Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 52 din 23 septembrie 2013 privind Raportul auditului regularităţii pe exercițiul bugetar 2012 la Ministerul Economiei și unele instituții din subordine și în coordonare

Numar din data de 2013-09-23 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 6

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei dl T. Copaci, șefului Direcției finanțe și evidență contabilă a Ministerului Economiei dna E. Țurcanu, șefului Direcției finanțele economiei naționale, cheltuieli capitale și achiziții publice a Ministerului Finanțelor dl V.Pană, administratorului Fondului pentru Eficiență Energetică dl V. Munteanu, directorului executiv interimar al Fondului pentru Eficiență Energetică dl A. Casian și directorului financiar al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii dna L. Duca, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului regularităţii pe exercițiul bugetar 2012 la Ministerul Economiei și unele instituții din subordine și în coordonare2.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20133, avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile că sistemul de management financiar și control organizat de către Ministerul Economiei (în continuare - MEc ) garantează conformitatea proceselor aferente elaborării, executării și raportării fondurilor publice cu reglementările existente.

Auditul a fost efectuat conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi4, cu aplicarea bunelor practici în domeniul auditului conformității, abordarea fiind bazată pe evaluarea conformității proceselor din cadrul MEc.

Probele de audit au fost colectate de la MEc, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (în continuare -ODIMM), Fondul pentru Eficiență Energetică (în continuare - FEE), prin evaluarea sistemului de control intern, testarea controalelor-cheie, aplicarea testelor în detaliu asupra operațiunilor economico-financiare.

Examinînd rezultatele auditului și audiind raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

 a constatat: 

În perioada auditată, conducerea MEc a fost preocupată de organizarea unui sistem de management financiar şi control intern eficient în gestionarea fondurilor publice, înregistrînd unele progrese în implementarea prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, precum și a cerințelor Standardelor naționale de control intern în sectorul public5. Concomitent, probele de audit obținute denotă că, deși unele procese operaționale ale entităților auditate includ controale interne eficiente, care au asigurat respectarea cadrului normativ și a reglementărilor interne la gestionarea și raportarea fondurilor publice, altele generează neregularități. Astfel, au fost constatate unele carenţe ce afectează buna gestionare a mijloacelor bugetului de stat, precum și alte probleme, după cum urmează:

  • MEc nu a justificat, potrivit cadrului regulator existent, propunerile de buget pentru finanțarea subprogramului "Eficienţa energetică şi sursele regenerabile de energie", în special privind transferurile preconizate în FEE în valoare de 179,5 mil. lei. În urma rectificării bugetului de stat, suma alocațiilor a fost diminuată pînă la 100,0 mil. lei. Fără a ține cont de faptul că FEE a fost instituționalizat în iulie 2012, nefiind identificați beneficiarii de proiecte care urmau a fi finanțați din mijloacele fondului, Ministerul Finanțelor a alocat MEc din bugetul de stat suma de 100,0 mil. lei, care, la rîndul său, în perioada octombrie - decembrie 2012, a fost transferată FEE. Ca urmare, la situația din 31.12.2012, pentru întreținerea FEE a fost valorificată doar suma de 1,0 mil. lei, restul sumei de 99,0 mil.lei rămînînd în sold pe contul unei bănci comerciale, fapt ce contravine principiului bunei gestiuni financiare a banilor publici. Se precizează că pînă în prezent mijloacele respective nu au fost valorificate;
  • Au existat deficiențe în procesul de achiziționare a serviciilor de transport aerian de pasageri pentru necesitățile Aparatului central al MEc. Ineficiența activităților de control și de monitorizare a contractelor a determinat achiziționarea biletelor de avion la prețuri mai mari față de cele contractate, astfel entitatea suportînd cheltuieli suplimentare;
  • Există probleme în procesul de raportare a mijloacelor bugetare alocate ca transferuri în scopuri de producţie, cauzate de lipsa în cadrul regulator a prevederilor ce țin de organizarea evidenței contabile în instituțiile publice, care are ca impact neasigurarea caracteristicilor calitative şi cantitative ale informaţiei contabile din Raportul financiar al entităților publice. Problema raportării neconforme a transferurilor distorsionează și datele Raportului privind executarea bugetului de stat;
  • Netransparența procedurii de selectare și negociere a clauzelor contractuale creează incertitudini privind remunerarea administratorului FEE și poate determina cheltuieli suplimentare de remunerare, precum și implementarea necalitativă a proiectelor investiționale;
  • La aprobarea cadrului normativ ce reglementează activitatea FEE nu a fost stabilită forma organizatorico-juridică a entității. Concomitent, unele prevederi ale acestuia referitor la gestiunea mijloacelor FEE sînt ambigue, creînd o marjă largă de interpretare. La fel, ținîndu-se cont de faptul că au fost inițiate modificări în cadrul normativ ce reglementează Programul de atragere a remitenților în economie "Pare 1+1", se constată necesitatea revizuirii activităților neeligibile pentru finanțare din contul mijloacelor bugetare alocate, în vederea excluderii unor tratări neunivoce.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

 hotărăşte: 

