Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.63 din 13 decembrie 2013 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Agenția „Moldsilva” și întreprinderile din subordine pe anii 2011-2012

Numar 17-23 din data de 2013-12-13 Nr. cerinte: 7 Nr. recomandari: 93

Curtea de Conturi, în prezenţa vice-directorului general al Agenției „Moldsilva”, dl I.Platon, șefului Secției economie, finanțe și evidență contabilă a Agenției „Moldsilva”, dna E.Guidea, șefului Direcției fondul forestier a Agenției „Moldsilva”, dl P.Rotaru, directorului Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, dl D.Galupa, șefului Direcției finanțele economiei naționale, cheltuieli capitale și achiziții publice a Ministerului Finanțelor, dl V.Pană, șefului Secției finanțele economiei naționale a Ministerului Finanțelor, dl Iu.Nastas, directorilor întreprinderilor de stat pentru silvicultură: Chișinău – dl D.Boaghie; Bălți – dl A.Fătu; Edineț – dl V.Munteanu; Glodeni – dl A.Scorpan; Orhei – dl V.Petic; Soroca – dl A.Bujor; Șoldănești – dl A.Cojocari, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Agenția „Moldsilva” și întreprinderile din subordine pe anii 2011-2012.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, avînd drept scop verificarea respectării de către autoritatea administrației publice de profil și întreprinderile din subordine a legalității și regularității în administrarea patrimoniului național gestionat, inclusiv a celui forestier; eficienței gestiunii economice și utilizării în mod econom a activelor; raționalității folosirii și integrității bunurilor proprietate publică; corespunderii managementului instituțional, corporativ și financiar rigorilor de bună guvernanță.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2. Probele de audit au fost colectate, prin: examinarea rapoartelor financiare și registrelor contabile ale entităților supuse auditării; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și informațiilor oferite; observații directe, precum și  familiarizarea cu explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților vizate. Au fost examinate, în acest sens, actele interne ale Agenției „Moldsilva” și ale întreprinderilor din subordine.
Examinînd rezultatele auditului și audiind rapoartele prezentate, precum și  explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:

în baza sintezei iregularităților și indisciplinei financiare atestate în activitatea Agenției „Moldsilva” și a întreprinderilor din subordine privind gestionarea patrimoniului public (2011-2012) și reieșind din constatările Raportului de audit, se menționează următoarele.
În perioada supusă auditării, top-managementul Agenției „Moldsilva” nu a realizat în mod sistemic măsuri aferente și complementare privind administrarea prudentă a patrimoniului din gestiune, în scopul asigurării integrității și folosirii raționale și eficiente a fondului forestier. Prin cumularea atît a funcțiilor de politici publice și regulatorii în domeniu, cît și a funcțiilor operaționale, Agenția nu și-a redimensionat competențele, nedelimitînd tranșant sferele și activitățile sectoriale și subsectoriale. O slăbiciune instituțională, în acest sens, o reprezintă subdezvoltarea capacităților și sistemelor de control intern. Autoritatea vizată nu a întreprins măsuri sistemice în materie de reglementări regulatorii și procedurale aferente managementului instituțional/corporativ/financiar, inclusiv privind evidența și înregistrarea drepturilor de proprietate a statului asupra terenurilor silvice, evaluarea acestora sub raport economic; folosirea rațională a resurselor forestiere; formarea și realizarea indicilor economico-financiari bazați pe eficiență și rezultate.
Modul defectuos de gestiune a complexului silvic per ansamblu a creat premise, respectiv, a determinat:
 • neîntocmirea și nedeținerea în mod exhaustiv a evidenței de stat a fondului silvic, ceea ce a generat divergențe între datele Agenției „Moldsilva” și ale Agenției Relații Funciare și Cadastru de cca 5,6 mii ha la terenurile fondului forestier și de cca 7,1 mii ha la terenurile acoperite cu păduri;
 • nedelimitarea și neînregistrarea drepturilor de proprietate a statului asupra terenurilor fondului forestier, ceea ce s-a soldat cu înstrăinarea a 18,6 ha de terenuri din fondul forestier și scoaterea din circuitul silvic a cca 8,9 ha de terenuri din fondul forestier pe o perioadă de 99 ani. De asemenea, întreprinderile silvice nu au asigurat înregistrarea dreptului de proprietate asupra a 920 de obiecte imobile cu valoarea de bilanț în sumă de 29,0 mil.lei, iar raportările privind valoarea patrimoniului public din gestiune conțin erori semnificative;
 • disfuncții de sistem în procesul de dare în arendă a terenurilor fondului forestier, precum și nerespectarea procedurilor aplicabile care au condiționat:
 • edificarea pe terenurile arendate a construcțiilor care nu se atribuie la categoria celor ușor demontabile și înregistrarea drepturilor de proprietate asupra lor;
 • utilizarea veniturilor provenite din arenda terenurilor de interes public la discreția conducerii Agenției, fără o evaluare/administrare/contabilizare/raportare regulamentară;
 • acumularea creanțelor de la darea în arendă a terenurilor (8,6 mil.lei, la situația din 01.01.2013);
 • nedeclararea promp a conflictului de interese;
 • neaprobarea și neimplementarea instrumentelor de control intern, care au contribuit la:
 • neînregistrarea (la intrări) a 992 m3 de masă lemnoasă depistată de Garda Forestieră;
 • subevaluarea costului la masa lemnoasă urmare a tăierilor ilicite în mărime de cca 2,5 mil.lei;
 • un management financiar contraperformant, care a tolerat:
 • carențe și nefundamentări analitice în stabilirea indicilor de gestiune economică a întreprinderilor silvice;
 • nealinierea la criterii de cost-eficiență și rezultate; evaluări irelevante și netransparente în proiecțiile de venituri corporative, estimări nefundamentate ale veniturilor fiscale/nefiscale și alocațiilor bugetare;  
 • cheltuieli corporative neregulamentare și ineficiente în sumă de cca 7,7 mil.lei;
 • imobilizarea, pe parcursul a mai multor ani, a mijloacelor pentru construcția edificiului Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (în continuare - ICAS), în sumă de 11,2 mil.lei.
Abaterile şi iregularităţile constatate (în sectoare, subsectoare) sînt, în linii mari, o consecință a ignorării și neimplementării sistemelor de control intern per ansamblu, inclusiv la nivel de entități; a managementului nesistemic și neconform; a coliziunilor juridice în cadrul legal/normativ.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
1. Se aprobă Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Agenția „Moldsilva” și întreprinderile din subordine pe anii 2011-2012 (se anexează).
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
2.1. Agenţiei „Moldsilva” şi entităţilor auditate, pentru conformare la  standardele de bună guvernanță și pentru inițierea unor măsuri punctuale, în scopul redresării administrării instituționale și corporative, remedierii iregularităților și implementării recomandărilor cuprinse în Raportul nominalizat;
2.2. Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru c, de comun acord cu Agenția „Moldsilva”, a datelor cadastrului funciar și cadastrului silvic;
2.3. Ministerului Finanţelor, pentru examinare, şi:
2.3.1. inițierea unei asistențe tehnice și supravegherii aferente privind implementarea de către Agenția „Moldsilva” și entitățile din subordine a Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul intern;
2.3.2. redefinirea, inclusiv pentru completarea vidului de norme, a îndrumărilor metodologice în materie de evidență și raportări aplicabile domeniului silviculturii;
2.3.3. actualizarea normelor legale/normative privind plata de arendă a terenurilor din fondul forestier;
2.4. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și posibilă examinare, cu titlu de autosesizare, a problemelor de fond privind relevanța/performanța managementului instituțional/financiar în cadrul Agenției „Moldsilva”, în scopul remedierii (reconcilierii) slăbiciunilor din cadrul legal/normativ aplicabil domeniului silviculturii (inclusiv privind: statutul inalienabil al terenurilor fondului silvic; înregistrarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor domeniului public; reglementarea dreptului de înregistrare în Registrul bunurilor imobile a construcțiilor edificate pe terenurile arendate) și redefinirii atribuțiilor aferente politicilor publice și activităților operaționale din sectorul vizat;
2.5. Inspecției de Stat în Construcții, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea verificării construcțiilor nefinisate ale Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice;
2.6. Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
2.7. Procuraturii Generale, spre examinare, conform competenței;
2.8. Comisiilor parlamentare: mediu și schimbări climaterice; economie, buget şi finanţe, pentru informare.
3. Se ia notă de faptul că, pe parcursul auditului:
3.1. Agenția „Moldsilva”:
- a demarat activitățile privind elaborarea normelor metodologice pentru stabilirea indicilor economico-financiari și aprobarea planurilor de investiții ale întreprinderilor silvice, în scopul utilizării normelor perfectate pentru anul de gestiune 2014;
- a asigurat restituirea plăților neregulamentare în sumă de 37,2 mii lei (inclusiv 18,7 mii lei de la personalul de conducere);
3.2. ICAS a realizat anumite activități de elaborare a Regulamentului cadastrului silvic (5 subcapitole), care urmează a fi dezvoltate, examinate și aprobate;
3.3. Întreprinderea de stat pentru silvicultură (în continuare - ÎSS) Chișinău a înregistrat dreptul de proprietate asupra terenului cu suprafața de 0,5 ha, obținut în schimbul terenului din fondul forestier;
3.4. ÎSS Orhei:
- a înregistrat în evidența contabilă și a încasat veniturile rezultate în urma efectuării controalelor privind punerea în valoare a masei lemnoase în sumă de 255,6 mii lei;
- a recuperat paguba (16,9 mii lei) echivalentă costului masei lemnoase atestate de audit drept lipsă;
- a prezentat spre calcul impozitul funciar în sumă de 9,5 mii lei și impozitul pe venit în sumă de 6,7 mii lei;
3.5. ÎSS Bălți:
- a întreprins măsuri în vederea restituirii pierderilor privind lipsa de carburanți în sumă totală de 8,9 mii lei (restituită integral în casieria întreprinderii);
- a recuperat paguba (81,4 mii lei) echivalentă costului masei lemnoase atestate de audit drept lipsă;
3.6. ÎSS Edineț a recuperat paguba (4,8 mii lei) echivalentă costului masei lemnoase atestate de audit drept lipsă.
4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre, Curtea de Conturi va fi informată în termen de 6 luni.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității”.

