Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 64 din 13 decembrie 2013 privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Nisporeni pe anii 2011-2012

Numar din data de 2013-12-13 Nr. cerinte: 27 Nr. recomandari: 127

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Nisporeni dl Vasile Bîtcă, reprezentantului Guvernului în teritoriu dl Victor Rusu, vicepreşedintelui raionului Nisporeni dl Ion Munteanu, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Nisporeni dna Nina Brînzilă, şefului adjunct al Direcţiei Finanţe a Consiliului raional dna Vera Lazăr, șefului Secției Cultură a Consiliului raional dna Aurelia Andronachi și primarilor: or.Nisporeni - dl Ion Gangan, com.Vărzărești - dl Ion Crudu, și s.Bursuc - dl Victor Rusu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale pe anii 2011-2012.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28, art.30 alin.(4) şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, avînd drept scop verificarea și evaluarea respectării de către AAPL a legalității și regularității exercițiului bugetar; conformării cadrului metodologic și sistemelor de control intern rigorilor managementului financiar; administrării și integrității patrimoniului public.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit s-au obţinut prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin testarea expunerilor de motive ale persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost examinate deciziile şi dispoziţiile Consiliului raional (în continuare - CR) şi ale preşedintelui raionului, actele autorităților deliberative şi executive din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) de nivelul I.

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate și motivele invocate de persoanele cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Sintetizînd abaterile şi iregularităţile admise de autorităţile administraţiei publice locale (în continuare - AAPL) din raionul Nisporeni în procesul bugetar şi în gestionarea patrimoniului public în anii 2011-2012, se atestă că autoritățile respective nu au realizat în mod econom și exigent acțiuni aferente cuantificării și evaluării autentice a potențialului economic, respectiv, nu au identificat sursele fiscal-bugetare disponibile pentru consolidarea bazei financiare și dezvoltării socioeconomice.

În susținerea acestei opinii, precum și pronunțîndu-se asupra constatărilor din Raportul de audit, Plenul Curții de Conturi relevă următoarele:

  • În procesul de evaluare și elaborare a proiecțiilor fiscal-bugetare (2011 și 2012), autoritatea financiară din cadrul CR şi unele AAPL (nivelurile I şi II) au subestimat veniturile bugetare (evaluate de misiunea de audit) în sumă totală de 2,1 mil.lei. În același timp, se atestă că evaluările și propunerile de buget nu întrunesc diagnostica și fundamentările de rigoare, prognozele în ansamblu și per localități fiind diminuate. Neidentificarea și neevaluarea surselor aferente finanțelor publice au determinat neimobilizarea impozitelor și taxelor, evaluate de audit în sumă totală de la 3,0 mil.lei (minim) pînă la 6,8 mil.lei (maxim), inclusiv: venituri din arenda terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau pasibile de privatizare și din arenda funciară (1,6 mil.lei - 3,8 mil.lei); venituri din locaţiune și din chiria bunurilor proprietate publică (0,5 mil.lei); alte venituri (peste 0,9 mil.lei).

O rezervă nevalorificată pentru bugetele UAT o constituie restanţele contribuabililor, care, la situaţia din 31.12.2012, au însumat 1,3 mil.lei.

  • Managementul cheltuielilor bugetare nu corespunde rigorilor și normelor legale, în consecinţă fiind admise unele abateri şi nereguli, care afectează eficienţa alocativă. Astfel:

√ urmare solicitărilor din bugetul de stat a suportului financiar pentru finanțarea instituțiilor educaționale corelate la contingentul planificat, însă neracordate la numărul efectiv de beneficiari, administrația raionului a obținut resurse financiare în mărimi supradimensionate, acestea fiind ulterior recalculate și, respectiv, realocate (13,8 mil.lei) în alte scopuri;

√ Consiliul raional, neconformîndu-se rigorilor actelor guvernamentale, a dispus majorarea statelor de personal, respectiv, a alocațiilor bugetare, cheltuielile efective neregulamentare constituind cca 1,0 mil.lei (2011), astfel limitînd resursele financiare pentru alte scopuri;

√ gestionarea neconformă a alocațiilor capitale, precum şi nerespectarea regularității în sfera dată s-au soldat cu: cheltuieli nejustificate și supraprogramate; majorări neexpertizate și nefundamentate ale valorii lucrărilor; indisciplină și clauze contractuale compromise, neregulile cuantificate constituind suma de 5,2 mil.lei;

√ nerespectarea normelor legale aferente retribuirii muncii a determinat efectuarea de plăţi neregulamentare în sumă de 0,6 mil.lei;

√ s-a admis ignorarea cadrului de proceduri regulamentare și de transparență în procesul achiziţiilor publice.

