Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 59 din 25 noiembrie 2013 privind Raportul auditului regularităţii managementului financiar pe anul 2012 în cadrul Ministerului Mediului şi Fondului Ecologic Naţional

Numar din data de 2013-11-25 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 28

Curtea de Conturi, în prezența dnei Valentina Țapiș, viceministru al mediului, dlui Marin Adam, președinte al ,,Agenției Apele Moldovei", dnei Maria Malic, șef al Direcției finanțe și evidență contabilă a Ministerului Mediului, dnei Elena Creangă, șef al Serviciului evidență și control al FEN din cadrul Ministerului Mediului, dlui Viorel Pană, şef adjunct al Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor, dnei Galina Zamurdac, vicepreședinte al raionului Rîșcani, dlui Ion Șaranuță, primar al com. Bubuieci, dlui Ion Casapciuc, primar al com. Gura Căinarului, dlui Nistor Mîță, director al Î.S. ,,STI Ștefan Vodă", dlui Chiril Sîrbu, director al Î.S. ,,STI Hîncești", dlui Igor Suruceanu, director al Î.S. ,,STI Chișinău", dlui Vasili Cojocari, director al Î.S. ,,DNH Costești", dlui Anton Loreti, şef al Direcţiei economie a Consiliului raional Telenești, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 a examinat auditul regularităţii managementului financiar pe anul 2012 în cadrul Ministerului Mediului şi Fondului Ecologic Naţional (în continuare - FEN).

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, avînd drept scop oferirea unei asigurări rezonabile că sistemul de management financiar organizat de către Ministerul Mediului (în continuare - Minister) (inclusiv la utilizarea mijloacelor FEN) garantează conformitatea proceselor aferente elaborării, executării și raportării fondurilor publice cu reglementările existente.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, abordarea fiind bazată pe evaluarea conformității proceselor din cadrul Ministerului şi FEN. Auditul a cuprins activitățile realizate și măsurile întreprinse în anul 2012 de către factorii de decizie ai Ministerului pentru asigurarea procesului de elaborare și promovare a politicilor de mediu ale statului, precum și de utilizare a mijloacelor FEN.

Prin aplicarea pragului de semnificație, probele de audit au fost acumulate de la Minister, de la Serviciul evidenţă şi control al FEN, precum şi de la 12 beneficiari ai granturilor ecologice alocate din sursele FEN, prin evaluarea sistemului de control intern, testarea controalelor-cheie, aplicarea testelor în detaliu asupra operațiunilor economico-financiare. De asemenea, au fost utilizate informaţiile existente în baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Examinînd rezultatele auditului şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Activitatea Ministerului Mediului, inclusiv gestionarea Fondului Ecologic Național a fost influențată de un management instituţional şi financiar neracordat principiilor bunei guvernări, precum şi de absenţa unor strategii şi obiective bine definite privind finanţarea acţiunilor de protecţie a mediului, fapt ce a generat deficienţe şi nereguli, care se exprimă prin:

 • neimplementarea de către Minister a măsurilor aferente rigorilor din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind sistemele de control intern;
 • acordarea neregulamentară şi nealiniată la criterii distincte a premiilor (0,9 mil.lei) angajaţilor Ministerului;
 • proceduri necorespunzătoare în procesul de achiziții publice, iregularităţi în folosirea autoturismelor de serviciu, decontarea valorilor materiale, prestarea serviciilor de consultanţă, precum şi în managementul financiar contabil;
 • neîntreprinderea unor măsuri prudente și coerente pentru recuperarea datoriilor debitoare cu termen expirat de achitare (3,2 mil.lei), ceea ce determină riscul nerecuperării acestora;
 • absenţa unor proceduri standardizate şi formalizate privind evaluarea impactului, aprobarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor finanţate din Fondul Ecologic Național, inclusiv privind criteriile de selectare a proiectelor spre examinare la Consiliul de administrare al FEN;
 • inițierea proiectelor investiționale în domeniu fără asigurarea studiilor de fezabilitate și de oportunitate, respectiv, fără cuantificarea impactului financiar și social;
 • alocarea mijloacelor financiare unor persoane care nu sînt beneficiari finali ai proiectelor, ceea ce determină riscul eludării beneficiarului final de la respectarea unor proceduri legale, precum şi riscul neluării în evidenţă şi/sau pierderii drepturilor de proprietate asupra bunurilor rezultate din implementarea proiectelor;
 • lipsa unui concurs real între proiecte la aprobarea/respingerea acestora;
 • aprobarea finanţării unor proiecte în mai multe etape determină tergiversarea implementării acestora şi riscul nefinalizării lor, şi, respectiv, riscul utilizării iraţionale a mijloacelor publice;
 • neconformarea beneficiarilor de proiecte prevederilor din Legea achiziţiilor publice şi neasigurarea de către aceştia a executării calitative a lucrărilor;
 • manifestarea conflictelor de interese la aprobarea şi implementarea unor proiecte investiționale, cînd un membru al Consiliului de administrare a fost și conducătorul/fondatorul instituțiilor beneficiare şi/sau al furnizorilor/antreprenorilor antrenaţi în executarea proiectelor;

Lipsa unui control intern eficient la beneficiarii de proiecte, precum şi deficienţele existente la Ministerul Mediului şi Fondul Ecologic Naţional în procesul de monitorizare a implementării proiectelor au generat majorarea neregulamentară şi nefundamentată a valorii lucrărilor executate şi bunurilor procurate în sumă totală de circa 9,0 mil.lei, precum şi achiziţii neconforme de peste 69,0 mil.lei.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

 hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii managementului financiar pe anul 2012 în cadrul Ministerului Mediului şi Fondului Ecologic Naţional.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Ministerului Mediului, pentru conformare şi demarare a unor restructurări instituţionale în domeniul administrat, în spiritul reformelor structurale şi recomandărilor cuprinse în Raportul de audit; şi

se cere, de comun cu Consiliul de administrare al Fondului Ecologic Naţional, implementarea punctuală a măsurilor aferente remedierii deficienţelor elucidate;

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru informare, luare de atitudine şi conformare privind relevanţa aprobării cadrului normativ în materie de evidenţă şi raportare asupra formării şi utilizării Fondului Ecologic Naţional;       

2.3. Inspecţiei Financiare şi se cere verificarea operaţiunilor şi a tranzacţiilor aferente implementării proiectelor ,,Complexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţiei în r-nul Hînceşti", ,,Reparația digului de protecție din s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă" şi "Consolidarea malului stîng al lacului de acumulare Costeşti-Stînca în preajma satelor Dumeni şi Proscureni, r-nul Rîşcani";

2.4. Inspecţiei de Stat în Construcţii şi se cere efectuarea controlului asupra volumelor de lucrări executate în cadrul proiectelor "Complexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţiei în r-nul Hînceşti" şi "Reparația digului de protecție în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă", cu luarea măsurilor conform prevederilor legale;

2.5. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și examinare, după caz, a oportunităţii revizuirii atribuţiilor şi responsabilităţilor Ministerului Mediului şi instituţiilor subordonate, precum şi a corespunderii statelor de personal aprobate volumului atribuţiilor delegate;

2.6. Procuraturii Generale, spre examinare, după competență;

2.7. Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului, pentru informare;

2.8. Comisiilor permanente parlamentare: economie, buget şi finanţe; mediu și schimbări climatice, pentru informare.

3. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor misiunilor precedente de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.33 din 21.05.2010 "Privind Raportul auditului Fondului Ecologic Național pentru perioada anilor 2008 - 2009".

