Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.65 din 17 decembrie 2013 privind Raportul auditului performanței ,,Sînt administrate eficient fondurile Programelor de ajutor social și direcționate către păturile defavorizate ale populației?”

Numar 27-34 din data de 2013-12-17 Nr. cerinte: 51 Nr. recomandari: 172

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului și viceministrului muncii, protecției sociale și familiei dnele V.Buliga și R.Glavan, șefului Inspecției Sociale din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei dl M.Grigoriev, directorului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă dl I.Holban, președintelui   raionului Nisporeni dl V.Bîtca și președintelui raionului Cantemir dl A. Malașevschi, vicepreședinților raioanelor: Cahul, Florești, Sîngerei și Anenii Noi, respectiv, dna E.Bacalu, dl A.Postolache, dl A.Tabarcea și dl A.Barbăroșie, șefilor Direcțiilor raionale asistență socială și protecția familiei Florești, Anenii Noi, Cantemir și Nisporeni, respectiv, dl P.Rusu, dl M.Ganea, dl S.Butuc și dna X.Axente,  șefului adjunct al Direcției raionale asistență socială și protecția familiei Sîngerei dl M.Huzun, precum și a altor persoane responsabile din cadrul autorităților vizate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului performanţei Sînt administrate eficient fondurile Programelor de ajutor social și direcționate către păturile defavorizate ale populației?”.
Misiunea de audit s-a realizat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20132, avînd drept scop evaluarea eficacității mecanismului actual de gestionare rațională și eficientă a fondurilor alocate, precum și a progresului înregistrat la implementarea Programelor de ajutor social și de ajutor  pentru perioada rece a anului. Astfel, s-a urmărit obținerea unei asigurări rezonabile cu privire la: funcționarea efectivă a mecanismului de asigurare a autenticității, integrității și veridicității datelor și informațiilor care fundamentează aspectele decizionale la acordarea prestațiilor sociale și a procedurilor instituite în realizarea scopurilor și obiectivelor organizaționale, corectitudinea aplicării criteriilor de eligibilitate, direcționarea conformă a prestațiilor sociale către familiile defavorizate, precum și compatibilitatea politicilor promovate cu obiectivele proiectului în vederea eficientizării rețelei de asistență socială și gestionării raționale a fondurilor alocate.
Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, Manualul de audit al performanţei și Manualul de audit al tehnologiilor informaționale, elaborate de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit. În vederea susţinerii opiniilor, constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit s-au obţinut prin desfăşurarea procedurilor specifice auditului. În funcţie de contextul în care au fost aplicate, procedurile au inclus examinări, intervievări, testări, verificări şi analize etc.
Curtea de Conturi, ținînd cont de termenii de referință propuși de Banca Mondială, şi-a stabilit următorul obiectiv:
,,Procesele și procedurile stabilite pentru acordarea prestațiilor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului sînt eficiente și compatibile cu obiectivele Proiectului și acestea asigură o gestionare eficace a fondurilor alocate?”
Auditul a fost efectuat la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Inspecția Socială, fiind supuse auditului, în comun cu angajații Inspecției Sociale, și activitățile specifice desfășurate de 6 structuri teritoriale de asistență socială din cadrul Consiliilor raionale3, selectate în cadrul studiului preliminar.
Pentru a realiza obiectivele definite și a susține concluziile de audit, în procesul de verificare au fost solicitate, verificate și analizate unele informații aferente: plății prestațiilor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului de la Casa Națională de Asigurări Sociale; numărului şomerilor înregistrați la 6 Agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în perioada de referință; datelor privind terenurile agricole deținute de către beneficiari, inclusiv date/luate în arendă de la 32 de unități administrativ-teritoriale, și comparate cu cele introduse în sistemul informațional de ajutor social.
Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:
În anul 2008, Guvernul a demarat reforma sistemului de prestații sociale, în vederea redefinirii principiilor fundamentale ce guvernează acest domeniu și eficientizării practicilor de acordare a prestațiilor sociale, cu direcționarea resurselor către segmentele vulnerabile ale populației.
Reforma implementată, în contextul realizării angajamentelor asumate față de partenerii de dezvoltare, a propus utilizarea sistemului mixt de evaluare la acordarea prestațiilor sociale, bazat pe stabilirea venitului mediu global al familiei și pe bunăstarea acesteia, și s-a axat pe reducerea inegalităţilor şi a sărăciei familiilor, inclusiv a celor aflate în risc de excluziune socială.
În scopul realizării reformelor demarate, a fost instituită și autoritatea cu atribuții de inspectare a modului de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului și a serviciilor sociale.
Susținerea creșterii eficienței și echității sistemului de protecție socială în cadrul Programului de ajutor social s-a realizat în baza sprijinului financiar în valoare de 37,0 mil. dolari SUA, acordat Guvernului Republicii Moldova, prin intermediul unui credit finanțat în cadrul Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, ce urmează a fi implementat în perioada 2011-2016.
Auditul a constatat că au fost înregistrate progrese în implementarea noului mecanism de direcționare a prestațiilor sociale, principalele reușite fiind: reorganizarea și ajustarea structurii ministerului de resort; instituirea Inspecției Sociale, întru inspectarea modului de aplicare a legilor şi a altor acte normative în domeniul prestațiilor sociale; anularea Programului de compensaţii nominative și substituirea acestuia cu Programele de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului; revizuirea parametrilor criteriilor de eligibilitate a Programelor, ceea ce a permis acordarea sprijinului financiar unui număr esențial de familii defavorizate.
Totodată, potrivit constatărilor expuse în Raportul de audit, s-a relevat existența  unor probleme, deficiențe și nereguli în organizarea și realizarea procesului de acordare a prestațiilor sociale, care subminează efectul pozitiv al reformelor desfășurate în vederea eficientizării rețelei de prestații sociale și atingerii obiectivelor stabilite. Neregulile identificate relevă necesitatea soluţionării unui şir de probleme de ordin organizaţional și funcțional, precum şi  operării unor modificări în cadrul legal. Printre factorii determinanţi care au influenţat direct procesele de consolidare a eficacității rețelei de asistență socială și au afectat eficiența activităților ce vizează acordarea prestațiilor sociale, se menționează:
 • Neasigurarea oportunității măsurilor întreprinse în domeniul prestațiilor sociale în vederea extinderii pronunțate a ariei beneficiarilor potențiali de susținere financiară la acordarea prestațiilor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului;
 • Carențe și rezerve ale cadrului regulator ce vizează evaluarea obiectivă a venitului global mediu al familiei și stabilirea corectă și echitabilă a cuantumului prestațiilor sociale;
 • Neclarități ale cadrului legislativ la determinarea eligibilității solicitantului, care condiționează interpretarea diferită și tratarea neuniformă a prevederilor legale;
 • Interpretarea incorectă, neuniformă și echivocă a unor noțiuni juridice determinante la încadrarea solicitantului în statutul eligibil și cu impact asupra cuantumului prestației sociale;
 • Lipsa unor practici coerente și concludente de asigurare a suportului metodologic Direcțiilor  asistență socială și protecția familiei de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în vederea aplicării mecanismelor bazate pe elementele managementului de performanță;
 • Neelaborarea de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a instrucțiunilor detaliate privind implementarea standardelor pentru prestarea serviciilor și a modelului de afaceri nu a minimizat timpul de procesare a cererilor;
 • Inexistența unui mecanism de sancționare a angajaților care admit erori grave în procesul acordării prestațiilor sociale, soldate cu plăți neîntemeiate, precum și a beneficiarilor care nu declară în termenele prevăzute toate schimbările survenite;
 • Lipsa procedurilor formalizate privind mecanismul de suspendare a plăților, cu identificarea responsabililor implicați în procesul respectiv;
 • Definirea neclară și incompletă a responsabilităților angajaților Direcțiilor  asistență socială și protecția familiei, precum și atribuirea necorespunzătoare a sarcinilor de monitorizare a procesului de acordare a prestațiilor sociale;
 • Solicitarea neîntemeiată a unor acte la depunerea cererii, pe care exigențele cadrului legal nu le specifică ca obligatorii, și neinstituirea unor proceduri adecvate de examinare și păstrare a documentației;
 • Controlul managerial necorespunzător și monitorizarea nesatisfăcătoare a procesului de acordare a prestațiilor sociale în cadrul Direcțiilor asistență socială și protecția familiei;
 • Deficiențele majore în dezvoltarea și consolidarea sistemului de control intern, neevaluarea riscurilor și lipsa  politicilor de gestionare a acestora;
 • Insuficiența personalului calificat și competent pentru implicare în activitățile de acordare a prestațiilor sociale și neajustarea unităților de personal conform exigențelor normative;
 • Lipsa unui mecanism echitabil de stimulare a asistenților sociali comunitari, care să stabilească indicatori de performanță, criterii de evaluare a activității, precum și condiții de acordare a sporurilor și premiilor;
 • Nedefinirea clară în cadrul normativ a etapei în care se efectuează ancheta socială și neinstituirea acesteia ca procedură obligatorie efectuată în baza aplicării criteriilor de selectare;
 • Lipsa unor instrucțiuni clare privind modul de implementare a procedurilor de control la domiciliu și monitorizarea procesului respectiv;
 • Conlucrarea insuficientă între Direcțiile asistență socială și protecția familiei și autoritățile publice locale la efectuarea vizitelor de inspectare a beneficiarilor și instituirea neadecvată a comisiilor, fapt ce a subminat eficacitatea activității acestora;
 • Lipsa unui sistem de acțiuni coordonate și efective privind realizarea verificărilor ce vizează plățile efectuate către beneficiarii decedați;
 • Reflectarea eronată și incompletă în certificatele eliberate solicitanților de către inginerii cadastrali a datelor privind deținerea în posesie a terenurilor agricole;
 • Neaprobarea și neimplementarea metodologiei de desfășurare a procesului de control în vederea sistematizării și uniformizării procedurilor aplicate și asigurării calității controalelor efectuate de către inspectori;
 • Neelaborarea procedurilor de depistare și înlăturare a erorilor, inclusiv  modalitatea de calcul și de restituire a plăților acordate neîntemeiat, precum și de monitorizare a implementării recomandărilor;
 • Neadaptarea corespunzătoare a sistemului automatizat de ajutor social pentru a efectua verificarea încrucișată a propriilor date cu cele ale Casei Naționale de Asigurări Sociale;
 • Reținerea implementării Sistemului Informațional Automatizat ,,Ajutor Social”, persistența unor probleme de ordin tehnic în utilizarea acestuia;
 • Nedisponibilitatea sau calitatea proastă a datelor necesare pentru funcționarea Sistemului Informațional Automatizat ,,Ajutor Social”, fapt ce reduce considerabil eficiența și eficacitatea acestuia.