  • Modul de gestionare a patrimoniului UAT nu oferă o informaţie exhaustivă privind valoarea bunurilor imobiliare, în consecință, riscul de dezintegrare și de pierdere a drepturilor de proprietate este unul iminent. Sistemul de management al patrimoniului UAT (nivelurile I şi II) nu întrunește exigențele legale, fiind afectat de deficienţe, cum ar fi: neasigurarea evidenţei corespunzătoare, respectiv, a raportării veridice a situaţiilor patrimoniale; neasigurarea înregistrării integrale a drepturilor asupra bunurilor imobile în Registrul specializat/de profil; nefinalizarea procesului de identificare, delimitare şi înregistrare a patrimoniului public proprietate de stat, a UAT şi privată etc. Această stare de lucruri, precum și neimplementarea de către AAPL a instrumentelor de control intern s-au soldat cu:

√ neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile și a rețelelor de gazificare, evaluate la cca 100,0 mil.lei;

√ neidentificarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică, transmis în gestiune întreprinderilor municipale de către consiliile locale, în valoare de cca 57,3 mil.lei;

√ nedispunerea și nemonitorizarea de către Consiliul raional a încheierii contractelor de comodat pentru patrimoniul transmis în gestiune instituţiilor medico-sanitare publice în sumă totală de 39,2 mil.lei;

√ neidentificarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică în valoare de cca 13,5 mil.lei;

√ neasigurarea delimitării terenurilor proprietate publică (a statului, a UAT şi privată), evidenţa defectuoasă şi lipsa controlului asupra modului de utilizare a acestora, ceea ce amplifică riscul gestiunii neautorizate a terenurilor proprietate publică și, respectiv, al neimpunerii fiscale şi pierderii, după caz, a dreptului de deţinător.

  • Managementul financiar-contabil necorespunzător, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, neținerea evidenţei analitice, iregularităţile în decontări au generat o raportare eronată a situaţiilor patrimoniale.
  • Curtea de Conturi constată că deficiențele în administrarea fondurilor publice de către AAPL din raionul Nisporeni sînt o consecință și a neasumării plenare de către autoritățile publice centrale de profil/regulatorii a coordonării/supravegherii managementului financiar, precum și neconformării instituționale a acestora și a administrațiilor locale la recomandările auditului public extern.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

 hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul AAPL din raionul Nisporeni pe anii 2011-2012, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Nisporeni, preşedintelui raionului Nisporeni, consiliilor locale şi primarilor: or. Nisporeni, satelor/comunelor Bălănești, Bălăurești, Brătuleni, Boldurești, Bolțun, Bursuc, Călimănești, Ciorești, Cristești, Grozești, Iurceni, Marinici, Milești, Șișcani, Soltănești, Valea-Trestieni, Vărzărești şi se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.2. Președintelui raionului, pentru călăuză, și se cere, în comun cu autoritățile de resort, asigurarea implementării unor măsuri punctuale privind dezvoltarea capacităților instituționale, întru:

2.2.1. formarea profesională a persoanelor cu funcții de răspundere și perfectarea îndrumărilor metodologice în materie de evaluări analitice aferente fundamentării bazei de date privind potențialul economic și, respectiv, surselor de formare a finanțelor publice per ansamblu, inclusiv a celor locale;

2.2.2. implementarea Legii nr.229 din 23.09.2010, aplicarea rigorilor și instrumentelor de control intern;

2.3. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Ungheni şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii iregularităților constatate în Raportul de audit;

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind:

- activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Nisporeni;

- dispunerea unor măsuri aferente dezvoltării capacităților instituționale ale autorităților din subordine în materie de management financiar, inclusiv prin redefinirea instrumentelor și procedurilor aplicabile în procesul bugetar;

- inițierea unor acțiuni de afirmare și monitorizare a sistemelor de control intern la nivelul administrațiilor locale;

- reactualizarea cadrului normativ, întru completarea vidului de îndrumări metodologice în aspect de evaluări/fundamentări fiscal-bugetare, precum și de evidență/raportare a bunurilor, în special a patrimoniului imobiliar;

2.5. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru familiarizare și monitorizare ulterioară;

