Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 58 din 25 noiembrie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Cantemir pe anii 2011-2012

Numar din data de 2013-11-25 Nr. cerinte: 35 Nr. recomandari: 141

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Cantemir dl Andrei Malaşevschi, reprezentantului Guvernului în teritoriu dl Ion Hîncu, şefului Direcţiei finanţe a Consiliului raional dl Veaceslav Cozma, şefului de direcție în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat Cantemir dl Andrei Iunțevici, primarilor: or.Cantemir - dl Roman Ciubaciuc; com. Ciobalaccia - dl Sergiu Obreja; com.Goteşti - dl Panainte Chicicov; s.Lărguţa - dl Alexandru Zaharia; com.Lingura - dl Ion Sîrbu; com.Ţiganca - dl Petru Gandrabur, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raion pe anii 2011-2012.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, avînd drept scop verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale din raion a prevederilor regulamentare în procesul bugetar; corespunderii cadrului normativ și analitic a procedurilor de evaluare, planificare și administrare a impozitelor/taxelor locale, precum și de planificare, executare și raportare a cheltuielilor bugetare; administrării și integrității patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost colectate prin examinarea rapoartelor de execuție bugetară, rapoartelor financiare ale entităților auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și informațiilor oferite; observații directe, precum și prin luarea în considerație a expunerilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. Au fost verificate deciziile şi dispozițiile Consiliului raional şi ale președintelui raionului, actele organelor deliberative şi executive din cadrul unităților administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) de nivelul I.

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

 a constatat:

Măsurile întreprinse de către autorităţile administraţiei publice locale (în continuare - AAPL) din raionul Cantemir în materie de management financiar nu au întrunit întocmai rigorile de legalitate şi regularitate privind gestionarea fondurilor publice, fiind admise unele abateri şi nereguli. Se relevă un șir de slăbiciuni instituționale și o preocupare inadecvată a factorilor responsabili și decizionali din cadrul AAPL în anticiparea și diminuarea efectelor generatoare de nereguli și indisciplină în administrarea resurselor și fondurilor publice. De asemenea, un spirit neeconomicos și neriguros au manifestat autoritățile locale în administrarea patrimoniului proprietate publică. Aceste disfuncționalități, în consecință, influenţează nefast dezvoltarea socioeconomică a UAT în ansamblu. Sintetizînd constatările expuse în Raportul de audit, Plenul Curții de Conturi relevă următoarele:

  • În perioada supusă auditării, AAPL ( nivelul I şi II) nu au demonstrat o preocupare relevantă sarcinilor privind realizarea unei discipline financiare exemplare în gestionarea fondurilor publice, respectiv, managementul financiar nu a contribuit la consolidarea capacităților de dezvoltare a teritoriului. Autorităţile publice locale nu au realizat măsuri sistemice în materie de identificare și evaluare a potenţialului economic aferent formării unei baze de impozitare autentice. În acest sens, se atestă că indicii fiscal-bugetari nu întrunesc plenitudinea şi încrederea de rigoare, precum şi nu asigură stabilitatea bugetelor UAT de toate nivelurile. Autoritatea financiară nu a manifestat exigențele de profil întru fundamentarea proiecțiilor fiscal-bugetare. Neangajarea instrumentelor analitice și deficitul cadrului metodologic s-au soldat cu diminuări ale propunerilor de buget la venituri, estimate de audit la minimul de 5,3 mil.lei. Neaplicarea măsurilor de dezvoltare instituțională a sistemelor de control intern, precum și interacțiunea slabă dintre autoritățile de resort (financiare, economice, fiscale, statistice și cadastrale) nu au permis inventarierea și (re)evaluarea materiei impozabile, respectiv, mărimea taxelor și impozitelor, necuantificate și estimate de audit, constituind aproximativ 7,6 mil.lei, inclusiv provenite din:

♦ plăţi pentru arenda terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate - 4,7 mil.lei;

♦ taxa pentru amenajarea teritoriului - 1,8 mil.lei;

♦ plăţi din locaţiunea/arenda patrimoniului local - 0,8 mil.lei;

♦ impozitul funciar - 0,3 mil.lei.

