lipsa asociației, contractul se încheie nemijlocit cu proprietarul apartamentului. La 01.11.2014 sunt înregistrate- 32103 conturi personale: inclusiv -22427 contracte încheiate cu proprietarii de locuințe, 8115 apartamente integral deconectate, nu sunt consumatori de energie termică și nu necesită încheierea contractului, 1561 proprietari - nu au încheiate contracte din diferite motive (inclusiv aflarea lor peste hotarele țării). În bonul de plată emis lunar proprietarii sunt preîntâmpinați despre necesitatea încheierii contractului.

RO_1854_CET NORD.pdf

7. Să examineze posibilitatea calificării Societăților în calitate de autorități contractante prin prisma Legii privind achizițiile publice, în vederea excluderii situațiilor de iregularitate și admitere de cheltuieli ineficiente.

response:
SA „CET-1" a efectuat achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii doar după ce a analizat piaţa selectînd ofertele cele mai avantajoase în dependenţă de preţ fară a influenţa calitatea. Centrala nu corespunde tuturor criteriilor din art. 12 (2) a legii privind achiziţiile publice pentru a putea fi considerată drept autoritate contractantă. SA „CET-1", în anul 2013, a elaborat şi aprobat un nou Regulament privind achiziţiile în baza proiectului ANRE (Regulamentul nou se anexează). Totodată, SA "CET-1" efectuează achiziţii conform „Planului de acţiuni privind majorarea fiabilităţii, eficacităţii, eficienţei, pregătirea utilajului pentru lucru în sezonul de încălzire” care este aprobat anual de către directorul general şi coordonat cu Ministerul Economiei.

RO_1852_CET 1.pdf

7. Să examineze posibilitatea calificării Societăților în calitate de autorități contractante prin prisma Legii privind achizițiile publice, în vederea excluderii situațiilor de iregularitate și admitere de cheltuieli ineficiente.

response:
Referitor la procedura de selecţie a agenţilor economici pentru îndeplinirea lucrărilor de reparaţie: 1. A fost elaborat Procedura de sistem "Regulamentul cu privire la gradul de pregătire a întreprinderilor şi organizaţiilor pentru îndeplinirea unor lucrări/servicii la obiectele S.A. "CET-2" şi/sau livrarea resurselor tehnico-materiale", conform ISO 9001. Acest document stabileşte regulile de lucru ce ţin de estimarea posibilităţilor agenţilor economici de a livra producţie, a executa lucrări şi presta servicii în conformitate cu cerinţele întreprinderii. Întocmirea listei de documente necesare, care trebuie să le prezinte operatorii economici către S.A. "CET-2" şi efectuarea controlului asupra documentelor prezentate, aparte pentru fiecare agent. 2. A fost elaborată şi aprobată de Directorul general S.A. "CET-2" lista operatorilor economici (se anexează), care include lista lucrărilor/serviciilor prestate de fiecare agent aparte, conform licenței, precum şi lista de lucrări solicitate de S.A. "CET-2" . 3. A fost elaborată ancheta operatorilor economici, care evaluează fiecare operator conform criteriilor stabilite şi determină valoarea cumulativă. Documentele sus indicate sunt necesare drept bază pentru activitatea curentă a S.A. "CET-2" în timpul petrecerii concursului la selectarea operatorilor economici pentru executarea lucrărilor de reparaţie a utilajului. (Copiile documentelor se anexează -(nr. 6) Referitor la procedura de selecţie a agenţilor economici pentru procurarea utilajului şi a materialelor necesare Pentru îmbunătăţirea calităţii contractelor de vînzare-cumpărare în anul 2014, conform regulamentului de preevaluare a capacităţii agenţilor economici potenţiali (regulament 17-PF-02, se anexează), de pe piaţa internă şi externă, de a livra utilajul, materialele conform cerinţelor tehnice a întreprinderii, a fost aprobată lista de furnizori potenţiali în anul 2014 a materialelor, conform cerinţelor stabilite ulterior în anunţurile despre iniţierea concursurilor de achiziţii. (Copie regulamentului se anexează-(nr. 6)

RO_1853_CET 2.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

7. Să examineze posibilitatea calificării Societăților în calitate de autorități contractante prin prisma Legii privind achizițiile publice, în vederea excluderii situațiilor de iregularitate și admitere de cheltuieli ineficiente.