2.5.1. Inspectoratului Fiscal de Stat Nisporeni, pentru confruntarea indicilor din sistemul informaţional departamental cu datele primăriilor, inclusiv întru cuantificarea materiei impozabile și aplicarea regimului fiscal, implementarea în acest sens a instrumentelor de combatere a neplăților și de conformare voluntară a contribuabililor;

2.6. Guvernului, pentru o posibilă examinare a conformării autorităţilor publice de resort şi a celor locale privind respectarea cadrului legal şi regulator în materie de evidenţă/cadastrare/(re)evaluare a patrimoniului public gestionat;

2.7. Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;

2.8. Comisiilor permanente parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare;

2.9. Fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova, pentru informare.

3. Să ia act de faptul că, pe parcursul auditului:

3.1. Aparatul președintelui raionului a luat măsuri în vederea majorării contului contabil 136 "Investiții pe termen lung" cu suma de 2,8 mil.lei; a restituit în buget suma de 4,6 mii lei, achitată neregulamentar pentru retribuirea muncii unor salariați; a efectuat corectările respective privind atribuirea eronată a 3 studii de fezabilitate;

3.2. Secția cultură (în septembrie 2013) a asigurat contabilizarea corespunzătoare a monumentului "Bustul lui M. Eminescu" (418,5 mii lei) și a proiectului "Reconstrucția cinematografului "Luceafărul" în Centrul raional de cultură și tineret" (920,5 mii lei); a asigurat restituirea plăților salariale achitate neregulamentar persoanelor plecate peste hotarele țării, în sumă de 5,6 mii lei;

3.3. Primăria or. Nisporeni:

- a evaluat și a înregistrat în evidență următoarele bunuri: stadionul sportiv, amplasat în centrul or.Nisporeni, cu suprafața de 2,2893 ha și construcțiile aferente acestuia (în total - 3,0 mil.lei); gardul din piatră din jurul stadionului (175,0 mii lei); construcțiile auxiliare (150,0 mii lei); havuzul din centrul orașului (250,0 mii lei); panoul primăriei din piața Ștefan cel Mare (50,0 mii lei); Memorialul ostașilor căzuți în cel de-al doilea război mondial și terenul aferent (4,4 mil.lei);

- a înaintat către autoritatea cadastrală teritorială un demers privind înregistrarea: a 4 depozite; a unei cazangerii, precum și a unei clădiri a fostei cazangerii; a 2 garaje; a unei clădiri (complex sportiv); a unui transformator;

- a întreprins măsuri în vederea corectării contului 203 "Cheltuieli bugetare pentru investiţii capitale" cu suma de 98,0 mii lei;

- a calculat penalități pentru neachitarea în termen în sumă de 111,5 mii lei și penalități pentru plățile funciare restante în sumă de 17,4 mii lei;

3.4. Primăria com.Iurceni:

- a evaluat și a înregistrat în evidența contabilă: rețelele de aprovizionare cu apă potabilă a s. Iurceni (5270,0 mii lei); Memorialul ostașilor căzuți în cel de-al doilea război mondial și terenul aferent (208,2 mii lei); stadionul sportiv (s. Iurceni - 103,3 mii lei); gardul din aliaj de fier (177,8 mii lei); terenul parcului sătesc (103,3 mii lei); clădirea Centrului de Sănătate Iurceni și terenul aferent (412,3 mii lei); stația auto (70,0 mii lei); gheretele din piața s.Iurceni și terenul aferent (35,8 mii lei); stema s.Iurceni și terenul aferent (20,0 mii lei);

- a restabilit suma de 839,7 mii lei la contul contabil 203 "Cheltuieli bugetare pentru investiţii capitale";

3.5. Primăria s.Bursuc a evaluat și a înregistrat în evidență: gardul aferent gimnaziului (10,0 mii lei); serviciile de proiectare a captării apei (48,8 mii lei) și studiul de fezabilitate (3,0 mii lei);

3.6. Primăria com.Boldurești:

- a evaluat și a înregistrat în evidență: Memorialul ostașilor căzuți în cel de-al doilea război mondial din s.Băcșeni (5,0 mii lei); clădirea în care este amplasat Oficiul poștal și Centrul de Sănătate (25,0 mii lei); gardul din aliaj de fier (177,8 mii lei) și poarta (8,0 mii lei); stația auto de așteptare din preajma primăriei (7,5 mii lei);

- a diminuat contul 010 "Clădiri" cu suma de 5,0 mil.lei, pe care a atribuit-o la contul contabil 203 "Cheltuieli bugetare pentru investiţii capitale" ca obiect în curs de execuții (Spitalul cu 50 de paturi din s.Boldurești);