  • Managementul cheltuielilor nu corespunde rigorilor, astfel fiind admise o serie de abateri şi nereguli, care au diminuat eficiența alocativă, exprimată prin:

♦ neactualizarea îndrumărilor metodologice privind stabilirea normativelor de cheltuieli în domeniul educației în funcție de numărul efectiv de beneficiari finanțați din contul bugetului de stat, ceea ce a determinat supradimensionarea transferurilor în mărime de 21,2 mil.lei, ulterior realocate pentru cheltuieli curente şi capitale;

♦ gestiunea neconformă a mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, care a generat nereguli şi erori de natura: executării lucrărilor în lipsa proiectului elaborat şi verificat regulamentar; majorării neîntemeiate a valorii lucrărilor executate, precum şi modificării clauzelor contractuale, etc., acestea însumînd cca 22,0 mil.lei;

♦ nerespectarea prevederilor legale la executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii, ceea ce a condiţionat efectuarea plăţilor neregulamentare la acest capitol în sumă de 0,6 mil.lei;

♦ administrarea ineficientă a mijloacelor financiare din fondul de rezervă prin efectuarea cheltuielilor care nu au caracter excepţional şi imprevizibil, conform prevederilor legale, în sumă de 1,5 mil.lei.

  • Activitatea necorespunzătoare a factorilor de decizie din cadrul AAPL (nivelul I şi II) în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public s-au soldat cu:

♦ neasigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare în valoare de 98,7 mil.lei şi terenurilor cu suprafaţa de 21,2 mii ha;

♦ neînregistrarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică, transmis în gestiune instituțiilor medico-sanitare publice de către Consiliul raional, precum şi a încăperilor cu suprafaţa totală de cca 3,5 mii m2, transmise de către UAT;

♦ necontabilizarea conformă de către instituțiile medicale a cheltuielilor pentru reparaţiile capitale ale bunurilor imobile din sursele fondatorului, în sumă totală de 0,8 mil.lei;

♦ neînregistrarea regulamentară la autoritatea cadastrală a conductelor de gaz în valoare totală de 23,3 mil.lei, precum şi neasigurarea evidenţei conforme a unor conducte de gaz în valoare totală de 3,5 mil.lei.

  • Neelaborarea principiilor de gestiune economică și a indicatorilor bazați pe rezultate, inclusiv cost-eficiența în sectorul comunal, a generat:

♦ neasigurarea evidenţei conforme a patrimoniului public în valoare de 26,3 mil.lei, transmis în gestiune economică întreprinderilor municipale, şi neexcluderea din evidenţa fondului locativ a imobilelor privatizate în valoare de 0,4 mil.lei;

♦ acumularea de către întreprinderile municipale a pierderilor în sumă totală de 1,3 mil.lei, precum şi supradimensionarea neîntemeiată a rezultatelor financiare, în urma transmiterii de către fondator a mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în valoare totală de 1,2 mil.lei, fără a fi stabilit titlul lor.

  • Managementul financiar-contabil necorespunzător nu a asigurat în deplină măsură respectarea principiilor de bază ale organizării şi ţinerii evidenţei contabile, precum şi raportarea situaţiilor financiare potrivit normelor stabilite, constatîndu-se înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, deţinerea bunurilor materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii lor, nereguli în decontări, ca urmare fiind raportate eronat situaţiile financiare şi patrimoniale.

Abaterile de la legalitate și regularitate elucidate în administrarea de către AAPL a resurselor și fondurilor publice, în mare măsură, exprimă gradul redus privind coordonarea și supravegherea implementării instrumentelor de control intern.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Cantemir pe anii 2011-2012, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. președintelui raionului Cantemir, pentru efectuarea, în comun cu autoritățile de profil, a inventarierii materiei impozabile, întru stabilirea autenticității bazei de impozitare și identificarea taxelor și impozitelor aferente sistemului bugetar per ansamblu, inclusiv bugetelor locale;

2.3. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Cantemir şi se solicită supravegherea activităţii AAPL (nivelul I şi II) în vederea anticipării și remedierii lacunelor elucidate de auditul public extern;

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind:

- activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Cantemir;

- monitorizarea dezvoltării capacităților instituționale referitor la implementarea de către AAPL a sistemelor de control intern;

- remedierea carențelor în materie de instruire a personalului și de metodologie a evaluării materiei impozabile, precum și de evidență a patrimoniului imobiliar;

- dispunerea verificărilor, în scop de reconciliere bilanțieră, ale decontărilor/soldurilor și valorii fondurilor mobiliare/imobiliare ale instituțiilor curative, inclusiv celor vizate în Raportul de audit;

2.5. Ministerului Economiei și Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru informare şi demararea în comun a unui control managerial asupra autenticității și plenitudinii raportărilor AAPL privind patrimoniul public din subordine;

2.6. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru luare de atitudine, şi Inspectoratului Fiscal de Stat Cantemir, pentru confruntarea datelor din sistemul informaţional instituţional cu datele primăriilor privind baza de impozitare, în vederea cuantificării obiectelor și subiecților impunerii fiscale; implementarea măsurilor aferente combaterii neplăților și sporirii gradului de achitare benevolă;

2.7. Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, pentru informare privind nerespectarea legislaţiei ce reglementează accesul la secretul de stat al funcţionarilor publici din cadrul AAPL;

2.8. Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului, pentru informare;

2.9. Comisiilor permanente parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare.

3. Ținîndu-se cont de considerațiile expuse în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, privind recomandările misiunilor de audit anterioare, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.32 din 02.07.2009 "Asupra Raportului auditelor regularităţii executării bugetelor raioanelor: Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ pe anul 2008", în privința raionului Cantemir.