response:
Procedurile de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări în cadrul S.A.„CET-Nord” sînt reglementate de Regulamentul privind achiziţiile, elaborat în conformitate cu Legea nr.96 din 13.04.2007 privind achiziţiile publice şi cu Regulamentul (proiect ANRE) privind procedurile de achiziţii ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea întreprinderilor din sectorul energetic, aprobat de către directorul general. Scrisoare CET-NORD nr. 07/1-1689 din 04.12.2014 Actualmente, procedurile de achiziții de bunuri, servicii și lucrări în cadrul S.A.„CET-Nord” sînt efectuate în baza Regulamentului entități privind achizițiile, aprobat de către directorul general, elaborat în conformitate cu Legea nr.96 din 13.04.2007 privind achizițiile publice și în temeiul Regulamentului ANRE privind procedurile de achiziții ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea întreprinderilor din sectorul energetic. În anul 2013 au fost introduse modificări și completări care vizează stabilirea pragurilor de achiziții. În acest context, menționăm că, Regulamentul asigură cadrul concurențial, deoarece reglementează procedurile privind: 1 - instituirea grupurilor de lucru pentru achiziții; 2 - publicarea planurilor anuale; 3 - confirmarea depunerii ofertelor; 4 - stabilirea particularităților și pragurilor de achiziții; 5 - temeiurile încheierii acordurilor adiționale la contract și valoarea acestora; 6 - întocmirea dosarului de achiziții elemente care asigură utilizarea mijloacelor societății în mod econom şi eficient.

RO_1854_CET NORD.pdf

8. Să asigure o planificare relevantă a mijloacelor necesare remunerării angajaților, inclusiv în limita mijloacelor aprobate de ANRE în tarife, precum și a potențialului propriu de acumulare a veniturilor;

response:
Prin Scris. Nr. 01-11/37 – 104 din 25.03.14 CET – 1 a informat CC că planificarea fondului de remunerare a muncii se efectuează conform legislaţiei reieşind din mijloacele financiare necesare pentru desfășurarea activităţii. Astfel, conform Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la producerea energiei electrice, energiei termice şi la apa de adaos, aprobată de către ANRE p. 3.4.1.-3.4.2. " Consumurile directe privind retribuirea muncii, care se includ în tarife se determină, reieşind din: numărul personalului nemijlocit încadrat în procesul de producere a energiei şi numărul personalului necesar pentru activitatea normală a întreprinderilor; nivelul salariului tarifar, stabilit în republică pentru prima categorie de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară; coeficientul de ramură; nivelul de calificare a personalului; regimul şi condiţiile de muncă, precum şi de alţi factori caracteristici ramurii energetice. Cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului auxiliar, comercial, administrativ şi de conducere se determină analogic personalului de producţie, însă se includ corespunzător în consumurile indirecte de producţie, cheltuielile comerciale şi cheltuielile generale şi administrative. " în pct. 2.2.1.2. -2.2.1.5. din Metodologie sunt descrise care tipuri de consumuri şi cheltuieli se referă la retribuirea muncii. Anume de aceste criterii se conduce întreprinderea la momentul planificării mijloacelor necesare remunerării angajaţilor.

RO_1852_CET 1.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

8. Să asigure o planificare relevantă a mijloacelor necesare remunerării angajaților, inclusiv în limita mijloacelor aprobate de ANRE în tarife, precum și a potențialului propriu de acumulare a veniturilor;

response:
Reieşind din recomandările formulate în cadrul misiunii de audit, factorii de decizie ai S.A. „CET – 2” vor precauta posibilităţi, la o eventuală actualizare a tarifelor, de a asigura o planificare relevantă a mijloacelor necesare remunerării angajaţilor, precum şi în limita mijloacelor aprobate de ANRE în tarif, totodată reieşind şi din potenţialul propriu de acumulare a veniturilor din prestarea serviciilor secundare.Scrisoare S.A. „CET-2” nr. 02/1682 din 30.12.2014 Planificarea mijloacelor pentru retribuirea muncii se efectuează în conformitate cu documentele normative în vigoare Legea salarizării nr. 847 din 14.02.2002, Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 Cu privire ia salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, ş.a. Mijloacele pentru retribuirea muncii a angajaților sunt incluse în tarifele în vigoare de livrare a energiei electrice și termice de către S.A. „CET-2”. La planificarea fondului anual de salarizare a angajaților se ține cont și de creșterea salariului tarifar pentru categoria I de calificare în sectorul real în conformitate cu Hotărârile Guvernului în vigoare. În a. 2013, conform Hotărîrii Guvernului nr. 287 din 30.04.2013 cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real de la 01.05.2013 a crescut de la 1300 la 1400 lei sau cu 7,7%. De fapt, cuantumul tarifar şi salariul s-au majorat de la 01.08.2013, iar fondul de salarizare s-a majorat cu 4,5 %. În a.2014 conform Hotărîrii Guvernului nr. 299 din 23.04.2014 cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real de la 01.05.2014 a crescut de la 1400 la 1650 lei sau cu 17,9 %. De fapt, cuantumul tarifar și salariul de funcție s-a majorat pe etape în perioada de la 01.06.2014 şi de la 01.11.2014, iar fondul de salarizare s-a majorat doar cu 7 %. În afara de aceasta, în a. 2014 s-a redus retribuirea muncii pentru lucrul în zilele de repaus și în ore suplimentare cu 33 % (de Ia 425,8 mii lei în anul 2012 la 320,0 mii lei). Măsurile întreprinse au influențat la reducerea fondului de salarizare. Deși salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților de la 01.01.2012 a crescut cu 50 % (de la 1100 lei pînă la 1650 lei), de fapt fondul de salarizare în a. 2014 a crescut doar cu 19,3% față de a. 2012.