Concluzionînd cele menţionate în Raportul de audit, precum şi în prezenta Hotărîre, se atestă că reformele realizate și eforturile conjugate ale instituțiilor abilitate, în vederea consolidării eficacității rețelei de asistență socială și eficientizării procesului de acordare a prestațiilor sociale, s-au soldat cu rezultate benefice. Însă, performanţele în atingerea obiectivelor stabilite au fost diminuate de efectul unor factori de ordin organizațional, funcțional și legislativ. Măsurile realizate în vederea inversării tendinței de micșorare a numărului de beneficiari de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului n-au fost concludente și eficiente.  Carențele și lacunele persistente în cadrul legislativ și regulator, insuficiența personalului calificat, deficiențele în organizarea și exercitarea controlului intern la nivelul entităților responsabile, precum și executarea necorespunzătoare a sarcinilor manageriale au generat disfuncționalități în mecanismele de administrare, monitorizare și control. N-au fost instituite proceduri fiabile de asigurare a autenticității, veridicității și conformității informației care servește actului decizional la toate etapele procesului de acordare a prestațiilor sociale.
Întru ameliorarea situaţiei, gestionarea rațională a resurselor alocate și prevenirea repetării neregulilor sistemice, excluderea dificultăților constatate și extinderea performanței sistemului de prestații sociale, se remarcă importanţa ajustării cadrului legislativ la necesitățile existente, asigurarea reglementării procedurilor interne, stabilirea exhaustivă a atribuțiilor și responsabilităților angajaților, intensificarea acțiunilor de consolidare a sistemului de control intern și fortificarea capacităților instituționale ale autorităților implicate în acordarea prestațiilor sociale, redefinirea mecanismului de identificare a potențialilor solicitanți, precum și responsabilizarea instituțiilor vizate în vederea respectării legislației și asigurării consecvenței decizionale.
Obținerea de beneficii în aspecte de eficiență și eficacitate a domeniului presupune fructificarea aplicării pe scară largă a Sistemului Informațional Automatizat ,,Ajutor Social”, precum și întreprinderea măsurilor necesare  pentru înlăturarea lacunelor în gestionarea domeniului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, astfel încît să poată fi asigurată la un nivel tolerant securitatea, integritatea și disponibilitatea datelor, precum și obținerea de plusvaloare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:
1. Se aprobă Raportul auditului performanței „Sînt administrate eficient fondurile Programelor de ajutor social și direcționate către păturile defavorizate ale populației”, care se anexează la prezenta Hotărîre.
2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor indicate în subpunctele  2.1. – 2.7. și punctele 3 – 4  și se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, după cum urmează:
2.1. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Inspecției Sociale, Consiliilor raionale și Direcțiilor asistență socială și protecția familiei din cadrul raioanelor: Cahul, Anenii Noi, Cantemir, Florești, Nisporeni, Sîngerei, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor constatate, precum și implementării  recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre;
2.2. Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerului Educației, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Poliției de Frontieră, Direcţiilor asistenţă socială şi protecţia familiei din cadrul Consiliilor raionale, în conformitate cu rolurile atribuite și reieșind din spectrul datelor deținute, pentru realizarea unui proces eficient și participativ la toate etapele formării și exploatării Sistemului Informațional Automatizat  ,,Ajutor Social”, întru asigurarea acestuia cu informația necesară și coordonarea reciprocă a inițiativelor de automatizare;
2.3. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru:
2.3.1. intensificarea activităților de acordare a suportului metodologic Direcțiilor asistență socială și protecția familiei la dezvoltarea și consolidarea sistemului de control intern în vederea implementării principiilor bunei guvernări în realizarea activităților acestora;
2.3.2. consolidarea capacităților instituționale ale Inspecției Sociale, astfel încît aceasta să asigure exercitarea adecvată a atribuțiilor delegate privind crearea unui mecanism eficient de depistare și reducere a neregulilor aferente prestațiilor sociale;
2.3.3. impulsionarea activităților ce vizează implementarea Sistemului Informaţional Automatizat „Ajutor Social”;
2.3.4. elaborarea și înaintarea spre aprobare Guvernului a normelor ce țin de eligibilitatea pentru prestații sociale a deținătorilor terenurilor agricole în cazul transmiterii în arendă a acestora;
2.4. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru elaborarea reglementărilor privind definirea exhaustivă și clarificarea noțiunilor privind mărimea suprafețelor terenurilor agricole pentru care membrii adulți ai familiei solicitante pot fi eligibili la acordarea ajutorului social;
2.5. Consiliilor raionale, pentru:
2.5.1. examinarea în cadrul ședințelor  Consiliilor a rezultatelor auditului , în vederea fortificării capacităților structurilor teritoriale și evaluării zonelor problematice care minimizează eficiența și eficacitatea gestionării fondurilor alocate pentru Programele de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului;
2.5.2. examinarea oportunității suplimentării unităților statelor de personal cu atribuții în acordarea prestațiilor sociale, în vederea conformării la exigențele cadrului normativ și asigurării îndeplinirii eficiente a funcțiilor subdiviziunilor responsabile de realizarea politicii în domeniul asistenței sociale;  
2.5.3. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare și de monitorizare a ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei gestionări eficace a fondurilor alocate;
2.6. Autorităților administrației publice locale de nivelul II  și Direcţiilor  asistenţă socială şi protecţia familiei neindicate în pct.2.1., pentru informare și întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a procedurilor aferente acordării prestațiilor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului în cadrul structurilor teritoriale de asistență socială subordonate;
2.7. Guvernului, pentru informare și luare de atitudine, precum și pentru examinarea în cadrul unei ședințe de Guvern a rezultatelor auditului, în scopul evaluării punctelor slabe și problemelor constatate, care limitează eficacitatea sistemului de prestații sociale și gestionarea eficientă și rațională a resurselor alocate.
3. Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei permanente protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului,  pentru informare și o posibilă utilizare la luarea deciziilor aferente reformelor și inițiativelor de susținere a politicii în domeniul asistenței sociale.
4. Oficiului Băncii Mondiale, pentru documentare.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.54 din 04.12.2012  „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2013” (cu modificările ulterioare).
3 Direcțiile asistență socială și protecția familiei: Cantemir, Cahul, Sîngerei, Florești, Nisporeni și Anenii Noi.

Recomandari (172)

2. MMPSF: Să examineze posibilitatea creării în cadrul ministerului a unei structuri de management responsabilă de gestionarea și supravegherea tuturor structurilor teritoriale de asistență socială, pentru a asigura monitorizarea și susținerea metodologică a implementării eficiente a politicilor în domeniu.

response:
Scrisoarea nr. 01-4980 din 26.01.2015 în cadrul proiectului CBTM 2015 - 2017 a fost preconizată crearea Agenției Asistență Socială în subordinea MMPSF, care va avea și funcția de monitorizare și susținere metodologică a activității Direcțiilor / Secțiilor asistență socială și protecție a familiei.

RO_2281_MMPSF nr. 01-4980 din 26.01.2015.pdf

1. MMPSF: Să examineze oportunitatea revizuirii criteriilor de evaluare a bunăstării familiilor defavorizate și altor aspecte definitorii, în vederea extinderii numărului beneficiarilor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului.

response:
Scrisoarea nr. 01-4980 din 26.01.2015: Un pas destul de semnificativ in vederea extinderii numărului familiilor beneficiare de programul de ajutor social, de la 1 octombrie 2014, prin Hotărîrea Guvernului nr. 821 din 07.10.2014 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social", au fost introduse modificările: - A fost egalat pragul punctajului indicatorilor de bunăstare şi stabilit de 80 puncte pentru prestaţia de ajutor social şi APRA. - Din lista indicatorilor de bunăstare s-a exclus: televizorul color; frigiderul/congelatorul; maşina de spălat cu program manual; aspiratorul; centru muzical. - La calcularea venitului familiei nu se ia in consideraţie suportul financiar de stat acordat pensionarilor şi persoanelor cu disabilităţi. S-a introdus ignorarea a 200 lei din venit pentru familiile care îngrijesc de copii pînă la 1,5 ani la persoanele neasigurate şi 3 ani persoanele asigurate, (pentru fiecare indemnizaţie primită) şi ignorarea a 200 lei din salariu pentru fiecare membru al familiei care realizează venituri obţinute din drepturile salariale. În Legea bugetului de stat pentru anul 2014, nr. 339 din 23.12.2013, nivelul venitului lunar minim garantat este stabilit în mărime de 680 de lei pentru perioada ianuarie-octombrie 2014 şi în mărime de 720 de lei începînd cu 1 noiembrie 2014. La 11.09.2014 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 753 „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.l33-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social". Acest proiect prevede: că de la 1 noiembrie 2014, atunci cînd urma să intre în vigoare şi majorarea VLMG de la 680 la 720 lei, majorarea multiplicatorului la APRA de la 1,6 la 1,8; susţinerea familiilor cu copii, deoarece la calcularea VLG al familiei, pentru copii, să nu fie calculat 50% (340 lei) din VLMG, dar 70% (504 lei); prevede și încheierea unui Acord de cooperare între DASPF și familia beneficiară.

RO_2281_MMPSF nr. 01-4980 din 26.01.2015.pdf

3. MMPSF: Să asigure consolidarea statutului Inspecției Sociale, prin ajustarea cadrului normativ la cerințele și necesitățile funcționale ale instituției, în vederea stabilirii exhaustive a drepturilor, atribuțiilor și responsabilităților ce vizează executarea eficientă a funcțiilor acesteia.

response:
Din Scrisoarea nr. 3199 din 10.09.14: cu suportul financiar al Băncii Mondiale în cadrul Proiectului "Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială" în perioada 2012- 2014, Inspecţia Socială beneficiază de suport tehnic/consultativ atît din partea experţilor internaţionali cît şi locali specializaţi în domeniul de referinţă. De asemenea, inspectorii sociali au beneficiat de Potrivit informaţiei prezentate de Inspecţia Socială, aceasta "a elaborat un Plan de acţiuni privind implementarea recomandărilor înaintate Inspecţiei Sociale potrivit Raportului auditului performanţei „Sunt administrate eficient fondurile Programelor de ajutor social şi direcţionate către paturile defavorizare ale populaţiei". Planul respectiv a fost aprobat la 24.01.2014, fiind remis Curţii de Conturi prin scrisoarea Inspecţiei Sociale nr. 91 din 24.01.2014. Inspecţia Socială cu suportul expertului local din cadrul proiectului „Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială" a elaborat şi aprobat următoarele acte metodologice: 1. „Ghidul privind elaborarea, aprobarea şi urmărirea realizării planului de activitate al Inspecţiei Sociale", aprobat de şeful Inspecţiei Sociale la data de 22.03.2014; 2. Standardele de inspecţie aprobate de şeful Inspecţiei Sociale prin ordinul nr.74 din data 25.06.2014, care încorporează procesele operaţionale, procedurile, metodele de lucru şi regulile aplicabile în vederea executării atribuţiilor şi funcţiilor de bază a Inspecţiei Sociale. Au fost întreprinse măsuri şi referitor la implementarea recomandării nr. 19 din Raportul de audit, astfel prin ordinul şefului Inspecţid Sociale din 14.01.2014 au ^ fost aprobate formularele standardizate ale „Raportului individual cu privire la inspecţie" şi „Raportului cu privire la inspecţia raională". Elaborarea şi aprobarea formularelor respective asigură stabilirea elementelor necesare întocmirii Raportului de inspecţie, precum şi a interpretării univoce a încălcărilor constatate în urma exercitării misiunii de inspecţie. Aceste acte metodologice au fost remise Curții de conturi prin scrisoarea Inspecției nr. 616 din 25.07.14