4. Se atestă și se ia act de faptul că, pe parcursul auditului: 

4.1. Consiliul raional a înregistrat la Oficiul cadastral teritorial Cantemir casa raională de cultură cu valoarea inițială de 5,7 mil.lei;

4.2. Consiliul orășenesc Cantemir a luat decizia de a lichida Întreprinderea municipală "Reţelele termice Cantemir", care începînd din anul 2005 pînă în prezent nu a desfășurat nici o activitate;

4.3. la primăriile comunelor Gotești și Țiganca a fost înregistrată cadastrarea terenurilor proprietate publică a UAT;

4.4. primăria com. Lingura a remediat deficiența privind terenul aferent casei de cultură (cu suprafața de 0,18 ha);

4.5. primăria s. Capaclia a evaluat/înregistrat în evidenţa contabilă casa de cultură (cu valoarea totală de 8,0 mii lei);

4.6. primăriile satelor/comunelor Enichioi, Capaclia, Ţiganca, Plopi şi Stoianovca au corectat/luat la evidență situaţiile financiare la conturile corespunzătoare.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1.-2.6. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr. 237-240, art. 864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr. 58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (141)

1. Preşedintele raionului Cantemir şi DF să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea şi monitorizarea proceselor operaţionale ce ţin de elaborarea proiecțiilor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităţilor.

1. Preşedintele raionului Cantemir şi DF să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea şi monitorizarea proceselor operaţionale ce ţin de elaborarea proiecțiilor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităţilor.

13. Președintele raionului Cantemir și primarii satelor/comunelor: Capaclia, Lărguța, Goteşti, Toceni să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităţilor în vederea finanţării construcţiilor în curs de execuţie, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice, şi să întreprindă măsuri aferente dării în exploatare a obiectelor valorificate.

13. Președintele raionului Cantemir și primarii satelor/comunelor: Capaclia, Lărguța, Goteşti, Toceni să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităţilor în vederea finanţării construcţiilor în curs de execuţie, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice, şi să întreprindă măsuri aferente dării în exploatare a obiectelor valorificate.

13. Președintele raionului Cantemir și primarii satelor/comunelor: Capaclia, Lărguța, Goteşti, Toceni să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităţilor în vederea finanţării construcţiilor în curs de execuţie, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice, şi să întreprindă măsuri aferente dării în exploatare a obiectelor valorificate.

13. Președintele raionului Cantemir și primarii satelor/comunelor: Capaclia, Lărguța, Goteşti, Toceni să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităţilor în vederea finanţării construcţiilor în curs de execuţie, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice, şi să întreprindă măsuri aferente dării în exploatare a obiectelor valorificate.

3. DF, în conlucrare cu AAPL de nivelul I şi cu alte părţi implicate în procesul de formare a bugetului, să asigure standardizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentate pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT.

4. IFS Cantemir să inițieze un control tematic privind verificarea autenticității declarațiilor de venit ale agenților economici, întru reactualizarea obligațiilor fiscale.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

2. Preşedintele raionului Cantemir să asigure conlucrarea între subdiviziunile Consiliului raional, inclusiv DF, Secţia economie, autorităţile fiscale şi cadastrale, privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării și evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (nivelul I şi II), care constituie obiect al impozitării.

13. Președintele raionului Cantemir și primarii satelor/comunelor: Capaclia, Lărguța, Goteşti, Toceni să asigure elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a Programului de investiţii capitale pe UAT, cu stabilirea priorităţilor în vederea finanţării construcţiilor în curs de execuţie, surselor de finanţare, principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice, şi să întreprindă măsuri aferente dării în exploatare a obiectelor valorificate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

5. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Antonești, Baimaclia, Cania, Capaclia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Enichioi, Gotești, Haragîș, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Porumbești, Sadîc, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Toceni, Țiganca și Vișniovca să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

6. Primăria or.Cantemir şi primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia,Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca: 6.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure identificarea și fundamentarea evaluărilor potenţialului economic şi a bazei de impozitare, precum şi comunicarea cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT; 6.2. în comun cu IFS, să intensifice lucrul privind popularizarea legislaţiei fiscale în vederea înregistrării şi atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ceea ce ar spori acumulările de venituri în bugetele UAT.