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii pe exercițiul bugetar 2012 la Ministerul Economiei și unele instituții din subordine și în coordonare, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Ministerului Economiei, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit, şi se cere:

2.1.1. elaborarea și înaintarea către Guvern a propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică referitor la stabilirea formei organizatorico-juridice a entității respective;

2.1.2. elaborarea și înaintarea propunerilor de rigoare în vederea ajustării cadrului normativ existent privind lista activităților neeligibile pentru finanțare din contul mijloacelor bugetare alocate Programului de atragere a remitenților în economie "Pare 1+1";

2.2. Consiliului de administrare a Fondului pentru Eficienţă Energetică, pentru documentare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru documentare, și se cere:

2.3.1. în procesul de trecere la noua Clasificație bugetară și la noul Plan de Conturi, să prevadă modalitatea de organizare a evidenței contabile și de raportare a transferurilor bugetare alocate instituțiilor publice;

2.3.2. la elaborarea și executarea bugetară, să excludă practica de alocare a mijloacelor bugetare către FEE în lipsa justificărilor prestabilite de cadrul normativ existent;

2.4. Comisiei permanente economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare și o posibilă luare de atitudine referitor la deținerea unor solduri de mijloace bugetare la contul bancar al FEE, ceea ce contravine principiului bunei gestiuni financiare a banilor publici.

3. Despre măsurile întreprinse privind executarea cerințelor din punctele 2.1.- 2.3. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Raportul de audit se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).

2 Prin Hotărîrea Guvernului nr.410 din 19.06.2013, "instituţiile în coordonarea Ministerului Economiei" au fost denumite "instituţii publice în care Ministerul Economiei are calitatea de fondator".

3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.54 din 04.12.2012 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013" (cu modificările ulterioare).

4 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

5 Aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.51 din 23.06.2009.

Recomandari (6)

1. să asigure finalitatea etapei de implementare a MFC, descrierea proceselor de bază, identificarea și evaluarea riscurilor asociate acestor procese, precum și evaluarea deficiențelor existente.

response:
Prin Ordinele nr.07-3997 din 15.07.2013 și nr. 31.12.2014 cu privire la descrierile grafice și narative ale proceselor operaționale au fost aprobate descrierile grafice și narative ale proceselor operaționale de bază (cartografierea proceselor de bază). Analiza documentelor prezentate de entitate, nu a permis auditului să confirme acțiuni în vederea evaluării riscurilor privind activitățile/operațiunile desfășurate cu întocmirea și ținerea Registrului riscurilor.

2. să reexamineze actualul mod de activitate a Serviciului de audit intern, cu introducerea planificării activității bazate pe riscuri, precum și să sporească eficacitatea auditului intern prin instituirea procesului de urmărire a implementării recomandărilor înaintate.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 În temeiul Hotărîrii Curții de Conturi nr.52 din 23 septembrie 2013 privind Raportul auditului regularităţii pe exercițiul bugetar 2012 la Ministerul Economiei și unele instituții din subordine și în coordonare, a recomandărilor Serviciului audit intern al Ministerului Economiei din 2015, precum și Programului de dezvoltare strategică al ODIMM pentru anii 2016-2018, pus în aplicare prin ordinul ministrului economiei nr. 77 din data de 29 aprilie 2016, a fost instituit Serviciul audit inter în cadrul ODIMM, care corespunde cerințelor legale. Serviciul AI din cadrul MEC va asigura comunicarea si monitorizarea referitor la indeplinirea recomandariilor

3. să fortifice activitățile de control în procesul de elaborare a propunerilor de buget, în special ce țin de planificarea mijloacelor destinate FEE, precum și în procesul de achiziții publice pentru necesitățile ministerului, în vederea excluderii deficiențelor constatate.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 " Ministerul Economiei prin Ordinul nr. 136 din 07.07.2016 a aprobat Regulamentul intern privind organizarea procesului bugetar. Acest regulament prevede examinarea propunerilor de buget ale subdiviziunilor structurale și organizarea consultărilor asupra acestora, atît de punct de vedere financiar, cît și sub aspectul corelării cu prioritățile stabilite în documentele de planificare strategică. Odată cu finalizarea procesului de planificare bugetară internă, acestea sunt aprobate de către conducerea Ministerului Economiei, şi transmise Ministerului Finanţelor. Mecanismul creat implică asigurarea unui grad de control al propunerilor de buget din punct de vedere al corectitudinii planificării financiare și corelării cu obiectivele din documentele de planificare strategică. Procesul bugetar din cadrul Ministerului Economiei este în conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat de Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 209 din 24.12.2015. [info se referă doar la recomandarea privind propunerile de buget, reieşind din competenţele DAMEP, fără achiziții publice]. "