Recomandari (93)

1.1. să inițieze/promoveze o revizuire a cadrului normativ și legislativ aferent domeniului (sectoarelor/subsectoarelor) administrat, întru remedierea coliziunilor juridice și asigurarea unor norme clare, distincte și cuprinzătoare în scopul asigurării unui management instituțional/financiar prudențial și eficient;

1.2. în comun cu întreprinderile din subordine, să elaboreze și să aprobe un plan de acțiuni în vederea înregistrării conforme, într-un termen rezonabil, a bunurilor administrate de întreprinderile silvice, cu rezervarea mijloacelor necesare conform planurilor financiar-economice anuale pentru cadastrarea acestora;

1.3. să asigure elaborarea și aprobarea sistemului unic de ținere a evidenței de stat a fondului forestier și a cadastrului silvic, conform prevederilor propriului Regulament;

1.4. să întreprindă măsuri pentru contabilizarea conformă a bunurilor transmise în gestiunea întreprinderilor din subordine.

2.1. Agenția „Moldsilva” în comun cu Agenția Relații Funciare și Cadastru: să efectueze reconcilierea datelor din evidența de stat a fondului forestier cu Cadastrul funciar, pentru asigurarea veridicității datelor cadastrale;

RO_1771_ARFC H63 2013.pdf

2.2. Agenția „Moldsilva” în comun cu Agenția Relații Funciare și Cadastru: să asigure o comunicare eficientă și un schimb exhaustiv/relevant de informații pentru prevenirea cazurilor de înstrăinare a bunurilor publice.

response:
scrisoarea ARFC nr. 36/01-08/1099 din 18.06.2014 privind informarea Curții despre inițierea implementării recomanării nr. 2.1.