4. Se ia act de faptul că, pe parcursul auditului:

4.1. Î.S. STI Chişinău a prezentat factura fiscală privind rectificarea (prin diminuare) a valorii lucrărilor executate cu suma de 809,8 mii lei;

4.2. Oficiul Prevenirea Poluării Mediului a transmis la balanţa Ministerului Mediului aplicaţia "WEB-GIS Portalul de mediu", cu valoarea de 1104,7 mii lei.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2.1-2.4 din prezenta Hotărîre, Curtea de Conturi va fi informată în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (28)

1. Asigurarea conformării şi implementării integrale de către MM şi instituţiile subordonate a cerințelor Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, în scopul asigurării legalității și regularității managementului financiar;

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 In scopul implementării sistemului de management financiar și control, în cadrul Ministerul Mediului, au fost inițiate următoarele acțiuni: Prin Ordinul nr. 82 din 25.10.13 a fost creat Grupul de lucru privind implementarea sistemului de management financiar şi control, conform Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014 -2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1041 din 20.12.2013 (copia ordinului se anexează-anexa 1 filă). Reieșind din necesitățile de perfecționare și dezvoltare profesională a personalului, Ministerul Mediului a solicitat Ministerului de Finanțe desfășurarea unui seminar care ar explica modalitatea de implementare a sistemului de management financiar și control. Astfel, la data de 05.02.2014 a fost desfășurată instruirea șefilor de direcții din cadrul Ministerului Mediului și reprezentanților instituțiilor subordonate. în cadrul seminarului, formatorii Unității Centralizate de Armonizare a Controlului financiar public intern au explicat ce prevede sistemul de management financiar și control, cum se stabilesc obiectivele operaționale și care sunt riscurile apărute la îndeplinirea lor. Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 S-au stabilit riscurile activității pentru toate domeniile de activitate ale ministerului și s-au descris procesele de lucru cu privire la controlul intern (anexa nr.30). Registrul comun al riscurilor Ministerului Mediului urmează a fi plasat pe pagina web. Totodată, pe site-ul MM http://mediu.gov.md/index.php/activitate/planuri-de-activitate pot fi accesate acțiuni și rezultate anuale concrete, constituind instrumentul principal pentru organizarea operațională a activității, divizarea responsabilităților, monitorizarea și evaluarea anuală a implementării obiectivelor Ministerului.

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

2. Revizuirea organigramei/structurii aparatului MM, FEN, oficiilor şi unităţilor de implementare a proiectelor create de MM, fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile şi volumul efectiv de lucru; asigurarea delimitării atribuțiilor aferente politicilor sectoriale şi celor operaţionale, descentralizării și delegării funcţiilor de ordin operațional entităților din subordine, neadmiterea suprapunerilor/dublărilor de competențe;

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 Ca rezultat al revizuirii structurii sistemului de protecție a mediului atât pe orizontal cât și pe vertical, Ministerul Mediului a elaborat Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia, care ulterior a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24 aprilie 2014. Actul menţionat descrie situaţia existentă şi identifică problemele din sistemul instituţional şi managerial în domeniul protecţiei mediului, dar stabileşte şi propuneri privind redresarea situaţiei din domeniu. Astfel, potrivit „Direcţiei de acţiuni nr. 3" din Planul de acţiuni, structura sistemului de protecţie a mediului va fi reorganizată integral în perioada 2014-2016. Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 La data 26.05.2014 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 349 privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului prin care s-a modificat organigrama/structura aparatului central al Ministerului Mediului. Statul de personal fiind avizat la Cancelaria de Stat la 10 iulie2014. A fost elaborată şi implementată noua Schemă de încadrare pentru anul 2014 a ministerului. A fost elaborat şi avizat la ministerele de resort proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Fondul Ecologic Naţional. La moment proiectul se află pentru expertiza anticorupţie la centrul Naţional Anticorupţie (anexa nr.l), apoi va fi transmis Ministerului Justiţiei, după care spre aprobare în şedinţă de Guvern. La data de 23 octombrie 2014 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 888 cu privire la Unitatea pentru implementarea şi coordonarea proiectelor Instituţia Publică "EMP Management Durabil POP". A fost elaborat şi transmis spre avizare proiectul hotărîrii Guvernului pentru conformarea regulamentelor şi statutelor oficiilor şi unităţilor de implementare create de minister la cadrul legal existent (anexa nr.2). scris.nr.10-05/1091 din 07.06.2017 "Pe parcursul anului 2016 a fost efectuată o analiză funcțională a instituțiilor de mediu și elaborat un Concept de reorganizare și reformare a instituțiilor de mediu. Proiectul Conceptului a fost discutat în cadrul a mai multor ședințe, s-a identificat o structură a viitoarei Agenții de mediu precum și funcțiile și atribuțiile acesteia. Reieșind dinn acest concept fost elaborat, avizat și prezentat Guvernului proiectul Regulamentului nou al Ministerului Mediului și modificările la Regulamentul Agenției „Moldsilva, și la Regulamentul Inspectoratului Ecologic de Stat. Pachetul de documente a fost transmis Cancelariei de Stat pentru promovare și aprobare în ședința de Guvern, prin scrisoarea cu nr. 03-05/1736 din 17.08.2016, dar care ulterior a fost restituit Ministerului Mediului prin scrisoarea nr. 31-14-48-967 din 12.09.2016 argumentându-se că, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 953 din 08.08.2016 „Pentru stabilirea moratoriului privind majorarea numărului de unități de personal real încadrate în autoritățile publice și alte instituții finanțate din bugetul de stat”, dar și avînd în vedere că urmează reforma instituțional la nivel de Guvern, la etapa actuală promovarea proiectului Regulamentului Ministerului Mediului nu este oportună. Prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (politica bugetar – fiscală), Art. XII și Art. XIV au fost modificate: Legea nr 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător și Legea nr 1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului. Astfel, conform Legii nr 281, Fondul Ecologic Național a fuzionat cu Fondurile ecologice locale. Respectiv, a fost inițiat și procesul de elaborare a Regulamentului Fondului ecologic național. În contextul reformei inițiate de Guvern, acesta urmează să fuzioneze cu Fondul de Dezvoltare Regională, deaceea promovarea noului Regulament al FEN s-a stopat."

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

3. Fundamentarea şi aprobarea criteriilor privind remunerarea muncii, inclusiv cea stimulatorie (premii şi sporuri) pentru personalul din cadrul Ministerului, FEN şi altor entităţi din subordine;

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 Ministerul Mediului a elaborat Regulamentul privind stabilirea şi acordarea premiilor, unde au fost stipulate criteriile şi modalitatea de stimulare a funcţionarilor publici, aprobat prin Ordinul nr. 96 din 18 decembrie 2013. Cît priveşte gradele şi treptele de salarizare menţionăm că au fost stabilite prin acte administrative ale conducătorului ministerului fiecărui funcţionar public. Stabilirea gradului şi treptei de salarizare pentru cei 4 colaboratori vizaţi în materialele actului de control s-a efectuat conform regulilor privind stabilirea salariului expuse în art.12 alin.(2) şi art. 18 al Legii nr.48 din 22 martie 2012. privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, care stabileşte că salariul funcţionarului public se stabileşte, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege şi de normele sale de aplicare, prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice în cadrul căreia îşi desfaşoară activitatea funcţionarul public. (materialele respective se anexează). Comentariu echipa de audit din cadrul auditului investițiile capitale: - Regulamentul nu este explicit și unele prevederi contravin cadrului legal-normativ în vigoare. În urma discuțiilor contabilului-șef a menționat că acesta urmează a fi revizuit și adus în concordanță cu prevederile legale. - Nu sunt fundamentări și criterii privind retribuirea muncii: *pînă în prezent lipsește informația (procesele-verbale ale comisie) cu privire Ia vechimea muncii funcționarilor public la situația 01.04.2012. *pînă în prezent se acordă premii din contul mijloacelor FEN angajaților MM (funcționarilor publici).