RO_2280_MMPSF 3199 din 10.09.14.pdf

4. MMPSF: Să examineze procedurile standardizate în activitatea Inspecției Sociale, recomandate de experții străini, și, după necesitate, să le ajusteze la obiectivele Inspecției, cu aprobarea și punerea acestora în aplicare.

response:
Din Scrisoarea nr. 3199 din 10.09.14: cu suportul financiar al Băncii Mondiale în cadrul Proiectului "Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială" în perioada 2012- 2014, Inspecţia Socială beneficiază de suport tehnic/consultativ atît din partea experţilor internaţionali cît şi locali specializaţi în domeniul de referinţă. De asemenea, inspectorii sociali au beneficiat de Potrivit informaţiei prezentate de Inspecţia Socială, aceasta "a elaborat un Plan de acţiuni privind implementarea recomandărilor înaintate Inspecţiei Sociale potrivit Raportului auditului performanţei „Sunt administrate eficient fondurile Programelor de ajutor social şi direcţionate către paturile defavorizare ale populaţiei". Planul respectiv a fost aprobat la 24.01.2014, fiind remis Curţii de Conturi prin scrisoarea Inspecţiei Sociale nr. 91 din 24.01.2014. Inspecţia Socială cu suportul expertului local din cadrul proiectului „Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială" a elaborat şi aprobat următoarele acte metodologice: 1. „Ghidul privind elaborarea, aprobarea şi urmărirea realizării planului de activitate al Inspecţiei Sociale", aprobat de şeful Inspecţiei Sociale la data de 22.03.2014; 2. Standardele de inspecţie aprobate de şeful Inspecţiei Sociale prin ordinul nr.74 din data 25.06.2014, care încorporează procesele operaţionale, procedurile, metodele de lucru şi regulile aplicabile în vederea executării atribuţiilor şi funcţiilor de bază a Inspecţiei Sociale. Au fost întreprinse măsuri şi referitor la implementarea recomandării nr. 19 din Raportul de audit, astfel prin ordinul şefului Inspecţid Sociale din 14.01.2014 au ^ fost aprobate formularele standardizate ale „Raportului individual cu privire la inspecţie" şi „Raportului cu privire la inspecţia raională". Elaborarea şi aprobarea formularelor respective asigură stabilirea elementelor necesare întocmirii Raportului de inspecţie, precum şi a interpretării univoce a încălcărilor constatate în urma exercitării misiunii de inspecţie. Aceste acte metodologice au fost remise Curții de conturi prin scrisoarea Inspecției nr. 616 din 25.07.14

RO_2280_MMPSF 3199 din 10.09.14.pdf

5. MMPSF: Să elaboreze un ghid pentru efectuarea vizitelor la domiciliul solicitantului/beneficiarului, în vederea stabilirii corectitudinii informației declarate și a modificărilor intervenite ulterior, cu descrierea detaliată a procedurilor de asigurare a calității, precum și a mecanismului de stopare și restituire a plăților efectuate neregulamentar.

response:
Scrisoarea nr. 01-4980 din 26.01.2015 în anul 2014, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu suportul Băncii Mondiale, în cadrul proiectului "Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială" a elaborat şi publicat „Ghidul de comunicare al asistentului social". Acest ghid este adresat personalului structurilor teritoriale de asistenţă socială (STAS), inclusiv, şefilor acestora. Ghidul reprezintă o sursă de indicaţii şi recomandări pentru informarea corectă şi uniformă, precum şi reacţii necesare în diverse „situaţii/probleme" ce ar putea interveni în procesul de lucru. Ghidul va consolida capacităţile de expunere şi dialog ale angajaţilor STAS, reprezentanţilor APL, asistenţilor sociali comunitari cu beneficiari şi solicitanţii de ajutor social şi va deveni util tuturor în munca de zi cu zi. Ghidul se anexează (Anexa nr. 1).

RO_2281_MMPSF nr. 01-4980 din 26.01.2015.pdf

6. MMPSF: Să decidă asupra criteriilor de instituire a anchetei sociale ca procedură de verificare pentru beneficiarii de ajutor social (în baza profilului de risc), în scopul confirmării autenticității datelor declarate și evitării efectuării de plăți nejustificate beneficiarilor.

response:
Scrisoarea nr. 01-4980 din 26.01.2015 în anul 2014, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu suportul Băncii Mondiale, în cadrul proiectului "Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială" a elaborat şi publicat „Ghidul de comunicare al asistentului social". Acest ghid este adresat personalului structurilor teritoriale de asistenţă socială (STAS), inclusiv, şefilor acestora. Ghidul reprezintă o sursă de indicaţii şi recomandări pentru informarea corectă şi uniformă, precum şi reacţii necesare în diverse „situaţii/probleme" ce ar putea interveni în procesul de lucru. Ghidul va consolida capacităţile de expunere şi dialog ale angajaţilor STAS, reprezentanţilor APL, asistenţilor sociali comunitari cu beneficiari şi solicitanţii de ajutor social şi va deveni util tuturor în munca de zi cu zi. Ghidul se anexează (Anexa nr. 1).

RO_2281_MMPSF nr. 01-4980 din 26.01.2015.pdf

7. MMPSF: Să examineze oportunitatea elaborării unui mecanism de restricționare, pentru o perioadă determinată, a accesului la prestațiile sociale al beneficiarilor care nu respectă termenele legale de comunicare a modificărilor intervenite în informația declarată iniţial.

response:
Scrisoarea nr. 01-4980 din 26.01.2015 In scrisoarea nominalizată (din 26.01.2015) MMPSF a făcut trimitere la Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cît și la Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16.10.2008 în care deja este prevăzut mecanismul de restricționare și nu considera ei ca este necesar de a fi din nou revizuit.

8. Inspecția Socială: Să asigure aprobarea ghidului de bune practici, necesar activității de inspecție, și a manualelor operaționale, în vederea creării unui sistem unitar și eficient de inspecție.

9. Inspecția Socială: Să revizuiască cadrul metodologic existent, cu particularizarea proceselor și expunerea detaliată a instrucțiunilor procedurale obligatorii ce țin de: planificarea misiunilor; depistarea și înlăturarea erorilor; identificarea cauzelor; formularea constatărilor; modalitatea de calculare și restituire a plăților acordate neeligibil; elaborarea recomandărilor și monitorizarea implementării acestora, cu stabilirea formatului documentelor de lucru și a structurii raportului.

10. Să intensifice activitățile de conlucrare în vederea instituirii unui mecanism eficace de verificare a autenticității informațiilor declarate de solicitant/beneficiar, prin efectuarea frecventă a vizitelor selective la domiciliu de către comisiile comune pentru inspectare, în componența prevăzută de cadrul normativ.

10. Să intensifice activitățile de conlucrare în vederea instituirii unui mecanism eficace de verificare a autenticității informațiilor declarate de solicitant/beneficiar, prin efectuarea frecventă a vizitelor selective la domiciliu de către comisiile comune pentru inspectare, în componența prevăzută de cadrul normativ.

10. Să intensifice activitățile de conlucrare în vederea instituirii unui mecanism eficace de verificare a autenticității informațiilor declarate de solicitant/beneficiar, prin efectuarea frecventă a vizitelor selective la domiciliu de către comisiile comune pentru inspectare, în componența prevăzută de cadrul normativ.

10. Să intensifice activitățile de conlucrare în vederea instituirii unui mecanism eficace de verificare a autenticității informațiilor declarate de solicitant/beneficiar, prin efectuarea frecventă a vizitelor selective la domiciliu de către comisiile comune pentru inspectare, în componența prevăzută de cadrul normativ.

10. Să intensifice activitățile de conlucrare în vederea instituirii unui mecanism eficace de verificare a autenticității informațiilor declarate de solicitant/beneficiar, prin efectuarea frecventă a vizitelor selective la domiciliu de către comisiile comune pentru inspectare, în componența prevăzută de cadrul normativ.

10. Să intensifice activitățile de conlucrare în vederea instituirii unui mecanism eficace de verificare a autenticității informațiilor declarate de solicitant/beneficiar, prin efectuarea frecventă a vizitelor selective la domiciliu de către comisiile comune pentru inspectare, în componența prevăzută de cadrul normativ.

11. Să instituie un mecanism eficace de sancționare disciplinară a angajaților care admit nereguli ce determină efectuarea neîntemeiată a plăților în procesul de acordare a prestațiilor sociale, aplicabil în cadrul DASPF, în vederea responsabilizării acestora la exercitarea atribuțiilor de serviciu.

11. Să instituie un mecanism eficace de sancționare disciplinară a angajaților care admit nereguli ce determină efectuarea neîntemeiată a plăților în procesul de acordare a prestațiilor sociale, aplicabil în cadrul DASPF, în vederea responsabilizării acestora la exercitarea atribuțiilor de serviciu.

11. Să instituie un mecanism eficace de sancționare disciplinară a angajaților care admit nereguli ce determină efectuarea neîntemeiată a plăților în procesul de acordare a prestațiilor sociale, aplicabil în cadrul DASPF, în vederea responsabilizării acestora la exercitarea atribuțiilor de serviciu.

11. Să instituie un mecanism eficace de sancționare disciplinară a angajaților care admit nereguli ce determină efectuarea neîntemeiată a plăților în procesul de acordare a prestațiilor sociale, aplicabil în cadrul DASPF, în vederea responsabilizării acestora la exercitarea atribuțiilor de serviciu.

12.MMPSF: Să înainteze, în comun cu MAIA, propuneri privind reexaminarea modului de determinare a veniturilor obţinute din folosirea terenului agricol, asigurînd o evaluare cît mai aproape de veniturile reale.

response:
Scrisoarea MMPSF nr. 01-4980 din 26.01.2015: În cadrul proiectului "Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială": consultanță pentru dezvoltarea ajutorului social, calcularea venitului obținut din activități agricole și evaluarea venitului total" se va propune o metodologie noua bazată pe studii pentru calcularea venitului agricol normat familiilor solicitante și se vor examina implicațiile acestei metodologii pentru eligibilitate și direcționare în sistemul de ajutor social. Se anexează Raportul din 4 decembrie 2014 și procesul Verbal al ședinței grupului de lucru din 17.10.2014 (Anexa nr. 2).

RO_2281_MMPSF nr. 01-4980 din 26.01.2015.pdf

11. Să instituie un mecanism eficace de sancționare disciplinară a angajaților care admit nereguli ce determină efectuarea neîntemeiată a plăților în procesul de acordare a prestațiilor sociale, aplicabil în cadrul DASPF, în vederea responsabilizării acestora la exercitarea atribuțiilor de serviciu.

11. Să instituie un mecanism eficace de sancționare disciplinară a angajaților care admit nereguli ce determină efectuarea neîntemeiată a plăților în procesul de acordare a prestațiilor sociale, aplicabil în cadrul DASPF, în vederea responsabilizării acestora la exercitarea atribuțiilor de serviciu.

12. MAIA: Să înainteze, în comun cu MAIA, propuneri privind reexaminarea modului de determinare a veniturilor obţinute din folosirea terenului agricol, asigurînd o evaluare cît mai aproape de veniturile reale.