3.1. să asigure perfectarea reglementărilor interne ce țin de domeniul arendei terenurilor fondului forestier, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit și implementarea procedurilor respective de control, care să asigure excluderea faptelor de nerespectare a cadrului legal și regulator;

3.2. să ia măsuri pentru conformarea contractelor de arendă la prevederile legale;

3.3. să analizeze activitatea Secției arenda fondului forestier, cu implementarea procedurilor de control intern, întreprinderea măsurilor de rigoare privind sporirea eficienței acesteia și monitorizarea permanentă a performanțelor obținute;

3.4. să identifice toate construcţiile neautorizate, edificate pe terenurile fondului forestier arendate, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit;

3.5. să întreprindă măsurile de rigoare pentru neadmiterea formării creanțelor (inclusiv a celor cu termenul expirat), cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care că asigure identificarea și înlăturarea factorilor şi condiţiilor ce generează creşterea și neîncasarea acestora;

3.6. să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure comunicarea între subdiviziunile Agenției, în scopul eficientizării gestionării mijloacelor financiare cu excluderea cazurilor de raportare eronată a situațiilor financiare la entitate.

4. Agenția „Moldsilva”, în comun cu Inspecția de Stat în Construcții, să creeze un mecanism al fluxului de informații, în vederea comunicării reciproce a datelor cu privire la terenurile atribuite în arendă pentru prevenirea edificării neautorizate a construcțiilor.

response:
În scrisoarea ISC nr. 971.I-4 din 29.05.2014, Curtea este informată că Inspecţia de Stat în Construcţii în comun cu reprezentanţii Inspectoratului de Stat Ecologic, Agenţiei „Moldsilva" şi Mişcării Ecologice din Republica Moldova au efectuat inspecţii la Administraţiile Publice Locale şi la teren în vederea respectării procedurilor legale referitor la amplasarea, emiterea certificatelor de urbanism pentru proiectare şi autorizaţiilor de construire în spaţiile forestiere. S-a constatat, că în multe cazuri emitenţii certificatelor de urbanism pentru proiectare şi autorizaţiilor de construire la eliberarea acestor acte nu respectă întocmai cerinţele actelor legislative şi normative în vigoare, în special, Legile nr. 835-XIII din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, nr.721-XHI din 02.02.1996, privind calitatea în construcţii, nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie şi regulamentelor conexe la aceste legi. (Documentele confirmative sunt anexate)

RO_1772_ISC.pdf

5. Agenția „Moldsilva”, de comun cu ÎSS: Bălți, Orhei, Chișinău, Glodeni, Silva-Centru, Comrat, Edineț, Hîncești, Șoldănești, Nisporeni-Silva, să întreprindă măsuri în vederea încasării creanțelor pentru arendă înregistrate la întreprinderi, precum şi să stabilească instrumentele de monitorizare a acestui proces la nivel de ramură.

6.1. să implementeze proceduri exhaustive de control intern, care să asigure o monitorizare adecvată a procesului de punere în valoare şi recoltare a masei lemnoase și sporirea eficienței gestionării resurselor forestiere, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit;

6.2. să ajusteze cadrul regulator intern în aspectul determinării contravalorii masei lemnoase dobîndite în mod ilicit la prevederile actelor legislativ-normative în vigoare;

6.3. să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure responsabilizarea personalului Gărzii forestiere implicat în activitățile de control, comunicarea rezultatelor acestora și monitorizarea remedierii deficiențelor stabilite, în scopul eficientizării acestor procese;

6.4. să examineze cazurile de neîntreprindere a măsurilor de rigoare în urma controalelor efectuate și să ia atitudine față de acestea.

7. ÎSS: Soroca, Bălți, Glodeni să întreprindă măsuri pentru recuperarea prejudiciului cauzat în urma subevaluării masei lemnoase, în conformitate cu prevederile cadrului legal.

7. ÎSS: Soroca, Bălți, Glodeni să întreprindă măsuri pentru recuperarea prejudiciului cauzat în urma subevaluării masei lemnoase, în conformitate cu prevederile cadrului legal.