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

7. Preşedintele raionului, primarii satelor/comunelor: Cania, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpești, Coștangalia, Gotești, Haragîș, Lingura, Sadîc, Șamalia, Stoianovca, Tartaul, Baimaclia, Enichioi, Lărguța, Pleșeni, Plopi, Țiganca, Capaclia, Cociulia,Vişniovca, Toceni, Cîşla să efectueze revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate).

9. DF să asigure necondiționat respectarea cadrului metodologic la stabilirea raporturilor între bugetul de stat şi bugetele locale, cu fundamentarea transferurilor de rigoare.

10. DF, în comun cu Direcția Generală Învățămînt, să elaboreze politici clare şi distincte în aspectul criteriilor ce ţin de planificarea cheltuielilor pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt conform noii metodologii de finanţare a acestora.

11. Preşedintele raionului: 11.1. să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaților, concomitent asigurînd respectarea normelor legale și a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv; 11.2. să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea schemelor de încadrare ale structurilor și subdiviziunilor din subordine, precum și schema de salarizare a acestora conform prevederilor legale.

12. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia, Cociulia, Gotești, Lărguța, Sadîc și Țiganca să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern eficient, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

12. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia, Cociulia, Gotești, Lărguța, Sadîc și Țiganca să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern eficient, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

12. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia, Cociulia, Gotești, Lărguța, Sadîc și Țiganca să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern eficient, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

12. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia, Cociulia, Gotești, Lărguța, Sadîc și Țiganca să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern eficient, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

12. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia, Cociulia, Gotești, Lărguța, Sadîc și Țiganca să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern eficient, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

12. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia, Cociulia, Gotești, Lărguța, Sadîc și Țiganca să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern eficient, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

12. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia, Cociulia, Gotești, Lărguța, Sadîc și Țiganca să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern eficient, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

12. Primăria or.Cantemir și primăriile satelor/comunelor: Baimaclia, Chioselia, Cociulia, Gotești, Lărguța, Sadîc și Țiganca să asigure respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern eficient, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

14. Primarii satelor/comunelor: Cîrpeşti, Lingura, Cociulia, Şamalia, Goteşti, Tartaul, Haragîş, Ciobalaccia, Toceni, Sadîc, Coştangalia, Plopi, Lărguţa, Cîşla, Capaclia, Baimaclia, Antoneşti, Cania, Porumbeşti, Enichioi, Ţiganca să asigure respectarea cadrului normativ şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, verificată și expertizată regulamentar, cu întreprinderea unor măsuri prompte în vederea remedierii iregularităților atestate.

15. Primarii satelor/comunelor: Cociulia, Lărguţa, Ţiganca, Lingura, Pleşeni să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

15. Primarii satelor/comunelor: Cociulia, Lărguţa, Ţiganca, Lingura, Pleşeni să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

15. Primarii satelor/comunelor: Cociulia, Lărguţa, Ţiganca, Lingura, Pleşeni să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

15. Primarii satelor/comunelor: Cociulia, Lărguţa, Ţiganca, Lingura, Pleşeni să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

15. Primarii satelor/comunelor: Cociulia, Lărguţa, Ţiganca, Lingura, Pleşeni să instituie proceduri ale sistemului de control intern privind monitorizarea lucrărilor, în scopul asigurării gestionării eficiente a banului public și contabilizării regulamentare a obiectelor edificate, cu înlăturarea neregulilor depistate.

16. Președintele raionului Cantemir și primarii: or.Cantemir, satelor/comunelor Goteşti, Lărguţa, Ţiganca, Ciobalaccia şi Lingura să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru pentru achiziții din cadrul primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

16. Președintele raionului Cantemir și primarii: or.Cantemir, satelor/comunelor Goteşti, Lărguţa, Ţiganca, Ciobalaccia şi Lingura să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru pentru achiziții din cadrul primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

16. Președintele raionului Cantemir și primarii: or.Cantemir, satelor/comunelor Goteşti, Lărguţa, Ţiganca, Ciobalaccia şi Lingura să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru pentru achiziții din cadrul primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

16. Președintele raionului Cantemir și primarii: or.Cantemir, satelor/comunelor Goteşti, Lărguţa, Ţiganca, Ciobalaccia şi Lingura să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru pentru achiziții din cadrul primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