- a diminuat valoarea liniilor și utilajului de iluminare stradală cu suma de 54,8 mii lei, atribuite neargumentat la valoarea acestora;

- a trecut din grupa "Clădiri" la grupele respective valoarea a 3 drumuri (1,3 mil.lei), a 2 conducte de gaz (0,2 mil.lei) și a cazangeriei (0,1 mil.lei);

3.7. Primăria s.Milești a atribuit la contul 203 "Cheltuieli bugetare pentru investiţii capitale" suma de 660,0 mii lei;

3.8. Primăria com.Bălănești:

- a evaluat și a înregistrat în evidență: Memorialul ostașilor căzuți în cel de-al doilea război mondial și teritoriul aferent (163,8 mii lei); clădirea în care este amplasat Oficiul poștal și terenul aferent (101,2 mii lei); clădirea Punctului medical cu 2 etaje și terenul aferent acestuia (907,8 mii lei); căminele culturale din s.Bălănești și s. Găureni, precum și terenurile aferente acestora (252,0 mii lei și, respectiv, 90,0 mii lei); Sistemul centralizat de aprovizionare cu apă potabilă a s.Bălănești (569,0 mii lei).

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (127)

1.1. în comun cu autoritățile financiare și fiscale: să asigure o conlucrare eficientă între AAPL din raion (inclusiv de nivelul I) întru implementarea modelelor analitice și procedurilor tehnice aferente inventarierii potențialului economic și materiei impozabile, (re)evaluării impozitelor și taxelor per ansamblu, inclusiv a celor locale;

1.2. în comun cu autoritățile financiare și fiscale: să acorde asistență tehnică și să instruiască personalul primăriilor privind identificarea obiectelor și subiecților impunerii fiscale;

1.3. în comun cu autoritățile financiare și fiscale: să inițieze procedurile de rigoare privind fundamentarea și stabilirea taxelor pentru serviciile publice, inclusiv în sfera de educație și cultură.

2. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în locaţiune a bunurilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

2. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în locaţiune a bunurilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

2. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în locaţiune a bunurilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

2. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în locaţiune a bunurilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

2. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în locaţiune a bunurilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

2. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în locaţiune a bunurilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

2. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în locaţiune a bunurilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

2. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în locaţiune a bunurilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

2. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în locaţiune a bunurilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

2. să asigure monitorizarea şi administrarea conformă a procesului de dare în locaţiune a bunurilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control intern menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa dată.

3. să asigure executarea conformă a obligaţiunilor atribuite, controlul corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozarea corectă a veniturilor din taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, cu acumularea integrală a acestora.

3. să asigure executarea conformă a obligaţiunilor atribuite, controlul corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozarea corectă a veniturilor din taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, cu acumularea integrală a acestora.

3. să asigure executarea conformă a obligaţiunilor atribuite, controlul corespunzător privind activitatea comercianţilor, precum şi prognozarea corectă a veniturilor din taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, cu acumularea integrală a acestora.

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.1. să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia;

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale şi contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale şi contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale şi contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale şi contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale şi contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale şi contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale şi contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

4.2. să stabilească, conform prevederilor legale şi contractuale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, evidenţa conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

5.1. să stabilească responsabilii de evidența și păstrarea documentelor ce țin de tranzacțiile efectuate privind terenurile proprietate publică, cu restabilirea integrală a documentelor și a evidenței acestor operațiuni;

5.2. să asigure încasarea restanțelor funciare în sumă de 344,5 mii lei, precum și a plăților periodice ce țin de rata inflației și de neexecutarea în termen.

6. să asigure respectarea necondiționată a cadrului metodologic la stabilirea raporturilor între bugetul de stat, bugetul de nivelul II şi bugetele de nivelul I, cu fundamentarea transferurilor și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea alocării integre a transferurilor destinate UAT de nivelul I.

6. să asigure respectarea necondiționată a cadrului metodologic la stabilirea raporturilor între bugetul de stat, bugetul de nivelul II şi bugetele de nivelul I, cu fundamentarea transferurilor și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea alocării integre a transferurilor destinate UAT de nivelul I.

7. în comun cu DÎTS să elaboreze politici clare şi distincte în aspectul criteriilor ce ţin de planificarea cheltuielilor pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt conform noii metodologii de finanţare a acestora.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

8. să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind stabilirea numărului de unităţi de personal şi a limitelor cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în domeniul dat.