13. MMPSF: Să definitiveze, în comun cu alte autorități interesate, statutul persoanelor angajate pe cont propriu în agricultură.

response:
Scrisoarea MMPSF nr. 01-4980 din 26.01.2015: Informație extrasă din Procesul -verbal nr. 2 din 17.10.2014 și Raportul din 4 decembrie 2014 experților străini anexat: Se propune o modalitate nouă de identificarea a persoanelor angajate pe cont propriu în agricultură în baza venitului agricol obtinut în context neoficial, și anume: se va considera persoana angajată pe cont propriu în agricultură cei ce desfășoară lucrul cu ziua, sau membrilor familiei unde o persoana activează înregistrat ca fermier).

RO_2281_MMPSF nr. 01-4980 din 26.01.2015.pdf

14. MMPSF: În comun cu autorităţile administraţiei publice centrale de resort, să revizuiască cadrul-model metodologic aferent identificării, evaluării şi determinării veniturilor provenite din darea în arendă a terenurilor agricole, pentru călăuză DASPF.

response:
Scrisoarea MMPSF nr. 01-4980 din 26.01.2015: În cadrul proiectului "Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială": consultanță pentru dezvoltarea ajutorului social, calcularea venitului obținut din activități agricole și evaluarea venitului total" se va propune o metodologie noua bazată pe studii pentru calcularea venitului agricol normat familiilor solicitante și se vor examina implicațiile acestei metodologii pentru eligibilitate și direcționare în sistemul de ajutor social. Se anexează Raportul din 4 decembrie 2014 și procesul Verbal al ședinței grupului de lucru din 17.10.2014 (Anexa nr. 2).

RO_2281_MMPSF nr. 01-4980 din 26.01.2015.pdf

14. MAIA: În comun cu autorităţile administraţiei publice centrale de resort, să revizuiască cadrul-model metodologic aferent identificării, evaluării şi determinării veniturilor provenite din darea în arendă a terenurilor agricole, pentru călăuză DASPF.

15. MMPSF: Să concretizeze în Instrucţiunea cu privire la cererea de ajutor social prevederi explicite privind solicitarea actelor confirmative pe care urmează să le prezinte solicitantul în cazurile dării în arendă a terenurilor agricole şi nedispunerii de locuinţe proprii.

16. Să stabilească şi să coordoneze proceduri eficiente de conlucrare şi control al informaţiilor cu AAPL, ATOFM şi beneficiari, precum şi de responsabilizare a asistenţilor sociali pentru prevenirea achitării prestaţiilor la parvenirea unor astfel de situaţii.

16. Să stabilească şi să coordoneze proceduri eficiente de conlucrare şi control al informaţiilor cu AAPL, ATOFM şi beneficiari, precum şi de responsabilizare a asistenţilor sociali pentru prevenirea achitării prestaţiilor la parvenirea unor astfel de situaţii.

16. Să stabilească şi să coordoneze proceduri eficiente de conlucrare şi control al informaţiilor cu AAPL, ATOFM şi beneficiari, precum şi de responsabilizare a asistenţilor sociali pentru prevenirea achitării prestaţiilor la parvenirea unor astfel de situaţii.

16. Să stabilească şi să coordoneze proceduri eficiente de conlucrare şi control al informaţiilor cu AAPL, ATOFM şi beneficiari, precum şi de responsabilizare a asistenţilor sociali pentru prevenirea achitării prestaţiilor la parvenirea unor astfel de situaţii.

16. Să stabilească şi să coordoneze proceduri eficiente de conlucrare şi control al informaţiilor cu AAPL, ATOFM şi beneficiari, precum şi de responsabilizare a asistenţilor sociali pentru prevenirea achitării prestaţiilor la parvenirea unor astfel de situaţii.

16. Să stabilească şi să coordoneze proceduri eficiente de conlucrare şi control al informaţiilor cu AAPL, ATOFM şi beneficiari, precum şi de responsabilizare a asistenţilor sociali pentru prevenirea achitării prestaţiilor la parvenirea unor astfel de situaţii.

17. Să stabilească proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informaţiilor furnizate privind terenurile agricole.

17. Să stabilească proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informaţiilor furnizate privind terenurile agricole.

17. Să stabilească proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informaţiilor furnizate privind terenurile agricole.

17. Să stabilească proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informaţiilor furnizate privind terenurile agricole.

17. Să stabilească proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informaţiilor furnizate privind terenurile agricole.

17. Să stabilească proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informaţiilor furnizate privind terenurile agricole.

18. Să indice în certificatele confirmative care atestă dreptul deținătorului de teren informația despre suprafețele terenurilor agricole din intravilanul și extravilanul localităților, separat: grădinile din intravilan, grădinile din extravilan și alte terenuri agricole din extravilan.

18. Să indice în certificatele confirmative care atestă dreptul deținătorului de teren informația despre suprafețele terenurilor agricole din intravilanul și extravilanul localităților, separat: grădinile din intravilan, grădinile din extravilan și alte terenuri agricole din extravilan.

18. Să indice în certificatele confirmative care atestă dreptul deținătorului de teren informația despre suprafețele terenurilor agricole din intravilanul și extravilanul localităților, separat: grădinile din intravilan, grădinile din extravilan și alte terenuri agricole din extravilan.

18. Să indice în certificatele confirmative care atestă dreptul deținătorului de teren informația despre suprafețele terenurilor agricole din intravilanul și extravilanul localităților, separat: grădinile din intravilan, grădinile din extravilan și alte terenuri agricole din extravilan.

18. Să indice în certificatele confirmative care atestă dreptul deținătorului de teren informația despre suprafețele terenurilor agricole din intravilanul și extravilanul localităților, separat: grădinile din intravilan, grădinile din extravilan și alte terenuri agricole din extravilan.

18. Să indice în certificatele confirmative care atestă dreptul deținătorului de teren informația despre suprafețele terenurilor agricole din intravilanul și extravilanul localităților, separat: grădinile din intravilan, grădinile din extravilan și alte terenuri agricole din extravilan.

19. Inspecția Socială: În scopul eficientizării procesului de control, să elaboreze proceduri interne formalizate privind modul de exercitare a funcţiei de control în domeniul asistenţei sociale, întru interpretarea univocă a încălcărilor constatate în urma exercitării misiunii de inspecţie, precum şi pentru determinarea elementelor necesare întocmirii Raportului de inspecţie.

20. MMPSF: Să examineze oportunitatea elaborării unui Regulament-cadru, care să stabilească un mecanism echitabil de stimulare a asistenţilor sociali comunitari, cu identificarea indicatorilor de performanţă relevanţi, criteriilor de evaluare a activităţii, precum şi condiţiilor de acordare a sporurilor şi premiilor.

21. MMPSF: Să intensifice activităţile de monitorizare a măsurilor implementate de către DASPF ce vizează consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entităţii publice, pe baza principiilor bunei guvernări şi prin implementarea unui sistem de control eficient.

22. MMPSF: Să examineze necesitatea suplinirii formularului cererii pentru acordarea ajutorului social cu noţiunea “data/luna în care a fost înregistrată la DASPF cererea de acordare a ajutorului social”.

23. MMPSF: Să examineze oportunitatea elaborării unui model de Registru de evidenţă a deciziilor de acordare/neacordare a ajutorului social, cu indicarea datei transmiterii sub semnătură către beneficiar a înştiinţării şi instituirea mecanismelor de verificare corespunzătoare, în scopul sporirii transparenţei procesului şi respectării termenelor legale.

24. Să intensifice activităţile de instruire a asistenţilor sociali comunitari în baza necesităţilor de perfecţionare identificate individual, în scopul îmbunătăţirii procesului de formare profesională a personalului şi sporirii eficienţei exercitării atribuţiilor de serviciu ale acestora.

24. Să intensifice activităţile de instruire a asistenţilor sociali comunitari în baza necesităţilor de perfecţionare identificate individual, în scopul îmbunătăţirii procesului de formare profesională a personalului şi sporirii eficienţei exercitării atribuţiilor de serviciu ale acestora.

24. Să intensifice activităţile de instruire a asistenţilor sociali comunitari în baza necesităţilor de perfecţionare identificate individual, în scopul îmbunătăţirii procesului de formare profesională a personalului şi sporirii eficienţei exercitării atribuţiilor de serviciu ale acestora.

24. Să intensifice activităţile de instruire a asistenţilor sociali comunitari în baza necesităţilor de perfecţionare identificate individual, în scopul îmbunătăţirii procesului de formare profesională a personalului şi sporirii eficienţei exercitării atribuţiilor de serviciu ale acestora.

24. Să intensifice activităţile de instruire a asistenţilor sociali comunitari în baza necesităţilor de perfecţionare identificate individual, în scopul îmbunătăţirii procesului de formare profesională a personalului şi sporirii eficienţei exercitării atribuţiilor de serviciu ale acestora.

24. Să intensifice activităţile de instruire a asistenţilor sociali comunitari în baza necesităţilor de perfecţionare identificate individual, în scopul îmbunătăţirii procesului de formare profesională a personalului şi sporirii eficienţei exercitării atribuţiilor de serviciu ale acestora.

24. Să intensifice activităţile de instruire a asistenţilor sociali comunitari în baza necesităţilor de perfecţionare identificate individual, în scopul îmbunătăţirii procesului de formare profesională a personalului şi sporirii eficienţei exercitării atribuţiilor de serviciu ale acestora.

25. Să elaboreze politici de formare a noilor angajaţi în scopul asigurării adaptării în termen rezonabil a acestora la metodele şi condiţiile de lucru.

25. Să elaboreze politici de formare a noilor angajaţi în scopul asigurării adaptării în termen rezonabil a acestora la metodele şi condiţiile de lucru.

25. Să elaboreze politici de formare a noilor angajaţi în scopul asigurării adaptării în termen rezonabil a acestora la metodele şi condiţiile de lucru.

25. Să elaboreze politici de formare a noilor angajaţi în scopul asigurării adaptării în termen rezonabil a acestora la metodele şi condiţiile de lucru.

25. Să elaboreze politici de formare a noilor angajaţi în scopul asigurării adaptării în termen rezonabil a acestora la metodele şi condiţiile de lucru.

25. Să elaboreze politici de formare a noilor angajaţi în scopul asigurării adaptării în termen rezonabil a acestora la metodele şi condiţiile de lucru.

25. Să elaboreze politici de formare a noilor angajaţi în scopul asigurării adaptării în termen rezonabil a acestora la metodele şi condiţiile de lucru.

26. Să elaboreze un regulament privind normele de păstrare şi componenţa dosarului solicitantului/ beneficiarului de prestaţii sociale, în vederea uniformizării cerinţelor şi asigurării conformităţii păstrării documentelor obligatorii.

26. Să elaboreze un regulament privind normele de păstrare şi componenţa dosarului solicitantului/ beneficiarului de prestaţii sociale, în vederea uniformizării cerinţelor şi asigurării conformităţii păstrării documentelor obligatorii.

26. Să elaboreze un regulament privind normele de păstrare şi componenţa dosarului solicitantului/ beneficiarului de prestaţii sociale, în vederea uniformizării cerinţelor şi asigurării conformităţii păstrării documentelor obligatorii.

26. Să elaboreze un regulament privind normele de păstrare şi componenţa dosarului solicitantului/ beneficiarului de prestaţii sociale, în vederea uniformizării cerinţelor şi asigurării conformităţii păstrării documentelor obligatorii.