7. ÎSS: Soroca, Bălți, Glodeni să întreprindă măsuri pentru recuperarea prejudiciului cauzat în urma subevaluării masei lemnoase, în conformitate cu prevederile cadrului legal.

8. Agenția „Moldsilva” să asigure elaborarea și implementarea procedurilor ce țin de atribuirea dreptului de valorificare a tăierilor prin licitații forestiere, în scopul dezvoltării și eficientizării procesului prin majorarea numărului de participanți, asigurarea concurenței și creșterii veniturilor întreprinderilor din ramura silvică, cu implementarea controlului intern respectiv în această privință.

9.1. să implementeze proceduri de control intern, care să asigure eficientizarea comercializării producției forestiere, în scopul sporirii veniturilor întreprinderilor silvice;

9.2. să examineze cazurile de trecere la pierderi a producției lemnoase, precum și a materialului săditor, cu analiza cauzelor și întreprinderea măsurilor față de persoanele vinovate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10.1. să elaboreze și să aprobe note metodologice privind modul de stabilire a indicatorilor economico-financiari, cu implementarea procedurilor de control intern respective care să asigure planificarea relevantă a activității operaționale și de investiții a întreprinderilor din subordine;

10.2. să asigure elaborarea și aplicarea criteriilor bine determinate pentru distribuirea clară, transparentă și echitabilă a alocațiilor din bugetul de stat.

11.1. să reexamineze competențele fondatorului și Consiliului de administrație, prevăzute în statutele întreprinderilor din subordine, în vederea identificării şi eliminării funcţiilor care nu sînt relevante activităţii nivelului decizional respectiv;

11.2. să fundamenteze și să aprobe criterii de calculare a indemnizațiilor respective pentru membrii consiliilor de administrație.

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.1. să elaboreze și să implementeze un plan de măsuri privind optimizarea și raționalizarea cheltuielilor pentru eficientizarea activității întreprinderii;

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

12.2. să excludă cazurile de premiere neregulamentară a membrilor consiliilor de administrație și să ia atitudine față de persoanele care au comis neregulile constatate.

13. Agenția „Moldsilva” să asigure gestionarea/contabilizarea/raportarea mijloacelor obținute în baza acordurilor internaționale în conformitate cu cadrul legislativ/normativ în vigoare.

14. Agenția „Moldsilva”, de comun cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice și UIP să examineze cazurile de utilizare a mijloacelor Fondului Biocarbon în alte scopuri decît cele aprobate, cu implementarea unor măsuri și proceduri de control intern care să asigure excluderea neregulelor constatate de audit.

15.1. să întreprindă măsuri de elaborare a unor norme tip pentru întreprinderile ramurii silvice, în scopul uniformizării contabilizării și raportării situațiilor financiare și patrimoniale;

15.2. să respecte competențele fiecărui nivel decizional, cu excluderea cazurilor de imixtiuni în activitatea întreprinderilor fondate;

15.3. să elaboreze și să aprobe procedura de monitorizare a creanțelor pentru evitarea formării creanțelor dubioase;

15.4. să determine statutul mijloacelor transferate de către întreprinderile silvice pentru construcția edificiului ICAS, precum și o modalitate eficientă de achitare a creanţelor înregistrate la întreprinderile silvice în acest aspect;

15.5. să asigure aprobarea statelor de personal conform prevederilor actelor normative în vigoare, planificarea și executarea regulamentară a cheltuielilor pentru remunerarea muncii și a plăților stimulatorii;

15.6. să elaboreze și să implementeze Regulamentul de premiere a angajaților întreprinderilor silvice subordonate, cu specificarea condițiilor și indicatorilor care vor sta la baza calculării mărimii premiilor pentru angajații întreprinderilor;

15.7. să asigure actualizarea/ajustarea normelor de consum al carburanților, în scopul stabilirii acestora pentru echipamentul utilizat de fapt.