16. Președintele raionului Cantemir și primarii: or.Cantemir, satelor/comunelor Goteşti, Lărguţa, Ţiganca, Ciobalaccia şi Lingura să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru pentru achiziții din cadrul primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

16. Președintele raionului Cantemir și primarii: or.Cantemir, satelor/comunelor Goteşti, Lărguţa, Ţiganca, Ciobalaccia şi Lingura să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru pentru achiziții din cadrul primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

16. Președintele raionului Cantemir și primarii: or.Cantemir, satelor/comunelor Goteşti, Lărguţa, Ţiganca, Ciobalaccia şi Lingura să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru pentru achiziții din cadrul primăriilor, cu asigurarea suportului metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziționarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

17. Preşedintele raionului să asigure consolidarea controlului intern ce ţine de exercitarea atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile Consiliului raional, cu respectarea parcursului-limită anual la autoturismele de serviciu şi adoptarea unor decizii de responsabilizare a factorilor decizionali.

18. Preşedintele raionului Cantemir: 18.1. să elaboreze şi să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional un proiect de Regulament privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, inclusiv a unui set de criterii care definesc cheltuielile cu caracter excepţional şi imprevizibil; 18.2. să implementeze proceduri de control intern, care ar asigura utilizarea regulamentară, transparentă şi conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

19. Președintele raionului Cantemir, primarii: or.Cantemir și satelor/comunelor Ţiganca, Goteşti, Baimaclia, Cociulia, Enichioi, Vişniovca, Lărguţa, Şamalia, Cania, Sadîc, Lingura, Stoianovca, Tartaul, Toceni, Plopi: 19.1. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanţă cu cadrul legal a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate; 19.2. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect; 19.3. să elaboreze şi să propună, pentru aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condiţiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

Cerinte (35)

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. Consiliului raional Cantemir, preşedintelui raionului Cantemir, consiliilor locale şi primăriilor: or.Cantemir, satelor/comunelor Antoneşti, Baimaclia, Cania, Capaclia, Chioselia, Ciobalaccia, Cîietu, Cîrpeşti, Cîşla, Cociulia, Coştangalia, Enichioi, Goteşti, Haragîş, Lărguţa, Lingura, Pleşeni, Plopi, Porumbeşti, Sadîc, Stoianovca, Şamalia, Tartaul, Toceni, Ţiganca, Vişniovca şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. președintelui raionului Cantemir, pentru efectuarea, în comun cu autoritățile de profil, a inventarierii materiei impozabile, întru stabilirea autenticității bazei de impozitare și identificarea taxelor și impozitelor aferente sistemului bugetar per ansamblu, inclusiv bugetelor locale;

2.3. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Cantemir şi se solicită supravegherea activităţii AAPL (nivelul I şi II) în vederea anticipării și remedierii lacunelor elucidate de auditul public extern;

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind: - activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Cantemir; - monitorizarea dezvoltării capacităților instituționale referitor la implementarea de către AAPL a sistemelor de control intern; - remedierea carențelor în materie de instruire a personalului și de metodologie a evaluării materiei impozabile, precum și de evidență a patrimoniului imobiliar; - dispunerea verificărilor, în scop de reconciliere bilanțieră, ale decontărilor/soldurilor și valorii fondurilor mobiliare/imobiliare ale instituțiilor curative, inclusiv celor vizate în Raportul de audit;

2.5. Ministerului Economiei și Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru informare şi demararea în comun a unui control managerial asupra autenticității și plenitudinii raportărilor AAPL privind patrimoniul public din subordine;

2.5. Ministerului Economiei și Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru informare şi demararea în comun a unui control managerial asupra autenticității și plenitudinii raportărilor AAPL privind patrimoniul public din subordine;

response:
Scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Referitor la măsurile întreprinse în vederea realizării acestei cerinţe Agenţia Proprietăţii Publice a solicitat, în repetate rânduri (scrisoarea nr.06-197 din 21.02.2014. nr. 06-629 din 07.05.2014 şi nr. 06-774 din 06.06.2014) de la Consiliul raional Cantemir prezentarea dării de seamă privind patrimoniul public aflat în administrarea acestuia potrivit situaţiei din 1 ianuarie 2014, ajustată la cerinţele expuse în hotărârea Curţii dc Conturi în cauză. Prin demersul nr.333 din 03 iunie 2015, Consiliul raional Cantemir a inclus informaţia privind valoarea patrimoniului public pentru 13 întreprinderi municipale, indicate în Hotărâre. În darea de seamă privind patrimoniul public la situaţia din 01.01.2015. Referitor la recomandarea Curţii de Conturi privind demararea unui control managerial asupra autenticităţii şi plenitudinii raportărilor AAPL privind patrimoniul public din subordine, comunicăm că Ministerul Economici nu este investit cu astfel dc competenţe. Totodată informăm că, Agenţia Proprietăţii Publice oferă persoanelor din cadrul consiliilor raionale consultaţii privind corectitudinea perfectării dărilor de seamă privind patrimoniul public.