26. Să elaboreze un regulament privind normele de păstrare şi componenţa dosarului solicitantului/ beneficiarului de prestaţii sociale, în vederea uniformizării cerinţelor şi asigurării conformităţii păstrării documentelor obligatorii.

26. Să elaboreze un regulament privind normele de păstrare şi componenţa dosarului solicitantului/ beneficiarului de prestaţii sociale, în vederea uniformizării cerinţelor şi asigurării conformităţii păstrării documentelor obligatorii.

26. Să elaboreze un regulament privind normele de păstrare şi componenţa dosarului solicitantului/ beneficiarului de prestaţii sociale, în vederea uniformizării cerinţelor şi asigurării conformităţii păstrării documentelor obligatorii.

27. Să determine acţiuni şi să definească indicatori de performanţă, care vor contribui la realizarea obiectivelor stabilite în strategiile de dezvoltare în domeniul protecţiei sociale.

27. Să determine acţiuni şi să definească indicatori de performanţă, care vor contribui la realizarea obiectivelor stabilite în strategiile de dezvoltare în domeniul protecţiei sociale.

27. Să determine acţiuni şi să definească indicatori de performanţă, care vor contribui la realizarea obiectivelor stabilite în strategiile de dezvoltare în domeniul protecţiei sociale.

27. Să determine acţiuni şi să definească indicatori de performanţă, care vor contribui la realizarea obiectivelor stabilite în strategiile de dezvoltare în domeniul protecţiei sociale.

27. Să determine acţiuni şi să definească indicatori de performanţă, care vor contribui la realizarea obiectivelor stabilite în strategiile de dezvoltare în domeniul protecţiei sociale.

27. Să determine acţiuni şi să definească indicatori de performanţă, care vor contribui la realizarea obiectivelor stabilite în strategiile de dezvoltare în domeniul protecţiei sociale.

28. Să asigure implementarea tuturor standardelor de control intern, precum şi să revizuiască procedurile operaţionale în conformitate cu acestea.

28. Să asigure implementarea tuturor standardelor de control intern, precum şi să revizuiască procedurile operaţionale în conformitate cu acestea.

28. Să asigure implementarea tuturor standardelor de control intern, precum şi să revizuiască procedurile operaţionale în conformitate cu acestea.

28. Să asigure implementarea tuturor standardelor de control intern, precum şi să revizuiască procedurile operaţionale în conformitate cu acestea.

28. Să asigure implementarea tuturor standardelor de control intern, precum şi să revizuiască procedurile operaţionale în conformitate cu acestea.

28. Să asigure implementarea tuturor standardelor de control intern, precum şi să revizuiască procedurile operaţionale în conformitate cu acestea.

44.Să asigure transmiterea atribuţiilor de formare a resursei informaționale a SIAAS către subiecții rapoartelor juridice în conformitate cu prevederile legale, incluzînd în acordurile respective toate cerinţele şi condiţiile privind exercitarea atribuţiilor de posesor, deţinător, registrator şi subregistrator, după caz.

response:
În anul 2015, conform Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2015, a fost realizată misiunea de audit finalizată cu Hotărîrea Curții de Conturi nr.49 din 22.12.2015 cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţă Socială” protejarea activelor, integritatea datelor şi funcţionează eficient pentru a atinge scopurile şi obiectivele organizaţionale?”, în care au fost abordate și reiterate toate recomandările ce vizează domeniul IT al acestui Proiect, menționate în HCC nr. 65 din 17.12.2013.

45.Să asigure lansarea procedurii de reinginerie a proceselor aferente înregistrării informațiilor în sistem, pentru eficientizarea aplicării TI.

response:
În anul 2015, conform Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2015, a fost realizată misiunea de audit finalizată cu Hotărîrea Curții de Conturi nr.49 din 22.12.2015 cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţă Socială” protejarea activelor, integritatea datelor şi funcţionează eficient pentru a atinge scopurile şi obiectivele organizaţionale?”, în care au fost abordate și reiterate toate recomandările ce vizează domeniul IT al acestui Proiect, menționate în HCC nr. 65 din 17.12.2013.

49.Să asigure dezvoltarea capacităților interne și o documentare adecvată a tuturor proceselor aferente gestiunii și dezvoltării SIAAS, astfel încît să fie minimizată dependența de factorii externi.

response:
În anul 2015, conform Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2015, a fost realizată misiunea de audit finalizată cu Hotărîrea Curții de Conturi nr.49 din 22.12.2015 cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţă Socială” protejarea activelor, integritatea datelor şi funcţionează eficient pentru a atinge scopurile şi obiectivele organizaţionale?”, în care au fost abordate și reiterate toate recomandările ce vizează domeniul IT al acestui Proiect, menționate în HCC nr. 65 din 17.12.2013.

41.Să asigure elaborarea proiectelor de acte normative necesare pentru buna funcționare a SIAAS, reieșind din situația reală și din interacțiunea cu ale instituții de stat, precum și înaintarea acestora, conform procedurilor de rigoare, spre aprobare.

response:
În anul 2015, conform Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2015, a fost realizată misiunea de audit finalizată cu Hotărîrea Curții de Conturi nr.49 din 22.12.2015 cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţă Socială” protejarea activelor, integritatea datelor şi funcţionează eficient pentru a atinge scopurile şi obiectivele organizaţionale?”, în care au fost abordate și reiterate toate recomandările ce vizează domeniul IT al acestui Proiect, menționate în HCC nr. 65 din 17.12.2013.

42.Să asigure o implicare mai activă a angajaților ministerului la toate etapele de gestionare și dezvoltare a sistemului, cu elaborarea instrumentelor manageriale necesare, astfel încît să fie asigurat un proces continuu de control și monitorizare.

response:
În anul 2015, conform Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2015, a fost realizată misiunea de audit finalizată cu Hotărîrea Curții de Conturi nr.49 din 22.12.2015 cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţă Socială” protejarea activelor, integritatea datelor şi funcţionează eficient pentru a atinge scopurile şi obiectivele organizaţionale?”, în care au fost abordate și reiterate toate recomandările ce vizează domeniul IT al acestui Proiect, menționate în HCC nr. 65 din 17.12.2013.

43.Să asigure elaborarea şi aprobarea regulamentului necesar funcţionării SIAAS.

response:
În anul 2015, conform Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2015, a fost realizată misiunea de audit finalizată cu Hotărîrea Curții de Conturi nr.49 din 22.12.2015 cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţă Socială” protejarea activelor, integritatea datelor şi funcţionează eficient pentru a atinge scopurile şi obiectivele organizaţionale?”, în care au fost abordate și reiterate toate recomandările ce vizează domeniul IT al acestui Proiect, menționate în HCC nr. 65 din 17.12.2013.

50.Să asigure documentarea adecvată a codului sursă în baza căruia este creat SIAAS și să dezvolte capacitățile interne necesare gestionării și monitorizării independente a acestuia, excluzînd dependența de factorii externi și garantînd aplicarea cadrului legal și intern de reglementare în domeniile securității informaționale și protecției datelor cu caracter personal.

response:
În anul 2015, conform Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2015, a fost realizată misiunea de audit finalizată cu Hotărîrea Curții de Conturi nr.49 din 22.12.2015 cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţă Socială” protejarea activelor, integritatea datelor şi funcţionează eficient pentru a atinge scopurile şi obiectivele organizaţionale?”, în care au fost abordate și reiterate toate recomandările ce vizează domeniul IT al acestui Proiect, menționate în HCC nr. 65 din 17.12.2013.

46. Să asigure implementarea controalelor de securitate informațională, pentru minimizarea riscului de denaturare a informațiilor în sistem.

response:
În anul 2015, conform Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2015, a fost realizată misiunea de audit finalizată cu Hotărîrea Curții de Conturi nr.49 din 22.12.2015 cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţă Socială” protejarea activelor, integritatea datelor şi funcţionează eficient pentru a atinge scopurile şi obiectivele organizaţionale?”, în care au fost abordate și reiterate toate recomandările ce vizează domeniul IT al acestui Proiect, menționate în HCC nr. 65 din 17.12.2013.

47.Să efectueze analiza oportunităţii şi conceptualizarea unei noi abordări asupra modului de automatizare a proceselor de gestiune a domeniului asistenței sociale, reieşind din necesităţile funcţionale reale, disponibilitatea datelor și din cerinţele faţă de interconexiunea şi interoperabilitatea soluţiei.

response:
În anul 2015, conform Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2015, a fost realizată misiunea de audit finalizată cu Hotărîrea Curții de Conturi nr.49 din 22.12.2015 cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţă Socială” protejarea activelor, integritatea datelor şi funcţionează eficient pentru a atinge scopurile şi obiectivele organizaţionale?”, în care au fost abordate și reiterate toate recomandările ce vizează domeniul IT al acestui Proiect, menționate în HCC nr. 65 din 17.12.2013.

48.În comun cu CNAM și ANOFM, să încheie acorduri privind formalizarea schimbului de date necesar formării corecte și consistente a resurselor informaționale în domeniul asistenței sociale.

response:
În anul 2015, conform Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2015, a fost realizată misiunea de audit finalizată cu Hotărîrea Curții de Conturi nr.49 din 22.12.2015 cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţă Socială” protejarea activelor, integritatea datelor şi funcţionează eficient pentru a atinge scopurile şi obiectivele organizaţionale?”, în care au fost abordate și reiterate toate recomandările ce vizează domeniul IT al acestui Proiect, menționate în HCC nr. 65 din 17.12.2013.

52.Să asigure implementarea graduală a controalelor generale TI, începînd cu domeniile de importanță prioritare, formînd instrumente interne de aplicare și monitorizare a acestora.

response:
În anul 2015, conform Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2015, a fost realizată misiunea de audit finalizată cu Hotărîrea Curții de Conturi nr.49 din 22.12.2015 cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informaţional Automatizat „Asistenţă Socială” protejarea activelor, integritatea datelor şi funcţionează eficient pentru a atinge scopurile şi obiectivele organizaţionale?”, în care au fost abordate și reiterate toate recomandările ce vizează domeniul IT al acestui Proiect, menționate în HCC nr. 65 din 17.12.2013.

38.Să examineze oportunitatea suplinirii statelor de personal în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în vederea asigurării realizării eficiente a activităților de acordare a asistenței sociale.

38.Să examineze oportunitatea suplinirii statelor de personal în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în vederea asigurării realizării eficiente a activităților de acordare a asistenței sociale.

38.Să examineze oportunitatea suplinirii statelor de personal în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în vederea asigurării realizării eficiente a activităților de acordare a asistenței sociale.

38.Să examineze oportunitatea suplinirii statelor de personal în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în vederea asigurării realizării eficiente a activităților de acordare a asistenței sociale.

38.Să examineze oportunitatea suplinirii statelor de personal în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în vederea asigurării realizării eficiente a activităților de acordare a asistenței sociale.

38.Să examineze oportunitatea suplinirii statelor de personal în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în vederea asigurării realizării eficiente a activităților de acordare a asistenței sociale.

39.Să stabilească proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informațiilor furnizate privind terenurile agricole.

39.Să stabilească proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informațiilor furnizate privind terenurile agricole.

39.Să stabilească proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informațiilor furnizate privind terenurile agricole.