16.1. să examineze cazurile de remunerare, premiere și de acordare neconformă a ajutoarelor angajaților întreprinderilor, cu stabilirea unor proceduri exhaustive de control intern care ar asigura respectarea prevederilor actelor normative privind retribuirea personalului pe viitor;

16.1. să examineze cazurile de remunerare, premiere și de acordare neconformă a ajutoarelor angajaților întreprinderilor, cu stabilirea unor proceduri exhaustive de control intern care ar asigura respectarea prevederilor actelor normative privind retribuirea personalului pe viitor;

16.1. să examineze cazurile de remunerare, premiere și de acordare neconformă a ajutoarelor angajaților întreprinderilor, cu stabilirea unor proceduri exhaustive de control intern care ar asigura respectarea prevederilor actelor normative privind retribuirea personalului pe viitor;

16.1. să examineze cazurile de remunerare, premiere și de acordare neconformă a ajutoarelor angajaților întreprinderilor, cu stabilirea unor proceduri exhaustive de control intern care ar asigura respectarea prevederilor actelor normative privind retribuirea personalului pe viitor;

16.1. să examineze cazurile de remunerare, premiere și de acordare neconformă a ajutoarelor angajaților întreprinderilor, cu stabilirea unor proceduri exhaustive de control intern care ar asigura respectarea prevederilor actelor normative privind retribuirea personalului pe viitor;

16.1. să examineze cazurile de remunerare, premiere și de acordare neconformă a ajutoarelor angajaților întreprinderilor, cu stabilirea unor proceduri exhaustive de control intern care ar asigura respectarea prevederilor actelor normative privind retribuirea personalului pe viitor;

16.1. să examineze cazurile de remunerare, premiere și de acordare neconformă a ajutoarelor angajaților întreprinderilor, cu stabilirea unor proceduri exhaustive de control intern care ar asigura respectarea prevederilor actelor normative privind retribuirea personalului pe viitor;

16.2. să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern privind buna gestionare a carburanților, care să asigure respectarea normele regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu și la executarea lucrărilor de recoltare a masei lemnoase;

16.2. să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern privind buna gestionare a carburanților, care să asigure respectarea normele regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu și la executarea lucrărilor de recoltare a masei lemnoase;

16.2. să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern privind buna gestionare a carburanților, care să asigure respectarea normele regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu și la executarea lucrărilor de recoltare a masei lemnoase;

16.2. să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern privind buna gestionare a carburanților, care să asigure respectarea normele regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu și la executarea lucrărilor de recoltare a masei lemnoase;

16.2. să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern privind buna gestionare a carburanților, care să asigure respectarea normele regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu și la executarea lucrărilor de recoltare a masei lemnoase;

16.2. să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern privind buna gestionare a carburanților, care să asigure respectarea normele regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu și la executarea lucrărilor de recoltare a masei lemnoase;

16.2. să elaboreze și să implementeze proceduri de control intern privind buna gestionare a carburanților, care să asigure respectarea normele regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu și la executarea lucrărilor de recoltare a masei lemnoase;

16.3. să asigure ținerea evidenței contabile în conformitate cu prevederile cadrului regulator, pentru raportarea veridică a situațiilor financiare.

16.3. să asigure ținerea evidenței contabile în conformitate cu prevederile cadrului regulator, pentru raportarea veridică a situațiilor financiare.

16.3. să asigure ținerea evidenței contabile în conformitate cu prevederile cadrului regulator, pentru raportarea veridică a situațiilor financiare.

16.3. să asigure ținerea evidenței contabile în conformitate cu prevederile cadrului regulator, pentru raportarea veridică a situațiilor financiare.

16.3. să asigure ținerea evidenței contabile în conformitate cu prevederile cadrului regulator, pentru raportarea veridică a situațiilor financiare.

16.3. să asigure ținerea evidenței contabile în conformitate cu prevederile cadrului regulator, pentru raportarea veridică a situațiilor financiare.

16.3. să asigure ținerea evidenței contabile în conformitate cu prevederile cadrului regulator, pentru raportarea veridică a situațiilor financiare.

17. ÎSS Bălţi și Edineț să elaboreze un plan de măsuri de rigoare pentru onorarea obligațiunilor față de buget și neadmiterea acumulării datoriilor pe viitor.