RO_1853_CET 2.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

8. Să asigure o planificare relevantă a mijloacelor necesare remunerării angajaților, inclusiv în limita mijloacelor aprobate de ANRE în tarife, precum și a potențialului propriu de acumulare a veniturilor;

response:
Remunerarea muncii salariaţilor se efectuează cu respectarea strictă a legii Salarizării nr. 847 - XV din 14.02.2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor la întreprinderile cu autogestiune", modificată prin LP 242 - XVI din 20.11.2008, a Hotărîrii Guvernului RM nr. 165 din 09.03.2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real". În conformitate cu Metodologiile aprobate de ANRE, la întreprindere se calculează fondul remunerării muncii pe anul viitor, care este prezentat ANRE spre aprobare. Fondul remunerării muncii, aprobat în tarifele la energia electrică și termică din anul 2011 este de 29222,6 mii lei. În rezultatul realizării măsurilor de optimizare a cheltuielilor pentru remunerarea muncii, în anul 2012 fondul remunerării muncii în costul efectiv nu l-a depășit pe cel aprobat de ANRE (28774,2 mii lei). Acționînd conform HG RM nr260 din 25.04.2012 și nr.287 din 30.04.2013 și în concordanță cu permisiunea Ministerului Economiei, la întreprindere au fost efectuate două indexări ale salariului.

RO_1854_CET NORD.pdf

9. Să elaboreze reglementări interne exhaustive privind remunerarea suplimentară a angajaților în corespundere cu indicatorii economici ai Societății, cu stabilirea criteriilor măsurabile de performanţă și reexaminarea fișelor de post a angajaților, precum și identificarea căilor de optimizare a cheltuielilor de remunerare a muncii.

response:
Pentru anul 2013 S.A. „CET-1" a planificat, iar Consiliul S.A. „CET-1" a aprobat, mijloacele necesare remunerării angajaţilor, conform legislaţiei muncii şi în limita mijloacelor aprobate de către ANRE în tarifele în vigoare. În anul 2013, a fost încheiat un nou Contract Colectiv de muncă între angajator şi salariaţi unde sunt stabilite condiţiile de muncă şi de remunerare a angajaţilor reieşind din specificul activităţii desfășurate. Totodată, a fost perfecţionat regulamentul intern privind remunerarea suplimentară a angajaţilor cu stabilirea criteriilor măsurabile de performanţă (regulamentul se anexează).

RO_1852_CET 1.pdf

9. Să elaboreze reglementări interne exhaustive privind remunerarea suplimentară a angajaților în corespundere cu indicatorii economici ai Societății, cu stabilirea criteriilor măsurabile de performanţă și reexaminarea fișelor de post a angajaților, precum și identificarea căilor de optimizare a cheltuielilor de remunerare a muncii.

response:
La etapa de pregătire este proiectul Regulamentului de premiere a angajaţilor SA "CET-2", în care se iau în considerare indicatori cantitativi ai activităţii personalului operativ al staţiei. Aceasta va fi posibil după încercarea programei elaborate şi implementate de Secţia Tehnologii Informaţionale, prin reproducerea pe monitoare în timp real a indicatorilor regimului de operare a echipamentului. In cursul anului 2013, au fost reexaminate şi înnoite caracteristicile de calificare pe profesii şi fişele de post a personalului în schimburi şi a celorlalţi lucrători în conformitate cu cerinţele Standardelor Europene de Calitate ISO-9001:2008. Scrisoare S.A. „CET-2” nr. 02/1682 din 30.12.2014 În colaborare cu Comitetul Sindical S.A. „CET-2” a fost elaborat „Regulamentul cu privire la premierea salariaților S.A. „CET-2”. Noul regulament prevede calcularea primei în dependență de îndeplinirea anumitor condiții obligatorii și indicatori obligatorii (livrarea energiei conform clauzelor din contracte), îndeplinirea anumitor indici de activitate pentru fiecare subdiviziune, calitatea îndeplinirii funcțiilor de serviciu.