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

4. Conformarea regulamentelor şi statutelor oficiilor şi unităţilor de implementare create de MM la cadrul legal existent;

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 Ca rezultat al revizuirii structurii sistemului de protecţie a mediului atît pe orizontal cît şi pe vertical, Ministerul Mediului a elaborat Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia, care ulterior a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24 aprilie 2014. Actul menţionat descrie situaţia existentă şi identifică problemele din sistemul instituţional şi managerial în domeniul protecţiei mediului, dar stabileşte şi propuneri privind redresarea situaţiei din domeniu. Astfel, potrivit „Direcţiei de acţiuni nr. 3” din Planul de acţiuni, structura sistemului de protecţie a mediului va fi reorganizată integral în perioada 2014-2016. Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 La data 26.05.2014 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 349 privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului prin care s-a modificat organigrama/structura aparatului central al Ministerului Mediului. Statul de personal fiind avizat la Cancelaria de Stat la 10 iulie2014. A fost elaborată şi implementată noua Schemă de încadrare pentru anul 2014 a ministerului. A fost elaborat şi avizat la ministerele de resort proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Fondul Ecologic Naţional. La moment proiectul se află pentru expertiza anticorupţie la centrul Naţional Anticorupţie (anexa nr.l), apoi va fi transmis Ministerului Justiţiei, după care spre aprobare în şedinţă de Guvern. La data de 23 octombrie 2014 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 888 cu privire la Unitatea pentru implementarea şi coordonarea proiectelor Instituţia Publică "EMP Management Durabil POP". A fost elaborat şi transmis spre avizare proiectul hotărîrii Guvernului pentru conformarea regulamentelor şi statutelor oficiilor şi unităţilor de implementare create de minister la cadrul legal existent (anexa nr.2). comentarii echipa de audit din cadrul auditului investițiile capitale (Anexa nr. 2): Neexecutat Echipa de management al proiectelor Managementul Durabil al POP (Poluanți Organici Persistenți) - are regulament aprobat prin HG nr. 888 din 23.10.2014 - Unitatea de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare - are regulament aprobat prin HG nr.986 din 11.08.2003 (actualmente este in proces de insolvabilitate) - Pentru celelalte oficii subordonate (regulamentele sunt aprobate de MM) a fost propus spre avizare proiectul HG cu privire la organizarea şi funcţionarea Oficiilor de implementare a proiectelor de asistenţă tehnică pe lîngă MM, care a primit avize negative din partea Cancelariei de Stat; Ministerul Finanţelor şî Ministerul Economiei. Totodată se menţionează că pînă în prezent nu este reglementat nici într-un act normativ: modul de stabilire a nivelului de salarizare a angajaţilor; criteriile de stabilire a limitei statelor de personal pentru fiecare entitate (oficii/unităţi), etc. scris.nr.10-05/1091 din 07.06.17 A fost conformat cadrului legal existent doar Regulamentul Unității pentru implementarea şi coordonarea proiectelor Instituţia Publică „EMP Management Durabil POP”, care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 888 din 23.10.2014. Au fost elaborate și Regulamentele Oficiului Prevenirea Poluării Mediului și a Oficiului „Schimbări climatice” însă în procesul avizării nu au fost acceptate de către Cancelaria de Stat.

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

5. Respectarea cadrului normativ la utilizarea automobilelor de serviciu şi la decontarea carburanților şi bunurilor materiale;

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 în urma recomandărilor Curţii de Conturi, Ministerul Mediului asigură managementul financiar şi de control în limita competenţelor şi în conformitate cu legislaţia în vigoare la utilizarea automobilelor de serviciu şi la decontarea carburanţilor şi bunurilor materiale. Deplasările pe teritoriul Republicii Moldova sunt acceptate în baza ordinului ministrului mediului şi graficului de deplasare. Indicarea kilometrajului şi a curselor efectuate în foile de parcurs sunt reflectate detaliat şi corespund destinaţiei reale, precum şi indicilor vitezometrului. Decontările bunurilor materiale se efectuează în baza ordinului ministrului, cu anexarea devizului de cheltuieli. (copia unui ordin şi grafic de deplasare se anexează- anexa nr.2- 8 file). Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 În urma recomandărilor Curţii de Conturi, Ministerul Mediului s-a conformat Ordinului nr.108 din 17.12.1998, al Departamentului Analize statistice şi Sociologice al Republicii Moldova. Comentarii echipa de audit din cadrul auditului investițiile capitale (Anexa 2): Starea de lucru s-a îmbunătățit, însă în foile de parcurs nu este indicat concret locul deplasării și respectiv nu este clar dacă automobilul este utilizat în interes de serviciu. Se întocmesc devize de cheltuieli pentru organizarea primirii delegației oficiale, în baza cărora se decontează bunurile materiale

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

6. Luarea de măsuri conform legislației în vigoare privind recuperarea datoriilor cu termen de achitare expirat şi a prejudiciilor, inclusiv de la persoanele condamnate;

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 La situaţia din 31.12.2012 în evidenţa contabilă era reflectată datoria debitoare în sumă de 3215,00 mii lei, iar la situaţia 01.06.2014 soldul datoriilor debitoare constituie 2014,00 mii lei. Datoriile în sumă de 1086,00 mii lei au fost închise în urma prezentării dărilor de seamă de către debitori (materialele se anexează - anexă 89 file). Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 La data de 30.07.2014, Ministerul Mediului a încasat datoria cu termen expirat în sumă de 60,0 mii lei de la Primăria Coşemiţa, rn. Criuleni (anexa nr.3). Suplimentar ministerul depune efort pentru recuperarea celorlalte datorii cu termen expirat. Suplimentar, ministerul a solicitat beneficiarilor de proiecte prezentarea documentelor justificative pentru stingerea datoriilor cu termen de achitare expirat (anexa nr.4,5,6,7). Comentariu echipa de audit (anexa 2 din cadrul auditului privind investițiile capitale efectuat în 2015) Au fost transferate 60,0 mii lei în FEN de la Primăria Coşerniţa (c/f 34110486) - S.A. Mingir- Agro (c/f.1003605005877) la situaţia 31.12.2014 datoria constituie 393,5 mii lei - conform deciziei Curţii Supreme de recuperare a datoriei de Justiţie (precum şi a Curții de Apel Economice) acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. Prin urmare, această sumă reprezintă un prejudiciu bugetului public național, deoarece angajații MM și FEN nu au întreprins în termenele stabilite de legislație acțiunile necesare pentru recuperarea acestei datorii. Decontarea s-a efectuat pe 22.04.2015 de angajații DFEC conform hotărîrii judecătorești, însă această hotărîre fiind înregistrată în cancelaria ministerului dar la data de 28.04.2015(nr.1070). Prin urmare, decontarea s-a efectuat de către DFEC în lipsa ordinului conducătorului. - AO SOS Ecologic (c/f 36520713) la situația 31.12.2014 datoria constituie 27,9 mii lei - nu au fost întreprinse măsuri în termen pentru a primi titlu executoriu, însă cînd l-au primit termenul deja a expirat. Conform deciziei instanței de judecată din 06.04.2015 termenul de executare a fost prelungit. Nu s-au luat măsuri: * Inspectoratul Ecologic de Stat (SRL „Soriastrim") -chiar dacă datoria debitoare în sumă de 600,0 mii lei reflectată la contul 178 „Decontări cu diferiți debitori și creditori" din 22.05.2005, nu s-au luat măsuri cu privire la transmiterea materiale/or secției juridice pentru recuperarea datoriei pe cale judiciară. * S.A. „Autocomtrans" - la MM (FEN) nu sunt documente confirmative cu privire la înregistrarea în evidenta contabilă a 15,0 mii lei la cheltuieli. Nu a fost luată la evidență nici de beneficiar întreprinderea municipală a Direcției Construcții Capitale (mun. Chișinău). * Pentru valoarea de 380,0 mii prejudiciului de la persoana care a fost condamnată - MM n-a solicitat în cadrul procesului penal sau ulterior recuperarea prejudiciului. - „Caliconix,, SRL (c/f 1003600053286) la situația 31.12.2014 datoria constituie 79,0 mii lei - doar pe 2L0L2015 a fost depusă cererea de chemare în judecată pentru recuperarea prejudiciului, ședința fiind stabilită pentru 16.10.2015. Totodată a nereflectării corecte a datoriilor debitoare nu au fost întreprinse măsurile necesare pentru încasarea mijloacelor utilizate/sau utilizate contrar destinației: STl Chișinău - 1000 mii lei; STl Ștefan Vodă-352,35 mii lei.

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

7. Ţinerea evidenţei contabile a MM, FEN şi asistenţei tehnice conform cadrului legal existent, inclusiv prin asigurarea evidenței separate a cheltuielilor aferente activităţii MM şi FEN, precum și autorizarea plăţilor către companiile de consultanţă doar după confirmarea prestării serviciilor contractate.