17. ÎSS Bălţi și Edineț să elaboreze un plan de măsuri de rigoare pentru onorarea obligațiunilor față de buget și neadmiterea acumulării datoriilor pe viitor.

18. ÎSS Glodeni să respecte cu strictețe Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă şi să ia măsuri în vederea înlăturării deficienţelor în scopul asigurării integrității mijloacelor bănești.

19. ÎSS Șoldănești să efectueze inventarierea imobilelor în scopul înlăturării carențelor în datele privind componența, numărul și suprafața obiectelor recepționate în baza actelor normative.

Cerinte (7)

2.1. Agenţiei „Moldsilva” şi entităţilor auditate, pentru conformare la standardele de bună guvernanță și pentru inițierea unor măsuri punctuale, în scopul redresării administrării instituționale și corporative, remedierii iregularităților și implementării recomandărilor cuprinse în Raportul nominalizat;

2.2. Agenției Relații Funciare și Cadastru, de comun acord cu Agenția „Moldsilva”, pentru luare de atitudine și verificarea/reconcilierea datelor cadastrului funciar și cadastrului silvic;

response:
În scrisoarea ARFC nr. 36/01-08/1099 din 18.06.2014 Curtea este informată despre faptul că la 13.05.14 a fost organizată o ședință comună cu persoanele cu funcții decizionale din cadrul ARFC și Agenției „Moldsilva” cu privire la efectuarea lucrărilor de delimitare a fondului forestier de stat gestionat de Agenția „Moldsilva” și s-a convenit: 1. Agenţia „Moldsilva" în conformitate cu prevederile Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, va prezenta Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului о listă sistematizată a bunurilor imobile, proprietate publică a statului, amplasate în Gospodăria Silvică Edineţ. 2. Iniţierea unui proiect de efectuare a lucrărilor de delimitare a Intreprinderii silvice Edineţ (proiect pilot) şi efectuarea în termen de о lună a unui calcul prealabil al costurilor lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului. 3. Agenţia „Moldsilva" în comun cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va reexamina Acordul cu privire la colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului, organizării teritoriului şi sistemelor informaţionale geografice încheiat la 27 aprilie 2010 şi organizarea lunară a şedinţelor operative privind mersul lucrărilor de delimitare. Totodată, întru realizarea prevederilor Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Agenţia a elaborat un Program care prevede alocarea mijloacelor fmanciare necesare de circa 202 mln. lei şi a primit avize pozitive de la toate ministerele interesate cu excepţia Ministerului Finanţelor, care solicit! contramandarea iniţiativei în cauză, pînă la defmitivarea şi aprobarea cadrului bugetar pe termen mediu 2015-2017.

RO_1771_ARFC H63 2013.pdf

2.3.1. Ministerului Finanţelor, pentru examinare, şi: inițierea unei asistențe tehnice și supravegherii aferente privind implementarea de către Agenția „Moldsilva” și entitățile din subordine a Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul intern;

response:
Scrisoarea MF nr. 05-02/16 din 18.07.2014 Cu referire la aspectele ce ţin de iniţierea unei asistenţe tehnice şi supravegherii aferente privind implementarea de către Agenţia „Moldsilva” şi întreprinderile din subordine a Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul intern, Ministerul Finanţelor, în data de 21 ianuarie 2014 a desfăşurat în cadrul Agenţiei un seminar de instruire cu tematica „Organizarea şi implementarea sistemului de management financiar şi control", la care au participat 20 persoane. Suplimentar, Ministerul Finanţelor a elaborat şi a prezentat Guvernului Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern in anul 2013, care conţine şi о apreciere a sistemului de management financiar şi control pentru organele administraţiei publice centrale, inclusiv Agenţia „Moldsilva”. Raportul a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor la rubrica Despre minister/Controlul Public Financiar Intern/Rapoarte.