39.Să stabilească proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informațiilor furnizate privind terenurile agricole.

39.Să stabilească proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informațiilor furnizate privind terenurile agricole.

39.Să stabilească proceduri eficiente de control asupra autenticităţii informațiilor furnizate privind terenurile agricole.

30.Să asigure revizuirea fișelor postului angajaților DASPF, întru determinarea atribuțiilor și responsabilităților în domeniul prestațiilor sociale, conform indicațiilor prevăzute de MMPSF și cadrului normativ relevant.

40.Să asigure monitorizarea platformei de sensibilizare a familiilor defavorizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în scopul afișării permanente a informațiilor actualizate în domeniul prestațiilor sociale, cu indicarea detaliată a condițiilor de acordare a acestora și a criteriilor de eligibilitate.

40.Să asigure monitorizarea platformei de sensibilizare a familiilor defavorizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în scopul afișării permanente a informațiilor actualizate în domeniul prestațiilor sociale, cu indicarea detaliată a condițiilor de acordare a acestora și a criteriilor de eligibilitate.

40.Să asigure monitorizarea platformei de sensibilizare a familiilor defavorizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în scopul afișării permanente a informațiilor actualizate în domeniul prestațiilor sociale, cu indicarea detaliată a condițiilor de acordare a acestora și a criteriilor de eligibilitate.

40.Să asigure monitorizarea platformei de sensibilizare a familiilor defavorizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în scopul afișării permanente a informațiilor actualizate în domeniul prestațiilor sociale, cu indicarea detaliată a condițiilor de acordare a acestora și a criteriilor de eligibilitate.

40.Să asigure monitorizarea platformei de sensibilizare a familiilor defavorizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în scopul afișării permanente a informațiilor actualizate în domeniul prestațiilor sociale, cu indicarea detaliată a condițiilor de acordare a acestora și a criteriilor de eligibilitate.

40.Să asigure monitorizarea platformei de sensibilizare a familiilor defavorizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în scopul afișării permanente a informațiilor actualizate în domeniul prestațiilor sociale, cu indicarea detaliată a condițiilor de acordare a acestora și a criteriilor de eligibilitate.

29.Să examineze oportunitatea revizuirii Regulamentelor DASPF, în vederea descrierii exhaustive a funcțiilor și atribuțiilor în conformitate cu exigențele cadrului normativ, pentru executarea eficientă a funcțiilor delegate.

29.Să examineze oportunitatea revizuirii Regulamentelor DASPF, în vederea descrierii exhaustive a funcțiilor și atribuțiilor în conformitate cu exigențele cadrului normativ, pentru executarea eficientă a funcțiilor delegate.

29.Să examineze oportunitatea revizuirii Regulamentelor DASPF, în vederea descrierii exhaustive a funcțiilor și atribuțiilor în conformitate cu exigențele cadrului normativ, pentru executarea eficientă a funcțiilor delegate.

29.Să examineze oportunitatea revizuirii Regulamentelor DASPF, în vederea descrierii exhaustive a funcțiilor și atribuțiilor în conformitate cu exigențele cadrului normativ, pentru executarea eficientă a funcțiilor delegate.

29.Să examineze oportunitatea revizuirii Regulamentelor DASPF, în vederea descrierii exhaustive a funcțiilor și atribuțiilor în conformitate cu exigențele cadrului normativ, pentru executarea eficientă a funcțiilor delegate.

29.Să examineze oportunitatea revizuirii Regulamentelor DASPF, în vederea descrierii exhaustive a funcțiilor și atribuțiilor în conformitate cu exigențele cadrului normativ, pentru executarea eficientă a funcțiilor delegate.

30.Să asigure revizuirea fișelor postului angajaților DASPF, întru determinarea atribuțiilor și responsabilităților în domeniul prestațiilor sociale, conform indicațiilor prevăzute de MMPSF și cadrului normativ relevant.

30.Să asigure revizuirea fișelor postului angajaților DASPF, întru determinarea atribuțiilor și responsabilităților în domeniul prestațiilor sociale, conform indicațiilor prevăzute de MMPSF și cadrului normativ relevant.

30.Să asigure revizuirea fișelor postului angajaților DASPF, întru determinarea atribuțiilor și responsabilităților în domeniul prestațiilor sociale, conform indicațiilor prevăzute de MMPSF și cadrului normativ relevant.

30.Să asigure revizuirea fișelor postului angajaților DASPF, întru determinarea atribuțiilor și responsabilităților în domeniul prestațiilor sociale, conform indicațiilor prevăzute de MMPSF și cadrului normativ relevant.

30.Să asigure revizuirea fișelor postului angajaților DASPF, întru determinarea atribuțiilor și responsabilităților în domeniul prestațiilor sociale, conform indicațiilor prevăzute de MMPSF și cadrului normativ relevant.

31.Să implementeze proceduri coerente de verificare a conformității întocmirii dosarelor, în vederea asigurării respectării exigențelor cadrului normativ ce vizează evidența și stocarea adecvată a cererilor pe dosare separate, precum și a documentelor confirmative anexate la acestea.

31.Să implementeze proceduri coerente de verificare a conformității întocmirii dosarelor, în vederea asigurării respectării exigențelor cadrului normativ ce vizează evidența și stocarea adecvată a cererilor pe dosare separate, precum și a documentelor confirmative anexate la acestea.

31.Să implementeze proceduri coerente de verificare a conformității întocmirii dosarelor, în vederea asigurării respectării exigențelor cadrului normativ ce vizează evidența și stocarea adecvată a cererilor pe dosare separate, precum și a documentelor confirmative anexate la acestea.

31.Să implementeze proceduri coerente de verificare a conformității întocmirii dosarelor, în vederea asigurării respectării exigențelor cadrului normativ ce vizează evidența și stocarea adecvată a cererilor pe dosare separate, precum și a documentelor confirmative anexate la acestea.

31.Să implementeze proceduri coerente de verificare a conformității întocmirii dosarelor, în vederea asigurării respectării exigențelor cadrului normativ ce vizează evidența și stocarea adecvată a cererilor pe dosare separate, precum și a documentelor confirmative anexate la acestea.

31.Să implementeze proceduri coerente de verificare a conformității întocmirii dosarelor, în vederea asigurării respectării exigențelor cadrului normativ ce vizează evidența și stocarea adecvată a cererilor pe dosare separate, precum și a documentelor confirmative anexate la acestea.

32.Să elaboreze și să implementeze proceduri specifice de control și supervizare a procesului introducerii datelor în SIAAS, în vederea efectuării verificărilor selective ale corectitudinii înregistrărilor și minimizării riscurilor de efectuare a plăților neregulamentare.

32.Să elaboreze și să implementeze proceduri specifice de control și supervizare a procesului introducerii datelor în SIAAS, în vederea efectuării verificărilor selective ale corectitudinii înregistrărilor și minimizării riscurilor de efectuare a plăților neregulamentare.

32.Să elaboreze și să implementeze proceduri specifice de control și supervizare a procesului introducerii datelor în SIAAS, în vederea efectuării verificărilor selective ale corectitudinii înregistrărilor și minimizării riscurilor de efectuare a plăților neregulamentare.

32.Să elaboreze și să implementeze proceduri specifice de control și supervizare a procesului introducerii datelor în SIAAS, în vederea efectuării verificărilor selective ale corectitudinii înregistrărilor și minimizării riscurilor de efectuare a plăților neregulamentare.

32.Să elaboreze și să implementeze proceduri specifice de control și supervizare a procesului introducerii datelor în SIAAS, în vederea efectuării verificărilor selective ale corectitudinii înregistrărilor și minimizării riscurilor de efectuare a plăților neregulamentare.

32.Să elaboreze și să implementeze proceduri specifice de control și supervizare a procesului introducerii datelor în SIAAS, în vederea efectuării verificărilor selective ale corectitudinii înregistrărilor și minimizării riscurilor de efectuare a plăților neregulamentare.

33.Să stabilească un grafic de recepționare a cererilor de la asistenții sociali, în scopul evitării încălcării termenului de 5 zile de transmitere a cererilor către DASPF, cu identificarea surselor de compensare a cheltuielilor de deplasare.

33.Să stabilească un grafic de recepționare a cererilor de la asistenții sociali, în scopul evitării încălcării termenului de 5 zile de transmitere a cererilor către DASPF, cu identificarea surselor de compensare a cheltuielilor de deplasare.

33.Să stabilească un grafic de recepționare a cererilor de la asistenții sociali, în scopul evitării încălcării termenului de 5 zile de transmitere a cererilor către DASPF, cu identificarea surselor de compensare a cheltuielilor de deplasare.

33.Să stabilească un grafic de recepționare a cererilor de la asistenții sociali, în scopul evitării încălcării termenului de 5 zile de transmitere a cererilor către DASPF, cu identificarea surselor de compensare a cheltuielilor de deplasare.

33.Să stabilească un grafic de recepționare a cererilor de la asistenții sociali, în scopul evitării încălcării termenului de 5 zile de transmitere a cererilor către DASPF, cu identificarea surselor de compensare a cheltuielilor de deplasare.

33.Să stabilească un grafic de recepționare a cererilor de la asistenții sociali, în scopul evitării încălcării termenului de 5 zile de transmitere a cererilor către DASPF, cu identificarea surselor de compensare a cheltuielilor de deplasare.

34.Să monitorizeze procesul de înregistrare și transmitere a cererilor de către asistenții sociali, cu indicarea datei de înregistrare și semnăturii acestora, precum și a datei recepționării de către DASPF și semnăturii.

34.Să monitorizeze procesul de înregistrare și transmitere a cererilor de către asistenții sociali, cu indicarea datei de înregistrare și semnăturii acestora, precum și a datei recepționării de către DASPF și semnăturii.

34.Să monitorizeze procesul de înregistrare și transmitere a cererilor de către asistenții sociali, cu indicarea datei de înregistrare și semnăturii acestora, precum și a datei recepționării de către DASPF și semnăturii.

34.Să monitorizeze procesul de înregistrare și transmitere a cererilor de către asistenții sociali, cu indicarea datei de înregistrare și semnăturii acestora, precum și a datei recepționării de către DASPF și semnăturii.

34.Să monitorizeze procesul de înregistrare și transmitere a cererilor de către asistenții sociali, cu indicarea datei de înregistrare și semnăturii acestora, precum și a datei recepționării de către DASPF și semnăturii.

34.Să monitorizeze procesul de înregistrare și transmitere a cererilor de către asistenții sociali, cu indicarea datei de înregistrare și semnăturii acestora, precum și a datei recepționării de către DASPF și semnăturii.

35.Să asigure eficientizarea operațiunilor de procesare a cererilor și să stabilească proceduri specifice de monitorizare a respectării termenelor legale de emitere a deciziilor privind acordarea prestațiilor sociale.

35.Să asigure eficientizarea operațiunilor de procesare a cererilor și să stabilească proceduri specifice de monitorizare a respectării termenelor legale de emitere a deciziilor privind acordarea prestațiilor sociale.

35.Să asigure eficientizarea operațiunilor de procesare a cererilor și să stabilească proceduri specifice de monitorizare a respectării termenelor legale de emitere a deciziilor privind acordarea prestațiilor sociale.