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 Cu privire la ţinerea în evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru gestiunea FEN, separat de celelalte cheltuieli ale MM, va informăm că conform Statului de personal al Ministerului Mediului, FEN este un serviciu în componenţa Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă a ministerului şi din aceste considerente cheltuielile nu pot fi reflectate separat (anexă - 44 file). Cu privire la programului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, MM menţionează că ministerul nu dispune de personal angajat şi remunerat pentru implementarea proiectului respectiv. Totodată, reflectarea în evidenţa contabilă a asistenţei tehnice în sumă de 313,3 mii euro şi respectiv 478,7 mii euro, ministerul a înaintat către Ministerul Finanţelor o scrisoare cu nr.DP-9 din 28.01.14 prin care se solicită informarea despre existenţa prevederilor asupra necesităţii reflectării în evidenţa contabilă a Grantului respectiv. Conform răspunsului primit de la Ministerul Finanţelor, prin scrisoarea nr.24/3-4-173 din 28.05.14, MM a decis să reflecte în evidenţa contabilă asistenţa tehnică a grantului respectiv. Asistenţa tehnică se va reflecta în evidenţă în baza invoce-lor de plată înaintate de către consultant, deoarece ministerul nu dispune de facturi fiscale. Comentariu echipei de audit (Anexa 2 din cadrul auditului privind investițiile capitale efectuat în 2015) Se reflectă în evidenţa contabilă asistenţa tehnică. Nu se ţine evidenţa separată a cheltuielilor aferente activităţii MM şi FEN. De asemenea, pînă în prezent MM nu a întreprins măsuri privind înregistrarea în evidenţa contabilă a diminuării cheltuielilor efective (în baza documentelor primare) în sumă de 1809,8 mii lei a STl Chişinău (nr.3950) Se menţionează că conform actului de verificare cu STl „Chişinău" datoria creditoare de 1000 mii lei a fost înregistrată în evidenţa contabilă la STl „Chişinău" pe 13.06.2012, însă la FEN această sumă nu era înregistrată pînă în prezent. Doar la 07.08.2015 în evidenţa contabilă a MM s-a înregistrat datoria STl Chişinău în sumă de 1000 mii lei, soldul constituind 1809,8 mii lei (1000+809,8 mii lei).

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

8. Inițierea, elaborarea și implementarea, în cadrul Ministerului și entităților din subordine, a unui sistem standardizat de management (inclusiv financiar) şi de control intern, bazat pe reguli, procese și proceduri, prin determinarea și delimitarea distinctă a competenţelor şi responsabilităţilor subdiviziunilor și personalului angajat;

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 în perioada noiembrie 2013 - iulie 2014, Grupul de lucru privind implementarea sistemului de management financiar şi control, s-a întrunit în două şedinţe, în cadrul cărora s-a decis că obiecte ale managementului financiar şi controlului sunt toate activităţile şi procesele din cadrul entităţii publice, inclusiv elaborarea şi executarea bugetelor, elaborarea programelor, evidenţa contabilă, raportarea şi monitorizarea, astfel implementarea managementului financiar şi control ţine, într-o oarecare măsură, de responsabilitatea fiecărui angajat dintr-o entitate şi, prin urmare, constituie o parte implicită a fişei postului fiecărei persoane angajate. Astfel, s-a hotărât privind completarea registrului riscurilor de către fiecare direcţie precum şi descrierea proceselor operaţionale de care sunt responsabili. Actualmente, au fost îndeplinite registrele riscurilor pentru fiecare direcţie, următorul pas constând în generalizarea informaţiei şi elaborarea unui registru per minister. La fel, este iniţiată etapa de descriere a proceselor operaţionale. Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 S-au stabilit riscurile activității pentru toate domeniile de activitate ale ministerului și s-au descris procesele de lucru cu privire la controlul intern (anexa nr.30). Registrul comun al riscurilor Ministerului Mediului urmează a fi plasat pe pagina web. Totodată, pe site-ul MM http://mediu.gov.md/index.php/activitate/planuri-de-activitate pot fi accesate acțiuni și rezultate anuale concrete, constituind instrumentul principal pentru organizarea operațională a activității, divizarea responsabilităților, monitorizarea și evaluarea anuală a implementării obiectivelor Ministerului. Comentariu echipei de audit în cadrul auditului investiții capitate (Anexa 2): Deşi MM a format grupul de lucru privind implementarea sistemului de management financiar şi control, prin Ordinul nr.82 din 25.10.2013, auditul a constatat că preşedintele grupului de lucru nu mai activează în cadrul MM, iar din discuţiile cu membrii grupului de lucru au fost efectuate doai unele acţiuni aferente implementării Legii nr.229 din 23.09.2010: - elaborarea registrului riscurilor doar la DFEC, însă care are descrise doar riscuri cu privire Ia obligaţiile contractuale, alocaţiile contrar destinaţiilor şi evidenţa Mf şi OMVSD. Totodată nu este indicat şi gestionat riscul de fraudă în cadrul activităţilor curente; - descrierea doar a două procese de lucru în formă narativă (procesul de lucru a Grupului de lucru pentru achiziţii publice din cadrul MM şi procesul de lucru din cadrul DFEC privind procurarea bunurilor materiale).

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

9. Aprobarea recomandărilor metodologice privind inițierea, evaluarea/expertizarea (studii de (pre)fezabilitate, oportunitate și impact) privind proiectele sectoriale, inclusiv din cadrul FEN, pentru realizarea obiectivelor cost-eficient și rezultativ.

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 În scopul eficientizării activităţii FEN, în cadrul Ministerului Mediului a fost iniţiată implementarea proiectului „Consolidarea capacităţii pentru implementarea reformei fiscale în domeniul mediului pentru realizarea priorităților naţionale şi globale de mediu", finanțat de Fondul Global de Mediu și implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova). în cadrul proiectului se va face o analiză profundă a cadrului instituțional şi legal de funcţionare a fondurilor ecologice şi se vor propune soluţii pentru asigurarea eficientizării şi transparentizării activității acestora. In rezultat, urmează să se prezinte pachetul de amendamente la cadrul legal ce reglementează activitatea fondurilor ecologice, în care vor fi stabilite clar atît statutul cît şi priorităţile şi modalităţile de finanţare din aceste fonduri. Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 În urma creării Fondului Ecologic Național ca instituție separată, suplimentar vor fi ca sarcini elaborarea, implementarea metodologiilor privind evaluarea/ expertizarea proiectelor sectoriale finanțate din sursele financiare ale FEN.

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

10. Întreprinderea măsurilor pentru recuperarea, de la persoanele responsabile, a mijloacelor financiare alocate din FEN utilizate neregulamentar de către beneficiarii granturilor ecologice, precum şi a celor suportate de Oficiul Finanţării de Carbon pentru achitarea salariului în timpul demiterii ilegale a şefului oficiului.

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 Prin Hotărîrea Judecătoriei sect. Rîşcani din 23.07.2010 a fost dispusă încasarea din contul Oficiului Finanţării de Carbon a salariului pentru lipsa forţată de la serviciu a dnei S. Drucioc, prejudiciul moral şi cheltuieli pentru asistența juridică. Sursele au fost luate din plata anuală a Băncii Mondiale destinate beneficiarilor Proiectului de conservare a energiei şi reducere a emisiilor şi a Proiectului sisteme publice de încălzire pe baza de biomasă. În baza scrisorii Ministerului Finanţelor nr.11/1-2-09/3310 din 10.11.11, în anul 2012, Ministerul Mediului a alocat din Fondul Ecologic Naţional mijloace financiare în sumă de 304,9 mii lei, care ulterior au fost transferaţi integral la Primării (conform tabelului, anexa - 36 file). Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 Referitor la Oficiul Finanțării de Carbon, ministerul a întreprins măsuri pentru recuperarea mijloacelor financiare alocate din FEN și utilizate neregulamentar (anexa nr.8,9). La data de 20 ianuarie 2014 de către Procuratura municipiului Chișinău a fost examinat raportul reflectat de Curtea de Conturi a RM cu privire la pretinsa constatare a ilegalității demiterii șefului Oficiului Finanțării de Carbon, care prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani, mun. Chișinău din 23 iulie 2010 a fost restabilită în funcția deținută, cu eliberarea titlului executoriu. În final procuratura a constatat că concediere șefului Oficiului Finanțării de Carbon a avut loc în baza deciziei Comitetului de Supraveghere al Oficiului Finanțării de Carbon, fiind organ colegial fără a fi adoptat vre-un careva ordin intern de concediere din partea Ministerului Mediului așa cum s-a indicat în raportul Curții de Conturi, iar răspunderea angajatorului în așa situație nu este prevăzut de procedura penală. Ulterior la, 20 februarie 2014 de către procurorul Andrei Maţco a fost emisă Ordonanța de refuz în începerea urmăririi penale pe motiv că acțiunile membrilor Comitetului de Supraveghere al Oficiului Finanțării de Carbon, nu întrunește elementele infracțiunii, și clasarea procesului penal inițiat.