RO_1853_CET 2.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

9. Să elaboreze reglementări interne exhaustive privind remunerarea suplimentară a angajaților în corespundere cu indicatorii economici ai Societății, cu stabilirea criteriilor măsurabile de performanţă și reexaminarea fișelor de post a angajaților, precum și identificarea căilor de optimizare a cheltuielilor de remunerare a muncii.

response:
La întreprindere este elaborat şi introdus din 01.11.2013 "Regulamentul privind premierea personalului SA "CET-Nord" pentru rezultatele de bază ale activităţii", care ia în consideraţie rezultatele activităţii economice şi de producţie a fiecărei subdiviziuni de structură pentru îndeplinirea indicatorilor de bază specifice la locul de muncă.

RO_1854_CET NORD.pdf

10. Să-și fortifice managementul instituțional și financiar prin acțiuni concrete, bine definite și măsurabile, în vederea utilizării eficiente și în deplină măsură a capacităților disponibile pentru asigurarea unei activități relevante a Societăților și excluderea condițiilor de suportare de către consumatori a unor costuri exagerate/nejustificate.

response:
In scopul creării unui complex termoenergetic fiabil şi competitiv, creşterea eficienţei economice în producerea energiei termice, asigurarea alimentării consumatorilor cu energie termică la tarife accesibile, crearea climatului investiţional precum şi soluţionarea problemei datoriilor sistemice - în anul 2013 prin Hotărîrea Guvemului şi Decizia Consiliului Municipal Chişinău s-a iniţiat procedura de reorganizare a întreprinderilor termoenergetice - S.A. „CET-1", S.A. „CET-2" şi SA „Termocom". Organele de conducere ale S.A „CET-1" şi SA „CET-2" au întreprins deja unele acţiuni aferente reorganizării prevăzute de legislaţie. Intrarea în faliment a SA. „Termocom" reprezintă doar o etapă în cadrul reorganizării complexului termoenergetic din mun. Chişinău care va asigura continuarea procesului de reformare a complexului termoenergetic din mun. Chişinău şi atingerea obiectivelor propuse. Scrisoare S.A. „CET-2” nr. 02/1682 din 30.12.2014 În scopul utilizării eficiente a capacităților de producere reieșind din sursele financiare limitate, CET-1 în anul 2014 a efectuat reconstrucția ciclului tehnologic. S-a implementat instalația de desalinizare a apei în secția chimică pentru asigurarea funcționării independente a utilajului de presiune înaltă care este mai econom și s-a efectuat trecerea Ia vid redus a turbinei cu abur de tip ITT-12-3 5-1 OM. în rezultatul acțiunilor date, volumul total al livrării energiei din 1000 m3 gaze naturale consumate se va majora de la 7,07 MWh pînă la 7,97 MWh. Concomitent, se reduce şi consumul specific de combustibil la livrarea energiei termice cu 28 kg/Gcal sau cu 21,5 %, iar la energia electrică cu 8 g/kWh sau cu 2,4 %. De la arderea a fiecărei 1000 m3 de gaze naturale volumul suplimentar al energiei produse va majora veniturile din vînzări cu 11,4 % reieșind din tarifele în vigoare la subdiviziunea CET-1. Investițiile realizate permit îmbunătățirea considerabilă a indicilor tehnico-economici sub aspectul utilizării eficiente a gazelor naturale și creșterea producerii energiei din 1000 m3 de gaze naturale și în consecință, la desfășurarea de către CET-1 a unei activități de producere a energiei electrice și termice profitabile.

RO_1852_CET 1.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

10. Să-și fortifice managementul instituțional și financiar prin acțiuni concrete, bine definite și măsurabile, în vederea utilizării eficiente și în deplină măsură a capacităților disponibile pentru asigurarea unei activități relevante a Societăților și excluderea condițiilor de suportare de către consumatori a unor costuri exagerate/nejustificate.