35.Să asigure eficientizarea operațiunilor de procesare a cererilor și să stabilească proceduri specifice de monitorizare a respectării termenelor legale de emitere a deciziilor privind acordarea prestațiilor sociale.

35.Să asigure eficientizarea operațiunilor de procesare a cererilor și să stabilească proceduri specifice de monitorizare a respectării termenelor legale de emitere a deciziilor privind acordarea prestațiilor sociale.

35.Să asigure eficientizarea operațiunilor de procesare a cererilor și să stabilească proceduri specifice de monitorizare a respectării termenelor legale de emitere a deciziilor privind acordarea prestațiilor sociale.

36.Să verifice mai riguros actele anexate la cererea de acordare a ajutorului social, cu aplicarea refuzului de recepționare a cererilor în cazul constatării setului de documente incomplet.

36.Să verifice mai riguros actele anexate la cererea de acordare a ajutorului social, cu aplicarea refuzului de recepționare a cererilor în cazul constatării setului de documente incomplet.

36.Să verifice mai riguros actele anexate la cererea de acordare a ajutorului social, cu aplicarea refuzului de recepționare a cererilor în cazul constatării setului de documente incomplet.

36.Să verifice mai riguros actele anexate la cererea de acordare a ajutorului social, cu aplicarea refuzului de recepționare a cererilor în cazul constatării setului de documente incomplet.

36.Să verifice mai riguros actele anexate la cererea de acordare a ajutorului social, cu aplicarea refuzului de recepționare a cererilor în cazul constatării setului de documente incomplet.

36.Să verifice mai riguros actele anexate la cererea de acordare a ajutorului social, cu aplicarea refuzului de recepționare a cererilor în cazul constatării setului de documente incomplet.

37.Să se stabilească și să se coordoneze proceduri eficiente de conlucrare și control al informațiilor cu AAPL, ATOFM și beneficiari, precum și de responsabilizare a asistenților sociali pentru prevenirea achitării prestațiilor în astfel de situații.

37.Să se stabilească și să se coordoneze proceduri eficiente de conlucrare și control al informațiilor cu AAPL, ATOFM și beneficiari, precum și de responsabilizare a asistenților sociali pentru prevenirea achitării prestațiilor în astfel de situații.

37.Să se stabilească și să se coordoneze proceduri eficiente de conlucrare și control al informațiilor cu AAPL, ATOFM și beneficiari, precum și de responsabilizare a asistenților sociali pentru prevenirea achitării prestațiilor în astfel de situații.

37.Să se stabilească și să se coordoneze proceduri eficiente de conlucrare și control al informațiilor cu AAPL, ATOFM și beneficiari, precum și de responsabilizare a asistenților sociali pentru prevenirea achitării prestațiilor în astfel de situații.

37.Să se stabilească și să se coordoneze proceduri eficiente de conlucrare și control al informațiilor cu AAPL, ATOFM și beneficiari, precum și de responsabilizare a asistenților sociali pentru prevenirea achitării prestațiilor în astfel de situații.

37.Să se stabilească și să se coordoneze proceduri eficiente de conlucrare și control al informațiilor cu AAPL, ATOFM și beneficiari, precum și de responsabilizare a asistenților sociali pentru prevenirea achitării prestațiilor în astfel de situații.

38.Să examineze oportunitatea suplinirii statelor de personal în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în vederea asigurării realizării eficiente a activităților de acordare a asistenței sociale.

38.Să examineze oportunitatea suplinirii statelor de personal în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în vederea asigurării realizării eficiente a activităților de acordare a asistenței sociale.

38.Să examineze oportunitatea suplinirii statelor de personal în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în vederea asigurării realizării eficiente a activităților de acordare a asistenței sociale.

38.Să examineze oportunitatea suplinirii statelor de personal în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în vederea asigurării realizării eficiente a activităților de acordare a asistenței sociale.

38.Să examineze oportunitatea suplinirii statelor de personal în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în vederea asigurării realizării eficiente a activităților de acordare a asistenței sociale.

38.Să examineze oportunitatea suplinirii statelor de personal în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în vederea asigurării realizării eficiente a activităților de acordare a asistenței sociale.

Cerinte (51)

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

2.1 pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta hotărîre;

response:
Cerința nr. 2.1: S-au expediat 3 scrisori de informare dar care nu atestă executarea si implementarea tuturor cerintelor si recomandarilor

RO_2279_MMPSF nr. 06-1274 din 03.07.14.pdf
RO_2280_MMPSF 3199 din 10.09.14.pdf
RO_2281_MMPSF nr. 01-4980 din 26.01.2015.pdf

2.2 în conformitate cu rolurile atribuite şi reieşind din spectrul datelor deţinute, pentru realizarea unui proces eficient şi participativ la toate etapele formării şi exploatării Sistemului Informaţional Automatizat “Ajutor Social”, întru asigurarea acestuia cu informaţia necesară şi coordonarea reciprocă a iniţiativelor de automatizare;

2.2 în conformitate cu rolurile atribuite şi reieşind din spectrul datelor deţinute, pentru realizarea unui proces eficient şi participativ la toate etapele formării şi exploatării Sistemului Informaţional Automatizat “Ajutor Social”, întru asigurarea acestuia cu informaţia necesară şi coordonarea reciprocă a iniţiativelor de automatizare;

2.2 în conformitate cu rolurile atribuite şi reieşind din spectrul datelor deţinute, pentru realizarea unui proces eficient şi participativ la toate etapele formării şi exploatării Sistemului Informaţional Automatizat “Ajutor Social”, întru asigurarea acestuia cu informaţia necesară şi coordonarea reciprocă a iniţiativelor de automatizare;

2.2 în conformitate cu rolurile atribuite şi reieşind din spectrul datelor deţinute, pentru realizarea unui proces eficient şi participativ la toate etapele formării şi exploatării Sistemului Informaţional Automatizat “Ajutor Social”, întru asigurarea acestuia cu informaţia necesară şi coordonarea reciprocă a iniţiativelor de automatizare;

2.2 în conformitate cu rolurile atribuite şi reieşind din spectrul datelor deţinute, pentru realizarea unui proces eficient şi participativ la toate etapele formării şi exploatării Sistemului Informaţional Automatizat “Ajutor Social”, întru asigurarea acestuia cu informaţia necesară şi coordonarea reciprocă a iniţiativelor de automatizare;

2.2 în conformitate cu rolurile atribuite şi reieşind din spectrul datelor deţinute, pentru realizarea unui proces eficient şi participativ la toate etapele formării şi exploatării Sistemului Informaţional Automatizat “Ajutor Social”, întru asigurarea acestuia cu informaţia necesară şi coordonarea reciprocă a iniţiativelor de automatizare;

2.2 în conformitate cu rolurile atribuite şi reieşind din spectrul datelor deţinute, pentru realizarea unui proces eficient şi participativ la toate etapele formării şi exploatării Sistemului Informaţional Automatizat “Ajutor Social”, întru asigurarea acestuia cu informaţia necesară şi coordonarea reciprocă a iniţiativelor de automatizare;

2.2 în conformitate cu rolurile atribuite şi reieşind din spectrul datelor deţinute, pentru realizarea unui proces eficient şi participativ la toate etapele formării şi exploatării Sistemului Informaţional Automatizat “Ajutor Social”, întru asigurarea acestuia cu informaţia necesară şi coordonarea reciprocă a iniţiativelor de automatizare;

2.2 în conformitate cu rolurile atribuite şi reieşind din spectrul datelor deţinute, pentru realizarea unui proces eficient şi participativ la toate etapele formării şi exploatării Sistemului Informaţional Automatizat “Ajutor Social”, întru asigurarea acestuia cu informaţia necesară şi coordonarea reciprocă a iniţiativelor de automatizare;

2.2 în conformitate cu rolurile atribuite şi reieşind din spectrul datelor deţinute, pentru realizarea unui proces eficient şi participativ la toate etapele formării şi exploatării Sistemului Informaţional Automatizat “Ajutor Social”, întru asigurarea acestuia cu informaţia necesară şi coordonarea reciprocă a iniţiativelor de automatizare;

2.2 în conformitate cu rolurile atribuite şi reieşind din spectrul datelor deţinute, pentru realizarea unui proces eficient şi participativ la toate etapele formării şi exploatării Sistemului Informaţional Automatizat “Ajutor Social”, întru asigurarea acestuia cu informaţia necesară şi coordonarea reciprocă a iniţiativelor de automatizare;

2.2 în conformitate cu rolurile atribuite şi reieşind din spectrul datelor deţinute, pentru realizarea unui proces eficient şi participativ la toate etapele formării şi exploatării Sistemului Informaţional Automatizat “Ajutor Social”, întru asigurarea acestuia cu informaţia necesară şi coordonarea reciprocă a iniţiativelor de automatizare;

2.3.1. intensificarea activităţilor de acordare a suportului metodologic Direcţiilor asistenţă socială şi protecţia familiei la dezvoltarea şi consolidarea sistemului de control intern în vederea implementării principiilor bunei guvernări în realizarea activităţilor acestora;

response:
Cerința 2.3.1: Prin scrisoarea nr. 06/1274 din 03.07.2014 se informează CC că: în perioada 2012-2013 MMPSF cu suportul Băncii Mondiale în cadrul proiectului "Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială" a elaborat şi aprobat standardele de performanță în prestarea serviciilor de către structurile teritoriale de asistență socială. In același scop în baza cerințelor tehnice elaborate și aprobate de MMPSF și Banca Mondială Sistemul Informațional Automatizat "Asistenţă Socială" lansat de MMPSF în luna septembrie 2013 va fi completat cu un nou modul de raportare automatizată a performanţei prestaţii serviciilor de către structurile teritoriale de asistenţă socială. Toţi utilizatorii SIAAS pot folosi Ghidul electronic al utilizatorului. Acesta poate fi accesat direct din Aplicația software prin intermediul unui singur clic. Ghidul este disponibil în limba româna și în limba rusă. MMPSF monitorizează continuu apelurile asistenților sociali comunitari preluate de linia fierbinte destinată monitorizării lucrului SIAAS

RO_2279_MMPSF nr. 06-1274 din 03.07.14.pdf

2.3.2. consolidarea capacităţilor instituţionale ale Inspecţiei Sociale, astfel încît aceasta să asigure exercitarea adecvată a atribuţiilor delegate privind crearea unui mecanism eficient de depistare şi reducere a neregulilor aferente prestaţiilor sociale;

response:
Cerința 2.3.2: Prin scrisoarea nr. 06/1274 din 03.07.2014 se informează CC că: cu suportul financiar al Băncii Mondiale în perioada 2012- 2014, Inspecția Socială beneficiază de suport tehnic/consultativ atît din partea experților internaționali cît și locali specializați în domeniul de referință. De asemenea, inspectorii sociali au beneficiat de cursuri de formare profesională și o vizită de studiu și schimb de experienţă în Belgia. Şeful direcţiei inspecţia prestaţiilor sociale a participat la Atelierul de lucru Combaterea corupţiei, erorii şi fraudei în sistemele de protecţie socială, organizat în luna iunie în Croația de către Banca Mondială. Totodată prin scrisoarea Inspecției Sociale nr. 91 din 24.01.2014 a informat CC că: prin ordinul șefului Inspecției Sociale nr. 04-p din 14.01.2014 au fost aprobate formularele standardizate ale „Raportului individual cu privire la inspecție" şi „Raportului cu privire la inspecția raională". Elaborarea și aprobarea formularelor respective asigură stabilirea elementelor necesare întocmirii Raportului de inspecție, precum și a interpretării univoce a încălcărilor constatate în urma exercitării misiunii de inspecție. (Se anexează)