9. să asigure implementarea unor proceduri de control întru respectarea strictă a legislaţiei, precum şi întru eficientizarea cheltuirii banilor publici pentru retribuirea muncii, cu înlăturarea iregularităților constatate.

9. să asigure implementarea unor proceduri de control întru respectarea strictă a legislaţiei, precum şi întru eficientizarea cheltuirii banilor publici pentru retribuirea muncii, cu înlăturarea iregularităților constatate.

9. să asigure implementarea unor proceduri de control întru respectarea strictă a legislaţiei, precum şi întru eficientizarea cheltuirii banilor publici pentru retribuirea muncii, cu înlăturarea iregularităților constatate.

9. să asigure implementarea unor proceduri de control întru respectarea strictă a legislaţiei, precum şi întru eficientizarea cheltuirii banilor publici pentru retribuirea muncii, cu înlăturarea iregularităților constatate.

10.1. să asigure elaborarea unei strategii privind proiectele investiţionale (inclusiv, reparaţii capitale), cu stabilirea priorităţilor în vederea finanţării construcţiilor în curs de execuţie, a surselor de finanţare, a principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice;

10.1. să asigure elaborarea unei strategii privind proiectele investiţionale (inclusiv, reparaţii capitale), cu stabilirea priorităţilor în vederea finanţării construcţiilor în curs de execuţie, a surselor de finanţare, a principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice;

10.1. să asigure elaborarea unei strategii privind proiectele investiţionale (inclusiv, reparaţii capitale), cu stabilirea priorităţilor în vederea finanţării construcţiilor în curs de execuţie, a surselor de finanţare, a principiilor de economicitate şi eficienţă, în scopul utilizării raţionale a finanţelor publice;

10.2. să implementeze proceduri şi procese de control intern, care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

10.2. să implementeze proceduri şi procese de control intern, care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

10.2. să implementeze proceduri şi procese de control intern, care să eficientizeze valorificarea mijloacelor alocate pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în cadrul achiziţionării şi contractării lucrărilor de reparaţii capitale.

11. să asigure constituirea garanţiilor de bună execuţie a contractelor/lucrărilor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

11. să asigure constituirea garanţiilor de bună execuţie a contractelor/lucrărilor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

11. să asigure constituirea garanţiilor de bună execuţie a contractelor/lucrărilor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

11. să asigure constituirea garanţiilor de bună execuţie a contractelor/lucrărilor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

12.1. să asigure desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor acestora, cu suportul metodologic, privind implementarea procedurilor de control intern la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente, care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice cadrului legal, precum și să monitorizeze executarea ulterioară a contractelor;

12.1. să asigure desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor acestora, cu suportul metodologic, privind implementarea procedurilor de control intern la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente, care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice cadrului legal, precum și să monitorizeze executarea ulterioară a contractelor;

12.1. să asigure desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor acestora, cu suportul metodologic, privind implementarea procedurilor de control intern la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente, care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice cadrului legal, precum și să monitorizeze executarea ulterioară a contractelor;

12.1. să asigure desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor acestora, cu suportul metodologic, privind implementarea procedurilor de control intern la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente, care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice cadrului legal, precum și să monitorizeze executarea ulterioară a contractelor;

12.1. să asigure desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor acestora, cu suportul metodologic, privind implementarea procedurilor de control intern la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente, care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice cadrului legal, precum și să monitorizeze executarea ulterioară a contractelor;

12.1. să asigure desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor acestora, cu suportul metodologic, privind implementarea procedurilor de control intern la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente, care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice cadrului legal, precum și să monitorizeze executarea ulterioară a contractelor;

12.1. să asigure desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor acestora, cu suportul metodologic, privind implementarea procedurilor de control intern la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente, care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice cadrului legal, precum și să monitorizeze executarea ulterioară a contractelor;

12.1. să asigure desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor acestora, cu suportul metodologic, privind implementarea procedurilor de control intern la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente, care să asigure conformarea procedurilor de achiziţii publice cadrului legal, precum și să monitorizeze executarea ulterioară a contractelor;

12.2. să întreprindă măsuri eficiente în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

12.2. să întreprindă măsuri eficiente în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

12.2. să întreprindă măsuri eficiente în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

12.2. să întreprindă măsuri eficiente în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

12.2. să întreprindă măsuri eficiente în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

12.2. să întreprindă măsuri eficiente în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

12.2. să întreprindă măsuri eficiente în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

12.2. să întreprindă măsuri eficiente în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

13. să examineze oportunitatea ajustării Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor cu caracter excepţional şi imprevizibil, totodată stabilind proceduri de control intern privind utilizarea conformă a mijloacelor fondului de rezervă şi remedierea abaterilor elucidate.