response:
Pentru fortificarea managementului instituţional şi financiar au fost întreprinse un şir de măsuri inclusiv reexaminarea atribuţiilor şi a fişelor de posturi la colaboratorii societăţii, au fost stabilite criterii de performanţă, etc. Totodată conducerea S.A. „CET — 2" a luat decizia de a crea o structură de audit intern. Astfel, misiunea auditului intern va fi de a acorda consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management, inclusiv financiar şi de control, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări de îmbunătăţire ale acestuia. Scrisoare S.A. „CET-2” nr. 02/1682 din 30.12.2014 S.A. „CET-2”, necătând la sursele financiare limitate, în anul 2014 în vederea exploatării eficiente a unităților energetice de producție a efectuat modernizarea etanșărilor, înlocuirea căptușelii preîncălzitorului regenerativ de aer de tip TГM-96 Б СТ. Nr. 1 în valoare de 13 914,3 mii lei, în rezultatul căreia s-a majorat randamentul cu 1,39% și reducerea consumului propriu de energie electrică cu 0,64 kWh cu un efect economic anual în sumă de 6 410,5 mii lei. Concomitent a fost efectuat înlocuirea căptușelii și montarea căptușelii de reținerea picăturilor de apă la turnurile de răcire în sumă de 11 310,0 mii lei, ce a generat creșterea sarcinii termice la turnurile de răcire cu 7,3 Gcal/h și reducerea reținerii picăturilor de apă și apei de adaos la turnurile de răcire cu 25 t/h, sau un efect economic anual - 3 911,5 mii lei. În acest context, S.A. „CET-2” conform competențelor, Va depune eforturile necesare pentru implementarea reformelor prevăzute în Conceptul privind restructurarea corporativă, instituțională și financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chișinău pentru asigurarea unei activități relevante a societății și excluderea condițiilor de suportare de către consumatori a unor costuri nejustificate.

RO_1853_CET 2.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

10. Să-și fortifice managementul instituțional și financiar prin acțiuni concrete, bine definite și măsurabile, în vederea utilizării eficiente și în deplină măsură a capacităților disponibile pentru asigurarea unei activități relevante a Societăților și excluderea condițiilor de suportare de către consumatori a unor costuri exagerate/nejustificate.

response:
Scrisoare CET-NORD nr. 07/1-1689 din 04.12.2014 Structura costurilor și cheltuielilor incluse în tariful pentru producerea energiei electrică și termică este stabilită și calculată în conformitate cu metodologiile aprobate. Noi oferim ANRE calculele, precum și toate materialele necesare pentru aprobarea tarifelor. ANRE monitorizează respectarea principiului cheltuielilor necesare minime și întemeiate la aprobarea tarifelor. CET (termoelectrocentrală), este în primul rând o sursă de energie termică, și funcționarea echipamentului depinde de disponibilitatea consumatorilor de energie termică (încălzire și alimentarea cu apă caldă). Echipamentele existente la SA "CET-Nord" permit funcționarea numai conform orarului termic, adică este dependentă de condițiile climatice (temperatura aerului exterior). Între perioadele de încălzire, în absența unor condiții meteorologice și a consumatorilor de apă caldă, echipamentele centralei se conservează și se efectuează lucrări de reparații pentru pregătirea către un nou sezon de încălzire. În tabelul 1, secţiunea III capacitatea electrica si termica de producție sunt indicate pe bază anuală (8760 ore). Dacă e să efectuăm calculul capacității de producție pentru timpul efectiv de lucru a echipamentului (tabelul 1 din anexă), avem utilizarea integrală și eficientă a capacității disponibile, ținând seama de condițiile climatice și reducerea consumatorilor de energie termică conectați.

RO_1854_CET NORD.pdf

Cerinte (10)

2.1. Consiliilor Societăților şi directorilor generali ai Societăților pe Acțiuni „Centrala Electrică cu Termoficare nr.1", ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2" și „Centrala Electrică cu Termoficare - Nord", pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni prin stabilirea măsurilor de rigoare şi a responsabililor de asigurarea executării acestora în vederea înlăturării neregulilor constatate.

response:
Consiliul S.A. „CET-1" în cadrul şedinţei din 18.11.2013 a examinat Raportul Curţii de Conturi şi a aprobat un Plan de acţiuni privind implementarea recomandărilor şi înlăturarea neajunsurilor unde au fost stabilite termenele şi persoanele responsabile de realizare (planul de acţiuni se anexează).

RO_1852_CET 1.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

2.1. Consiliilor Societăților şi directorilor generali ai Societăților pe Acțiuni „Centrala Electrică cu Termoficare nr.1", ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2" și „Centrala Electrică cu Termoficare - Nord", pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni prin stabilirea măsurilor de rigoare şi a responsabililor de asigurarea executării acestora în vederea înlăturării neregulilor constatate.

RO_1853_CET 2.pdf
RO_2114_CET 2 pt CET 1.pdf

2.1. Consiliilor Societăților şi directorilor generali ai Societăților pe Acțiuni „Centrala Electrică cu Termoficare nr.1", ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2" și „Centrala Electrică cu Termoficare - Nord", pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni prin stabilirea măsurilor de rigoare şi a responsabililor de asigurarea executării acestora în vederea înlăturării neregulilor constatate.

response:
La societate a fost emis ordinul nr.180 din 03.10.2013 cu privire la înlăturarea încalcărilor depistate în cadrul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public. (Anexă - copia ordinului)