4. să îmbunătățească cadrul normativ de reglementare a FEE, în vederea excluderii contradicțiilor existente.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 În vederea executării acestei recomandări, Vă informăm că, cu suportul consultaților internaționali din cadrul Asisteței Tehnice (pentru elaborarea politicilor în domeniul energiei regenerabile) oferită Fondului pentru Eficiență Energetică, a fost elaborat Analiza Funcțională a instituției. Conform acestei analize s-a recomandat elaborarea unui nou Regulament de organizare și funcționare a FEE. Astfel, cu suportul oferit de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională (SIDA) a fost elaborat proiectul de Legea cu privire la eficiența energetică (în redacție nouă) de transpunere a Directivei 27/2012/UE/. Totodată, în cadrul acestei aistețe s-a elaborat și Regulamentul nou de organizare și funcționare a FEE care prevede o nouă structură și aboradre și care vine să îmbunătățească cadrul normativ de reglementare a FEE, în vederea excluderii contradicțiilor existente la moment în HG nr.401/2012. Proiectul actului normativ în cauză urmează a fi promovat și aprobat după adoptarea Legii cu privire la eficiența energetică (în redacție nouă).

5.1. aprobarea Manualului operațional al FEE, care să asigure implementarea sistemului MFC.

response:
În cadrul Fondului (ordinul Directorului executiv nr. 02 din 05.01.2015 a fost stabilită procedura de distribuire către experți a descrierilor detaliate a proiectelor (DDP) pentru dezvoltare și evaluare. Conform acestei proceduri distribuirea DDP se efectuează la propunerea Directorului Operațiuni, în ordinea cronologică de recepționare a lor. În mod similar, a fost stabilită procedura de distribuire a propunerilor inițiale de proiecte (PIP) pentru dezvoltare și evaluare (ordinul Directorului executiv nr. 06 din 11.02.2015. Consiliul de administrare a aprobat în data de 02.06.2015 și conceptul modificărilor la Manualul operațional, Cap. 9, ce țin de implementarea proiectului și procedurile de monitorizare, elaborat de către Fond. În special, conceptul prevede atribuirea sarcinilor expertului financiar, expertului de proiect responsabil de verificarea volumelor, și expertului responsabil de conformitatea volumelor și confirmarea calității

5.2. revizuirea și aprobarea unui mecanism clar de remunerare a administratorului FEE potrivit cadrului normativ, care prevede că remunerarea administratorului se efectuează în funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță.

response:
Mecanismul de remunerare a Administratorului în funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță s-a stabilit și reglementat prin Acordul adițional la contractul de management semnat la data de 30.10.2013 cu operarea modificărilor la 18.12.2013 (Acord adițional Nr.2). Transpunerea mecanismului de remunerare a Administratorului se reflectă și în contractele de management semnate ulterior, după cum urmează. 1. 03.11.2012 – 30.04.2015; 2. 04.05.2015 – 01.10.2016; 3. 01.10.2016 – 18.08.2017. La moment este inițiată procedura de contractare a Administratorului cu termenul de depunere a ofertelor tehnice și financiare - 26.04.2018. Proiectul contractului de management va include mecanismul de remunerare a Administratorului, conform legislației în domeniu și va fi aprobat de către Consiliul de administrare.

Cerinte (5)

2.3.2. la elaborarea și executarea bugetară, să excludă practica de alocare a mijloacelor bugetare către FEE în lipsa justificărilor prestabilite de cadrul normativ existent.