RO_2279_MMPSF nr. 06-1274 din 03.07.14.pdf
RO_2282_Inspectia Sociala nr. 91 din 24.01.14.pdf

2.3.3. impulsionarea activităţilor ce vizează implementarea Sistemului Informaţional Automatizat “Ajutor Social”;

response:
Cerința 2.3.3: Prin scrisoarea nr. 06/1274 din 03.07.2014 se informează CC că: în luna aprilie 2014 a fost semnat contractul între Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale si Familiei şi Compania Materna Information and Communication GmbH, Gernaia. Cerinţele tehnice în cadrul acestui contract includ crearea noilor module: Inspecţia Socială - modul bazat pe controlul fraudei şi erorilor, Monitorizare - modul bazate pe rapoartele ce includ activităţile/serviciile structurilor teritoriale de asistenţă socială, CNDDCM (Consiliul Naţional pentru Determinare a Dezabilităţii şi Capacităţii de Muncă). Totodată, Modulul Prestaţii Băneşti va fi completat cu două prestaţii acordate de către autorităţile publice locale - compensaţiile pentru deservirea cu transport şi compensaţii pentru călătoria în transportul public urban, suburban şi interurban, ajutoare materiale acordate din mijloacele Fondului republican de susţinere socială a populaţiei şi Fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei. Scrisoarea MMPSF nr. 01-4980 din 26.01.2015: SIAAS lansat în luna septembrie 2013 este funcţional şi este utilizat la nivelul întregii ţări având la bază două module esenţiale: Modulul Prestaţii Sociale (băneşti) şi Modulul Servicii Sociale, dar deoarece pe parcursul utilizării aplicaţiei au fost identificate necesităţi suplimentare pentru noi module, funcţionalităţi, procese, MMPSF cu suportul financiar al Băncii Mondiale a lansat procesul de extindere funcţională al SIAAS. Acest proces este susţinut în cadrul proiectului Servicii de sănătate şi asistenţă socială şi proiectului Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială. Astfel, SIAAS va fi completat cu Modulul Controlul Fraudei şi Erorii în sistemul de asistenţă socială ce va fi utilizat de Inspecţia Socială, Modulul Acreditarea prestatorilor de servicii sociale pentru Consiliul Naţional de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, Modul de evidenţă a persoanelor cu dizabilităţi pentru Consiliul Naţional de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, Modulul de Monitorizare a performanţei serviciilor prestate de structurile teritoriale de asistenţă socială. Modulul Presaţii Băneşti va fi completat cu prestaţiile stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale, iar Modulul Servicii Sociale va fi completat cu servicii pentru copii în dificultate, victime şi potenţiale victime ale violenţei, persoane cu dizabilităţi, persoane infectate HIV/SIDA, tuberculoză, persoane victime ale traficului de fiinţe umane, etc. MMPSF preconizează să lanseze sistemul extins în producere în luna martie 2015.

RO_2279_MMPSF nr. 06-1274 din 03.07.14.pdf
RO_2281_MMPSF nr. 01-4980 din 26.01.2015.pdf

2.3.4. elaborarea şi înaintarea spre aprobare Guvernului a normelor ce ţin de eligibilitatea pentru prestaţii sociale a deţinătorilor terenurilor agricole în cazul transmiterii în arendă a acestora;

response:
Cerința 2.3.4: Prin scrisoarea nr. 06/1274 din 03.07.2014 se informează CC că: În acest proces au fost constatate un şir de dificultăţi, dar au fost discutate şi eventuale soluţii şi posibilităţi de depăşire a acestora. Concomitent, MMPSF a angajat doi experţi internaţional pentru acordarea serviciilor de consultanţă în elaborarea metodologiei actualizate de calcularea a veniturilor pentru solicitanţii de ajutor social, în special a veniturilor imputate din activitatea agricolă sau din proprietatea asupra terenurilor agricole. Lucrările au demarat în luna iunie 2014 şi este preconizat de a fi finalizate în termen de 6 luni. Suplimentar prin Scrisoarea MMPSF nr. 3199 din 10.09.14 se anunță: MAIA a elaborat ordinul nr. 205 din 10.10.13mmprin care a fost instituit Grupul de lucru care v-a elabora un mecanism de aplicare a prevederilor art. 3 ce vizează statutul juridic a gospodăriilor țărănești conf prevederilor Legii 1353-XIV din 03.11.2000. De asemenea a fost elaborat ordinul 20 din 12.02.14 ”Cu privire la instituirea Grupului de Lucru de monitorizarea și elaborarea propunerilor de modificare a legislației ce ține de arenda în agricultură”

RO_2279_MMPSF nr. 06-1274 din 03.07.14.pdf
RO_2280_MMPSF 3199 din 10.09.14.pdf

2.4. Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pentru elaborarea reglementărilor privind definirea exhaustivă şi clarificarea noţiunilor privind mărimea suprafeţelor terenurilor agricole pentru care membrii adulţi ai familiei solicitante pot fi eligibili la acordarea ajutorului social;

response:
Cerința 2.4: Prin scrisoarea nr. 06/1274 din 03.07.2014 se informează CC că: În acest proces au fost constatate un şir de dificultăţi, dar au fost discutate şi eventuale soluţii şi posibilităţi de depăşire a acestora. Concomitent, MMPSF a angajat doi experţi internaţional pentru acordarea serviciilor de consultanţă în elaborarea metodologiei actualizate de calcularea a veniturilor pentru solicitanţii de ajutor social, în special a veniturilor imputate din activitatea agricolă sau din proprietatea asupra terenurilor agricole. Lucrările au demarat în luna iunie 2014 şi este preconizat de a fi finalizate în termen de 6 luni. Suplimentar prin Scrisoarea MMPSF nr. 3199 din 10.09.14 se anunță: MAIA a elaborat ordinul nr. 205 din 10.10.13mmprin care a fost instituit Grupul de lucru care v-a elabora un mecanism de aplicare a prevederilor art. 3 ce vizează statutul juridic a gospodăriilor țărănești conf prevederilor Legii 1353-XIV din 03.11.2000. De asemenea a fost elaborat ordinul 20 din 12.02.14 ”Cu privire la instituirea Grupului de Lucru de monitorizarea și elaborarea propunerilor de modificare a legislației ce ține de arenda în agricultură”

RO_2279_MMPSF nr. 06-1274 din 03.07.14.pdf
RO_2280_MMPSF 3199 din 10.09.14.pdf

2.4. Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pentru elaborarea reglementărilor privind definirea exhaustivă şi clarificarea noţiunilor privind mărimea suprafeţelor terenurilor agricole pentru care membrii adulţi ai familiei solicitante pot fi eligibili la acordarea ajutorului social;

2.5.1. examinarea în cadrul şedinţelor Consiliilor a rezultatelor auditului, în vederea fortificării capacităţilor structurilor teritoriale şi evaluării zonelor problematice care minimizează eficienţa şi eficacitatea gestionării fondurilor alocate pentru Programele de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului;

2.5.1. examinarea în cadrul şedinţelor Consiliilor a rezultatelor auditului, în vederea fortificării capacităţilor structurilor teritoriale şi evaluării zonelor problematice care minimizează eficienţa şi eficacitatea gestionării fondurilor alocate pentru Programele de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului;

2.5.1. examinarea în cadrul şedinţelor Consiliilor a rezultatelor auditului, în vederea fortificării capacităţilor structurilor teritoriale şi evaluării zonelor problematice care minimizează eficienţa şi eficacitatea gestionării fondurilor alocate pentru Programele de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului;

2.5.1. examinarea în cadrul şedinţelor Consiliilor a rezultatelor auditului, în vederea fortificării capacităţilor structurilor teritoriale şi evaluării zonelor problematice care minimizează eficienţa şi eficacitatea gestionării fondurilor alocate pentru Programele de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului;

2.5.1. examinarea în cadrul şedinţelor Consiliilor a rezultatelor auditului, în vederea fortificării capacităţilor structurilor teritoriale şi evaluării zonelor problematice care minimizează eficienţa şi eficacitatea gestionării fondurilor alocate pentru Programele de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului;

2.5.1. examinarea în cadrul şedinţelor Consiliilor a rezultatelor auditului, în vederea fortificării capacităţilor structurilor teritoriale şi evaluării zonelor problematice care minimizează eficienţa şi eficacitatea gestionării fondurilor alocate pentru Programele de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului;

2.5.2. examinarea oportunităţii suplimentării unităţilor statelor de personal cu atribuţii în acordarea prestaţiilor sociale, în vederea conformării la exigenţele cadrului normativ şi asigurării îndeplinirii eficiente a funcţiilor subdiviziunilor responsabile de realizarea politicii în domeniul asistenţei sociale;

2.5.2. examinarea oportunităţii suplimentării unităţilor statelor de personal cu atribuţii în acordarea prestaţiilor sociale, în vederea conformării la exigenţele cadrului normativ şi asigurării îndeplinirii eficiente a funcţiilor subdiviziunilor responsabile de realizarea politicii în domeniul asistenţei sociale;

2.5.2. examinarea oportunităţii suplimentării unităţilor statelor de personal cu atribuţii în acordarea prestaţiilor sociale, în vederea conformării la exigenţele cadrului normativ şi asigurării îndeplinirii eficiente a funcţiilor subdiviziunilor responsabile de realizarea politicii în domeniul asistenţei sociale;

2.5.2. examinarea oportunităţii suplimentării unităţilor statelor de personal cu atribuţii în acordarea prestaţiilor sociale, în vederea conformării la exigenţele cadrului normativ şi asigurării îndeplinirii eficiente a funcţiilor subdiviziunilor responsabile de realizarea politicii în domeniul asistenţei sociale;

2.5.2. examinarea oportunităţii suplimentării unităţilor statelor de personal cu atribuţii în acordarea prestaţiilor sociale, în vederea conformării la exigenţele cadrului normativ şi asigurării îndeplinirii eficiente a funcţiilor subdiviziunilor responsabile de realizarea politicii în domeniul asistenţei sociale;

2.5.2. examinarea oportunităţii suplimentării unităţilor statelor de personal cu atribuţii în acordarea prestaţiilor sociale, în vederea conformării la exigenţele cadrului normativ şi asigurării îndeplinirii eficiente a funcţiilor subdiviziunilor responsabile de realizarea politicii în domeniul asistenţei sociale;

2.5.3. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare şi de monitorizare a ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei gestionări eficace a fondurilor alocate;

2.5.3. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare şi de monitorizare a ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei gestionări eficace a fondurilor alocate;

2.5.3. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare şi de monitorizare a ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei gestionări eficace a fondurilor alocate;

2.5.3. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare şi de monitorizare a ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei gestionări eficace a fondurilor alocate;

2.5.3. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare şi de monitorizare a ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei gestionări eficace a fondurilor alocate;

2.5.3. întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare şi de monitorizare a ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei gestionări eficace a fondurilor alocate;