RO_1854_CET NORD.pdf

2.2.1. Ministerului Economiei să identifice soluţii pentru eficientizarea activităţii complexului termoenergetic din mun. Chişinău și mun. Bălți;

response:
Ministerul Economiei a identificat soluții pentru eficientizarea activităţii complexului termoenergetic din mun. Chişinău și mun. Bălți și anume a evidenţiat Proiectul investiţional şi Studiul de fezabilitate pentru CET-Nord din mun. Bălţi, elaborat în cadrul Programului "Sisteme de încălzire centralizată din Moldova" de compania suedeză AF Industry şi compania Tehno Consulting & Design Moldova, cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi al Agenţiei Suedeze pentru Cooperare Internaţionala şi Dezvoltare (SIDA). Conform Studiului de fezabilitate, au fost identificate patru proiecte pentru programul de investiţii propus, finanţat de BERD şi anume: 1. Introducerea capacitaţii de producţie a 3 motoare cu gaz, cu capacitatea totală de 13,2 MW, care vor spori producerea electricităţii cu aproape 60%. 2. Înlocuirea pompelor, ventilatoarelor de insuflare şi a aspiratoarelor de fum în stare critică, inclusiv instalarea convertizoarelor de frecvenţă care va reduce necesitatea energiei electrice auxiliare cu 30 %. 3. înlocuirea cazanului care funcţionează pe bază de cărbune cu cazanul pe bază de biomasă (peleţi) cu capacitatea de 0,5 MW. 4. Instalarea punctelor termice individuale în 120 de clădiri din mun. Bălți pentru aproximativ 28 mii de locuitori. Referitor la soluţiile pentru eficientizarea activităţii complexului termoenergetic din mun. Chişinău, Min. Econ. a elaborat proiectul HG cu privire la reorganizarea unor întreprinderi din sectorul termoenergetic din mun. Chişinău, ca o continuare a reformelor iniţiate în sectorul termoenergetic încă în anul 2011, cînd cu suportul BM şi a Guvernului Regatului Suediei de către Compania Economic Consulting Associaties din Marea Britanie, a fost elaborat Studiul privind restructurarea instituţională şi financiară a sistemului de alimentare cu energie termică şi electrică din mun. Chişinău. Ulterior, în baza studiului în cauză, de către Ministerul Economiei, a fost elaborat şi aprobat prin HG nr. 983 din 22.12.2011 Conceptul şi Planul de acţiuni privind restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău (SACETC). Conceptul în cauză prevedea restructurarea sistemului de încălzire centralizată din mun. Chişinău prin integrarea pe verticală a SA „Termocom", SA „CET-1" şi SA „CET-2" într-o întreprindere nouă (NÎ). E de menţionat că, după finisarea procedurii de reorganizare din partea BM va fi oferit SA „CET-2" un credit. Paralel, se desfaşoară proiectul pentru promovarea reformelor şi sporirea eficienţei în sectorul energetic (Grant ASDI operat de către BM). Unul dintre pachetele finanţate reprezintă asistenţa tehnică în elaborarea unui program de investiţii prioritare în SACETC pentru o perioadă apropiată (3 ani). Conform estimărilor preliminare, efectul anual de la implementarea programului sus-menţionat va constitui cca. 8 mln lei. În 2012, în urma unui proces competitiv de selectare, a fost semnat contractul cu compania suedeză Sweco. In cadrul Raportului final al Consultanului au fost determinate recomandările şi soluţiile investiţionale prioritare în sectorul termoenergetic al capitalei, care includ reconstruirea unor segmente subterane ale reţelelor termice, modernizarea unor staţii de pompare, instalarea cîtorva sute de puncte termice individuale noi şi alte măsuri de eficientizare. Se estimează că, aceste investiţii vor îmbunătăți considerabil eficienţa sistemului termoenergetic din mun. Chişinău. Conform listei aprobate de investiţii prioritare, ulterior vor fi lansate licitaţii în cadrul unui nou proiect de investiţii, avînd ca scop îmbunătăţirea eficienței SACETC Proiectul se integrează în procesul reformelor de amploare din sector iniţiate de către Guvernul Republicii Moldova cu suportul financiar al BM.

RO_1855_Ministerul economiei.pdf

2.3. Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, pentru informare, şi se cere: 2.3.1. să revizuiască și să reactualizeze baza normativ-metodologică în materie de formare a tarifelor la producerea energiei electrice și energiei termice, cu descrierea explicită a modalităților de formare a costurilor fixe și variabile, precum și de determinare a tarifelor pentru fiecare tip de agent termic/electric în procesul de cogenerare;

response:
Agenţia menţionează, că Metodologiile tarifare existente sunt conforme cadrului legislativ existent, conţin descrierea modului de determinare a costurilor pentru fiecare element al tarifului, componenţa consumurilor şi cheltuielilor fiind stabilită în strictă conformitate cu Standardul National de Contabilitate 3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii" şi indică modul de atribuire a costurilor la energia electrică şi termică produse în regim de cogenerare. Ulterior aprobării de către Parlament a proiectului Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 29 din 29 ianuarie 2014, în termenele prevăzute de legea nominalizată, Agenţia va elabora şi va aproba actele normative pentru reglementarea producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei termice în strictă conformitate cu competenţele delegate. HG nr. 29 din 29 ianuarie 2014 a fost aprobată prin Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.