14. să implementeze proceduri eficiente de control intern care ar asigura conformarea la prevederile regulamentare a cheltuielilor pentru autoturismele de serviciu, pentru activitățile culturale și alte activități, cu înlăturarea neajunsurilor constatate de audit.

14. să implementeze proceduri eficiente de control intern care ar asigura conformarea la prevederile regulamentare a cheltuielilor pentru autoturismele de serviciu, pentru activitățile culturale și alte activități, cu înlăturarea neajunsurilor constatate de audit.

15.1. în comun cu IMSP: să asigure inventarierea şi aducerea în concordanţă a valorii investiţiilor pe termen lung, pentru reactualizarea și veridicitatea datelor IMSP şi ale fondatorului;

15.2. în comun cu IMSP, să asigure încheierea contractelor de comodat privind transmiterea în gestiune IMSP a patrimoniului public.

16.1. în comun cu autoritățile de profil, să asigure inventarierea, (re)evaluarea, evidența (fizică, valorică, contabilă) și înregistrarea regulamentară (inclusiv cadastrarea) a patrimoniului public, conform prerogativelor delegate puterii locale în condițiile legislației în vigoare;

16.2. să asigure raportarea conformă a capitalului propriu al unităților economice fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public din gestiunea întreprinderilor municipale, cu implementarea controlului intern respectiv în această privință;

16.3. să întreprindă măsuri întru aducerea în concordanţă cu prevederile legale și regulamentare a actelor statutare ale întreprinderilor municipale fondate.

17. să întreprindă măsuri eficiente și transparente în vederea asigurării evidenței conforme a fondului locativ, cu înregistrarea regulamentară a acestuia în Registrul bunurilor imobile.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

18. să se conformeze legislaţiei în vigoare și să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică.

19. în comun cu primăriile com. Vărzărești și s.Grozești, să asigure înregistrarea imobilelor la OCT, determinarea și includerea cotei de participare a fiecărei APL în proiectul de reabilitare a apeductului Prut-Nisporeni.

20. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

20. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

20. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

20. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

21. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

21. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

21. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

21. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

21. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

21. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

21. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

21. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

21. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

21. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

21. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul vizat, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

22. să asigure prezentarea la CNAS a declarațiilor anuale ale persoanelor asigurate pe anii 2003-2012.

Cerinte (27)

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu demararea acţiunilor concrete și coerente aferente remedierii impedimentelor în gestionarea fiscal-bugetară și administrarea patrimoniului public, precum și cu desemnarea entităților și persoanelor responsabile;

2.2.1. pentru călăuză, și se cere, în comun cu autoritățile de resort, asigurarea implementării unor măsuri punctuale privind dezvoltarea capacităților instituționale, întru: formarea profesională a persoanelor cu funcții de răspundere și perfectarea îndrumărilor metodologice în materie de evaluări analitice aferente fundamentării bazei de date privind potențialul economic și, respectiv, surselor de formare a finanțelor publice per ansamblu, inclusiv a celor locale;

2.2.2. implementarea Legii nr.229 din 23.09.2010, aplicarea rigorilor și instrumentelor de control intern;

2.3. se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii iregularităților constatate în Raportul de audit;

2.3. se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii iregularităților constatate în Raportul de audit;

2.4. pentru informare şi luare de atitudine privind: - activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Nisporeni; - dispunerea unor măsuri aferente dezvoltării capacităților instituționale ale autorităților din subordine în materie de management financiar, inclusiv prin redefinirea instrumentelor și procedurilor aplicabile în procesul bugetar; - inițierea unor acțiuni de afirmare și monitorizare a sistemelor de control intern la nivelul administrațiilor locale; - reactualizarea cadrului normativ, întru completarea vidului de îndrumări metodologice în aspect de evaluări/fundamentări fiscal-bugetare, precum și de evidență/raportare a bunurilor, în special a patrimoniului imobiliar;

2.5. pentru familiarizare și monitorizare ulterioară;

2.5.1. pentru confruntarea indicilor din sistemul informaţional departamental cu datele primăriilor, inclusiv întru cuantificarea materiei impozabile și aplicarea regimului fiscal, implementarea în acest sens a instrumentelor de combatere a neplăților și de conformare voluntară a contribuabililor;