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

11. Examinarea situaţiei privind implementarea proiectului ,,Reparația digului de protecție în s. Palanca" şi luarea măsurilor imediate pentru înlăturarea abaterilor de la cadrul legal, stabilirea exactă a lucrărilor executate pînă la moment, conformarea beneficiarului la prevederile Legii nr.96-XVI din 13.04.2007, cu examinarea posibilităţii de sistare a finanţării proiectului pînă la înlăturarea abaterilor

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 în scopul asigurării corectitudinii şi respectării procedurilor de achiziţii publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi întru executarea recomandărilor Curţii de Conturi, Ministerul Mediului a stopat finanţarea proiectului "Reparaţia digului de protecţie în s. Palanca, r. Ştefan Vodă". Menţionăm că, în anul 2014, din sursele FEN nu a fost efectuat nici un transfer la contul STI Ştefan Vodă pentru implementarea acestui proiect. Ţinând cont însă de necesitatea continuării lucrărilor de reparaţie a digului de protecţie în s. Palanca şi darea în exploatarea a acestui obiect, Consiliul de Administrare a primit, la şedinţa din 04.07.2014, decizia de a numi în calitate de beneficiar de grant şi responsabil de implementarea acestui proiect Agenţia „Apele Moldovei". În acest sens a fost semnat un nou contract de acordare a grantului, iar alocarea surselor financiare va fi iniţiată doar după prezentarea documentelor justificative ce confirmă respectarea procedurilor legale, inclusiv selectarea antreprenorului, înregistrarea contractului la Agenţia „Achiziţii Publice", etc (extrasul din procesul-verbal se anexează). Totodată, menţionăm că, la solicitarea diverselor organe de control, materialele privind implementarea proiectului dat au fost prezentate, pentru investigarea corectitudinii utilizării surselor financiare alocate din FEN (anexa - 7 file). Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 La data de 12.09.2014, s-a publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 72 anunțul cu privire la efectuarea lucrărilor de reparaţie a digului de protecție în s. Palanca (anexa nr.10). Licitația publică s-a petrecut la data de 29.09.2014, a fost desemnat cîştigătorul licitaţiei, s-a perfectat contractul şi s-a prezentat Agenției Achiziții Publice pentru înregistrare. comentarii echipa de audit din cadrul auditului investiții capitale: Au fost stopate lucrările - Sa iniţiat o noua procedură de achiziţie pentru lucrările neexecutate însă lipseşte: * stabilirea exactă a lucrărilor executate (întocmirea unui proces verbal a tuturor lucrărilor executate şi contrapunerea acestora cu procesele verbale prezentate de antreprenor) * verificarea volumului lucrărilor executate de organele abilitate (Inspecţia de stat în construcţie)

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

12. Ministerul Mediului de comun cu Ministerul Economiei: examinarea relevanței privind asigurarea contribuţiei financiare a Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costeşti" la lucrările de protecţie a localităţilor din preajma lacului de acumulare.

response:
Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 S-a solicitat Ministerului Economiei acordarea contribuției financiare a IS „Nodul Hidroenergetic Costești” la lucrările de protecție a localităților din preajmă de inundații (anexa nr. 11).În urma examinării demersului MM, Ministerul Economiei a comunicat că în bugetul acestuia nu sunt prevăzute mijloace financiare care pot fi utilizate în acest scop, precum și nu sunt identificate fonduri din contul cărora pot fi acoperite cheltuielile respective. Reieșind din faptul că fondatorul întreprinderii este Agenției „Apele Moldovei” aflată în subordinea MM, MEC consideră oportun că mijloacele financiare pot fi alocate din bugetul de stat, la propunerea bine argumentată de către MM înaintată MIN FIN.

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

13. Ministerul Mediului de comun cu Agenția ,,Apele Moldovei" şi întreprinderile din subordinea agenţiei: asigurarea stabilirii exhaustive a drepturilor şi obligaţiilor posesorului și gestionarului digurilor de protecție (inclusiv a instalațiilor aferente), precum şi a evidenţei separate a acestora ca bunuri proprietate publică din domeniul public, faţă de alte bunuri aflate în circuitul civil proprietate a întreprinderilor, aprobînd în acest sens metodologii exhaustive.

response:
Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 În scopul ținerii evidenție separate a digurilor de protecție ca bunuri proprietate publică din domeniul public, față de alte bunuri aflate în circuitul civil proprietate a întreprinderilor, Agenția Apele Moldovei a solicitat administrațiilor publice locale pe teritoriul cărora sînt amplasate digurile pentru a prezenta deciziile Consiliilor primăriilor privind transmiterea digurilor în proprietate publică a statului (anexa nr.l2). Urmare a înregistrării digurilor ca proprietate publică a statului, vor fi stabilite drepturile exhaustive și obligațiile posesorului și gestionarului. Comentarii echipa de audit din cadrul auditului investiții capitale: Solicitarea este din 10.04.2012, încă înainte de efectuarea auditului. Pînă în prezent așa și nu au fost stabilite drepturile exhaustive și obligațiile posesorului și gestionarului

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

Ministerul Mediului să asigure de comun cu:14. Î.M. ,,STI Ștefan Vodă", Î.M. ,,STI Hînceşti", Î.S.,,DNH Costeşti": revizuirea actelor de executare a lucrărilor la obiectele finanţate din FEN, în corespundere cu cheltuielile real suportate și documentele normative existente, cu recuperarea cheltuielilor suportate neregulamentar în sumă de 3608,2 mii lei (2346,1 mii lei, 985,3 mii lei și, respectiv, 276,8 mii lei).

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 materialele privind implementarea proiectelor menționate în aceste puncte au fost transmise la solicitarea organelor de anchetă pentru a verifica dacă sunt elemente componente de infracțiune, care urmează a fi pedepsite conform Codului Penal. Astfel, urmare finalizării verificării materialelor, de către organele de urmărire penală, Ministerul Mediului va înainta acţiuni civile de recuperare a cheltuielilor suportate neregulamentar, în dependenţă de rezultatele anchetei (fie în cadrul dosarului penal, fie în instanța de drept comun). Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 Ministerul de comun cu Î.S.„DNH Costeşti” au revizuit actele de executare a lucrărilor la obiectul finanțat din FEN, în corespundere cu cheltuielile real suportate şi documentele normative existente (anexa nr.13). astfel valoarea de deviz constituie 3254,7 mii lei sau cu 169,7mii mai puțin (3424,4 mii lei – 3254,7 mii lei) Comentarii echipa de audit din cadrul auditului investiții capitale: * proiectul 3133 – STI ( Ştefan Vodă - au fost înregistrate ia cheltuieli 264,5 mii lei care pe parcursul la 2 ani nu s-au acceptat, ignorînd în totalitate constatările auditului Curţii de Conturi privind majorarea lucrărilor de 352,35 mii lei. * proiectul 3636/4144/4307 -STl Ştefan Vodă -nusepoate de urmărit returnarea mijloacelor în sumă de 92,7 ntiî lei (pentru majorarea nejustificată a costului lucrărilor s. Palanca), stabilite în urma efectuării inspecţiei financiare tematice, deoarece acestea urmau a fi transferate la contul Trezoreriei de Stat ci nu la FEN. Totodată, menţionăm că lucrările au fost stopate, însă nu s-a verificat volumul lucrărilor executate şi nu deţin informaţiile cu privire la controalele Inspecţiei financiar * proiectul 3843/4277 - STl Hînceşti - nu se poate de urmărit returnarea mijloacelor în sumă de 959,3 mii lei, stabilite in urma efectuării inspecţiei financiare tematice, deoarece acestea urmau a fi transferate la contul Trezoreriei de Stat ci nu la FEN. Chiar dacă s-a menţionat în HCC nr.59 din 25.11.2013 cu privire la recuperarea cheltuielilor suportate neregulamentar, MM (FEN) a efectuat ultima achitare/transfer în valoare de 613,5 mii lei, ignorînd, astfel, constatările auditorului. * proiectul 3926 - DNH Costeşti - contract modificat nu este. De asemenea nu se poate de urmărit returnarea mijloacelor în sumă de 129,97 mii lei (15,65 mii lei - SRL „Magistrala-Nord" şi 114,32 mii lei - SRL „Vocaţie"), stabilite în urma efectuării inspecţiei financiare tematice, deoarece acestea urmau a fi transferate la contul Trezoreriei de Stat şi nu la FEN.