RO_1851_ANRE.pdf

2.2.2. să asigure suport la documentarea și înregistrarea dreptului asupra suprafețelor și valorii terenurilor deținute în gestiune, precum și la înregistrarea de către Societăți a imobilelor la organele cadastrale;

response:
Ministerul Economiei a informat în comun cu SA „CET -1” și SA „CET- Nord” că au asigurat suportul la documentarea şi înregistrarea dreptului asupra suprafeţelor şi valorii terenurilor deţinute în gestiune, precum şi la înregistrarea de către Societăţi a imobilelor. (Vezi Rec. 2 CET – 1, CET-NORD) scris.nr.07-3589 din 23.06.17. "S. A. „CET-Nord” la situația din 23.06.2017 în evidența contabilă a societății sunt reflectate bunuri primite în gestiune economică și folosință – terenuri cu suprafața totală de 14,7744 ha. La moment este efectuată inventarierea și înregistrarea imobilelor la organele cadastrale. În evidența contabilă a societății sunt 13,9459 ha teren asupra cărora societatea deține titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren și 0,8285 ha teren fără titluri de autentificare a dreptului. Pentru aceste din urmă terenuri au fost înaintate adresări către Primăria mun. Bălți de a permite înregistrarea regulamentară la organele cadastrale a drepturilor asupra terenurilor cu suprafața de 0,8285 ha, iar în răspuns societatea a fost informată că, conform legislației în vigoare poate arenda sau răscumpăra aceste terenuri. La S.A. Termoelectrica la moment din 313 de adrese sunt eliberate 9 Titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren în folosință întocmite de către Agenția Relații Funciare și Cadastru la următoarele adrese: 1. str. Meșterul Manole 3, Nr. cad. 0100.308.003 eliberat la 30.03.2016 cu Stot-31,5471 ha cu 42 de construcții amplasate pe teren înregistrate cu drept de proprietate. 2. str. Vadul lui Vodă 5, Nr. cad. 0100.424.045 eliberat la 30.03.2016 cu Stot-12,7422 ha cu 53 de construcții amplasate pe teren (din care 24 de construcții sunt înregistrate cu drept de proprietate, iar pentru 29 de construcții este înaintată acțiune în judecată cu privire la constatarea dreptului de proprietate). 3. str. Transnistria,fără număr - Decantor de șlam 1, Nr. cad. 0100.310.379 eliberat la 15.07.2016 cu Stot-3,772 ha fără construcții. 4. str. Transnistria,fără număr - Decantor de șlam 2, Nr. cad. 0100.310.003 eliberat la 15.07.2016 cu Stot-3,5921 ha cu 2 construcții amplasate pe teren înregistrate cu drept de proprietate. 5. str. Transnistria, - Gospodăria de păcură, Nr. cad. 0100.308.002 eliberat la 15.07.2016 cu Stot-11,2478 ha cu 13 construcții amplasate pe teren înregistrate cu drept de proprietate. 6. str. Vadul lui Vodă 5/1 - Stația de Pompare Nr. 8, Nr. cad. 0100.424.236 eliberat la 30.03.2016 cu Stot-0,2828 ha cu 2 construcții amplasate pe teren înregistrate cu drept de proprietate. 7. str. Vadul lui Vodă fără număr Turnul de apă Nr. cad. 0100.424.002 eliberat la 30.03.2016 cu Stot-0,0060 ha cu 1 (unu) construcție amplasată pe teren înregistrată cu drept de proprietate. 8. Orașul Vadul lui Vodă - Baza de odihnă “Mărțișor” Nr. cad. 3158.301.038 eliberat la 30.07.2015 cu Stot-1,3234 ha cu 15 construcții amplasate pe teren înregistrate cu drept de proprietate. 9. Orașul Vadul lui Vodă - Tabăra pentru copii “Energeticianul” Nr. cad. 3158.301.100 eliberat la 30.03.2016 cu Stot-11,2389 ha cu 15 construcții amplasate pe teren înregistrate cu drept de proprietate. Suprafața totală la teren 75,7523 ha; Total construcții 143. (Aceste terenuri și construcții au fost transmise în urma reorganizării S.A. CET-1 și S.A. CET-2). Pe 17,8381 ha sunt amplasate 378 de construcții care la rândul lor au fost vândute în baza contractului de vânzare/cumpărare Nr.1 din 21.11.2014. Toate bunurile imobile (construcții) sunt în evidența contabilă. Conform extraselor din Registrul Bunurilor Imobile, proprietarul terenurilor este Republica Moldova, Municipiul Chișinău și Administrația Publică Locală (suburbii). "