2.6. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru luare de atitudine, şi Inspectoratului Fiscal de Stat Cantemir, pentru confruntarea datelor din sistemul informaţional instituţional cu datele primăriilor privind baza de impozitare, în vederea cuantificării obiectelor și subiecților impunerii fiscale; implementarea măsurilor aferente combaterii neplăților și sporirii gradului de achitare benevolă;

2.6. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru luare de atitudine, şi Inspectoratului Fiscal de Stat Cantemir, pentru confruntarea datelor din sistemul informaţional instituţional cu datele primăriilor privind baza de impozitare, în vederea cuantificării obiectelor și subiecților impunerii fiscale; implementarea măsurilor aferente combaterii neplăților și sporirii gradului de achitare benevolă;

response:
Scris. IFPS nr.26-17/13-114/151 din 06.06.2014: IFS Cantemir a asigurat confruntarea indicilor din sistemul informațional cu datele primăriilor din raion privind materia de impozitare aferentă formării bazei de venituri bugetare şi sporirii gradului de conformare voluntară prin efectuarea verificărilor fiscale documentare la primăriile din teritoriu. Conform ordinului MF, la prognozarea veniturilor bugetare de către IFS pe raionul Cantemir, a fost delegată о persoană pentru conlucrarea cu Direcţia Finanţe Cantemir, prin care organul fiscal a oferit toată informaţia necesară din baza de date a Serviciului Fiscal. De către DF au fost elaborate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale in conformitate cu notele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. După aprobarea veniturilor bugetare, Direcţia Finanţe coordonează cu organul fiscal repartizarea lunară a planurilor de venituri la capitolele: 111/20 - impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reținut la sursa de plată; 111/21 - impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător; 111/23 - impozitul pe venit din activitatea operaţională; 115/44 - taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate in republică şi 115/51 - taxa pentru apă, luând in consideraţie termenele de calculare şi achitare a impozitelor locale prevăzute de Codul fiscal. Intru explicarea impedimentului, care determină că la acumularea veniturilor in bugetele locale о rezervă semnificativă о constituie restanţele, IFS pe raionul Cantemir comunică că, majorarea este specifică primăriilor unde sunt stabilite niveluri scăzute de percepere a impozitelor de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi de neachitarea obligaţiunilor fiscale de către agenţii economici, administraţi nemijlocit de organul fiscal. Curtea de Conturi a menţionat că, funcţionarii Direcţiei financiare n-au utilizat un model unic de prognozare a veniturilor la bugetele locale privind impozitul pe venit din salariu, cu toate că prognoza este una din sarcinile principale ale acestora. Concluziile echipei de audit, precum că Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cantemir nu dispune de datele necesare pentru estimarea bazei de impozitare în aspectul localităţilor, nu sunt argumentate. Organul fiscal explică сă, drept surse de informare a servit numărul de salariaţi din forma IAL (fără subdiviziunile întreprinderilor administrate de alte inspectorate). Astfel, conform acesteia pentru anul 2010 au fost înregistraţi 11597 de salariaţi, pentru anul 2011 — 10622 şi pentru anul 2012 - 9887. Referitor la numărul mediu scriptic a servit forma TAT 07, conform căreia numărul salariaţilor agenţilor economici се practică activitate de întreprinzător, inclusiv fondatorii întreprinderilor ce activează in cadrul acestora şi nu sunt incluşi în numărul mediu scriptic au constituit in anul 2011 - 3653 de salariaţi şi pentru anul 2012 - 3863. In aspectul localităţilor, lipsa instrumentelor informaţionale este cauza că pentru activitatea organului fiscal acestea nu prezintă interes, iar pentru autorităţilor administraţiei publice locale fiind unicul reper de elaborare a proiectelor de bugete. Informaţiile nominalizate mai sus, au servit la prognozarea de către Direcţia financiară a impozitului pe venit din salariu la bugetele respective. Pe lângă acestea, Direcţia financiară a utilizat informaţiile prezentate de către organul fiscal privind sumele restanţelor la sfârşitul perioadei fiscale