response:
Scrisoarea nr. 05-02/09 din 14.04.2014 Conform Legii energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007, Fondul pentru Eficiență Energetică este persoană juridică independentă și autonomă din punct de vedere financiar și dispune de conturi de decontare în instituțiile bancare și de sigiliu cu denumirea sa. în acest context, conform art. 17 al Legii nominalizate, bugetul FEE este constituit din mijloacele alocate de la bugetul de stat, din dobânzile și comisioanele aferente contractelor de finanțare încheiate cu clienții Fondului, precum și cu alte surse legale. Totodată, sursele de formare ale FEE sânt expres stipulate și în Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului pentru Eficiență Energetică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 401 din 12.06.2012. Astfel, FEE nu se încadrează în prevederile art. 49 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XII1 din 24 mai 1996. Reieșind din cele expuse, invocarea faptelor privind excluderea practicii de alocare a mijloacelor bugetare către FEE în lipsa justificărilor prestabilite de cadrul normativ existent, nu este caracteristic acestui fond (entitate juridică cu statut aparte). Mai mult ca atît, transferurile efectuate, constituie şi angajamentele asumate în Matricea de politici privind suportul bugetar, acordate de UE în domeniul energetic. Suplimentar la ce expuse, Ministerul Finanțelor informează că, în cadrul Apelului nr. 1, de către Consiliul de Administrare al FEE, au fost aprobate 87 de proiecte investiționale (sector public) în sumă totală de circa 200,0 mii.lei Scris. Nr. 05-02/1/8 din 13.04.2017 Până la 25.03.2017 planificarea și alocarea mijloacelor financiare ale Fondului pentru Eficiență Energetică au fost reglementate de Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12.07.2017 și Hotărîrea Guvernului nr. 401 din 12.06.2012 „Cu privire la Fondul pentru Eficiență Energetică”. Odată cu intrarea în vigoare a Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile nr. 10 din 26.02.2016 urmează racordarea cadrului normativ în vigoare la prevederile prezentei legi. Astfel, urmează a fi promovat noul Regulament privind modul de funcționare a Fondului pentru eficiență energetică, care va conține prevederi referitor la gestionarea mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat pentru fondul în cauză prin conturile trezoreriile, în baza justificărilor prestabilite de cadrul normativ. Proiectul în cauză, inclusiv și documente relevante sunt în proces de elaborare.

2.3.1. în procesul de trecere la noua Clasificație bugetară și la noul Plan de Conturi, să prevadă modalitatea de organizare a evidenței contabile și de raportare a transferurilor bugetare alocate instituțiilor publice.

response:
Prin Ordinul ministrului finanțelor nr.191 din 26 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, au fost operate modificări la capitolul VI ,,Modul de evidență a transferurilor curente și capitale (subsidiilor), alocate întreprinderilor de stat și municipale, altor entități”, care prevăd modalitatea de organizare a evidenței contabile și de raportare a transferurilor bugetare alocate instituțiilor publice. Scris. Nr. 05-02/1/8 din 13.04.2017 în anul 2013, prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 191 din 26 decembrie 2013 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr.93 din 19 iulie 2010 au fost operate modificări la capitolul VI "Modul de evidență a transferurilor curente și capitale (subsidiilor), alocate întreprinderilor de stat și municipale, altor entități", care prevedeau modalitatea de organizare a evidenței contabile și de raportare a transferurilor bugetare alocate instituțiilor publice. Totodată, prevederile respective se conțin și în Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, care este pus în aplicare începând cu 1 ianuarie 2016, iar instrucțiunea menționată fiind abrogată.

2.1.2. elaborarea și înaintarea propunerilor de rigoare în vederea ajustării cadrului normativ existent privind lista activităților neeligibile pentru finanțare din contul mijloacelor bugetare alocate Programului de atragere a remitenților în economie „Pare 1+1".

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 La moment este elaborat și transmis spre avizare proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.972 din 18 octombrie 2010", care prevede inclusiv ajustarea cadrului normativ existent privind lista activităților neeligibile pentru finanțare din contul mijloacelor bugetare alocate Programului de atragere a remitenților în economie „PARE 1+1" și în conformitate cu prevederile art.12 alin.3) din Legea nr.179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.

2.1.1. elaborarea și înaintarea către Guvern a propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică referitor la stabilirea formei organizatorico-juridice a entității respective.

response:
Ministerul Economiei și Infrastructurii se află la etapa avansată de promovare a proiectului de Lege cu privire la eficiența energetică (în redacție nouă) care transpune Directiva UE 27/2012 privind eficiența energetică, proiectul de lege fiind votat în prima lectură de către parlament la data de 20.04.2018, iar adoptarea în lectura a doua este planificată pentru prima jumătate a luii iunie, curent. Astfel, proiectul prevede comasarea Agenției pentru Eficiență Energetică și Fondului pentru Eficiență Energetică într-o nouă autoritate administrativă responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabile. Urmare adoptării de către parlament a Legii menționate, va fi inițiată procedura de promovare a Regulamentului de funcționare și organizare a autorității publice create în urma comasării, de menționat că, proiectul regulamentului a fost elaborat iar aprobarea lui de către Guvern este planificată la finele anului 2018.

2.2 Consiliului de administrare a Fondului pentru Eficienţă Energetică, pentru documentare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

response:
În cadrul ședinței Consiliului de administrare a Fondului din 24.07.2014 au fost informați despre auditul performanței Fondului pentru Eficiență Energetică.