RO_1855_Ministerul economiei.pdf

2.2.4. să verifice, la societățile pe acțiuni din subordine, modul de executare, din punct de vedere metodologic, a plăților recompenselor din profitul net.

response:
În conformitate cu art. 47 alin. (3) lit. c) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134 din 02.04.1997, profitul net poate fi utilizat pentru plata recompenselor către membrii consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori. In temeiul prevederilor menţionate, la adunările generale a acţionarilor au fost adoptate decizii privind stabilirea unei părţi din profitul net destinat pentru plata recompenselor către membrii consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori. Ulterior, în cadrul şedinţelor consiliilor societăţilor corespunzătoare, au fost luate decizii privind includerea în lista persoanelor care vor beneficia de aceste recompense şi a reprezentanţilor statului, micşorînd în aşa mod sumele primite de către fiecare membru al consiliului. Astfel, putem constata că, prin adoptarea deciziilor menţionate, nu au fost prejudiciate interesele societăţilor şi nu au fost încălcate prevederile legislaţiei în vigoare.

RO_1855_Ministerul economiei.pdf

2.3.3. să asigure o monitorizare strictă a activității reglementate a Societăților auditate.

response:
Agenţia relatează că activităţile reglementate sunt monitorizate în permanenţă, iar costurile ce se includ în tarifele aprobate sunt monitorizate şi analizate pe fiecare articol de consumuri şi cheltuieli în corespundere cu actele legislative şi normative în domeniu. Societăţile lunar, trimestrial şi anual prezintă rapoarte Agenţiei, ce detailează fiecare element conform prevederilor metodologice, divizînd activitatea reglementată de alte activităţi auxiliare, iar toate costurile ce nu se referă la activitatea de bază sunt excluse din calculul tarifelor la producerea energiei electrice, energiei termice şi a apei de adaos.

RO_1851_ANRE.pdf

2.2.3. să actualizeze, reieşind din situaţia reală, Lista bunurilor imobile aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, cu suplimentarea proprietății statului gestionată de întreprinderile din subordinea Ministerului;

response:
Ministerul Economiei a informat că Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23.03.2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile, a fost elaborată în scopul executării Hotărîrii Guvernului nr. 162 din 19.02.2004 "Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului". în pct. 3 din Hotărîrii Guvernului nr. 162 se stabileşte că, ministerele, departamentele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, care au în gestiune bunuri imobile ce aparţin statului, în termen de 30 zile, vor prezenta, în modul stabilit, Guvernului, după coordonare cu autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale, unde sînt situate bunurile imobile, propuneri de transmitere a acestora la balanţa autorităţilor respective sau de includere în listele imobilelor din ramura gestionată, care aparţin statului cu drept de proprietate. În acest context menţionăm că, potrivit art. 106 din Codul Civil, patrimoniul creat din aportul fondatorilor (membrilor) şi cel dobîndit de societatea comercială în proces de activitate aparţine acesteia (societăţii) cu drept de proprietate, respectiv acest patrimoniu nu poate fi inclus în lista bunurilor imobile proprietate publică a statului.

RO_1855_Ministerul economiei.pdf

2.3.2. să examineze oportunitatea actualizării elementelor tarifului pentru energia electrică și energia termică, ce ar asigura/stimula obținerea de către producători a indicatorilor de performanță orientați spre optimizarea cheltuielilor, inclusiv a celor ce țin de remunerarea muncii și plățile stimulatorii, înregistrarea rentabilității financiare și de investiții, diminuarea pierderilor;

response:
Agenţia informează CC că cerinţa dată este îndeplinită în procesul actualizării ulterioare a tarifelor în vigoare, aplicate în perioada anterioară de referinţă, prin determinarea şi utilizarea mecanismului devierilor financiare. In aşa mod, conform structurii aprobate, cheltuielile nejustificate şi cele ce nu se referă la activitatea de bază desfășurată de Societăţi nu se iau în calcul la actualizarea tarifelor. Totodată, la determinarea parametrilor tehnici se analizează argumentările prezentate, şi în baza indicatorilor efectivi înregistraţi şi calculelor funcţionării utilajului de producere în regim eficient, se prognozează toţi indicatorii de bază.

RO_1851_ANRE.pdf