si sumelor calculate pe anul fiscal precedent. Sumele restante la capitolul 111/1 - impozitul pe venit din salariu la situaţia 01.01.2011 au fost apreciate in sumă de 103,2 mii lei, iar la 01.01.2012 - 94,1 mii lei. Sumele neexecutate la capitolul impozitul pe venit din salariul a constituit in 2011 - 72,5 mii lei, iar in 2012 -273.1 mii lei. Ca motiv de neexecutare a parţii de venituri la capitolul dat in anii 2011-2013 este neluarea in calcul a centralizării întreprinderilor, ca exemplu S.A."Moldelecom", S.A."Red Union Fenosa", S.A."Drumuri - Cantemir", care au achitat sume semnificative pentru bugetul local in anii precedenţi. Intru aprecierea potenţialului economic, aferent formării bazei de impozitare a veniturilor ca neefectiv, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cantemir a analizat datele din declaraţiile VEN 08 şi a constatat ca, decalajul între informaţiile privind veniturile impozabile în anii 2011 si 2012 s-a format la doi agenţi economici S.A. "Imperial Vin" (producţie vinicolă) si C.A.P."Glia" (producţie agricolă). Veniturile impozabile declarate conform formei VEN 08 de S.A. "Imperial Vin" pentru anul 2011 constituie 73,9 mil. lei, iar pentru anul 2012 constituie (-4,5) mil. lei. Analogic, declarațiile C.A.P. "Glia" pentru anul 2011 constituie 37,3 mil. lei, iar pentru anul 2012 constituie 10,1 mil. lei. Conform datelor prezentate de Direcţia generală administrarea marilor contribuabili, controlul corectitudinii şi plenitudinii declarării impozitului pe venit din activitate pentru anii 2010 - 2012 a fost efectuat pe data de 26.04.2014 prin actul nr.5-633724, încălcări n-au fost depistate. în urma controlului cameral a declaraţiilor VEN 08, prezentate de către C.A.P. "Glia" s-a constatat ca veniturile declarate corespund cu datele declarate in declarațiile TVA 06 pentru anii 2010 - 2012. Controlul corectitudinii şi plenitudinii declarării livrărilor în declaraţia forma TVA 06 de către colaboratorii IFS pe raionul Cantemir a fost efectuat până la ultima perioada fiscala - martie 2014. Situaţia privind neregulile admise la gestionarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, prin nestabilirea de către consiliile locale a mărimii plăţilor au fost analizate şi s-a constatat următoarele: Din suprafaţa nominalizată pentru Primăria or. Cantemir, din cele 18,772 ha in anii 2010-2013 în folosinţa S.A. "Combinatul de produse cerealiere din Chişinău" administrat de Direcţia generală administrarea marilor contribuabili - se aflau 15,309 ha. Despre neclarităţile depistate in urma raportului de audit, a fost solicitat de la organul menţionat de administrare prin scrisoarea nr.36-2/3124 din 10.12.2013, efectuarea controalelor fiscale şi emiterea deciziei respective. Primăria Pleşeni - 26,29 ha - se află în folosinţa terenurilor cu construcţii, care aparţin C.A.P. "Glia' şi conform datelor primăriei şi datelor din darea de seama FUNJ 10 pentru anii 2011 - 2012 terenurile date au fost impozitate cu impozitul funciar, însă de către primărie n-au fost încheiate contractele de arendă şi n-a fost încasată plata pentru arendă. Din 7,48 ha estimate pe Primăria Goteşti revin: SRL "Plai Prutean" - 4,0 ha şi SRL "Goteşteanca" - 3,12 ha, care conform datelor Primăriei şi dării de seama FUNJ 10 sunt impozitate, iar de către primărie n-au fost încheiate contracte de arendă şi n-a fost încasată plata pentru arenda; Persoanelor fizice 0,36 ha, care n-au fost impozitate ca terenuri sub construcţii şi conform informaţiei prezentate de administraţiile publice locale, impozitul funciar v-a fi calculat de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale in anul 2014 pentru toate perioadele fiscale. Corectitudinea calculării şi achitării impozitelor pe proprietate vor fi verificate de către IFS pe raionul Cantemir în semestrul II al anului 2014. Din 8,4 (5 ha estimate pe Primăria Cociulia revin: C.A.P. "Breridana" - 5,3 ha şi SRL "Cociulia Agro" - 3,0 ha, care sunt impozitate, iar de către primărie n-au fost perfectate contracte de arendă şi n-a fost asigurată plata; 0,09 ha, administrate de I.S. "Siliva Sud" n-au fost impozitate; încă 0,07 ha, administrate de "Consumcoop Cania" n-au fost impozitate, din cauza stopării activităţii magazinelor. Suprafaţa de teren in mărime de 17,79 ha ale Primăriei Cania, reflectate in raportul de