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

15. Î.M. ,,STI Hînceşti", Î.S. ,,DNH Costeşti", primăria com.Bubuieci: întreprinderea măsurilor necesare, conform cadrului legal existent, pentru fundamentare/recuperarea cheltuielilor suportate iraţional în sumă de 3834,0 mii lei (95,7 mii lei, 1561,0 mii lei și, respectiv, 2177,3 mii lei).

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 materialele privind implementarea proiectelor menționate în aceste puncte au fost transmise la solicitarea organelor de anchetă pentru a verifica dacă sunt elemente componente de infracțiune, care urmează a fi pedepsite conform Codului Penal. Astfel, urmare finalizării verificării materialelor, de către organele de urmărire penală, Ministerul Mediului va înainta acțiuni civile de recuperare a cheltuielilor suportate neregulamentar, în dependență de rezultatele anchetei (fie în cadrul dosarului penal, fie în instanța de drept comun). Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 în anexele nr. 14,15 Vă prezentăm fundamentarea cheltuielilor suportate suplementar în valoare de 95,7 mii lei. Referitor la cheltuielile suportate irațional în sumă de 1561,0 mii lei, comunicăm că antreprenorul care a realizat lucrările la Î.S. „DNH Costești" s-a adresat către Ministerul Economiei de a explica prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 cu privire la măsurile de coordonare și reglementare de către stat a prețurilor (tarifelor) (anexa nr. 16,17). În scopul întreprinderii măsurilor necesare, conform cadrului legal existent, pentru fundamentare/recuperarea cheltuielilor suportate irațional în sumă de 3834,0 mii Iei, la data de 11.09.2014, Ministerul Mediului a solicitat Primăriei corn. Bubuieci mun. Chișinău întreprinderea măsurilor de rigoare (anexa nr.l8). Comentarii echipa de audit din cadrul auditului investiții capitale: - 95,7 mii lei (3843/4277) STl „Hînceşti" - documentele prezentate nu elimină dubiile precedente; - ÎS „GNH Costeşti-Stînca", r. Rîşcani - nu sunt întreprinse măsuri de politică în domeniul comercializării resurselor naturale subterane (limitării adaosului comercial). - Primăria com. Bubuieci - chiar dacă de Inspectoratul Ecologic de Stat au fost sistate lucrările, primăriei i se achita din FEN ultima tranşa (10%) de 390 mii lei, neluînd în consideraţie constatările auditului precedent. Prin urmare, nu avem un impactul al acestei investiţii prin sistarea activităţii din cauza lipsei proiectului.

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

16. Aparatul Preşedintelui Raionului Teleneşti, Oficiul Prevenirea Poluării Mediului: întreprinderea măsurilor necesare, conform cadrului legal existent, de recuperare a cheltuielilor suportate prin neincluderea în valoarea mărfurilor a TVA.

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 materialele privind implementarea proiectelor menționate în aceste puncte au fost transmise la solicitarea organelor de anchetă pentru a verifica dacă sunt elemente componente de infracțiune, care urmează a fi pedepsite conform Codului Penal. Astfel, urmare finalizării verificării materialelor, de către organele de urmărire penală, Ministerul Mediului va înainta acțiuni civile de recuperare a cheltuielilor suportate neregulamentar, în dependență de rezultatele anchetei (fie în cadrul dosarului penal, fie în instanța de drept comun). Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 Ministerul Mediului a solicitat Consiliului raional Teleneşti întreprinderea măsurilor de rigoare în scopul lichidării neajunsurilor depistate de Curtea de Conturi şi prezentarea Raportului final cu toate documentele justificative la FEN (anexa nr.19). comentarii echipa de audit din cadrul auditului invetiții capitale: Oficiul Prevenirea Poluării Mediului - s-au returnat 8,9 mii lei pe 20.09.2013 (8,3 mii lei) şi 06.12.2013 (0,6 mii lei). S-a înregistrat în evidenţa contabilă aplicaţia „WEB-GIS Portalul de mediu" (nr.3687) în valoare de 1104,7 mii lei (transmis în balanţa MM prin actul de primire-predare din 20.09.2013), însă transmisă eronat Ia balanța AAM în noiembrie 2013. Teleneşti -s-au returnat doar 56,12 mii lei. Insă pentru suma de 121,38 mii lei nu sunt documente confirmative cu privire la returnarea mijloacelor, din contra au fost reflectate ca cheltuieli.

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

17. Î.M. ,,STI Ștefan Vodă", Î.M. ,,STI Hînceşti", Î.S. ,,DNH Costeşti", primăria s. Măgdăceşti, primăria or. Hînceşti, primăria or. Şoldăneşti, primăria or. Călăraşi: conformarea la prevederile Legii achizițiilor publice nr.96-XVI din 13.04.2007.

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 toate proiectele aprobate spre finanţare din FEN sunt supuse procedurilor legale de efectuare a achizițiilor publice Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 Atît Ministerul Mediului cît și Agenția Apele Moldovei, în scopul conformării la prevederile Legii achizițiilor publice nr.96-XVI din 13.04.2007, a elaborat și transmis către beneficiarii proiectelor finanțate din sursele Fondurilor ecologice solicitări de a se conforma la prevederile Legii achizițiilor publice m\96-XVI din 13.04.2007 (anexa nr.20).

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

18. Î.M. ,,STI Ștefan Vodă": stabilirea exactă a lucrărilor executate pînă la moment la obiectul ,,Reparația digului de protecție în s. Palanca", precum şi contractarea antreprenorului pentru lucrările rămase, în baza prevederilor Legii nr.96-XVI din 13.04.2007.

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 în scopul asigurării corectitudinii și respectării procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu legislația în vigoare și întru executarea recomandărilor Curții de Conturi, Ministerul Mediului a stopat finanțarea proiectului "Reparația digului de protecție în s. Palanca, r. Ștefan Vodă". Menționăm că, în anul 2014, din sursele FEN nu a fost efectuat nici un transfer la contul STI Ștefan Vodă pentru implementarea acestui proiect. Ținând cont însă de necesitatea continuării lucrărilor de reparație a digului de protecție în s. Palanca și darea în exploatarea a acestui obiect, Consiliul de Administrare a primit, la ședința din 04.07.2014, decizia de a numi în calitate de beneficiar de grant și responsabil de implementarea acestui proiect Agenția „Apele Moldovei". În acest sens a fost semnat un nou contract de acordare a grantului, iar alocarea surselor financiare va fi inițiată doar după prezentarea documentelor justificative ce confirmă respectarea procedurilor legale, inclusiv selectarea antreprenorului, înregistrarea contractului la Agenţia „Achiziții Publice”, etc (extrasul din procesul-verbal se anexează). Totodată, menționăm că, la solicitarea diverselor organe de control, materialele privind implementarea proiectului dat au fost prezentate, pentru investigarea corectitudinii utilizării surselor financiare alocate din FEN (anexa - 7 file). Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 Conform Procesului-verbal nr.l de recepție la terminarea lucrărilor din 7 mai 2014 (anexa nr.21) au fost stabilite exact lucrările de executare pînă la stopare și anunțarea licitației. În total au fost executate lucrări în sumă de 28,8 mln lei La data de 12.09.2014, s-a publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 72 anunțul cu privire la efectuarea lucrărilor de reparație a digului de protecție în s. Palanca, pentru lucrările rămase (anexa nr.10). Licitația publică s-a petrecut la data de 29.09.2014, a fost desemnat cîştigătorul licitației, s-a perfectat contractul și s-a prezentat Agenției Achiziții publice pentru înregistrare. Valoarea contractului este de 1578,6 mii lei inclusiv (TVA 20%)

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

19. Î.S. ,,DNH Costeşti", Î.S. ,, STI Hînceşti": asigurarea revizuirii devizelor de cheltuieli suplimentare în sumă de 2900,78 mii lei şi, respectiv, de 7309,4 mii lei, a acordurilor adiţionale încheiate cu antreprenorii în corespundere cu volumul de lucrări suplimentare stabilite regulamentar de organizaţia de proiectare (verificate regulamentar), precum şi a preţurilor unitare stabilite în ofertele antreprenorilor.