RO_1830_MF.pdf

2.3.2. redefinirea, inclusiv pentru completarea vidului de norme, a îndrumărilor metodologice în materie de evidență și raportări aplicabile domeniului silviculturii;

response:
Scrisoarea MF nr. 05-02/16 din 18.07.2014 Cu referire la aspectele ce vizează actualizarea normelor legale/normative privind plata de arendă a terenurilor din fondul forestier, inclusiv completarea vidului de norme, a îndrumărilor metodologice în materie de evidenţă şi raportări aplicabile domeniului silviculturii, Ministerul Finanţelor a remis în adresa Agenţiei „Moldsilva” о scrisoare, prin care a solicitat întreprinderea acţiunilor de rigoare privind actualizarea, în condiţiile economiei de piaţă, a plăţii anuale de arendă la acordarea dreptului de arendă a terenurilor din fondul forestier, inclusiv în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau recreere (scrisoarea nr. 11/1-2/03/49 din 23.01.2014 se anexează).

2.3.3. actualizarea normelor legale/normative privind plata de arendă a terenurilor din fondul forestier;

response:
Dat fiind faptul că, nu a fost întreprinsă nici о măsură în acest sens, Ministerul Finanţelor, la data de 30 iunie a organizat о şedinţă cu reprezentanţii Agenţiei „Moldsilva”, Trezoreriei de Stat, inclusiv alte Direcţii vizate din cadrul ministerului. La şedinţa respectivă, au fost puse în discuţie toate neregulile identificate de echipa de audit şi s-a convenit asupra creării unui Grup de lucru, inclusiv cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor, care va avea scopul de a revizui cadrul normativ ce vizează activitatea Agenţiei „Moldsilva", stabilirea modalităţilor de unificare a procedurii de raportare, închiderea conturilor la bănci comerciale şi deschiderea conturilor la Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat. Respectiv, Agenția „Moldsilva” urmează să întreprindă măsurile necesare, atît ce ţin de pregătirea şi prezentarea spre examinare a pachetului de acte ce vizează activitatea Agenţiei, cît şi de ordin organizatoric (şedinţe, mese rotunde, etc.). Scrisoarea prin care Ministerul Finanţelor îşi comunică disponibilitatea în procesul de revizuire a cadrului normativ, se prezintă în anexă (scrisoarea nr. 05-17/35 din 15.07.2014).

2.4. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și posibilă examinare, cu titlu de autosesizare, a problemelor de fond privind relevanța/performanța managementului instituțional/financiar în cadrul Agenției „Moldsilva”, în scopul remedierii (reconcilierii) slăbiciunilor din cadrul legal/normativ aplicabil domeniului silviculturii (inclusiv privind: statutul inalienabil al terenurilor fondului silvic; înregistrarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor domeniului public; reglementarea dreptului de înregistrare în Registrul bunurilor imobile a construcțiilor edificate pe terenurile arendate) și redefinirii atribuțiilor aferente politicilor publice și activităților operaționale din sectorul vizat;

2.5. Inspecției de Stat în Construcții, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea verificării construcțiilor nefinisate ale Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice;

response:
În scrisoarea ISC nr. 971.I-4 din 29.05.2014, Curtea este informată că Inspecţia de Stat în Construcţii a efectuat verificări la fața locului și a actelor prezentate. Astfel, s-a constatat că lucrările de reconstrucție a Centrului de Cercetări și Amenajări Silvice au derulat în baza tuturor actelor necesare. Lucrările de demontare, reconstrucţie şi consolidare a blocului administrativ în perioada anilor 1995-2002 au fost executate de S.R.L. „Verticali", S.R.L. „Concord-Străşeni" şi S.R.L. „VIA-BREVIS", i-ar calitatea lor a fost confirmată prin procese-verbale de verificare a calităţii lucrărilor ascunse ajunse ш fazele determinante, semnate de persoanele atestate in domeniu şi prin rezultatele încercărilor de laborator la betoane, sudură, certificatelor de confirmare a calităţii materialilor. In prezent, parțial nu sunt finalizate lucrările de finisare la etajul 1 şi 3, faţadă şi lucrările de amenajare. Actualmente, spaţiile finalizate a blocului administrativ se exploatează de către structurile Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice în lipsa dării in exploatare a acestuia.

RO_1772_ISC.pdf