audit, constituie proprietatea administraţiei publice locale şi este destinată drumurilor de acces la cotele de teren, care sunt prelucrate de către arendaşii SRL "Măgura Agro", G.T. "Scutelnic Ion" şi SRL "Omega Prim", care sunt impozitate de către agenţii economici, iar de către primărie n-au fost perfectate contractele de arenda si n-a fost încasată plata. De către agenţii economici ai Primăriei Vişniovca au fost impozitate 3,0 ha de teren conform datelor primăriei. In luna iulie 2013 in urma inventarierii a fost stabilit ca suprafaţa folosita de către agenţii economici este de 6,64 ha, pentru care începând cu 01.07.2013 au fost încheiate contracte de arendă şi calculat de către agenţii economici, impozit funciar cu altă destinaţie. Din 7,736 ha reflectate in raportul de audit pe Primăria Plopi revin: I.I. "Cezăraru Serbescu" -2,1 ha; S.R.L. "Verson Agro" - 3,2 ha; G.T. "Todorov Gh." - 1,68 ha; G.T. "Iversin Serghei" - 0,77 ha. In total, in urma verificărilor efectuate la Primăria Plopi a fost depistat ca teren neimpozitat suprafaţa de 4,55 ha. Alte primarii cu suprafaţa indicată in raportul de audit in mărime de la 0,09 ha până la 3,27 ha vor fi verificate conform planului de control a Serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale pe parcursul semestrului II al anului 2014. Referitor la sumele impozitului pe proprietate, estimate in sumă totală de 30,9 mii lei (16,7 mii lei in 2011 si 14,2 mii lei in 2012), IPS pe raionul Cantemir explică că, conform raportului CF 2 „Contribuabili ce dispun de bunuri imobiliare care nu au participat in calcul” la data de 21.05.2014 nu sunt. Sumele menţionate in raport s-au format din cauza că, de către perceptorii fiscali n-a fost perfectată la timp informaţia actualizată de către I.S. "Cadastru", adică n-au fost calculate sumele impozitului pe bunurile imobiliare parvenite după perfectarea avizelor pentru anul curent. Sumele date au trecut in soldul restanţelor in anul ulterior. Conform planurilor de acţiuni comune a Inspectoratului fiscal de stat cu administraţiile publice locale este prevăzută asigurarea in primăriile teritoriale:  Verificarea corectitudinii îndeplinirii şi ţinerii Registrului de evidenţă a contribuabililor la impozitul funciar si pe bunurile imobiliare de către Serviciile de colectare impozitelor şi taxelor locale, prin contrapunerea informațiilor din Registrul de evidență a gospodăriilor populaţiei, Registrul gospodăriilor ţărăneşti şi Registrul cadastrului funciar.  Verificarea introducerii de Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale in conturile persoanelor fizice şi ale gospodăriilor ţărăneşti a modificărilor rezultate din acordarea de către autorităţile administraţiei publice locale a scutirilor prevăzute la art.284 şi 296 din Codul fiscal.  Monitorizarea, inclusiv acordarea ajutorului metodologic şi practic Serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale, in procesul de calculare a impozitelor funciar si pe bunurile imobiliare, precum şi realizarea unor verificări in partea ce ţine de corectitudinea calculării impozitelor şi acordării scutirilor (înlesnirilor) fiscale contribuabililor (inclusiv şi prin intermediul SIA "Cadastru Fiscal"). In conformitate cu Legea nr.267 din 29.11.2012 ,,Privind monitoringul bunurilor imobiliare” art.4 - autorităţile publice sunt responsabile de prezentarea informaţiei pentru actualizarea datelor cadastrale. Pe parcursul anilor 2010 - 2011 organul fiscal împreună cu administraţiile publice locale a asigurat identificarea obiectelor invalide in SIA "Cadastrul Fiscal", a informat I.S. "Cadastru" despre nereguli in informaţia prezentată privind bunurile imobiliare prezentată pentru impozitare. In ce priveşte asigurarea popularizării înregistrării deţinătorilor de teren agricol in calitate de gospodărie ţărăneasca (de fermier), menţionam că prevederile Hotărârii Guvernului nr.977 din 14.09.2001 elaborate şi aprobate in temeiul Legii nr.1353 din 03.11.2000 ”Privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier)”, organul fiscal teritorial a desfășurat acţiuni de inventariere a înregistrării gospodăriilor ţărăneşti, ca urmare al cărora pe parcursul anilor 2010 - 2013 au fost înregistrate 283 de gospodării ţărăneşti. In anul 2014 lucrul privind inventarierea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) continuă.