response:
Î.S. ,,DNH Costeşti” Scrisoare nr. 25 din 20.02.2014 A fost revizuit devizul de cheltuieli suplimentar în sumă de 2900,78 mii lei, a acordului adiţional nr.2068/12-1-1 din 23.07.2013, s-a stabilit o sumă de îndeplinire a lucrărilor conform devizului 927213,74 lei, cu acord adiţional nr.2068/12-I-2 din 30.12.2013 încheiat cu antreprenorul în corespundere cu volumul de lucrări suplimentare stabilite regulamentar de organizaţia de proiect şi a preţurilor unitare stabilite în ofertele antreprenorului. Ministerul Mediului Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 privind revizuirea devizului de cheltuieli suplimentare în sumă de 2900,78 mii lei la proiectul "Consolidarea malului stâng al lacului de acumulare Costeşti Stânca", implementat de IS „DNH Costeşti" MM informează, că prin Acordul Adiţional nr. 2068/12-1-2 din 30.12.13 la Contractul nr. 23 din 19.11.13 a fost micșorat costul lucrărilor cu valoarea de 1 973 564 lei (copia Acordului adiţional se anexează) . Proiectul dat a fost supus unui şir de controale, inclusiv inspectării financiare cu privire la verificarea lucrărilor şi aplicarea sancţiunilor economice pentru abaterile şi încălcările depistate (copiile actelor privind rezultatele controalelor şi deciziilor de aplicare a sancţiunilor economice se anexează, anexa - 19 file). Totodată MM comunicăm că, problema ce ţine de realizarea proiectului nr.3843/4277, implementat de Î.S. "STI Hînceşti", în cadrul căruia a fost semnat un acord adiţional, prin care lucrările de 7309,6 mii lei (70% din valoarea lucrărilor iniţial contractate de 10441,0 mii lei) au fost înlocuite cu alte tipuri de lucrări în aceeaşi sumă, nu este în competenţa Ministerului Mediului. Aceasta ţine doar de competenţa Agenţiei Achiziţii Publice, deoarece Acordul adiţional nr. 1/26/12-11 din 08.10.12, privind modificarea lucrărilor în volum de cca 70% din costul total al lucrărilor, a fost înregistrat la Agenţia "Achiziţii Publice", unica instituţie abilitată cu dreptul de coordonare, monitorizare, evaluare şi control a modului în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţii publice (articolul 9 din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007, anexă - 9 file).

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

20. Î.S. ,, STI Hînceşti": încasarea de la S.A. „Orizontul-Lux" a garanţiei de bună execuţie, conform prevederilor contractuale.

response:
Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 Prin demersul nr. 38 din 30.10.2014, S.A. „Orizontul-Lux", roagă ca datoria de 412,6 mii lei, urmare a lucrărilor efectuate către Î.S. „ STI Hînceşti", să fie administrată în contul garanţiei de bună execuţie (anexa nr.22).

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

21. Î.M. ,,STI Ștefan Vodă", Î.M. ,,STI Hînceşti", Î.S. ,,DNH Costeşti": trecerea în cont a TVA şi ţinerea evidenţei contabile conform prevederilor actelor normative în vigoare.

response:
Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 Î.S. „DNH Costeşti" referitor la trecerea în cont a TVA şi ţinerea evidenţei contabile conform prevederilor actelor normative în vigoare s-a adresat către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (anexa nr.23, 24). IFSP a explicat că, entitatea are dreptul la trecerea în cont a TVA indiferent de formarea surselor financiare proprii îndreptate spre achitare, în cazul cînd aceasta dispune de factura fiscală eliberată de către furnizor.

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

22. Primăria com. Gura Căinarului: asigurarea fundamentării tehnico-economice a proiectului privind epurarea apelor reziduale provenite de la populație și agenții economici din s.Gura Căinarului și, respectiv, majorarea aportului financiar al partenerului privat; stabilirea modalității de gestionare ulterioară a stației de epurare, ținînd cont de aportul fiecărei părți la executarea proiectului, asigurînd eficiența și rentabilitatea investiției.

response:
Ministerul Mediului Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 Potrivit art. 84 al Legii nr. 1515-XII din 16 iunie 1993, una din sursele de formare a FEN este plata pentru poluarea mediului, care ulterior urmează a fi utilizată pentru acţiuni de prevenire a poluării mediului, lichidării consecinţelor poluării mediului, utilizarea de tehnologii noi, etc. In conformitate cu Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului, subiecţii obligaţi să achite plata pentru poluarea mediului sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare şi persoanele fizice, care desfășoară activitate economică generatoare de poluanţi. Astfel, putem conchide că, SRL „Rusnac Moldaqua" nu a contribuit doar cu suma de 7,2 mln lei dar şi cu achitarea obligatorie a plăţii pentru poluarea mediului, din care este format FEN. Potrivit prevederilor proiectului, toate bunurile mobile şi imobilele achiziţionate în cadrul proiectului sînt luate la balanţa primăriei Gura Căinarului, r. Floreşti. Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 Lucrările din cadrul proiectului demarat de comun cu primăria s. Gura Căinarului a fost finalizat şi dat în exploatare conform Procesului -verbal de recepţie finală nr.l din 26.08.2014 (anexa nr.25). Potrivit prevederilor proiectului, toate bunurile mobile şi imobile achiziționate în cadrul proiectului sînt luate la balanța primăriei s. Gura Căinarului, r. Florești (anexa nr.26).

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

23. Președintele raionului Telenești, preşedintelui raionului Rîșcani, primăria com. Bubuieci: elaborarea şi aprobarea regulamentară a fundamentărilor tehnico-economice cu privire la implementarea proiectelor finanţate de FEN, a modului de gestiune ulterioară a procesului de producţie şi a determinării cotei-părţi de finanţare a proiectului din alte surse, precum şi asigurarea utilizării eficiente a utilajului procurat.

response:
Ministerul Mediului Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 privind fundamentarea tehnico-economică a proiectelor, MM comunică că aceasta va fi luată în calcul la examinarea tuturor proiectelor depuse pentru finanţate din FEN. După finalizarea implementării proiectelor nr. 3864, 3808 şi 3943, Ministerul Mediului prin intermediul instituţiilor sale desconcentrate în teritoriu, va monitoriza utilizarea eficientă şi conform destinaţiei a utilajelor procurate din sursele FEN. Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 Ministerul Mediului a solicitat consiliului raional Teleneşti întreprinderea măsurilor de rigoare în scopul lichidării neajunsurilor depistate de Curtea de Conturi şi prezentarea Raportului final cu toate documentele justificative la FEN (anexa nr.l 9). în scopul întreprinderii măsurilor necesare, conform cadrului legal existent, pentru fundamentare/recuperarea cheltuielilor suportate iraţional în sumă de 3834,0 mii lei, la data de 11.09.2014 Ministerul Mediului a solicitat Primăriei corn. Bubuieci mun. Chişinău întreprinderea măsurilor de rigoare (anexa nr.l8).

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

24. Primaria or. Hîncești, primăria or. Șoldănești, primaria s.Măgdăceşti: întreprinderea acțiunilor față de antreprenori pentru respectarea de către aceştia a condițiilor contractuale şi asigurarea calităţii lucrărilor executate.

response:
Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 Ministerul Mediului a atras atenţia beneficiarilor de proiect pentru întreprinderea acţiunilor pentru respectarea de către antreprenori a condiţiilor contractuale şi asigurarea calităţii lucrărilor executate (anexa nr.27). Comentarii echipa de audit din cadrul auditului investiții capitale: MM, printr-o scrisoare, doar a atenţionat beneficiarii de proiect pentru întreprinderea acţiunilor pentru respectarea de către antreprenori a condiţiilor contractuale şi asigurarea calităţii lucrărilor executate. Prin urmare, constatăm lipsa interesului ministerului pentru utilitatea proiectelor finanţate. Totodată, verificările auditului, au constatat că: - pompa lipsă a fost instalată în iulie 2014 (l14 mii lei) ; -becurile LED funcţionează (73,9 mii lei).

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

25. Elaborarea şi iniţierea aprobării de către Guvern a Strategiei de utilizare durabilă a mijloacelor FEN, care să includă: stabilirea domeniilor prioritare ale utilizării resurselor financiare ale fondului; nomenclatorul condiţiilor exhaustive pentru evaluarea şi selectarea proiectelor şi a potenţialilor beneficiari de proiecte; lista exhaustivă a restricţiilor pentru potenţialii beneficiari de proiecte etc.

response:
Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 în urma aprobării hotărîrii Guvernului cu privire la Fondul Ecologic Național, ca instituție separată, care la moment se află pentru expertiza anticorupție la Centrul Național Anticorupție (anexa nr.l), va fi elaborată Strategia de utilizare durabilă a mijloacelor FEN, care va include: stabilirea domeniilor prioritare ale utilizării resurselor financiare ale fondului; nomenclatorul condițiilor exhaustive pentru evaluarea şi selectarea proiectelor și a potențialilor beneficiari de proiecte; lista exhaustivă a restricțiilor pentru potențialii beneficiari de proiecte.

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

26. Restabilirea în conformitate cu legislaţia în vigoare a mijloacelor fondului în sumă de 2,0 mil.lei, alocate şi utilizate neîntemeiat la implementarea proiectelor, precum şi în sumă de 5,9 mil.lei, alocate şi utilizate contrar destinaţiei.

response:
Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 în scopul realizării recomandării, ministerul a încasat o parte din mijloacele fondului (anexa nr.28). • Reparaţia sistemului de apeduct şi canalizare al Staţiunii turistice „Satul Moldovenesc” (beneficiar – S.R.L. „Satul Moldovenesc”) – 0,2 mil.lei. • Reconstrucţia apeductului microraionului cu construcţii cu multe nivele din satul Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă (beneficiar – Î.S. „STI”) – 0,014 mil.lei din 0,1 mil.lei; • Construcția sistemului de apeduct din satul Copanca, r-nul Căușeni (beneficiar – Î.S. „STI”) – 0.034 mil.lei din 0,2 mil.lei; • Construcţia sistemului de epurare, canalizare şi aprovizionare cu apă potabilă din or.Iargara, r-nul Leova (beneficiar – Î.S. „STI”) – 0,068 mil. lei din 0,5 mil.lei; • Restabilirea apeductului Micăuţi-Străşeni (beneficiar – Î.S. „STI”) – 0,04 mil. lei din 0,9 mil.lei

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

27. La implementarea proiectelor în domeniul aprovizionării cu apă, să solicite gestionarilor obiectivelor certificarea calităţii apelor şi corespunderea acestora standardeloe pentru apa potabilă.

response:
Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 Toate proiectele de aprovizionare cu apă a populației depuse la FEN sunt însoțite de avizele expertizelor ecologice de stat, avizele sanitare și procesele - verbale ale încercărilor de laborator de la centrele de sănătate publică privind calitatea apei (anexa nr.29). Comentarii echipa de audit din cadrul auditului investiții capitale: La etapa de pregătire a proiectului pentru aprobare se depun avizele expertizei ecologice de stat şi avizele sanitare, unde sunt incluse informațiile cu privire la calitatea apei din sondele arteziene. În unele cazuri sunt anexate şi documentația medicală (formularul nr.205/e) „Rezultatul investigației sanitaro-microbiologice"; procesele verbale de investigație a apei potabile (formularul nr.328/e)

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

28. Pentru înlăturarea discrepanţelor dintre normele de drept depăşite, să înainteze propuneri de reexaminare a Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.988 din 21.09.1998, asigurînd compatibilitatea cu normele legale în domeniul mediului şi racordîndu-l la cerinţele internaţionale de protecţie a mediului, parte la care este Republica Moldova.

response:
Scris. MM nr. 07-05/2263 din 01.12.2014 A fost elaborat şi avizat la ministerele de resort proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Fondul Ecologic Naţional. La moment proiectul se află pentru expertiza anticorupţie la Centrul Naţional Anticorupţie (anexa nr.l), apoi va fi transmis Ministerului Justiţiei, după care spre aprobare în şedinţă de Guvern.

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

Cerinte (4)

2.3. Inspecţiei Financiare şi se cere verificarea operaţiunilor şi a tranzacţiilor aferente implementării proiectelor ,,Complexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţiei în r-nul Hînceşti", ,,Reparația digului de protecție din s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă" şi „Consolidarea malului stîng al lacului de acumulare Costeşti-Stînca în preajma satelor Dumeni şi Proscureni, r-nul Rîşcani";

response:
Inspecția financiară prin Scris. nr. 27-05-01/1635 din 20.12.2013 a informat CC că proiectele ,,Complexul de măsuri pentru lichidarea consecințelor inundației în r-nul Hînceşti”, ,,Reparația digului de protecție din s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă” au fost incluse în Programul de activitate al Inspecției pentru semestru I al anului 2014. Prin Scris. Nr. 27-05-01/617 din 23.05.2014, Inspecția financiară informează CC despre efectuarea inspectării financiare la Î.S. „Hîncești”, „STI Costești-Stînca” și „STI Ștefan Vodă”. Ca rezultat au fost adoptate decizii cu privire la aplicarea sancțiunilor economice agenților economici nominalizați.

RO_1857_inspectia financiara 1.pdf
RO_2080_insp. financiara.pdf

2.1. Ministerului Mediului, pentru conformare şi demarare a unor restructurări instituţionale în domeniul administrat, în spiritul reformelor structurale şi recomandărilor cuprinse în Raportul de audit; şise cere, de comun cu Consiliul de administrare al Fondului Ecologic Naţional, implementarea punctuală a măsurilor aferente remedierii deficienţelor elucidate;

response:
Scris. Nr. 07- 05/1431 din 30.07.2014 Ca rezultat al activităţii nesatisfăcătoare depistate la Minister prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1176-VII din 06 iunie 2014 a fost eliberat din funcţie ex - ministru al mediului, Gheorghe Şalaru. De asemenea pentru activitatea nesatisfăcătoare a Agenţiei „Apele Moldovei" şi neregularităţile depistate de către Curtea de Conturi a fost eliberat din funcţie ex - directorul Agenţiei „Apele Moldovei", Marin Adam, şi a fost eliberat din funcţie Dl Constantin Pruteanu - juristconsult al Serviciului de Evidenţă şi Control al Fondului Ecologic Naţional. scris.nr.10-05/1091 din 07.06.2017 Prin Hotărârea Guvernului nr. 349 din 26.05.20I4 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotâriri ale Guvernului au fost operate modificări şi completări în Hotârîrea Guvernului nr. 847 din 18 decembrie 2009 ..Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, structurii şs efectivului-limuă ale aparatului central al acestuia'' în special ce ţin de consolidarea aparatului central al MM cu 14 unităţi ( de la 51 la 65) din contul cărora au fost consolidate direcţiile şi serviciile MM şi create structuri noi. necesare pentru activitatea instituţiei.

RO_2083_MM.pdf
RO_2084_ministerul mediului.pdf

2.2. Ministerului Finanţelor, pentru informare, luare de atitudine şi conformare privind relevanţa aprobării cadrului normativ în materie de evidenţă şi raportare asupra formării şi utilizării Fondului Ecologic Naţional;

response:
Ministerul Finanțelor prin scris. Nr. 05-02/15 din 04.07.2014 a informat CC că în cadrul proiectului Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale, aprobat în a doua lectură în Parlament, toate fondurile existente, inclusiv cele ecologice, la situația curentă urmează a fi integrate în bugetul de stat. Astfel, conform proiectului legii menționate, veniturile colectate de către autoritățile/instituțiile bugetare, de rînd cu veniturile generale și sursele de finanțare, se utilizează pe măsura încasării lor pentru finanțarea cheltuielilor aprobate în bugetele acestora, fără a fi condiționate pentru anumite cheltuieli. Respectiv, toate acestea urmează să asigure principiul universalității, iar sursele bugetelor alocate vor fi utilizate în mod econom, eficient și eficace, fundamentate pe programe de performanță.

RO_1858_ministerul finantelor.pdf

2.4. Inspecţiei de Stat în Construcţii şi se cere efectuarea controlului asupra volumelor de lucrări executate în cadrul proiectelor „Complexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţiei în r-nul Hînceşti" şi „Reparația digului de protecție în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă", cu luarea măsurilor conform prevederilor legale;

response:
Inspecția de stat în Construcții prin Scris. Nr. 1187/I-4 din 24.06.14 informează CC că controlul asupra volumelor de lucrări executate n-au fost efectuate, din motivul evitării unei dublări a controalelor de specialitate din partea organelor de resort. Astfel, obiectivele menționate au fost anterior supuse verificărilor de către specialiștii Inspecției Financiare, în rezultatul cărora au fost constatate venituri ilicite obținute prin majorări neîntemeiate ale valorilor lucrărilor executate.

RO_1856_inspectia de stat in construuctii.pdf